Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2017, 56/2017 - ispr., 70/2017, 76/2017, 87/2017, 89/2017 - ispr., 103/2017 i 19/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova).

Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Listu lekova iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika čine:

1) A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta (u daljem tekstu: Lista A);

2) A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A (u daljem tekstu: Lista A1);

3) B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama (u daljem tekstu: Lista B);

4) C. Lekovi sa posebnim režimom (u daljem tekstu: Lista C);

5) D. Lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi, a izuzetno i lekovi za koje je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji i koji su istog INN kao lek koji se nalazi na Listi lekova, ali koji nije dostupan na tržištu Republike Srbije u količinama koje su neophodne za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica, odnosno koji je povučen iz prometa (u daljem tekstu: Lista D).

Lekovi iz stava 1. ovog člana razvrstani su u grupe prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj klasifikaciji lekova (ATC) i to:

Lista A sastoji se iz 14 grupa lekova,

Lista A1 sastoji se iz 12 grupa lekova,

Lista B sastoji se iz 12 grupa lekova,

Lista C sastoji se iz 4 grupe lekova,

Lista D sastoji se iz 14 grupa lekova.

Član 3

Lista A, Lista A1, Lista B i Lista C sadrže:

- sledeće podatke o leku:

1) šifra jedinstvene klasifikacije leka - JKL,

2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC,

3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN,

4) zaštićeno ime leka,

5) farmaceutski oblik leka - FO,

6) pakovanje i jačina leka,

7) naziv proizvođača leka,

8) država proizvodnje leka,

9) cena leka na veliko za pakovanje,

10) definisana dnevna doza - DDD,

11) cena leka na veliko po DDD,

12) participacija osiguranog lica,

13) indikacija,

14) napomena;

- sledeće podatke o dijetetskom proizvodu:

1) šifra (dodeljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, u daljem tekstu: Republički fond),

2) šifra anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC,

3) internacionalno nezaštićeno ime - INN,

4) zaštićeno ime,

5) farmaceutski oblik - FO,

6) pakovanje i jačina,

7) naziv proizvođača,

8) država proizvodnje,

9) cena na veliko za pakovanje,

10) participacija osiguranog lica,

11) indikacija,

12) napomena;

Lista D sadrži sledeće podatke o leku:

1) šifra leka (dodeljuje Republički fond),

2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC,

3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN,

4) farmaceutski oblik leka - FO,

5) jačina leka,

6) indikacije.

Član 4

Za određene lekove sa Liste lekova, utvrđuje se ograničenje u propisivanju u odnosu na:

1) medicinsku dijagnozu utvrđenu u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (MKB-10);

2) mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti (koje važi do naredne kontrole kod lekara specijaliste);

3) mišljenje tri lekara odgovarajuće specijalnosti referentne zdravstvene ustanove (koje važi do naredne kontrole kod tih lekara specijalista u referentnoj zdravstvenoj ustanovi);

4) mišljenje nadležne stručne komisije Republičkog fonda za odobravanje upotrebe određenog leka, koju obrazuje i imenuje direktor Republičkog fonda (u daljem tekstu: Komisija RFZO);

5) broj pakovanja leka koji se mogu propisati na jedan lekarski recept.

Pri uvođenju novog leka u terapiju, na jedan lekarski recept može se propisati najviše jedno pakovanje leka.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za lekove iz grupe imunosupresivnih lekova (ATC klasifikacija: L04) na jedan lekarski recept može se propisati više od jednog pakovanja leka.

Član 5

Za lekove sa Liste A, utvrđuje se participacija koju plaćaju osigurana lica u fiksnom iznosu od 50 dinara za svaku količinu izdatog leka koja je jednaka ili manja od količine leka u pakovanju na Listi lekova.

Za lekove sa Liste A1, utvrđuje se participacija u procentualnom iznosu od 10% do 90% od cene leka na malo, koju plaćaju sva lica.

Za ampulirane lekove sa Liste B, koji se aplikuju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, utvrđuje se participacija u iznosu od 50 dinara po jednom nalogu, koju plaćaju osigurana lica.

Za lekove sa Liste A i Liste A1, koji se koriste u toku bolničkog lečenja, osigurana lica ne plaćaju participaciju u fiksnom i procentualnom iznosu.

Za lekove sa Liste B, Liste C i Liste D, Republički fond obezbeđuje sredstva u punom iznosu od cene leka.

Član 6

Za lekove sa Liste lekova koje je osigurano lice nabavilo u inostranstvu, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda, utvrđuje se participacija u iznosu od 20% od dinarskog iznosa cene leka po jednom pakovanju.

Član 7

Participaciju za lekove sa Liste A i Liste B iz člana 5. st. 1. i 3. ovog pravilnika ne plaćaju:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) deca, učenici i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;

4) žene u toku trudnoće, porođaja i 12 meseci posle porođaja.

Član 8

Lekovi sa Liste A i Liste B iz člana 5. st. 1. i 3. ovog pravilnika obezbeđuju se u punom iznosu bez plaćanja participacije:

1) privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički organ;

2) osiguranicima iz člana 22. st. 1. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članovima uže porodice osiguranika iz člana 22. stav 1. tač. 7)-9) i 11) i stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju;

3) osiguranicima iz čl. 17. i 23. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članovima njihovih porodica, čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih u skladu sa odredbama podzakonskog akta kojim je regulisan sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 65/15, 71/15 - ispravka, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16 - ispravka, 78/16, 89/16, 101/16 i 11/17).

Član 10

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim dela Pravilnika kojim su utvrđeni lekovi: NIFUROKSAZID ALKALOID (JKL 3126000), KREON 25000 (JKL 1121163), BISOPROLOL ATB (JKL 1107501 i JKL 1107502), AMLOGAL (JKL 1402139 i JKL 1402142), AMLODIPIN SANDOZ (JKL 1402874 i JKL 1402876), LIZINOPRIL ATB (JKL 1103873 i JKL 1103874), EPRI (JKL 1104666, JKL 1104667 i JKL 1104668), AMOXICILLIN REMEDICA (JKL 1021912), CEFALEXIN REMEDICA (JKL 1321124), ZINNAT (JKL 1321956), ESBESUL (JKL 1026131), GILESTRA (JKL 1328501), GILESTRA DUO (JKL 1328502), BLOKMAX ZA DECU (JKL 3162101), VICTANYL (JKL 9087205), LYRICA (JKL 1084742), PRAGIOLA (JKL 1084104, JKL 1084105, JKL 1084108, JKL 1084131, JKL 1084134 i JKL 1084143), ESCITALOPRAM SANDOZ (JKL 1072624 i JKL 1072626), ELICEA Q-TAB (JKL 1072007), SYMBICORT TURBOHALER (JKL 7114610), DUORESP SPIROMAX (JKL 7114714 i JKL 7114713), AMINOFILIN RETARD (JKL 1114293), XYZAL (JKL 1058047), PREMIUM UNIVERZAL MIX (N003939), GLUCOPHAGE XR (JKL 1043000), INDAPAMID SR ALKALOID (JKL 1103444), NEBIVOLOL SANDOZ (JKL 1107638), DIPILEN (JKL 1402847 i JKL 1402848), DUTANOR (JKL 1134311), OPRYMEA SR (JKL 1085054 i JKL 1085056), koji se primenjuje po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnikа o izmeni
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)

Član 2

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnikа o izmeni i dopuni
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)

Član 3

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 1. koja se primenjuje od 31. decembra 2017. godine.

