Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OBJEKATA

("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)

 

Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se klasifikacija objekata prema nameni, funkcionalnim i strukturalnim karakteristikama i stepenu uticaja na okruženje, s obzirom na rizike vezane za izgradnju i eksploataciju.

Član 2

Objekti, u smislu ovog pravilnika, su zgrade i inženjerski objekti.

Zgrada je objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe, opreme za različite proizvodne delatnosti i dr. Zgradama se smatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju zidove (nadstrešnica) kao i objekti koji su pretežno ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (skloništa, podzemne garaže i sl.).

Inženjerski objekti su svi ostali objekti koji nisu zgrade: železnice, putevi, mostovi, aerodromske staze, cevovodi, komunikacioni i električni vodovi i dr.

Član 3

Objekti se razvrstavaju u klase koje nose klasifikacioni broj prema tabeli iz člana 7. ovog pravilnika.

Član 4

Površina objekta, za potrebe određivanja klase objekta, predstavlja ukupnu građevinsku bruto površinu obračunatu u skladu sa tačkom 4.3 SRPS.U.C2.100:2002, odnosno, zbir površina svih nadzemnih i podzemnih etaža objekta, merenih u nivou podova svih delova objekta u okviru spoljnih mera finalno obrađenih obodnih zidova.

Visina zgrada, za potrebe određivanja klase objekta, računa se od površine poda podruma ili druge najniže etaže u zgradi, do najviše kote objekta.

Član 5

Objekti različitih klasa se, za potrebe definisanja sadržaja tehničke dokumentacije, razvrstavaju u sledeće kategorije:

A zgrade - nezahtevni objekti;

B zgrade - manje zahtevni objekti;

V zgrade - zahtevni objekti;

G inženjerski objekti.

Razvrstavanje objekata različitih klasa u kategorije se, prema nameni i stepenu složenosti, vrši prema tabeli iz člana 7. ovog pravilnika.

Objekti koji se sastoje iz delova koji spadaju u različite klase i kategorije

Član 6

Za složene objekte koji se sastoje od delova različite klase, svakom delu određuje se klasa i iskazuje procentualnom zastupljenošću u ukupnoj površini objekta.

Za zgrade koje se sastoje od više delova različite kategorije određuje se kategorija zgrade u celini, tako da joj se dodeljuje kategorija više zahtevnog dela.

Za objekte koji se sastoje od zgrade i inženjerskog objekta, odnosno dela objekta, svakom objektu, odnosno delu objekta, se određuje se posebna kategorija.

Klasifikacija i kategorizacija objekata

Član 7

Klase i kategorije objekata, u smislu ovog pravilnika, prikazane su u narednoj tabeli.

Naziv

Objašnjenje

Dodatni kriterijum

Klasifikacioni broj

Kategorija

ZGRADE

1

 

STAMBENE ZGRADE

11

 

Stambene zgrade sa jednim stanom 

111

 

Stambene zgrade sa jednim stanom

Izdvojene kuće za stanovanje ili povremeni boravak, kao što su porodične kuće, vile, vikendice, letnjikovci, planinske kolibe, lovačke kuće

Do 400 m2 i P+1+Pk (PS)

111011

A

Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS)

111012

B

Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS)

111013

V

Kuće u nizu, spojene zidom, ili niz spojenih kuća na strmini (terasama), u kojima svaki stan ima svoj krov i svoj ulaz direktno iz prizemlja

Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS)

111021

B

Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS)

111022

V

Stambene zgrade sa dva ili više stanova

112

 

Stambene zgrade sa dva stana

1121

 

Stambene zgrade sa dva stana

Izdvojene kuće sa dva stana koji se koriste za stalno stanovanje ili povremeni boravak (za odmor i sl.)

