Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE

("Sl. glasnik RS", br. 15/2014, 137/2014, 143/2014 - ispr. i 25/2018)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuju poslovne knjige i kontni okvir za investicione fondove, finansijski izveštaji za investicione fondove, kao i godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaji za potrebe statistike za zatvorene, odnosno privatne investicione fondove.

Sastavni deo ovog pravilnika su:

1. kontni okvir za investicione fondove (prilog 1),

2. finansijski izveštaji za otvorene investicione fondove (prilog 2),

3. finansijski izveštaji za investicione fondove (prilog 3),

4. statistički izveštaj za investicione fondove (prilog 4).

Pojmovi

Član 2

Pojedini pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju sledeća značenja:

1. Komisija je Komisija za hartije od vrednosti,

2. Zakon je Zakon o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13),

3. Agencija je Agencija za privredne registre,

4. Društvo za upravljanje je pravno lice koje ima dozvolu za obavljanje delatnosti društva za upravljanje u smislu zakona kojim se uređuju investicioni fondovi,

5. Otvoreni investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja, koja nema svojstvo pravnog lica, organizovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi,

6. Zatvoreni investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja, osnovana u formi akcionarskog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi,

7. Privatni investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja, osnovana u formi društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi,

8. MSFI su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja,

9. MRS su Međunarodni računovodstveni standardi,

10. Veliko pravno lice je pravno lice koje ispunjava kriterijume propisane Zakonom ili koje je Zakonom proglašeno za veliko pravno lice i koje je obveznik vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom,

11. Redovni godišnji finansijski izveštaj je izveštaj koji treba da pruži istinit i pošten pregled finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica i koji se sastavlja za prethodnu poslovnu godinu,

12. Vanredni finansijski izveštaj je izveštaj koji se sastavlja u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem.

II POSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige

Član 3

Poslovne knjige predstavljaju jednoobrazne evidencije o stanju i promenama na imovini, obavezama i kapitalu, prihodima i rashodima društva za upravljanje.

U poslovne knjige podaci se unose na osnovu računovodstvenih isprava.

Poslovne knjige vode se u skladu sa načelom nepromenljivog zapisa o nastaloj poslovnoj promeni.

Vođenje poslovnih knjiga

Član 4

Društvo za upravljanje, saglasno zakonu kojim se uređuju investicioni fondovi, vodi poslovne knjige za svaki fond kojim upravlja.

Društvo za upravljanje ne može, saglasno Zakonu, da vođenje poslovnih knjiga za investicione fondove kojima upravlja, poveri drugom pravnom licu čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga.

Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu koja je, po pravilu, jednaka kalendarskoj.

Društvo za upravljanje vrši otvaranje poslovnih knjiga investicionog fonda na početku poslovne godine na osnovu zaključnog bilansa stanja tog fonda prethodne godine.

Društvo za upravljanje za novoosnovani investicioni fond otvara poslovne knjige na osnovu bilansa osnivanja, koji se sastavlja na osnovu popisa imovine i obaveza, sa stanjem na dan upisa u registar investicionih fondova.

Čuvanje podataka

Član 5

Društvo za upravljanje je dužno da koristi standardni računovodstveni softver koji omogućava funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i onemogućava brisanje proknjiženih poslovnih promena.

Društvo za upravljanje je dužno da uredno čuva računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje investicionog fonda na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Zaključivanje poslovnih knjiga

Član 6

Društvo za upravljanje poslovne knjige investicionog fonda zaključuje posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige.

Društvo za upravljanje poslovne knjige investicionog fonda zaključuje najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja.

III KONTNI OKVIR I SADRŽINA RAČUNA U KONTNOM OKVIRU

Kontni okvir

Član 7

Društvo za upravljanje poslovne promene investicionog fonda knjiži na računima propisanim Kontnim okvirom za investicione fondove.

Propisani trocifreni računi se, po potrebi, mogu raščlanjavati na analitičke račune saglasno zahtevima MSFI.

Komisija može doneti uputstvo o bližoj sadržini računa u Kontnom okviru za investicione fondove.

Klasa 1: Gotovina i potraživanja

Član 8

Na računima grupe 10 Gotovina - iskazuju se stanje i promene gotovine na tekućem i deviznim računima i novčanim računima kod kastodi banke.

Na računima grupe 11 Potraživanja - iskazuju se stanje i promene potraživanja koja nastaju iz obavljanja osnovne delatnosti fondova.

Na računima grupe 12 Potraživanja od društva za upravljanje - iskazuju se stanje i promene potraživanja od društva za upravljanje fondom, u skladu sa nazivima računa.

Na računima grupe 13 Potraživanja od kastodi banke - iskazuju se stanje i promene potraživanja od kastodi banke.

Na računima grupe 14 Ostala potraživanja iskazuju se ostala potraživanja.

Na računima grupe 15 Aktivna vremenska razgraničenja i odložena poreska sredstva - iskazuju se stanje i promene nastalih, a nefakturisanih prihoda i unapred plaćenih rashoda i odložena poreska sredstva.

Klasa 2: Ulaganja fonda

Član 9

Na računima grupe 20 i 21 iskazuju se stanje i promene ulaganja fonda u hartije od vrednosti domaćih i stranih izdavalaca i to u: hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju, i hartije od vrednosti koje su označene kao hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha saglasno MRS-39. Dugoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 32, MRS 39, MSFI 9, MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 i drugim relevantnim MRS i MSFI. Kratkoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 39, MSFI 9, MSFI 13 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 22 Depoziti - iskazuju se stanje i promene oročenih depozita fonda kod banaka.

Na računima grupe 23 Udeli - iskazuju se stanje i promene udela koje su u svojini fonda.

Na računima grupe 24 Nepokretnosti - iskazuju se stanje i promene nepokretnosti po fer vrednosti koje su u svojini fonda.

Na računima grupe 28 Ostala ulaganja - iskazuju se stanje i promene ulaganja koja nisu navedena na računima klase 2.

Na računima grupe 29 Gubitak iznad visine neto imovine - iskazuje se iznos gubitka koji prelazi vrednost neto imovine fonda.

Klasa 3: Obaveze

Član 10

Na računima grupe 30 Obaveze prema društvu za upravljanje - iskazuju se stanje i promene obaveza fonda prema društvu za upravljanje fondom koje nastaju po osnovu naknade za upravljanje, obaveza za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica i ostalih obaveza prema fondu.

Na računima grupe 31 Obaveze po osnovu članstva - iskazuju se stanje i promene obaveza prema članovima fonda po osnovu otkupa investicionih jedinica i njihovog prenosa, obaveza po osnovu isplate članovima iz realizovanog dobitka.

Na računima grupe 32 Ostale obaveze iz poslovanja - iskazuju se stanje i promene obaveza fonda koje su vezane za njegovo poslovanje, osim obaveza vezanih za odnose sa društvom za upravljanje fondom.

Na računima grupe 33 Kratkoročne finansijske obaveze - iskazuju se stanje i promene obaveza fonda po osnovu uzetih kratkoročnih kredita, ostalih kratkoročnih finansijskih obaveza, kao i deo dugoročnih obaveza koji je dospeo za plaćanje.

