Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE

("Sl. glasnik RS", br. 139/2020 i 75/2021)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuju:

1) poslovne knjige investicionih fondova;

2) struktura, sadržaj, način i rokovi objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju investicionih fondova;

3) kontni okvir za investicione fondove.

Sastavni deo ovog pravilnika su:

1) Kontni okvir za investicione fondove (prilog 1);

2) Finansijski izveštaji za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (prilog 2);

3) Finansijski izveštaji za otvorene alternativne investicione fondove i zatvorene alternativne investicione fondove koji nemaju status pravnog lica (prilog 3);

4) Finansijski izveštaji za zatvorene alternativne investicione fondove koji imaju status pravnog lica (prilog 4);

5) Statistički izveštaji za investicione fondove (prilog 5).

Pojmovi

Član 2

Pojedini pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju sledeća značenja:

1) Komisija je Komisija za hartije od vrednosti;

2) Zakon je Zakon o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19);

3) Agencija je Agencija za privredne registre;

4) Društvo za upravljanje investicionim fondovima (u daljem tekstu: DZU) je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je redovna delatnost upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i/ili alternativnim investicionim fondovima, na osnovu dozvole za rad izdate od strane Komisije, a u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju otvoreni investicioni fondovi sa javnom ponudom i zakona kojima se uređuju alternativni investicioni fondovi;

5) UCITS je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom u smislu Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni glasnik RS", broj 73/19);

6) AIF je alternativni investicioni fond u smislu Zakona o alternativnim investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj 73/19);

7) Otvoreni AIF je zasebna imovina, koja nema svojstvo pravnog lica, koju organizuje i kojom upravlja DZUAIF, u svoje ime i za zajednički račun članova AIF-a, u skladu sa odredbama Zakona, pravila poslovanja i/ili prospekta tog AIF-a, kada postoji obaveza njegovog objavljivanja. Investicione jedinice otvorenog AIF-a otkupljuju se na zahtev članova, direktno ili posredno, iz imovine otvorenog AIF-a, na način i pod uslovima utvrđenim pravilima poslovanja i/ili prospektom AIF-a, kada postoji obaveza njegovog objavljivanja i to pre okončanja postupka likvidacije, odnosno prestanka AIF-a;

8) Zatvoreni AIF je:

(1) zatvoreni AIF koji nema svojstvo pravnog lica - zasebna imovina, koja nema svojstvo pravnog lica, koju organizuje i kojom upravlja DZUAIF, u svoje ime i za zajednički račun članova AIF-a, u skladu sa odredbama Zakona i pravilima poslovanja AIF-a, a čije investicione jedinice na zahtev članova nije moguće otkupiti iz imovine AIF-a. Zatvorenim AIF-om koji nema svojstvo pravnog lica uvek upravlja DZUAIF;

(2) zatvoreni AIF koji ima svojstvo pravnog lica - pravno lice osnovano u formi akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću, koji osniva i kojim upravlja DZUAIF u njegovo ime i za njegov račun u skladu sa odredbama Zakona, pravilima poslovanja i/ili prospektom AIF-a, kada postoji obaveza njegovog objavljivanja, statutom AIF-a, a čiji se udeli, odnosno akcije u AIF-u ne mogu na zahtev članova otkupiti iz imovine AIF-a;

(3) zatvoreni AIF koji ima svojstvo pravnog lica sa internim upravljanjem - zatvoreni AIF koji ima svojstvo pravnog lica, koji upravlja svojom imovinom sam, a ne preko DZUAIF-a i koji istovremeno predstavlja DZUAIF;

9) MSFI su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja;

10) MRS su Međunarodni računovodstveni standardi;

11) Veliko pravno lice je pravno lice koje ispunjava kriterijume propisane Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19) ili koje je navedenim zakonom proglašeno za veliko pravno lice i koje je obveznik vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa tim zakonom;

12) Redovni godišnji finansijski izveštaj je izveštaj koji treba da pruži istinit i pošten pregled finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica i koji se sastavlja poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj ili koja je različita od kalendarske;

13) Vanredni finansijski izveštaj je izveštaj koji se sastavlja u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije.

II POSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige

Član 3

Poslovne knjige predstavljaju jednoobrazne evidencije o stanju i promenama na imovini, obavezama i kapitalu, prihodima i rashodima i vanbilansnoj imovini i vanbilansnim obavezama investicionih fondova.

U poslovne knjige podaci se unose na osnovu računovodstvenih isprava.

Poslovne knjige vode se u skladu sa načelom nepromenljivog zapisa o nastaloj poslovnoj promeni.

Vođenje poslovnih knjiga

Član 4

DZU, saglasno zakonu kojim se uređuju AIF-i i UCITS-i, vodi poslovne knjige za svaki fond kojim upravlja.

Investicioni fond se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo smatra velikim pravnim licem.

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima investicioni fond primenjuje MSFI.

DZU ne može, saglasno Zakonu, da vođenje poslovnih knjiga za investicione fondove kojima upravlja, poveri drugom pravnom licu čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga.

Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu koja je, po pravilu, jednaka kalendarskoj.

DZU vrši otvaranje poslovnih knjiga investicionog fonda na početku poslovne godine na osnovu zaključnog bilansa stanja tog fonda prethodne godine.

DZU za novoosnovani investicioni fond otvara poslovne knjige na osnovu bilansa osnivanja, koji se sastavlja na osnovu popisa imovine i obaveza, sa stanjem na dan upisa u registar investicionih fondova.

Čuvanje podataka

Član 5

Društvo za upravljanje je dužno da koristi standardni računovodstveni softver koji omogućava funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i onemogućava brisanje knjigovodstveno evidentiranih poslovnih promena.

Društvo za upravljanje je dužno da uredno čuva računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje i da opštim aktom odredi odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje, kao i način čuvanja.

Finansijski izveštaji, izveštaji o izvršenoj reviziji i Statistički izveštaj čuvaju se 20 godina.

Godišnji izveštaj o poslovanju čuva se 20 godina od poslednjeg dana poslovne godine za koju je sastavljen.

Dnevnik i glavna knjiga čuvaju se deset godina.

Pomoćne knjige čuvaju se pet godina, od dana njihovog zaključivanja.

Najmanje pet godina se čuvaju isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige, a u slučaju da to zahteva strategija ulaganja tog investicionog fonda, isprave se čuvaju duže od pet godina.

Rokovi čuvanja računovodstvenih isprava i poslovnih knjiga računaju se od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnose.

Računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u originalu ili korišćenjem drugih sredstava arhiviranja, utvrđenih Zakonom.

Zatvaranje poslovnih knjiga

Član 6

DZU poslovne knjige investicionog fonda zatvara posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zatvoriti poslovne knjige.

DZU poslovne knjige investicionog fonda zaključuje najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja.

III KONTNI OKVIR I SADRŽINA RAČUNA U KONTNOM OKVIRU

Kontni okvir

Član 7

DZU poslovne promene investicionog fonda knjigovodstveno evidentira na računima propisanim Kontnim okvirom za investicione fondove.

Propisani trocifreni računi se, po potrebi u skladu sa odredbama ovog pravilnika, mogu raščlanjavati na analitičke račune.

Komisija za hartije od vrednosti može doneti uputstvo o bližoj sadržini računa u Kontnom okviru za investicione fondove.

Klasa 1: Gotovina i potraživanja

Član 8

Na računima grupe 10 Gotovina - iskazuju se stanje i promene gotovine u blagajni, na tekućem i deviznom računu, i novčanom računu kod depozitara.

Na računima grupe 11 Potraživanja iz aktivnosti fonda - iskazuju se stanje i promene potraživanja koja nastaju iz obavljanja osnovne delatnosti fondova.

Na računima grupe 12 Potraživanja od društva za upravljanje - iskazuju se stanje i promene potraživanja od društva za upravljanje fondom, u skladu sa nazivima računa.

Na računima grupe 13 Potraživanja od depozitara i banke - iskazuju se stanje i promene potraživanja od depozitara i banke, u skladu sa nazivima računa.

Na računima grupe 14 Ostala potraživanja - iskazuju se stanje i promene ostalih potraživanja.

Na računima grupe 15 Aktivna vremenska razgraničenja i odložena poreska sredstva - iskazuju se stanje i promene nastalih, a nefakturisanih prihoda i unapred plaćenih rashoda i odložena poreska sredstva.

Na računima grupe 16 Tekuća poreska sredstva - iskazuje se iznos razlike između više plaćenog poreza na dobit i manje utvrđene obaveze za porez na dobit tekućeg perioda.

Klasa 2: Ulaganja fonda

Član 9

Na računima grupe 20 Prenosive hartije od vrednosti i instrumenti tržišta novca domaćih izdavalaca - iskazuju se stanje i promene ulaganja fonda u hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca domaćih izdavalaca i to u: hartije od vrednosti koje se naknadno vrednuju po amortizovanoj vrednosti, hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha ili hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat. Vrednovanje finansijskih instrumenata vrši se u skladu sa MSFI 9 - Finansijski instrumenti.

Na računima grupe 21 Prenosive hartije od vrednosti i instrumenti tržišta novca stranih izdavalaca - iskazuju se stanje i promene ulaganja fonda u hartije od vrednosti stranih izdavalaca i to u: hartije od vrednosti koje se naknadno vrednuju po amortizovanoj vrednosti, hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha ili hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat. Vrednovanje finansijskih instrumenata vrši se u skladu sa MSFI 9 - Finansijski instrumenti.

Na računima grupe 22 Ulaganja u depozite - iskazuju se stanje i promene ulaganja fonda u depozite kod domaćih i stranih banaka.

Na računima grupe 23 Jedinice, udeli, akcije u drugim fondovima i poslovna ulaganja - iskazuju se stanje i promene investicionih jedinica, udela, akcija u drugim fondovima, kao i stanje i promene ulaganja u akcije i/ili udele privrednih društava, akcije i/ili udele privrednih društava čiji je predmet poslovanja sticanje, prodaja, davanja u zakup, i/ili upravljanje nepokretnostima, koji su u svojini fonda.

Na računima grupe 24 Nepokretnosti - iskazuju se stanje i promene ulaganja fonda u nepokretnosti. Na osnovnim računima odvojeno se iskazuju nepokretnosti po vrstama i to: zemljište, poslovni objekti, stambeni objekti, stambeno - poslovni objekti i druge nepokretnosti.

Na računima grupe 25 Instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima - iskazuju se stanje i promene ulaganja u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u svrhu zaštite investitora i štednih uloga.

Na računima grupe 26 Izvedeni finansijski instrumenti i instrumenti nalik vlasničkim instrumentima - iskazuju se stanje i promene ulaganja fonda u izvedene finansijske instrumente i one nalik vlasničkim instrumentima, u skladu sa nazivima računa.

Na računima grupe 27 Potraživanja po datim zajmovima - iskazuju se stanje i promene ulaganja u potraživanja po datim zajmovima.

Na računima grupe 28 Roba - iskazuju se stanje i promene ulaganja fonda u robu.

Na računima grupe 29 Ostala ulaganja - iskazuje se stanje i promene ulaganja koja nisu navedena na računima klase 2.

Klasa 3: Zalihe, nematerijalna imovina, materijalna imovina, stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja i ostala imovina

Član 10

Na računima grupe 30 Zalihe - iskazuju se zalihe inventara koji se u celini otpisuje u obračunskom periodu, prema nazivima računa ove grupe.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti materijala i sitnog inventara utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene vrednosti i neto ostvarive cene, odnosno po osnovu obezvređenja. Deo ispravke vrednosti koji se odnosi na utrošene, prodate ili rashodovane zalihe materijala i sitnog inventara prenosi se sa računa ispravke vrednosti u korist odgovarajućeg računa na kojem je iskazan trošak, gubitak ili dobitak po osnovu trošenja, prodaje ili rashodovanja ovih sredstava.

Na računima grupe 31 Nematerijalna imovina - iskazuju se ulaganja u određena nemonetarna sredstva bez fizičkog sadržaja, koja služe za isporuku usluga, iznajmljivanje ili se koriste u administrativne svrhe.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja nematerijalne imovine.

Gubitak po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 640 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 540 - Revalorizacione rezerve, ako su prethodno formirane za konkretno nematerijalno ulaganje.

Dobitak po osnovu usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, u korist računa 540 - Revalorizacione rezerve ili u korist računa 740 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine do visine rashoda koji su u prethodnom/im periodu/ima proknjiženi na teret računa 640 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine.

Na računima grupe 32 Materijalna imovina - iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, oprema i ostala materijalna imovina koja ispunjava uslov za priznavanje u skladu sa računovodstvenom politikom, kao i ulaganja za pribavljanje materijalne imovine.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja materijalne imovine.