Do 400 m2 i P+1+Pk/PS

112111

A

Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS)

112112

B

Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS)

112113

V

Kuće u nizu, povezane zidom, ili niz kuća spojenih terasama (na strmini), sa dva stana

Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS)

112121

B

Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS)

112122

V

Stambene zgrade sa tri ili više stanova

1122

 

Stambene zgrade sa tri ili više stanova

Izdvojene stambene zgrade sa tri stana, za stalno stanovanje ili za povremeni boravak

Do 400 m2 i P+1+Pk/PS

112211

A

Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS)

112212

B

Preko 2.000 m2 ili P+4+Pk (PS)

112213

V

Izdvojene i ostale stambene zgrade sa više od tri stana, kao što su stambeni blokovi, kuće sa apartmanima i sl. u kojima su stanovi namenjeni za stalno stanovanje ili za povremeni boravak

Do 2.000 m2 i P+4+Pk (PS)

112221

B

Preko 2.000 m2
ili P+4+Pk (PS)

112222

V

Zgrade za stanovanje zajednica

113

 

Zgrade za stanovanje zajednica

Zgrade za zajedničko stanovanje, uključujući stanove sa potpunom uslugom održavanja i čišćenja za starije osobe, studente, decu i druge društvene grupe, kao npr. domovi penzionera, ustanove i domove koji pružaju brigu za starije i hendikepirane osobe, radnička prenoćišta, studentske domove, sirotišta, prenoćišta uz zgrade internata, domove beskućnika, manastire i dr.

Do 400 m2 i P+2

113001

B

Preko 400 m2 ili P+2

113002

V

NESTAMBENE ZGRADE

12

 

Hoteli i slične zgrade

121

 

Hoteli

1211

 

Hoteli i moteli

Hoteli, moteli, gostionice sa sobama, pansioni i slične zgrade za noćenje gostiju, s restoranom ili bez njega

Do 400 m2 i P+2

121111

B

Preko 400 m2
ili P+2

121112

V

Restorani, barovi i slične ugostiteljske zgrade

Zasebne zgrade restorana, barova, kantina

Do 400 m2 i P+2

121113

B

Preko 400 m2 ili P+2

121114

V

Ostale zgrade za kratkotrajni boravak

1212

 

Ostale zgrade za kratkotrajni boravak

Prenoćišta za omladinu (hostele), planinarski domovi, dečiji i porodični kampovi, bungalovi za odmor, odmarališta, druge zgrade za odmor i noćenje izletnika koje nisu drugde razvrstane

Do 400 m2 i P+2

121201

B

Preko 400 m2
ili P+2

121202

V

Poslovne zgrade

122

 

Poslovne zgrade

Zgrade koje se upotrebljavaju u poslovne svrhe, za administrativne i upravne svrhe (banke, pošte, poslovne zgrade lokalne uprave i državnih tela i dr)

Do 400 m2 i P+2

122011

B

Preko 400 m2 ili P+2

122012

V

Konferencijski i kongresni centri, zgrade sudova i parlamenta

Do 400 m2 i P+2

122021

B

Preko 400 m2 ili P+2

122022

V

Zgrade za trgovinu na veliko i malo

123

 

Zgrade za trgovinu na veliko i malo

Trgovački centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuće, izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske hale, prostori za aukcije i izložbe, zatvorene pijace, servisne stanice za motorna vozila itd.

Do 400 m2 i P+1

123001

B

Preko 400 m2
ili P+1

123002

V

Zgrade za saobraćaj i komunikacije 

124

 

Zgrade za komunikacije, stanice, terminali i slične zgrade

1241

 

Zgrade drumskog saobraćaja

Zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na autobuskim stanicama

 

124110

V

Zgrade železničkog saobraćaja

Zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na železničkim stanicama, na stanicama žičara, sedećih žičara, itd.