Na računima grupe 34 Dugoročne finansijske obaveze - iskazuju se stanje i promene obaveza čiji je rok dospeća duži od godinu dana prema nazivima računa.

Na računima grupe 35 Pasivna vremenska razgraničenja i odložene poreske obaveze - iskazuju se stanje i promene nastalih, a neplaćenih rashoda i unapred naplaćenih prihoda i stanje i promene odloženih obaveza za porez na dobitak.

Klasa 4: Kapital

Član 11

Na računima grupe 40 Osnovni kapital - iskazuju se stanje i promene osnovnog kapitala otvorenog, zatvorenog ili privatnog investicionog fonda.

Na računima grupe 41 Upisani a neuplaćeni kapital - iskazuje se iznos upisanih a neuplaćenih akcija, odnosno udela utvrđen na osnovu odluke skupštine fonda o povećanju kapitala.

Na računima grupe 42 Kapitalne rezerve - iskazuju se stanje i promene emisione premije i moguće uplate akcionara zatvorenog investicionog fonda pri konverziji preferencijalnih u obične akcije, konverziji obveznica u akcije i ostale uplate akcionara u kapital koje nisu praćene emisijom akcija.

Na računima grupe 43 Rezerve iz dobitka - iskazuju se stanje i promene rezervi koje su u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom, odnosno statutom fonda i odlukama skupštine fonda izdvojene iz dobitka.

Na računima grupe 44 Revalorizacione rezerve i kumulirani nerealizovani dobici i gubici - iskazuju se, u skladu sa MRS 16, MRS 39, MRS 40 i MSFI 3 i drugim relevantnim MRS i MSFI, stanje i promene efekata promene fer vrednosti imovine. iskazuju se efekti revalorizacije, i nerealizovani dobici i gubici koji se uključuju u izveštaj o ostalom rezultatu u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja.

Na računu grupe 45 Neraspoređeni dobitak - iskazuju se stanje i promene dobitaka koji u prethodnim i tekućoj godini nisu raspoređeni.

Na računima grupe 46 Gubitak - iskazuju se stanje i promene gubitka iz prethodnih i gubitka tekuće godine.

Na računu grupe 47 Otkupljene sopstvene akcije, odnosno udeli - iskazuju se stanje i promene otkupljenih sopstvenih akcija zatvorenog investicionog fonda, odnosno udela privatnog investicionog fonda.

Klasa 5: Rashodi

Član 12

Na računima grupe 50 Poslovni rashodi - iskazuju se rashodi koji su uslovljeni obavljanjem poslovne aktivnosti fonda i to kako oni koje direktno snosi fond, tako i oni koji koje fond snosi ali preko društva za upravljanje fondom.

Na računima grupe 51 Realizovani gubitak - iskazuju se gubici nastali pri prodaji hartija od vrednosti, kursnih razlika, gubici na prodaji nepokretnosti i ostali realizovani gubici.

Na računima grupe 52 Nerealizovani gubitak - iskazuju se negativni efekti promene vrednosnih usklađivanja sredstava i obavezama po vrstama, preko iznosa raspoloživih revalorizacionih rezervi.

Ovi rashodi se obuhvataju u skladu sa MRS 16, MRS 36, MRS 38 i drugim relevantnim standardima uz odobrenje računa ispravki vrednosti grupa sredstava na koja se odnose.

Na računima grupe 53 Finansijski rashodi - iskazuju se rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika i ostali finansijski rashodi.

Na računima grupe 59 Prenos rashoda - iskazuje se prenos rashoda.

Klasa 6: Prihodi

Član 13

Na računima grupe 60 Poslovni prihodi - iskazuju se prihodi koji nastaju iz osnovne delatnosti fonda.

Na računima grupe 61 Realizovani dobitak - iskazuju se dobici koji nastaju pri prodaji hartija od vrednosti, promeni kursa stranih valuta i prodaji nepokretnosti u odnosu na nabavnu vrednost istih.

Na računima grupe 62 Nerealizovani dobitak - iskazuju se dobici nastali po osnovu usklađivanja vrednosti imovine.

Na računima grupe 63 Finansijski prihodi - iskazuju se finansijski prihodi, osim kamata i dividendi, koji za investicione fondove predstavljaju poslovne prihode.

Na računu grupe 69 Prenos prihoda - iskazuje se prenos prihoda.

Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i računa uspeha

Član 14

Na računu 70 Otvaranje glavne knjige - iskazuju se početna stanja pozicija aktive i pasive iz bilansa osnivanja na početku rada fonda i početnog bilansa stanja na početku svake godine.

Na računima grupe 71 Zaključak računa uspeha - iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda na dan bilansa.

Na računima grupe 72 Račun dobitka ili gubitka - iskazuju se ostvareni dobitak, odnosno gubitak na kraju obračunskog perioda.

Na računu grupe 73 Zaključak računa stanja - iskazuje se zaključak računa stanja - aktive i pasive fonda na dan bilansa.

Klasa 8: Vanbilansna evidencija

Član 15

Na računima grupe 88 Vanbilansna aktiva - iskazuju se stanje i promene sredstava uzetih u operativni zakup i drugih sredstava koja nisu u vlasništvu fonda, osim sredstava uzetih u finansijski zakup.

Na računima grupe 89 Vanbilansna pasiva - iskazuju se stanje i promene obaveza po osnovu sredstava koja su iskazana na računima grupe 88.

IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

MSFI i opšta računovodstvena načela

Član 16

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima investicioni fond, kao veliko pravno lice u skladu sa Zakonom, primenjuje MSFI.

Pozicije u finansijskim izveštajima društvo za upravljanje vrednuje u skladu sa opštim računovodstvenim načelima u skladu sa Zakonom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, društvo za upravljanje može odstupiti od opštih računovodstvenih načela samo u slučajevima primene pojedinih MSFI.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, društvo za upravljanje je dužno da u Napomenama uz finansijske izveštaje obelodani takvo odstupanje, razloge za odstupanje i efekte odstupanja na imovinu, obaveze, finansijsku poziciju i dobitak ili gubitak.

Finansijski izveštaji

Član 17

Godišnji i polugodišnji finansijski izveštaj otvorenog investicionog fonda obuhvata sledeće izveštaje:

1. Bilans stanja (Izveštaj o neto imovini),

2. Bilans uspeha,

3. Izveštaj o tokovima gotovine,

4. Izveštaj o promenama neto imovine,

5. Napomene uz finansijske izveštaje.

Godišnji i polugodišnji finansijski izveštaj zatvorenog investicionog fonda i godišnji finansijski izveštaj privatnog investicionog fonda obuhvata sledeće izveštaje:

1. Bilans stanja (Izveštaj o neto imovini),

2. Bilans uspeha,

3. Izveštaj o ostalom rezultatu,

4. Izveštaj o tokovima gotovine,

5. Izveštaj o promenama na kapitalu,

6. Napomene uz finansijske izveštaje.

Vanredni finansijski izveštaj investicionog fonda obuhvata Bilans stanja i Bilans uspeha.

Bilans stanja

Član 18

Bilans stanja predstavlja pregled imovine, obaveza i kapitala na poslednji dan izveštajnog perioda sa uporednim podacima za prethodni period.

Rezultat poslovanja

Član 19

Ukupan rezultat poslovanja prikazuje se u Bilansu uspeha i Izveštaju o ostalom rezultatu.

