Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI ZA IZBOR SUDIJE NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI U DRUGI ILI VIŠI SUD I O KRITERIJUMIMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA

("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 48/2023)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti i postupak za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i kriterijumi i merila za predlaganje kandidata za predsednika suda.

Svrha Pravilnika

Član 2

Svrha pravilnika je uspostavljanje objektivnih kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u postupku za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i kriterijuma i merila za predlaganje kandidata za predsednika suda.

Zabrana diskriminacije

Član 3

Pri izboru sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i u postupku predlaganja kandidata za predsednika suda, zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u sudu.

POSTUPAK IZBORA SUDIJE NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI U DRUGI ILI VIŠI SUD

Kriterijumi i merila

Član 4

Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije.

Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Merilo stručnosti i osposobljenost za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za sudiju u drugi ili viši sud je ocena rada (rezultati rada), u prethodne tri godine.

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

Dostojnost kandidata se pretpostavlja.

Otpočinjanje postupka

Član 5

Visoki savet sudstva (u daljem tekstu: Savet) oglašava izbor sudija u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u dnevnom listu "Politika", radi popune upražnjenih sudijskih mesta u sudovima u Republici Srbiji.

Komisija Visokog saveta sudstva

Član 6

Savet donosi odluku o obrazovanju jedne ili više komisija koju čini troje izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 1. ovog člana:

- vrši proveru podnetih prijava na oglas i utvrđuje njihovu dozvoljenost, potpunost i blagovremenost,

- pribavlja ocenu rada,

- sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu,

- obavlja razgovor sa kandidatima za izbor sudija.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave komisija iz stava 1. ovog člana odbacuje zaključkom, protiv kojeg se može izjaviti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

O prigovoru odlučuje Savet u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora.

Član 7

Komisija Visokog saveta sudstva za kandidate čije su prijave dozvoljene, potpune i blagovremene, pribavlja ocenu rada od komisije za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada sudije i predsednika suda.

Prethodna lista kandidata

Član 8

Komisija Visokog saveta sudstva sastavlja prethodnu listu kandidata, prema azbučnom redu prezimena kandidata, koja sadrži:

- prezime i ime kandidata i

- ocenu rada.

Komisija Visokog saveta sudstva prethodnu listu kandidata iz stava 1. ovog člana dostavlja Savetu, na obrascu koji je sastavni deo ovog pravilnika (Obrazac broj VSS-1).

Na internet stranici Saveta objavljuje se prethodna lista kandidata iz stava 1. ovog člana, sa označavanjem datuma i vremena objavljivanja.

Član 9

Savet, prilikom izbora sudije na stalnoj sudijskog funkciji u drugi ili viši sud pribavlja mišljenje sednice svih sudija suda iz koga sudija potiče, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda.

Savet, prilikom izbora sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud, posebno ceni:

- učešće u obučavanju sudija i sudskog osoblja;

- učešće u programima stručnog usavršavanja u organizaciji institucije nadležne za obuku u pravosuđu;

- objavljene naučne i stručne radove iz oblasti pravnih nauka, koje je kandidat kao autor ili koautor objavio;

- izlaganje na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima.

POSTUPAK PREDLAGANJA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA

Otpočinjanje postupka

Član 10

Savet oglašava izbor predsednika suda u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u dnevnom listu "Politika".

Komisija Visokog saveta sudstva

Član 11

Savet donosi odluku o obrazovanju jedne ili više komisija koju čini troje izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 1. ovog člana:

- vrši proveru podnetih prijava na oglas i utvrđuje njihovu dozvoljenost, potpunost i blagovremenost,

- pribavlja ocenu rada,

- vrednuje program rada kandidata,

- obavlja razgovor sa kandidatima za predsednika suda i

- sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave komisija iz stava 1. ovog člana odbacuje zaključkom, protiv kojeg se može izjaviti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

O prigovoru odlučuje Savet u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora.

Član 12

Komisija Visokog saveta sudstva za kandidate čije su prijave dozvoljene, potpune i blagovremene, pribavlja ocenu rada od komisije za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada sudije i predsednika suda.

Kriterijumi i merila

Član 13

Komisija Visokog saveta sudstva vrednuje sposobnost kandidata za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu na osnovu programa rada i razgovora sa kandidatom.

Program rada

Član 14

U programu rada kandidat iznosi svoje viđenje problema u funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

Svaki član Komisije Visokog saveta sudstva za izbor vrednuje program rada kandidata ocenom od 1 do 5.

Ocena kandidata za program rada dobija se tako što se izračunava prosečna vrednost ocena koju je dao svaki član Komisije Visokog saveta sudstva.

Komisija Visokog saveta sudstva vodi zapisnik o vrednovanju programa rada, u koji se unosi ocena programa rada.

Razgovor

Član 15

Komisija Visokog saveta sudstva obavlja razgovor sa kandidatima za predsednika suda.

Komisija Visokog saveta sudstva određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima i o tome obaveštava kandidate najmanje deset dana pre dana održavanja razgovora.

