Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KONTURI I BITMAPI FISKALNOG LOGA, IZGLEDU FISKALNIH DOKUMENATA I ZNAČENJU POJEDINIH PODATAKA SADRŽANIH U FISKALNIM DOKUMENTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 140/2004)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se konture i bitmape fiskalnog loga iz člana 2 stav 8 Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004 - u daljem tekstu: Zakon), izgled fiskalnih dokumenata i značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima iz čl. 12, 13, 14 i 15 Zakona.

1. Konture i bitmape fiskalnog loga fiskalne kase

Član 2

Konture i bitmape fiskalnog loga u obliku propisanom članom 2 stav 8 Zakona, odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Prilog 1 - Fiskalni logo i Prilog 2 - Fiskalni logo isključivo za fiskalne kase sa mehanički zadatim proredom štampača).

2. Zajednička obeležja fiskalnih dokumenata

Član 3

Fiskalni dokumenti iz čl. 12-15 Zakona, sastoje se od više blokova (delova).

Blok je logička celina i sastoji se od grupe elemenata.

Elemenat je najmanja nedeljiva jedinica fiskalnog dokumenta, i može biti:

1) fiksni, unapred poznati tekst;

2) promenljivi tekst;

3) podatak iz fiskalne ili operativne memorije, pravilno formatiran;

4) naziv ili oznaka podatka iz fiskalne ili operativne memorije (u daljem tekstu: labela).

Elementi fiskalnog dokumenta se, prilikom štampanja, formatiraju u redove minimalne širine 16 alfanumeričkih znakova.

Član 4

Obavezni elementi fiskalnog dokumenta su:

1) fiksni, unapred poznat tekst uređen ovim pravilnikom;

2) labele uređene ovim pravilnikom;

3) znak razmaka " ";

4) znak tačke ".";

5) znak zapete ",";

6) znak procenta "%";

7) znak dvotačke ":";

8) znak zvezdice "*";

9) znak množenja "x";

10) znak deljenja "/";

11) znak sabiranja "+";

12) znak oduzimanja "-";

13) znak jednakosti "=";

14) cifra, kao jedan od znakova iz skupa {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"};

15) datum, kao elemenat koji se prikazuje u formatu "dd.mm.gg" ili "dd.mm.gggg", gde su:

dd - oznaka za redni broj dana u mesecu, u rasponu od 01 do 31;

mm - oznaka za redni broj meseca u godini, u rasponu od 01 do 12;

gg - oznaka za redni broj godine u veku, u rasponu od 00 do 99;

gggg - oznaka za redni broj godine, u rasponu od 2000 do 2099;

Dani, meseci i godine su međusobno odvojeni tačkom;

16) vreme, kao elemenat koji se prikazuje u formatu "hh:mm", gde su:

hh - oznaka za redni broj sata u danu, u rasponu od 00 do 23;

mm - oznaka za redni broj minuta u satu, u rasponu od 00 do 59;

Sati i minuti su međusobno odvojeni dvotačkom;

17) datum i vreme, kao elemenat sastavljen od datuma i vremena, odvojenih znakom oduzimanja;

18) poreska stopa, kao elemenat koji se prikazuje u formatu "#N,NN%", gde su:

# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;

N - cifra u rasponu od 0 do 9;

Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;

Ako je poreska stopa nedefinisana umesto cifara se ispisuju zvezdice. Ako poreski obveznik nije izvršio evidentiranje za obveznika poreza na dodatu vrednost ili se brisao iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost, sva dobra i usluge označava poreskom stopom "A", čija je vrednost 0;

19) količina, kao elemenat koji se prikazuje u formatu celog broja sa minimalno 5 cifara, odnosno decimalnog broja sa minimalno 4 cifre i decimalnom zapetom. Minimalni formati količine su: "##N,N", "#N,NN, "N,NNN" i "####N", gde su:

# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;

N - cifra u rasponu od 0 do 9;

Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;

20) jedinica mere, kao elemenat koji se prikazuje kao najviše dva alfanumerička znaka koji jednoznačno određuju jedinicu mere, kao što su: g ili g za gram, kg ili kg za kilogram, t ili t za tonu, l ili l za litar, m ili m za metar, m2 ili m2 za kvadratni metar i m3 ili m3 za kubni metar.

21) cena po jedinici mere, kao elemenat koji se prikazuje u formatu minimalno "#####N,NN", gde su:

# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;

N - cifra u rasponu od 0 do 9;

Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;

Cifre hiljada i cifre jedinica se mogu međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.

22) vrednosti evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga, kao elemenat koji se prikazuje u identičnom formatu kao i cena po jedinici mere;

23) iznos poreza po poreskoj stopi, ukupan iznos poreza, vrednost prometa po poreskoj stopi, ukupna vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, uplaćeni iznos, ukupno uplaćeni iznos, iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, kao elementi fiskalnog isečka koji se prikazuju u formatu minimalno "######N,NN", gde su:

# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;

N - cifra u rasponu od 0 do 9;

Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;

Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica mogu se međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.

24) iznos poreza po poreskim stopama, iznos ukupnog poreza, vrednost prometa po poreskim stopama, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga, kao elementi dnevnog izveštaja, koji se prikazuju u formatu minimalno "#######N,NN", gde su:

# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;

N - cifra u rasponu od 0 do 9;

Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;

Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica mogu se međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.

25) iznos poreza po poreskim stopama, iznos ukupnog poreza, vrednost prometa po poreskim stopama, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga, vrednost prometa dobara i usluga razvrstanih po sredstvima plaćanja, kao elementi preseka stanja, koji se prikazuju u formatu minimalno "#######N,NN", gde su:

# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;

N - cifra u rasponu od 0 do 9;

Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;

Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica mogu se međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.

26) iznos poreza po poreskim stopama, iznos ukupnog poreza, vrednost prometa po poreskim stopama, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga, kao elementi periodičnog izveštaja, koji se prikazuju u formatu minimalno "########N,NN", gde su:

# - vodeća cifra u rasponu od 1 do 9, razmak ako je nula;

N - cifra u rasponu od 0 do 9;

Celi brojevi se od razlomljenih odvajaju zapetom;

Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica mogu se međusobno odvajati tačkom. Ako je prvi znak levo od tačke razmak, prikazuje se razmak umesto tačke.