Bilans uspeha predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja nastalih u određenom periodu.

Izveštaj o ostalom rezultatu čine stavke prihoda i rashoda zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda (uključujući i reklasifikacije usled korigovanja) koje nisu priznate u Bilansu uspeha saglasno određenim MSFI), odnosno nerealizovani dobici i gubici nastali usled promena na kapitalu (osim promena nastalih iz odnosa sa vlasnicima kapitala).

Ukupan rezultat poslovanja iskazuje ukupnu dobit, odnosno raspodeljivu dobit iz redovnog poslovanja i neraspodeljivi deo dobiti nastao usled ekonomskih uslova poslovanja.

Izveštaj o tokovima gotovine

Član 20

Izveštaj o tokovima gotovine čine informacije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju stanje gotovine na početku i kraju perioda, prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja, kursne razlike po osnovu preračuna gotovine i neto priliv, odnosno odliv gotovine.

Prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata ne smatra tokom gotovine.

Izveštaj o tokovima gotovine priprema se u skladu sa MRS 7 primenom direktne metode.

Izveštaj o promenama na kapitalu

Član 21

Izveštaj o promenama na kapitalu čine informacije o promenama na kapitalu zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju početno stanje, korekcije usled materijalno značajnih grešaka, odnosno korekcije usled promena računovodstvene politike koja se primenjuje retrospektivno, promene tokom perioda i stanje na kraju perioda i to za komponente kapitala, ostalog kapitala i ostalog rezultata, ukupni kapital i gubitak iznad kapitala.

Podaci se iskazuju za svaku komponentu kapitala i ostalog rezultata označenih u zaglavlju kolona 3 do 11, i to za svaki red od 1 do 9 posebno za dugovna salda računa, a posebno za potražna salda računa.

Razlika ukupnih iznosa potražnih i dugovnih salda iz kolona 3 do 11 iskazuje se za odgovarajući redni broj u koloni 12 (ukupan kapital), ako je zbir potražnih salda računa tog reda veći od zbira dugovnih salda računa istog reda.

Razlika ukupnih iznosa dugovnih i potražnih salda iz kolona 3 do 11 iskazuje se za odgovarajući redni broj u koloni 13 (gubitak iznad visine kapitala), ako je zbir dugovnih salda računa tog reda veći od zbira potražnih salda računa istog reda.

Napomene uz finansijske izveštaje

Član 22

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opšte informacije o društvu za upravljanje i investicionom fondu, primenjene računovodstvene politike, primenjene osnove za vrednovanje pozicija u izveštajima, korekcije početnog stanja po osnovu greške ili promene računovodstvene politike, opise ili raščlanjavanja stavki obelodanjenih u finansijskim izveštajima i informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u tim izveštajima, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnost poslovanja društva za upravljanje i dodatne informacije u skladu sa zahtevima MSFI.

Za napomene uz finansijske izveštaje nije propisan poseban obrazac, a informacije iz stava 1 ovog člana prikazuju se arapskim brojevima prema redosledu obrazaca i pozicija u obrascima, odnosno prema redosledu MRS, odnosno MSFI.

Sastavljanje finansijskih izveštaja

Član 23

Društvo za upravljanje sastavlja redovan godišnji finansijski izveštaj za prethodnu poslovnu godinu za svaki investicioni fond kojim upravlja, odnosno vanredni finansijski izveštaj investicionog fonda u slučajevima propisanim Zakonom.

Redovan godišnji finansijski izveštaj za novoosnovani investicioni fond sastavlja za se period koji počinje datumom upisa u registar investicionih fondova, a završava se datumom izveštajnog perioda, a u obrascima finansijskih izveštaja ne prikazuje poslovanje u prethodnoj godini.

Finansijske izveštaje investicionog fonda društvo za upravljanje sastavlja na obrascima koji su sastavni deo ovog pravilnika.

U obrasce iz stava 3 ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara i upisuju se na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.

Komisija može doneti uputstvo o sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja.

Uputstvo iz stava 5. ovog člana objavljuje se na internet stranici Komisije.

Revizija finansijskih izveštaja

Član 24

Društvo za upravljanje je obavezno da obezbedi reviziju finansijskih izveštaja za investicioni fond kojim upravlja, koja se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje revizija.

Reviziju finansijskih izveštaja može da obavlja društvo za reviziju koje se nalazi na Listi revizora koji mogu da vrše reviziju finansijskih izveštaja javnih društava, a koju utvrđuje i objavljuje Komisija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Godišnji izveštaj o poslovanju

Član 25

Društvo za upravljanje sastavlja Godišnji izveštaj o poslovanju za zatvorene, odnosno privatne investicione fondove koji sadrži podatke propisane Zakonom, kao i podatke iz mesečnih izveštaja investicionih fondova propisane pravilnikom Komisije kojim se propisuju uslovi za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima.

Statistički izveštaj

Član 26

Društvo za upravljanje za investicioni fond kojim upravlja sastavlja Statistički izveštaj koji sadrži opšte podatke o fondu, podatke o strukturi osnovnog kapitala, obavezama, troškovima i prihodima fonda.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli, iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju.

Dostavljanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju

Član 27

Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji do 30. aprila tekuće godine dostavi za investicione fondove kojima upravlja:

- godišnje finansijske izveštaje,

- godišnji izveštaj o poslovanju zatvorenog investicionog fonda,

- odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju,

- izveštaj eksternog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja,

- odluku o usvajanju izveštaja eksternog revizora.

Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji do 31. avgusta tekuće godine dostavi polugodišnje finansijske izveštaje otvorenih i zatvorenih investicionih fondova kojima upravlja i odluku o usvajanju tih finansijskih izveštaja.

Društvo za upravljanje je dužno da, radi javnog objavljivanja, Agenciji dostavi redovne i vanredne finansijske izveštaje investicionih fondova i dokumenta uz te izveštaje, na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Društvo za upravljanje je dužno da, radi obrade podataka za potrebe statistike, Agenciji dostavi statistički izveštaj zatvorenog, odnosno privatnog fonda, na način i u rokovima propisanim Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primena

Član 28

Društvo za upravljanje je dužno da uskladi vođenje poslovnih knjiga investicionih fondova kojima upravlja sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do dana pod kojim se sastavljaju finansijski izveštaji za 2014. godinu.

Odredbe ovog pravilnika se primenjuju počev od finansijskih izveštaja investicionih fondova koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Prestanak važenja propisa

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za investicione fondove ("Službeni glasnik RS", broj 8/09) i Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izveštaja investicionih fondova ("Službeni glasnik RS", broj 8/09).

