Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA VREDNOVANJA RADA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA

("Sl. glasnik RS", br. 58/2014)

OPŠTE ODREDBE

Glava I

Predmet i cilj Pravilnika

Član 1

Pravilnikom o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se kriterijumi i merila za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vršenju javnotužilačke funkcije, postupak vrednovanja rada, postupak po prigovoru protiv odluke o vrednovanju rada i druga pitanja od značaja za vrednovanje.

Pravilnik ima za cilj uređivanje objektivnih i jedinstvenih kriterijuma, primenjivih i uporedivih merila, kao i nepristrasnog i kontroli podložnog postupka vrednovanja rada, koji će doprineti unapređenju rada javnotužilačke organizacije i profesionalnih kvaliteta javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Vrednovanje rada

Član 2

Vrednovanje rada predstavlja ocenjivanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, neophodnog za pravilno i zakonito vršenje javnotužilačke funkcije.

Vrednovanje rada se vrši u transparentnom postupku, koji se zasniva na objektivnim i jedinstvenim kriterijumima.

Prilikom vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu.

Svrha vrednovanja rada

Član 3

Svrha vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca predstavlja osnov za izbor na trajnu funkciju, za izbor na funkciju u javno tužilaštvo višeg stepena, za donošenje odluke o upućivanju, za donošenje odluke o raspoređivanju zamenika javnog tužioca na posebne poslove unutar javnog tužilaštva, za obaveznu obuku i za pokretanje postupka za razrešenje nosilaca javnotužilačke funkcije.

Organ ovlašćen za vrednovanje

Član 4

Vrednovanje rada javnog tužioca vrši neposredno viši javni tužilac, uz pribavljeno mišljenje kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva.

Vrednovanje rada zamenika javnog tužioca vrši javni tužilac, uz pribavljeno mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva u kome zamenik javnog tužioca vrši javnotužilačku funkciju.

Kriterijumi za vrednovanje rada

Član 5

Kriterijumi za vrednovanje rada zamenika javnog tužioca su:

1. ažurnost u postupanju,

2. stručnost i uspešnost u radu,

3. profesionalna posvećenost i saradnja.

Kriterijumi za vrednovanje rada javnog tužioca su:

1. opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom,

2. sposobnost nadzora,

3. ukupni rezultati rada javnog tužilaštva kojim rukovodi.

Merila za vrednovanje kriterijuma predviđena su ovim pravilnikom.

Način vrednovanja rada

Član 6

Vrednovanje rada nosilaca javnotužilačke funkcije izražava se ocenom.

Vrednovanje rada vrši se na taj način što se za svaki kriterijum predviđen Pravilnikom utvrdi pojedinačna ocena na osnovu kojih se donosi ocena vrednovanja rada.

Ocene

Član 7

Pojedinačne ocene za kriterijume za vrednovanje rada nosilaca javnotužilačke funkcije su:

1. "izuzetno uspešno",

2. "uspešno",

3. "ne zadovoljava".

Ocene vrednovanja rada nosilaca javnotužilačke funkcije su:

1. "Izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku funkciju",

2. "Uspešno obavlja javnotužilačku funkciju",

3. "Ne zadovoljava".

Upozorenje u periodu vrednovanja rada

Član 8

Ukoliko javni tužilac u periodu vrednovanja rada zamenika javnog tužioca ili neposredno nižeg javnog tužioca utvrdi da postoji mogućnost da nosilac javnotužilačke funkcije bude ocenjen ocenom "ne zadovoljava", dužan je da ga na to upozori.

Javni tužilac upozorenje iz stava 1. izrađuje u pisanoj formi, sa obrazloženjem i predlogom mera za otklanjanje uočenih nedostataka u radu i dostavlja ga zameniku javnog tužioca ili neposredno nižem javnom tužiocu, čiji rad vrednuje.

Redovno vrednovanje rada

Član 9

Rad javnog tužioca i zamenika javnog tužioca na trajnoj funkciji redovno se vrednuje jednom u tri godine.

Rad zamenika javnog tužioca koji je prvi put izabran vrednuje se jednom godišnje računajući od dana stupanja na javnotužilačku funkciju.

Vanredno vrednovanje rada

Član 10

Rad javnih tužilaca i zamenika javnog tužioca može se na osnovu odluke Državnog veća tužilaca vrednovati vanredno.

Odluku o vanrednom vrednovanju rada Državno veće tužilaca može doneti i na obrazložen predlog javnog tužioca javnog tužilaštva, u kome zamenik javnog tužioca vrši javnotužilačku funkciju ili zamenika javnog tužioca, čiji rad se vanredno vrednuje.

Državno veće tužilaca može doneti odluku o vanrednom vrednovanju rada:

1. prilikom utvrđivanja liste kandidata za izbor javnih tužilaca,

2. prilikom izbora javnih tužilaca koji su na stalnoj funkciji u drugo ili više javno tužilaštvo,

3. prilikom izbora zamenika javnih tužilaca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca,

4. prilikom utvrđivanja razloga za razrešenje javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca,

5. kada je javni tužilac ili zamenik javnog tužioca ocenjen ocenom "ne zadovoljava",

6. u drugim slučajevima kada Državno veće tužilaca proceni da je celishodno.

Odluka iz stava 1. ovog člana odnosi se na period za koji se vrši vanredno vrednovanje i kriterijume za vrednovanje rada.

Na postupak vanrednog vrednovanja rada shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika za redovno vrednovanje rada.

Odgovornost za primenu i nadzor nad sprovođenjem Pravilnika

Član 11

Za primenu Pravilnika odgovoran je javni tužilac, koji vrši vrednovanje rada.

Nadzor u primeni Pravilnika vrši Državno veće tužilaca.

Tumačenje odredaba Pravilnika daje Državno veće tužilaca.

Značenje izraza

Član 12

Izrazi u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) Zadužen predmet je predmet koji je prema upisniku dodeljen u rad nosiocu javnotužilačke funkcije.

2) Obrađen predmet je predmet u kome je nosilac javnotužilačke funkcije doneo tužilački akt.

3) Tužilački akti su:

- u osnovnim i višim javnim tužilaštvima i tužilaštvima posebne nadležnosti:

- rešenje o zadržavanju,

- zahtev za prikupljanje ili pružanje potrebnih obaveštenja,

- naredba o pokretanju finansijske istrage,

- zahtev za privremeno oduzimanje imovine,

- naredba o zabrani raspolaganja i otuđenja prava korišćenja imovine,

- naredba o zabrani raspolaganja imovinom,

- naredba o privremenom oduzimanju pokretne imovine,

- zahtev za proširenje privremenog oduzimanja imovine,

- zahtev za trajno oduzimanje imovine,

- rešenje o odbacivanju krivične prijave,

- naredba o odlaganju krivičnog gonjenja,

- naredba o sprovođenju istrage,

- naredba o proširenju istrage,

- zapisnik o saslušanju okrivljenog,

- zapisnik o ispitivanju svedoka,

- poziv za saslušanje osumnjičenog ili za ispitivanje svedoka,

- naredba da se okrivljeni dovede,

- predlog za određivanje mere zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem,