Obaveštenje o datumu i mestu održavanja razgovora dostavlja se kandidatu na adresu koja je označena u prijavi.

Obaveštenje o datumu i mestu održavanja razgovora, sa imenima kandidata koji se pozivaju na razgovor, objavljuje se na internet stranici Visokog saveta sudstva.

Komisija Visokog saveta sudstva, pre razgovora sa kandidatima, utvrđuje pitanja koja se postavljaju svim kandidatima, po istom redosledu.

Pitanja se odnose na motivisanost kandidata za obavljanje funkcije predsednika suda, komunikativnost, sposobnost predstavljanja i poznavanje poslova sudske uprave.

Svaki član Komisije Visokog saveta sudstva ocenjuje odgovore kandidata na pitanja koja su mu postavljena ocenom od 1 do 5.

Ocena kandidata na razgovoru dobija se tako što se izračunava prosečna vrednost ocena koju je dao svaki član Komisije Visokog saveta sudstva.

Komisija Visokog saveta sudstva vodi zapisnik o obavljenom razgovoru, u koji se unosi ocena ostvarena na razgovoru.

Javnost

Član 16

Razgovoru sa kandidatima mogu da prisustvuju zainteresovana lica, do broja raspoloživih mesta, a prema redosledu prijavljivanja Komisiji Visokog saveta sudstva.

Usmeni razgovor se tonski snima.

Završna ocena

Član 17

Komisija Visokog saveta sudstva utvrđuje završnu ocenu kandidata za predsednika suda, tako što se izračunava prosečna vrednost ocena iz čl. 14. i 15. ovog pravilnika, na obrascu koji se sastavni deo ovog pravilnika (Obrazac broj VSS-2).

Ocena se izražava isključivo celim brojem, zaokruživanjem na sledeći način:

- više od 4.50

ocena 5

- od 3.50 do 4.49

ocena 4

- od 2.50 do 3.49

ocena 3

- od 1.50 do 2.49

ocena 2

- od 1.00 do 1.50

ocena 1

Prethodna lista kandidata

Član 18

Komisija Visokog saveta sudstva sastavlja prethodnu listu kandidata, prema azbučnom redu prezimena kandidata, koja sadrži:

- prezime i ime kandidata,

- ocenu rada i

- završnu ocenu.

Komisija Visokog saveta sudstva prethodnu listu kandidata iz stava 1. ovog člana dostavlja Visokom savetu sudstva, na obrascu koji je sastavni deo ovog pravilnika (Obrazac broj VSS-3).

Na internet stranici Saveta objavljuje se prethodna lista kandidata iz stava 1. ovog člana, sa označavanjem datuma i vremena objavljivanja.

Član 19

Savet, u postupku predlaganja kandidata za predsednika suda, pribavlja mišljenje o prijavljenim kandidatima od sednice svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

U postupcima za izbor sudija i predsednika sudova koji su oglašeni pre stupanja na snagu ovog pravilnika, kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti utvrđuju se prema Odluci o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova ("Službeni glasnik RS", broj 49/09).

Član 21

Do dana primene Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova ("Službeni glasnik RS", br. 81/14, 142/14, 41/15 i 7/16), rad sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za izbor u drugi ili viši sud i sudije u postupku predlaganja za predsednika suda, Savet ceni na osnovu rezultata rada pribavljenih od predsednika suda.

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova ("Službeni glasnik RS", broj 49/09), osim u delu pod I.

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda

("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije."

 

Obrazac broj VSS-1

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA DRUGI ILI VIŠI SUD

 

Red. br.

Prezime i ime kandidata

Ocena rada

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

Datum _______________________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1. ____________________

 

2. ____________________

 

3. ____________________

 

Obrazac broj VSS-2

ZAVRŠNA OCENA ZA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA

 

1) Prezime i ime kandidata:

2) Datum oglašavanja:

3) Ocena rada:

 

Ocena za program rada:

1

2

3

4

5

 

Ocena sa razgovora:

1

2

3

4

5

 

NAPOMENA:

Član Komisije:
_________________________

Ocena za program rada:

1

2

3

4

5

 

Ocena sa razgovora:

1

2

3

4

5

 

NAPOMENA:

Član Komisije:
_________________________

Ocena za program rada:

1

2

3

4

5

 

Ocena sa razgovora:

1

2

3

4

5

 

NAPOMENA :

Član Komisije:
_________________________

PROSEČNA OCENA ZA PROGRAM RADA: ___________________
PROSEČNA OCENA SA RAZGOVORA: _______________________
PROSEČNA OCENA: _____________________________________

 

ZAVRŠNA OCENA:

- više od 4.50

ocena 5

- od 3.50 do 4.49

ocena 4

- od 2.50 do 3.49

ocena 3

- od 1.50 do 2.49

ocena 2

- od 1.00 do 1.50

ocena 1

Datum _______________________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1. ____________________

 

2. ____________________

 

3. ____________________

 

Obrazac broj VSS-3

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA

 

Red. br.

Prezime i ime kandidata

Ocena rada

Završna ocena

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

Datum _______________________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1. ____________________

 

2. ____________________

 

3. ____________________