Završna odredba

Član 30

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

KONTNI OKVIR ZA INVESTICIONE FONDOVE

 

Klasa 1: GOTOVINA I POTRAŽIVANJA

10

GOTOVINA

100

Gotovina u blagajni

101

Tekući račun

102

Gotovina u dinarima kod kastodi banke

103

Devizni račun

104

Gotovina u stranoj valuti kod kastodi banke

11

POTRAŽIVANJA IZ AKTIVNOSTI FONDA

110

Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti

111

Potraživanja po osnovu kamata

112

Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku

113

Potraživanja po osnovu prodaje investicionih jedinica

114

Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti

115

Potraživanja po osnovu prenosa investicionih jedinica

118

Ostala potraživanja

119

Ispravka vrednosti potraživanja iz aktivnosti fonda

12

POTRAŽIVANJA OD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

120

Potraživanja po osnovu više isplaćene naknade za upravljanje

121

Potraživanja za refundiranje transakcionih troškova

128

Ostala potraživanja od društva za upravljanje

129

Ispravka vrednosti potraživanja od društva za upravljanje

13

POTRAŽIVANJA OD KASTODI BANKE

14

OSTALA POTRAŽIVANJA

15

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

150

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi

151

Unapred plaćeni rashodi

158

Odložena poreska sredstva

159

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

Klasa 2: ULAGANJA FONDA

20

HARTIJE OD VREDNOSTI DOMAĆIH IZDAVALACA

200

Hartije od vrednosti do roka dospeća

201

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

202

Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

203

Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha - deo koji dospeva do jedne godine

209

Ispravka vrednosti ulaganja fonda u hartije od vrednosti domaćih izdavalaca

21

HARTIJE OD VREDNOSTI STRANIH IZDAVALACA

210

Hartije od vrednosti do roka dospeća

211

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

212

Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

213

Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha - deo koji dospeva do jedne godine

219

Ispravka vrednosti ulaganja fonda u hartije od vrednosti stranih izdavalaca

22

DEPOZITI

220

Depoziti kod domaćih banaka

221

Depoziti kod stranih banaka

229

Ispravka vrednosti depozita

23

UDELI

24

NEPOKRETNOSTI

240

Zemljište

241

Poslovni objekti

242

Stambeni objekti

243

Stambeno-poslovni objekti

244

Ekonomski objekti

248

Ostale nepokretnosti

249

Ispravka vrednosti nepokretnosti

28

OSTALA ULAGANJA

29

(brisana)

Klasa 3: OBAVEZE

30

OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

300

Obaveze za naknadu za upravljanje

301

Obaveze za manje obračunatu i isplaćenu naknadu za upravljanje

302

Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica

309

Ostale obaveze prema društvu za upravljanje

31

OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA

310

Obaveze po osnovu otkupa investicionih jedinica

311

Obaveze po osnovu prenosa investicionih jedinica

312

Obaveze za isplate članovima iz realizovanog dobitka

319

Ostale obaveze po osnovu članstva

32

OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

320

Obaveze po osnovu kupovine i prodaje finansijskih instrumenata

321

Obaveze po osnovu kupovine i prodaje udela

322

Obaveze po osnovu kupovine i prodaje nepokretnosti

323

Obaveze za naknadu kastodi banci

324

Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora

325

Obaveze za kamate

326

Obaveze po osnovu eksterne revizije

327

Obaveze za dividende

328

Obaveze za porez na dobitak

329

Ostale poslovne obaveze

33

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

330

Kratkoročni krediti

331

Deo dugoročnih obaveza dospeo za plaćanje

339

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

34

DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

340

Dugoročni krediti u zemlji

341

Dugoročni krediti u inostranstvu

349

Ostale dugoročne finansijske obaveze

35

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

350

Obračunati neplaćeni rashodi

351

Unapred naplaćeni prihodi

358

Odložene poreske obaveze

359

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Klasa 4: KAPITAL

40

OSNOVNI KAPITAL

400

Investicione jedinice

401

Akcijski kapital

402

Udeli u osnovnom kapitalu

41

UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

410

Upisane a neuplaćene akcije

411

Upisani a neuplaćeni udeli

42

KAPITALNE REZERVE

420

Emisiona premija

421

Ostale kapitalne rezerve

43

REZERVE IZ DOBITKA

430

Zakonske rezerve

431

Ostale rezerve iz dobitka

44

REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

440

Revalorizacione rezerve

441

Nerealizovani dobici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

442

Nerealizovani gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

443

Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

444

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

45

NERASPOREĐENI DOBITAK

450

Neraspoređeni dobitak prethodnih godina

451

Neraspoređeni dobitak tekuće godina

46

GUBITAK

460

Gubitak prethodnih godina

461

Gubitak tekuće godine

47

OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE, ODNOSNO UDELI

470

Otkupljene sopstvene akcije

471

Otkupljeni sopstveni udeli

Klasa 5: RASHODI

50

POSLOVNI RASHODI

500

Naknada društvu za upravljanje

501

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti

502

Troškovi kupovine i prodaje udela

503

Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti

504

Rashodi po osnovu kamata

505

Naknada članovima uprave

506

Troškovi kastodi banke

507

Troškovi eksterne revizije

509

Ostali poslovni rashodi

51

REALIZOVANI GUBITAK

510

Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

511

Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

512

Realizovani gubitak po osnovu udela

513

Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti

519

Ostali realizovani gubici

52

NEREALIZOVANI GUBITAK

520

Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

521

Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

522

Nerealizovani gubitak po osnovu udela

523

Nerealizovani gubitak po osnovu nepokretnosti

529

Ostali nerealizovani gubici

53

FINANSIJSKI RASHODI

530

Rashodi po osnovu kamata

539

Ostali finansijski rashodi

59

PRENOS RASHODA

590

Prenos rashoda

Klasa 6: PRIHODI

60

POSLOVNI PRIHODI

600

Prihodi od kamata

601

Prihodi od dividendi i učešća u dobitku

602

Prihodi od zakupa

609

Ostali prihodi

61

REALIZOVANI DOBITAK

610

Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

611

Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

612

Realizovani dobitak po osnovu udela

613

Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti

619

Ostali realizovani dobici

62

NEREALIZOVANI DOBITAK

620

Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

621

Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

622

Nerealizovani dobitak po osnovu udela

623

Nerealizovani dobitak po osnovu nepokretnosti

629

Ostali nerealizovani dobici

63

FINANSIJSKI PRIHODI

630

Finansijski prihodi

69

PRENOS PRIHODA

690

Prenos prihoda

Klasa 7: OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA

70

OTVARANJE GLAVNE KNJIGE

700

Račun otvaranja

71

ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA

710

Račun rashoda i prihoda

711

Prenos ukupnog rezultata

72

RAČUN DOBITKA ILI GUBITKA

720

Račun dobitka ili gubitka

721

Poreski rashod perioda

722

Odloženi poreski rashodi perioda

723

Odloženi poreski prihodi perioda

724

Prenos dobitka ili gubitka

73

ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA

730

Račun izravnanja

Klasa 8: VANBILANSNA EVIDENCIJA

88

VANBILANSNA AKTIVA

89

VANBILANSNA PASIVA

 

Prilog 2

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA OTVORENE INVESTICIONE FONDOVE

 

Obrazac 1

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj društva

Registarski broj
fonda

PIB društva

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Naziv fonda

 

 

BILANS STANJA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

na dan _____. _____. 20__. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun

POZICIJA

AOP

Napomena

Iznos

tekuća godina

prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. UKUPNA IMOVINA (0002+0003+0007)

0001

 

 

 

10

I. GOTOVINA

0002

 

 

 

11 (osim 114), 12, 13, 14

II. POTRAŽIVANJA (0004+0005+0006)

0003

 

 

 

11 (osim 114)

1. Potraživanja iz aktivnosti fonda

0004

 

 

 

12

2. Potraživanja od društva za upravljanje

0005

 

 

 

13, 14

3. Ostala potraživanja

0006

 