- predlog za određivanjem mere zabrane napuštanja boravišta,

- predlog ili mišljenje o jemstvu,

- predlog ili mišljenje o određivanju mere zabrane napuštanja stana,

- predlog za pritvor,

- rešenje o određivanju statusa posebno osetljivog svedoka,

- zahtev sudu za određivanjem statusa zaštićenog svedoka,

- naredba o veštačenju,

- predlog za preduzimanje posebnih dokaznih radnji,

- naredba o prekidu istrage,

- naredba o obustavi istrage,

- naredba o završetku istrage,

- naredba o dopuni istrage,

- sporazum o priznanju krivičnog dela,

- sporazum o svedočenju okrivljenog,

- sporazum o svedočenju osuđenog,

- optužnica,

- optužni predlog,

- predlog za izricanje mere bezbednosti prema neuračunljivim licima,

- nacrt optužnog akta upućen nižem javnom tužilaštvu,

- službena beleška o izmeni ili odustanku od optužbe,

- žalba na presudu ili rešenje,

- službena beleška o odustanku ili odricanju od žalbe i o razlozima za neizjavljivanje žalbe,

- inicijativa ili mišljenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti,

- mišljenje o vanrednim pravnim lekovima,

- rešenje po podnetom prigovoru oštećenog,

- rešenje po podnetom prigovoru okrivljenog ili njegovog branioca u istrazi,

- zahtev ili mišljenje za opozivanje uslovne osude,

- zahtev ili mišljenje za izricanje jedinstvene kazne,

- zahtev ili mišljenje za ublažavanje kazne,

- zahtev za ponavljanje krivičnog postupka,

- zahtev i mišljenje po podnetom zahtevu za rehabilitaciju;

- mišljenje o predlogu za uslovni otpust,

- rešenje o zahtevu za izuzeće,

- mišljenje o sukobu nadležnosti između sudova,

- predlog za rešavanje sukoba nadležnosti,

- rešenje o devoluciji ili supstituciji,

- odluka po podnetoj pritužbi na rad nosioca javnotužilačke funkcije,

- zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći,

- odluka o prihvatanju preduzimanju radnji po zahtevu za pružanje međunarodnopravne pomoći,

- odluka da se ne preduzme krivično gonjenje nakon proučavanja ustupljenih dokaza od strane tužilaštava stranih država,

- odluka o preuzimanju gonjenja po zamolnici strane države,

- predlog da se pokrene pripremni postupak prema maloletniku,

- predlog da se postupak prema maloletniku obustavi zbog necelishodnosti krivičnog gonjenja,

- predlog da se maloletniku izrekne krivična sankcija,

- rešenje kojim se nalaže ispunjenje vaspitnog naloga,

- službena beleška kojom je odlučeno da nema mesta pokretanju krivičnog postupka,

- zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,

- tužba za utvrđenje postojanja braka,

- tužba za poništenje ništavog braka,

- tužba radi poništenja priznanja očinstva,

- tužba za zaštitu prava deteta,

- tužba za lišenje roditeljskog prava,

- tužba za poništenje usvojenja,

- tužba za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici, ili za produženje mere zaštite od nasilja u porodici.

Pored akata navedenih u tački 3. ovog stava tužilačkim aktima smatraju se i:

u apelacionim javnim tužilaštvima:

- predlog po žalbi,

- obrazloženo mišljenje o podnetoj inicijativi za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti,

- mišljenje o elaboratu o rehabilitaciji,

- odluke u predmetima sa elementima korupcije,

- odluke povodom zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela,

- davanje obaveštenja u vezi sa poslaničkim pitanjima,

- davanje obaveštenja po traženju Ministarstva nadležnog za pravosuđe;

4) Period vrednovanja rada je rok u kom se rad nosioca javnotužilačke funkcije redovno ili vanredno ocenjuje.

5) Optužni akti su optužnica, optužni predlog, predlog za izricanje vaspitne mere prema maloletnom licu, predlog za izricanje mere bezbednosti prema neuračunljivom licu.

6) Rešenje o izricanju vaspitne mere prema maloletniku i rešenje o izricanju mere bezbednosti su izjednačeni sa osuđujućom presudom suda.

Glava II

VREDNOVANJE RADA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM I VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU

Kriterijumi za vrednovanje rada

Član 13

Kriterijumi za vrednovanje rada zamenika javnog tužioca u osnovnom i višem javnom tužilaštvu su:

1. ažurnost u postupanju,

2. stručnost i uspešnost u radu,

3. profesionalna posvećenost i saradnja.

Ažurnost u postupanju

Član 14

Ažurnost u postupanju vrednuje se na osnovu merila, odnosno broja obrađenih predmeta zamenika javnog tužioca u odnosu na broj zaduženih predmeta u periodu vrednovanja rada.

Ostvarenost kriterijuma

Član 15

Pojedinačna ocena utvrđuje se na osnovu proseka rezultata iz četvoromesečnih izveštaja o radu izrađenih u periodu vrednovanja rada.

Četvoromesečni izveštaj o radu izražava odnos broja zaduženih predmeta i broja obrađenih predmeta, koji su ekspedovani najkasnije 15. dana od isteka izveštajnog perioda.

Rezultati četvoromesečnih izveštaja upisuju se u list vrednovanja.

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji je u periodu vrednovanja rada obradio više od 80% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji je u periodu vrednovanja rada obradio od 60% do 80% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji je u periodu vrednovanja rada obradio manje od 60% zaduženih predmeta.

Stručnost i uspešnost u radu

Član 16

Stručnost i uspešnost u radu vrednuje se na osnovu merila, odnosno učešća pravnosnažnih osuđujućih presuda u ukupnom zbiru pravnosnažnih osuđujućih i oslobađajućih presuda donetih po optužnim aktima zamenika javnog tužioca u odnosu na svako lice u periodu vrednovanja rada.

Neće se uzimati u obzir oslobađajuća presuda:

a) doneta u predmetu u kom je zamenik javnog tužioca podneo inicijativu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti na osnovu koje je Republički javni tužilac podneo zahtev za zaštitu zakonitosti;

b) koja je rezultat nejedinstvenog pravnog stava od strane drugostepenog suda ili ukoliko je takva odluka kasnije izmenjena;

v) doneta zbog promene zakona.

Ostvarenost kriterijuma

Član 17

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada ima više od 80% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada ima od 60% do 80% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji je u periodu vrednovanja rada ima manje od 60% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Profesionalna posvećenost i saradnja

Član 18

Profesionalna posvećenost i saradnja vrednuje se na osnovu sledećih merila:

- kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja,

- preciznosti i razumljivosti akata i preduzetih procesnih radnji,

- umešnosti obrazlaganja pravnih stavova,

- odgovornosti u zastupanju pravnih akata,

- stručnog usavršavanja i upotrebe raspoloživih informacionih i komunikacionih tehnologija,

- poštovanja prava ličnosti i dostojanstva učesnika u postupku,

- odnosa i saradnje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima u javnom tužilaštvu, sudom i drugim državnim organima.