 

Samostalni član Pravilnikа o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 87/2017)

Član 33

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 1. stav 4, člana 2. st. 1, 4, 10. i 12, člana 5. stav 3, člana 6. stav 5, člana 7, člana 8. stav 3, čl. 9 i 10, člana 11. st. 2, 5, 6, 9. i 10, člana 13. st. 2, 4. i 5, člana 14. stav 2, člana 16. st. 3, 5. i 10. i člana 17, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i odredaba člana 25. stav 13. i člana 29. stav 9, koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine.

 

Samostalni član Pravilnikа o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)

Član 25

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 1. stav 3, člana 3. stav 3, člana 6. stav 3, člana 10. stav 2. i člana 11. stav 4, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i odredaba člana 1. st. 4. i 6, člana 8. i člana 9. st. 2, 3. i 5, koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine.

 

Samostalni član Pravilnikа o izmeni
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)

Član 2

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

2157101

A01AB09

mikonazol

DAKTANOL

oralni gel

tuba, 1 po 40 g 2%

Galenika a.d.

Republika Srbija

244,10

0,2 g

61,03

50,00

 

 

1029083

A01AB17

metronidazol

ORVAGIL D

film tableta

blister, 20 po 400 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

225,40

2 g

56,35

50,00

1. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05).

 

1122460

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 15 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

238,20

20 mg

15,88

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Republika Srbija

222,30

20 mg

15,88

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122857

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Remedica Ltd

Kipar

222,30

20 mg

15,88

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122935

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

boca, 15 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

238,20

20 mg

15,88

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122867

A02BC02

pantoprazol

PANRAZOL

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

135,80

40 mg

9,70

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122920

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

135,80

40 mg

9,70

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122921

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

271,70

40 mg

9,70

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122160

A02BC03

lansoprazol

SABAX

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 30 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

222,30

30 mg

15,88

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122161

A02BC03

lansoprazol

SABAX

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

229,70

30 mg

16,41

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122859

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 7 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

121,10

30 mg

25,95

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122882

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

242,30

30 mg

25,96

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122881

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

484,60

30 mg

25,96

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122883

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 7 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

163,20

30 mg

17,49

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122864

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

326,20

30 mg

17,48

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122865

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

652,30

30 mg

17,47

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1124301

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

145,00

30 mg

14,50

50,00

 

 

3124300

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

oralni rastvor

boca staklena, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

86,30

30 mg

25,89

50,00

 

 

1124303

A03FA01

metoklopramid

REGLAN

tableta

blister, 40 po 10 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska

Republika Makedonija

193,30

30 mg

14,50

50,00

 

 

1124532

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

film tableta

10 po 4 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

975,00

16 mg

390,00

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124534

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

film tableta

10 po 8 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.569,50

16 mg

313,90

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124533

A04AA01

ondansetron

ONDA

film tableta

blister, 15 po 8 mg

Vianex S.A. - Plant B'

Grčka

2.354,30

16 mg

313,91

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124100

A04AA02

granisetron

RASETRON

film tableta

blister, 10 po 1 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

2.283,30

2 mg

456,66

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124104

A04AA02

granisetron

RASETRON

film tableta

blister, 5 po 2 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

3.165,20

2 mg

633,04

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1127177

A05AA02

ursodeoksiholna kiselina

URSOFALK

kapsula, tvrda

blister, 100 po 250 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

2.376,90

0,75 g

71,31

50,00

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

1127176

A05AA02

ursodeoksiholna kiselina

URSOFALK

kapsula, tvrda

blister, 50 po 250 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

1.188,50

0,75 g

71,31

50,00

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3127050

A06AD11

laktuloza

PORTALAK

sirup

1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

435,60

6,7 g

8,75

50,00

1. Portosistemske encefalopatije (K72),
2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3127426

A06AD11

laktuloza

LAKTULOZA

sirup

boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

435,60

6,7 g

8,75

50,00

1. Portosistemske encefalopatije (K72),
2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3126303

A07AX03

nifuroksazid

ENTEROFURYL

oralna suspenzija

bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

247,50

600 mg

41,25

50,00

Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.

Samo za decu.

3126000

A07AX03

nifuroksazid

NIFUROKSAZID ALKALOID

oralna suspenzija

boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)

Alkaloid AD Skopje

Makedonija

247,50

600 mg

41,25

50,00

Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.

Samo za decu.

1126401

A07DA03

loperamid

LOPERAMID

tableta

blister, 20 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

193,00

10 mg

48,25

50,00

 

 

1129930

A07EA06

budesonid

BUDOSAN

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 100 po 3 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

9.330,80

9 mg

279,92

50,00

Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50).

Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1129490

A07EC01

sulfasalazin

SALAZOPYRIN-EN

gastrorezistentna tableta

boca plastična, 100 po 500 mg

Recipharm Uppsala AB

Švedska

1.082,70

2 g

43,31

50,00

 

 

1129300

A07EC02

mesalazin

5-ASA

gastrorezistentna tableta

blister, 100 po 250 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

934,90

1,5 g

56,09

50,00

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

5129303

A07EC02

mesalazin

5-ASA

supozitorija

blister, 30 po 250 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

976,40

1,5 g

195,28

50,00

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121153

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejner plastični, 20 po 300 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

604,40

4 kapsule

120,88

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121154

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejner plastični, 50 po 300 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

1.511,00

4 kapsule

120,88

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121155

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejner plastični, 100 po 300 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

3.021,90

4 kapsule

120,88

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121163

A09AA02

pankreatin

KREON 25000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kutija, 20 po 300 mg

Abbott Laboratories GmbH

Nemačka

604,40

4 kapsule

120,88

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121159

A09AA02

pankreas prašak

EUROBIOL 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

bočica staklena, 100 po (274,05 - 329,875 mg)

Laboratoires Mayoly Spindler

Francuska

3.021,90

4 kapsule

120,88

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121152

A09AA02

pankreatin

KREON 10 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejener plastični, 100 po 150 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

1.192,20

6 kapsula

71,53

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

0041559

A10AB01

insulin humani

ACTRAPID PENFILL

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2.364,10

40 i.j.

63,04

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041425

A10AB01

insulin humani

HUMULIN R

rastvor za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2.364,10

40 i.j.

63,04

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041563

A10AB01

insulin humani

INSUMAN RAPID SOLOSTAR

rastvor za injekciju, pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2.364,10

40 i.j.

63,04

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041507

A10AB04

insulin lispro

HUMALOG

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France;
Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3.422,80

40 i.j.

91,27

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije(glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041532

A10AB05

insulin aspart

NOVO RAPID

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 10 ml (100 j./ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

2.635,80

40 j.

105,43

50,00

 

Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041527

A10AB05

insulin aspart

NOVORAPID FLEXPEN

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

3.759,30

40 j.

100,25

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije(glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041549

A10AB06

insulin glulizin

APIDRA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2.347,20

40 i.j.

93,89

50,00

 

Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041556

A10AB06

insulin glulizin

APIDRA SOLOSTAR

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

3.422,80

40 i.j.

91,27

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije(glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041557

A10AC01

insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan)

INSULATARD PENFILL

suspenzija za injekciju u ulošku

(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2.542,20

40 i.j.

67,79

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041428

A10AC01

insulin humani

HUMULIN NPH

suspenzija za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2.542,20

40 i.j.

67,79

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041564

A10AC01

humani insulin

INSUMAN BAZAL SOLOSTAR

suspenzija za injekciju, pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2.542,20

40 i.j.

