Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU

("Sl. glasnik RS", br. 56/2019)

 

Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i uslovi ostvarivanja prava na medicinsku rehabilitaciju (u daljem tekstu: produžena rehabilitacija) osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond), kao i mogućnost doplate za veći standard, obim i sadržaj prava na produženu rehabilitaciju, način i uslovi za ostvarivanje doplate.

Produžena rehabilitacija iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova za rehabilitaciju).

Osiguranom licu obezbeđuje se, u okviru produžene rehabilitacije, i prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti za indikacije utvrđene ovim pravilnikom.

Indikaciona područja

Član 2

Produžena rehabilitacija obezbeđuje se osiguranom licu u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja utvrđenih ovim pravilnikom, za indikaciona područja propisana opštim aktom kojim se uređuje plan mreže zdravstvenih ustanova sa kojima je Republički fond zaključio ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite i to:

1) neurološka oboljenja;

2) oboljenja srca i krvnih sudova:

(1) oboljenja perifernih krvnih sudova;

3) reumatska oboljenja;

4) oboljenja respiratornog sistema;

5) povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

6) endokrinološka oboljenja.

Produžena rehabilitacija dece sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju za koju je opštim aktom kojim se uređuje plan mreže zdravstvenih ustanova sa kojima je Republički fond zaključio ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite propisano da obavlja rehabilitaciju dece.

U okviru indikacionog područja produžena rehabilitacija se sprovodi kao lečenje medicinski indikovanim terapijskim procedurama ili kao prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti.

Lista indikacija

Član 3

Vrste indikacija bolesti i povreda u okviru indikacionih područja iz člana 2. ovog pravilnika utvrđene su Listom indikacija za korišćenje produžene rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju (u daljem tekstu: Lista indikacija), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Lista indikacija sadrži u okviru svakog pojedinačnog indikacionog područja iz člana 2. ovog pravilnika:

1) dijagnozu bolesti, povreda i stanja (na latinskom jeziku, odnosno opisnu na srpskom jeziku), utvrđenu prema MKB 10;

2) šifru bolesti i povreda, odnosno opis stanja za bolesti i povrede prema MKB 10, a koja sadrži odgovarajući broj mesta za predmetnu bolest i povredu;

3) medicinsku dokumentaciju o lečenju oboljenja, stanja ili povrede, koja je osnov za upućivanje na produženu rehabilitaciju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu sa rokovima važenja, osim medicinske dokumentacije o sprovedenoj rehabilitaciji u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;

4) rok za upućivanje na lekarsku komisiju, koji teče od dana otpusta sa stacionarnog lečenja, odnosno od dana pregleda kod lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti;

5) rok započinjanja produžene rehabilitacije od dana donošenja ocene nadležne lekarske komisije;

6) dužinu trajanja produžene rehabilitacije;

7) mogućnost produženja (nastavka korišćenja) već započete produžene rehabilitacije, uz određene indikacije;

8) obnovu produžene rehabilitacije, odnosno mogućnost ponovnog upućivanja na produženu rehabilitaciju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pod odgovarajućom zdravstvenom ustanovom iz stava 1. tačka 3) ovog člana podrazumeva se zdravstvena ustanova za lečenje neuroloških oboljenja, oboljenja srca i krvnih sudova, reumatskih oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, povreda i oboljenja lokomotornog sistema, endokrinoloških oboljenja, odnosno onkoloških oboljenja kod dece, u zavisnosti od medicinske indikacije zbog koje se osigurano lice upućuje na produženu rehabilitaciju.

Član 5

Ukoliko se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju zbog bolesti navedene u Listi indikacija, medicinsku dokumentaciju iz Liste indikacija zamenjuje izveštaj odgovarajuće zdravstvene ustanove o osnovnoj bolesti osiguranog lica, toku lečenja i funkcionalnom statusu, kojim odgovarajuća zdravstvena ustanova predlaže kontinuirani nastavak lečenja produženom rehabilitacijom.

Započinjanje produžene rehabilitacije iz stava 1. ovog člana sprovodi se u skladu sa ocenom nadležne lekarske komisije, direktnim upućivanjem iz odgovarajuće zdravstvene ustanove u zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju.

Član 6

Lekarska komisija može izuzetno da odobri produženu rehabilitaciju i nakon isteka rokova propisanih u Listi indikacija, u slučaju nastanka komplikacije nakon preloma ili operacije, a najduže u roku do 90 dana od dana isteka roka za upućivanje na lekarsku komisiju.