Ostvarenost kriterijuma

Član 19

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada kvalitetno obrazlaže tužilačke akte, nema osnovanih primedbi na preciznost i pismenost tužilačkih akata, izlaže temeljno koristeći stručnu argumentaciju, uspešno se prilagođava konkretnoj procesnoj situaciji, karakteriše ga inicijativnost, na suđenju je aktivan, zastupanje akata u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen je na visokom profesionalnom nivou, poštuje ličnost i dostojanstvo učesnika u postupku, sarađuje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, izražava spremnost na stručno usavršavanje i pažljivo pohađa obuke na koje je raspoređen, upotrebljava nove i raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada ima malobrojne i nesuštinske osnovane primedbe na kvalitet, preciznost i pismenost u obrazlaganju tužilačkih akata, izlaganja su razumljiva i dobro stručno obrazložena, prilagođava se izmenjenoj procesnoj situaciji, na suđenju je aktivan kad je to neophodno, zastupanje akata u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen je zadovoljavajuće, iskazuje poštovanje i razumevanje prema učesnicima u postupku, sarađuje u dovoljnoj meri sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, stručno se usavršava, upotrebljava raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada ima mnogobrojne i suštinske primedbe na kvalitet, preciznost i pismenost u obrazlaganju tužilačkih akata, izlaže nerazumljivo i bez stručne argumentacije, ne prilagođava se izmenjenoj procesnoj situaciji, na suđenju nije aktivan, odbija da zastupa akte u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen, ne poštuje ličnost i dostojanstvo učesnika u postupku, ne sarađuje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, odbija da se stručno usavršava i pohađa stručnu obuku, ne upotrebljava raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Glava III

VREDNOVANJE RADA ZAMENIKA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU

Kriterijumi za vrednovanje rada

Član 20

Kriterijumi za vrednovanje rada zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu su:

1. ažurnost u postupanju,

2. stručnost i uspešnost u radu,

3. profesionalna posvećenost i saradnja.

Ažurnost u postupanju

Član 21

Ažurnost u postupanju vrednuje se na osnovu broja obrađenih predmeta zamenika javnog tužioca u odnosu na broj zaduženih predmeta u periodu vrednovanja rada.

Ostvarenost kriterijuma

Član 22

Pojedinačna ocena utvrđuje se na osnovu proseka rezultata iz svih godišnjih izveštaja o radu izrađenih u periodu vrednovanja rada.

Godišnji izveštaj o radu izražava odnos broja zaduženih predmeta i broja obrađenih predmeta, koji su ekspedovani najkasnije 15. dana od isteka izveštajnog perioda.

Rezultati godišnjih izveštaja upisuju se u list vrednovanja.

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji je u periodu vrednovanja rada obradio više od 90% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji je u periodu vrednovanja rada obradio od 70% do 90% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca koji je u periodu vrednovanja rada obradio manje od 70% zaduženih predmeta.

Stručnost i uspešnost u radu

Član 23

Stručnost i uspešnost u radu vrednuje se na osnovu ocene odluke zamenika javnog tužioca o pravilnoj primeni zakona u predmetima nižih javnih tužilaštava, argumentovanosti i kvaliteta obrazloženja tužilačkih akata, višeg stepena stručnog znanja, uočavanja i analize pravne problematike i usmeravanja i ujednačavanja javnotužilačke i sudske prakse.

Ostvarenost kriterijuma

Član 24

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada iskazuje visok stepen stručnog znanja prilikom procene pravilne primene zakona u predmetima nižih javnih tužilaštava, kvalitetno i razumljivo obrazlaže tužilačke akte, temeljno analizira pravnu problematiku i daje jasnu i preciznu stručnu argumentaciju, sa naročitom posvećenošću usmerava i ujednačava javnotužilačku i sudsku praksu.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada na zadovoljavajućem nivou procenjuje pravilnu primenu zakona u predmetima nižih javnih tužilaštava, ima veći broj osnovanih primedbi na kvalitet i obrazloženost tužilačkih akata, analizira pravnu problematiku, ali je stručna argumentacija nedovoljno razumljiva i precizna, usmerava i ujednačava javnotužilačku i sudsku praksu.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada ima mnogobrojne i suštinske primedbe na način procene pravilne primene zakona u predmetima nižih javnih tužilaštava, nekvalitetno, nejasno, neprecizno i bez stručne argumentacije izrađuje tužilačke akte, ne analizira pravnu problematiku, ne usmerava i ne ujednačava javnotužilačku i sudsku praksu.

Profesionalna posvećenost i saradnja

Član 25

Profesionalna posvećenost i saradnja vrednuje se na osnovu:

- kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja,

- preciznosti i razumljivosti akata,

- odgovornosti u zastupanju pravnih akata,

- stručnog usavršavanja,

- upotrebe raspoloživih informacionih i komunikacionih tehnologija,

- poštovanja prava ličnosti i dostojanstva učesnika u postupku,

- odnosa i saradnje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima u javnom tužilaštvu, sudom i drugim državnim organima.

Ostvarenost kriterijuma

Član 26

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada izlaže razumljivo koristeći stručnu argumentaciju, uspešno se prilagođava konkretnoj procesnoj situaciji, karakteriše ga inicijativnost, na suđenju je aktivan, zastupanje akata u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen je na visokom profesionalnom nivou, poštuje ličnost i dostojanstvo učesnika u postupku, sarađuje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, izražava spremnost na stručno usavršavanje i pažljivo pohađa obuke na koje je raspoređen, upotrebljava nove i raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada izlaže razumljivo i stručno obrazloženo, prilagođava se izmenjenoj procesnoj situaciji, na suđenju je aktivan kada je to neophodno, zastupanje akata u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen je zadovoljavajuće, iskazuje poštovanje i razumevanje prema učesnicima u postupku, sarađuje u dovoljnoj meri sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, stručno se usavršava, upotrebljava raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada ima izlaže nerazumljivo i bez stručne argumentacije, ne prilagođava se izmenjenoj procesnoj situaciji, na suđenju nije aktivan, odbija da zastupa akte u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen, ne poštuje ličnost i dostojanstvo učesnika u postupku, ne sarađuje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, odbija da se stručno usavršava i pohađa stručnu obuku, ne upotrebljava raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Glava IV

VREDNOVANJE RADA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA U TUŽILAŠTVIMA POSEBNE NADLEŽNOSTI

Kriterijumi za vrednovanje rada

Član 27

Kriterijumi za vrednovanje rada zamenika javnog tužioca u tužilaštvima posebne nadležnosti su:

1. ažurnost u postupanju,

2. stručnost i uspešnost u radu,

3. profesionalna posvećenost i saradnja.

Ažurnost u postupanju

Član 28

Ažurnost u postupanju vrednuje se na osnovu broja obrađenih predmeta zamenika javnog tužioca u odnosu na broj zaduženih predmeta u periodu vrednovanja rada.

Ostvarenost kriterijuma

Član 29

Pojedinačna ocena utvrđuje se na osnovu proseka rezultata svih godišnjih izveštaja o radu, izrađenih u periodu vrednovanja rada.

Godišnji izveštaj o radu iskazuje odnos broja zaduženih predmeta i broja obrađenih predmeta, koji su ekspedovani najkasnije 15. dana od isteka izveštajnog perioda.

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal, koji je u periodu vrednovanja rada obradio više od 70% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal, koji je u periodu vrednovanja rada obradio od 40% do 70% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal, koji je u periodu vrednovanja rada obradio manje od 40% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za ratne zločine, koji je u periodu vrednovanja rada obradio više od 80% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u u Tužilaštvu za ratne zločine, koji je u periodu vrednovanja rada obradio od 60% do 80% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u u Tužilaštvu za ratne zločine, koji je u periodu vrednovanja rada obradio manje od 60% zaduženih predmeta.

Stručnost i uspešnost u radu

Član 30

Stručnost i uspešnost u radu vrednuje se na osnovu učešća pravnosnažnih osuđujućih presuda u ukupnom zbiru pravnosnažnih osuđujućih i oslobađajućih presuda donetih po optužnim aktima zamenika javnog tužioca u odnosu na svako lice u periodu vrednovanja rada.

