Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018 i 90/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova) i iznos sredstava koji se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice.

Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Listu lekova iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika čine:

1) A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta (u daljem tekstu: Lista A);

2) A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A (u daljem tekstu: Lista A1);

3) B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama (u daljem tekstu: Lista B);

4) C. Lekovi sa posebnim režimom (u daljem tekstu: Lista C);

5) D. Lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi, a izuzetno i lekovi za koje je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji i koji su istog INN kao lek koji se nalazi na Listi lekova, ali koji nije dostupan na tržištu Republike Srbije u količinama koje su neophodne za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica, odnosno koji je povučen iz prometa (u daljem tekstu: Lista D).

Lekovi iz stava 1. ovog člana razvrstani su u grupe prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj klasifikaciji lekova (ATC) i to:

Lista A sastoji se iz 14 grupa lekova,

Lista A1 sastoji se iz 12 grupa lekova,

Lista B sastoji se iz 12 grupa lekova,

Lista C sastoji se iz 5 grupa lekova,

Lista D sastoji se iz 14 grupa lekova.

Član 3

Lista A, Lista A1, Lista B i Lista C sadrže:

- sledeće podatke o leku:

1) šifra jedinstvene klasifikacije leka - JKL,

2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC,

3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN,

4) zaštićeno ime leka,

5) farmaceutski oblik leka - FO,

6) pakovanje i jačina leka,

7) naziv proizvođača leka,

8) država proizvodnje leka,

9) cena leka na veliko za pakovanje,

10) definisana dnevna doza - DDD,

11) cena leka na veliko po DDD,

12) participacija osiguranog lica,

13) indikacija,

14) napomena;

- sledeće podatke o dijetetskom proizvodu:

1) šifra (dodeljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, u daljem tekstu: Republički fond),

2) šifra anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC,

3) internacionalno nezaštićeno ime - INN,

4) zaštićeno ime,

5) farmaceutski oblik - FO,

6) pakovanje i jačina,

7) naziv proizvođača,

8) država proizvodnje,

9) cena na veliko za pakovanje,

10) participacija osiguranog lica,

11) indikacija,

12) napomena;

Lista D sadrži sledeće podatke o leku:

1) šifra leka (dodeljuje Republički fond),

2) šifra leka anatomsko-terapijsko-hemijska - ATC,

3) internacionalno nezaštićeno ime leka - INN,

4) farmaceutski oblik leka - FO,

5) jačina leka,

6) indikacije.

Član 4

Za određene lekove sa Liste lekova, utvrđuje se ograničenje u propisivanju u odnosu na:

1) medicinsku dijagnozu utvrđenu u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (MKB-10);

2) mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti (koje važi do naredne kontrole kod lekara specijaliste);

3) mišljenje tri lekara odgovarajuće specijalnosti referentne zdravstvene ustanove (koje važi do naredne kontrole kod tih lekara specijalista u referentnoj zdravstvenoj ustanovi);

4) mišljenje nadležne stručne komisije Republičkog fonda za odobravanje upotrebe određenog leka, koju obrazuje i imenuje direktor Republičkog fonda (u daljem tekstu: Komisija RFZO);

5) broj pakovanja leka koji se mogu propisati na jedan lekarski recept.

Pri uvođenju novog leka u terapiju, na jedan lekarski recept može se propisati najviše jedno pakovanje leka.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za lekove iz grupe imunosupresivnih lekova (ATC klasifikacija: L04) na jedan lekarski recept može se propisati više od jednog pakovanja leka.

Član 5

Za lekove sa Liste A, utvrđuje se participacija koju plaćaju osigurana lica u fiksnom iznosu od 50 dinara za svaku količinu izdatog leka koja je jednaka ili manja od količine leka u pakovanju na Listi lekova.

Za lekove sa Liste A1, utvrđuje se participacija u procentualnom iznosu od 10% do 90% od cene leka na malo, koju plaćaju sva lica.