Kontraindikacije

Član 7

Na korišćenje produžene rehabilitacije ne može biti upućeno osigurano lice kod koga je prisutno neko od oboljenja ili stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za korišćenje produžene rehabilitacije, i to:

1) akutna psihoza, aktuelno asocijalno ponašanje ili akutna sklonost ka samoubistvu;

2) akutno lečenje bolesti zavisnosti;

3) akutna infektivna bolest praćena febrilnim stanjem;

4) aktivni i evolutivni oblici plućne i vanplućne tuberkuloze;

5) dekompenzacija vitalnih organa;

6) dijabetesna ketoacidoza i hiperosmolarno stanje;

7) maligne bolesti u fazi aktivnog onkološkog lečenja ili odmakloj fazi bolesti koja nije pod kontrolom;

8) imunosupresivna terapija posle presađivanja ćelija, tkiva ili organa odnosno u prvih 12 meseci nakon presađivanja ćelija hematopoeze;

9) faza demencije koja onemogućava saradnju sa osiguranim licem (Mini mental skor ispod 19);

10) aktivna faza reumatske bolesti;

11) nestabilna angina pektoris;

12) refraktorna srčana insuficijencija NYHA IV;

13) maligna hipertenzija;

14) flebotromboza dubokih vena nogu;

15) embolija pluća;

16) imobilizacija koja sprečava rehabilitaciju.

Predlog za upućivanje

Član 8

Predlog za upućivanje osiguranog lica na produženu rehabilitaciju daje izabrani lekar, na osnovu medicinske dokumentacije propisane Listom indikacija, na uputu za stacionarno lečenje.

Uput iz stava 1. ovog člana izabranog lekara, uz uputnu dijagnozu, obavezno sadrži i sva hronična stanja i oboljenja koja su evidentirana u zdravstvenom kartonu osiguranog lica, kao i medicinsku dokumentaciju propisanu Listom indikacija.

Ako se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju osnovne bolesti, po sprovedenoj ranoj rehabilitaciji odgovarajuća zdravstvena ustanova direktno filijali osiguranog lica dostavlja predlog tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti (od kojih je jedan obavezno specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) za upućivanje na produženu rehabilitaciju (direktno upućivanje).

Predlog tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti odgovarajuće zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana obavezno sadrži i sve dijagnoze bolesti i stanja iz istorije bolesti i datum od koga osigurano lice može da započne sa korišćenjem produžene rehabilitacije.

Izuzetno od stava 3. ovog člana predlog za direktno upućivanje na produženu rehabilitaciju osiguranih lica - dece do 18 godina života zbog prevencije nastanka komplikacija endokrinološkog oboljenja daju tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Zdravstvene ustanove iz st. 3 i 5. ovog člana, dostavljaju predlog za upućivanje na produženu rehabilitaciju lekarskoj komisiji filijale pre isteka stacionarnog lečenja osnovne bolesti osiguranog lica, najkasnije sedam dana pre planiranog otpusta.

Lekarska komisija

Član 9

Na predlog izabranog lekara ili odgovarajuće zdravstvene ustanove ocenu o upućivanju osiguranog lica na produženu rehabilitaciju, kao i dužinu trajanja već započete produžene rehabilitacije, daje lekarska komisija filijale, na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju.

Na predlog odgovarajuće zdravstvene ustanove ili zdravstvene ustanove za rehabilitaciju lekarska komisija daje ocenu na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju, po hitnom postupku.

Lekarska komisija određuje zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u koju se vrši upućivanje, dužinu trajanja produžene rehabilitacije, potrebu pratioca (u putu ili za vreme produžene rehabilitacije), vrstu prevoza do zdravstvene ustanove za rehabilitaciju i rok u kome se produžena rehabilitacija mora sprovesti prema Listi indikacija, odnosno rezervisani datum prijema na produženu rehabilitaciju.

Član 10

Pravo na pratioca za vreme produžene rehabilitacije obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i osiguranom licu starijem od 15 godina života koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog bolesti ili povreda došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući lica sa oštećenjem sluha, vida i govora.

Pravo na pratioca iz stava 1. ovog člana ceni lekarska komisija filijale.

Član 11

Protiv ocene prvostepene lekarske komisije, osigurano lice može izjaviti prigovor drugostepenoj lekarskoj komisiji u roku od tri radna dana od dana saopštenja, odnosno prijema ocene.

Ako osigurano lice nije zadovoljno ocenom drugostepene lekarske komisije, može zahtevati da mu filijala izda rešenja, u skladu sa Zakonom.

Član 12

Ocenu lekarske komisije o odobrenju produžene rehabilitacije, filijala dostavlja osiguranom licu na kućnu adresu, odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika i zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju.

