Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2019, 55/2019, 56/2019 - ispr., 73/2019, 87/2019, 18/2020, 43/2020, 108/2020, 49/2021, 51/2021 - ispr. i 60/2021)

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova) i iznos sredstava koji se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice.

Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Listu lekova iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika čine:

1) A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta (u daljem tekstu: Lista A);

2) A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A (u daljem tekstu: Lista A1);

3) B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama (u daljem tekstu: Lista B);

4) C. Lekovi sa posebnim režimom (u daljem tekstu: Lista C);

5) D. Lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi, a izuzetno i lekovi za koje je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji i koji su istog INN kao lek koji se nalazi na Listi lekova, ali koji nije dostupan na tržištu Republike Srbije u količinama koje su neophodne za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica, odnosno koji je povučen iz prometa (u daljem tekstu: Lista D).

Lekovi iz stava 1. ovog člana razvrstani su u grupe prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj klasifikaciji lekova (ATC) i to:

1) Lista A sastoji se iz 14 grupa lekova;

2) Lista A1 sastoji se iz 12 grupa lekova;

3) Lista B sastoji se iz 12 grupa lekova;

4) Lista C sastoji se iz 5 grupa lekova;

5) Lista D sastoji se iz 14 grupa lekova.

Član 3

Lista A, Lista A1, Lista B i Lista C sadrže:

1) sledeće podatke o leku:

(1) šifra jedinstvene klasifikacije leka - JKL;

(2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC;

(3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN;

(4) zaštićeno ime leka;

(5) farmaceutski oblik leka - FO;

(6) pakovanje i jačina leka;

(7) naziv proizvođača leka;

(8) država proizvodnje leka;

(9) cena leka na veliko za pakovanje;

(10) definisana dnevna doza - DDD;

(11) cena leka na veliko po DDD;

(12) participacija osiguranog lica;

(13) indikacija;

(14) napomena;

2) sledeće podatke o dijetetskom proizvodu:

(1) šifra (dodeljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, u daljem tekstu: Republički fond);

(2) šifra anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC;

(3) internacionalno nezaštićeno ime - INN;

(4) zaštićeno ime;

(5) farmaceutski oblik - FO;

(6) pakovanje i jačina;

(7) naziv proizvođača;

(8) država proizvodnje;

(9) cena na veliko za pakovanje;

(10) participacija osiguranog lica;

(11) indikacija;

(12) napomena.

Lista D sadrži sledeće podatke o leku:

1) šifra leka (dodeljuje Republički fond);

2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC;

3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN;

4) farmaceutski oblik leka - FO;

5) jačina leka;

6) indikacije.

Član 4

Za određene lekove sa Liste lekova, utvrđuje se ograničenje u propisivanju u odnosu na:

1) medicinsku dijagnozu utvrđenu u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (MKB-10);

2) mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti (koje važi do naredne kontrole kod lekara specijaliste);

3) mišljenje tri lekara odgovarajuće specijalnosti referentne zdravstvene ustanove (koje važi do naredne kontrole kod tih lekara specijalista u referentnoj zdravstvenoj ustanovi);

4) mišljenje nadležne stručne komisije Republičkog fonda za odobravanje upotrebe određenog leka, koju obrazuje i imenuje direktor Republičkog fonda (u daljem tekstu: Komisija RFZO);

5) broj pakovanja leka koji se mogu propisati na jedan lekarski recept.

Pri uvođenju novog leka u terapiju, na jedan lekarski recept može se propisati najviše jedno pakovanje leka.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za lekove iz grupe imunosupresivnih lekova (ATC klasifikacija: L04) na jedan lekarski recept može se propisati više od jednog pakovanja leka.

Član 5

Za lekove sa Liste A, utvrđuje se participacija koju plaćaju osigurana lica u fiksnom iznosu od 50 dinara za svaku količinu izdatog leka koja je jednaka ili manja od količine leka u pakovanju na Listi lekova.

Za lekove sa Liste A1, utvrđuje se participacija u procentualnom iznosu od 10% do 90% od cene leka na malo, koju plaćaju sva lica.

Za ampulirane lekove sa Liste B, koji se aplikuju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, utvrđuje se participacija u iznosu od 50 dinara po jednom nalogu, koju plaćaju osigurana lica.

Za lekove sa Liste A i Liste A1, koji se koriste u toku bolničkog lečenja, osigurana lica ne plaćaju participaciju u fiksnom i procentualnom iznosu.

Za lekove sa Liste B, Liste C i Liste D, Republički fond obezbeđuje sredstva u punom iznosu od cene leka.

Član 6

Za lekove sa Liste lekova koje je osigurano lice nabavilo u inostranstvu, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda, utvrđuje se participacija u iznosu od 20% od dinarskog iznosa cene leka po jednom pakovanju.

Član 7

Lekovi sa Liste A i Liste B iz člana 5. st. 1. i 3. ovog pravilnika obezbeđuju se u punom iznosu bez plaćanja participacije:

1) ratnim vojnim invalidima, mirnodopskim vojnim invalidima i civilnim invalidima rata;

2) slepim licima i trajno nepokretnim licima, kao i licima koja ostvaruju novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) deci, učenicima i studentima do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;

4) osiguranim licima u vezi sa planiranjem porodice, u toku trudnoće, porođaja i do 12 meseci nakon porođaja;

5) osiguranicima iz člana 16. st. 1. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju;

6) članovima uže porodice osiguranika iz člana 16. stav 1. tač. 7)-9) i 11) i stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju;

7) osiguranicima iz čl. 11. i 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članovima njihovih porodica, čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih u skladu sa odredbama podzakonskog akta kojim je regulisan sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 45/18, 52/18 - ispravka, 63/18, 90/18, 5/19 i 14/19).

Član 9

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim dela Pravilnika kojim su utvrđeni lekovi: KYTRIL (JKL1124586), CORDARONE (JKL 1101403), ISENTRESS (1328661), SIGMASPORIN (JKL 3014900), IBUMAX RP (JKL 3162329), VESOMNI (JKL 1134243), ALFACET (JKL 1321195, JKL 3321193 i JKL 3321194), SIMBRINZA (JKL 7099086), NUTRINIDRINK MF CHOCOLATE (N004143), FREBINI ENERGY DRINK Banana (N004150), FREBINI ENERGY DRINK Strawbery (N004168), FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Chocolate (N004176), FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Vanilla (N004184), NOVALAC ALLERNOVA AR (N004192), FASLODEX (JKL 0039715), LYNPARZA (JKL 1039999) i EYLEA (JKL 0099082) koji se primenjuje po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 55/2019)

Član 4

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

Član 32

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 1. st. 4. i 6, člana 2, člana 3. st. 2, 4, 9, 15, 19. i 22, člana 4. stav 2, člana 5. st. 2. i 5, člana 6. st. 1, 4, 7. i 10, člana 7. st. 2, 4. i 8, člana 8. stav 1, člana 12. st. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13. i 18, člana 13. st. 1, 2. i 4, člana 14. stav 2, člana 15. st. 2. i 5, člana 17. st. 1. i 4. i člana 18. st. 2, 4. i 6, koje se primenjuju po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

Član 7

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 3, člana 4. st. 2, 3. i 5-11. i člana 5, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 43/2020)

Član 2

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)

Član 11

Ovaj pravilnik po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 49/2021)

Član 43

Ovaj pravilnik po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 1. st. 4, 9, 10, 12. i 14, člana 3. st. 9, 18. i 19, člana 5. st. 1, 2. i 5, člana 6. st. 8, 12, 14, 16. i 18, člana 8. stav 1, člana 9. st. 7, 9. i 20, člana 11. stav 7, člana 12. st. 2. i 3, člana 13. stav 2, člana 14. st. 3, 5, 7. i 8, člana 16. st. 1, 2, 5, 8, 10, 12, 15. i 26, člana 17. st. 3. i 6, člana 18. st. 2. i 3, člana 19. stav 7, člana 22. st. 7. i 10, člana 23. st. 2. i 3. i člana 24. st. 5, 9. i 13, koje se primenjuju po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 60/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

2157101

A01AB09

mikonazol

DAKTANOL

(brisano)

1122460

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 15 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

234.20

20 mg

15.61

50.00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

(brisano)

1122857

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

(brisano)

1122935

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

boca, 15 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

234.20

20 mg

15.61

50.00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122867

A02BC02

pantoprazol

PANRAZOL

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Zdravlje a.d.; Balkanpharma- Dupnitsa a.d.; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

120,10

40 mg

8,58

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122920

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

120,10

40 mg

8,58

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122921

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

240,20

40 mg

8,58

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122502

A02BC02

pantoprazol

ACIPAN

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

120,10

40 mg

8,58

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122160

A02BC03

lansoprazol

SABAX

(brisano)

 

1122161

A02BC03

lansoprazol

SABAX

(brisano)

 

1122859

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

(brisano)

1122882

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

152.40

30 mg

16.33

50.00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122881

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

304.80

30 mg

16.33

50.00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122883

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

(brisano)

1122864

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

248.20

30 mg

13.30

50.00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122865

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

496.50

30 mg

13.30

50.00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1124301

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

142.70

30 mg

14.27

50.00

 

 

3124300

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

(brisano)

1124303

A03FA01

metoklopramid

REGLAN

tableta

blister, 40 po 10 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi- Aventis, Francuska

Republika Makedonija

190.20

30 mg

14.27

50.00

 

 

1124532

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

film tableta

10 po 4 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

959.10

16 mg

383.64

50.00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124534

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

film tableta

10 po 8 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1,543.90

16 mg

308.78

50.00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124533

A04AA01

ondansetron

ONDA

film tableta

blister, 15 po 8 mg

Vianex S.A. - Plant B'

Grčka

2,315.80

16 mg

308.77

50.00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124100

A04AA02

granisetron

RASETRON

film tableta

blister, 10 po 1 mg

Actavis LTD

Malta

2,246.00

2 mg

449.20

50.00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124104

A04AA02

granisetron

RASETRON

film tableta

blister, 5 po 2 mg

Actavis LTD

Malta

2,947.10

2 mg

589.42

50.00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124586

A04AA02

granisetron

KYTRIL

film tableta

blister, 10 po 1 mg

IL CSM Clinical Supplies Management; Waymade PLC.