Neće se uzimati u obzir oslobađajuća presuda:

a) doneta u predmetu u kom je zamenik javnog tužioca podneo inicijativu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti na osnovu koje je Republički javni tužilac podneo zahtev za zaštitu zakonitosti;

b) koja je rezultat nejedinstvenog pravnog stava od strane drugostepenog suda ili ukoliko je takva odluka kasnije izmenjena;

v) doneta zbog promene zakona.

Ostvarenost kriterijuma

Član 31

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal, koji u periodu vrednovanja rada ima više od 70% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal, koji u periodu vrednovanja rada ima od 40% do 70% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal, koji je u periodu vrednovanja rada ima manje od 40% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za ratne zločine, koji u periodu vrednovanja rada ima više od 50% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za ratne zločine, koji u periodu vrednovanja rada ima od 20% do 50% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca u Tužilaštvu za ratne zločine, koji je u periodu vrednovanja rada ima manje od 20% pravnosnažnih osuđujućih presuda u odnosu na svako lice.

Ukoliko u periodu vrednovanja rada u zaduženim predmetima u kojima je zamenik javnog tužioca u tužilaštvima posebne nadležnosti podneo optužni akt ni za jedno lice nije okončan postupak pravnosnažnom osuđujućom ili oslobađajućom presudom, javni tužilac će vrednovati stručnost i uspešnost u radu tog zamenika javnog tužioca na osnovu ocene pravilne primene zakona pri donošenju odluke, argumentovanosti donete odluke i stručnosti ispoljene u njenom donošenju.

Profesionalna posvećenost i saradnja

Član 32

Profesionalna posvećenost i saradnja vrednuje se na osnovu:

- kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja,

- preciznosti i razumljivosti akata,

- umešnosti obrazlaganja pravnih stavova,

- odgovornosti u zastupanju pravnih akata,

- stručnog usavršavanja i upotrebe raspoloživih informacionih i komunikacionih tehnologija,

- poštovanja prava ličnosti i dostojanstva učesnika u postupku,

- odnosa i saradnje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima u javnom tužilaštvu, sudom i drugim državnim organima.

Ostvarenost kriterijuma

Član 33

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada kvalitetno obrazlaže tužilačke akte, nema osnovanih primedbi na preciznost i pismenost tužilačkih akata, izlaže razumljivo koristeći stručnu argumentaciju, uspešno se prilagođava konkretnoj procesnoj situaciji, karakteriše ga inicijativnost, na suđenju je aktivan, zastupanje akata u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen je na visokom profesionalnom nivou, poštuje ličnost i dostojanstvo učesnika u postupku, sarađuje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, izražava spremnost na stručno usavršavanje i pažljivo pohađa obuke na koje je raspoređen, upotrebljava nove i raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada ima malobrojne i nesuštinske osnovane primedbe na kvalitet, preciznost i pismenost u obrazlaganju tužilačkih akata, izlaganja su razumljiva i dobro stručno obrazložena, prilagođava se izmenjenoj procesnoj situaciji kad je to neophodno, na suđenju nije dovoljno aktivan, zastupanje akata u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen je zadovoljavajuće, iskazuje poštovanje i razumevanje prema učesnicima u postupku, sarađuje u dovoljnoj meri sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, stručno se usavršava, upotrebljava raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se zameniku javnog tužioca, koji u periodu vrednovanja rada ima mnogobrojne i suštinske primedbe na kvalitet, preciznost i pismenost u obrazlaganju tužilačkih akata, izlaže nerazumljivo i bez stručne argumentacije, ne prilagođava se izmenjenoj procesnoj situaciji, na suđenju nije aktivan, odbija da zastupa akte u predmetima u kojima je po rasporedu zadužen, ne poštuje ličnost i dostojanstvo učesnika u postupku, ne sarađuje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, odbija da se stručno usavršava i pohađa stručnu obuku, ne upotrebljava raspoložive informacione i komunikacione tehnologije.

Glava V

Posebno vrednovanje rada zamenika javnog tužioca

Član 34

Javni tužilac ocenjuje rad zamenika javnog tužioca kome je povereno obavljanje pojedinih poslova tužilačke uprave ocenom na osnovu vrednovanja rada na poslovima koji su mu povereni uz pribavljeno mišljenje kolegijuma, pri čemu će se posebno uzeti u obzir rezultati rada na zaduženim predmetima, koji se vrednuju na osnovu kriterijuma za vrednovanje rada zamenika javnih tužilaca.

Vrednovanje rada zamenika javnog tužioca upućenog u drugo javno tužilaštvo, državni organ instituciju nadležnu za obuku u pravosuđu ili međunarodnu organizaciju

Član 35

Rad zamenika javnog tužioca, koji je upućen u drugo javno tužilaštvo oceniće se od strane javnog tužioca javnog tužilaštva u kome zamenik javnog tužioca vrši javnotužilačku funkciju u trenutku vrednovanja rada, a po prethodno pribavljenim podacima o rezultatima rada iz javnog tužilaštva iz kog je upućen.

Ukoliko je zamenik javnog tužioca u periodu vrednovanja rada upućen u drugo javno tužilaštvo, postupak vrednovanja rada će se sprovesti prema pravilima koja važe u javnom tužilaštvu u kom je duži period vrednovanja rada vršio javnotužilačku funkciju.

Rad zamenika javnog tužioca upućenog u drugi državni organ, instituciju nadležnu za obuku u pravosuđu ili međunarodnu organizaciju oceniće se od strane javnog tužioca javnog tužilaštva iz kojeg je zamenik javnog tužioca upućen, a po prethodno pribavljenim podacima o rezultatima rada ili drugim uporedivim i ocenjivim podacima o uspešnosti obavljanja poslova na koje je zamenik javnog tužioca upućen, iz državnog organa, institucije nadležne za obuku u pravosuđu ili međunarodne organizacije.

Glava VI

VREDNOVANJE RADA JAVNIH TUŽILACA

Kriterijumi za vrednovanje rada javnog tužioca

Član 36

Kriterijumi za vrednovanje rada javnog tužioca su:

1. opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom,

2. sposobnost nadzora,

3. ukupni rezultati rada javnog tužilaštva kojim rukovodi.

Ocenjivanje merila vrši na osnovu podataka iz izveštaja o radu javnog tužilaštva, plana i programa rada javnog tužilaštva, izveštaja o praćenju javnotužilačke i sudske prakse i sl.

Opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom

Član 37

Opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom vrednuje se na osnovu merila:

1. sposobnosti organizovanja materijalnih, organizacionih, finansijskih, administrativnih i drugih poslova, donošenja normativnih akata, obezbeđenja sigurnosti podataka, sposobnosti upravljanja javnim tužilaštvom u kriznim situacijama,

2. sposobnosti određivanja zadataka u radu javnog tužilaštva, sposobnosti podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje ciljeva i zadataka;

3. ostvarivanja uslova za korišćenje efikasnih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; sposobnosti usmeravanja zaposlenih ka korišćenju raspoloživih i novih informacionih i komunikacionih tehnologija.