Gubitak po osnovu obezvređenja materijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 641 - Rashodi od usklađivanja vrednosti materijalne imovine, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 540 - Revalorizacione rezerve, ako su prethodno formirane za konkretno sredstvo.

Dobitak po osnovu usklađivanja vrednosti materijalne imovine knjiži se, vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, u korist računa 540 - Revalorizacione rezerve ili u korist računa 741 - Prihodi od usklađivanja vrednosti materijalne imovine, do visine rashoda koji su u prethodnom/im periodu/ima proknjiženi na teret računa 641 - Rashodi od usklađivanja vrednosti materijalne imovine.

Na računima grupe 33 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja - iskazuju se nematerijalna ulaganja i materijalna ulaganja namenjena prodaji odnosno koja su preneta sa računa korišćenih sredstava na osnovu odluke o prodaji i sredstva poslovanja koje će biti obustavljeno, a sredstva otuđena u skladu sa MSFI 5.

Na računima grupe 34 Ostala imovina - iskazuje se ostala imovina koja nije obuhvaćena navedenim računima ove grupe.

Klasa 4: Obaveze

Član 11

Na računima grupe 40 Obaveze prema društvu za upravljanje - iskazuju se stanje i promene obaveza fonda prema društvu za upravljanje po osnovu naknade za upravljanje i ostalih obaveza fonda prema društvu.

Na računima grupe 41 Obaveze po osnovu članstva - iskazuju se stanje i promene obaveza prema članovima fonda po osnovu otkupa investicionih jedinica i njihovog prenosa, obaveza po osnovu isplate članovima iz realizovanog dobitka.

Na računima grupe 42 Ostale obaveze iz poslovanja - iskazuju se stanje i promene obaveza fonda koje su vezane za njegovo poslovanje, osim obaveza vezanih za odnose sa društvom za upravljanje investicionim fondom.

Na računima grupe 43 Kratkoročne finansijske obaveze - iskazuju se stanje i promene obaveza fonda po osnovu uzetih kratkoročnih kredita, ostalih kratkoročnih finansijskih obaveza, kao i deo dugoročnih obaveza koji je dospeo za plaćanje.

Na računima grupe 44 Dugoročne finansijske obaveze - iskazuju se stanje i promene obaveza čiji je rok dospeća duži od godinu dana prema nazivima računa.

Na računima grupe 45 Pasivna vremenska razgraničenja i odložene poreske obaveze - iskazuju se stanje i promene nastalih, a neplaćenih rashoda i unapred naplaćenih prihoda i stanje i promene odloženih obaveza za porez na dobitak.

Na računima grupe 46 Obaveze po osnovu stalne imovine koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja - iskazuju se obaveze po osnovu stalne imovine koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja u skladu sa računovodstvenom politikom, koje se izmiruju ili gase prilikom otuđenja tih sredstava.

Na računima grupe 47 Tekuće poreske obaveze - iskazuje se iznos poreza na dobit po osnovu oporezive dobiti za period.

Klasa 5: Kapital

Član 12

Na računima grupe 50 Osnovni kapital - iskazuju se stanje i promene osnovnog kapitala investicionog fonda.

Na računima grupe 51 Upisani a neuplaćeni kapital - iskazuju se iznos upisanih a neuplaćeni akcija, odnosno udela investicionog fonda sa statusom pravnog lica.

Na računima grupe 52 Kapitalne rezerve - iskazuju se stanje i promene emisione premije i moguće uplate akcionara investicionog fonda pri konverziji preferencijalnih u obične akcije, konverziji obveznica u akcije i ostale uplate akcionara u kapital koje nisu praćene emisijom akcija.

Na računima grupe 53 Rezerve iz dobitka - iskazuju se stanje i promene rezervi koje su izdvojene iz dobitka.

Na računima grupe 54 Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici - iskazuju se, u skladu sa MRS 16, MRS 40, MSFI 3, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS i MSFI, stanje i promene efekata promene fer vrednosti osnovnih sredstava i ulaganja fonda; iskazuju se efekti revalorizacije nastali po osnovu promene fer vrednosti, kao i nerealizovani dobici i gubici.

Na računima grupe 55 Neraspoređeni dobitak - iskazuju se stanje i promene dobitaka iz prethodnih i tekuće godine koji nisu raspoređeni. Na računima grupe 55 se iskazuje neraspoređeni dobitak tekuće godine koji će biti eventualno raspoređen tek naredne godine.

Na računima grupe 56 Gubitak - iskazuju se stanje i promene gubitka iz prethodnih i gubitka tekuće godine.

Na računima grupe 57 Otkupljene sopstvene akcije odnosno udeli - iskazuju se stanje i promene otkupljenih sopstvenih akcija, odnosno udela investicionog fonda sa statusom pravnog lica.

Klasa 6: Rashodi

Član 13

Na računima grupe 60 Poslovni rashodi - iskazuju se rashodi koji su uslovljeni obavljanjem poslovne aktivnosti investicionog fonda i to kako oni koje direktno snosi fond, tako i oni koji koje fond snosi ali preko društva za upravljanje fondom. Na računima grupe 60 Poslovni rashodi, evidentiraju se gubici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti, efekti reklasifikacije i modifikacije po osnovu priliva novca po osnovu hartija od vrednosti. Na računima grupe 60 Poslovni rashodi, računovodstveno se evidentiraju rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti.

Na računima grupe 61 Realizovani gubitak - iskazuju se gubici nastali pri prodaji hartija od vrednosti, kursnih razlika, gubici na prodaji nepokretnosti i ostali realizovani gubici.

Na računima grupe 62 Nerealizovani gubitak - iskazuju se negativni efekti promene vrednosnih usklađivanja sredstava i obaveza po vrstama, preko iznosa raspoloživih revalorizacionih rezervi.

Na računima grupe 63 Finansijski rashodi - iskazuju se rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika i ostali finansijski rashodi, osim kamata, koji za investicione fondove predstavljaju poslovne rashode.

Na računima grupe 64 Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine - iskazuju se negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, materijalne imovine, zaliha i druge imovine, u skladu relevantnim MRS i računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 69 Prenos rashoda - iskazuje se prenos rashoda odobrenjem ovog računa na teret odgovarajućih računa grupe 81. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njihovim zaduženjem u korist računa grupe 60 do 64.

