Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 40/2022, 144/2022, 40/2023, 57/2023, 66/2023, 67/2023, 86/2023, 104/2023 i 17/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova) i iznos sredstava koji se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice.

Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Listu lekova iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika čine:

1) A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta (u daljem tekstu: Lista A);

2) A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A (u daljem tekstu: Lista A1);

3) B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama (u daljem tekstu: Lista B);

4) C. Lekovi sa posebnim režimom (u daljem tekstu: Lista C);

5) D. Lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi, a izuzetno i lekovi za koje je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji i koji su istog INN kao lek koji se nalazi na Listi lekova, ali koji nije dostupan na tržištu Republike Srbije u količinama koje su neophodne za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica, odnosno koji je povučen iz prometa (u daljem tekstu: Lista D).

Lekovi iz stava 1. ovog člana razvrstani su u grupe prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj klasifikaciji lekova (ATC) i to:

1) Lista A sastoji se iz 14 grupa lekova;

2) Lista A1 sastoji se iz 12 grupa lekova;

3) Lista B sastoji se iz 12 grupa lekova;

4) Lista C sastoji se iz 6 grupa lekova;

5) Lista D sastoji se iz 14 grupa lekova.

Član 2a

U izuzetnim slučajevima kada je ugroženo snabdevanje tržišta lekovima sa lista A, A1, B i C, i kada nije moguće obezbediti potrebne količine određenog leka za osigurana lica, nedostajući lekovi sa lista A, A1, B i C, istog INN i istog ili sličnog farmaceutskog oblika, smatraju se lekovima sa Liste D.

Član 3

Lista A, Lista A1, Lista B i Lista C sadrže:

1) sledeće podatke o leku:

(1) šifra jedinstvene klasifikacije leka - JKL;

(2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC;

(3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN;

(4) zaštićeno ime leka;

(5) farmaceutski oblik leka - FO;

(6) pakovanje i jačina leka;

(7) naziv proizvođača leka;

(8) država proizvodnje leka;

(9) cena leka na veliko za pakovanje;

(10) definisana dnevna doza - DDD;

(11) cena leka na veliko po DDD;

(12) participacija osiguranog lica;

(13) indikacija;

(14) napomena;

2) sledeće podatke o dijetetskom proizvodu:

(1) šifra (dodeljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, u daljem tekstu: Republički fond);

(2) šifra anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC;

(3) internacionalno nezaštićeno ime - INN;

(4) zaštićeno ime;

(5) farmaceutski oblik - FO;

(6) pakovanje i jačina;

(7) naziv proizvođača;

(8) država proizvodnje;

(9) cena na veliko za pakovanje;

(10) participacija osiguranog lica;

(11) indikacija;

(12) napomena.

Lista D sadrži sledeće podatke o leku:

1) šifra leka (dodeljuje Republički fond);

2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC;

3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN;

4) farmaceutski oblik leka - FO;

5) jačina leka;

6) indikacije.

Član 4

Za određene lekove sa Liste lekova, utvrđuje se ograničenje u propisivanju u odnosu na:

1) medicinsku dijagnozu utvrđenu u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (MKB-10);

2) mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti (koje važi do naredne kontrole kod lekara specijaliste);

3) mišljenje tri lekara odgovarajuće specijalnosti referentne zdravstvene ustanove (koje važi do naredne kontrole kod tih lekara specijalista u referentnoj zdravstvenoj ustanovi);

4) mišljenje nadležne stručne komisije Republičkog fonda za odobravanje upotrebe određenog leka, koju obrazuje i imenuje direktor Republičkog fonda (u daljem tekstu: Komisija RFZO);

5) broj pakovanja leka koji se mogu propisati na jedan lekarski recept.

Pri uvođenju novog leka u terapiju, na jedan lekarski recept može se propisati najviše jedno pakovanje leka.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za lekove iz grupe imunosupresivnih lekova (ATC klasifikacija: L04) na jedan lekarski recept može se propisati više od jednog pakovanja leka.

Član 5

Za lekove sa Liste A, utvrđuje se participacija koju plaćaju osigurana lica u fiksnom iznosu od 50 dinara za svaku količinu izdatog leka koja je jednaka ili manja od količine leka u pakovanju na Listi lekova.

Za lekove sa Liste A1, utvrđuje se participacija u procentualnom iznosu od 10% do 90% od cene leka na malo, koju plaćaju sva lica.

Za ampulirane lekove sa Liste B, koji se aplikuju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, utvrđuje se participacija u iznosu od 50 dinara po jednom nalogu, koju plaćaju osigurana lica.

Za lekove sa Liste A i Liste A1, koji se koriste u toku bolničkog lečenja, osigurana lica ne plaćaju participaciju u fiksnom i procentualnom iznosu.

Za lekove sa Liste B, Liste C i Liste D, Republički fond obezbeđuje sredstva u punom iznosu od cene leka.

Odredbe st. 1-5. ovog člana shodno se primenjuju na participaciju koju plaćaju osigurana lica za lekove iz člana 2a ovog pravilnika.

Član 6

Za lekove sa Liste lekova koje je osigurano lice nabavilo u inostranstvu, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda, utvrđuje se participacija u iznosu od 20% od dinarskog iznosa cene leka po jednom pakovanju.