Ostvarenost kriterijuma

Član 38

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu, koji u periodu vrednovanja rada efikasno i na visokom nivou organizuje materijalne i finansijske poslove, vrši pravilnu i sveobuhvatnu raspodelu poslova unutar javnog tužilaštva, stara se o zakonitom, tačnom i blagovremenom radu javnog tužilaštva, donosi normativne akte u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, u potpunosti obezbeđuje sigurnost podataka, poseduje izrazitu sposobnost određivanja zadataka u radu javnog tužilaštva, naglašenu sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje ciljeva i zadataka, obezbeđuje uslove za korišćenje najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju i usmerava zaposlene ka korišćenju novih i raspoloživih informacionih i komunikacionih tehnologija.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu, koji u periodu vrednovanja rada na srednjem nivou organizuje materijalne i finansijske poslove, vrši raspodelu poslova unutar javnog tužilaštva, u dobroj meri se stara o zakonitom, tačnom i blagovremenom radu javnog tužilaštva, donosi normativne akte u skladu sa zakonom, u dovoljnoj meri obezbeđuje sigurnost podataka, poseduje sposobnost određivanja zadataka u radu javnog tužilaštva i sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje ciljeva i zadataka, obezbeđuje uslove za korišćenje efikasnih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju i usmerava zaposlene ka korišćenju raspoloživih informacionih i komunikacionih tehnologija.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se javnom tužiocu, koji u periodu vrednovanja rada ne organizuje materijalne i finansijske poslove, ne vrši raspodelu poslova unutar javnog tužilaštva, ne obezbeđuje zakonit, tačan i blagovremen rad javnog tužilaštva, ne donosi normativne akte u skladu sa zakonom, ne obezbeđuje sigurnost podataka, ne poseduje sposobnost određivanja zadataka u radu javnog tužilaštva i sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje ciljeva i zadataka, ne obezbeđuje uslove za korišćenje metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju, ne usmerava zaposlene ka korišćenju raspoloživih informacionih i komunikacionih tehnologija.

Ocenjivanje ovih merila vrši se na osnovu: izveštaja o radu javnog tužilaštva, programa i plana rada javnog tužilaštva, finansijskog i kadrovskog plana i drugih sličnih akata.

Sposobnost nadzora

Član 39

Sposobnost nadzora vrednuje se na osnovu merila:

1. sposobnosti ostvarivanja kontrole rada nižeg javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i zaposlenih u javnom tužilaštvu, spremnosti davanja uputstava i saveta nižim javnim tužiocima, zamenicima javnog tužioca, tužilačkim pomoćnicima i tužilačkim pripravnicima,

2. praćenja složenih predmeta, uticaja na kaznenu politiku, ispravnog i blagovremenog odlučivanja o primedbi i pritužbi na rad zamenika javnog tužioca i zaposlenih u javnom tužilaštvu, odgovornosti za pravilnu primenu uputstva višeg javnog tužioca,

3. sposobnosti ujednačavanja javnotužilačke i sudske prakse, sposobnosti ujednačavanja rada i postupanja nižeg javnog tužioca, zamenika javnog tužioca, tužilačkih pomoćnika i tužilačkih pripravnika u primeni zakona i drugih propisa, preduzimanju mera u cilju unapređenja stručnosti zaposlenih u javnom tužilaštvu.

Stepen ostvarenosti kriterijuma

Član 40

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu, koji u periodu vrednovanja rada redovno i u celini ostvaruje kontrolu rada nižeg javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i zaposlenih u javnom tužilaštvu, daje uputstava i savete nižim javnim tužiocima, zamenicima javnog tužioca, tužilačkim pomoćnicima i tužilačkim pripravnicima, prati složene predmete, pravilno i blagovremeno odlučuje o primedbi i pritužbi na rad zamenika javnog tužioca i zaposlenih u javnom tužilaštvu, pravilno primenjuje uputstva višeg javnog tužioca, preduzima adekvatne i efikasne mere radi ujednačavanja javnotužilačke i sudske prakse, rada i postupanja nižeg javnog tužioca, zamenika javnog tužioca, tužilačkih pomoćnika i tužilačkih pripravnika u primeni zakona i drugih propisa.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu, koji u periodu vrednovanja rada ima manjih propusta u kontroli rada nižeg javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i zaposlenih u javnom tužilaštvu, daje uputstava i savete nižim javnim tužiocima, zamenicima javnog tužioca, tužilačkim pomoćnicima i tužilačkim pripravnicima, poseduje sposobnost praćenja složenih predmeta, odlučuje o primedbi i pritužbi na rad zamenika javnog tužioca i zaposlenih u javnom tužilaštvu, primenjuje uputstva višeg javnog tužioca, preduzima mere radi ujednačavanja javnotužilačke i sudske prakse, rada i postupanja nižeg javnog tužioca, zamenika javnog tužioca, tužilačkih pomoćnika i tužilačkih pripravnika u primeni zakona i drugih propisa.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se javnom tužiocu, koji u periodu vrednovanja rada ne preduzima potrebne mere kontrole rada nižeg javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i zaposlenih u javnom tužilaštvu, ne daje uputstava i savete nižim javnim tužiocima, zamenicima javnog tužioca, tužilačkim pomoćnicima i tužilačkim pripravnicima, ne prati složene predmete, ne odlučuje pravilno i blagovremeno o primedbi i pritužbi na rad zamenika javnog tužioca i zaposlenih u javnom tužilaštvu, ne primenjuje uputstva višeg javnog tužioca, ne preduzima mere radi ujednačavanja javnotužilačke i sudske prakse, rada i postupanja nižeg javnog tužioca, zamenika javnog tužioca, tužilačkih pomoćnika i tužilačkih pripravnika u primeni zakona i drugih propisa.

Ukupni rezultati rada javnog tužilaštva kojim rukovodi

Član 41

Ukupni rezultati rada vrednuju se na osnovu merila - odnosa broja zaduženih predmeta javnog tužilaštva kojim javni tužilac rukovodi i broja obrađenih predmeta u periodu vrednovanja rada.

Pojedinačna ocena se utvrđuje na osnovu proseka rezultata svih godišnjih izveštaja o radu, izrađenih u periodu vrednovanja rada.

Godišnji izveštaj o radu iskazuje odnos broja zaduženih predmeta i broja obrađenih predmeta, koji su ekspedovani najkasnije 15. dana od isteka izveštajnog perioda.

Ostvarenost kriterijuma za osnovnog i višeg javnog tužioca

Član 42

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu osnovnog i višeg javnog tužilaštva u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno više od 90% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu osnovnog i višeg javnog tužilaštva u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno od 70% do 90% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se javnom tužiocu osnovnog i višeg javnog tužilaštva u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno manje od 70% zaduženih predmeta.

Stepen ostvarenosti kriterijuma za posebnog tužioca u posebnom tužilaštvu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

Član 43

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se Posebnom tužiocu u Posebnom tužilaštvu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno više od 90% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se Posebnom tužiocu u Posebnom tužilaštvu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno od 70% do 90% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se Posebnom tužiocu u Posebnom tužilaštvu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno manje od 70% zaduženih predmeta.

Ostvarenost kriterijuma za apelacionog javnog tužioca

Član 44

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu apelacionog javnog tužilaštva u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno više od 70% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu apelacionog javnog tužilaštva u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno od 40% do 70% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se javnom tužiocu apelacionog javnog tužilaštva u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno manje od 40% zaduženih predmeta.

Stepen ostvarenosti kriterijuma za tužioce posebne nadležnosti

Član 45

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu u Tužilaštvu za organizovani kriminal u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno više od 70% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu u Tužilaštvu za organizovani kriminal u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno od 40% do 70% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se javnom tužiocu u Tužilaštvu za organizovani kriminal u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno manje od 40% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "izuzetno uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu u Tužilaštvu za ratne zločine u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno više od 80% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "uspešno" utvrđuje se javnom tužiocu u Tužilaštvu za ratne zločine u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno od 60% do 80% zaduženih predmeta.