Klasa 7: Prihodi

Član 14

Na računima grupe 70 Poslovni prihodi - iskazuju se prihodi koji nastaju iz osnovne delatnosti investicionog fonda. Na računima grupe 70 Poslovni prihodi, evidentiraju se dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti, efekti reklasifikacije i modifikacije po osnovu priliva novca po osnovu hartija od vrednosti. Na računima grupe 70 Poslovni prihodi računovodstveno se evidentiraju rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti.

Na računima grupe 71 Realizovani dobitak - iskazuju se dobici koji nastaju pri prodaji hartija od vrednosti, promeni kursa stranih valuta i prodaji nepokretnosti u odnosu na nabavnu vrednost istih.

Na računima grupe 72 Nerealizovani dobitak - iskazuju se pozitivni efekti promene fer vrednosti sredstava i obaveza do visine prethodno iskazanih rashoda za određeno sredstvo ili obavezu po osnovu vrednosnog usklađivanja u skladu sa relevantnim MRS i računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 73 Finansijski prihodi - iskazuju se finansijski prihodi, osim kamata i dividendi, koji za investicione fondove predstavljaju poslovne prihode.

Na računima grupe 74 - Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine iskazuju se pozitivni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, materijalne imovine, zaliha i ostale imovine koja se vrednuje po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat. Na računima ove grupe iskazuje se i pozitivan efekat promene fer vrednosti imovine, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 79 Prenos prihoda - iskazuje se prenos prihoda zaduženjem ovog računa u korist odgovarajućih računa grupe 81. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njegovim odobrenjem, a na teret pojedinih računa grupe 70 do 74.

Klasa 8: Otvaranje i zaključak računa

Član 15

Na računu grupe 80 Otvaranje glavne knjige - iskazuju se početna stanja pozicija aktive i pasive iz bilansa osnivanja na početku rada investicionog fonda i početnog bilansa stanja na početku svake godine.

Na računima grupe 81 Zaključak računa uspeha - iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda na dan bilansa.

Na računima grupe 82 Račun dobitka ili gubitka - iskazuju se ostvareni dobitak, odnosno gubitak na kraju obračunskog perioda.

Na računu grupe 83 Zaključak računa stanja - iskazuje se zaključak računa stanja - aktive i pasive fonda na dan bilansa.

Klasa 9: Vanbilansna evidencija

Član 16

Na računima grupe 98 Vanbilansna aktiva - iskazuju se stanje i promene sredstava koja nisu u vlasništvu investicionog fonda.

Na računima grupe 99 Vanbilansna pasiva - iskazuju se stanje i promene obaveza po osnovu sredstava koja su iskazana na računima grupe 98.

IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

Primena MSFI

Član 17

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima investicioni fond, kao veliko pravno lice, u skladu sa Zakonom primenjuje MSFI.

Finansijski izveštaji

Član 18

Godišnji i polugodišnji finansijski izveštaj investicionog fonda obuhvata sledeće izveštaje:

1) Bilans stanja;

2) Bilans uspeha;

3) Izveštaj o tokovima gotovine;

4) Izveštaj o promenama neto imovine UCITS fonda, otvorenog AIF-a i zatvorenog AIF-a koji nema svojstvo pravnog lica;

5) Izveštaj o promenama na kapitalu zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica (kojim upravlja DZU ili koji ima interno upravljanje);

6) Izveštaj o ostalom rezultatu zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica (kojim upravlja DZU ili koji ima interno upravljanje);

7) Napomene uz finansijske izveštaje.

Vanredni finansijski izveštaj investicionog fonda obuhvata Bilans stanja i Bilans uspeha.

Bilans stanja

Član 19

Bilans stanja predstavlja pregled imovine, obaveza i kapitala na poslednji dan izveštajnog perioda sa uporednim podacima za prethodni period.

Rezultat poslovanja

Član 20

Ukupan rezultat poslovanja prikazuje se u Bilansu uspeha i Izveštaju o ostalom rezultatu.

Bilans uspeha predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja nastalih u određenom periodu.

Izveštaj o ostalom rezultatu čine stavke prihoda i rashoda zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica (uključujući i reklasifikacije usled korigovanja) koje nisu priznate u Bilansu uspeha saglasno određenim MSFI), odnosno nerealizovani dobici i gubici nastali usled promena na kapitalu (osim promena nastalih iz odnosa sa vlasnicima kapitala).

Ukupan rezultat poslovanja iskazuje ukupnu dobit, odnosno raspodeljivu dobit iz redovnog poslovanja i neraspodeljivi deo dobiti nastao usled ekonomskih uslova poslovanja.

Izveštaj o tokovima gotovine

Član 21

Izveštaj o tokovima gotovine čine informacije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju stanje gotovine na početku i kraju perioda, prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja, kursne razlike po osnovu preračuna gotovine i neto priliv, odnosno odliv gotovine.

Izveštaj o promenama neto imovine fonda

Član 22

Izveštaj o promenama neto imovine fonda čine informacije o promenama neto imovine investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju neto imovina na početku perioda, ukupna povećanja i smanjenja neto imovine tokom izveštajnog perioda, kao i stanje neto imovine na kraju perioda.

Izveštaj o promenama na kapitalu

Član 23

Izveštaj o promenama na kapitalu čine informacije o promenama na kapitalu zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju početno stanje, korekcije usled materijalno značajnih grešaka, odnosno korekcije usled promena računovodstvene politike koja se primenjuje retrospektivno, promene tokom perioda i stanje na kraju perioda i to za komponente kapitala i ostalog rezultata, ukupni kapital i gubitak iznad kapitala.

Napomene uz finansijske izveštaje

Član 24

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opšte informacije o društvu za upravljanje i investicionom fondu, primenjene računovodstvene politike, primenjene osnove za vrednovanje pozicija u izveštajima, korekcije početnog stanja po osnovu greške ili promene računovodstvene politike, opise ili raščlanjavanja stavki obelodanjenih u finansijskim izveštajima i informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u tim izveštajima, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnost poslovanja društva za upravljanje i dodatne informacije u skladu sa zahtevima MSFI.

Sastavljanje finansijskih izveštaja

Član 25

DZU je dužno da za svaki investicioni fond kojim upravlja učini dostupnim redovne godišnje finansijske izveštaje za svaku poslovnu godinu, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu, kao i da ih dostavi Komisiji.

Redovan godišnji finansijski izveštaj za novoosnovani investicioni fond sastavlja se za period koji počinje datumom upisa u registar investicionih fondova, a završava se datumom izveštajnog perioda, a u obrascima finansijskih izveštaja ne prikazuje poslovanje u prethodnoj godini.