 

 

20, 21, 22, 28

III. ULAGANJA FONDA
(0008+0011+0014+0017+0018)

0007

 

 

 

 

1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća (0009+0010)

0008

 

 

 

200, deo 209

1.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća domaćih izdavalaca

0009

 

 

 

210, deo 219

1.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća stranih izdavalaca

0010

 

 

 

 

2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju (0012+0013)

0011

 

 

 

201, deo 209

2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju domaćih izdavalaca

0012

 

 

 

211, deo 219

2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju stranih izdavalaca

0013

 

 

 

 

3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (0015+0016)

0014

 

 

 

202, 203, deo 209

3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih i izdavalaca

0015

 

 

 

212, 213, deo 219

3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata

0016

 

 

 

22

4. Depoziti

0017

 

 

 

28

5. Ostala ulaganja

0018

 

 

 

 

B. OBAVEZE (0402+0406+0407+0408)

0401

 

 

 

30

I. OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
(0403+0404+0405)

0402

 

 

 

300, 301

1. Obaveze za naknadu za upravljanje

0403

 

 

 

302

2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica

0404

 

 

 

309

3. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje

0405

 

 

 

31

II. OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA

0406

 

 

 

32 (osim 321, 322, 324)

III. OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

0407

 

 

 

33

IV. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

0408

 

 

 

 

V. NETO IMOVINA FONDA
(0001-0401 = 0410+0411-0412+0413-0414)

0409

 

 

 

400

I. INVESTICIONE JEDINICE NETO - UPLATE

0410

 

 

 

441, 443

II. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

0411

 

 

 

442, 444

III. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

0412

 

 

 

45

IV. NERASPOREĐENI DOBITAK

0413

 

 

 

46

V. GUBITAK

0414

 

 

 

 

G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI

 

 

 

 

 

I. BROJ INVESTICIONIH JEDINICA

0415

 

 

 

 

II. NETO IMOVINA PO INVESTICIONOJ JEDINICI

0416

 

 

 

Napomene:
1) Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju
2) Vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se ne iskazuje u hiljadama, već u celom broju

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dana _____ 20__ godine

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

 

 

Obrazac 2

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj društva

Registarski broj
fonda

PIB društva

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Naziv fonda

 

 

BILANS USPEHA
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od _____ do _____ 20__ godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun

POZICIJA

AOP

Napomena

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI

 

 

 

 

60

I. POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)

1001

 

 

 

600

1. Prihodi od kamata

1002

 

 

 

601

2. Prihodi od dividendi

1003

 

 

 

609

3. Ostali prihodi

1004

 

 

 

61

II. REALIZOVANI DOBITAK (1006+1007+1008)

1005

 

 

 

610

1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

1006

 

 

 

611

2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

1007

 

 

 

619

3. Ostali realizovani dobici

1008

 

 

 

50

III. POSLOVNI RASHODI (1010+1011+1012+1013+1014)

1009

 

 

 

500

1. Naknada društvu za upravljanje

1010

 

 

 

501

2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti

1011

 

 

 

504

3. Rashodi po osnovu kamata

1012

 

 

 

506

4. Troškovi kastodi banke

1013

 

 

 

507, 509

5. Ostali poslovni rashodi

1014

 

 

 

51

IV. REALIZOVANI GUBITAK (1016+1017+1018)

1015

 

 

 

510

1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

1016

 

 

 

511

2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

1017

 

 

 

519

3. Ostali realizovani gubici

1018

 

 

 

 

V. UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1005-1009-1015)

1019

 

 

 

 

VI. UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1009+1015-1001-1005)

1020

 

 

 

 

B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

 

 

 

 

62

I. NEREALIZOVANI DOBITAK (1022+1023+1024)

1021

 

 

 

620

1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

1022

 

 

 

621

2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

1023

 

 

 

629

3. Ostali nerealizovani dobici

1024

 

 

 

52

II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1026+1027+1028)

1025

 

 

 

520

1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

1026

 

 

 

521

2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

1027

 

 

 

529

3. Ostali nerealizovani gubici

1028

 

 

 

 

III. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1021-1025)

1029

 

 

 

 

IV. UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1025-1021)

1030

 

 

 

 

V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA

 

 

 

 

 

I. POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1019+1029-1020-1030)

1031

 

 

 

 

II. SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1020+1030-1019-1029)

1032

 

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dana _____ 20__ godine

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 3

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj društva

Registarski broj
fonda

PIB društva

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Naziv fonda

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od _____ do _____ 20__ godine

u hiljadama dinara

POZICIJA

AOP

Napomena

Iznos

Tekući period

Prethodni period

1

2

3

4

5

A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

 

 

I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
(3002+3003+3004+3005)

3001

 

 

 

1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja

3002

 

 

 

2. Prilivi po osnovu dividendi

3003

 

 

 

3. Prilivi po osnovu kamata

3004

 

 

 

4. Ostali prilivi

3005

 

 

 

II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3007+3008+3009+3010+3011+3012)

3006

 

 

 

1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja

3007

 

 

 

2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje

3008

 

 

 

3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti

3009

 

 

 

4. Odlivi po osnovu rashoda kamata

3010

 

 

 

5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke

3011

 

 

 

6. Ostali odlivi

3012

 

 

 

III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)

3013

 

 

 

IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)

3014

 

 

 

B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

 

 

 

 

I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016+3017+3018)

3015

 

 

 

1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica

3016

 

 

 

2. Prilivi po osnovu zaduživanja

3017

 

 

 

3. Ostali prilivi

3018

 

 

 

II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(3020+3021+3022)

3019

 

 

 

1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica

3020

 

 

 

2. Odlivi po osnovu razduživanja

3021

 

 

 

3. Ostali odlivi

3022

 

 

 

III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(3015-3019)

3023

 

 

 

IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(3019-3015)

3024

 

 

 

V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3013+3023-3014-3024)

3025

 

 

 

G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3014+3024-3013-3023)

3026

 

 

 

D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA

3027

 

 

 

Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3028

 

 

 

E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3029

 

 

 

Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002) (3025-3026+3027+3028-3029)

3030

 

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dana _____ 20__ godine

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 4

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj društva

Registarski broj
fonda

PIB društva

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Naziv fonda

 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od _____ do _____ 20__ godine

u hiljadama dinara

POZICIJA

AOP

Napomena

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

1

3

4

5

I. NETO IMOVINA NA POČETKU PERIODA

4001

 

 

 

II. UKUPNA POVEĆANJA NETO IMOVINE
(4003+4004+4005+4006)

4002

 

 

 

1. Povećanja po osnovu realizovanih dobitaka

4003

 

 

 

2. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

4004

 

 

 

3. Povećanja po osnovu nerealizovanih dobitaka od ulaganja u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

4005

 

 

 

4. Povećanja po osnovu prodaje investicionih jedinica

4006

 

 

 

III. UKUPNA SMANJENJA NETO IMOVINE
(4008+4009+4010+4011)

4007

 

 

 

1. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka

4008

 

 

 

2. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

4009

 

 

 

3. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka od ulaganja u hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

4010

 

 

 

4. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica

4011

 

 

 

IV. NETO IMOVINA NA KRAJU PERIODA
(4001+4002-4007)

4012

 

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

dana _____ 20__ godine

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

 