Nemačka;
Velika Britanija

2,246.00

2 mg

449.20

50.00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1127177

A05AA02

ursodeoksiholna kiselina

URSOFALK

kapsula, tvrda

blister, 100 po 250 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

2,338.10

0,75 g

70.14

50.00

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

1127176

A05AA02

ursodeoksiholna kiselina

URSOFALK

kapsula, tvrda

blister, 50 po 250 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

1,169.00

0,75 g

70.14

50.00

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3127050

A06AD11

laktuloza

PORTALAK

sirup

1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

428.50

6,7 g

8.61

50.00

1. Portosistemske encefalopatije (K72),
2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3127426

A06AD11

laktuloza

LAKTULOZA RP

sirup

boca plastična, 1 po 500ml (66,7 g/100 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

428.50

6,7 g

8.61

50.00

1. Portosistemske encefalopatije (K72),
2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3126303

A07AX03

nifuroksazid

ENTEROFURYL

oralna suspenzija

bočica, 1 po 90 ml (200mg/5 ml)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

243.50

600 mg

40.58

50.00

Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.

Samo za decu.

3126000

A07AX03

nifuroksazid

NIFUROKSAZID ALKALOID

oralna suspenzija

boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)

Alkaloid AD Skopje

Makedonija

243.50

600 mg

40.58

50.00

Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.

Samo za decu.

1126401

A07DA03

loperamid

LOPERAMID ACTAVIS

tableta

blister, 20 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

189,90

10 mg

47,48

50,00

 

 

1129930

A07EA06

budesonid

BUDOSAN

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 100 po 3 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

9,178.40

9 mg

275.35

50.00

1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50).
2. Autoimuni hepatitis (К75.4)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili infektivnih i tropskih bolesti sa užom specijalizacijom iz gastroenterohepatologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1129490

A07EC01

sulfasalazin

SALAZOPYRIN-EN

gastrorezistentna tableta

boca plastična, 100 po 500 mg

Recipharm Uppsala AB

Švedska

1,065.10

2 g

42.60

50.00

 

 

1129300

A07EC02

mesalazin

5-ASA

gastrorezistentna tableta

blister, 100 po 250 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

919.60

1,5 g

55.18

50.00

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

5129303

A07EC02

mesalazin

5-ASA

supozitorija

blister, 30 po 250 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

960.50

1,5 g

192.10

50.00

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121153

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

(brisano)

1121154

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejner plastični, 50 po 300 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

1,486.30

4 kapsule

118.90

50.00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121155

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejner plastični, 100 po 300 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

2,972.50

4 kapsule

118.90

50.00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121163

A09AA02

pankreatin

KREON 25000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kutija, 20 po 300 mg

Abbott Laboratories GmbH

Nemačka

594.50

4 kapsule

118.90

50.00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121152

A09AA02

pankreatin

KREON 10 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejener plastični, 100 po 150 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

1,172.70

6 kapsula

70.36

50.00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

0041559

A10AB01

insulin humani

ACTRAPID PENFILL

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2,325.50

40 i.j.

62.01

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041610

A10AB01

insulin humani

ACTRAPID FLEXPEN

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production

S.A.S - Chartres

Danska; Francuska

2.325,50

40 i.j.

62,01

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041425

A10AB01

insulin humani

HUMULIN R

rastvor za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2,325.50

40 i.j.

62.01

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041563

A10AB01

insulin humani

INSUMAN RAPID SOLOSTAR

rastvor za injekciju,
pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2,325.50

40 i.j.

62.01

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041507

A10AB04

insulin lispro

HUMALOG

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

Lilly France; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3,025.30

40 i.j.

80.67

50.00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041532

A10AB05

insulin aspart

NOVO RAPID

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 10 ml (100j./ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

2,063.30

40 j.

82.53

50.00

 

Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041527

A10AB05

insulin aspart

NOVORAPID FLEXPEN

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3ml (100 j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

3,670.80

40 j.

97.89

50.00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041560

A10AB05

insulin aspart

FIASP

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 10 ml (100 j/ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

2,063.30

40 j.

82.53

50.00

 

Odrasli pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.

0041561

A10AB05

insulin aspart

FIASP FLEXTOUCH

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

3,670.80

40 j.

97.89

50.00

 

Samo za odrasle pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih šest meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c > 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije(glikemija veća od 9mmol/l, 2 h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od šest meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041556

A10AB06

insulin glulizin

APIDRA SOLOSTAR

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

3,366.90

40 i.j.

89.78

50.00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041557

A10AC01

insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan)

INSULATARD PENFILL

suspenzija za injekciju u ulošku

(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2,500.70

40 i.j.

66.69

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041611

A10AC01

insulin humani

INSULATARD FLEXPEN

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom penu

napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres

Danska; Francuska

2.500,70

40 i.j.

66,69

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041428

A10AC01

insulin humani

HUMULIN NPH

suspenzija za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2,500.70

40 i.j.

66.69

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041564

A10AC01

humani insulin

INSUMAN BAZAL SOLOSTAR

suspenzija za injekciju, pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2,500.70

40 i.j.

66.69

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041558

A10AD01

insulin humani

MIXTARD 30 PENFILL

suspenzija za injekciju u ulošku

(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2.046,70

40 i.j.

54,58

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041612

A10AD01

insulin humani

MIXTARD 30 FLEXPEN

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom penu

napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres

Danska; Francuska

2.046,70

40 i.j.

54,58

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041565

A10AD01

insulin humani

INSUMAN COMB 25SOLOSTAR

suspenzija za injekciju, pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2,046.70

40 i.j.

54.58

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041427

A10AD01

insulin humani

HUMULIN M3

suspenzija za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2.046,70

40 i.j.

54,58

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041502

A10AD04

insulin lispro

HUMALOG MIX 25

suspenzija za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100i.j/1 ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3,025.30

40 i.j.

80.67

50.00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

0041503

A10AD04

insulin lispro

HUMALOG MIX 50

suspenzija za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100i.j/1 ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3,025.30

40 i.j.

80.67

50.00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041528

A10AD05

insulin aspart

NOVOMIX 30 FLEXPEN

suspenzija za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

3,670.80

40 j.

97.89

50.00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

0041555

A10AE04

insulin glargin

LANTUS SOLOSTAR

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

4,614.60

40 i.j.

123.06

50.00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041666

A10AE04

insulin glargin

TOUJEO

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom Solostar, 3 po 1,5ml (300j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

4,224.10

40 i.j.

125.16

50.00

 

Samo za odrasle pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041667

A10AE04

insulin glargin

ABASAGLAR

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100j./ml)

Lilly France

Francuska

3,589.10

40 i.j

95.71

50.00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041600

A10AE04

insulin glargin

SEMGLEE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

MC Dermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin

Irska

3.230,20

40 i.j

86,14

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041550

A10AE05

insulin detemir

LEVEMIR FLEXPEN

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3ml (100 j./1 ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

5,676.90

40 j.