67,79

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041558

A10AD01

insulin humani

MIXTARD 30 PENFILL

suspenzija za injekciju u ulošku

(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2.223,40

40 i.j.

59,29

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041565

A10AD01

insulin humani

INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR

suspenzija za injekciju, pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2.223,40

40 i.j.

59,29

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041427

A10AD01

insulin humani

HUMULIN M3

suspenzija za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2.223,40

40 i.j.

59,29

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041502

A10AD04

insulin lispro

HUMALOG MIX 25

suspenzija za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3.469,90

40 i.j.

92,53

50,00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

0041503

A10AD04

insulin lispro

HUMALOG MIX 50

suspenzija za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3.469,90

40 i.j.

92,53

50,00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041528

A10AD05

insulin aspart

NOVOMIX 30 FLEXPEN

suspenzija za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

3.759,30

40 j.

100,25

50,00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

0041555

A10AE04

insulin glargin

LANTUS SOLOSTAR

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

4.691,20

40 i.j.

125,10

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041666

A10AE04

Insulin glargin

TOUJEO

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom Solostar, 3 po 1,5ml (300j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

4.372,30

40 i.j.

129,55

50,00

 

Samo za odrasle pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041667

A10AE04

insulin glargin

ABASAGLAR

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml)

Lilly France

Francuska

3.648,70

40 i.j

97,30

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041550

A10AE05

insulin detemir

LEVEMIR FLEXPEN

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

5.856,30

40 j.

156,17

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

1043060

A10BA02

metformin

GLUFORMIN

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

80,90

2 g

10,79

50,00

 

 

1043062

A10BA02

metformin

GLUFORMIN

film tableta

blister, 30 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

124,50

2 g

8,30

50,00

 

 

1043070

A10BA02

metformin

TEFOR

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

80,90

2 g

10,79

50,00

 

 

1043071

A10BA02

metformin

TEFOR

film tableta

tegla, 30 po 850 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

96,60

2 g

7,58

50,00

 

 

1043107

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE

film tableta

30 po 1000 mg

Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck KGaA; Merck KGaA & Co. WERK SPITTAL; Famar Lyon

Francuska; Španija; Nemačka; Austrija; Francuska

124,50

2 g

8,30

50,00

 

 

1043116

A10BA02

metformin

METFODIAB

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Zdravlje a.d; Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa ad

Republika Srbija; Velika Britanija; Bugarska

80,90

2 g

10,79

50,00

 

 

1043117

A10BA02

metformin

METFODIAB

film tableta

blister, 30 po 1000 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad

Republika Srbija; Bugarska

124,50

2 g

8,30

50,00

 

 

1042332

A10BB01

glibenklamid

MANINIL 3,5

tableta

blister, 30 po 3,5 mg

Berlin-Chemie (Menarini group)

Nemačka

97,40

7 mg

6,49

50,00

 

 

1042076

A10BB09

gliklazid

GLIKOSAN

tableta

blister, 30 po 80 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

181,90

60mg

4,55

50,00

 

 

1042070

A10BB09

gliklazid

GLIORAL

tableta

blister, 30 po 80 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

181,90

60mg

4,55

50,00

 

 

1042065

A10BB09

gliklazid

DIPRIAN

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 80 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

181,90

60mg

4,55

50,00

 

 

1042311

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

81,40

2 mg

2,71

50,00

 

 

1042312

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 3 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

137,00

2 mg

3,04

50,00

 

 

1042313

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

152,20

2 mg

2,54

50,00

 

 

1042830

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 1 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

104,40

2 mg

6,96

50,00

 

 

1042831

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

81,40

2 mg

2,71

50,00

 

 

1042832

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 3 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

137,00

2 mg

3,04

50,00

 

 

1042833

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

152,20

2 mg

2,54

50,00

 

 

1042834

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 6 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

376,60

2 mg

4,18

50,00

 

 

1042000

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

tableta

blister, 30 po 1 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

104,40

2 mg

6,96

50,00

 

 

1042001

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

tableta

blister, 30 po 2 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

81,40

2 mg

2,71

50,00

 

 

1042004

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

tableta

blister, 30 po 3 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

137,00

2 mg

3,04

50,00

 

 

1042003

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

tableta

blister, 30 po 4 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

152,20

2 mg

2,54

50,00

 

 

1042314

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 1 mg

Bosnalijek
D.D.

Bosna i Hercegovina

104,40

2 mg

6,96

50,00

 

 

1042315

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 2 mg

Bosnalijek
D.D.

Bosna i Hercegovina

81,40

2 mg

2,71

50,00

 

 

1042316

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 3 mg

Bosnalijek
D.D.

Bosna i Hercegovina

137,00

2 mg

3,04

50,00

 

 

2050087

A11CC05

holekalciferol

VIGANTOL ULJE

oralne kapi

bočica, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)

Merck KGaA

Nemačka

132,80

20mcg

0,53

50,00

 

 

1053075

A12AA04

kalcijum karbonat

KALCIJUM KARBONAT ALKALOID

tableta

tegla, 50 po 1 g

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

351,20

3 g

21,07

50,00

 

 

2053247

A12BA01

kalijum-hlorid

KALII CHLORIDI

oralni prašak

kesica, 10 po 1g

Ufar d.o.o

Republika Srbija

124,80

3g

37,44

50,00

 

Uz diuretike Henleove petlje, nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja iz otpusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spironolakton.

1063115

B01AA03

varfarin

FARIN

tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

116,90

7,5 mg

5,85

50,00

 

 

1068200

B01AC05

tiklopidin

TICLODIX

film tableta

blister, 30 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

248,70

0.5 g

16,58

50,00

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

3060073

B03AB05

gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks

FERRUM SANDOZ

sirup

1 po 100 ml (50 mg/5 ml)

Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Vifor Inc, Švajcarska

Slovenija

240,40

90 mg

21,64

50,00

 

 

3060072

B03AB05

gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks

REFERUM

sirup

boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

240,40

90 mg

21,64

50,00

 

 

3060074

B03AB05

gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks

REFERUM

sirup

boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

535,50

90 mg

24,10

50,00

 

 

3060050

B03AB09

gvožđe (III)-proteinsukcinilat

LEGOFER

oralni rastvor

boca staklena, 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)

Alkaloid a.d. u saradnji sa Italfarmaco S.P.A, Italija

Republika Makedonija

287,60

-

-

50,00

 

 

1061040

B03BB01

folna kiselina

FOLNAK

tableta

kontejner za tablete, 20 po 5 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

119,20

0,4 mg

0,48

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1061050

B03BB01

folna kiselina

FOLACIN

tableta

blister, 20 po 5 mg

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT

Republika Srbija

119,20

0,4 mg

0,48

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1061021

B03BB01

folna kiselina

FOLKIS

tableta

blister, 20 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

119,20

0,4 mg

0,48

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1100252

C01AA05

digoksin

DILACOR

tableta

blister, 20 po 0,25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

83,70

0,25 mg

4,19

50,00

 

 

1100254

C01AA05

digoksin

DIGOXICOR

tableta

blister, 50 po 0,25 mg

Sopharma Pharmaceuticals AD

Bugarska

188,30

0,25 mg

3,77

50,00

   

1101130

C01BC03

propafenon

PROPAFEN

film tableta

blister, 50 po 150 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

324,50

0,3 g

12,98

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101131

C01BC03

propafenon

PROPAFEN

film tableta

blister, 50 po 300 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

701,60

0,3 g

14,03

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101402

C01BD01

amjodaron

AMIODARON

tableta

blister, 60 po 200 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

676,00

0,2 g

11,27

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101440

C01BD01

amjodaron

SEDACORON

tableta

blister, 50 po 200 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

473,80

0,2 g

9,48

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101354

C01BD01

amjodaron

CORDARONE

tableta

blister, 30 po 200 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

284,30

0,2 g

9,48

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1102101

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERIN

sublingvalna tableta

bočica staklena, 40 po 0,5 mg

Jaka-80 Radoviš a.d.