Član 13

Dužina trajanja produžene rehabilitacije propisana je Listom indikacija i obuhvata vreme do 60 kalendarskih dana i može se produžiti za najviše 60 kalendarskih dana za nastavak sprovođenja već započete produžene rehabilitacije.

U toku sprovođenja produžene rehabilitacije osiguranog lica, ako su u do tada sprovedenoj rehabilitaciji postignuti očekivani rezultati i ako se produženjem trajanja rehabilitacije ti rezultati mogu poboljšati, za slučajeve predviđene u Listi indikacija, zdravstvena ustanova za rehabilitaciju direktno filijali osiguranog lica dostavlja obrazložen predlog nadležnog lekara za nastavak produžene rehabilitacije, sa navedenim stepenom oporavka i komplikacijama, u trajanju predviđenom Listom indikacija.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju iz stava 2. ovog člana dostavlja lekarskoj komisiji filijale predlog za nastavak produžene rehabilitacije najkasnije sedam dana pre isteka produžene rehabilitacije.

Centralna evidencija ugovorenih kapaciteta za produženu rehabilitaciju u zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju

Član 14

Republički fond vodi posebnu evidenciju ugovorenih kapaciteta za sprovođenje produžene rehabilitacije osiguranih lica kojima raspolažu zdravstvene ustanove za rehabilitaciju (u daljem tekstu: Centralni buking).

Centralni buking iz stava 1. ovog člana vodi se u elektronskoj formi i sadrži spisak zdravstvenih ustanova za rehabilitaciju.

Spisak zdravstvenih ustanova za rehabilitaciju iz stava 2. ovog člana, za svaku zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju, sadrži:

1) indikaciona područja prema oboljenjima, povredama i stanjima za koje se obavlja produžena rehabilitacija;

2) broj slobodnih postelja za rehabilitaciju odraslih;

3) broj slobodnih postelja za rehabilitaciju dece;

4) broj slobodnih postelja za pratioce;

5) termine raspoloživih kapaciteta za period od najmanje 60 dana unapred.

Član 15

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da Republičkom fondu svakodnevno dostavlja u elektronskoj formi podatke iz člana 14. stav 3. ovog pravilnika, koji se unose u Centralni buking.

Podatke unete u Centralni buking koristi lekarska komisija u postupku donošenja ocene o upućivanju osiguranog lica u zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju.

Prilikom donošenja ocene o upućivanju osiguranog lica na produženu rehabilitaciju u određenu zdravstvenu ustanovu, lekarska komisija elektronskim putem vrši rezervaciju mesta u Centralnom bukingu za određeno osigurano lice u toj zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da svakodnevno iz Centralnog bukinga preuzima podatke o rezervisanim mestima u toj ustanovi na osnovu ocena lekarskih komisija i ažurira slobodne kapacitete.

Sprovođenje produžene rehabilitacije

Član 16

Na osnovu rezervisanih mesta u Centralnom bukingu i ocene lekarske komisije o upućivanju na produženu rehabilitaciju, zdravstvena ustanova za rehabilitaciju poziva osigurano lice da započne sa odobrenom produženom rehabilitacijom.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da započne sprovođenje produžene rehabilitacije osiguranog lica u zakazanom terminu.

Prioritet u sprovođenju produžene rehabilitacije imaju osigurana lica upućena na produženu rehabilitaciju u toku trajanja stacionarnog lečenja.

Član 17

Osigurano lice je dužno da započne produženu rehabilitaciju u zakazanom terminu po pozivu zdravstvene ustanove za rehabilitaciju.

Ako je osigurano lice iz opravdanih razloga sprečeno da započne produženu rehabilitaciju, dužno je da o tome obavesti zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju i filijalu.

Lekarska komisija, po dobijenom obaveštenju iz stava 2. ovog člana, osiguranom licu utvrđuje novi termin za sprovođenje produžene rehabilitacije i određuje zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

Član 18

Produžena rehabilitacija obezbeđuje se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju tokom cele kalendarske godine.

Produžena rehabilitacija sprovodi se svakodnevno, odnosno tokom cele kalendarske godine, bez obzira na vikende i praznike, za sve vreme trajanja odobrene produžene rehabilitacije, prema utvrđenom programu (protokolu lečenja) u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju.