 

Prilog 3

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA ZATVORENE/PRIVATNE INVESTICIONE FONDOVE

 

Obrazac 1

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj
fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Poslovno ime fonda

 

 

BILANS STANJA
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

na dan _____ . _____. 20__ godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun

POZICIJA

AOP

Napomena

Iznos

tekuća godina

prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. UKUPNA IMOVINA
(0002+0003+0011+0012+0013)

0001

 

 

 

10

I. GOTOVINA

0002

 

 

 

11 (deo), 12, 13, 14

II. POTRAŽIVANJA
(0004+0005+0006+0007+0008+0009+0010)

0003

 

 

 

110, 119 (deo)

1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti

0004

 

 

 

111, 119 (deo)

2. Potraživanja po osnovu kamata

0005

 

 

 

112, 119 (deo)

3. Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku

0006

 

 

 

114, 119 (deo)

4. Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti

0007

 

 

 

12

5. Potraživanja od društva za upravljanje

0008

 

 

 

13

6. Potraživanja od kastodi banke

0009

 

 

 

14

7. Ostala potraživanja

0010

 

 

 

158

III. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

0011

 

 

 

15 (osim 158)

IV. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0012

 

 

 

20, 21, 22, 23, 24, 28

V. ULAGANJA FONDA
(0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020)

0013

 

 

 

200, 209 (deo), 210, 219 (deo)

1. Hartije od vrednosti koji se drže do roka dospeća

0014

 

 

 

201, 209 (deo), 211, 219 (deo)

2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

0015

 

 

 

202, 203, 209 (deo), 212, 213, 219 (deo)

3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

0016

 

 

 

22

4. Depoziti

0017

 

 

 

23

5. Udeli

0018

 

 

 

24

6. Nepokretnosti

0019

 

 

 

28

7. Ostala ulaganja

0020

 

 

 

 

B. OBAVEZE
(0402+0403+0404+0405+0408+0411+0412)

0401

 

 

 

30

I. OBAVEZE PREMA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

0402

 

 

 

31

II. OBAVEZE PO OSNOVU ČLANSTVA

0403

 

 

 

32

III. OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

0404

 

 

 

33

IV. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0406+0407)

0405

 

 

 

330

1. Kratkoročni krediti

0406

 

 

 

331, 339

2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze

0407

 

 

 

34

V. DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0409+0410)

0408

 

 

 

340, 341

1. Dugoročni krediti

0409

 

 

 

349

2. Ostale dugoročne finansijske obaveze

0410

 

 

 

358

VI. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

041 1

 

 

 

35 osim 358

VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0412

 

 

 

 

V. NETO IMOVINA (0001-0401=0414-0417+0418+0419+0420+0421-0422+0423-0426-0429)

0413

 

 

 

40

I. OSNOVNI KAPITAL (0415+0416)

0414

 

 

 

401

1. Akcijski kapital

0415

 

 

 

402

2. Udeli u osnovnom kapitalu

0416

 

 

 

41

II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

0417

 

 

 

42

III. KAPITALNE REZERVE

0418

 

 

 

43

IV. REZERVE IZ DOBITKA

0419

 

 

 

440

V. REVALORIZACIONE REZERVE

0420

 

 

 

441, 443

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

0421

 

 

 

442, 444

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

0422

 

 

 

45

VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0424+0425)

0423

 

 

 

450

1. Neraspoređeni dobitak prethodnih godina

0424

 

 

 

451

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine

0425

 

 

 

46

X. GUBITAK (0427+0428)

0426

 

 

 

460

1. Gubitak prethodnih godina

0427

 

 

 

461

2. Gubitak tekuće godine

0428

 

 

 

47

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE/UDELI

0429

 

 

 

 

G. GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE (0401-0001 =0417-0414-0418-0419-0420-0421+0422-0423+0426+0429)

0430

 

 

 

 

D. VANBILANSNE POZICIJE

 

 

 

 

88

I. VANBILANSNA AKTIVA

0431

 

 

 

89

II. VANBILANSNA PASIVA

0432

 

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dana _____ 20__ godine

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 2

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj
fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Poslovno ime fonda

 

 

BILANS USPEHA
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od _____ do _____ 20__ godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa /račun

POZICIJA

AOP

Napomena

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI

 

 

 

 

60

I. POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004+1005)

1001

 

 

 

600

1. Prihodi od kamata

1002

 

 

 

601

2. Prihodi od dividendi i učešća u dobitku

1003

 

 

 

602

3. Prihodi od zakupa

1004

 

 

 

609

4. Ostali prihodi

1005

 

 

 

61

II. REALIZOVANI DOBITAK (1007+1008+1009+1010+1011)

1006

 

 

 

610

1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

1007

 

 

 

611

2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

1008

 

 

 

612

3. Realizovani dobitak po osnovu udela

1009

 

 

 

613

4. Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti

1010

 

 

 

619

5. Ostali realizovani dobici

1011

 

 

 

50

III. POSLOVNI RASHODI
(1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020)

1012

 

 

 

500

1. Naknada društvu za upravljanje

1013

 

 

 

501

2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti

1014

 

 

 

502

3. Troškovi kupovine i prodaje udela

1015

 

 

 

503

4. Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti

1016

 

 

 

504

5. Rashodi po osnovu kamata

1017

 

 

 

505

6. Naknade članovima uprave

1018

 

 

 

506

7. Troškovi kastodi banke

1019

 

 

 

507, 509

8. Ostali poslovni rashodi

1020

 

 

 

51

IV. REALIZOVANI GUBITAK (1022+1023+1024+1025+1026)

1021

 

 

 

510

1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

1022

 

 

 

511

2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

1023

 

 

 

512

3. Realizovani gubitak pa osnovu udela

1024

 

 

 

513

4. Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti

1025

 

 

 

519

5. Ostali realizovani gubici

1026

 

 

 

 

V. UKUPNI REALIZOVANI DOBITAK (1001+1006-1012-1021)

1027

 

 

 

 

VI. UKUPNI REALIZOVANI GUBITAK (1012+1021-1001-1006)

1028

 

 

 

63

VII. FINANSIJSKI PRIHODI

1029

 

 

 

53

VIII. FINANSIJSKI RASHODI

1030

 

 

 

 

IX. DOBITAK IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI (1029-1030)

1031

 

 

 

 

X. GUBITAK IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI (1030-1029)

1032

 

 

 

 

XI. REALIZOVANI DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1027+1031-1028-1032)

1033

 

 

 

 

XII. REALIZOVANI GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1028+1032-1027-1031)

1034

 

 

 

 

XIII. POREZ NA DOBITAK

 

 

 

 

721

1. Poreski rashod perioda

1035

 

 

 

722

2. Odloženi poreski rashodi perioda

1036

 

 

 

723

3. Odloženi poreski prihodi perioda

1037

 

 

 

 

XIV. REALIZOVANI DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA (1033-1034-1035-1036+1037)

1038

 

 

 

 

XV. REALIZOVANI GUBITAK POSLE OPOREZIVANJA (1034-1033+1035+1036-1037)

1039

 

 

 

 

B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

 

 

 

 

62

I. NEREALIZOVANI DOBITAK (1041+1042+1043+1044+1045)

1040

 

 

 

620

1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

1041

 

 

 