Republika Makedonija

121,10

2,5 mg

15,14

50,00

 

 

1102102

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERIN UNION

sublingvalna tableta

bočica staklena, 40 po 0,5mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

121,10

2,5 mg

15,14

50,00

   

1102060

C01DA08

izosorbid dinitrat

ISOSORB RETARD

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

226,00

60 mg

11,30

50,00

 

 

1102082

C01DA08

izosorbid dinitrat

CORNILAT

tableta

blister, 20 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

81,00

60 mg

12,15

50,00

 

 

1102450

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONIZOL

tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

116,60

40 mg

7,77

50,00

 

 

1102452

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONIZOL

tableta

blister, 30 po 40 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

189,40

40 mg

6,31

50,00

 

 

1102302

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONOSAN

tableta

blister, 30 po 20 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

116,60

40 mg

7,77

50,00

 

 

1102300

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONOSAN

tableta

blister, 30 po 40 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

189,40

40 mg

6,31

50,00

 

 

1102471

C01DA14

izosorbid mononitrat

ISOCARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 50 po 60 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

740,50

40mg

9,87

50,00

 

 

1102522

C01DX12

molsidomin

LOPION FORTE

tableta

blister, 30 po 4 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

183,60

-

-

50,00

Angina pektoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina.

 

1102520

C01DX12

molsidomin

MOLICOR

tableta

blister, 30 po 2mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

127,80

-

-

50,00

 

 

1102521

C01DX12

molsidomin

MOLICOR RETARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 8 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

262,80

-

-

50,00

Teška (ozbiljna) angina pektoris koja ne reaguje na uobičajene doze molsidomina.

 

1103432

C02AB02

metildopa (racemat)

METHYLDOPA

film tableta

20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

172,00

2 g

68,80

50,00

Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.

1103911

C02KX01

bosentan

TRACLEER

film tableta

blister, 56 po 125mg

Actelion Pharmaceuticals LTD

Švajcarska

163.294,80

0,25 g

5.831,96

50,00

Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1400410

C03AA03

hidrohlortiazid

DIUNORM

tableta

blister, 20 po 25 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

105,20

25 mg

5,26

50,00

 

 

1400142

C03CA01

furosemid

LASIX

tableta

blister, 12 po 40 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

59,50

40 mg

4,96

50,00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400473

C03CA01

furosemid

FUROSEMID BELUPO

tableta

blister, 20 po 40 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

89,20

40 mg

4,46

50,00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400001

C03CA01

furosemid

FUROSEMIDUM POLFARMEX

tableta

blister, 30 po 40 mg

Polfarmex S.A.

Poljska

133,80

40 mg

4,46

50.00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400041

C03CA02

bumetanid

YURINEX

tableta

blister, 20 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

211,40

1 mg

10,57

50,00

 

 

1400440

C03DA01

spironolakton

SPIRONOLAKTON

tableta

blister, 40 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

299,10

75 mg

22,43

50,00

 

 

1400441

C03DA01

spironolakton

SPIRONOLAKTON

tableta

blister, 30 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

576,30

75 mg

14,41

50,00

 

 

1401290

C03EA..

metiklotiazid,
amilorid

LOMETAZID

tableta

blister, 30 po (5 mg +10 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

149,60

1 tableta

4,99

50,00

 

 

1400400

C03EA01

hidrohlortiazid, amilorid

HEMOPRES

tableta

blister, 40 po (50 mg + 5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

176,80

1 tableta

4,42

50,00

 

 

1107183

C07AA05

propranolol

PROPRANOLOL

tableta

50 po 40 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

135,70

0,16 g

10,86

50,00

 

 

1107496

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

156,80

0,15 g

7,84

50,00

 

 

1107750

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

75,70

0,15 g

8,11

50,00

 

 

1107751

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 56 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

151,40

0,15 g

8,11

50,00

 

 

1107580

C07AB02

metoprolol

CORVITOL 50

tableta

blister, 30 po 50 mg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

81,10

0,15 g

8,11

50,00

 

 

1107582

C07AB02

metoprolol

CORVITOL 100

tableta

blister, 30 po 100 mg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

156,80

0,15 g

7,84

50,00

 

 

1107170

C07AB03

atenolol

PRINORM

tableta

blister, 14 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

99,10

75 mg

5,31

50,00

 

 

1107550

C07AB03

atenolol

ATENOLOL

tableta

14 po 100 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

99,10

75 mg

5,31

50,00

 

 

1107552

C07AB03

atenolol

ATENOLOL

tableta

blister, 20 po 50 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

78,80

75 mg

5,91

50,00

 

 

1107500

C07AB03

atenolol

ATENOLOL

tableta

blister, 14 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

99,10

75 mg

5,31

50,00

 

 

1107042

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

102,60

10 mg

13,68

50,00

 

 

1107020

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

145,90

10 mg

9,73

50,00

 

 

1107021

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

254,30

10 mg

8,48

50,00

 

 

1107023

C07AB07

bisoprolol

TENSEC

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

145,90

10 mg

9,73

50,00

 

 

1107022

C07AB07

bisoprolol

TENSEC

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

254,30

10 mg

8,48

50,00

 

 

1107026

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.

Republika Srbija; Poljska

102,60

10 mg

13,68

50,00

 

 

1107027

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.

Republika Srbija; Poljska

145,90

10 mg

9,73

50,00

 

 

1107025

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija; Lek S.A.

Republika Srbija; Poljska

254,30

10 mg

8,48

50,00

 

 

1107035

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

102,60

10 mg

13,68

50,00

 

 

1107036

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

145,90

10 mg

9,73

50,00

 

 

1107037

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

254,30

10 mg

8,48

50,00

 

 

1107041

C07AB07

bisoprolol

BILOKORD

tableta

blister, 30 po 5 mg

Niche Generics Limited

Irska

145,90

10 mg

9,73

50,00

 

 

1107040

C07AB07

bisoprolol

BILOKORD

tableta

blister, 30 po 10 mg

Niche Generics Limited

Irska

254,30

10 mg

8,48

50,00

 

 

1107048

C07AB07

bisoprolol

BISPROL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

145,90

10 mg

9,73

50,00

 

 

1107049

C07AB07

bisoprolol

BISPROL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

254,30

10 mg

8,48

50,00

 

 

1107605

C07AB07

bisoprolol

CONCOR COR

film tableta

blister, 30 po 1.25mg

Merck S.L; Merck KGaA&Co.WERK SPITTAL; Merck KGaA

Španija; Austrija; Nemačka

201,30

10 mg

53,68

50,00

 

 

1107060

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 2,5mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

102,60

10 mg

13,68

50,00

 

 

1107061

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 5mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

145,90

10 mg

9,73

50,00

 

 

1107062

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 10mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

254,30

10 mg

8,48

50,00

 

 

1107501

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL ATB

film tableta

blister, 30 po 5 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

145,90

10 mg

9,73

50,00

 

 

1107502

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL ATB

film tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

254,30

10 mg

8,48

50,00

 

 