Produžena rehabilitacija osiguranog lica medicinski indikovanim terapijskim procedurama obuhvata:

1) sve oblike kinezi terapije na tlu i u vodi (aktivne, pasivne, potpomognute vežbe, individualne i grupne vežbe);

2) sve druge vidove fizikalne terapije (elektroterapija, magnetoterapija, sonoterapija, laseroterapija, parafinoterapija, infraruž terapija, krioterapija, hipobarična (Vacusac), ultrazvučna terapija, terapija bioptron lampom, inhalacija, okupaciona terapija, terapija glasa i govora);

3) primenu prirodnih lekovitih faktora (peloid, mineralna voda, vazduh).

Prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti osiguranog lica obuhvata sprovođenje edukacije, ciljanih i specijalističko-konsultativnih pregleda.

Član 19

Produžena rehabilitacija lica upućenih na produženu rehabilitaciju u toku trajanja stacionarnog lečenja sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju koja je najbliža mestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranog lica u kojoj će u najkraćem roku započeti sprovođenje produžene rehabilitacije.

Za osigurana lica upućena na produženu rehabilitaciju na osnovu uputa izabranog lekara, produžena rehabilitacija sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju u kojoj će u najkraćem roku započeti njeno sprovođenje i koja je najbliža mestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranog lica, a u skladu sa indeksom iskorišćenosti ugovorenih kapaciteta zdravstvene ustanove za rehabilitaciju.

Član 20

U slučaju da osigurano lice zbog akutnog oboljenja ili drugog opravdanog medicinskog razloga, po mišljenju nadležnog lekara zdravstvene ustanove za rehabilitaciju, u toku sprovođenja produžene rehabilitacije prekine započetu produženu rehabilitaciju radi pružanja zdravstvene usluge u ambulantnim, odnosno stacionarnim uslovima u drugoj zdravstvenoj ustanovi, može da nastavi započetu produženu rehabilitaciju ako je prekid trajao do 15 dana.

Produžena rehabilitacija koju osigurano lice prekine iz ličnih razloga ne može da se nastavi.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da obavesti filijalu osiguranog lica o prekidu započete produžene rehabilitacije, odnosno o nastavku produžene rehabilitacije posle prekida i da te promene evidentira u Centralnom bukingu.

Član 21

Produženu rehabilitaciju osigurano lice koristi u rokovima propisanim Listom indikacija za indikaciju na osnovu koje ostvaruje pravo na produženu rehabilitaciju.

Osigurano lice može koristiti produženu rehabilitaciju samo jednom u roku od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije, odnosno u rokovima propisanim u Listi indikacija, a deca do završenog srednjoškolskog školovanja produženu rehabilitaciju koriste jednom u kalendarskoj godini, ako u Listi indikacija nije drugačije propisano.

Izuzetno od stava 2. ovog člana osigurano lice može da koristi produženu rehabilitaciju i pre isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju nastanka traumatske frakture, akutnog infarkta miokarda i akutnog cerebrovaskularnog inzulta (CVI), posle kardiohirurških i ortopedskih operacija i u slučaju relapsa bolesti obolelih od Sclerosis multiplex i Neuromyelitis optica, koji je doveo do pogoršanja EDSS skora više od 1, u periodu od dva meseca od početka relapsa, u odnosu na vrednost skora pre relapsa, u skladu sa Listom indikacija.

Lekovi i medicinsko-tehnička pomagala

Član 22

Osiguranom licu koje se upućuje na produženu rehabilitaciju u skladu sa članom 8. stav 1. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje lekove za hroničnu terapiju i za vreme trajanja produžene rehabilitacije.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju obezbeđuje lekove za akutna stanja i oboljenja osiguranih lica koja se nalaze na produženoj rehabilitaciji.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju obezbeđuje lekove za osigurana lica sa hroničnim oboljenjem za sve vreme trajanja produžene rehabilitacije kada se osigurano lice upućuje na produženu rehabilitaciju direktnim upućivanjem u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Lekovi iz st. 1-3. ovog člana obezbeđuju se osiguranim licima u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje propisivanje i izdavanje lekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 23

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da osiguranom licu koje je upućeno na produženu rehabilitaciju direktnim upućivanjem u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika, posle završene produžene rehabilitacije, prilikom otpusta, obezbedi lekove za hroničnu terapiju u količini potrebnoj do prvog javljanja izabranom lekaru, a najduže za period od pet dana.