151.38

50.00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041206

A10AE06

insulin degludek

TRESIBA FLEXTOUCH

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 5 po 3ml (100j./ml)

NOVO NORDISK A/S

Danska

5,877.50

40 j

156.73

50.00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041207

A10AE06

insulin degludek

TRESIBA FLEXTOUCH

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 3 po 3ml (200j./ml)

NOVO NORDISK A/S

Danska

7,053.00

40 j

156.73

50.00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

1043060

A10BA02

metformin

GLUFORMIN

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

79.60

2 g

10.61

50.00

 

 

1043062

A10BA02

metformin

GLUFORMIN

film tableta

blister, 30 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

122.40

2 g

8.16

50.00

 

 

1043070

A10BA02

metformin

TEFOR

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

79.60

2 g

10.61

50.00

 

 

1043071

A10BA02

metformin

TEFOR

film tableta

tegla, 30 po 850 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

95.00

2 g

7.45

50.00

 

 

1043107

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE

film tableta

30 po 1000 mg

Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck KGaA; Merck KGaA & Co. WERK SPITTAL; Famar Lyon

Francuska; Španija; Nemačka; Austrija; Francuska

122.40

2 g

8.16

50.00

 

 

1043116

A10BA02

metformin

METFODIAB

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Actavis UK Limited; Balkanpharma- Dupnitsa ad

Velika Britanija; Bugarska

79.60

2 g

10.61

50.00

 

 

1043117

A10BA02

metformin

METFODIAB

film tableta

blister, 30 po 1000 mg

Balkanpharma- Dupnitsa ad

Bugarska

122.40

2 g

8.16

50.00

 

 

1042332

A10BB01

glibenklamid

MANINIL 3,5

tableta

blister, 30 po 3,5 mg

Berlin-Chemie (Menarini group)

Nemačka

95.80

7 mg

6.39

50.00

 

 

1042076

A10BB09

gliklazid

GLIKOSAN

tableta

blister, 30 po 80 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

178.90

60mg

4.47

50.00

 

 

1042070

A10BB09

gliklazid

GLIORAL

tableta

blister, 30 po 80 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

178.90

60mg

4.47

50.00

 

 

1042065

A10BB09

gliklazid

DIPRIAN

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 80 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

178.90

60mg

4.47

50.00

 

 

1042311

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

80.10

2 mg

2.67

50.00

 

 

1042312

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 3 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

134.70

2 mg

2.99

50.00

 

 

1042313

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

149.70

2 mg

2.50

50.00

 

 

1042830

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 1 mg

Zdravlje a.d.;
Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

102,70

2 mg

6,85

50,00

 

 

1042831

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Zdravlje a.d.;
Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

80,10

2 mg

2,67

50,00

 

 

1042832

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 3 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

134,70

2 mg

2,99

50,00

 

 

1042833

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

149,70

2 mg

2,50

50,00

 

 

1042834

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 6 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

369,80

2 mg

4,11

50,00

 

 

1042001

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

(brisano)

1042004

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

(brisano)

1042003

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

(brisano)

1042314

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 1 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

102.70

2 mg

6.85

50.00

 

 

1042315

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 2 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

80.10

2 mg

2.67

50.00

 

 

1042316

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 3 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

134.70

2 mg

2.99

50.00

 

 

1042835

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 60 po 1 mg

Zdravlje a.d.;
Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

205,40

2 mg

6,85

50,00

 

 

1042836

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 60 po 2 mg

Zdravlje a.d.;
Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

160,20

2 mg

2,67

50,00

 

 

1042837

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 60 po 3 mg

Zdravlje a.d.;
Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

269,40

2 mg

2,99

50,00

 

 

1042838

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 60 po 4 mg

Zdravlje a.d.;
Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

299,40

2 mg

2,50

50,00

 

 

1042839

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 60 po 6 mg

Zdravlje a.d.;
Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

739,60

2 mg

4,11

50,00

 

 

2050087

A11CC05

holekalciferol

VIGANTOL ULJE

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)

Merck KGaA

Nemačka

198.90

20 mcg

0.80

50.00

 

Samo za decu.

1053075

A12AA04

kalcijum karbonat

KALCIJUM KARBONAT ALKALOID

tableta

tegla, 50 po 1 g

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

345.50

3 g

20.73

50.00

 

 

2053247

A12BA01

kalijum-hlorid

KALII CHLORIDI

prašak za oralni rastvor

kesica, 10 po 1g

Ufar d.o.o

Republika Srbija

122.70

3g

36.81

50.00

 

Uz diuretike Henleove petlje, nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja iz otpusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spironolakton.

1063115

B01AA03

varfarin

FARIN

tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

115.00

7,5 mg

5.75

50.00

 

 

3060073

B03AB05

gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks

FERRUM SANDOZ

(brisano)

3060072

B03AB05

gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks

REFERUM

sirup

boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

236.40

90 mg

21.28

50.00

 

 

3060074

B03AB05

gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks

REFERUM

sirup

boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

526.70

90 mg

23.70

50.00

 

 

3060050

B03AB09

gvožđe (III)-proteinsukcinilat

LEGOFER

oralni rastvor

boca staklena, 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)

Alkaloid a.d. u saradnji sa Italfarmaco S.P.A, Italija

Republika Makedonija

282.90

-

-

50.00

 

 

1061040

B03BB01

folna kiselina

FOLNAK

tableta

kontejner za tablete, 20 po 5 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

117.30

0,4 mg

0.47

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1061050

B03BB01

folna kiselina

FOLACIN

tableta

blister, 20 po 5 mg

JGL D.O.O. BEOGRAD- SOPOT

Republika Srbija

117.30

0,4 mg

0.47

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1061021

B03BB01

folna kiselina

FOLKIS

tableta

blister, 20 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

117.30

0,4 mg

0.47

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1061022

B03BB01

folna kiselina

FOLKIS

tableta

blister, 30 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o. Beograd

Republika Srbija

175.90

0,4 mg

0.47

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1100252

C01AA05

digoksin

DILACOR

tableta

blister, 20 po 0,25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

82.30

0,25 mg

4.12

50.00

 

 

1100254

C01AA05

digoksin

DIGOXICOR

tableta

blister, 50 po 0,25 mg

Sopharma Pharmaceuticals AD

Bugarska

185.20

0,25 mg

3.70

50.00

 

 

1101130

C01BC03

propafenon

PROPAFEN

film tableta

blister, 50 po 150 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

319.20

0,3 g

12.77

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101131

C01BC03

propafenon

PROPAFEN

film tableta

blister, 50 po 300 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

690.10

0,3 g

13.80

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101402

C01BD01

amjodaron

AMIODARON ACTAVIS

tableta

blister, 60 po 200 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

800,00

0,2 g

13,33

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101440

C01BD01

amjodaron

SEDACORON

tableta

blister, 50 po 200 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

466.10

0,2 g

9.32

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101354

C01BD01

amjodaron

CORDARONE

tableta

blister, 30 po 200 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

400.00

0,2 g

13.33

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101403

C01BD01

amjodaron

CORDARONE

tableta

blister, 60 po 200 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

800.00

0.2 g

13.33

50.00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1102101

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERIN

sublingvalna tableta

bočica staklena, 40 po 0,5 mg

Jaka-80 Radoviš a.d.

Republika Makedonija

119.20

2,5 mg

14.90

50.00

 

 

1102102

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERIN UNION

sublingvalna tableta

bočica staklena, 40 po 0,5 mg

Union-Medic d.o.o.
Novi Sad

Republika Srbija

119.20

2,5 mg

14.90

50.00

 

 

1102060

C01DA08

izosorbid dinitrat

ISOSORB RETARD

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

226.00

60 mg

11.30

50.00

 

 

1102082

C01DA08

izosorbid dinitrat

CORNILAT

tableta

blister, 20 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

79.70

60 mg

11.96

50.00

 

 

1102450

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONIZOL

tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

114.70

40 mg

7.65

50.00

 

 

1102452

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONIZOL

tableta

blister, 30 po 40 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

186.30

40 mg

6.21

50.00

 

 

1102302

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONOSAN

tableta

blister, 30 po 20 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

114.70

40 mg

7.65

50.00

 

 

1102300

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONOSAN

tableta

blister, 30 po 40 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

186.30

40 mg

6.21

50.00

 

 

1102471

C01DA14

izosorbid mononitrat

ISOCARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 50 po 60 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

728.40

40mg

9.71

50.00

 

 

1102522

C01DX12

molsidomin

LOPION FORTE

tableta

blister, 30 po 4 mg

Union-Medic d.o.o.
Novi Sad

Republika Srbija

180.60

-

-

50.00

Angina pektoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina.

 

1102520

C01DX12

molsidomin

MOLICOR

tableta

blister, 30 po 2 mg

Union-Medic d.o.o.
Novi Sad

Republika Srbija

144.50

-

-

50.00

 

 

1102521

C01DX12

molsidomin

MOLICOR RETARD

(brisano)

1102519

C01DX12

molsidomin

MOLICOR

tableta

blister, 60 po 2 mg

Union-Medic d.o.o Novi Sad

Republika Srbija

289.10

-

-

50.00

 

 

1103432

C02AB02

metildopa (racemat)

METHYLDOPA

film tableta

20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

169.20

2 g

67.68

50.00

Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.

