Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I OPREMI URBANISTIČKOG I GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA

("Sl. glasnik RS", br. 30/2015, 81/2015 - dr. pravilnik i 97/2023)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje obrazac i sadržina legitimacije urbanističkog i građevinskog inspektora, kao i vrsta opreme koju koristi inspektor.

Član 2

Legitimacija propisana ovim pravilnikom izdaje se urbanističkom i građevinskom inspektoru (u daljem tekstu: inspektor) zaposlenom u državnom organu, kao i inspektoru zaposlenom u organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave kada u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja obavljaju poverene poslove inspekcijskog nadzora.

Član 3

Legitimacija se izdaje na obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Obrazac 1 Legitimacija urbanističkog inspektora i Obrazac 2 Legitimacija građevinskog inspektora).

Legitimacija je veličine 65 x 95 mm i obložena je kožom crne boje.

Član 4

Prednja strana legitimacije u gornjem delu sadrži grb Republike Srbije, ispod koga je tekst koji glasi: REPUBLIKA SRBIJA i na legitimaciji urbanističkog inspektora tekst koji glasi:

"LEGITIMACIJA
URBANISTIČKOG INSPEKTORA",

a na legitimaciji građevinskog inspektora tekst koji glasi:

"LEGITIMACIJA
GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA".

Na prvoj unutrašnjoj strani legitimacije na sredini, predviđeno je mesto za fotografiju inspektora veličine 35 x 25 mm. Ispod fotografije nalazi se mesto za stavljanje pečata organa koji je izdao legitimaciju "(M.P.)". Na ovoj strani nalazi se i mesto za ime i prezime inspektora, mesto za svojeručni potpis inspektora i mesto za jedinstveni matični broj inspektora.

Na drugoj unutrašnjoj strani legitimacije upisuje se naziv organa koji je izdao legitimaciju, naziv organa u kome je inspektor zaposlen, natpis: "Ovlašćenja inspektora", ispod kog je na legitimaciji urbanističkog inspektora tekst koji glasi: "u vršenju inspekcijskog nadzora urbanistički inspektor ima prava, dužnosti i ovlašćenja određena propisima o državnoj upravi i propisima o planiranju i izgradnji", a na legitimaciji građevinskog inspektora tekst koji glasi: "u vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor ima prava, dužnosti i ovlašćenja određena propisima o državnoj upravi i propisima o planiranju i izgradnji".

Ispod teksta iz stava 2. ovog člana, upisuje se registarski broj legitimacije, mesto i datum izdavanja, kao i mesto za potpis ovlašćenog lica.

Član 5

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor koristi opremu i službeno odelo.

Član 6

Opremu inspektora čine naročito:

1) metar i laserski metar;

2) baterijska lampa;

3) foto-aparat;

4) diktafon;

5) video-kamera;

6) sklerometar;

7) uređaj za navođenje - GPS;

8) dron;

9) prenosni računar odgovarajućih performansi za rad inspektora u odgovarajućim programima;

10) odgovarajući program za rad inspektora (AutoCAD, GstarCAD i sl.);

11) eksterna memorija odgovarajućeg kapaciteta;

12) prenosni štampač sa skenerom;

13) prenosni elektronski čitač dokumenata (lična karta, saobraćajna dozvola i sl.);

14) mobilni telefon;

15) zaštitni šlem za gradilište bele boje;

16) sigurnosni prsluk fluoroscentne boje sa reflektujućim trakama;

17) trake za zatvaranje gradilišta sa službenim znakom "zatvoreno gradilište" i druga oprema za pečaćenje građevinskih mašina na gradilištu (suvi žig i sl.);

18) kao i druga slična oprema u funkciji obavljanja inspekcijskog nadzora.

Za vršenje inspekcijskog nadzora inspektora obezbeđuje se putničko ili terensko vozilo.

Član 7

Službeno odelo je zimsko i letnje.