1107625

C07AG02

karvedilol

KARVILEKS

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

138,90

37,5 mg

13,89

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107659

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

blister, 30 po 12.5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

138,90

37.5 mg

13,89

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107658

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Hemofarm A.D

republika Srbija

214,10

37.5 mg

10,71

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107673

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 6,25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

162,40

37,5 mg

34,80

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107676

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 12,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

129,60

37,5 mg

13,89

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107833

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

138,90

37,5 mg

13,89

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107834

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

214,10

37,5 mg

10,71

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107829

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

tableta

blister, 28 po 6,25 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

162,40

37,5 mg

34,80

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107826

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

tableta

blister, 28 po 12,5 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

129,60

37,5 mg

13,89

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107827

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

tableta

blister, 28 po 25 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

199,90

37,5 mg

10,71

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107024

C07BB07

bisoprolol, hidrohlortiazid

TENSEC plus

film tableta

blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

189,60

1 tableta

6,32

50,00

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1402140

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 20 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

51,30

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402141

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

62,10

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402139

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d Beograd

Republika Srbija

77,00

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402142

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d Beograd

Republika Srbija

93,20

5mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402146

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 20 po 5 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

51,30

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402147

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 20 po 10 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

62,10

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402850

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 30 po 5 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

77,00

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402851

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 30 po 10 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

93,20

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402862

C08CA01

amlodipin

MONODIPIN

(brisan)

1402956

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN ALKALOID

tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

77,00

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402833

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN ALKALOID

tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

93,20

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402852

C08CA01

amlodipin

TENOX

tableta

blister, 30 po 5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

77,00

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402853

C08CA01

amlodipin

TENOX

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

93,20

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402000

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 20 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

51,30

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402001

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 20 po 10 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

62,10

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402666

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 30 po 5mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

77,00

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402002

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 30 po 10mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

93,20

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402878

C08CA01

amlodipin

VAZOTAL

tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

77,00

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402877

C08CA01

amlodipin

VAZOTAL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

93,20

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402874

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN SANDOZ

tableta

blister, 30 po 5 mg

Lek Farmacevtska Družba d.d.

Slovenija

77,00

5 mg

2,57

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402876

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN SANDOZ

tableta

blister, 30 po 10 mg

Lek Farmacevtska Družba d.d.

Slovenija

93,20

5 mg

1,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402481

C08CA05

nifedipin

NIFELAT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

170,20

30 mg

8,51

50,00

 

 

1402703

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

69,50

0,24 g

13,90

50,00

 

 

1402704

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL

film tableta

blister, 50 po 80 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

157,20

0,24 g

9,43

50,00

 

 

1402721

C08DA01

verapamil

IZOPAMIL

film tableta

blister, 45 po 80 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

141,50

0,24 g

9,43

50,00

 

 

1402120

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

obložena tableta

blister, 30 po 40 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

69,50

0,24 g

13,90

50,00

 

 

1402121

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

obložena tableta

blister, 30 po 80 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

94,30

0,24 g

9,43

50,00

 

 

1402250

C08DB01

diltiazem

CORTIAZEM RETARD

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 90 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

209,30

0,24 g

18,60

50,00

 

 

1402203

C08DB01

diltiazem

DILTIAZEM ALKALOID

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 90 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

209,30

0,24 g

18,60

50,00

 

 

1103632

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

bočica plastična, 40 po 12,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

77,40

50 mg

7,74

50,00

 

 

1103630

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

blister, 40 po 25 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

134,70

50 mg

6,74

50,00

 

 

1103631

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

bočica plastična, 40 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

269,40

50 mg

6,74

50,00

 

 

1103220

C09AA01

kaptopril

KATOPIL

tableta

blister, 40 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

134,70

50 mg

6,74

50,00

 

 

1103222

C09AA01

kaptopril

KATOPIL

tableta

blister, 40 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

269,40

50 mg

6,74

50,00

 

 

1103578

C09AA02

enalapril

PRILENAP

tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d

Republika Srbija

150,90

10 mg

5,03

50,00

 

 

1103579

C09AA02

enalapril

PRILENAP

tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d

Republika Srbija

302,10

10 mg

5,04

50,00

 

 

1103870

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL

tableta

blister, 20 po 5 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

62,80

10 mg

6,28

50,00

 

 

1103871

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

100,60

10 mg

5,03

50,00

 

 

1103872

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL

tableta

blister, 20 po 20 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

201,40

10 mg

5,04

50,00

 

 

1103178

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

150,90

10 mg

5,03

50,00

 

 

1103176

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS

tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

302,10

10 mg

5,04

50,00

 

 

1103887

C09AA02

enalapril

ENATENS

tableta

blister, 20 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

100,60

10 mg

5,03

50,00

 

 

1103888

C09AA02

enalapril

ENATENS

tableta

blister, 20 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

201,40

10 mg

5,04

50,00

 

 

1103886

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL REMEDICA

tableta

blister, 20 po 10 mg

Remedica Ltd

Kipar

100,60

10 mg

5,03

50,00

 

 

1103885

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL REMEDICA

tableta

blister, 20 po 20 mg

Remedica Ltd

Kipar

201,40

10 mg

5,04

50,00

 

 

1103204

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 5mg

Krka D.D.

Slovenija

62,80

10mg

6,28

50,00

 

 

1103200

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10mg

Krka D.D.

Slovenija

100,60

10mg

5,03

50,00

 

 

1103202

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20mg

Krka D.D.

Slovenija

201,40

10mg

5,04

50,00

 

 

1103988

C09AA02

enalapril

ENATENS

tableta

blister, 30 po 10 mg

Pharmaswiss d.o.o.

Republika Srbija

150,90

10 mg

5,03

50,00

 

 

1103987

C09AA02

enalapril

ENATENS

tableta

blister, 30 po 20 mg

Pharmaswiss d.o.o.

Republika Srbija

302,10

10 mg

5,04

50,00

 

 

1103875

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL

tableta

20 po 5 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

59,70

10 mg

5,97

50,00

 

 

1103876

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL

tableta

20 po 10 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

81,90

10 mg

4,10

50,00

 

 

1103877

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL

tableta

20 po 20 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

218,30

10 mg

5,46

50,00

 

 

1103565

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

81,90

10 mg

4,10

50,00

 

 

1103566

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 20 po 20 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

218,30

10 mg

5,46

50,00

 

 

1103567

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

122,90

10 mg

4,10

50,00

 

 

1103568

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

327,40

10 mg

5,46

50,00

 

 

1103550

C09AA03

lizinopril

IRUMED

tableta

blister, 30 po 5 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

89,50

10 mg

5,97

50,00

 

 

1103551

C09AA03

lizinopril

IRUMED

tableta

blister, 30 po 20 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

327,40

10 mg

5,46

50,00

 

 

1103867

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 5 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

59,70

10 mg

5,97

50,00

 

 

1103866

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

81,90

10 mg

4,10

50,00

 

 

1103865

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 20 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

218,30

10 mg

5,46

50,00

 

 

1103873

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL ATB

tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

122,90

10 mg

4,10

50,00

 

 

1103874

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL ATB

tableta

blister, 30 po 20 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

327,40

10 mg

5,46

50,00

 

 

1103080

C09AA05

ramipril

RAMIPRIL PHARMAS

(brisan)

1103081

C09AA05

ramipril

RAMIPRIL PHARMAS

(brisan)

1103011

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

110,60

2,5 mg

3,95

50,00

 

 

1103010

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 28 po 5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

192,50

2,5 mg

3,44

50,00

 

 

1103024

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

118,50

2,5 mg

3,95

50,00

 

 

