Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE TROŠKOVA OVERAVANJA MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 34/2017 i 104/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju kriterijumi za određivanje visine troškova overavanja merila određenih cenovnikom ovlašćenog tela.

Član 2

Kriterijumi iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) ekonomska opravdanost visine troškova overavanja merila;

2) jasnost i transparentnost troškova overavanja merila.

Član 3

Prema kriterijumu iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika troškovi overavanja merila određuju se na osnovu sledećih elemenata, naročito:

1) troškova rada zaposlenog i drugog angažovanog lica koje overava merilo koje je predmet podnetog zahteva za overavanje;

2) troškova korišćenja opreme za obavljanje overavanja merila (etaloniranje, održavanje, unapređivanje i servisiranje opreme);

3) vremena potrebnog za overavanje pojedinačnog merila, u zavisnosti od vrste overavanja merila, kao i od vrste i karakteristika merila koje je predmet overavanja;

4) troškova dnevnica lica koje overava merilo, ukoliko je primenjivo;

5) opštih troškova u vezi sa overavanjem merila (troškovi održavanja akreditacije, režijski troškovi poslovnih prostorija ovlašćenog tela i dr.), koji su u funkciji overavanja merila);

6) troškova potrošnog materijala neophodnog za overavanje merila;

7) troška nabavke državnih žigova;

8) drugih opravdanih troškova overavanja merila (npr. troškovi transporta opreme, ukoliko je primenjivo i sl.);

9) mogućnosti za umanjenje i uvećanje troškova overavanja merila utvrđenih propisom kojim se uređuje visina i način plaćanja taksi za sprovođenje overavanja merila koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale.

10) (brisana)

Član 4

Prema kriterijumu iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika troškovi overavanja merila određuju se:

1) po komadu merila, za koje se navode metrološke karakteristike merila (opseg merenja, klase tačnosti i sl.);

2) u dinarskim iznosima, bez i sa obračunatim PDV, po komadu merila koje se overava.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".