Pojedinačna ocena "ne zadovoljava" utvrđuje se javnom tužiocu u Tužilaštvu za ratne zločine u kom je u periodu vrednovanja rada obrađeno manje od 60% zaduženih predmeta.

Glava VII

POSTUPAK VREDNOVANJA RADA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA

Postupak vrednovanja rada

Član 46

Nosilac javnotužilačke funkcije oceniće se ocenom "izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku funkciju" ukoliko mu za sva tri kriterijuma budu utvrđene pojedinačne ocene "izuzetno uspešno".

Nosilac javnotužilačke funkcije oceniće se ocenom "uspešno obavlja javnotužilačku funkciju" ukoliko mu za sva tri kriterijuma pojedinačna ocena "uspešno", ili za jedan kriterijum bude utvrđena pojedinačna ocena "izuzetno uspešno", a za dva kriterijuma pojedinačna ocena "uspešno".

Nosilac javnotužilačke funkcije oceniće se ocenom "ne zadovoljava" ukoliko mu za jedan ili više kriterijuma bude utvrđena pojedinačna ocena "ne zadovoljava".

Nosilac javnotužilačke funkcije neće biti ocenjen ukoliko je bio odsutan sa rada više od ¾ perioda u kome se vrši vrednovanje rada.

U slučaju da ocena o vrednovanju rada doneta od strane osnovnog, višeg, apelacionog javnog tužioca, javnih tužilaca u tužilaštvima posebne nadležnosti ili Republičkog javnog tužioca nije u skladu sa mišljenjem kolegijuma, javni tužilac je obavezan da je posebno obrazloži.

Mišljenje kolegijuma

Član 47

Kolegijum javnog tužilaštva daje mišljenje o radu zamenika javnog tužioca iz istog javnog tužilaštva, koje dostavlja javnom tužiocu radi davanja ocene vrednovanja rada.

Kolegijum neposredno višeg javnog tužilaštva daje mišljenje o radu javnog tužioca.

Kolegijum javnog tužilaštva, pre davanja mišljenja, može da pribavi i druge podatke o činjenicama koje mogu biti od značaja za davanje mišljenja.

Javni tužilac dužan je da kolegijumu javnog tužilaštva dostavi podatke od značaja za davanje mišljenja.

Učešće u postupku

Član 48

U postupku davanja mišljenja kolegijuma ne učestvuje zamenik javnog tužioca ili javni tužilac čiji se rad vrednuje, odnosno javni tužilac ovlašćen za vrednovanje rada zamenika javnog tužioca.

Način davanja mišljenja

Član 49

Kolegijum javnog tužilaštva daje mišljenje ako je prisutno najmanje dve trećine zamenika javnog tužioca.

Mišljenje kolegijuma izražava se na osnovu rezultata ankete, koju sprovodi zamenik javnog tužioca koga kolegijum izabere.

Anketa se sprovodi na taj način što član kolegijuma na sednici popunjava overeni obrazac sa obrazloženjem, nakon čega se obrađuju popunjeni obrasci i formira mišljenje kolegijuma koje se dostavlja javnom tužiocu.

Članovi kolegijuma anketu sprovode istovremeno, na jednoobraznom anketnom listu na kome su ponuđeni odgovori "DA" ili "NE".

Mišljenje kolegijuma može biti pozitivno ili negativno.

Mišljenje kolegijuma će biti pozitivno ukoliko je većina prisutnih članova kolegijuma na svojim anketnim listićima na najmanje dva pitanja dala pozitivne odgovore.

Obrazac ankete

Član 50

Obrazac ankete sadrži:

- naziv javnog tužilaštva u kom nosilac javnotužilačke funkcije radi,

- podatke o nosiocu javnotužilačke funkcije o čijem radu se daje mišljenje,

- period vrednovanja rada za koji se daje mišljenje,

- pitanja na koja je potrebno dati odgovor,

- rubriku za obrazloženje,

- ime, prezime i potpis člana kolegijuma.

Pitanja prilikom davanja mišljenja o radu zamenika javnog tužioca na koja je potrebno dati odgovor glase:

1. Da li svojim ponašanjem doprinosi ugledu javnog tužilaštva?

2. Da li se ophodi sa poštovanjem prema drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima u javnom tužilaštvu i strankama u postupku?

3. Da li svoju javnotužilačku funkciju vrši savesno, nepristrasno i profesionalno?

Pitanja prilikom davanja mišljenja o radu javnog tužioca na koja je potrebno dati odgovor glase:

1. Da li rukovodi javnim tužilaštvom profesionalno, savesno i nepristrasno?

2. Da li svojim radom doprinosi zakonitosti i samostalnosti u obavljanju javnotužilačke funkcije?

3. Da li svojim ponašanjem doprinosi ugledu javnog tužilaštva i štiti ličnost nosilaca javnotužilačke funkcije?

Dostavljanje mišljenja javnom tužiocu

Član 51

Mišljenje kolegijuma biće pozitivno ako je većina prisutnih članova kolegijuma dala pozitivne odgovore.

Zamenik javnog tužioca koji je izabran od strane kolegijuma dostavlja mišljenje javnom tužiocu.

Odluka o vrednovanju rada

Član 52

Odluka o vrednovanju rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca sadrži naziv javnog tužilaštva sa brojem i datumom odluke, uvod, izreku, obrazloženje, pouku o pravnom leku, potpis službenog lica i pečat organa.

Uvod odluke sadrži: pravni osnov za donošenje odluke.

Izreka sadrži ime i prezime, funkciju javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca čiji se rad vrednuje i ocenu vrednovanja rada.

Obrazloženje sadrži pojedinačne ocene za svaki kriterijum na osnovu kojih se vrednuje rad javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca, mišljenje kolegijuma i razloge za donošenje ocene vrednovanja rada.

Ukoliko je javni tužilac ili zamenik javnog tužioca ocenjen ocenom "ne zadovoljava", u obrazloženju mora biti navedeno da li je nosilac javnotužilačke funkcije bio blagovremeno upozoren u smislu člana 7. ovog pravilnika.

Pouka o pravnom leku predstavlja uputstvo javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca da se protiv odluke o vrednovanju rada može izjaviti prigovor.

Odluka o vrednovanju rada dostavlja se javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca, čiji je rad vrednovan.

Ispravljanje grešaka u odluci o vrednovanju rada

Član 53

Greške u imenima i brojevima, kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju ispravlja javni tužilac koji je doneo odluku o vrednovanju rada posebnim zaključkom, po sopstvenoj inicijativi ili zahtevu lica čiji je rad vrednovan.

Zaključak o ispravci dostavlja se javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca, čiji je rad vrednovan. U tom slučaju, rok za prigovor protiv odluke o vrednovanju rada teče od dana dostavljanja tog zaključka, protiv kojeg nije dozvoljen poseban prigovor.

Glava VIII

POSTUPAK PO PRIGOVORU PROTIV ODLUKE O VREDNOVANJU RADA

Prigovor protiv odluke

Član 54

Javni tužilac ili zamenik javnog tužioca može lično ili preko punomoćnika podneti prigovor protiv odluke o vrednovanju rada Državnom veću tužilaca u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Prigovor se može podneti i preko javnog tužioca koji je doneo odluku o vrednovanju rada.