1103911

C02KX01

bosentan

TRACLEER

(brisano)

1103374

C02KX01

bosentan

CARDISTEPS

film tableta

blister, 60 po 125 mg

Balkanpharma- Dupnitsa AD

Bugarska

43,298.60

0,25 g

1,443.29

50.00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103379

C02KX01

bosentan

CASCATA

film tableta

blister, 56 po 62,5 mg

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

33,727.40

0,25 g

2,409.10

50.00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103378

C02KX01

bosentan

CASCATA

film tableta

blister, 56 po 125 mg

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

40,412.00

0,25 g

1,443.29

50.00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103380

C02KX01

bosentan

IPERTAZIN

film tableta

blister, 56 po 62,5 mg

Pharmascience International Limited

Kipar

33,727.40

0,25 g

2,409.10

50.00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103381

C02KX01

bosentan

IPERTAZIN

film tableta

blister, 56 po 125 mg

Pharmascience International Limited

Kipar

40,412.00

0,25 g

1,443.29

50.00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1400410

C03AA03

hidrohlortiazid

DIUNORM

tableta

blister, 20 po 25 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

103.50

25 mg

5.18

50.00

 

 

1400142

C03CA01

furosemid

LASIX

tableta

blister, 12 po 40 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

58.50

40 mg

4.88

50.00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400473

C03CA01

furosemid

FUROSEMID BELUPO

tableta

blister, 20 po 40 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

87.70

40 mg

4.39

50.00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400001

C03CA01

furosemid

FUROSEMIDUM POLFARMEX

tableta

blister, 30 po 40 mg

Polfarmex S.A.

Poljska

131.50

40 mg

4.38

50.00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400041

C03CA02

bumetanid

YURINEX

tableta

blister, 20 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

208.00

1 mg

10.40

50.00

 

 

1400440

C03DA01

spironolakton

SPIRONOLAKTON

tableta

blister, 40 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

353,10

75 mg

26,48

50,00

 

 

1400441

C03DA01

spironolakton

SPIRONOLAKTON

tableta

blister, 30 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

566.90

75 mg

14.17

50.00

 

 

1401290

C03EA..

metiklotiazid, amilorid

LOMETAZID

tableta

blister, 30 po (5 mg + 10 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

147.10

1 tableta

4.90

50.00

 

 

1400400

C03EA01

hidrohlortiazid, amilorid

HEMOPRES

tableta

blister, 40 po (50 mg + 5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

173.90

1 tableta

4.35

50.00

 

 

1107183

C07AA05

propranolol

PROPRANOLOL

tableta

blister, 50 po 40 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

201.80

0,16 g

16.14

50.00

 

 

1107496

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

138.90

0,15 g

6.95

50.00

 

 

1107750

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

67.00

0,15 g

7.18

50.00

 

 

1107751

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 56 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

134.00

0,15 g

7.18

50.00

 

 

1107580

C07AB02

metoprolol

CORVITOL 50

(brisano)

1107582

C07AB02

metoprolol

CORVITOL 100

(brisano)

1107990

C07AB02

metoprolol

MEKSENA

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

71.80

0,15 g

7.18

50.00

 

 

1107991

C07AB02

metoprolol

MEKSENA

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

138.90

0,15 g

6.95

50.00

 

 

1107170

C07AB03

atenolol

PRINORM

tableta

blister, 14 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

97.50

75 mg

5.22

50.00

 

 

1107500

C07AB03

atenolol

ATENOLOL

(brisano)

1107042

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

100.90

10 mg

13.45

50.00

 

 

1107020

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

143.60

10 mg

9.57

50.00

 

 

1107021

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

250.10

10 mg

8.34

50.00

 

 

1107023

C07AB07

bisoprolol

TENSEC

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

143.60

10 mg

9.57

50.00

 

 

1107022

C07AB07

bisoprolol

TENSEC

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

250.10

10 mg

8.34

50.00

 

 

1107026

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija; Poljska

100.90

10 mg

13.45

50.00

 

 

1107027

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija; Poljska

143.60

10 mg

9.57

50.00

 

 

1107025

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija; Poljska

250.10

10 mg

8.34

50.00

 

 

1107035

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

100.90

10 mg

13.45

50.00

 

 

1107036

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

143.60

10 mg

9.57

50.00

 

 

1107037

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

250.10

10 mg

8.34

50.00

 

 

1107048

C07AB07

bisoprolol

BISPROL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

143.60

10 mg

9.57

50.00

 

 

1107049

C07AB07

bisoprolol

BISPROL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

250.10

10 mg

8.34

50.00

 

 

1107605

C07AB07

bisoprolol

CONCOR COR

film tableta

blister, 30 po 1,25 mg

Merck S.L; Merck KGaA&Co. WERK SPITTAL; Merck KGaA

Španija; Austrija; Nemačka

198.00

10 mg

52.80

50.00

 

 

1107060

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 2,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

100.90

10 mg

13.45

50.00

 

 

1107061

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

143.60

10 mg

9.57

50.00

 

 

1107062

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

250.10

10 mg

8.34

50.00

 

 

1107501

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL ATB

film tableta

blister, 30 po 5 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

143.60

10 mg

9.57

50.00

 

 

1107502

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL ATB

film tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

250.10

10 mg

8.34

50.00

 

 

1107606

C07AB07

bisoprolol

CONCOR COR

film tableta

blister, 30 po 3,75 mg

Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck KGaA

Španija; Austrija; Nemačka

313.20

10 mg

27.84

50.00

 

 

1107040

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Lek S.A.

Poljska

100.90

10 mg

13.45

50.00

 

 

1107041

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Lek S.A.

Poljska

143.60

10 mg

9.57

50.00

 

 

1107050

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Lek S.A.

Poljska

250.10

10 mg

8.34

50.00

 

 

1107625

C07AG02

karvedilol

KARVILEKS

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

136.60

37,5 mg

13.66

50.00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107659

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

blister, 30 po 12.5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

136.60

37.5 mg

13.66

50.00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107658

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

210.60

37.5 mg

10.53

50.00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107673

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 6,25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

159.70

37,5 mg

34.22

50.00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107676

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 12,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

127.50

37,5 mg

13.66

50.00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107833

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

136.60

37,5 mg

13.66

50.00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107834

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

210.60

37,5 mg

10.53

50.00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107024

C07BB07

bisoprolol, hidrohlortiazid

TENSEC plus

film tableta

blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

186.50

1 tableta

6.22

50.00

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1402140

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

(brisano)

1402141

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

(brisano)

1402139

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d Beograd

Republika Srbija

75.70

5 mg

2.52

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402142

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d Beograd

Republika Srbija

91.60

5mg

1.53

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402146

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

(brisano)

1402147

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

(brisano)

1402850

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 30 po 5 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

75.70

5 mg

2.52

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402851

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 30 po 10 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

91.60

5 mg

1.53

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402956

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN ALKALOID

tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

75.70

5 mg

2.52

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402833

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN ALKALOID

tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

91.60

5 mg

1.53

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402852

C08CA01

amlodipin

TENOX

tableta

blister, 30 po 5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

75.70

5 mg

2.52

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402853

C08CA01

amlodipin

TENOX

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

91.60

5 mg

1.53

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402000

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 20 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

50.40

5 mg

2.52

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402001

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 20 po 10 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

61.10

5 mg

1.53

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402666

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 30 po 5mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

75.70

5 mg

2.52

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402002

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 30 po 10mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

91.60

5 mg

1.53

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402878

C08CA01

amlodipin

VAZOTAL

tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

75.70

5 mg

2.52

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402877

C08CA01

amlodipin

VAZOTAL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

91.60

5 mg

1.53

50.00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402874

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN SANDOZ

(brisano)

1402876

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN SANDOZ

(brisano)

1402481

C08CA05

nifedipin

NIFELAT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

167.40

30 mg

8.37

50.00

 

 

1402703

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

68.40

0,24 g

13.68

50.00

 

 

1402704

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL

film tableta

blister, 50 po 80 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

154.70

0,24 g

9.28

50.00

 

 

1402721

C08DA01

verapamil

IZOPAMIL

(brisano)

1402120

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

obložena tableta

blister, 30 po 40 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

68.40

0,24 g

13.68

50.00

 

 

1402121

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

obložena tableta

blister, 30 po 80 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

92.80

0,24 g

9.28

50.00

 

 

1402250

C08DB01

diltiazem

CORTIAZEM RETARD

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 90 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

204.30

0,24 g

18.16

50.00

 

 

1402203

C08DB01

diltiazem

DILTIAZEM ALKALOID

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 90 mg

Alkaloid a.d. Skoplje; Alkaloid d.o.o. Beograd

Republika Makedonija; Republika Srbija

204.30

0,24 g

18.16

50.00

 

 

1103630

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

blister, 40 po 25 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

132.50

50 mg

6.63

50.00

 

 

1103631

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

bočica plastična, 40 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

265.00

50 mg

6.63

50.00

 

 

1103220

C09AA01

kaptopril

KATOPIL

tableta

blister, 40 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

132.50

50 mg

6.63

50.00

 

 

1103222

C09AA01

kaptopril

KATOPIL

tableta

blister, 40 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

265.00

50 mg

6.63

50.00

 

 

1103578

C09AA02

enalapril

PRILENAP

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d

Republika Srbija

148.40

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103579

C09AA02

enalapril

PRILENAP

tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d

Republika Srbija

292.80

10 mg

4.88

50.00

 

 

1103178

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

148.40

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103176

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS

tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

292.80

10 mg

4.88

50.00

 

 

1103886

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL REMEDICA

tableta

blister, 20 po 10 mg

Remedica Ltd

Kipar

98.90

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103885

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL REMEDICA

tableta

blister, 20 po 20 mg

Remedica Ltd

Kipar

195.20

10 mg

4.88

50.00

 

 

1103204

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 5mg

Krka D.D.