Finansijske izveštaje investicionog fonda DZU sastavlja na obrascima koji su sastavni deo ovog pravilnika.

Komisija može doneti uputstvo o sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja.

Revizija finansijskih izveštaja

Član 26

DZU je obavezno da obezbedi reviziju finansijskih izveštaja za investicioni fond kojim upravlja, koja se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje revizija.

Na finansijsko izveštavanje i reviziju finansijskih izveštaja investicionog fonda primenjuju se propisi kojima se uređuju računovodstvo i revizija, kao i podzakonski akti Komisije.

Reviziju finansijskih izveštaja može da obavlja društvo za reviziju koje se nalazi na Listi revizora koji mogu da vrše reviziju finansijskih izveštaja javnih društava, a koju utvrđuje i objavljuje Komisija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Godišnji izveštaj o poslovanju

Član 27

DZU sastavlja Godišnji izveštaj o poslovanju investicione fondove koji sadrži podatke iz mesečnih izveštaja investicionih fondova, a u skladu sa obrascima koje je propisala Komisija.

Godišnji izveštaj o poslovanju zatvorenog AIF koji ima svojstvo pravnog lica, osim podataka iz stava 1. ovog člana, sadrži i podatke propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Statistički izveštaj

Član 28

DZU za investicioni fond kojim upravlja sastavlja Statistički izveštaj koji sadrži opšte podatke o fondu, podatke o strukturi osnovnog kapitala, odnosno neto imovine, obavezama, troškovima i prihodima fonda.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli, iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju.

Dostavljanje finansijskih izveštaja

Član 29

DZU je dužno da Komisiji do 30. aprila naredne godine dostavi za investicione fondove kojima upravlja:

1) godišnje finansijske izveštaje;

2) godišnji izveštaj o poslovanju zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica;

3) odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju;

4) izveštaj eksternog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja;

5) odluku o usvajanju izveštaja eksternog revizora.

DZU je dužno da Komisiji do 31. avgusta tekuće godine dostavi polugodišnje finansijske izveštaje investicionih fondova kojima upravlja i odluku o usvajanju tih finansijskih izveštaja.

DZU dužno je da, radi javnog objavljivanja, Agenciji dostavi redovne i vanredne finansijske izveštaje investicionih fondova i dokumenta uz te izveštaje, na način i u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

DZU je dužno da, radi obrade podataka za potrebe statistike, Agenciji dostavi statistički izveštaj investicionog fonda najkasnije do 31. marta naredne godine.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe i Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove ("Službeni glasnik RS", br. 15/14, 137/14, 143/14 - ispravka i 25/18) i Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za alternativne investicione fondove ("Službeni glasnik RS", broj 61/20).

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

KONTNI OKVIR ZA INVESTICIONE FONDOVE

 

KONTNI OKVIR ZA INVESTICIONE FONDOVE

 

Klasa 1: GOTOVINA I POTRAŽIVANJA

10

 

GOTOVINA

 

100

Gotovina u blagajni

 

101

Tekući račun

 

102

Gotovina u dinarima kod depozitara

 

103

Devizni račun

 

104

Gotovina u stranoj valuti kod depozitara

11

 

POTRAŽIVANJA IZ AKTIVNOSTI FONDA

 

110

Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti

 

111

Potraživanja po osnovu kamata

 

112

Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku

 

113

Potraživanja po osnovu prodaje investicionih jedinica

 

114

Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti

 

115

Potraživanja po osnovu prenosa investicionih jedinica i udela

 

116

Potraživanja po osnovu datih avansa

 

118

Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda

12

 

POTRAŽIVANJA OD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

 

120

Potraživanja po osnovu više isplaćene naknade za upravljanje

 

121

Potraživanja za refundiranje transakcionih troškova

 

128

Ostala potraživanja od društva za upravljanje

13

 

POTRAŽIVANJA OD DEPOZITARA I BANKE

 

130

Potraživanja od depozitara

 

131

Potraživanja od banke

14

 

OSTALA POTRAŽIVANJA

15

 

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

 

150

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi

 

151

Unapred plaćeni rashodi

 

152

Odložena poreska sredstva

 

159

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

16

 

TEKUĆA PORESKA SREDSTVA

 

 

 

Klasa 2: ULAGANJA FONDA

20

 

PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI I INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA DOMAĆIH IZDAVALACA

    

200

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti

 

201

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat

 

202

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

203

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha - deo koji dospeva do jedne godine

 

204

Druge prenosive hartije od vrednosti čija cena zavisi od nekretnina

21

 

PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI I INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA STRANIH IZDAVALACA

 

210

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti

 

211

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat

 

212

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

213

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha - deo koji dospeva do jedne godine

22

 

ULAGANJA U DEPOZITE

 

220

Depoziti kod domaćih banaka

 

221

Depoziti kod stranih banaka

23

 

JEDINICE, UDELI, AKCIJE U DRUGIM FONDOVIMA I POSLOVNA ULAGANJA

 

230

Investicione jedinice UCITS fondova

 

231

Investicione jedinice UCITS fondova i udeli u drugim otvorenim investicionim fondovima koji su u dozvolu za rad dobili u drugoj državi

 

232

Udeli u AIF - ovima sa javnom ponudom koji su dozvolu za ponudu malim investitorima dobili od strane Komisije

 

233

Udeli u drugim AIF - ovima sa javnom ponudom koji su dozvolu za ponudu malim investitorima dobili u drugoj državi

 

234

Ulaganja u akcije privrednih društava

 

235

Ulaganja u udele privrednih društava

 

236

Ulaganja u udele ili akcije privrednih društava čiji je predmet poslovanja sticanje, prodaja, davanja u zakup, i/ili upravljanje nepokretnostima

24

 

NEPOKRETNOSTI

 

240

Zemljište

 

241

Poslovni objekti

 

242

Stambeni objekti

 

243

Stambeno-poslovni objekti

 

244

Ekonomski objekti

 

248

Druge nepokretnosti

25

 

INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA KOJIMA SE NE TRGUJE NA REGULISANIM TRŽIŠTIMA

 

250

Ulaganja u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima

26

 

IZVEDENI FINANSIJSKI INSTRUMENTI I INSTRUMENTI NALIK VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA

 

260

Ulaganja u izvedene finansijske instrumente

 

261

Ulaganja u instrumente nalik vlasničkim instrumentima

27

 

POTRAŽIVANJA PO DATIM ZAJMOVIMA

 