1103018

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

206,30

2,5 mg

3,44

50,00

 

 

1103722

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

28 po 2, 5 mg

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

110,60

2,5 mg

3,95

50,00

 

 

1103723

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

28 po 5 mg

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

192,50

2,5 mg

3,44

50,00

 

 

1103724

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

28 po 10 mg

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

276,10

2,5 mg

2,47

50,00

 

 

1103012

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 1,25 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

88,00

2,5 mg

6,29

50,00

 

 

1103013

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

110,60

2,5 mg

3,95

50,00

 

 

1103083

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

192,50

2,5 mg

3,44

50,00

 

 

1103082

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

276,10

2,5 mg

2,47

50,00

 

 

1103251

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 28 po 1,25 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

88,00

2,5 mg

6,29

50,00

 

 

1103255

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

110,60

2,5 mg

3,95

50,00

 

 

1103259

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

192,50

2,5 mg

3,44

50,00

 

 

1103263

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

276,10

2,5 mg

2,47

50,00

 

 

1103256

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

118,50

2.5 mg

3,95

50,00

 

 

1103260

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 5mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

206,30

2.5 mg

3,44

50,00

 

 

1103264

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

295,80

2.5 mg

2,47

50,00

 

 

1103286

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 2.5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

110,60

2,5mg

3,95

50,00

 

 

1103287

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

192,50

2,5mg

3,44

50,00

 

 

1103285

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

276,10

2,5mg

2,47

50,00

 

 

1103026

C09AA05

ramipril

CORACE

tableta

blister, 28 po 2,5mg

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

110,60

2,5 mg

3,95

50,00

 

 

1103025

C09AA05

ramipril

CORACE

tableta

blister, 28 po 5mg

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

192,50

2,5 mg

3,44

50,00

 

 

1401503

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

PRILENAP H

tableta

blister, 30 po (10 mg + 25 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

269,20

1 tableta

8,97

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401499

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

PRILENAP HL

tableta

blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

225,60

1 tableta

7,52

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401504

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENATENS PLUS

tableta

blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

254,00

1 tableta

12,70

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401505

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENATENS PLUS

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

381,00

1 tableta

12,70

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401082

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENALAPRIL HCT

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

381,00

1 tableta

12,70

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401083

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENALAPRIL HCT

tableta

blister, 30 po (20 mg + 6 mg)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

340,00

1 tableta

11,33

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401140

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP- H

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+25mg)

Krka D.D.

Slovenija

179,40

1 tableta

8,97

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401175

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP- HL

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+12,5mg)

Krka D.D.

Slovenija

150,40

1 tableta

7,52

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401178

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP -HL 20

tablete

20 po (20mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

254,00

1 tableta

12,70

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401179

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP -HL 20

tablete

30 po (20mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

381,00

1 tableta

12,70

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401171

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

LIZOPRIL H

tableta

blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

143,60

1 tableta

7,18

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401172

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

LIZOPRIL H

tableta

blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

270,90

1 tableta

13,55

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401182

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

SKOPRYL PLUS

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

406,30

1 tableta

13,54

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401922

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

215,40

1 tableta

7,18

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401923

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

blister, 30 po (20 mg + 25 mg)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

458,30

1 tableta

15,28

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401131

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

AMPRIL HD

tableta

28 po (5 mg + 25 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

162,80

1 tableta

5,81

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401013

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

TRITACE COMP

tableta

28 po (5 mg + 25 mg)

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

162,80

1 tableta

5,81

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401012

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

TRITACE COMP LS

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

133,80

1 tableta

4,78

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401908

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

VIVACE PLUS L

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

133,80

1 tableta

4,78

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401909

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

VIVACE PLUS

tableta

blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

162,80

1 tableta

5,81

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401931

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

PRILINDA PLUS

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

133,80

1 tableta

4,78

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401932

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

PRILINDA PLUS

tableta

blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

162,80

1 tableta

5,81

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401130

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

AMPRIL- HL

tablete

blister, 28 po (2.5mg+12.5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

133,80

1 tableta

4,78

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103028

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

CORACE PLUS

tableta

blister, 28 po (2,5mg+12,5mg)

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

133,80

1 tableta

4,78

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103027

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

CORACE PLUS

tableta

blister, 28 po (5mg+25mg)

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

162,80

1 tableta

5,81

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1104512

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

234,50

30 mg

11,73

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104513

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

134,40

30 mg

13,44

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104490

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d,

Slovenija

125,40

30 mg

13,44

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104491

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

218,90

30 mg

11,73

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104492

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

359,00

30 mg

9,62

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104610

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

134,40

30 mg

13,44

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104611

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

234,50

30 mg

11,73

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104612

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

384,60

30 mg

9,62

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104713

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

film tableta

blister, 28 po 10mg

Teva Pharma S.L.U

Španija

125,40

30mg

13,44

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104714

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

film tableta

blister, 28 po 20mg

Teva Pharma S.L.U

Španija

218,90

30mg

11,73

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104715

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

(brisan)

1104482

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

289,50

30 mg

14,48

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104483

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 40 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

488,00

30 mg

12,20

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104485

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 20 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

289,50

30 mg

14,48

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104486

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 40 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

488,00

30 mg

12,20

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104125

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104126

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104127

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

489,10

20 mg

8,15

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104520

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

243,30

20 mg

16,22

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104522

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

429,80

20 mg

14,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104524

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

489,10

20 mg

8,15

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104759

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104760

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104551

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104552

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104555

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

(brisan)

1104556

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

(brisan)

1104557

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

(brisan)

1104794

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 10mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

243,30

20mg

16,22

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104793

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 20mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

429,80

20mg

14,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104792

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 40mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

489,10

20mg

8,15

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104519

C10AA05

atorvastatin

ATORVASTATIN KRKA

film tableta

blister, 30 po 10mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

243,30

20 mg

16,22

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104518

C10AA05

atorvastatin

ATORVASTATIN KRKA

film tableta

blister, 30 po 20mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

429,80

20 mg

14,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104787

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104788

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104789

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 40mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

489,10

20 mg

8,15

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104727

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

199,90

10 mg

14,28

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104725

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

492,90

10 mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104728

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

814,40

10 mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104726

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.056,30

10 mg

9,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104771

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

528,10

10 mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104772

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

872,60

10 mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104743

C10AA07

rosuvastatin

ROSACTA

film tableta

blister, 30 po 5mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

214,20

10 mg

14,28

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104744

C10AA07

rosuvastatin

ROSACTA

film tableta

blister, 30 po 10mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

528,10

10 mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104745

C10AA07

rosuvastatin

ROSACTA

film tableta

blister, 30 po 20mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

872,60

10 mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104746

C10AA07

rosuvastatin

ROSACTA

film tableta

blister, 30 po 40mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

1.131,80

10 mg

9,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104742

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

film tableta

blister, 30 po 10mg

Gedeon Richter Plc.

Mađarska

528,10

10 mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104739

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

film tableta

blister, 30 po 20mg

Gedeon Richter Plc.

Mađarska

872,60

10 mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104735

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 5mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

199,90

10 mg

14,28

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104736

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 10mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

492,90

10 mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104737

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 20mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

814,40

10 mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104732

C10AA07

rosuvastatin

ROSWERA

film tableta

blister, 28 po 10mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

492,90

10 mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104733

C10AA07

rosuvastatin

ROSWERA

film tableta

blister, 28 po 20mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

814,40

10 mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104734

C10AA07

rosuvastatin

ROSWERA

film tableta

blister, 28 po 40mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.056,30

10 mg

9,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104540

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 5mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

214,20

10mg

14,28

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104541

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

528,10

10mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104542

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

872,60

10mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104590

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 5mg

Actavis Ltd.