Slovenija

61.80

10mg

6.18

50.00

 

 

1103200

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10mg

Krka D.D.

Slovenija

98.90

10mg

4.95

50.00

 

 

1103202

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20mg

Krka D.D.

Slovenija

195.20

10mg

4.88

50.00

 

 

1103179

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS

tableta

blister, 60 po 10 mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

296.80

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103167

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS

tableta

blister, 60 po 20 mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

585.60

10 mg

4.88

50.00

 

 

1103366

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL TEVA

tableta

blister, 30 po 10 mg

Merckle GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.

Nemačka; Poljska

148,40

10 mg

4,95

50,00

 

 

1103365

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL TEVA

tableta

blister, 30 po 20 mg

Merckle GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.

Nemačka; Poljska

292,80

10 mg

4,88

50,00

 

 

1103988

C09AA02

enalapril

ENATENS

(brisano)

1103987

C09AA02

enalapril

ENATENS

(brisano)

1103565

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

72.40

10 mg

3.62

50.00

 

 

1103566

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 20 po 20 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

198.00

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103567

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

108.70

10 mg

3.62

50.00

 

 

1103568

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

297.00

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103550

C09AA03

lizinopril

IRUMED

tableta

blister, 30 po 5 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

88.00

10 mg

5.87

50.00

 

 

1103551

C09AA03

lizinopril

IRUMED

tableta

blister, 30 po 20 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

297.00

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103867

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 5 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

58.70

10 mg

5.87

50.00

 

 

1103866

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

72.40

10 mg

3.62

50.00

 

 

1103865

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 20 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

198.00

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103873

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL ATB

tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

108.70

10 mg

3.62

50.00

 

 

1103874

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL ATB

tableta

blister, 30 po 20 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

297.00

10 mg

4.95

50.00

 

 

1103879

C09AA03

lizinopril

IRUMED

tableta

blister, 30 po 10 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

108.70

10 mg

3.62

50.00

 

 

1103018

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 30 po 5 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

202.80

2,5 mg

3.38

50.00

 

 

1103722

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Sanofi S.P.A.

Italija

108.70

2,5 mg

3.88

50.00

 

 

1103723

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

blister, 28 po 5 mg

Sanofi S.P.A.

Italija

189.30

2,5 mg

3.38

50.00

 

 

1103724

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

blister, 28 po 10 mg

Sanofi S.P.A.

Italija

271.50

2,5 mg

2.42

50.00

 

 

1103012

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 1,25 mg

Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.;
Balkanpharma-Dupnitsa ad

Republika Srbija; Malta; Bugarska

86.50

2,5 mg

6.18

50.00

 

 

1103013

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.;
Balkanpharma-Dupnitsa ad

Republika Srbija; Malta; Bugarska

108.70

2,5 mg

3.88

50.00

 

 

1103083

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.;
Balkanpharma-Dupnitsa ad

Republika Srbija; Malta; Bugarska

189.30

2,5 mg

3.38

50.00

 

 

1103082

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d Leskovac; Actavis LTD.;
Balkanpharma-Dupnitsa ad

Republika Srbija; Malta; Bugarska

271.50

2,5 mg

2.42

50.00

 

 

1103256

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

116.50

2,5 mg

3.88

50.00

 

 

1103260

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 5mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

202.80

2,5 mg

3.38

50.00

 

 

1103264

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

290.90

2.5 mg

2.42

50.00

 

 

1103286

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 2.5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

108.70

2,5mg

3.88

50.00

 

 

1103287

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

189.30

2,5mg

3.38

50.00

 

 

1103285

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

271.50

2,5mg

2.42

50.00

 

 

1103026

C09AA05

ramipril

CORACE

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Actavis LTD;
Balkanpharma- Dupnitsa AD

Malta; Bugarska

108,70

2,5 mg

3,88

50,00

 

 

1103025

C09AA05

ramipril

CORACE

tableta

blister, 28 po 5 mg

Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Bugarska

189,30

2,5 mg

3,38

50,00

 

 

1401503

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

PRILENAP H

tableta

blister, 30 po (10 mg + 25 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

264.80

1 tableta

8.83

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401499

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

PRILENAP HL

tableta

blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

221.90

1 tableta

7.40

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401504

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENATENS PLUS

(brisano)

1401505

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENATENS PLUS

(brisano)

1401082

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENALAPRIL HCT

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

370.40

1 tableta

12.35

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401083

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENALAPRIL HCT

tableta

blister, 30 po (20 mg + 6 mg)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

330.10

1 tableta

11.00

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401140

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP- H

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg + 25mg)

Krka D.D.

Slovenija

176.50

1 tableta

8.83

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401175

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP- HL

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg + 12,5mg)

Krka D.D.

Slovenija

147.90

1 tableta

7.40

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401020

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENALAPRIL HCT

tableta

blister, 60 po (20 mg + 6 mg)

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

660.10

1 tableta

11.00

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401021

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENALAPRIL HCT

tableta

blister, 60 po (20 mg + 12,5 mg)

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

740.80

1 tableta

12.35

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401178

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP -HL 20

(brisano)

1401171

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

LIZOPRIL H

tableta

blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

124.20

1 tableta

6.21

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401172

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

LIZOPRIL H

tableta

blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

224.70

1 tableta

11.24

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401182

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

SKOPRYL PLUS

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

337.10

1 tableta

11.24

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401922

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

186.30

1 tableta

6.21

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401923

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

blister, 30 po (20 mg + 25 mg)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

427.30

1 tableta

14.24

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401992

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

Belupo, Lijekovi i kozmetika, d.d.

Hrvatska

337.10

1 tableta

11.24

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401131

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

AMPRIL HD

tableta

28 po (5 mg + 25 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

160.10

1 tableta

5.72

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401013

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

TRITACE COMP

tableta

blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Sanofi S.P.A.

Italija

160.10

1 tableta

5.72

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401012

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

TRITACE COMP LS

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Sanofi S.P.A.

Italija

131.70

1 tableta

4.70

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401908

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

VIVACE PLUS L

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

131.70

1 tableta

4.70

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401909

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

VIVACE PLUS

tableta

blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

160.10

1 tableta

5.72

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401931

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

PRILINDA PLUS

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

131.70

1 tableta

4.70

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401932

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

PRILINDA PLUS

tableta

blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

160.10

1 tableta

5.72

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401130

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

AMPRIL- HL

tablete

blister, 28 po (2.5mg + 12.5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

131.70

1 tableta

4.70

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103028

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

CORACE PLUS

tableta

blister, 28 po (2,5mg + 12,5mg)

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma- Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

131.70

1 tableta

4.70

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103027

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

CORACE PLUS

tableta

blister, 28 po (5mg + 25mg)

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma- Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

160.10

1 tableta

5.72

50.00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1104512

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

230.60

30 mg

11.53

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104513

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

132.10

30 mg

13.21

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104490

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d,

Slovenija

123.30

30 mg

13.21

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104491

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

215.30

30 mg

11.53

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104492

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

353.10

30 mg

9.46

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104610

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

132.10

30 mg

13.21

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104611

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

230.60

30 mg

11.53

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104612

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

378.30

30 mg

9.46

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104482

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

284.70

30 mg

14.24

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104483

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 40 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

438.60

30 mg

10.97

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104485

C10AA03

pravastatin

PRALIP

(brisano)

1104486

C10AA03

pravastatin

PRALIP

(brisano)

1104125

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

239.30

20 mg

15.95

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104126

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

402.00

20 mg

13.40

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104127

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

476.40

20 mg

7.94

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104520

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

239.30

20 mg

15.95

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104522

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

402.00

20 mg

13.40

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104524

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

476.40

20 mg

7.94

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104759

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

239.30

20 mg

15.95

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104760

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

402.00

20 mg

13.40

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104551

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

239.30

20 mg

15.95

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104552

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

402.00

20 mg

13.40

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104794

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 10mg

Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;

Republika Srbija; Republika Makedonija

239.30

20mg

15.95

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104793

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 20mg

Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;

Republika Srbija; Republika Makedonija

402.00

20mg

13.40

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104792

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 40mg

Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skoplje;

Republika Srbija; Republika Makedonija

476.40

20mg

7.94

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104787

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

239.30

20 mg

15.95

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104788

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

402.00

20 mg

13.40

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104789

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 40mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

476.40

20 mg

7.94

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104601

C10AA05

atorvastatin

TULIP

(brisano)

1104600

C10AA05

atorvastatin

TULIP

(brisano)

1104727

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

176,80

10 mg

12,63

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104725

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

407,80

10 mg

14,56

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104728

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

509,50

10 mg

9,10

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104726

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

527.20

10 mg

4.71

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104771

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

436,90

10 mg

14,56

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za
endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104772

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

545,90

10 mg

9,10

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104742

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

(brisano)

1104739

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

(brisano)

1104735

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

176,80

10 mg

12,63

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104540

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

189,50

10 mg

12,63

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104541

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

436,90

10 mg

14,56

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104542

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

545,90

10 mg

9,10

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104590

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

(brisano)

1104591

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

(brisano)

1104592

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

(brisano)

1104593

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

(brisano)

1104666

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva
Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija

436,90

10 mg

14,56

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104667

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva
Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija

545,90

10 mg

9,10

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104668

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O. Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.;
Teva UK Limited;
Teva Pharma S.L.U.