U slučaju kada se prigovor podnosi neposredno Državnom veću tužilaca, javni tužilac je dužan da dostavi dokumentaciju, na osnovu koje je vrednovan rad, u roku od tri dana od prijema zahteva Državnog veća tužilaca za dostavljanje dokumentacije.

U slučaju kada se prigovor podnosi preko javnog tužioca koji je doneo odluku o vrednovanju rada, javni tužilac je dužan da dostavi prigovor i dokumentaciju na osnovu koje je vrednovan rad Državnom veću tužilaca u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

Odluke Državnog veća tužilaca po prigovoru

Član 55

Državno veće tužilaca odlučujući po prigovoru protiv odluke o vrednovanju rada može:

- odbaciti prigovor, kao neblagovremen ili nedozvoljen;

- odbiti prigovor kao neosnovan i potvrdi odluku,

- usvojiti prigovor i preinači odluku.

Svaka odluka mora biti obrazložena i unosi se u list vrednovanja.

Odbacivanje prigovora

Član 56

Državno veće tužilaca razmatra blagovremenost i dozvoljenost prigovora.

Državno veće tužilaca odbacuje prigovor kao neblagovremen ako je podnet posle isteka roka od 15 dana od dana dostavljanja odluke o vrednovanju rada.

Državno veće tužilaca odbacuje prigovor kao nedozvoljen ako je podnet od strane lica, koje nije ovlašćeno za njegovo podnošenje.

Odlučivanje Državnog veća tužilaca po prigovoru

Član 57

Državno veće tužilaca odlučuje po prigovoru protiv odluke o vrednovanju rada na sednici Veća na način predviđen Poslovnikom o radu Državnog veća tužilaca.

Državno veće tužilaca dužno je da sasluša podnosioca prigovora na njegov lični zahtev.

Ako uredno pozvani podnosilac prigovora ne dođe, a izostanak ne opravda, Državno veće tužilaca će doneti odluku o prigovoru bez njegovog prisustva.

Državno veće tužilaca dužno je da po prigovoru protiv odluke o vrednovanju rada donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Odbijanje prigovora

Član 58

Državno veće tužilaca odbija prigovor kao neosnovan i potvrđuje odluku o vrednovanju rada ako utvrdi da je odluka doneta u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Usvajanje prigovora

Član 59

Državno veće tužilaca usvaja prigovor i preinačuje odluku o vrednovanju rada ako utvrdi da je odluka nije doneta u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Odluka Državnog veća tužilaca po prigovoru je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Državno veće tužilaca odluku po prigovoru dostavlja zameniku javnog tužioca, odnosno javnom tužiocu.

Glava IX

List vrednovanja

Član 60

List vrednovanja je evidencioni list koji se vodi za svakog nosioca javnotužilačke funkcije i u koji se unose svi podaci, zapažanja, pohvale i primedbe u vezi sa radom i ocenom nosioca javnotužilačke funkcije po pravilima ovog pravilnika.

Sva javna tužilaštva dužna su da vode list vrednovanja za svakog zamenika javnog tužioca.

Obrazac lista vrednovanja donosi Državno veće tužilaca.

List vrednovanja sastoji se od pet listova, koji su označeni brojevima od 1 do 5.

Prvi list sadrži:

- obeležja javnog tužilaštva u kome vrši funkciju nosilac javnotužilačke funkcije,

- opšte informacije o nosiocu javnotužilačke funkcije čiji se rad vrednuje,

- period za koji se vrši vrednovanje.

Drugi list se odnosi na ažurnost u postupanju i u njega se unose:

- prvi i poslednji dan na koji se odnosi periodični izveštaj,

- podaci o zaduženim i obrađenim predmeta iz periodičnih izveštaja na osnovu kojih se ocenjuje ažurnost u postupanju, pojedinačna ocena za taj kriterijum i potpis javnog tužioca, koji je vršio ocenjivanje.

Treći list se odnosi na stručnost i uspešnost u radu i sadrži:

- ukupan broj podnetih optužnih akata,

- broj i vrstu odluka suda po tim aktima, odnosno

- podatke na osnovu kojih se ocenjuje stručnost i uspešnost u radu, pojedinačna ocena za taj kriterijum i potpis javnog tužioca koji je vršio ocenjivanje.

Za apelaciona javna tužilaštva unose se podaci zapažanja, pohvale i primedbe koje se odnose na:

- ocene odluke zamenika javnog tužioca o pravilnoj primeni zakona u predmetima nižih javnih tužilaštava,

- argumentovanost i kvalitet obrazloženja tužilačkih akata,

- viši stepen stručnog znanja,

- uočavanje i analizu pravne problematike i

- usmeravanje i ujednačavanje javnotužilačke i sudske prakse.

Četvrti list se odnosi na profesionalnu posvećenost i saradnju i u njega se unose podaci, zapažanja, pohvale i primedbe koje se odnose na:

- kvalitet pisanog i usmenog izražavanja,

- preciznost i razumljivost akata i preduzetih procesnih radnji,

- umešnost obrazlaganja pravnih stavova,

- odgovornost u zastupanju pravnih akata,

- stručno usavršavanje,

- upotrebu raspoloživih informacionih i komunikacionih tehnologija,

- poštovanje prava ličnosti i dostojanstva učesnika u postupku,

- odnos i saradnju sa drugim nosiocima javnog tužilačke funkcije, zaposlenima u javnom tužilaštvu, sudom i drugim državnim organima.

U peti list se unose pojedinačne ocene za svaki kriterijum, mišljenje kolegijuma, ocena vrednovanja rada i potpisuje ga javni tužilac, kao i odluka Državnog veća tužilaca po prigovoru protiv odluke o vrednovanju rada.

Unos podataka u list vrednovanja

Član 61

Podatke, zapažanja, pohvale i primedbe u list vrednovanja unosi javni tužilac, kao i lice koje javni tužilac odredi.

Prilikom unosa podataka, zapažanja, pohvala ili primedaba, upisaće se redni broj, koji mora biti prvi sledeći broj koji je na redu, zatim se u drugu kolonu unosi datum kada se vrši unos, a nakon toga se u treću kolonu unosi podatak, zapažanje, pohvala ili primedba, a na kraju se u četvrtu kolonu stavlja potpis lica koje je izvršilo unos.

Podaci, zapažanja, pohvale i primedbe koje se unose u list vrednovanja moraju se unositi hronološki, moraju biti čitko napisani, ne smeju se precrtavati, brisati ili prepravljati, moraju biti podložni naknadnoj proveri i potvrdi.

Podaci, primedbe, pohvale i zapažanja koje se unose u lični list dobijaju se isključivo iz osnovanih pritužbi, iz postupka pregleda rada na predmetima od strane javnog tužioca i lica koje odredi, iz postupka pregleda od strane neposredno višeg javnog tužilaštva, iz nepravilnosti konstatovanih od strane suda i drugih državnih organa, a o kojima je pismeno obavešten javni tužilac shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku i iz drugih izveštaja dostavljenih javnom tužiocu.

Jasno i nedvosmisleno se mora navesti i na kakvo se postupanje odnosi pohvala, primedba ili zapažanje, tačno u kom predmetu, iz kog razloga i na osnovu čega je pohvala, primedba ili zapažanje uneto u list vrednovanja.