Malta

199,90

10mg

14,28

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104591

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 10mg

Actavis Ltd.

Malta

492,90

10mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104592

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 20mg

Actavis Ltd.

Malta

814,40

10mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104593

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 40mg

Actavis Ltd.

Malta

1.056,30

10mg

9,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104666

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited

Nemačka; Slovačka; Holandija, Hrvatska; Velika Britanija

528,10

10 mg

17,60

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104667

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited

Nemačka; Slovačka; Holandija, Hrvatska; Velika Britanija

872,60

10 mg

14,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104668

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.

Nemačka; Slovačka

1.131,80

10 mg

9,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104470

C10AB08

ciprofibrat

LIPANOR

kapsula, tvrda

blister, 30 po 100 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

357,60

0,1 g

11,92

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104480

C10AX09

ezetimib

EZOLETA

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.685,20

10 mg

56,17

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104477

C10AX09

ezetimib

EZACT

tableta

blister, 30 po 10 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

1.685,20

10 mg

56,17

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

4157100

D01AC02

mikonazol

DAKTANOL

krem

tuba,1 po 30 g 2%

Galenika a.d.

Republika Srbija

193,10

-

-

50,00

 

 

4137000

D01AC02

mikonazol

ROJAZOL

krem

tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

193,10

-

-

50,00

 

 

4150023

D06AX01

fusidinska kiselina

STANICID

mast

tuba, 1 po 10 g (2%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

269,00

-

-

50,00

 

 

4151050

D06BA01

sulfadiazin

SANADERM

krem

tuba, 1 po 50 g 1%

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

279,10

-

-

50,00

 

 

4152075

D07AA02

hidrokortizon (kortizol)

HYDROCORTISON

mast

tuba,1 po 5 g 2,5%

Galenika a.d.

Republika Srbija

72,50

-

-

50,00

 

 

4152192

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

gel

tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

130,30

-

-

50,00

 

 

4152190

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

krem

tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

85,30

-

-

50,00

 

 

4152191

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

mast

tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

85,30

-

-

50,00

 

 

4153220

D07CC02

fluocinolonacetonid, neomicin

SINODERM N

(brisan)

4153221

D07CC02

fluocinolonacetonid, neomicin

SINODERM N

mast

tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

116,00

-

-

50,00

 

 

6137082

G01AF01

metronidazol

ORVAGIL

vagitorija

10 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

175,50

0,5 g

17,55

50,00

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

6137225

G01AF04

mikonazol

GINO DAKTANOL

vagitorija

7 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

305,70

0,1 g

21,84

50,00

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

2141136

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

100,30

0,2 mg

8,02

50,00

1. Neoznačen pobačaj (O06);
2. Krvarenje posle porođaja (O72).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

1135240

G03AA07

levonorgestrel, etinilestradiol

LEGRAVAN

film tableta

blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

217,70

0,75 tabl.

7,78

50,00

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048463

G03DA04

progesteron

UTROGESTAN

kapsula, meka

blister, 30 po 100 mg

Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium

Francuska; Belgija

576,70

300 mg

57,67

50,00

1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
3. Preteći pobačaj (O20.0);
4. Prevremeni porođaj (O60).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.

1048462

G03DA04

progesteron

UTROGESTAN

kapsula, meka

blister, 14 po 200 mg

Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium

Francuska; Belgija

576,70

300 mg

61,79

50,00

1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
3. Preteći pobačaj (O20.0);
4. Prevremeni porođaj (O60).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.

1048781

G03FB01

norgestrel, estradiol

CYCLO-PROGYNOVA

obložena tableta

blister, 1 po 21 (0.5 mg + 2 mg + 2 mg)

Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Nemačka

194,40

0,75 tabl.

6,94

50,00

1. Primarna amenoreja (N91.0);
2. Sekundarna amenoreja (N91.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048331

G03HA01

ciproteron

ANDROCUR

tableta

blister, 50 po 50 mg

Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Francuska;
Nemačka

2.365,80

0,1 g

94,63

50,00

Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

1139800

G04BE03

sildenafil

REVATIO

film tableta

blister, 90 po 20 mg

Pfizer PGM

Francuska

54.129,20

50 mg

1.503,59

50,00

Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

0044308

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NORDILET

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

23.006,50

2 i.j.

1.533,77

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044309

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NORDILET

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

34.509,90

2 i.j.

1.533,77

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece;
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece;
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0);
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1);
5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044242

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

(brisan)

0044241

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

uložak, 5 po 1 ml (5,3 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

46.898,10

2 i.j.

1.179,83

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044243

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

uložak,1 po 1 ml (12 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

21.017,70

2 i.j.

1.167,65

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044239

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

10.480,70

2 i.j.

1.318,33

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044236

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

21.223,20

2 i.j.

1.179,07

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044666

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

rastvor za injekciju u ulošku

uložak,1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

8.757,50

2 i.j.

1.167,67

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044664

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

17.514,80

2 i.j.

1.167,65

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044661

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

23.120,90

2 i.j.

1.027,60

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1)
6. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044100

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 1.03 ml (5.83 mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

13.803,90

2 i.j.

1.532,52

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044101

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 1.5 ml (8 mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

27.607,80

2 i.j.

1.533,77

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044102

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 2.5 ml (8 mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

42.971,10

2 i.j.

1.432,37

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

7045080

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN

sprej za nos, rastvor

bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)

Ferring AB; Ferring International Center SA

Švedska; Švajcarska

3.929,10

25 mcg

196,46

50,00

 

 

1045081

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN

tableta

bočica plastična, 30 po 0,2 mg

Ferring AB; Ferring International Center SA

Švedska; Švajcarska

3.878,30

0,4 mg

258,55

50,00

 

 

1045084

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 60 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

1.985,50

240 mcg

264,73

50,00

 

Samo za decu

1045082

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 120 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

3.949,10

240 mcg

263,27

50,00

 

Samo za decu

1047143

H02AB02

deksametazon

DEXASON

tableta

blister, 50 po 0,5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

397,40

1,5 mg

23,84

50,00

 

 

1047180

H02AB04

metilprednizolon

METILPREDNIZOLON UNION

tableta

blister, 20 po 8mg

Union-Medic d.o.o Novi Sad

Republika Srbija

424,30

7,5mg

19,89

50,00

 

 

1047632

H02AB07

prednizon

PRONISON

tableta

20 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

305,00

10 mg

7,63

50,00

 

 

1047511

H02AB07

prednizon

PREDNIZON

tableta

blister, 10 po 5 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

60,50

10 mg

12,10

50,00

 

 

1040050

H03AA01

levotiroksin natrijum

TIVORAL

tableta

blister, 50 po 100 mcg

Galenika a.d.