27) oznaka stope, kao elemenat koji se prikazuje kao jedan od znakova iz skupa {"A", "G", "D", "Đ", "E", "Ž", "I", "J", "K"};

28) oznaka tipa reseta, kao elemenat koji se prikazuje kao jedan od znakova iz skupa {"N", "P", "B", "C"}.

Član 5

Podaci iz operativne i fiskalne memorije, koji se prikazuju na fiskalnim dokumentima u cilju jedinstvene identifikacije, označavaju se labelama.

Labele se od podatka koje označavaju odvajaju dvotačkom ili razmakom, gde je to moguće.

Labele se, prema značenju u fiskalnim dokumentima, obeležavaju na sledeći način:

   

Labela

Značenje labele

PIB

Poreski identifikacioni broj

IBFM

Identifikacioni broj fiskalnog modula

UR

Ukupan broj reseta

BR

Broj reseta u izveštajnom periodu

US

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS

Broj promena poreskih stopa u izveštajnom periodu

Cx

Vrednost poreske stope "x", gde je "x" jedan znak iz skupa {"A", "G", "D", "Đ", "E", "Ž", "I", "J", "K"}

Px

Iznos PDV po poreskoj stopi "x", gde je "x" jedan znak iz skupa {"A", "G", "D", "Đ", "E", "Ž", "I", "J", "K"}

PT

Ukupan iznos PDV

Ex

Vrednost prometa dobra i usluga po poreskoj stopi "x", gde je "x" jedan znak iz skupa {"A", "G", "D", "Đ", "E", "Ž", "I", "J", "K"}

ET

Ukupna vrednost evidentiranog prometa dobara i usluga

BI

Redni broj fiskalnog isečka

BD

Redni broj dnevnog izveštaja

BP

Broj preostalih dnevnih izveštaja

Član 6

Adresa prodajnog mesta obavezno sadrži poštanski broj i naziv mesta, naziv ulice i broj.

Naziv dobra ili usluge u bazi podataka fiskalne kase može sadržati jedinicu mere u svom sastavu.

Jedinica mere se od naziva dobra ili usluge odvaja znakom deljenja.

Jedinica mere za komadna dobra ili pojedinačne usluge ne mora se posebno iskazati.

Tipovi reseta iz člana 2 stav 10 Zakona, u fiskalnim dokumentima (dnevnom izveštaju, periodičnom izveštaju i preseku stanja), označavaju se na sledeći način:

1) oznakom "N" - reset intervencija na deblokadi softvera bez brisanja evidentiranih podataka, baze podataka i celokupnog sadržaja operativne memorije;

2) oznakom "P" - reset brisanje evidentiranih podataka u operativnoj memoriji;

3) oznakom "B" - reset brisanje baze podataka u operativnoj memoriji;

4) oznakom "C" - reset brisanje celokupnog sadržaja operativne memorije.

Član 7

Fiskalni dokumenti međusobno se odvajaju serijom znakova jednakosti prikazanom u prvom redu izveštaja (= = = = = = = = =).

Blokovi fiskalnih dokumenata međusobno se odvajaju serijom znakova oduzimanja prikazanom u jednom redu ili jednim praznim redom (------------------).

Obavezni blok svakog fiskalnog dokumenta je zaglavlje.

Zaglavlje obavezno sadrži:

1) skraćeni naziv firme;

2) poštanski broj i naziv mesta i adresu sedišta firme;

3) naziv prodajnog mesta;

4) adresu prodajnog mesta;

5) labelu i poreski identifikacioni broj poreskog obveznika;

6) labelu i identifikacioni broj fiskalnog modula.

3. Izgled fiskalnog isečka i značenje podataka u fiskalnom isečku

Član 8

Fiskalni isečak iz člana 12 Zakona, sastoji se iz više blokova, i to:

1) zaglavlja;

2) opcionog reklamnog bloka;

3) bloka sa nazivima, količinama, cenama i poreskim stopama dobara i usluga;

4) bloka sa vrednostima poreskih stopa, iznosima poreza po poreskim stopama, ukupnim iznosom poreza, vrednostima prometa po poreskim stopama i ukupnom vrednošću evidentiranog prometa;

5) bloka sa iznosom za uplatu, sredstvom plaćanja, uplaćenim iznosom, vrednošću razlike za povraćaj, datumom i vremenom sačinjavanja fiskalnog isečka, rednim brojem fiskalnog isečka i fiskalnim logom na kraju fiskalnog dokumenta.

Blok iz stava 1 tačka 2) ovog člana formira se štampanjem reklamnih poruka, broja telefona i drugih podataka od značaja za obveznika, a ako se promet obavlja na sajmu, izložbi, vašaru ili drugoj manifestaciji u ovaj blok se obavezno upisuje naziv manifestacije, mesto, adresa i vreme trajanja manifestacije.

Blok iz stava 1 tačka 3) ovog člana formira se tako što se za svako pojedinačno dobro, odnosno uslugu prikazuje slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od:

1) naziva dobra ili usluge iz baze podataka o dobrima ili uslugama koja se čuva u fiskalnoj kasi sa pripadajućom jedinicom mere i prelaska u novi red ili jednog ili više razmaka;

2) količine, znaka množenja, cene jedinice mere i prelaska u novi red ili jednog ili više razmaka;

3) vrednosti dobra ili usluge, znaka razmaka, oznake poreske stope i prelaska u novi red. Oznaka poreske stope uvek se štampa krajnje desno poravnata u redu.

Prikazivanje podataka iz stava 3 tačka 2) ovog člana nije obavezno ako je izvršen promet jednog komadnog dobra ili pojedinačne usluge se radi o komadnom artiklu i jediničnoj količini.

Blok iz stava 1 tačka 3) ovog člana, koji označava storniranje dobra, odnosno usluge, formira se tako što se za svako pojedinačno stornirano dobro, odnosno uslugu prikazuje slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od:

1) oznake "STORNO" i prelaska u novi red;

2) naziva dobra ili usluge iz baze podataka o dobrima ili uslugama koja se čuva u fiskalnoj kasi sa pripadajućom jedinicom mere i prelaska u novi red ili jednog ili više razmaka;

3) količine, znaka množenja, cene jedinice mere i prelaska u novi red ili jednog ili više razmaka;

4) znaka oduzimanja "-", vrednosti dobra ili usluge, znaka razmaka, oznake poreske stope i prelaska u novi red. Oznaka poreske stope uvek se štampa krajnje desno poravnata u redu.