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija

564.90

10 mg

4.71

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104381

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN ATB

film tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

436,90

10 mg

14,56

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104380

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN ATB

film tableta

blister, 30 po 20 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

545,90

10 mg

9,10

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104007

C10AA07

rosuvastatin

RUSOVAS

film tableta

blister, 30 po 10 mg

EMS, S.A.

Brazil

436,90

10 mg

14,56

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104008

C10AA07

rosuvastatin

RUSOVAS

film tableta

blister, 30 po 20 mg

EMS, S.A.

Brazil

545,90

10 mg

9,10

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104555

C10AA07

rosuvastatin

RUSOVAS

tableta

blister, 30 po 5 mg

EMS, S.A.

Brazil

189,50

10 mg

12,63

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104571

C10AA07

rosuvastatin

ROPUIDO

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Severna Makedonija

436,90

10 mg

14,56

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104572

C10AA07

rosuvastatin

ROPUIDO

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Severna Makedonija

545,90

10 mg

9,10

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104736

C10AA07

rosuvastatin

COUPET

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

407,80

10 mg

14,56

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104737

C10AA07

rosuvastatin

COUPET

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

509,50

10 mg

9,10

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104594

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma B.V.; HBM Pharma S.R.O.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.

Nemačka; Hrvatska; Holandija; Slovačka; Velika Britanija; Španija

189,50

10 mg

12,63

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104470

C10AB08

ciprofibrat

LIPANOR

kapsula, tvrda

blister, 30 po 100 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

351.70

0,1 g

11.72

50.00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104480

C10AX09

ezetimib

EZOLETA

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1,657.70

10 mg

55.26

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104477

C10AX09

ezetimib

EZACT

tableta

blister, 30 po 10 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

1,657.70

10 mg

55.26

50.00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104104

C10BA06

rosuvastatin, ezetimib

OLITOR

kapsula, tvrda

blister, 30 po (10 mg + 10 mg)

Egis Pharmaceuticals PLC

Mađarska

1.903,80

1 tableta

63,46

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104103

C10BA06

rosuvastatin, ezetimib

OLITOR

kapsula, tvrda

blister, 30 po (20 mg + 10 mg)

Egis Pharmaceuticals PLC

Mađarska

1.903,80

1 tableta

63,46

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

4157100

D01AC02

mikonazol

DAKTANOL

(brisano)

4137000

D01AC02

mikonazol

ROJAZOL

krem

tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

190.00

-

-

50.00

 

 

4150023

D06AX01

fusidinska kiselina

STANICID

mast

tuba, 1 po 10 g (2%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

236.60

-

-

50.00

 

 

4151050

D06BA01

sulfadiazin

SANADERM

krem

tuba, 1 po 50 g 1%

Zdravlje a.d.; Hemofarm a.d.

Republika Srbija; Republika Srbija

274.50

-

-

50.00

 

 

4152075

D07AA02

hidrokortizon

HYDROCORTISON

mast

tuba, 1 po 5 g (2,5%)

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

71.30

-

-

50.00

 

 

4152192

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

gel

tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

128.20

-

-

50.00

 

 

4152190

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

krem

tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

83.90

-

-

50.00

 

 

4152191

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

mast

tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

83.90

-

-

50.00

 

 

4153221

D07CC02

fluocinolonacetonid, neomicin

SINODERM N

mast

tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

114.10

-

-

50.00

 

 

4159350

D11AH02

pimekrolimus

ELIDEL

krem

tuba, 1 po 15 g (1%)

Meda Manufacturing; Meda Pharma GmbH & Co.KG

Francuska;
Nemačka

1,472.00

-

-

50.00

Atopijski dermatitis (L20).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

6137082

G01AF01

metronidazol

ORVAGIL

vagitorija

strip, 10 po 500 mg

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

172.60

0,5 g

17.26

50.00

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

6137225

G01AF04

mikonazol

GINO-DAKTANOL

vagitorija

strip, 7 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

300.70

0,1 g

21.48

50.00

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

2141136

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

98.60

0,2 mg

7.89

50.00

1. Neoznačen pobačaj (O06);
2. Krvarenje posle porođaja (O72).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

1135240

G03AA07

levonorgestrel, etinilestradiol

LEGRAVAN

film tableta

blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

214.10

0,75 tabl.

7.65

50.00

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048463

G03DA04

progesteron

UTROGESTAN

kapsula, meka

blister, 30 po 100 mg

Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium

Francuska; Belgija

567.30

300 mg

56.73

50.00

1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
3. Preteći pobačaj (O20.0);
4. Prevremeni porođaj (O60).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.

1048462

G03DA04

progesteron

UTROGESTAN

kapsula, meka

blister, 14 po 200 mg

Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium

Francuska; Belgija

567.30

300 mg

60.78

50.00

1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
3. Preteći pobačaj (O20.0);
4. Prevremeni porođaj (O60).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.

1048781

G03FB01

norgestrel, estradiolvalerat

CYCLO-PROGYNOVA

obložena tableta

blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg; 2 mg)

Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Nemačka

191.20

0,75 tabl.

6.83

50.00

1. Primarna amenoreja (N91.0);
2. Sekundarna amenoreja (N91.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048331

G03HA01

ciproteron

ANDROCUR

tableta

blister, 50 po 50 mg

Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Francuska;
Nemačka

2,223.70

0,1 g

88.95

50.00

Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

1139800

G04BE03

sildenafil

REVATIO

film tableta

blister, 90 po 20 mg

Pfizer PGM

Francuska

21,830.00

50 mg

606.39

50.00

Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

1139117

G04BE03

sildenafil

FIUMIN

film tableta

blister, 90 po 20 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

21,830.00

50 mg

606.39

50.00

Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

1139880

G04BE03

sildenafil

SILDENAFIL SANDOZ

film tableta

blister, 90 po 20 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

21,830.00

50 mg

606.39

50.00

Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

0044308

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NORDILET

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

22,630.70

2 i.j.

1,508.71

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044309

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NORDILET

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

33,946.20

2 i.j.

1,508.72

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece;
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece;
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta(hipopituitarizam) (E23.0);
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1);
5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044110

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NORDIFLEX

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (10 mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

22.630,70

2 i.j.

1.508,71

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA),
intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044111

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NORDIFLEX

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (15 mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

33.946,20

2 i.j.

1.508,72

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece;
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece;
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0);
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1);
5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044241

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 1 ml (5,3mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

46,132.10

2 i.j.

1,160.56

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044243

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1 ml (12mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

20,674.50

2 i.j.

1,148.58

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044239

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

pen sa uloškom, 1 po 1ml (5,3 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

10,309.60

2 i.j.

1,296.81

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044236

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

pen sa uloškom, 1 po 1ml (12 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

20,876.60

2 i.j.

1,159.81

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044666

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

rastvor za injekciju u ulošku

uložak,1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

8,476.50

2 i.j.

1,130.20

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044664

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

16,729.80

2 i.j.

1,115.32

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044661

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

22,743.30

2 i.j.

1,010.81

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1)6. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044100

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 1.03 ml (5.83 mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

13,578.40

2 i.j.

1,507.48

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044101

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 1.5 ml (8mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

27,156.90

2 i.j.

1,508.72

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044102

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 2.5 ml (8mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

42,269.20

2 i.j.