Član 24

Osiguranom licu koje se upućuje na produženu rehabilitaciju u skladu sa članom 8. stav 1. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na mesečnom nivou i za vreme trajanja produžene rehabilitacije.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju osiguranom licu obezbeđuje medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na mesečnom nivou za vreme trajanja produžene rehabilitacije kada se osigurano lice upućuje na produženu rehabilitaciju u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Medicinsko-tehnička pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana obezbeđuju se osiguranim licima u skladu sa indikacijama propisanim pravilnikom kojim se uređuje obezbeđivanje medicinsko-tehničkih pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Doplata

Član 25

Osigurano lice kome je priznato pravo na produženu rehabilitaciju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, može u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju, iz sopstvenih sredstava, odnosno iz sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja da ostvari pravo na veći standard, sadržaj i obim prava na produženu rehabilitaciju (u daljem tekstu: doplata).

Doplata iz stava 1. ovog člana predstavlja razliku između cene koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i cene zdravstvene usluge koja se pruža osiguranom licu, a koja je utvrđena cenovnikom zdravstvene ustanove za rehabilitaciju.

Član 26

Doplata se ostvaruje na osnovu izjave za obezbeđivanje većeg standarda, sadržaja i obima prava koju osigurano lice daje pre početka korišćenja prava na produženu rehabilitaciju na Obrascu D koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Obrazac D).

Obrazac D popunjava se u dva primerka, jedan primerak za osigurano lice, a drugi primerak za zdravstvenu ustanovu u koju je osigurano lice upućeno na produženu rehabilitaciju.

Prelazne i završne odredbe

Član 27

Postupak ostvarivanja prava na produženu rehabilitaciju koji je pokrenut pre dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po odredbama ovog pravilnika, ukoliko lekarska komisija nije dala ocenu o upućivanju na produženu rehabilitaciju.

Postupak ostvarivanja prava na produženu rehabilitaciju koji je pokrenut pre dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po odredbama Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Službeni glasnik RS", br. 75/16 i 39/18), ukoliko je lekarska komisija dala ocenu o upućivanju na produženu rehabilitaciju.

Član 28

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Službeni glasnik RS", br. 75/16 i 39/18).

Član 29

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

LISTA INDIKACIJA ZA KORIŠĆENJE PRODUŽENE REHABILITACIJE U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU
(LISTA INDIKACIJA)

 

1. NEUROLOŠKA OBOLJENJA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.

Encephalitis disseminata acuta (EDSS skor od 4 do 8)

G04.0

- Otpusna lista ne starija od mesec dana
Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz podatak o EDSS skoru koji je u opsegu od 4 do 8

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

1.2.

Morbus neuroni motorii (MMT manji od 4)

G12.2

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

21 dan

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.3.

Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromae affines (MMT manji od 4)

G12.8

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.4.

Sclerosis multiplex sa srednje teškim i teškim funkcionalnim ispadima (EDSS skor od 4 do 8)

G35

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz EDSS skor koji je u opsegu od 4 do 8

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1. Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije
2. Izuzetno pre isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju relapsa bolesti koji je doveo do pogoršanja EDSS skora više od 1 dva meseca od početka relapsa, u odnosu na vrednost skora pre relapsa

1.5.

Neuromyelitis optica (Devic)
(EDSS skor od 4 do 8)

G36.0

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz EDSS skor koji je u opsegu od 4 do 8

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1. Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije
2. Izuzetno pre isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju relapsa bolesti koji je doveo do pogoršanja EDSS skora više od 1, u periodu od dva meseca od početka relapsa, u odnosu na vrednost skora pre relapsa

1.6.

Mononeuritis multiplex
sa ispadima na ekstremitetima
(pareze i paralize)
(MMT manji od 4)

G58.7

- Otpusna lista ne starija od mesec dana
Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

1.7.

Neuropathia cum ataxia hereditaria (Barthel indeks manji od 80)

G60.2

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.8.

Polyneuropathiae inflammatoriae aliae (Hronična inflamatorna demijelizaciona polineuropatija sa Barthel indeksom manjim od 80)

G61.8

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.9.

Syndroma Guillain-Barre (Barthel indeks manji od 80)

G61.0

- Otpusna lista ne starija od mesec dana
Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

mesec dana

mesec dana

30 dana

30 dana

/

1.10.

Polyneuropathia inflammatoria, non specificata (samo za Multifokalnu motornu neuropatiju sa
MMT manjim od 4)

G61.9

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz pozitivan EMNG nalaz i MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.11.

Dystrophia musculorum samo sa teškim funkcionalnim ispadima (Barthel indeks manji od 80)

G71.0

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.12.

Disordines myotonici (samo za Dystrophia myotonica sa Barthel indeksom manjim od 80)

G71.1

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.13.

a)
Paralysis cerebralis infantilis za uzrast do 18 godina

G80

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

b)
Paralysis cerebralis infantilis za uzrast preko 18 godina (kojima je dijagnoza bolesti postavljena do 18. godine, a samo posle korektivne operacije)

G80

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

/

1.14.