Ukoliko neko zapažanje, primedba ili podatak nisu uneti u list vrednovanja na način predviđen ovim članom, ocena se ne može zasnivati na tom podatku.

Pravo uvida u list vrednovanja

Član 62

Nosilac javnotužilačke funkcije u toku perioda vrednovanja rada ima pravo uvida u list vrednovanja.

Ukoliko ustanovi da su prilikom unošenja podataka od značaja za ocenu učinjene greške u imenima i brojevima, ili druge očigledne greške u pisanju i računanju, ima pravo da od javnog tužioca zatraži ispravku.

Ukoliko ustanovi da je zahtev osnovan, javni tužilac će izvršiće ispravku.

Ukoliko javni tužilac utvrdi da zahtev nije osnovan, obavestiće o tome nosioca javnotužilačke funkcije.

Glava X

Završna odredba

Član 63

Ovaj pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 15. januara 2015. godine.

Samostalan član Pravilnika

Nakon stupanja na snagu Pravilnika o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Državno veće tužilaca, po pribavljenom mišljenju Republičkog javnog tužioca, donosi odluku o probnoj primeni Pravilnika u reprezentativnom broju javnih tužilaštava u Republici Srbiji.

Probna primena Pravilnika ne može trajati duže od 15. decembra 2014. godine.

Nakon okončanja probne primene, Državno veće tužilaca vrši analizu i sastavlja izveštaj o primeni Pravilnika uz konstataciju potreba za eventualnim izmenama i dopunama odredbi Pravilnika.

Državno veće tužilaca nakon usvajanja izveštaja o primeni Pravilnika, ukoliko se ukaže potrebnim, donosi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, imajući u vidu rok primene predviđen članom 63. ovog pravilnika.

 

Obrazac br. 1.

Mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva o radu zamenika javnog tužioca iz istog tužilaštva

 


REPUBLIKA SRBIJA
PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
Datum:

Na osnovu člana 47. Pravilnika o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca daje se

Mišljenje kolegijuma
o radu

 

ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ______________________________________ ZA PERIOD VREDNOVANJA OD ______________ DO ______________.

1.

Da li svojim ponašanjem doprinosi ugledu javnog tužilaštva?

 

 

DA

 

NE

 

2.

Da li se ophodi sa poštovanjem prema drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, zaposlenima u javnom tužilaštvu i strankama u postupku?

 

 

DA

 

NE

 

3.

Da li svoju javnotužilačku funkciju vrši savesno, nepristrasno i profesionalno?

 

 

DA

 

NE

 

 

OBRAZLOŽENJE:

 

 

 

 

 

OCENA:

 

POZITIVNO

NEGATIVNO

 

POTPIS ČLANA KOLEGIJUMA:

 

 

 

Obrazac br. 2.

Mišljenje kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva o radu javnog tužioca

 


REPUBLIKA SRBIJA
VIŠE JAVNO
TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
Datum:

Na osnovu člana 47. Pravilnika o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca daje se

Mišljenje kolegijuma
o radu

 

JAVNOG TUŽIOCA ____________________________ OSNOVNOG JAVNOG TUŽIOCA U ____________________________ ZA PERIOD VREDNOVANJA OD ______________ DO ______________.

1.

Da li rukovodi javnim tužilaštvom profesionalno, savesno i nepristrasno?

 

 

DA

 

NE

 

2.

Da li svojim radom doprinosi zakonitosti i samostalnosti u obavljanju javnotužilačke funkcije?

 

 

DA

 

NE

 

3.

Da li svojim ponašanjem doprinosi ugledu javnog tužilaštva i štiti ličnost nosilaca javnotužilačke funkcije?

 

 

DA

 

NE

 

 

OBRAZLOŽENJE:

 

 

 

 

 

OCENA:

 

POZITIVNO

NEGATIVNO

 

POTPIS ČLANA KOLEGIJUMA:

 

 

Obrazac br. 3.

Odluka o vrednovanju rada

 


REPUBLIKA SRBIJA
PRVO OSNOVNO JAVNO
TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
A.br.
1.1.2018. godine
BEOGRAD

Na osnovu člana 99. i člana 101. Zakona o javnom tužilaštvu, člana 52. Pravilnika o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca javni tužilac donosi

ODLUKU O VREDNOVANJU RADA

R.O, zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu za period vrednovanja rada od 1. januara 2015. godine do 1. januara 2018. godine dobio je ocenu "izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku funkciju".

O B R A Z L O Ž E NJ E

Ocena o vrednovanju rada zamenika javnog tužioca R.O. doneta je nakon utvrđivanja pojedinačnih ocena za svaki od kriterijuma propisanih članom 13. Pravilnika.

Po tim kriterijumima, zamenik javnog tužioca je dobio za:

1. Kriterijum - ažurnost u postupanju ocenu "izuzetno uspešno", s obzirom na to da je u datom periodu vrednovanja rada doneo 96% odluka u predmetima u kojima je zadužen, a kako to proizilazi iz drugog lista vrednovanja.

2. Kriterijum - stručnost i uspešnost u radu - ocenu "izuzetno uspešno" jer u periodu vrednovanja ima 87% pravnosnažnih osuđujućih odluka u smislu člana 17. stav 1. Pravilnika.

3. Kriterijum - profesionalna posvećenost i saradnja - "izuzetno uspešno", u skladu sa članom 19. stav 1. Pravilnika.

Kolegijum ovog tužilaštva je zameniku javnog tužioca R.O. dao POZITIVNU ocenu.

(Obrazložiti pojedine kriterijume, posebno navesti razloge i parametre na osnovu kojih su utvrđeni procenti za prva dva kriterijuma, odnosno ažurnost u postupanju i stručnost i uspešnost u radu, kao i koji su razlozi bili merodavni za davanje ocene za treći kriterijum).

JAVNI TUŽILAC

 

Pravna pouka:
Protiv ove odluke dozvoljen je
prigovor Državnom veću tužilaca
u roku od 15 dana od dana dostavljanja
odluke, a preko ovog tužilaštva.

 

 

Obrazac br. 4.

List vrednovanja

 


REPUBLIKA SRBIJA
PRVO OSNOVNO JAVNO
TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

 

LIST VREDNOVANJA

 

 

ZAMENIK JAVNOG TUŽIOCA

 

 

BROJ SLUŽBENE LEGITIMACIJE

 

 

PERIOD VREDNOVANJA OD

 

DO

 

 

 

 

JAVNI TUŽILAC

 

___________________

 

AŽURNOST U POSTUPANJU

Redni
broj

Datum

REZULTATI
PERIODIČNIH IZVEŠTAJA

Potpis
ovlašćenog lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEDINAČNA OCENA

 

 

 

 

Potpis

 

STRUČNOST I USPEŠNOST U RADU

Redni
broj

Datum

OPIS

Potpis
ovlašćenog lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEDINAČNA OCENA

 

 

 

 

Potpis

 

PROFESIONALNA POSVEĆENOST I SARADNJA

Redni
broj

Datum

OPIS

Potpis
ovlašćenog lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O C E N A

 

 

 

 

Potpis

 

OCENA ZA AŽURNOST U POSTUPANJU: _________________________

OCENA ZA STRUČNOST I USPEŠNOST U RADU: _________________________

OCENA ZA PROFESIONALNU POSVEĆENOST I SARADNJU: _________________________

MIŠLJENJE KOLEGIJUMA: _________________________

 

OCENA VREDNOVANJA RADA: _________________________

 

 

POTPIS

 

__________________