Član 8

Delovi službenog odela za inspektore ženskog pola su:

1) kožna jakna crne ili braon boje, ravnog kroja, sa kapuljačom, dužine do iznad kolena;

2) dva kostima klasičnog kroja, tamno sive boje (jedan zimski sa pantalonama i jedan letnji sa suknjom dužine do iznad kolena);

3) četiri košulje svetlosive, odnosno bele boje (dve zimske sa dugim rukavima i dve letnje sa kratkim rukavima);

4) dve ešarpe tamnosive ili teget boje standardne dužine;

5) po jedan par čizmama i cipela, izrađenih od crne ili braon kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, pendžetiranim gumom;

6) jedan par gumenih čizama, standardnih;

7) jedna poslovna tašna od crne ili braon kože sa pregradama;

8) dva kožna kaiša crne ili braon boje sa metalnom kopčom;

9) kišna kabanica i gumene rukavice.

Delovi službenog odela za inspektore muškog pola su:

1) kožna jakna crne ili braon boje, ravnog kroja;

2) dva odela klasičnog kroja, tamno sive boje (jedno zimsko i jedno letnje);

3) četiri košulje svetlosive, odnosno bele boje (dve zimske sa dugim rukavima i dve letnje sa kratkim rukavima);

4) dve kravate tamnosive boje, standardne dužine;

5) po jedan par čizama i cipela, izrađenih od crne ili braon kože, sa kožnom postavom i kožnim đonom, pendžetiranih gumom;

6) jedan par gumenih čizama, standardnih;

7) jedna poslovna tašna od crne ili braon kože sa pregradama;

8) dva kožna kaiša crne ili braon boje sa metalnom kopčom;

9) kišna kabanica i gumene rukavice.

Član 9

Službena odela nabavljaju se svake godine (jedno zimsko i jedno letnje), osim jakni i tašni, koje se nabavljaju svake druge godine.

Član 10

Službeno odelo nosi se samo za vreme vršenja službene dužnosti.

Član 11

Legitimacije izdate po ranije važećim propisima važe do njihove zamene legitimacijama na obrascima propisanim ovim pravilnikom.

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu službene legitimacije urbanističkog i građevinskog inspektora i vrsti opreme koju koristi inspektor ("Službeni glasnik RS", broj 129/14).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

LEGITIMACIJA URBANISTIČKOG INSPEKTORA

 

 


REPUBLIKA SRBIJA

LEGITIMACIJA
URBANISTIČKOG INSPEKTORA

 

 

 

_________________________________________
(naziv organa koji izdaje legitimaciju)
_________________________________________
(naziv organa u kome je inspektor zaposlen)

OVLAŠĆENJA INSPEKTORA:
U vršenju inspekcijskog nadzora urbanistički inspektor ima prava, dužnosti i ovlašćenja određena propisima o državnoj upravi i propisima o planiranju i izgradnji.

Registarski
broj ________

Mesto izdavanja
______________

Datum _______ 20_____ godine

__________________________
(potpis ovlašćenog lica)

 

 

 

(M.P.)

______________________________
(ime i prezime inspektora)

_______________________
(svojeručni potpis)

_______________________
(JMBG)

 

Obrazac 2

LEGITIMACIJA GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA

 

 


REPUBLIKA SRBIJA
LEGITIMACIJA
GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA

 

 

 

_________________________________________
(naziv organa koji izdaje legitimaciju)
_________________________________________
(naziv organa u kome je inspektor zaposlen)

OVLAŠĆENJA INSPEKTORA:
U vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor ima prava, dužnosti i ovlašćenja određena propisima o državnoj upravi i propisima o planiranju i izgradnji.

Registarski
broj ________

Mesto izdavanja
______________

Datum _______ 20_____ godine

__________________________
(potpis ovlašćenog lica)

 

 

 

(M.P.)

______________________________
(ime i prezime inspektora)

_______________________
(svojeručni potpis)

_______________________
(JMBG)