 

124121

V

Signalne (skretničarske) kućice, spremišta (remize) za lokomotive i vagone

 

124122

V

Zgrade vazdušnog saobraćaja

Zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na civilnim i vojnim aerodromima

 

124131

V

Hangari za avione

 

124132

V

Zgrade za kontrolu letenja (kontrolni tornjevi)

 

124133

V

Zgrade vodenog saobraćaja

Zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na lučkim terminalima

 

124141

V

Svetionici

 

124142

V

Zgrade pošta i telekomunikacija

Zgrade poštanskog prometa, telefonske centrale, telekomunikacijski centri

 

124151

V

Telefonske govornice

 

124152

A

Zgrade za televizijsko i radio emitovanje

Zgrade za televizijsko i radio emitovanje

 

124160

V

Ostale zgrade za saobraćaj i komunikacije

 

 

124170

V

Garaže

1242

 

Garaže

Samostalne zgrade garaža (nadzemne i podzemne) i parkirališta

 

124210

V

Ostave za bicikle

 

124220

A

Industrijske zgrade i skladišta

125

 

Industrijske zgrade

1251

 

Industrijske zgrade

Natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju, npr. fabrike, radionice, klanice, pivare, hale za montažu itd.

radionice do 400 m2

125101

B

radionice preko 400 m2

125102

V

sve osim radionica

125103

V

Rezervoari, silosi i skladišta

1252

 

Rezervoari i silosi

Rezervoari i cisterne

 

125211

G

Rezervoari za naftu i gas

 

125212

G

Silosi za cement i druge suve agregate

 

125213

G

Zatvorena skladišta

Specijalizovana skladišta zatvorena s najmanje tri strane zidovima ili pregradama

Do 1.500 m2 i P+1

125221

B

preko 1.500 m2 ili P+1

125222

V

Hladnjače

 

125223

V

Natkrivena skladišta

Stalno natkrivena skladišta (s krovom) na otvorenom, s manje od tri zida ili bez zidova

Do 1.500 m2

125231

A

Više od 1.500 m²

125232

B

Zgrade za kulturno-umetničku delatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

126

 

Zgrade za kulturno-umetničku delatnost i zabavu

1261

 

Zgrade za kulturno-umetničku delatnost i zabavu

Bioskopi, koncertne dvorane, operske kuće, pozorišta, itd.

 

126101

V

Dvorane za sastanke i višenamenske dvorane koje se uglavnom upotrebljavaju za kulturno-umetničku delatnost i zabavu

 

126102

V

Kazina, cirkusi, muzičke i plesne dvorane, plesne amaterske škole, diskoteke, paviljoni za promenadne koncerte

 

126103

V

Zgrade u zoološkim vrtovima i botaničkim baštama

 

126104

V

Muzeji i biblioteke

1262

 

Muzeji i biblioteke

Muzeji, umetničke galerije, biblioteke, informaciono-dokumentarni centri

 

126201

V

Zgrade za čuvanje arhivske građe

 

126202

V

Školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti

1263

 

Zgrade dečjih vrtića

Zgrade u kojima se obavlja predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtići)

 

126310

V

Zgrade osnovnih škola

Zgrade za osnovno obrazovanje

 

126321

V

Zgrade specijalnih škola za hendikepiranu decu

 

126322

V

Zgrade srednjih i ostalih škola

Zgrade srednjih škola (npr. gimnazije, tehničke i srodne škole, industrijske i druge stručne škole)

 

126331

V

Neprofesionalne vozačke škole za motorna vozila, za obuku letenja i upravljanje plovnim objektima

 

126332

V

Škole za obrazovanje odraslih i škole kojima se ne može odrediti obrazovni stepen

 

126333

V

Zgrade fakulteta

Zgrade univerziteta, fakulteta, umetničkih akademija, visokih i viših škola

 

126340

V

Zgrade za naučnoistraživačku delatnost

Zgrade koje se koriste za naučno istraživanje, istraživačke laboratorije

 

126351

V

Meteorološke stanice, zgrade opservatorija

 

126352

V

Bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

1264

 

Zgrade bolnica i klinika

Zgrade opštih i specijalnih bolnica i klinika u kojima se pruža medicinsko i hirurško lečenje i nega bolesnih i povređenih osoba