Hemiplegia flaccida Hemiplegia spastica (hemiplegija ili teška hemipareza sa Barthel indeksom manjim od 80), kao posledica:
- Haemorrhagia cerebri I 61
- Infarctus cerebri I 63
- Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64
- Posle operacije mozga i kičmene moždine
- Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika
- Nakon inflamatornih oboljenja CNS-a
- Povreda
- Kongenitalnih oboljenja

G81.0
G81.1

- Otpusna lista ne starija od mesec dana ili
- Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji ne starija od mesec dana
Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

mesec dana

mesec dana

45 dana

30 dana

/

1.15.

Paraplegia flaccida Paraplegia spastica (paraplegija ili teška parapareza sa MMT manjim od 4), kao posledica:
- Haemorrhagia cerebri I 61
- Infarctus cerebri I 63
- Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64
- Posle operacije mozga i kičmene moždine
- Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika
- Nakon inflamatornih oboljenja CNS-a
- Povreda
- Kongenitalnih oboljenja

G82.0
G82.1

- Otpusna lista ne starija od mesec dana ili
- Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji ne starija od mesec dana
Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške parapareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

45 dana

30 dana

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju pojave komplikacija koje pogoršavaju funkcionalno stanje

1.16.

Tetraplegia flaccida Tetraplegia spastica (tetraplegija ili teška tetrapareza sa MMT manjim od 4) kao posledica:
- Haemorrhagia cerebri I 61
- Infarctus cerebri I 63
- Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64
- Posle operacije mozga i kičmene moždine
- Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika
- Nakon inflamatornih oboljenja CNS-a
- Povreda
- Kongenitalnih oboljenja

G82.3
G82.4

- Otpusna lista ne starija od mesec dana ili
- Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji ne starija od mesec dana
Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške tetrapareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

60 dana

60 dana

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju pojave komplikacija koje pogoršavaju funkcionalno stanje

1.17.

Monoplegia extremitatis inferioris ili teška monopareza
(MMT manji od 4) kao posledica:
- Haemorrhagia cerebri I 61
- Infarctus cerebri I 63
- Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64
- Posle operacije mozga i kičmene moždine
- Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika
- Nakon inflamatornih oboljenja CNS-a
- Povreda
- Kongenitalnih oboljenja

G83.1

- Otpusna lista ne starija od mesec dana ili
- Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji
Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške monopareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

21 dan

/

1.18.

Lesiones traumaticae plexus brachialis neonati aliae, per partum (za uzrast do 6 godina)

P14.3

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

30 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

1.19.

Lesiones traumaticae systematis nervosa peripherici neonati, per partum, non specificata (za uzrast do 6 godina)

P14.9

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

30 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

1.20

Retardatio (motorna) za uzrast do 18 godina

R62.0

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

2. OBOLJENJA SRCA I KRVNIH SUDOVA

2.1.

Infarctus myocardii acutus

I21

- Otpusna lista ne starija od 2 meseca

2 meseca

2 meseca

21 dan

/

/

2.2.

Infarcuts myocardii recidivus acutus

I22

- Otpusna lista ne starija od 2 meseca

2 meseca

2 meseca

21 dan

/

/

2.3.

Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)

Z95.1

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.4

Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q20

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.5.

Malformationes septi cordis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q21

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.6.

Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis congenitae (posle operacije kod dece do 18 godina)

Q22

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.7.

Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q23

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.8.

Malformationes arteriarum magnarum congenitae (posle operacije za uzrast do18 godina)

Q25

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.9.

Prisustvo veštačkog zaliska srca
Prisustvo veštačkog heterologog zaliska srca
Prisustvo druge zamene zaliska srca

Z95.2
Z95.3
Z95.4

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.10.

Morbi arteriales, arteriolares et capillaries alii in morbis alibi classificatis (samo za Angiopathiae diabeticae)

I79.8

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste vaskularne hirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži patološki nalaz dopler sonografskog pregleda krvnih sudova donjih ekstremiteta

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3. REUMATSKA OBOLJENJA

3.1.

Arthritis rheumatoides seropositiva alia

M05.8

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci), uz odgovarajuće laboratorijske analize (SE, CRP)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.2.

Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata

M05.9

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci), uz odgovarajuće laboratorijske analize (SE, CRP)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.3.

Arthritis rheumatoides seronegativa

M06.0

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ indeks jednak ili veći od 0.5)) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.4.