270

Ulaganja u potraživanja po datim zajmovima

28

 

ROBA

 

280

Ulaganja u robu

29

 

OSTALA ULAGANJA

Klasa 3: ZALIHE, NEMATERIJALNA IMOVINA, MATERIJALNA IMOVINA, STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA I OSTALA IMOVINA

30

 

ZALIHE

31

 

NEMATERIJALNA IMOVINA

 

310

Softver i ostala prava

 

311

Gudvil

 

312

Ostala nematerijalna imovina

 

313

Nematerijalna imovina uzeta u lizing

 

314

Avansi za nematerijalnu imovinu

32

 

MATERIJALNA IMOVINA

 

320

Zemljišta

 

321

Građevinski objekti

 

322

Kancelarijska oprema (nameštaj, računarska oprema)

 

323

Transportna sredstva

 

324

Materijalna imovina uzeta u lizing

 

325

Ostala materijalna imovina

 

326

Avansi za materijalnu imovinu

33

 

STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA

34

 

OSTALA IMOVINA

Klasa 4: OBAVEZE

40

 

OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

 

400

Obaveze za naknadu za upravljanje

 

401

Obaveze za manje obračunatu i isplaćenu naknadu za upravljanje

 

402

Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica

 

409

Ostale obaveze prema društvu za upravljanje

41

 

OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA

 

410

Obaveze po osnovu otkupa investicionih jedinica

 

411

Obaveze po osnovu prenosa investicionih jedinica i udela

 

412

Obaveze za isplate članovima iz realizovanog dobitka

 

419

Ostale obaveze po osnovu članstva

42

 

OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

 

420

Obaveze po osnovu kupovine i prodaje finansijskih instrumenata

 

421

Obaveze po osnovu kupovine i prodaje udela

 

422

Obaveze po osnovu kupovine i prodaje nepokretnosti

 

423

Obaveze za naknadu depozitaru

 

424

Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora

 

425

Obaveze za kamatu

 

426

Obaveze po osnovu eksterne revizije

 

427

Obaveze za dividende

 

428

Obaveze za porez na dobitak

 

429

Ostale poslovne obaveze

43

 

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

 

430

Kratkoročni krediti

 

431

Deo dugoročnih obaveza dospeo za plaćanje

 

439

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

44

 

DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

 

440

Dugoročni krediti u zemlji

 

441

Dugoročni krediti u inostranstvu

 

449

Ostale dugoročne finansijske obaveze

45

 

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

 

450

Obračunati neplaćeni rashodi

 

451

Unapred naplaćeni prihodi

 

458

Odložene poreske obaveze

 

459

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

46

 

OBAVEZE PO OSNOVU STALNE IMOVINE KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA

47

 

TEKUĆE PORESKE OBAVEZE

Klasa 5: KAPITAL

50

 

OSNOVNI KAPITAL

 

500

Investicione jedinice

 

501

Akcijski kapital

 

502

Udeli u osnovnom kapitalu

51

 

UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

 

510

Upisane a neuplaćene akcije

 

511

Upisani a neuplaćeni udeli

52

 

KAPITALNE REZERVE

 

520

Emisiona premija

 

521

Ostale kapitalne rezerve

53

 

REZERVE IZ DOBITKA

 

530

Zakonske rezerve

 

531

Ostale rezerve iz dobitka

54

 

REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

 

540

Revalorizacione rezerve

 

541

Nerealizovani dobici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

 

542

Nerealizovani gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

 

543

Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat

 

544

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat

55

 

NERASPOREĐENI DOBITAK

 

550

Neraspoređeni dobitak prethodnih godina

 

551

Neraspoređeni dobitak tekuće godine

56

 

GUBITAK

 

560

Gubitak prethodnih godina

 

561

Gubitak tekuće godine

57

 

OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE ODNOSNO UDELI

 

570

Otkupljene sopstvene akcije

 

571

Otkupljeni sopstveni udeli

Klasa 6: RASHODI

60

 

POSLOVNI RASHODI

 

600

Naknada društvu za upravljanje

 

601

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti

 

602

Troškovi kupovine i prodaje (transakcioni troškovi)

 

603

Gubici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti

 

604

Rashodi po osnovu kamata

 

605

Naknada članovima uprave

 

606

Troškovi depozitara i banke

 

607

Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti

 

608

Rashodi internog DZUAIF

 

609

Ostali poslovni rashodi

61

 

REALIZOVANI GUBITAK

 

610

Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

 

611

Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

 

612

Realizovani gubitak po osnovu udela

 

613

Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti

 

619

Ostali realizovani gubici

62

 

NEREALIZOVANI GUBITAK

 

620

Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

 

621

Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

 

622

Nerealizovani gubitak po osnovu udela

 

623

Nerealizovani gubitak po osnovu nepokretnosti

 

629

Ostali nerealizovani gubici

63

 

FINANSIJSKI RASHODI

 

630

Negativne kursne razlike

 

639

Ostali finansijski rashodi

64

 

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

 

640

Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine

 

641

Rashodi od usklađivanja vrednosti materijalne imovine

 

642

Rashodi od usklađivanja vrednosti zaliha

 

649

Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

69

 

PRENOS RASHODA

 

690

Prenos rashoda

Klasa 7: PRIHODI

70

 

POSLOVNI PRIHODI

 

700

Prihodi od kamata

 

701

Prihodi od dividendi i ostalih učešća u dobitku

 

702

Prihodi od zakupa

 

703

Dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti

 

707

Prihodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti

 

708

Prihodi internog DZUAIF

 

709

Ostali poslovni prihodi

71

 

REALIZOVANI DOBITAK

 

710

Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

 

711

Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

 

712

Realizovani dobitak po osnovu udela

 

713

Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti

 

719

Ostali realizovani dobici

72

 

NEREALIZOVANI DOBITAK

 

720

Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

 

721

Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

 

722

Nerealizovani dobitak po osnovu udela

 

723

Nerealizovani dobitak po osnovu nepokretnosti

 

729

Ostali nerealizovani dobici

73

 

FINANSIJSKI PRIHODI

 

730

Pozitivne kursne razlike

 

739

Ostali finansijski prihodi

74

 

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

 

740

Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine

 

741

Prihodi od usklađivanja vrednosti materijalne imovine

 

742

Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha

 

749

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

79

 

PRENOS PRIHODA

 

790

Prenos prihoda

Klasa 8: OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA

80

 

OTVARANJE GLAVNE KNJIGE

 

800

Račun otvaranja

81

 

ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA

 

810

Račun rashoda i prihoda

 

811

Prenos ukupnog rezultata

82

 

RAČUN DOBITKA ILI GUBITKA

 

820

Račun dobitka ili gubitka

 

821

Poreski rashod perioda

 

822

Odloženi poreski rashodi perioda

 

823

Odloženi poreski prihodi perioda

 

824

Prenos gubitka ili dobitka

83

 

ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA

 

830

Račun izravnanja

Klasa 9: VANBILANSNA EVIDENCIJA

98

 

VANBILANSNA AKTIVA

99

 

VANBILANSNA PASIVA

 

Prilog 2

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA OTVORENE INVESTICIONE FONDOVE SA JAVNOM PONUDOM (UCITS)

Tekst se nalazi u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

 

Prilog 3

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA OTVORENE ALTERNATIVNE INVESTICIONE FONDOVE / ZATVORENE ALTERNATIVNE INVESTICIONE FONDOVE KOJI NEMAJU SVOJSTVO PRAVNOG LICA

Tekst se nalazi u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

 

Prilog 4

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA ZATVORENE ALTERNATIVNE INVESTICIONE FONDOVE KOJI IMAJU SVOJSTVO PRAVNOG LICA, KOJIM UPRAVLJA DZU ILI KOJI IMA INTERNO UPRAVLJANJE

 

Obrazac 1

 

BILANS STANJA ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

Tekst se nalazi u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

Obrazac 2

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva

 

Poslovno ime fonda

 

 

BILANS USPEHA ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

u periodu od ___ do ___ 20____ godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun

Pozicija

AOP

Napomena

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI

 

 

 

 

70

I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008)

1001

 

 

 

700

1. Prihodi od kamata

1002

 

 

 

701

2. Prihodi od dividendi i ostalih učešća u dobitku

1003

 

 

 

702

3. Prihodi od zakupa

1004

 

 

 

703

4. Dobici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti

1005

 

 

 

707

5. Prihodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti

1006

 

 

 

708

6. Prihodi internog DZUAIF

1007

 

 

 

709

7. Ostali poslovni prihodi

1008

 

 

 

71

II REALIZOVANI DOBITAK (1010+1011+1012+1013+1014)

1009

 

 

 

710

1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

1010

 

 

 

711

2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

1011

 

 

 

712

3. Realizovani dobitak po osnovu udela

1012

 

 

 

713

4. Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti

1013

 

 

 

719

5. Ostali realizovani dobici

1014

 

 

 

60

III POSLOVNI RASHODI (1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+ 1024+1025)

1015

 

 

 

600

1. Naknada društvu za upravljanje

1016

 

 

 

601

2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti

1017

 

 

 

602

3. Troškovi kupovine i prodaje (transakcioni troškovi)

1018

 

 

 

603

4. Gubici po osnovu prestanka priznavanja hartija od vrednosti

1019

 

 

 

604

5. Rashodi po osnovu kamata

1020

 

 

 

605

6. Naknade članovima uprave

1021

 

 

 

606

7. Troškovi depozitara i banke

1022

 

 

 

607

8. Rashodi po osnovu promene vrednosti hartija od vrednosti

1023

 

 

 

608

9. Rashodi internog DZUAIF

1024

 

 

 

609

10. Ostali poslovni rashodi

1025

 

 

 

61

IV REALIZOVANI GUBITAK (1027+1028+1029+1030+1031)

1026

 

 

 

610

1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

1027

 

 

 

611

2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

1028

 

 

 

612

3. Realizovani gubitak po osnovu udela

1029

 

 

 

613

4. Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti

1030

 

 

 

619

5. Ostali realizovani gubici

1031

 

 

 

 

V UKUPAN REALIZOVANI DOBITAK (1001+1009-1015-1026)≥0

1032

 

 

 

 

VI UKUPAN REALIZOVANI GUBITAK (1015+1026-1001-1009) ≥0

1033

 

 

 

73

VII FINANSIJSKI PRIHODI

1034

 

 

 

63

VIII FINANSIJSKI RASHODI

1035

 

 

 

 

IX DOBITAK IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI (1034-1035) ≥0

1036

 

 

 

 

X GUBITAK IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI (1035-1034) ≥0

1037

 

 

 

 

XI REALIZOVANI DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1032-1033+1036-1037) ≥0

1038

 

 

 

 

XII REALIZOVANI GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1033-1032+1037-1036) ≥0

1039

 

 

 

 

XIII POREZ NA DOBITAK

 

 

 

 

821

1. Poreski rashod perioda

1040

 

 

 

822

2. Odloženi poreski rashodi perioda

1041

 

 

 

823

3. Odloženi poreski prihodi perioda

1042

 

 

 

 

XIV REALIZOVANI DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA (1038-1039-1040-1041+1042) ≥0

1043

 

 

 

 

XV REALIZOVANI GUBITAK POSLE OPOREZIVANJA (1039-1038+1040+1041-1042) ≥0

1044

 

 

 

 

B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

 

 

 

 

72

I NEREALIZOVANI DOBITAK (1046+1047+1048+1049+1050)

1045

 

 

 

720

1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

1046

 

 

 

721

2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

1047

 

 

 

722

3. Nerealizovani dobitak po osnovu udela

1048

 

 

 

723

4. Nerealizovani dobitak po osnovu nepokretnosti

1049

 

 

 

729

5. Ostali nerealizovani dobici

1050

 

 

 

62

II NEREALIZOVANI GUBITAK (1052+1053+1054+1055+1056)

1051

 

 

 

620

1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

1052

 

 

 

621

2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

1053

 

 

 

622

3. Nerealizovani gubitak po osnovu udela

1054

 

 

 

623

4. Nerealizovani gubitak po osnovu nepokretnosti

1055

 

 

 

629

5. Ostali nerealizovani gubici

1056

 

 

 

 

III UKUPAN NEREALIZOVANI DOBITAK (1045-1051) ≥0

1057

 

 

 

 

IV UKUPAN NEREALIZOVANI GUBITAK (1051-1045) ≥0

1058

 

 

 

 

V. DOBITAK I GUBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

 

 

 

 

74-64

I DOBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

1059

 

 

 

64-74

II GUBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

1060

 

 

 

 

G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA

 

 

 

 

 

I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1043-1044+1057-1058+1059-1060) ≥0

1061

 

 

 

 

II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1044-1043+1058-1057+1060-1059) ≥0

1062

 

 

 

 

D. ZARADA PO AKCIJI

 