 

126411

V

Sanatorijumi i druge bolnice za duži oporavak i negu bolesnika

 

126412

V

Psihijatrijske bolnice, porodilišta

 

126413

V

Univerzitetske bolnice, bolnice za osobe na prevaspitanju, zatvorenike i vojnike

 

126414

V

Zgrade bolnica i lečilišta koje se koriste za termalno lečenje, talasoterapiju i funkcionalnu rehabilitaciju

 

126415

V

Ustanove sa kombinovanom uslugom smeštaja, ishrane, nege i lečenja za starije osobe ili hendikepirana lica

 

126416

V

Ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu

Zgrade domova zdravlja, zdravstvenih stanica, stanica za hitnu pomoć, poliklinike i lekarske ordinacije

 

126421

V

Centri za transfuziju krvi, za prikupljanje majčinog mleka

 

126422

V

Centri za zaštitu majki i dece

 

126423

V

Zgrade za veterinarsko lečenje

Zgrade veterinarskih stanica, bolnica i privatnih ordinacija za lečenje životinja

 

126430

V

Sportske dvorane

1265

 

Sportske dvorane

Zgrade za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru (košarkaška i teniska igrališta, plivališta, gimnastičke dvorane, hokej itd.)i koje imaju prostore za gledaoce (tribine, podeste, terase itd.) kao i za učesnike (tuševe, garderobe itd.)

 

126500

V

Ostale nestambene zgrade

127

 

Poljoprivredne zgrade

1271

 

Staje za stoku i živinarnici

Staje za krave, ovce i koze, konjušnice, svinjci, štenare i zgrade za uzgoj dr. životinja, industrijski i ostali živinarnici

Do 600 m2

127111

A

Do 4.000 m2 i visine do 25 m

127112

B

Preko 4.000 m2 ili visine preko 25 m

127113

V

Zgrade za uzgoj, proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih proizvoda

Zgrade za čuvanje i uzgoj poljoprivrednih proizvoda npr skladišta za poljoprivredne proizvode, ambari, koševi, trapovi, staklenici, vinarije, vinski podrumi i dr.

do 600 m2

127121

A

Do 4.000 m2 i visine do 25 m

127122

B

Preko 4.000 m2 ili visine preko 25 m

127123

V

Poljoprivredni silosi

Silosi za potrebe poljoprivredne proizvodnje

Do 4.000 m2 i visine od 25 m

127131

B

Preko 4.000 m2 ili visine preko 25 m

127132

V

Ostale poljoprivredne zgrade

Garaže, hangari i druge zgrade za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, kao i ostale poljoprivredne pomoćne zgrade

do 600 m2

127141

A

Do 4.000 m2 i visine do 25 m

127142

B

Preko 4.000 m2 ili visine preko 25m

127143

V

Zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda

1272

 

Zgrade za obavljanje verskih obreda

Crkve, kapele, džamije, sinagoge, katedrale itd.

 

127210

V

Zgrade na grobljima

Mrtvačnice, krematorijumi

 

127221

V

prostorije za ispraćaj

do 200 m2

127222

B

preko 200 m2

127223

V

Ostale građevine na grobljima

Grobnice sa spomenicima ili bez spomenika

 

127230

A

Istorijski ili zaštićeni spomenici

1273

 

Istorijski ili zaštićeni spomenici

Istorijske ili zaštićene zgrade, bilo koje vrste, koje se ne koriste u druge svrhe

 

127301

V

Zaštićene ruševine, arheološke iskopine i preistorijska nalazišta

 

127302

V

Kipovi, komemorativne, umetničke i dekorativne građevine

 

127303

V

Ostale zgrade, drugde neklasifikovane

1274

 

Kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce

Zatvori, kaznenopravni centri i sl.