Blok iz stava 1 tačka 4) ovog člana formira se tako što se za svaku oznaku poreske stope navedene u bloku iz tačke 3) tog stava štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, a koji se sastoji od:

1) labele vrednosti poreske stope, vrednosti poreske stope i prelaska u novi red;

2) labele iznosa poreza po toj poreskoj stopi, iznosa poreza po toj poreskoj stopi i prelaska u novi red;

3) labele ukupnog iznosa poreza, ukupan iznos poreza kao zbir iznosa poreza po svim poreskim stopama i prelaska u novi red;

4) labele vrednosti prometa po toj poreskoj stopi, vrednosti prometa po toj poreskoj stopi i prelaska u novi red;

5) labele ukupne vrednosti evidentiranog prometa, ukupne vrednosti evidentiranog prometa i prelaska u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 5) ovog člana formira se na sledeći način:

1) fiksni tekst "Za uplatu", prelazak u novi red ili jedan ili više znakova razmaka;

2) ukupna vrednost evidentiranog prometa i prelazak u novi red;

3) za svako pojedinačno sredstvo plaćanja štampa se slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, i sadrži:

(1) fiksni tekst: "Gotovina", "Ček" ili "Kartica" u zavisnosti od sredstva plaćanja, prelazak u novi red ili jedan ili više znakova razmaka,

(2) uplaćeni iznos, krajnje desno poravnat, obavezan prelazak u novi red,

(3) fiksni tekst "Uplaćeno", prelazak u novi red ili jedan ili više znakova razmaka,

(4) ukupno uplaćeni iznos kao zbir uplata svih sredstava plaćanja, krajnje desno poravnat, obavezan prelazak u novi red,

(5) fiksni tekst "Povraćaj", prelazak u novi red ili jedan ili više znakova razmaka,

(6) iznos povraćaja, krajnje desno poravnat, obavezan prelazak u novi red,

(7) datum i vreme sačinjavanja izveštaja, prelazak u novi red,

(8) labela rednog broja fiskalnog isečka, redni broj fiskalnog isečka, fiskalni logo, prelazak u novi red.

Redni broj fiskalnog isečka je šestocifreni broj koji se prilikom prvog početka rada fiskalne kase postavlja na vrednost jedan (1), a uvećava se za jedan prilikom svakog štampanja fiskalnog isečka. Brojač izdatih fiskalnih isečaka ciklično uzima vrednosti iz skupa brojeva {1, 2, 3,..., 999998, 999999} i štampa se u formatu "######N".

Izgled fiskalnog isečka i značenje podataka u fiskalnom isečku obveznika registrovanih za PDV dati su na Obrascu 1 - Izgled fiskalnog isečka i značenje podataka u fiskalnom isečku, na traci manje širine i Obrascu 2 - Izgled fiskalnog isečka i značenje podataka u fiskalnom isečku, na traci veće širine, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Izgled fiskalnog isečka i značenje podataka u fiskalnom isečku obveznika koji nije registrovan za PDV dat je na Obrascu 9 - Izgled fiskalnog isečka i značenje podataka u fiskalnom isečku, na traci manje širine obveznika koji nije registrovan za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

4. Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju

Član 9

Dnevni izveštaj iz člana 13 Zakona, sastoji se iz više blokova, i to:

1) zaglavlja;

2) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta;

3) bloka sa brojačima reseta, datumom i vremenom reseta i tipovima reseta;

4) bloka sa brojačima promena poreskih stopa, datumom i vremenom promena poreskih stopa i specifikacijom poreskih stopa;

5) bloka sa iznosima poreza po poreskim stopama i ukupnog iznosa poreza;

6) bloka sa vrednostima prometa po poreskim stopama i vrednošću ukupnog prometa dobara i usluga;

7) bloka sa datumom i vremenom sačinjavanja dnevnog izveštaja, rednim brojem prvog i poslednjeg fiskalnog isečka, rednim brojem dnevnog izveštaja, brojem preostalih dnevnih izveštaja i fiskalnog loga.

Period za koji se formira dnevni izveštaj počinje datumom i vremenom formiranja poslednjeg dnevnog izveštaja, a završava datumom i vremenom formiranja tekućeg dnevnog izveštaja. Izveštajni period prvog dnevnog izveštaja počinje datumom i vremenom fiskalizacije fiskalne kase.

Blok iz stava 1 tačka 2) ovog člana formira se tako što se naziv fiskalnog dokumenta štampa u zasebnom redu, kao fiksni tekst "Dnevni izveštaj", i prelaska u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 3) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa labela ukupnog broja reseta svih tipova, ukupan broj reseta svih tipova, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja reseta u izveštajnom periodu, broj reseta u izveštajnom periodu, prelazak u novi red.

Za svaki tip reseta štampa se slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od datuma i vremena reseta, znaka razmaka, oznake tipa reseta i prelaska u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 4) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa labela ukupnog broja promena poreskih stopa, ukupan broj promena poreskih stopa, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja promena poreskih stopa, broj promena poreskih stopa u izveštajnom periodu od sačinjavanja poslednjeg dnevnog izveštaja, prelazak u novi red;

3) za poslednju promenu poreskih stopa u izveštajnom periodu, ako postoji. Ukoliko je nastupila promena poreskih stopa u vremenskom intervalu od sačinjavanja poslednjeg dnevnog izveštaja do formiranja prvog fiskalnog isečka za tekući dnevni izveštaj, štampa datum i vreme poslednje promene poreskih stopa, prelazak u novi red;

4) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od labele vrednosti poreske stope, vrednosti poreske stope nakon promene, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 5) ovog člana formira se tako što se:

1) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, a koji se sastoji od labele iznosa poreza po toj poreskoj stopi, iznosa poreza po toj poreskoj stopi, prelazak u novi red;

2) štampa labela ukupnog iznosa poreza, ukupan iznos poreza računat kao zbir iznosa poreza po svim poreskim stopama, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 6) ovog člana formira se tako što se:

1) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, a koji se sastoji od labele vrednosti prometa dobara i usluga po toj poreskoj stopi, vrednosti prometa dobara i usluga po toj poreskoj stopi, prelazak u novi red;

2) štampa labela ukupne vrednosti evidentiranog prometa, ukupna vrednost evidentiranog prometa, kao zbir vrednosti prometa dobara i usluga po svim poreskim stopama, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 7) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa datum i vreme sačinjavanja dnevnog izveštaja, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja izdatih fiskalnih isečaka, redni broj prvog fiskalnog isečka izdatog u izveštajnom periodu nakon sačinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja, znak oduzimanja, redni broj poslednjeg fiskalnog isečka izdatog u izveštajnom periodu pre sačinjavanja dnevnog izveštaja, prelazak u novi red;

3) štampa labela rednog broja dnevnog izveštaja, redni broj dnevnog izveštaja, prelazak u novi red;

4) štampa labela preostalog broja dnevnih izveštaja, broj preostalih dnevnih izveštaja, jedan znak razmaka, fiskalni logo, prelazak u novi red.