Arthritis puerilis

M08

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje lekara specijaliste pedijatrije (za uzrast do 18 godina) ili specijalista interne medicine (za odrasle) i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci.
1. Navedena medicinska dokumentacija za uzrast do 18 godina obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti bolesnika (CHQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje CHQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)
2. Navedena medicinska dokumentacija za uzrast preko 18 godina, obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti bolesnika odnosno HAQ indeks jednak ili veći od 0.5 ili povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1. Za uzrast do 18 godina jednom u svakoj kalendarskoj godini
2. Za uzrast preko 18 godina nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.5.

Scleroderma progresivum diffusum

M34.0

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili - mišljenje lekara 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.6.

Syndroma CREST

M34.1

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili - mišljenje lekara 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.7.

Spondylitis ankylopoietica

M45

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilno smanjenoj pokretljivosti (BASMI indeks jednak ili veći od 2) ili o ograničenju funkcijske sposobnosti (BASFI indeks jednak ili veći od 4), odnosno skorom pogoršanju pokretljivosti ili funkcijske sposobnosti (povećanje BASMI ili povećanje BASFI indeksa za 1 ili više u prethodnih 12 meseci)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.8.

Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae

M07

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci.
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.9.

Morbus Reiter (hronični oblik)

M02.3

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci.
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.10.

Dermatopolymyositis (MMT manji od 4)

33

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili - mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine ili specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o vrednosti MMT za mišićne grupe zahvaćene bolešću koji je manji od 4

mesec dana

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4. BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

4.1.

Bronchitis chronica, non specificata

J42

- Otpusna lista ne starija od mesec dana.
Otpusna lista obavezno sadrži podatak o opstrukciji srednje teškog stepena, FEV1 50-80% i FEV1/FVC manji od 70% ili teškog stepena, FEV1 30-50% i FEV1/FVC manji od 70%

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.2.

Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius

J44

- Otpusna lista ne starija od mesec dana.
Otpusna lista obavezno sadrži podatak o opstrukciji srednje teškog stepena, FEV1 50-80% i FEV1/FVC manji od 70% ili teškog stepena, FEV1 30-50% i FEV1/FVC manji od 70%

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.3.

Asthma bronchiale (za uzrast do 18 godina)

J45

- Otpusna lista ne starija od mesec dana.

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

4.4.

Fibrosis cystica pulmonalis

E84.0

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: 1 specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 specijaliste interne medicine ili 1 specijaliste pedijatrije

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.5.

Bronchiectasiae

J47

- Otpusna lista ne starija od mesec dana

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

5. POVREDE I OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA

5.1.

Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata (stanje posle operacije diskus hernije sa MMT manjim od 4)

M96.1

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.2.

Stenosis spinalis (stanje posle operacije stenoze spinalnog kanala, sa ili bez disektomije sa MMT manjim od 4)

M48.0

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.3.

Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata (stanje posle operacije instrumentacije kičme sa ili bez plasiranja umetka-kejdža uz stabilizaciju-fiksaciju sa MMT manjim od 4)

M96.1

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.4.

Prisustvo veštački ugrađenog zgloba (stanje posle ugradnje endoproteze kuka ili kolena uključujući reviziju i parcijalnu zamenu endoproteze)

Z96.6

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.5

Druga označena postoperativna stanja (samo posle korektivne osteotomije karlice, femura i tibije)

Z98.8

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.6.

Scoliosis (Cobbov ugao veći od 20° za uzrast do16 godina samo posle korektivne operacije)

M41

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

/

5.7.

Kyphosis et lordosis (za uzrast do16 godina samo posle korektivne operacije)

M40

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca koja sadrži mišljenje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije kojim se predlaže produžena rehabilitacija

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.8.

Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis (samo sa zahvaćene najmanje dve kosti karličnog prstena)

S32

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

mesec dana

21 dan

21 dan

/

5.9.

Fractura extremitatis superioris bilateralis

T02.4

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

/

/

5.10.

Fractura femoris

S72

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

15 dana

/

5.11

Fractura cruris,
regionem talocruralem, includens

S82

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

/

/

5.12.

Fractura extremitatis inferioris, bilateralis

T02.5

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

30 dana

15 dana

/

5.13.

Fractura pedis multiplex

S92.7

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

21 dan

/

5.14.

Luxatio et subluxatio coxae congenita
(samo za uzrast do 18 godina posle hirurške intervencije)

Q 65.0
Q 65.1
Q 65.3
Q 65.4

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

14 dana

/

5.15.

Deformationes pedis congenitae za uzrast do 18 godina posle hirurške intervencije

Q66

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

14 dana

/

5.16.