 

127410

V

Ostale zgrade, drugde neklasifikovane

Nastrešnice na autobuskim stanicama, javni klozeti, perionice itd.

 

127420

B

2 OSTALE GRAĐEVINE 

2

 

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

21

 

Autoputevi, putevi i ulice (za saobraćaj motornih vozila)

211

 

Autoputevi i ostali putevi

2111

 

Autoputevi

Putevi koji su izgrađeni i namenjeni isključivo za saobraćaj motornih vozila, imaju najmanje četiri saobraćajne trake tj. Po dve za svaki smer vožnje, fizički odvojene (širine najmanje 3,25 m) i po jednu traku za zaustavljanje vozila u nuždi, bez ukrštanja sa poprečnim putevima i prugom u istom nivou.

 

211111

G

Sve potrebne instalacije (rasveta, signalizacija) koje omogućuju sigurno odvijanje saobraćaja i parkiranja

 

211112

G

Ostali putevi (za saobraćaj motornih vozila)

Putevi sa najmanje dve saobraćajne trake širine 3 m, kojima je omogućen siguran saobraćajni tok vozila brzinom od najmanje 60 km-h, po kojima se smeju kretati samo motorna vozila, uključujući i raskrsnice

 

211121

G

Sve potrebne instalacije (rasveta, signalizacija) koje omogućuju sigurno odvijanje saobraćaja i parkiranja

 

211122

G

Ostali putevi i ulice

2112

 

Ostali putevi i ulice

Ulice i putevi unutar gradova i ostalih naselja, seoski i šumski putevi i putevi na kojima se odvija saobraćaj motornih vozila, bicikala i zaprežnih vozila, uključujući raskrsnice, obilaznice i kružne tokove, otvorena parkirališta, pešačke staze i zone, trgovi, biciklističke i jahačke staze

 

211201

G

Sve potrebne instalacije (rasveta, signalizacija) koje omogućuju sigurno odvijanje saobraćaja i parkiranja

 

211202

G

Železničke pruge

212

 

Međumesne železničke pruge

2121

 

Međumesne železničke pruge

Glavne železničke pruge javnog saobraćaja i sporedni koloseci (uključujući gornji i donji stroj pruge), železničke stanice, železnički prelazi i raskrsnice i pruge u ranžiranim stanicama

 

212101

G

Sva potrebna železnička infrastruktura koja omogućava sigurno odvijanje saobraćaja (instalacije za rasvetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju)

 

212102

G

Gradske železničke pruge

2122

 

Gradske železničke pruge

Gradska i prigradska mreža železnice odvojena od ostalog saobraćaja

 

212211

G

Gradska podzemna železnica, nadzemna železnica, žičana železnica

 

212212

G

Instalacije za rasvetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju pruga

 

212213

G

Tramvajske pruge

Tramvajske pruge

 

212221

G

Instalacije za rasvetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju pruga

 

212222

G

Aerodromske staze

213

 

Aerodromske staze

2130

 

Aerodromske staze

Staze za poletanje

 

213001

G

Instalacije za rasvetu, signalizaciju, sigurnost prometa pista

 

213002

G

Mostovi, vijadukti, tuneli i podzemni prolazi

214

 

Mostovi i vijadukti

2141

 

Mostovi i vijadukti

Drumski i železnički mostovi (metalni, armirano betonski ili od dr. materijala) i vijadukti

 

214101

G

Instalacije za rasvetu, signalizaciju i sigurnost prometa na mostovima

 

214102

G

Pokretni mostovi, seoski i šumski mostovi sa šinama, pešački mostovi

 

214103

G

Tuneli i podzemni prolazi

2142

 

Tuneli i podzemni prolazi

Drumski i železnički tuneli, galerije i podzemni prolazi

 

214201

G

Pešački podzemni prolazi

 

214202

G

Instalacije za rasvetu, signalizaciju i sigurnost prometa u tunelima i prolazima

 

214203

G

Luke, plovni kanali, brane i ostali hidrograđevinski objekti

215

 

Luke i plovni kanali

2151

 

Pomorske i rečne luke

Pomorske i rečne luke (pristaništa, dokovi, gatovi, molovi, itd.)