Redni broj dnevnog izveštaja je šestocifreni broj koji se kod prvog početka rada fiskalne kase postavlja na vrednost jedan (1), a uvećava se za jedan prilikom svakog formiranja dnevnog izveštaja. Brojač formiranih dnevnih izveštaja ciklično uzima vrednosti iz skupa brojeva {1, 2, 3,..., 999998, 999999} i štampa se u formatu "######N".

Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju obveznika koji su registrovani za PDV dati su na Obrascu 3 - Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa i Obrascu 4 - Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju, sa resetom i sa promenom poreskih stopa, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju obveznika koji nije registrovan za PDV dat je na Obrascu 10 - Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa obveznika koji nije registrovan za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

5. Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju

Član 10

Periodični izveštaj iz člana 14 Zakona, sastoji se iz više blokova, i to:

1) zaglavlja;

2) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta i periodom;

3) bloka sa brojačima reseta, datumom i vremenom reseta i tipovima reseta;

4) bloka sa brojačima promena poreskih stopa, datumom i vremenom promena poreskih stopa i specifikacijom poreskih stopa;

5) bloka sa iznosima poreza po poreskim stopama i ukupnog iznosa poreza;

6) bloka sa vrednostima prometa po poreskim stopama i vrednošću ukupnog prometa dobara i usluga;

7) bloka sa datumom i vremenom sačinjavanja periodičnog izveštaja, rednim brojem prvog i poslednjeg fiskalnog isečka, rednim brojem prvog i poslednjeg dnevnog izveštaja, brojem preostalih dnevnih izveštaja i fiskalnog loga.

Period za koji se formira periodični izveštaj počinje datumom i vremenom formiranja poslednjeg dnevnog izveštaja pre zadanog datuma početka perioda, a završava datumom i vremenom formiranja poslednjeg dnevnog izveštaja pre zadanog datuma kraja perioda.

Izveštajni period ne može početi pre datuma i vremena fiskalizacije fiskalne kase.

Blok iz stava 1 tačka 2) ovog člana formira se tako što se:

1) naziv fiskalnog dokumenta štampa u zasebnom redu ili redovima, kao fiksni tekst "Periodični izveštaj", prelazak u novi red;

2) štampa zadati datum početka perioda za koji se formira periodični izveštaj, prelazak u novi red ili znak oduzimanja;

3) štampa zadati datum kraja perioda za koji se formira periodični izveštaj, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 3) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa labela ukupnog broja reseta svih tipova, ukupan broj reseta svih tipova, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja reseta u izveštajnom periodu, broj reseta u izveštajnom periodu, prelazak u novi red;

3) za svaki tip reseta štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od datuma i vremena reseta, znaka razmaka, oznake tipa reseta, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 4) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa labela ukupnog broja promena poreskih stopa, ukupan broj promena poreskih stopa, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja promena poreskih stopa, broj promena poreskih stopa u periodu, prelazak u novi red;

3) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od labele vrednosti poreske stope, vrednosti poreske stope na početku perioda, prelazak u novi red.

Za svaku promenu poreskih stopa štampa se:

1) datum i vreme promene poreskih stopa, prelazak u novi red;

2) za svaku promenjenu poresku stopu štampa se slog koji počinje u novom redu, s leva u desno, koji se sastoji od labele vrednosti poreske stope, vrednosti poreske stope nakon promene i prelaska u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 5) ovog člana formira se tako što se:

1) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, a koji se sastoji od labele iznosa poreza po toj poreskoj stopi, iznosa poreza po toj poreskoj stopi, prelazak u novi red;

2) štampa labela ukupnog iznosa poreza, ukupan iznos poreza računat kao zbir iznosa poreza po svim poreskim stopama, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 6) ovog člana formira se tako što se:

1) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, a koji se sastoji od labele vrednosti prometa dobara i usluga po toj poreskoj stopi, vrednosti prometa dobara i usluga po toj poreskoj stopi, prelazak u novi red;

2) štampa labela ukupne vrednosti evidentiranog prometa, ukupna vrednost evidentiranog prometa računata kao zbir vrednosti prometa dobara i usluga po svim poreskim stopama, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 7) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa datum i vreme sačinjavanja dnevnog izveštaja, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja izdatih fiskalnih isečaka, redni broj prvog fiskalnog isečka izdatog u izveštajnom periodu nakon sačinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja, znak oduzimanja, redni broj poslednjeg fiskalnog isečka izdatog u izveštajnom periodu pre sačinjavanja dnevnog izveštaja, prelazak u novi red;

3) štampa labela rednog broja dnevnog izveštaja, redni broj prvog dnevnog izveštaja u izveštajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj poslednjeg dnevnog izveštaja u izveštajnom periodu, prelazak u novi red;

4) štampa labela preostalog broja dnevnih izveštaja, broj preostalih dnevnih izveštaja, jedan znak razmaka, fiskalni logo, prelazak u novi red.

Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju obveznika koji su registrovani za PDV dati su na Obrascu 5 - Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa i Obrascu 6 - Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju, sa resetom i sa promenom poreskih stopa, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju obveznika koji nisu registrovani za PDV dat je na Obrascu 11 - Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa obveznika koji nije registrovan za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

6. Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja

Član 11

Presek stanja iz člana 15 Zakona, sastoji se iz više blokova, i to:

1) zaglavlja;

2) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta;

3) bloka sa brojačima reseta, datumom i vremenom reseta i tipovima reseta;

4) bloka sa brojačima promena poreskih stopa, datumom i vremenom promena poreskih stopa i specifikacijom poreskih stopa;

5) bloka sa iznosom poreza po poreskim stopama i ukupnog iznosa poreza;

6) bloka sa vrednostima prometa po poreskim stopama i vrednošću ukupnog prometa dobara i usluga;

7) bloka sa vrednostima prometa dobara i usluga razvrstanih po sredstvima plaćanja;

8) bloka sa datumom i vremenom sačinjavanja preseka stanja, rednim brojem prvog i poslednjeg fiskalnog isečka, rednim brojem poslednjeg dnevnog izveštaja, brojem preostalih dnevnih izveštaja i fiskalnog loga.