Član 7

Lekovi sa Liste A i Liste B iz člana 5. st. 1. i 3. ovog pravilnika obezbeđuju se u punom iznosu bez plaćanja participacije:

1) ratnim vojnim invalidima, mirnodopskim vojnim invalidima i civilnim invalidima rata;

2) slepim licima i trajno nepokretnim licima, kao i licima koja ostvaruju novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) deci, učenicima i studentima do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;

4) osiguranim licima u vezi sa planiranjem porodice, u toku trudnoće, porođaja i do 12 meseci nakon porođaja;

5) osiguranicima iz člana 16. st. 1. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju;

6) članovima uže porodice osiguranika iz člana 16. stav 1. tač. 7)-9) i 11) i stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju;

7) osiguranicima iz čl. 11. i 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članovima njihovih porodica, čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih u skladu sa odredbama podzakonskog akta kojim je regulisan sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 43/19, 55/19, 56/19 - ispravka, 73/19, 87/19, 18/20, 43/20, 108/20, 49/21, 51/21 - ispravka i 60/21).

Član 9

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim dela Pravilnika kojim su utvrđeni lekovi: VICTOZA (JKL 0341106), OZEMPIC (JKL 0341004, JKL 0341005 i JKL 0341006), FORXIGA (JKL 1341371), JARDIANCE (JKL 1341020 i JKL 1341022), ENTRESTO (JKL 1103774, JKL 1103778 i JKL 1103779), HEMLIBRA (JKL 0069692, JKL, 0069690, JKL 0069691 i JKL 0069693), GARDASIL 9 (JKL 0011804), FASLODEX ◊ (JKL 0039715), MAVIRET (JKL 1328010), EPCLUSA (JKL 1328005), ZEPATIER (JKL 1328444), IMBRUVICA ◊ (JKL 1039343), OPDIVO ◊ (JKL 0039334 i JKL 0039333), ERBITUX ◊ (JKL 0039153), AVASTIN ◊ (JKL 0039401 i JKL 0039400), VECTIBIX ◊ (JKL 0039505), PERJETA ◊ (JKL 0039507), NEXAVAR ◊ (JKL 1039151), INLYTA (JKL 1039256 i JKL 1039258), CABOMETYX (JKL 1039730, JKL 1039731 i JKL 1039732), IBRANCE (JKL 1039103, JKL 1039104 i JKL 1039105), KISQALI (JKL 1039502), ALUNBRIG (JKL 1039300), LYNPARZA (JKL 1039991 i JKL 1039990) i MAYZENT (JKL 1014015, JKL 1014013 i JKL 1014014) koji se primenjuje po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)

Član 5

Ovaj pravilnik po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)

Član 45

Ovaj pravilnik po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 2. stav 4, člana 3. st. 12, 14. i 15, člana 5. stav 2, člana 6. st. 3, 7, 9. i 14, člana 7. stav 3, člana 8. stav 4, člana 9. st. 3, 7. i 9, člana 11. st. 5. i 14, člana 12. stav 3, člana 13. stav 3, člana 15. st. 5, 7, 13, 15, 18, 25. i 27, člana 17. stav 9, člana 19. st. 2. i 4, člana 22. st. 3, 6, 9, 14, 16, 20, 22, 26. i 28, člana 23. stav 5. i člana 24. st. 2. i 5, koji se primenjuju po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 86/2023)

Član 19

Ovaj pravilnik po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 104/2023)

Član 2

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 17/2024)

Član 17

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 1. st. 2-4, člana 3. stav 2, člana 4, člana 6. st. 2-5, čl. 7-13, člana 14. stav 2. i člana 15. st. 2, 4, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 30. i 32, koje se primenjuju po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

Listu A, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 40/2022, možete pogledati OVDE

Dopune Liste A, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 144/2022, možete pogledati OVDE

Izmene i dopune Liste A, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 40/2023, možete pogledati OVDE

  Izmene i dopune Liste А, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 86/2023, možete pogledati OVDE
  Izmene i dopune Liste А, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 17/2024, možete pogledati OVDE

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

Listu A1, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 40/2022, možete pogledati OVDE

Izmene i dopune Liste A1, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 40/2023, možete pogledati OVDE

  Izmene i dopune Liste А1, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 86/2023, možete pogledati OVDE
  Izmene i dopune Liste А1, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 17/2024, možete pogledati OVDE

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

Listu B, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 40/2022, možete pogledati OVDE

Dopune Liste B, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 144/2022, možete pogledati OVDE

Izmene i dopune Liste B, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 40/2023, možete pogledati OVDE

  Izmene i dopune Liste B, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 86/2023, možete pogledati OVDE
  Izmene i dopune Liste B, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 17/2024, možete pogledati OVDE

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

Listu C, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 40/2022, možete pogledati OVDE

Izmene i dopune Liste C, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 40/2023, možete pogledati OVDE

  Izmene i dopune Liste C, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 17/2024, možete pogledati OVDE

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

Listu D, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 40/2022, možete pogledati OVDE

Dopune Liste D, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 144/2022, možete pogledati OVDE

Izmene i dopune Liste D, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 40/2023, možete pogledati OVDE

Dopunu Liste D, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 57/2023, možete pogledati OVDE

Dopune Liste D, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 66/2023, možete pogledati OVDE

Izmene i dopune Liste D, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 86/2023, možete pogledati OVDE

Dopunu Liste D, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 104/2023, možete pogledati OVDE

  Izmene i dopune Liste D, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 17/2024, možete pogledati OVDE

Prečišćene Liste lekova (Liste A, A1, B, C i D) možete pogledati na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje: https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/lekovi-info/lekovi-actual
Napominjemo da je nakon objavljivanja novih izmena i dopuna Listi lekova potrebno sačekati određeni vremenski period da se prečišćene Liste lekova objave na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.