 

215111

G

Vojna pristaništa

 

215112

G

Dokovi (navozi) u brodogradilištima

 

215113

G

Plovni kanali

Plovni kanali

 

215120

G

Građevine na rekama i kanalima

Građevine na rekama i kanalima (ustavi, mostovi i tuneli na kanalima), izgrađene obale i putevi za tegljenje uz obalu

 

215130

G

Brane i nasipi

2152

 

Brane i nasipi

Brane i slične konstrukcije za zadržavanje vode za bilo koju namenu: za potrebe hidroelektrana, navodnjavanje, regulaciju vodotoka, zaštitu od poplava

 

215201

G

Nasipi, građevine za zaštitu obala

 

215202

G

Akvadukti, hidrograđevinski objekti za odvodnjavanje i navodnjavanje

2153

 

Akvadukti, hidrograđevinski objekti za odvodnjavanje i navodnjavanje

Kanali za navodnjavanje i druge građevine za snabdevanje vodom radi kultivisanja zemljišta

 

215301

G

Akvadukti

 

215302

G

Drenaže, otvorene jame za odvođenje

 

215303

G

CEVOVODI, KOMUNIKACIONI I ELEKTRIČNI VODOVI

22

 

Međumesni (daljinski) cevovodi, komunikacioni i električni vodovi

221

 

Međumesni (daljinski) naftovodi i gasovodi

2211

 

Međumesni (daljinski) naftovodi

Međumesni nadzemni, podzemni ili podmorski cevovodi za transport sirove nafte i naftnih proizvoda

 

221111

G

Crpne stanice

 

221112

G

Međumesni (daljinski) gasovodi

Međumesni nadzemni, podzemni ili pomorski cevovodi za transport gasa

 

221121

G

Crpne stanice

 

221122

G

Međumesni (daljinski) cevovodi za hemijske i druge proizvode

Međumesni nadzemni, podzemni ili podmorski cevovodi za hemijske i druge proizvode

 

221130

G

Međumesni (daljinski) vodovodi

2212

 

Međumesni (daljinski) vodovodi

Međumesni nadzemni, podzemni ili podmorski vodovod

 

221210

G

Ostale građevine uz međumesne vodovode

Vodozahvati, građevine (uređaji) za čišćenje vode i crpne stanice

 

221220

G

Međumesni telekomunikacioni vodovi 

2213

 

Međumesni telekomunikacioni vodovodi

Međumesni nadzemni, podzemni ili podmorski telekomunikacioni vodovi, relejni sistemi, radio i televizijske ili kablovske mreže, relejni tornjevi, telekomunikacioni stubovi i infrastruktura za radiokomunikaciju

 

221300

G

Dalekovodi

2214

 

Dalekovodi

Međumesni nadzemni ili podzemni vodovi za distribuciju električne energije visokog ili srednjeg napona

 

221411

G

Stubovi dalekovoda (piloni)

 

221412

G

Transformatorske stanice

Transformatorske stanice i podstanice

 

221420

G

Lokalni cevovodi i vodovi

222

 

Lokalna mreža gasovoda

2221

 

Lokalna mreža gasovoda

Lokalni nadzemni ili podzemni cevovodi za distribuciju gasa (van zgrada)

 

222100

G

Lokalni vodovodi, parovodi i toplovodi

2222

 

Lokalni vodovodi

Lokalni cevovodi za distribuciju vode (mreža van zgrada)

 

222210

G

Ostale građevine u lokalnoj vodovodnoj mreži

Vodotornjevi i drugi rezervoari za vodu, izvorišta, fontane (česme), hidranti

 

222220

G

Parovodi i toplovodi

Lokalni cevovodi za toplu vodu, paru ili kompromovani vazduh (cevi van zgrada)

 

222230

G

Kanalizaciona mreža

2223

 

Javna kanalizaciona mreža

Spoljna kanalizaciona mreža

 

222311

G

Kanalizacioni kolektori

 

222312

G

Ostala kanalizaciona mreža

Spoljni kanalizacioni kanali i kolektori koji nisu u sklopu javne kanalizacije, npr. u bolničkom ili fabričkom okrugu, turističkim naseljima itd.