1,408.97

50.00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0),
samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

7045080

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN

sprej za nos, rastvor

bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)

Ferring AB; Ferring International Center SA

Švedska; Švajcarska

3,098.30

25 mcg

154.92

50.00

 

 

1045081

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN

tableta

bočica plastična, 30 po 0,2 mg

Ferring AB; Ferring International Center SA

Švedska; Švajcarska

3,814.90

0,4 mg

254.33

50.00

 

 

1045084

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 60 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

1,953.10

240 mcg

260.41

50.00

 

Samo za decu

1045082

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 120 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

3,884.60

240 mcg

258.97

50.00

 

Samo za decu

1047143

H02AB02

deksametazon

DEXASON

tableta

blister, 50 po 0,5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

390.90

1,5 mg

23.45

50.00

 

 

1047144

H02AB02

deksametazon

FORTECORTIN

tableta

blister, 20 po 4 mg

Merck KGaA & CO. Werk Spittal

Austrija

1,246.60

1.5 mg

23.37

50.00

 

 

1047145

H02AB02

deksametazon

FORTECORTIN

tableta

blister, 20 po 8 mg

Merck KGaA & CO. Werk Spittal

Austrija

1,940.30

1.5 mg

18.19

50.00

 

 

1047150

H02AB02

deksametazon

DEKSAMETAZON KRKA

tableta

blister, 20 po 4 mg

Krka D.D., Novo Mesto

Slovenija

1.246,60

1.5 mg

23,37

50,00

 

 

1047152

H02AB02

deksametazon

DEKSAMETAZON KRKA

tableta

blister, 20 po 8 mg

Krka D.D., Novo Mesto

Slovenija

1.196,90

1.5 mg

11,22

50,00

 

 

1047153

H02AB02

deksametazon

DEKSAMETAZON KRKA

tableta

blister, 20 po 20 mg

Krka D.D., Novo Mesto

Slovenija

4.636,30

1.5 mg

17,39

50,00

 

 

1047180

H02AB04

metilprednizolon

METILPREDNIZOLON UNION

(brisano)

1047632

H02AB07

prednizon

PRONISON

tableta

blister, 20 po 20 mg

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

300.00

10 mg

7.50

50.00

 

 

1047511

H02AB07

prednizon

PREDNIZON

tableta

blister, 10 po 5 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

59.50

10 mg

11.90

50.00

 

 

1040050

H03AA01

levotiroksin natrijum

TIVORAL

(brisano)

1040230

H03AA01

levotiroksin natrijum

EUTHYROX

tableta

50 po 25 mcg

Merck KGaA

Nemačka

101.30

150 mcg

12.16

50.00

 

 

1040080

H03AA01

levotiroksin natrijum

LETROX 50

tableta

blister, 50 po 50 mcg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

109,80

150 mcg

6,59

50,00

 

 

1040266

H03AA01

levotiroksin natrijum

LETROX 75

tableta

blister, 50 po 75 mcg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

117,20

150 mcg

4,69

50,00

 

 

1040081

H03AA01

levotiroksin natrijum

LETROX 100

tableta

blister, 50 po 100 mcg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

122,40

150 mcg

3,67

50,00

 

 

1040267

H03AA01

levotiroksin natrijum

LETROX 125

tableta

blister, 50 po 125 mcg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

125,80

150 mcg

3,02

50,00

 

 

1040082

H03AA01

levotiroksin natrijum

LETROX 150

tableta

blister, 50 po 150 mcg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

139,70

150 mcg

2,79

50,00

 

 

1040190

H03BA02

propiltiouracil

PTU

tableta

20 po 50 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

143.20

0,1 g

14.32

50.00

 

 

1040192

H03BA02

propiltiouracil

PTU

tableta

45 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

693.80

0,1 g

15.42

50.00

 

 

1040120

H03BB02

tiamazol

TIASTAT

tableta

20 po 20 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

151.50

10 mg

3.79

50.00

 

 

0341340

H04AA01

glukagon

GLUCAGEN HYPOKIT

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

1,668.00

1 mg

1668.00

50.00

 

 

1022510

J01AA02

doksiciklin

DOVICIN

kapsula

5 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

74.40

0,1 g

14.88

50.00

 

 

1022515

J01AA02

doksiciklin

DOKSICIKLIN HF

kapsula, tvrda

blister, 5 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

74.40

0,1 g

14.88

50.00

 

 

1021145

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Galenika AD Beograd

Republika Srbija

89.50

1 g

22.38

50.00

 

 

1021148

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Galenika AD Beograd

Republika Srbija

117.80

1 g

14.73

50.00

 

 

3021146

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

130.50

1 g

26.10

50.00

 

 

1021965

J01CA04

amoksicilin

AMOKSICILIN HF

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

117.80

1 g

14.73

50.00

 

 

1021912

J01CA04

amoksicilin

AMOXICILLIN REMEDICA

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500mg

Remedica Ltd.

Kipar

117.80

1g

14.73

50.00

 

 

1021007

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX DT

tableta za oralnu suspenziju

14 po 1000 mg

Sandoz GmbH

Austrija

252.30

1 g

18.02

50.00

 

 

3021001

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX

prašak za oralnu suspenziju

1 po 60 ml (500 mg/5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

129.60

1 g

21.60

50.00

 

 

3021147

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN baby

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100 ml; (250mg/5ml)

Galenika a.d

Republika Srbija

130.50

1g

26.10

50.00

 

 

3021602

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

240.00

1 g

96.00

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021606

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV FORTE

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

454.00

1 g

90.80

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021608

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

286.40

1 g

51.14

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021609

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

572.80

1 g

51.14

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021568

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml

Lek Farmacevtska Družba d.d.

Slovenija

286.40

1 g

51.14

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021637

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 70ml (400mg + 57mg)/5ml

SmithKline Beecham Pharmaceutical

Velika Britanija

286.40

1 g

51.14

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1021611

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

522.40

1g

69.65

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021610

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 10 po (875mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

250.10

1g

28.58

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021563

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOPHAR

(brisano)

3021569

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

prašak za oralnu suspenziju

boca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

286.40

1g

51.14

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021570

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

(brisano)

1021600

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

325.30

1 g

86.75

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021601

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

696.50

1 g

69.65

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021607

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 14 po 1000 mg(875 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

350.10

1 g

28.58

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021566

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po (500 mg + 125 mg)

Lek Farmacevtska Družba d.d.

Slovenija

348.30

1 g

69.66

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021567

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po (875 mg + 125 mg)

Lek Farmacevtska Družba d.d.

Slovenija

250.10

1 g

28.58

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021560

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)

Lek Farmacevtska Družba d.d.

Slovenija

522.40

1 g

69.65

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021632

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

film tableta

14 po (875 mg + 125 mg)

Glaxo Wellcome Production; Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Francuska; Poljska

434.50

1 g

35.47

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021561

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOBEL

film tableta

blister, 14 po (500mg + 125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

487.60

1g

69.66

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021562

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOBEL BID

film tableta

blister, 14 po (875mg + 125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

350.10

1g

28.58

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

3321875

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

(brisano)

1321870

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

144.60

2 g

72.30

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae,
Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321872

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

218.50

2 g

54.63

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae,
Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321711

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN HF

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

218.50

2 g

54.63

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae,
Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321010

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN ALKALOID

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

218.50

2g

54.63

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae,
Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3321012

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN ALKALOID

prašak za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

199.80

2g

79.92

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae,
Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321124

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN REMEDICA

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Remedica Ltd.

Kipar

218.50

2g

54.63

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae,
Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3321904

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100mL (250mg/5ml)

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

242.60

2g

97.04

50.00

1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta

1321900

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

388.00

2g

97.00

50.00

1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Samo za decu.

1321976

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 250 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

325.60

0,5 g

65.12

50.00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321977

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 500 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

412.70

0,5 g

41.27

50.00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321956

J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

642.10

0,5 g

45.86

50.00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321807

J01DC02

cefuroksim

AKSEF

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.

Turska

412.70

0,5 g

41.27

50.00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

3321956

J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 70 ml (125mg/5ml)

Glaxo Operations UK LTD

Velika Britanija

644.50

0.5 g

184.14

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66),
5. Lajmska bolest (A69.2)

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3321957

J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)

Glaxo Operations UK LTD

Velika Britanija

972.10

0.5 g

138.87

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66),
5.Lajmska bolest (A69.2)

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321195

J01DC04

cefahlor

ALFACET

(brisano)

3321193

J01DC04

cefahlor

ALFACET

(brisano)

3321194

J01DC04

cefahlor

ALFACET

(brisano)

1321610

J01DC04

cefahlor

CEFAKLOR ALKALOID

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

700.50

1 g

87.56

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu.

3321951

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (250mg/5 ml)

Facta Farmaceutici S.P.A.

Italija

828.00

1 g

276.00

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321950

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pencef Pharma GMBH

Nemačka

650,00

1 g

130,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu

3321621

J01DD08

cefiksim

PANCEF

granule za oralnu suspenziju

boca steklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.
Skopje

Republika Makedonija

698.00

0,4 g

139.60

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3321623

J01DD08

cefiksim

PANCEF

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.
Skopje

Republika Makedonija

418.80

0,4 g

139.60

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321620

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Alkaloid a.d.
Skopje

Republika Makedonija

515.60

0,4 g

51.56

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu

1321622

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 5 po 400 mg

Alkaloid a.d.
Skopje

Republika Makedonija

257.80

0,4 g

51.56

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu

3321525

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

prašak za oralnu suspenziju

bočica 1 po 64,8 g (40mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

502.80

0,4 g

251.40

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321521

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

315.40

0,4 g

126.16

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu.

1321523

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

631.00

0,4 g

126.20

50.00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu.