Period za koji se formira presek stanja počinje datumom i vremenom sačinjavanja poslednjeg dnevnog izveštaja, a završava datumom i vremenom sačinjavanja izveštaja o preseku stanja.

Izveštajni period ne može početi pre datuma i vremena fiskalizacije fiskalne kase.

Blok iz stava 1 tačka 2) ovog člana formira se tako što se naziv fiskalnog dokumenta štampa u zasebnom redu, kao fiksni tekst "Presek stanja", prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 3) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa labela ukupnog broja reseta svih tipova, ukupan broj reseta svih tipova, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja reseta u izveštajnom periodu, broj reseta u izveštajnom periodu, prelazak u novi red;

3) za svaki tip reseta štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od datuma i vremena reseta, znaka razmaka, oznake tipa reseta, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 4) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa labela ukupnog broja promena poreskih stopa, ukupan broj promena poreskih stopa, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja promena poreskih stopa, broj promena poreskih stopa od sačinjavanja poslednjeg dnevnog izveštaja u izveštajnom periodu, prelazak u novi red;

3) štampa, za poslednju promenu poreskih stopa u izveštajnom periodu, ako postoji, datum i vreme promene poreskih stopa, prelazak u novi red;

4) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od labele vrednosti poreske stope, vrednosti poreske stope nakon promene, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 5) ovog člana formira se tako što se:

1) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, a koji se sastoji od labele iznosa poreza po toj poreskoj stopi, iznosa poreza po toj poreskoj stopi, prelazak u novi red;

2) štampa labela ukupnog iznosa poreza, ukupan iznos poreza, kao zbir iznosa poreza po svim poreskim stopama, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 6) ovog člana formira se tako što se:

1) za svaku poresku stopu štampa slog koji počinje u novom redu, s leva na desno, koji se sastoji od labele vrednosti prometa dobara i usluga po toj poreskoj stopi, vrednosti prometa dobara i usluga po toj poreskoj stopi, prelazak u novi red;

2) štampa labela ukupne vrednosti evidentiranog prometa, ukupna vrednost evidentiranog prometa, kao zbir vrednosti prometa dobara i usluga po svim poreskim stopama, prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 7) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa za svako pojedinačno sredstvo plaćanja fiksni tekst "Gotovina", "Ček" ili "Kartica", prelazak u novi red ili jedan ili više znakova razmaka;

2) uplaćeni iznos, krajnje desno poravnat, obavezan prelazak u novi red.

Blok iz stava 1 tačka 8) ovog člana formira se tako što se:

1) štampa datum i vreme sačinjavanja preseka stanja, prelazak u novi red;

2) štampa labela broja izdatih fiskalnih isečaka, redni broj prvog fiskalnog isečka izdatog u izveštajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj poslednjeg fiskalnog isečka izdatog u izveštajnom periodu, prelazak u novi red;

3) štampa labela rednog broja dnevnog izveštaja, redni broj poslednjeg dnevnog izveštaja, prelazak u novi red;

4) štampa labela preostalog broja dnevnih izveštaja, broj preostalih dnevnih izveštaja, jedan znak razmaka, fiskalni logo, prelazak u novi red.

Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja obveznika koji su registrovani za PDV dati su na Obrascu 7 - Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja, bez reseta i bez promene poreskih stopa i Obrascu 8 - Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja, sa resetom i sa promenom poreskih stopa, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja obveznika koji nije registrovan za PDV dat je na Obrascu 12 - Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja, bez reseta i bez promene poreskih stopa obveznika koji nije registrovan za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Danom početka primene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata ("Službeni glasnik RS", broj 78/2003).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Prilog 1 - Fiskalni logo

 

Prilog 2 - Fiskalni logo isključivo za fiskalne kase sa
        mehaničkim zadatim proredom štampača

 

Obrazac 1.

Izgled fiskalnog isečka i značenje podatka u fiskalnom isečku, na traci manje širine

================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. Veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

----------------------------------

¬

Separator bloka

Velika nagradna igra,
pitajte radnika na kasi
ili na telefon
333-444-555

¬

Opcioni reklamni blok

-----------------------------------

¬

Separator bloka

Hleb Sava 500

¬

Naziv dobra ili usluge

 

 

20,00 G

¬

Vrednost evidentiranog prometa (v.e.p.) i oznaka poreske stope

Mleko Sub. 3.2

¬

Naziv dobra ili usluge

 

 

32,50 G

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

STORNO

¬

Oznaka storniranja prethodnog dobra ili usluge

Mleko Sub. 3.2

¬

Naziv dobra ili usluge

 

 

-32,50 G

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

C-kafa 100 g

¬

Naziv dobra ili usluge

 

 

25,00 Đ

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

Knjaz Miloš 1 l

¬

Naziv dobra ili usluge

2x

23,50

 

¬

Količina i cena po jedinici mere

 

 

47,00 Đ

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

Suvo grožđ/kg

¬

Naziv dobra ili usluge i jedinica mere

0,350x 125,00

¬

Količina i cena po jedinici mere

 

 

43,75 Đ

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

Džoni Voker. 70

¬

Naziv dobra ili usluge

 

 

570,00 Đ

¬

Naziv dobra ili usluge, v.e.p. i oznaka poreske stope

Žica telef./m

¬

Naziv dobra ili usluge i jedinica mere

10,50x

50,00

 

¬

Količina i cena po jedinici mere

 

 

525,00 Đ

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

-----------------------------------

¬

Separator bloka

SG:

 0,00%

 

¬

Poreska stopa "G"

SĐ:

18,00%

 

¬

Poreska stopa "Đ"

PG:

 

00,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PĐ:

 

184,69

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PT:

 

184,69

¬

Ukupan iznos poreza

EG:

 

20,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

EĐ:

 

1210,75

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

ET:

 

1230,75

¬

Ukupna vrednost evidentiranog prometa

-----------------------------------

¬

Separator bloka

ZA UPLATU:

¬

Fiksni tekst - ukupan iznos za uplatu

 

 

1230,75

¬

Ukupan iznos za uplatu

ČEK:

 

 

¬

Fiksni tekst - ček kao sredstvo plaćanja

 

 

1000,00

¬

Uplaćeni iznos čekom

GOTOVINA:

¬

Fiksni tekst - gotovina kao sredstvo plaćanja

 

 

400,00

¬

Uplaćeni iznos gotovinom

UPLAĆENO:

¬

Fiksni tekst - ukupno uplaćeni iznos

 

 

1400,00

¬

Ukupno uplaćeni iznos

POVRAĆAJ:

¬

Fiksni tekst - razlika za povraćaj

 

 

169,25

¬

Iznos razlike za povraćaj

06. 06. 2005-15:33

¬

Datum i vreme sačinjavanja fiskalnog isečka

BI:

567844

 

¬

Redni broj fiskalnog isečka i fiskalni logo

         

 

Obrazac 2.

Izgled fiskalnog isečka i značenje podataka u fiskalnom isečku, na traci veće širine

=====================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bulevar veliki 100 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

---------------------------------------------

¬

Separator bloka

Beogradski sajam
11000 Beograd

od 10. 05. do 20. 05.2005.
Hala 10 štand 123
Hvala na poseti.

¬

Opcioni reklamni blok

---------------------------------------------

¬

Separator bloka

Hleb Sava 500

20,00 G

¬

Naziv dobra ili usluge, v.e.p. i oznaka poreske stope

Mleko Sub. 3.2

32,50 G

¬

Naziv dobra ili usluge, v.e.p. i oznaka poreske stope

STORNO

 

¬

Oznaka storniranja prethodnog dobra/usluge

Mleko Sub. 3.2

-32,50 G

¬

Naziv dobra ili usluge, v.e.p. i oznaka poreske stope

C-kafa 100g

25,00 Đ

¬

Naziv dobra ili usluge, v.e.p. i oznaka poreske stope

Knjaz Miloš 1l

¬

Naziv dobra

2 x

23,50

47,00 Đ

¬

Količina i cena po jedinici mere, v.e.p. i stopa

Suvo grožđ/KG

¬

Naziv dobra i jedinica mere

0,35 x

125,00

43,75 Đ

¬

Količina, cena po jedinici mere, v.e.p. i stopa

Džoni Voker. 70

570,00 Đ

¬

Naziv dobra, v.e.p. i oznaka poreske stope

Žica telef./M

¬

Naziv dobra

10,50x

50,00

525,00 Đ

¬

Količina, cena po jedinici mere, v.e.p. i stopa

---------------------------------------------

¬

Separator bloka

SG:

0,00%

 

¬

Poreska stopa "G" i vrednost prometa

SĐ:

18,00%

 

¬

Poreska stopa "Đ" i vrednost prometa

PG:

 

00,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PĐ:

 

184,69

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PT:

 

184,69

¬

Ukupan iznos poreza

EG:

 

20,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

EĐ:

 

1210,75

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

ET:

 

1230,75

¬

Ukupna vrednost evidentiranog prometa

---------------------------------------------

¬

Separator bloka

ZA UPLATU:

1230,75

¬

Fiksni tekst i ukupan iznos za uplatu

ČEK:

1000,00

¬

Sredstvo plaćanja i uplaćeni iznos čekom

GOTOVINA:

400,00

¬

Sredstvo plaćanja i uplaćeni iznos gotovinom

UPLAĆENO:

1400,00

¬

Fiksni tekst i ukupno uplaćen iznos

POVRAĆAJ:

169,25

¬

Fiksni tekst i iznos razlike za povraćaj

06. 06. 2005-15:33

¬

Datum i vreme sačinjavanja fiskalnog isečka

BI:

567844

 

¬

Redni broj fiskalnog isečka i fiskalni logo

         

 

Obrazac 3.

Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa

=================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

-----------------------------

¬

Separator bloka

Dnevni izveštaj

¬

Naziv izveštaja

-----------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 0

 

¬

Broj reseta u izveštajnom periodu (i.p.)

-----------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 0

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

SA:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "A" je nedefinisana

SG:

 0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" u procentima

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

18,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" u procentima

SE:

8,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" u procentima

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

-----------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

1.000,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

1.956,52

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

2.956,52

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

-----------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

7.000,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

6.555,55

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

26.413,02

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

39.968,57

¬

Vrednost ukupnog prometa

------------------------------

¬

Separator bloka

06. 06. 2005-20:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja dnevnog izveštaja

BI: 21831 - 21994

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

144

 

¬

Redni broj dnevnog izveštaja

BP:

1856

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

         

 

Obrazac 4.

Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju, sa resetom i sa promenom poreskih stopa

=================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

--------------------------------

¬

Separator bloka

Dnevni izveštaj

¬

Naziv izveštaja

-------------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 2

 

¬

Broj reseta u i.p.

01. 01. 05-08:05 N

¬

Datum, vreme i tip reseta

01. 01. 05-13:10 B

¬

Datum, vreme i tip reseta

-------------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 1

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

01. 01. 2005-07:45

¬

Datum i vreme promene poreskih stopa

SA:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "A" je nedefinisana

SG:

0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" u procentima posle promene

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

18,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" u procentima posle promene

SE:

8,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" u procentima posle promene

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

-------------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

782,61

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

1.531,19

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

2.313,80

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

-------------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

7.000,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

5.130,44

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

20.671,06

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

32.801,50

¬

Vrednost ukupnog prometa

-------------------------------

¬

Separator bloka

01. 01. 2005-20:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja dnevnog izveštaja

BI: 121831-121994

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

1850

 

¬

Redni broj dnevnog izveštaja

BP:

16

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

         

 

Obrazac 5.

Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa

==================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

-------------------------------

¬

Separator bloka

Periodični
izveštaj

¬

Naziv izveštaja

01. 06. 2005

¬

Zadani datum početka perioda

15. 06. 2005

¬

Zadani datum kraja perioda

-------------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 0

 

¬

Broj reseta u izveštajnom periodu (i.p.)