 

 

 

 

I OSNOVNA ZARADA PO AKCIJI

1063

 

 

 

 

II UMANJENA (RAZVODNJENA) ZARADA PO AKCIJI

1064

 

 

 

 

U _____________________

 

 

dana _____ 20____ godine

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 3

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva

 

Poslovno ime fonda

 

 

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

u periodu od ___ do ____ 20____ godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

Pozicija

AOP

Napomena

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA

 

 

 

 

 

I POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1061)

2001

 

 

 

 

II SMANJENJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA (1062)

2002

 

 

 

 

B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK

 

 

 

 

 

a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

540

1. Promene revalorizacije

 

 

 

 

a) povećanje revalorizacionih rezervi

2003

 

 

 

b) smanjenje revalorizacionih rezervi

2004

 

 

 

541, 542

2. Nerealizovani dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

 

 

 

 

a) dobici

2005

 

 

 

b) gubici

2006

 

 

 

 

v) Stavke koje mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

543, 544

1. Nerealizovani gubici i dobici po osnovu hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz ostali rezultat

 

 

 

 

a) dobici

2007

 

 

 

b) gubici

2008

 

 

 

 

I DOBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA

2009

 

 

 

 

II GUBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA

2010

 

 

 

 

III UKUPAN OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK (2003+2005+2007+2009)-(2004+2006+2008+2010) ≥0

2011

 

 

 

 

IV UKUPAN OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK (2004+2006+2008+2010) - (2003+2005+2007+2009) ≥0

2012

 

 

 

 

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA

 

 

 

 

 

I UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK (2001-2002+2011-2012) ≥0

2013

 

 

 

 

II UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK (2002-2001+2012-2011) ≥ 0

2014

 

 

 

 

U _____________________

 

 

dana _____ 20____ godine

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 4

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva

 

Poslovno ime fonda

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

u periodu od ___ do ___ 20____ godine

- u hiljadama dinara

Pozicija

AOP

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

 

I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)

3001

 

 

1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja

3002

 

 

2. Prilivi po osnovu dividendi i učešća u dobitku

3003

 

 

3. Prilivi po osnovu kamata

3004

 

 

4. Ostali prilivi

3005

 

 

II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)

3006

 

 

1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja

3007

 

 

2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje

3008

 

 

3. Odlivi po osnovu kupovine i prodaje ulaganja

3009

 

 

4. Odlivi po osnovu naknada članovima uprave

3010

 

 

5. Odlivi po osnovu naknada depozitaru

3011

 

 

6. Ostali odlivi

3012

 

 

7. Porez na dobitak

3013

 

 

III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)≥0

3014

 

 

IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001) ≥0

3015

 

 

B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

 

 

 

I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)

3016

 

 

1. Prilivi po osnovu izdavanja akcija/udela

3017

 

 

2. Prilivi po osnovu zaduživanja

3018

 

 

3. Ostali prilivi

3019

 

 

II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3021+3022+3023+3024)

3020

 

 

1. Odlivi po osnovu razduživanja

3021

 

 

2. Otkup sopstvenih akcija/udela

3022

 

 

3. Isplata dividendi (učešća u dobitku)

3023

 

 

4. Ostali odlivi

3024

 

 

III NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020) ≥0

3025

 

 

IV NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016) ≥0

3026

 

 

V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014-3015+3025-3026) ≥0

3027

 

 

G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015-3014+3026-3025) ≥0

3028

 

 

D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA

3029

 

 

Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3030

 

 

E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3031

 

 

Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) =(3027-3028+3029+3030-3031)

3032

 

 

 

U _____________________

 

 

dana _____ 20____ godine

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 5

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

Tekst se nalazi u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

 

Prilog 5

STATISTIČKI IZVEŠTAJI ZA INVESTICIONE FONDOVE

 

Obrazac 1

 

STATISTIČKI IZVEŠTAJ
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM /
OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA /
ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NEMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

Tekst se nalazi u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

Obrazac 2

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva

 

Poslovno ime fonda

 

 

STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

za 20_____ godinu

I OPŠTI PODACI O OBVEZNIKU

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)

9001

   

2. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu

9002

   

3. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće 10% ili više od 10%

9003

   

4. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

9004

 

 

II STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- u hiljadama dinara

- broj akcija kao ceo broj

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

501

I AKCIJSKI KAPITAL

9005

 

 

 

u tome: strani kapital

9006

 

 

 

1. Obične akcije

 

 

 

 

1.1. Broj običnih akcija

9007

 

 

501 (deo)

1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno

9008

 

 

 

2. Prioritetne akcije

 

 

 

 

2.1. Broj prioritetnih akcija

9009

 

 

501 (deo)

2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno

9010

 

 

 

3. Svega - nominalna vrednost akcija (9008+9010=9005)

9011

 

 

502

II UDELI

9012

 

 

 

u tome: strani kapital

9013

 

 

III OBAVEZE

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

412, 427

1. Obaveze za dividende (potražni promet bez početnog stanja)

9014

 

 

424, 429 (deo)

2. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima i prema članovima uprave (potražni promet bez početnog stanja)

9015

 

 

423, 426, 429 (deo)

3. Ostale obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)

9016

 

 

429 (deo)

4. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada (potražni promet bez početnog stanja)

9017

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9014 do 9017)

9018

 

 

IV TROŠKOVI

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

609 (deo)

1. Troškovi poreza (osim poreza na zarade)

9019

 

 

609 (deo)

2. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora

9020

 

 

609 (deo)

3. Troškovi zakupa

9021

 

 

609 (deo)

4. Troškovi premije osiguranja

9022

 

 

604

5. Rashodi po osnovu kamata

9023

 

 

609 (deo)

6. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

9024

 

 

609 (deo)

7. Rashodi za humanitarne naučne i verske namene, sportske namene, kulturne, zdravstvene, obrazovne, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene

9025

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9019 do 9025)

9026

 

 

V PRIHODI

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

700 (deo)

1. Prihodi od kamata na depozite

9027

 

 

700 (deo)

2. Prihodi od kamata na hartije od vrednosti

9028

 

 

709 (deo)

3. Prihodi od naknada šteta od društva za osiguranje

9029

 

 

709 (deo)

4. Prihodi od povraćaja poreskih dažbina

9030

 

 

709 (deo)

5. Prihodi po osnovu donacija

9031

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9027 do 9031)

9032

 

 

 

U _____________________

 

 

dana _____ 20____ godine

 

Zakonski zastupnik društva