3026210

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM

sirup

bočica, 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Srbija

154.40

1,92 g

61.76

50.00

 

 

1026211

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM

tableta

blister, 20 po (400 mg + 80 mg)

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Srbija

173.20

1,92 g

34.64

50.00

 

 

1026131

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

ESBESUL

tableta

blister, 20 po (400 mg + 80 mg)

Bosnalijek DD

Bosna i Hercegovina

150.40

1.92g

30.08

50.00

 

 

1325152

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN HF

film tableta

blister, 20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

240.20

1 g

48.04

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1325153

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN HF

tableta

20 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

396.70

1 g

39.67

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1325095

J01FA03

midekamicin

MACROPEN

film tableta

blister, 16 po 400 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

256.50

1 g

40.08

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3325096

J01FA03

midekamicin

MACROPEN

granule za oralnu suspenziju

bočica,115 ml po 175mg/5 ml

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

417.00

1 g

103.60

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1325300

J01FA06

roksitromicin

ROXIMISAN

film tableta

blister, 10 po 150 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

412.00

0,3 g

82.40

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32, J40; J41-J42);
2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66);
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08);
4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).

Samo za decu

2325625

J01FA09

klaritromicin

KLACID

granule za oralnu suspenziju

boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)

AbbVie S.r.l.

Italija

313.50

0,5 g

104.50

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

1325611

J01FA09

klaritromicin

FROMILID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

355.70

0,5 g

25.41

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325651

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d

Slovenija

197.50

0,5 g

28.21

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325653

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d

Slovenija

395.00

0,5 g

28.21

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325525

J01FA09

klaritromicin

KLACID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

355.70

0,5 g

25.41

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325527

J01FA09

klaritromicin

KLACID MR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

197.50

0,5 g

28.21

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

3325483

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 20ml (100 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

133.90

0,3 g

100.43

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

3325482

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 30ml (200 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

240.30

0,3 g

60.08

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

1325480

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

202.50

0,3 g

40.50

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325482

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

170.50

0,3 g

34.10

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325470

J01FA10

azitromicin

SUMAMED KAPSULE

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

202.50

0,3 g

40.50

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325472

J01FA10

azitromicin

SUMAMED TABLETE 500

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

170.50

0,3 g

34.10

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325541

J01FA10

azitromicin

AZIBIOT

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Krka Polska SP.
Z.O.O.

Poljska

170.50

0,3 g

34.10

50.00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325563

J01FA10

azitromicin

AZINOCIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

EMS, S.A.

Brazil

170,50

0,3 g

34,10

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20- J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu

1325572

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN

(brisano)

1326226

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 300 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

257.30

1,2 g

85.77

50.00

 

Samo za decu.

1326228

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

482.00

1,2 g

80.33

50.00

 

Samo za decu.

1326222

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1,205.00

1,2 g

80.33

50.00

 

Samo za decu.

1329192

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

304.20

1 g

60.84

50.00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329411

J01MA02

ciprofloksacin

MAROCEN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

304.20

1 g

60.84

50.00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329400

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

167.80

1 g

67.12

50.00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329401

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

304.20

1 g

60.84

50.00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329511

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN REMEDICA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Remedica Ltd

Kipar

167.80

1 g

67.12

50.00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329510

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN REMEDICA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Remedica Ltd

Kipar

304.20

1 g

60.84

50.00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329200

J01MA02

ciprofloksacin

CIPRINOL

film tableta

blister 10 po 250 mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

167.80

1g

67.12

50.00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329201

J01MA02

ciprofloksacin

CIPRINOL

film tableta

blister 10 po 500 mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

304.20

1g

60.84

50.00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1132350

J01MA06

norfloksacin

URICIN

film tableta

blister, 20 po 400 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

420.40

0,8 g

42.04

50.00

 

 

1132181

J01MA06

norfloksacin

NOLICIN

film tableta

blister, 20 po 400mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

420.40

800 mg

42.04

50.00

 

 

1025859

J04AB02

rifampicin

RIFAMOR

kapsula, tvrda

blister, 16 po 300 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

391.10

0,6 g

48.89

50.00

 

 

1328230

J05AB01

aciklovir

ACIKLOVIR

tableta

blister, 25 po 200 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

715,10

4 g

572,08

50,00

1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94),
3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00),
Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).

Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.

1328700

J05AB01

aciklovir

VIRALEX

tableta

blister, 25 po 200 mg

EMS, S.A.

Brazil

715,10

4 g

572,08

50,00

1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94),
3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00),
Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).

Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.

1328621

J05AR10

lopinavir, ritonavir

ALUVIA

(brisan)

1328622

J05AR10

lopinavir, ritonavir

ALUVIA

(brisan)

1328617

J05AE03

ritonavir

NORVIR

(brisan)

1328120

J05AE07

fosamprenavir

TELZIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 700 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija;
Španija

34,292.50

1,4 g

1,143.08

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328612

J05AE10

darunavir

PREZISTA

film tableta

boca, 60 po 600 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

68,995.20

1,2 g

2299.84

50.00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328411

J05AF01

zidovudin

ZIDOSAN

kapsula, tvrda

kontejner plastični, 100 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

8,270.20

0,6 g

496.21

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328376

J05AF05

lamivudin

ZEFFIX

film tableta

28 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

5.319,50

0,3 g

569,95

50,00

1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6)
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima
- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na lavamudin

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.

1328670

J05AF05

lamivudin

LAMIVUDIN 100 SK

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Pharmadox Healthcare Ltd.

Malta

3.642,00

0,3 g

390,21

50,00

1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6)
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima
- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na lamivudin

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.

1328375

J05AF05

lamivudin

EPIVIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 150 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

7,569.70

0,3 g

252.32

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328530

J05AF06

abakavir

ZIAGEN

film tableta

blister, 60 po 300 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

24,898.60

0,6 g

829.95

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328500

J05AF07

tenofovir

VIREAD

film tableta

boca, 30 po 245 mg

Gilead Sciences Ltd.

Irska

13.343,60

0,245 g

444,79

50,00

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;

3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328501

J05AF07

tenofovir

GILESTRA

film tableta

boca plastična, 30 po 245 mg

Remedica LTD

Kipar

11.527,50

0.245 g

384,25

50,00

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328540

J05AF07

tenofovir

TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN

film tableta

boca plastična, 30 po 245 mg

Mylan Hungary KFT.;
Mcdermott Laboratoires Ltd T/A Gerard Laboratoires T/A Mylan Dublin

Mađarska; Irska

11.527,50

0,245 g

384,25

50,00

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328541

J05AF07

tenofovir

TENOFOVIR SK

film tableta

blister, 30 po 245 mg

Pharmadox Healthcare Ltd.

Malta

11.527,50

0,245 g

384,25

50,00

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328380

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

tableta

blister, 60 po 200 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3,686.50

0,4 g

122.88

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328393

J05AG03

efavirenz

STOCRIN

film tableta

bočica plastična, 30 po 600 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

8.291,20

600 mg

276,37

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328395

J05AG03

efavirenz

EFAVIRENZ SK

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Pharmadox Healthcare Ltd.

Malta

8.291,20

600 mg

276,37

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328640

J05AR01

zidovudin, lamivudin

COMBIVIR

film tableta

blister, 60 po (300 mg + 150 mg)

Glaxo Operations UK Limited; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A

Velika Britanija; Poljska;

15,478.70

2 tablete

515.96

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328601

J05AR02

abakavir, lamivudin

KIVEXA

film tableta

blister, 30 po (600 mg +300 mg)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

20.744,30

1 tableta

691,48

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328669

J05AR02

lamivudin, abakavir

LAMIVUDIN ABAKAVIR SK

film tableta

blister, 30 po (300 mg + 600 mg)

Pharmadox Healthcare Ltd.

Malta

11.467,80

1 tableta

382,26

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328608

J05AR02

lamivudin, abakavir

LAMIVUDIN/ABAKAVIR REMEDICA

film tableta

blister, 30 po (300 mg + 600 mg)

Remedica LTD

Kipar

11.467,80

1 tableta

382,26

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328609

J05AR02

lamivudin, abakavir

AMALIBRA

(brisano)

1328442

J05AR03

tenofovir, emtricitabin

TRUVADA

film tableta

boca, 30 po (245mg + 200mg)

Gilead Sciences Ltd.

Irska

24,953.50

1 tableta

831.78

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328502

J05AR03

tenofovir, emtricitabin

GILESTRA DUO

film tableta

boca plastična, 30 po (245 mg + 200mg)

Remedica LTD

Kipar

14,842.70

1 tableta

494.76

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328503

J05AR03

tenofovir, emtricitabin

TENOFOVIRDIZOPRO KSIL/EMTRICITABIN KRKA

film tableta

boca plastična, 30 po (245 mg + 200 mg)

Krka d.d., Novo Mesto; Tad pharma GmbH

Slovenija;
Nemačka

14,842.70

1 tableta

494.76

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328443

J05AR08

emtricitabin, tenofovir, rilpivirin

EVIPLERA

film tableta

boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)

Gilead Sciences Ireland UC

Irska

47,190.00

1 tableta

1,573.00

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.