-------------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 0

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

SA:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "A" je nedefinisana

SG:

 0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" u procentima

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

18,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" u procentima

SE:

8,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" u procentima

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

-------------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

10.000,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

19.565,20

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

29.565,20

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

-------------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

70.000,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

65.555,55

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

264.130,20

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

399.685,75

¬

Vrednost ukupnog prometa

--------------------------------

¬

Separator bloka

18. 06. 2005-20:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja periodičnog izveštaja

BI

78121-

85321

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

144-

156

¬

Redni broj prvog i poslednjeg dnevnog izveštaja u i.p.

BP:

1856

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

         

 

Obrazac 6.

Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju, sa resetom i sa promenom poreskih stopa

==================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

------------------------------

¬

Separator bloka

Periodični
izveštaj

¬

Naziv izveštaja

01. 01. 2005

¬

Zadani datum početka perioda

15. 06. 2005

¬

Zadani datum kraja perioda

------------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 2

 

¬

Broj reseta u izveštajnom periodu (i.p.)

06. 06. 05-08:05 N

¬

Datum, vreme i tip reseta

06. 06. 05-13:10 B

¬

Datum, vreme i tip reseta

------------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 1

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

SA:

0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "A" u procentima

SG:

20,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" u procentima

SD:

20,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" u procentima

SĐ:

20,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" u procentima

SE:

20,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" u procentima

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

01. 01. 2005-07:45

¬

Datum i vreme promene jedne ili više poreskih stopa

SA:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "A" je nedefinisana

SG:

0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" u procentima

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

18,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" u procentima

SE:

8,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" u procentima

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

---------------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

9.152,54

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

8.695,64

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

17.848,18

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

---------------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

70.000,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

60.000,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

117.391,20

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

247.391,20

¬

Vrednost ukupnog prometa

-------------------------------

¬

Separator bloka

18. 06. 2005-20:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja periodičnog izveštaja

BI:

78121-

85321

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

1844-

1856

¬

Redni broj prvog i poslednjeg dnevnog izveštaja u i.p.

BP:

4

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

         

 

Obrazac 7.

Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja, bez reseta i bez promene poreskih stopa

================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

--------------------------------

¬

Separator bloka

Presek stanja

¬

Naziv izveštaja

--------------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 0

 

¬

Broj reseta u izveštajnom periodu (i.p.)

--------------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 0

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

SA:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "A" je nedefinisana

SG:

0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" u procentima

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

18,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" u procentima

SE:

8,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" u procentima

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

--------------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

1.000,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

1.956,52

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

2.956,52

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

--------------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

7.000,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

6.555,55

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

26.413,02

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

39.968,57

¬

Vrednost ukupnog prometa

-------------------------------

¬

Separator bloka

GOTOVINA:

¬

Sredstvo plaćanja umanjeno za povraćaj sredstva

19.723,57

¬

Ukupno plaćeno sredstvom umanjeno za povraćaj sredstva

ČEK:

¬

Sredstvo plaćanja

12.000,00

¬

Ukupno plaćeno sredstvom

KARTICA:

¬

Sredstvo plaćanja

8.245,00

¬

Ukupno plaćeno sredstvom

-------------------------------

¬

Separator bloka

06. 06. 2005-12:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja preseka stanja

BI: 21831- 21994

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

144

 

¬

Redni broj poslednjeg dnevnog izveštaja

BP:

1856

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

         

 

Obrazac 8.

Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja, sa resetom i sa promenom poreskih stopa

================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

---------------------------------

¬

Separator bloka

Presek stanja

¬

Naziv izveštaja

---------------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 2

 

¬

Broj reseta u izveštajnom periodu (i.p.)

01. 01. 05-08:05 N

¬

Datum, vreme i tip reseta

01. 01. 05-13:10 B

¬

Datum, vreme i tip reseta

--------------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 1

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

01.01.2005-07:45

¬

Datum i vreme promene poreskih stopa

SA:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "A" je nedefinisana

SG:

0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" u procentima posle promene

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

18,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" u procentima posle promene

SE:

8,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" u procentima posle promene

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

--------------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

782,61

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

1.531,19

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

2.313,80

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

--------------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

7.000,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

5.130,44

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

20.671,06

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

32.801,50

¬

Vrednost ukupnog prometa

--------------------------------

¬

Separator bloka

GOTOVINA:

¬

Sredstvo plaćanja umanjeno za povraćaj sredstva

12.556,50

¬

Ukupno plaćeno sredstvom umanjeno za povraćaj sredstva

ČEK:

¬

Sredstvo plaćanja

12.000,00

¬

Ukupno plaćeno sredstvom

KARTICA:

¬

Sredstvo plaćanja

8.245,00

¬

Ukupno plaćeno sredstvom

--------------------------------

¬

Separator bloka

01.01.2005-12:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja preseka stanja

BI: 115631-116378

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

1850

 

¬

Redni broj poslednjeg dnevnog izveštaja

BP:

16

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

         

 

Obrazac 9.

Izgled fiskalnog isečka i značenje podataka u fiskalnom isečku, na traci manje širine obveznika koji nije registrovan za PDV

====================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. Veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

------------------------------------

¬

Separator bloka

Velika nagradna igra,
pitajte radnika na kasi
ili na telefon
333-444-555

¬

Opcioni reklamni blok

------------------------------------

¬

Separator bloka

Hleb Sava 500

 

¬

Naziv dobra ili usluge

 

20,00 A

 

¬

Vrednost evidentiranog prometa (v.e.p.) i oznaka poreske stope

Mleko Sub. 3.2

 

¬

Naziv dobra ili usluge

 

32,50 A

 

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

STORNO

 

¬

Oznaka storniranja prethodnog dobra ili usluge

Mleko Sub. 3.2

 

¬

Naziv dobra ili usluge

 

-32,50 A

 

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

C-kafa 100g

¬

Naziv dobra ili usluge

 

25,00 A

 

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

Knjaz Miloš 1l

 

¬

Naziv dobra ili usluge

2x

23,50

 

¬

Količina i cena po jedinici mere

 

47,00 A

 

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

Suvo grožđ/kg

 

¬

Naziv dobra ili usluge i jedinica mere

0,350x

125,00

 

¬

Količina i cena po jedinici mere

 

43,75 A

 

¬

V.e.p. i oznaka poreske stope

Džoni Voker. 70

 

¬

Naziv dobra ili usluge

 

570,00 A

 

¬

Naziv dobra ili usluge, v.e.p. i oznaka poreske stope

Žica telef./m

 

¬

Naziv dobra ili usluge i jedinica mere

10,50x

50,00

 