Za ampulirane lekove sa Liste B, koji se aplikuju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, utvrđuje se participacija u iznosu od 50 dinara po jednom nalogu, koju plaćaju osigurana lica.

Za lekove sa Liste A i Liste A1, koji se koriste u toku bolničkog lečenja, osigurana lica ne plaćaju participaciju u fiksnom i procentualnom iznosu.

Za lekove sa Liste B, Liste C i Liste D, Republički fond obezbeđuje sredstva u punom iznosu od cene leka.

Član 6

Za lekove sa Liste lekova koje je osigurano lice nabavilo u inostranstvu, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda, utvrđuje se participacija u iznosu od 20% od dinarskog iznosa cene leka po jednom pakovanju.

Član 7

Participaciju za lekove sa Liste A i Liste B iz člana 5. st. 1. i 3. ovog pravilnika ne plaćaju:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) deca, učenici i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;

4) žene u toku trudnoće, porođaja i 12 meseci posle porođaja.

Član 8

Lekovi sa Liste A i Liste B iz člana 5. st. 1. i 3. ovog pravilnika obezbeđuju se u punom iznosu bez plaćanja participacije:

1) privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički ogran;

2) osiguranicima iz člana 22. st. 1. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članovima uže porodice osiguranika iz člana 22. stav 1. tač. 7)-9), 11) i 16) i stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju;

3) osiguranicima iz čl. 17. i 23. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članovima njihovih porodica, čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih u skladu sa odredbama podzakonskog akta kojim je regulisan sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 45/17, 56/17 - ispravka, 70/17, 76/17, 87/17, 89/17 - ispravka, 103/17 i 19/18).

Član 10

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim dela Pravilnika kojim su utvrđeni lekovi: MOLICOR (JKL 1102519), CARDISTEPS (JKL 1103374), CASCATA (JKL 1103379 i JKL 1103378), ROSUVASTATIN ATB (JKL 1104381 i JKL 1104380), FIUMIN (JKL 1139117), FORTECORTIN (JKL 1047144 i JKL 1047145), ZINNAT (JKL 3321956 i JKL 3321957), EVIPLERA (JKL 1328443), ALOPURINOL BELUPO (JKL 1168051 i JKL 1168052), CODEXY (JKL 1087448, JKL 1087449 i JKL 1087450), TARGINACT (JKL 1087660, JKL 1087662, JKL 1087664 i JKL 1087666), PREGABALIN MYLAN PHARMA (JKL 1084144 i JKL 1084145), UNILAT (JKL 7099155), GLICLADA SR (JKL 1042028 i JKL 1042029), GLUKOWIN (JKL 1042032), FLEKANID (JKL 1101422, JKL 1101423 i JKL 1101425), CORAXAN (JKL 1109125 i JKL 1109126), DIUVER (JKL 1400476 i JKL 1400475), INSPRA (JKL 1400480 i JKL 1400481), FURAS (JKL 1400000), NATRIXAM (JKL 1104650 i JKL 1104651), VIACORAM (JKL 1103620 i JKL 1103621), TARKA (JKL 1403666 i JKL 1403667), VALODIP (JKL 1103804, JKL 1103805 i JKL 1103806), FIBRETA (JKL 1104236), TREAKOL (JKL 1104010 i JKL 1104011), TRINOMIA (JKL 1104640, JKL 1104641 i JKL 1104642), TAMSUDIL T (JKL 1134666), DUTASTERID ADOC (JKL 1134307), MOLOXIN (JKL 1329006 i JKL 1329007), KVENTIAX SR (JKL 1070331, JKL 1070332, JKL 1070330 i JKL 1070333), CAMPRAL (JKL 1075310), SPIOLTO RESPIMAT (JKL 7114247), koji se primenjuje po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 63/2018)

Član 25

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 2. stav 2, člana 3. stav 2, člana 4. stav 1, člana 5. st. 1, 4, 5. i 8, člana 6. stav 3, člana 7. stav 2, člana 8, člana 9. stav 2. i člana 10. stav 2, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i odredbe člana 14. stav 19. koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 90/2018)

Član 2

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.