621

2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

1042

 

 

 

622

3. Nerealizovani dobitak na udelima

1043

 

 

 

623

4. Nerealizovani dobitak na nepokretnostima

1044

 

 

 

629

5. Ostali nerealizovani dobici

1045

 

 

 

52

II. NEREALIZOVANI GUBITAK (1047+1048+1049+1050+1051)

1046

 

 

 

520

1. Nerealizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

1047

 

 

 

521

2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

1048

 

 

 

522

3. Nerealizovani gubitak na udelima

1049

 

 

 

523

4. Nerealizovani gubitak na nepokretnostima

1050

 

 

 

529

5. Ostali nerealizovani gubici

1051

 

 

 

 

III. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBITAK (1040-1046)

1052

 

 

 

 

IV. UKUPNI NEREALIZOVANI GUBITAK (1046-1040)

1053

 

 

 

 

V. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA

 

 

 

 

 

I. POVEĆANJE NETO IMOVINE FONDA (1038+1052-1039-1053)

1054

 

 

 

 

II. SMANJENJE NETO IMOVINE FONDA (1039+1053-1038-1052)

1055

 

 

 

 

G. ZARADA PO AKCIJI

 

 

 

 

 

I. OSNOVNA ZARADA PO AKCIJI

1056

 

 

 

 

II. UMANJENA (RAZVODNJENA) ZARADA PO AKCIJI

1057

 

 

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dana _____ 20__ godine

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 3

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj
fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Poslovno ime fonda

 

 

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od _____ do _____ 20__ godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena broj

Iznos

tekuća godina

prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA

 

 

 

 

I. NETO DOBITAK (AOP 1038)

2001

 

 

 

II. NETO GUBITAK (AOP 1039)

2002

 

 

 

 

B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK

 

 

 

 

a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

440

1. Promene revalorizacije

 

 

 

 

a) povećanje revalorizacionih rezervi

2003

 

 

 

b) smanjenje revalorizacionih rezervi

2004

 

 

 

441, 442

2. Nerealizovani dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

 

 

 

 

a) dobici

2005

 

 

 

b) gubici

2006

 

 

 

 

b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

443, 444

I. Nerealizovani gubici i dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

 

 

 

 

a) dobici

2007

 

 

 

b) gubici

2008

 

 

 

 

I. DOBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA

2009

 

 

 

 

II. GUBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA

2010

 

 

 

 

III. UKUPAN OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK (2003+2005+2007+2009) - (2004+2006+2008+2010) ³ 0

2011

 

 

 

 

IV. UKUPAN OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK (2004+2006+2008+2010) - (2003+2005+2007+2009) ³ 0

2012

 

 

 

 

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA

 

 

 

 

 

I. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK (2014+2015) = (2001-2002+2011-2012) ³ 0

2013

 

 

 

 

1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala

2014

 

 

 

 

2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu

2015

 

 

 

 

II. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK (2017+2018) = (2002-2001+2012-2011) ³ 0

2016

 

 

 

 

1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala

2017

 

 

 

 

2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu

2018

 

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dana _____ 20__ godine

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 4

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj
fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Poslovno ime fonda

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od _____ do _____ 20__ godine

u hiljadama dinara

POZICIJA

AOP

Napomena

Iznos

Tekući period

Prethodni period

1

2

3

4

5

A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

 

 

I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005)

3001

 

 

 

1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja

3002

 

 

 

2. Prilivi po osnovu dividendi i učešća u dobitku

3003

 

 

 

3. Prilivi po osnovu kamata

3004

 

 

 

4. Ostali prilivi

3005

 

 

 

II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
(3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)

3006

 

 

 

1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja

3007

 

 

 

2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje

3008

 

 

 

3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje ulaganja

3009

 

 

 

4. Odlivi po osnovu naknada članovima uprave

3010

 

 

 

5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke

3011

 

 

 

6. Ostali odlivi

3012

 

 

 

7. Porez na dobitak

3013

 

 

 

III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001-3006)

3014

 

 

 

IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3006-3001)

3015

 

 

 

B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

 

 

 

 

I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3017+3018+3019)

3016

 

 

 

1. Prilivi po osnovu izdavanja akcija/udela

3017

 

 

 

2. Prilivi po osnovu zaduživanja

3018

 

 

 

3. Ostali prilivi

3019

 

 

 

II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(3021+3022+3023+3024)

3020

 

 

 

1. Odlivi po osnovu razduživanja

3021

 

 

 

2. Otkup sopstvenih akcija/udela

3022

 

 

 

3. Isplata dividendi (učešća u dobitku)

3023

 

 

 

4. Ostali odlivi

3024

 

 

 

III. NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3016-3020)

3025

 

 

 

IV. NETO ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3020-3016)

3026

 

 

 

V. NETO PRILIVI GOTOVINE (3014+3025-3015-3026)

3027

 

 

 

G. NETO ODLIVI GOTOVINE (3015+3026-3014-3025)

3028

 

 

 

D. GOTOVINA NA POČETKU PERIODA

3029

 

 

 

Đ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3030

 

 

 

E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3031

 

 

 

Ž. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (AOP 0002)
(3027-3028+3029+3030-3031)

3032

 

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dana _____ 20__ godine

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

 

Obrazac 5

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj društva

Registarski broj
fonda

PIB društva

Poslovno ime društva

 

Sedište društva

 

Poslovno ime fonda

 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

u periodu od _____ do _____ 20__ godine

Red. broj

OPIS

Komponente kapitala

AOP

40
Osnovni kapital

AOP

41
Upisani a neuplaćeni kapital

AOP

42 i 43
Rezerve

AOP

46
Gubitak

AOP

47
Otkupljene sopstvene akcije/udeli

AOP

45
Neraspoređeni dobitak

1

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

1.

Početno stanje prethodne godine na dan 01.01.____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa

4001

 

4019

 

4037

 

4055

 

4073

 

4091

 

b) potražni saldo računa

4002

 

4020

 

4038

 

4056

 

4074

 

4092

 

2.

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4003

 

4021

 

4039

 

4057

 

4075

 

4093

 

b) Ispravke na potražnoj strani računa

4004

 

4022

 

4040

 

4058

 

4076

 

4094

 

3.

Korigovano početno stanje prethodne godine na dan 01.01._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) ³ 0

4005

 

4023

 

4041

 

4059

 

4077

 

4095

 

b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) ³ 0

4006

 

4024

 

4042

 

4060

 

4078

 

4096

 

4.

Promene u prethodnoj _____ godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) promet na dugovnoj strani računa

4007

 

4025

 

4043

 

4061

 

4079

 

4097

 

b) promet na potražnoj strani računa

4008

 

4026

 

4044

 

4062

 

4080

 

4098

 

5.

Stanje na kraju prethodne godine 31.12._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) ³ 0

4009

 

4027

 

4045

 

4063

 

4081

 

4099

 

b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) ³ 0

4010

 

4028

 

4046

 

4064

 

4082

 

4100

 

6.

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4011

 

4029

 

4047

 

4065

 

4083

 

4101

 

b) ispravke na potražnoj strani računa

4012

 

4030

 

4048

 

4066

 

4084

 

4102

 

7.