Republika Srbija

138,30

150 mcg

4,15

50,00

 

 

1040230

H03AA01

levotiroksin natrijum

EUTHYROX

tableta

50 po 25 mcg

Merck KGaA

Nemačka

103,00

150 mcg

12,36

50,00

 

 

1040190

H03BA02

propiltiouracil

PTU

tableta

20 po 50 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

145,50

0,1 g

14,55

50,00

 

 

1040192

H03BA02

propiltiouracil

PTU

tableta

45 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

705,30

0,1 g

15,67

50,00

 

 

1040120

H03BB02

tiamazol

TIASTAT

tableta

20 po 20 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

154,00

10 mg

3,85

50,00

 

 

0341340

H04AA01

glukagon

GLUCAGEN HYPOKIT

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

1.695,70

1 mg

1.695,70

50,00

 

 

1022510

J01AA02

doksiciklin

DOVICIN

kapsula

5 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

75,60

0,1 g

15,12

50,00

 

 

1022515

J01AA02

doksiciklin

DOKSICIKLIN

kapsula, tvrda

blister, 5 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

75,60

0,1 g

15,12

50,00

 

 

1021145

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Galenika AD Beograd

Republika Srbija

94,50

1 g

23,63

50,00

 

 

1021148

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Galenika AD Beograd

Republika Srbija

119,70

1 g

14,96

50,00

 

 

3021146

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

132,60

1 g

26,52

50,00

 

 

1021961

J01CA04

amoksicilin

AMOKSICILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

94,50

1 g

23,63

50,00

 

 

1021965

J01CA04

amoksicilin

AMOKSICILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

119,70

1 g

14,96

50,00

 

 

1021912

J01CA04

amoksicilin

AMOXICILLIN REMEDICA

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500mg

Remedica Ltd.

Kipar

119,70

1g

14,96

50,00

 

 

1021007

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX DT

tableta za oralnu suspenziju

14 po 1000 mg

Sandoz GmbH

Austrija

256,50

1 g

18,32

50,00

 

 

3021001

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX

prašak za oralnu suspenziju

1 po 60 ml (500 mg/5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

131,70

1 g

21,95

50,00

 

 

1021008

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX DT

tableta za oralnu suspenziju

14 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

116,40

1 g

16,63

50,00

 

 

3021147

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN baby

prašak za oralnu suspenziju

1 po100ml; (250mg/5ml)

Galenika a.d u restruktuiranju

Republika Srbija

132,60

1g

26,52

50,00

 

 

3021602

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

244,00

1 g

97,60

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021606

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV FORTE

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

461,50

1 g

92,30

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021608

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

291,20

1 g

52,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021609

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

582,40

1 g

52,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021568

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

291,20

1 g

52,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021637

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 70ml (400mg+57mg)/5ml

SmithKline Beecham Pharmaceutical

Velika Britanija

291,20

1 g

52,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1021611

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

531,10

1g

70,81

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021610

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 10 po (875mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

254,30

1g

29,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021563

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOPHAR

film tableta

strip, 14 po 875mg+125mg

PHARMAS D.O.O

Hrvatska

356,00

1g

29,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021569

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

354,10

1g

70,82

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021570

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

495,70

1g

70,81

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021571

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

708,10

1g

70,81

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021573

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

254,30

1g

29,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021574

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

356,00

1g

29,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021575

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

508,60

1g

29,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

3021569

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

prašak za oralnu suspenziju

boca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

291,20

1g

52,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021570

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

prašak za oralnu suspenziju

boca plastična, 1 po 100ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

416,00

1g

52,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1021600

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

330,70

1 g

88,19

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021601

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

708,10

1 g

70,81

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021607

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

356,00

1 g

29,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021566

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po
(500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

354,10

1 g

70,82

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021567

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po
(875 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

254,30

1 g

29,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021560

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

531,10

1 g

70,81

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021632

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

film tableta

14 po (875 mg + 125 mg)

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

441,70

1 g

36,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021561

J01CR02

amoksicilin,
klavulanska kiselina

KLAVOBEL

film tableta

blister,14 po (500mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

495,70

1g

70,81

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021562

J01CR02

amoksicilin,
klavulanska kiselina

KLAVOBEL BID

film tableta

blister,14 po (875mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

356,00

1g

29,06

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

3321875

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

prašak za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

168,80

2 g

67,52

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321870

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

147,00

2 g

73,50

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321872

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

222,10

2 g

55,53

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3321719

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN

granule za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

168,80

2 g

67,52

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321710

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

147,00

2 g

73,50

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321711

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

222,10

2 g

55,53

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321010

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN ALKALOID

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

222,10

2g

55,53

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3321012

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN ALKALOID

prašak za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

168,80

2g

67,52

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321124

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN REMEDICA

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500mg

Remedica Ltd.

Kipar

222,10

2g

55,53

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3321904

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100mL (250mg/5ml)

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

246,60

2g

98,64

50,00

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta

1321900

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

394,50

2g

98,63

50,00

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Samo za decu.

1321976

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 250 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

331,00

0,5 g

66,20

50,00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321977

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 500 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

419,60

0,5 g

41,96

50,00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321956

J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

film tableta

blister, 14 po 500mg

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

652,80

0,5 g

46,63

50,00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321807

J01DC02

cefuroksim

AKSEF

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Nobel llac Sanayii ve Ticaret A.S.

Turska

419,60

0,5g

41,96

50,00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva
(N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

3321951

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)

Pharmaswiss d.o.o., Ljubljana

Slovenija

841,80

1 g

280,60

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321950

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pharmaswiss d.o.o., Ljubljana

Slovenija

1.309,90

1 g

261,98

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu

3321621

J01DD08

cefiksim

PANCEF

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

709,60

0,4 g

141,92

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3321623

J01DD08

cefiksim

PANCEF

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

425,80

0,4 g

141,93

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321620

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

524,20

0,4 g

52,42

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu

1321622

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 5 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

262,10

0,4 g

52,42

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu

1321627

J01DD08

cefiksim

CEFEXIN

(brisan)

3321525

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

prašak za oralnu suspenziju

bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

350,40

0,4 g

175,20

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321521

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

320,60

0,4 g

128,24

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu.

1321523

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

641,50

0,4 g

128,30

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu.

3026210

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM

sirup

bočica, 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Srbija

156,90

1,92 g

62,76

50,00

 

 

1026211

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM

tableta

blister, 20 po (400 mg + 80 mg)

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Srbija

176,10

1,92 g

35,22

50,00

 

 

1026131

J01EE01

sulfometoksazol/trimetoprim

ESBESUL

tableta

blister, 20 po (400mg +80mg)

Bosnalijek DD

Bosna i Hercegovina

152,90

1.92g

30,58

50,00

 

 

1325152

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

film tableta

blister, 20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

244,20

1 g

48,84

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1325153

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

tableta

20 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

403,30

1 g

40,33

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1325550

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

film tableta

blister, 16 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

195,30

1 g

48,83

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1325551

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

film tableta

blister, 16 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

322,60

1 g

40,33

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3325552

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

408,50

1 g

163,40

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3325553

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

683,70

1 g

136,74

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1325095

J01FA03

midekamicin

MACROPEN

film tableta

blister, 16 po 400 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

260,70

1 g

40,73

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3325096

J01FA03

midekamicin

MACROPEN

granule za oralnu suspenziju

bočica,115 ml po 175 mg/5 ml

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

423,90

1 g

105,32

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1325300

J01FA06

roksitromicin

ROXIMISAN

film tableta

blister, 10 po 150 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

418,90

0,3 g

83,78

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32, J40; J41-J42);
2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66);
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08);
4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).

Samo za decu

2325625

J01FA09

klaritromicin

KLACID

granule za oralnu suspenziju

boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)

AbbVie S.r.l.

Italija

318,70

0,5 g

106,23

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

1325056

J01FA09

klaritromicin

ZYMBAKTAR

film tableta

14 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

222,00

0,5 g

31,71

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325611

J01FA09

klaritromicin

FROMILID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

361,60

0,5 g

25,83

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325651

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d

Slovenija

200,80

0,5 g

28,69

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325653

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d

Slovenija

401,70

0,5 g

28,69

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.