¬

Količina i cena po jedinici mere

 

525,00 A

 

¬

Cena i oznaka poreske stope

------------------------------------

¬

Separator bloka

SA:

0,00%

 

¬

Poreska stopa "A"

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PT:

 

0,00

¬

Ukupan iznos poreza

EA:

 

1230,75

¬

Evidentirani promet po poreskoj stopi "A"

ET:

 

1230,75

¬

Ukupno evidentirani promet

-----------------------------------

¬

Separator bloka

ZA UPLATU:

 

¬

Fiksni tekst - ukupno evidentirani promet

 

 

1230,75

¬

Ukupno evidentirani promet

ČEK:

 

 

¬

Fiksni tekst - ček kao sredstvo plaćanja

 

 

1000,00

¬

Uplaćeni iznos čekom

GOTOVINA:

 

¬

Fiksni tekst - gotovina kao sredstvo plaćanja

 

 

400,00

¬

Uplaćeni iznos gotovinom

UPLAĆENO:

 

¬

Fiksni tekst - uplaćeni iznos

 

 

1400,00

¬

Ukupno uplaćeno

POVRAĆAJ:

 

¬

Fiksni tekst - razlika za povraćaj

 

 

169,25

¬

Iznos povraćaja

06.06.2005-15:33

¬

Datum i vreme sačinjavanja fiskalnog isečka

BI:

567844

 

¬

Redni broj fiskalnog isečka i fiskalni logo

         

 

Obrazac 10.

Izgled dnevnog izveštaja i značenje podataka u dnevnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa obveznika koji nije registrovan za PDV

================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

----------------------------------

¬

Separator bloka

Dnevni izveštaj

¬

Naziv izveštaja

----------------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 0

 

¬

Broj reseta u izveštajnom periodu (i.p.)

----------------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 0

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

SA:

0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "A"

SG:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" je nedefinisana

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" je nedefinisana

SE:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" je nedefinisana

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

-----------------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

0,00

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

----------------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

125.345,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

125.345,00

¬

Vrednost ukupnog prometa

-----------------------------------

¬

Separator bloka

06.06.2005-20:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja dnevnog izveštaja

BI: 21831 - 21994

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

144

 

¬

Redni broj dnevnog izveštaja

BP:

1856

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

         

 

Obrazac 11.

Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa obveznika koji nije registrovan za PDV

================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

----------------------------------

¬

Separator bloka

Periodični
izveštaj

¬

Naziv izveštaja

01. 06. 2005

¬

Zadani datum početka perioda

15. 06. 2005

¬

Zadani datum kraja perioda

----------------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 0

 

¬

Broj reseta u izveštajnom periodu (i.p.)

-------------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 0

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

SA:

0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "A"

SG:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" je nedefinisana

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" je nedefinisana

SE:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" je nedefinisana

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

---------------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

0,00

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

---------------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

333.241,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

333.241,00

¬

Vrednost ukupnog prometa

---------------------------------

¬

Separator bloka

18.06.2005-20:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja periodičnog izveštaja

BI: 78121 - 85321

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

144-

156

¬

Redni broj prvog i poslednjeg dnevnog izveštaja u i.p.

BP:

1856

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo

         

 

Obrazac 12.

Izgled preseka stanja i značenje podataka u preseku stanja, bez reseta i bez promene poreskih stopa obveznika koji nije registrovan za PDV

================

¬

Separator izveštaja

"Trgovina" d.o.o.
Prvomajska bb
21000 Novi Sad

¬

Naziv obveznika, mesto i adresa sedišta obveznika

 

 

 

DRAGSTOR MINI
Prodavnica br. 1

¬

Naziv prodajnog mesta

Bul. veliki 100
11120 Beograd

¬

Adresa prodajnog mesta

 

 

 

PIB: 100000001

¬

Poreski identifikacioni broj

IBFM: AA123450

¬

Identifikacioni broj fiskalnog modula

--------------------------------

¬

Separator bloka

Presek stanja

¬

Naziv izveštaja

--------------------------------

¬

Separator bloka

UR:

 7

 

¬

Ukupan broj reseta

BR:

 0

 

¬

Broj reseta u izveštajnom periodu (i.p.)

--------------------------------

¬

Separator bloka

US:

 3

 

¬

Ukupan broj promena poreskih stopa

BS:

 0

 

¬

Broj promena poreskih stopa u i.p.

SA:

0,00%

 

¬

Vrednost poreske stope "A"

SG:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "G" je nedefinisana

SD:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "D" je nedefinisana

SĐ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Đ" je nedefinisana

SE:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "E" je nedefinisana

SŽ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "Ž" je nedefinisana

SI:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "I" je nedefinisana

SJ:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "J" je nedefinisana

SK:

**,**%

 

¬

Vrednost poreske stope "K" je nedefinisana

--------------------------------

¬

Separator bloka

PA:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "A"

PG:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "G"

PD:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "D"

PĐ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Đ"

PE:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "E"

PŽ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "Ž"

PI:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "I"

PJ:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "J"

PK:

 

0,00

¬

Iznos poreza po poreskoj stopi "K"

PT:

 

0,00

¬

Iznos ukupnog poreza u i.p.

--------------------------------

¬

Separator bloka

EA:

 

45.675,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "A"

EG:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "G"

ED:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "D"

EĐ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Đ"

EE:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "E"

EŽ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "Ž"

EI:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "I"

EJ:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "J"

EK:

 

0,00

¬

Vrednost prometa po poreskoj stopi "K"

ET:

 

45.675,00

¬

Vrednost ukupnog prometa

--------------------------------

¬

Separator bloka

GOTOVINA:

¬

Sredstvo plaćanja umanjeno za povraćaj sredstva

25.430,00

¬

Ukupno plaćeno sredstvom umanjeno za povraćaj sredstva

ČEK:

¬

Sredstvo plaćanja

12.000,00

¬

Ukupno plaćeno sredstvom

KARTICA:

¬

Sredstvo plaćanja

8.245,00

¬

Ukupno plaćeno sredstvom

--------------------------------

¬

Separator bloka

06.06.2005-12:40

¬

Datum i vreme sačinjavanja preseka stanja

BI: 21831- 21994

¬

Redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u i.p.

BD:

144

 

¬

Redni broj poslednjeg dnevnog izveštaja

BP:

1856

 

¬

Broj preostalih dnevnih izveštaja i fiskalni logo