Scoliosis congenital posle hirurške intervencije

Q76.3

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.17.

Osteochondrosis capitis femoralis puerilis
(Legg-Calve-Perthes
posle hirurške intervencije)

M91.1

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

14 dana

/

5.18.

Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta
(za uzrast do 18 godina)

Q77

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje 2 lekara: specijaliste ortopedije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Svake druge kalendarske godine

5.19

Arthropathia haemophilica

M36.2

- Mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste interne medicine-hematologa, koje nije starije od mesec dana

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

6. ENDOKRINOLOŠKA OBOLJENJA

6.1.

Thyreotoxicosis

E05

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili
mišljenje 2 lekara: specijalista pedijatrije ili specijalista interne medicine ne starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

14 dana

/

/

6.2.

Obesitas
(prevencija nastanka komplikacija za uzrast od 12 do 18 godina indeks telesne mase veći od 95 P (percentila) ili plus 2 standardne devijacije za pol i uzrast)

E66

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje lekara specijaliste pedijatrije ne starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom, po isteku kalendarske godine u kojoj je sprovedena produžena rehabilitacija

6.3.

Diabetes mellitus ad insulino dependens (prevencija nastanka i razvoja komplikacija primenom programa edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i doziranju medikamentne terapije za uzrast do 18 godina)

E10

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili
- mišljenje lekara specijaliste pedijatrije koje nije starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

- Prvo upućivanje 21 dan;
- Svako sledeće upućivanje 10 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

6.4.

a) Diabetes mellitus ad insulino dependens
Diabetes mellitus ad insulino independens
(prevencija nastanka i razvoja komplikacija primenom programa edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i doziranju medikamentne terapije za uzrast preko 18 godina
posle uvođenja terapije jednom dnevnom dozom insulina)

E10
E11

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje lekara specijaliste interne medicine ne starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

10 dana

/

/

b) Diabetes mellitus ad insulino dependens
Diabetes mellitus ad insulino independens
(prevencija nastanka i razvoja komplikacija primenom programa edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i doziranju medikamentne terapije za uzrast preko 18 godina
na terapiji sa 2 ili više doza insulina ili insulinskom pumpom)

E10
E11

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili
- mišljenje lekara specijaliste interne medicine ne starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

10 dana

/

Nakon isteka roka od 48 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

7. REHABILITACIJA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA DEČIJEG UZRASTA

7.1.

Onkološka oboljenja kod dece (uzrast do 18 godina) u prvih 5 godina nakon postavljanja dijagnoze, odnosno presađivanja matičnih ćelija hematopoeze

C00-C97, D42, D43, D46, D47, D76, Z94.8

- mišljenje tri lekara specijalista pedijatrije iz zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se osigurano lice leči, ne starije od 3 meseca uz otpusnu listu sa hospitalizacije kada je postavljenja dijagnoza ili kada je izvršeno presađivanje matičnih ćelija hematopoeze

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini u prvih 5 godina nakon postavljanja dijagnoze, odnosno presađivanja matičnih ćelija hematopoeze

 

Obrazac D

IZJAVA
ZA OBEZBEĐIVANJE VEĆEG STANDARDA, SADRŽAJA I OBIMA PRAVA

1. POPUNJAVA OSIGURANO LICE

Izjavljujem da želim da mi se obezbedi veći standard, sadržaj i obim prava na produženu rehabilitaciju, u istoj zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju, od standarda, sadržaja i obima prava koji se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa Pravilnikom o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju.

Upoznat sam da razliku između cene koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i cene zdravstvene usluge utvrđene cenovnikom zdravstvene ustanove za rehabilitaciju, plaćam iz sopstvenih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, i da ona iznosi _______________ dinara.

Izjavu dajem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.

U ___________, dana, _______ god.

IZJAVU DAJE

 

________________________

 

(ime i prezime)

 

________________________

 

(JMBG ili LBO)

 

________________________

 

(adresa stanovanja)

2. POPUNJAVA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA REHABILITACIJU

Potvrđujem da je navedenu izjavu dao/la __________________, u svrhu obezbeđivanja većeg standarda, sadržaja i obima prava na produženu rehabilitaciju, u ovoj zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju, od standarda, sadržaja i obima prava koji se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koji se sastoji u sledećem:

 

 

 

.

 

 

 

Ovlašćeno lice zdravstvene

 

M.P.

ustanove za rehabilitaciju

 

 

__________________

NAPOMENA: Obrazac D popunjava se u dva primerka, od čega je jedan primerak za osigurano lice a jedan primerak zadržava zdravstvena ustanova za rehabilitaciju