Korigovano početno stanje tekuće godina na dan 01.01._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) ³ 0

4013

 

4031

 

4049

 

4067

 

4085

 

4103

 

b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) ³ 0

4014

 

4032

 

4050

 

4068

 

4086

 

4104

 

8.

Promene u tekućoj ________ godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) promet na dugovnoj strani računa

4015

 

4033

 

4051

 

4069

 

4087

 

4105

 

b) promet na potražnoj strani računa

4016

 

4034

 

4052

 

4070

 

4088

 

4106

 

9.

Stanje na kraju tekuće godine 31.12._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) ³ 0

4017

 

4035

 

4053

 

4071

 

4089

 

4107

 

b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) ³ 0

4018

 

4036

 

4054

 

4072

 

4090

 

4108

 

iznosi u 000 dinara

Red. broj

OPIS

Komponente ostalog rezultata

AOP

440
revalor. rezerve

AOP

441, 443 nerealizovani dobici po osnovu HOV

AOP

442, 444 nerealizovani gubici po osnovu HOV

AOP

Ukupan kapital [³(red b kol. 3 do kol. 11) - ³(red a kol. 3 do kol. 11)]³ 0

AOP

Gubitak iznad visine kapitala [³(red a kol 3 do kol 11) - ³(red b kol 3 do kol 11)]³ 0

1

2

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

1.

Početno stanje prethodne godine na dan 01.01.____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa

4109

 

4127

 

4145

 

4163

 

4172

 

b) potražni saldo računa

4110

 

4128

 

4146

 

2.

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4111

 

4129

 

4147

 

4164

 

4173

 

b) Ispravke na potražnoj strani računa

4112

 

4130

 

4148

 

3.

Korigovano početno stanje prethodne godine na dan 01.01._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) ³ 0

4113

 

4131

 

4149

 

4165

 

4174

 

b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) ³ 0

4114

 

4132

 

4150

 

4.

Promene u prethodnoj ________ godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) promet na dugovnoj strani računa

4115

 

4133

 

4151

 

4166

 

4175

 

b) promet na potražnoj strani računa

4116

 

4134

 

4152

 

5.

Stanje na kraju prethodne godine 31.12._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) ³ 0

4117

 

4135

 

4153

 

4167

 

4176

 

b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) ³ 0

4118

 

4136

 

4154

 

6.

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4119

 

4137

 

4155

 

4168

 

4177

 

b) ispravke na potražnoj strani računa

4120

 

4138

 

4156

 

7.

Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) ³ 0

4121

 

4139

 

4157

 

4169

 

4178

 

b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) ³ 0

4122

 

4140

 

4158

 

8.

Promene u tekućoj _____ godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) promet na dugovnoj strani računa

4123

 

4141

 

4159

 

4170

 

4179

 

b) promet na potražnoj strani računa

4124

 

4142

 

4160

 

9.

Stanje na kraju tekuće godine 31.12._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) ³ 0

4125

 

4143

 

4161

 

4171

 

4180

 

b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) ³ 0

4126

 

4144

 

4162

 

   

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

dana _____ 20__ godine

 

 

 

 

 

Prilog 4

STATISTIČKI IZVEŠTAJI ZA INVESTICIONE FONDOVE

 

Obrazac 1

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj društva

Registarski broj
fonda

PIB društva

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Naziv fonda

 

 

STATISTIČKI IZVEŠTAJ
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

za 20_____ godinu

I OPŠTI PODACI O OBVEZNIKU

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)

9001

 

 

2. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u neto imovini fonda

9002

 

 

3. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće 10% ili više od 10% u neto imovini fonda

9003

 

 

II STRUKTURA NETO IMOVINE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

400

INVESTICIONE JEDINICE

9004

 

 

 

u tome: strani kapital

9005

 

 

III OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

310, 311

1. Obaveze za investicione jedinice (potražni promet bez početnog stanja)

9006

 

 

312, 327

2. Obaveze za dividende (potražni promet bez početnog stanja)

9007

 

 

320, 323, 326, 329 (deo)

3. Ostale obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)

9008

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9006 do 9008)

9009

 

 

IV TROŠKOVI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

509 (deo)

1. Troškovi poreza (osim poreza na zarade)

9010

 

 

509 (deo)

2. Troškovi premije osiguranja

9011

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9010 do 9011)

9012

 

 

V. PRIHODI

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

600 (deo)

1. Prihodi od kamata na depozite

9013

 

 

600 (deo)

2. Prihodi od kamata na hartije od vrednosti

9014

 

 

609 (deo)

3. Prihodi od naknada šteta od društva za osiguranje

9015

 

 

609 (deo)

4. Prihodi od povraćaja poreskih dažbina

9016

 

 

609 (deo)

5. Prihodi po osnovu donacija

9017

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9013 do 9017)

9018

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

dana _____ 20__ godine

 

 

 

 

 

Obrazac 2

 

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj fonda

Registarski broj
fonda

PIB fonda

Poslovno ime društva

 

Sedište društva:

 

Poslovno ime fonda

 

 

STATISTIČKI IZVEŠTAJ
ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

za 20_____ godinu

I OPŠTI PODACI O OBVEZNIKU

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)

9001

 

 

2. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu

9002

 

 

2. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće u kapitalu 10% ili više od 10%

9003

 

 

II STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara, broj akcija kao ceo broj

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

401

I AKCIJSKI KAPITAL

9004

 

 

 

u tome: strani kapital

9005

 

 

 

1. Obične akcije

 

 

 

 

1.1. Broj običnih akcija

9006

 

 

401 (deo)

1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno

9007

 

 

 

2. Prioritetne akcije

 

 

 

 

2.1. Broj prioritetnih akcija

9008

 

 

401 (deo)

2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno

9009

 

 

 

3. Svega - nominalna vrednost akcija (9007 + 9009 = 9004)

9010

 

 

402

II UDELI

9011

 

 

 

u tome: strani kapital

9012

 

 

III OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

327, 312

1. Obaveze za dividende (potražni promet bez početnog stanja)

9013

 

 

324, 329 (deo)

2. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima i prema članovima uprave (potražni promet bez početnog stanja)

9014

 

 

323, 326, 329 (deo)

3. Ostale obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)

9015

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9013 do 9015)

9016

 

 

IV TROŠKOVI

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

509 (deo)

1. Troškovi poreza (osim poreza na zarade)

9017

 

 

509 (deo)

2. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora

9018

 

 

509 (deo)

3. Troškovi zakupa

9019

 

 

509 (deo)

4. Troškovi premije osiguranja

9020

 

 

530

5. Rashodi po osnovu kamata

9021

 

 

509 (deo)

6. Rashodi za humanitarne naučne i verske namene, sportske namene, kulturne, zdravstvene, obrazovne, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene

9022

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9017 do 9022)

9023

 

 

V PRIHODI

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

600 (deo)

1. Prihodi od kamata na depozite

9024

 

 

600 (deo)

2. Prihodi od kamata na hartije od vrednosti

9025

 

 

609 (deo)

3. Prihodi od naknada šteta od društva za osiguranje

9026

 

 

609 (deo)

4. Prihodi od povraćaja poreskih dažbina

9027

 

 

609 (deo)

5. Prihodi po osnovu donacija

9028

 

 

 

Kontrolni zbir (od 9024 do 9028)

9029

 

 

 

U ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik društva

dana _____ 20__ godine