 

222320

G

Objekti za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda

Građevine s odgovarajućim uređajima za prečišćenje otpadnih voda ili bez njih (npr. sabirne jame, taložnice, separatori ulja, septičke jame)

 

222330

G

Lokalni, električni i telekomunikacioni vodovi

2224

 

Lokalni električni vodovi

Lokalni električni nadzemni ili podzemni vodovi

 

222410

G

Lokalne transformatorske stanice

Transformatorske stanice i podstanice

 

222420

G

Lokalni telekomunikacioni vodovi

Lokalni telekomunikacioni vodovi, nadzemni ili podzemni, kao i pomoćne instalacije (telegrafski stubovi itd)

 

222431

G

Lokalni televizijski kablovi i zajedničke antene

 

222432

G

SLOŽENE INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE

23

 

Složeni industrijski objekti i postrojenja (elektrane, rafinerije itd.) koji nisu zgrade

230

 

Građevine za rudarstvo i vađenje nafte i gasa

2301

 

Građevine za rudarstvo i vađenje nafte i gasa

Objekti i postrojenje za rudarstvo, vađenje ugljovodonika, kamenolomi, eksploatacija šljunka itd. (npr. stanice za utovar i istovar, tornjevi za provetravanje itd.)

 

230101

G

Objekti za proizvodnju gipsa, cementa, cigle i crepa itd.

 

230102

G

Elektrane

2302

 

Elektrane

Objekti i oprema za proizvodnju električne energije npr. hidroelektrane, termoelektrane za ugalj, nuklearne elektrane, elektrane na vetar

 

230201

G

Objekti i postrojenja za obradu i preradu nuklearnog materijala

 

230202

G

Peći za spaljivanje otpadaka

 

230203

G

Građevine i postrojenja za hemijsku industriju

2303

 

Građevine i postrojenja za hemijsku industriju

Građevinski objekti i postrojenja u hemijskoj industriji, petrohemijska postrojenja ili rafinerije

 

230301

G

Terminali za ugljovodonike

 

230302

G

Koksare i plinare

 

230303

G

Objekti i postrojenja u teškoj industriji, drugde neklasifikovani 

2304

 

Objekti i postrojenja u teškoj industriji, drugde neklasifikovani

Objekti i instalacije u teškoj industriji, kao što su visoke peći, valjaonice čelika, livnice itd.

 

230400

G

OSTALE NEPOMENUTE GRAĐEVINE

24

 

Građevine za sport i rekreaciju

241

 

Sportski tereni 

2411

 

Sportski tereni

Tereni i pripadajući objekti (osim zgrada) namenjeni za sportove koji se održavaju na otvorenom

 

241100

G

Ostale građevine za sport i rekreaciju

2412

 

Pristaništa u marinama

 

 

241210

 

Ostale građevine za sport i rekreaciju

Zabavni parkovi, kao i dr. građevine na otvorenom, uključujući i građevine na brdskim terenima (skijaške staze i liftovi, sedeće žičare itd.), igrališta za golf, sportska uzletišta, hipodromi, objekti koji se pretežno koriste za vodene sportove, oprema na plažama

 

241221

G

Javni vrtovi i parkovi, ZOO vrtovi i botaničke bašte

 

241222

G

Ostale građevine (osim zgrada) drugde neklasifikovane

242

 

Ostale građevine (osim zgrada) drugde neklasifikovane

Vojni objekti (utvrđenja, stražare, bunkeri, strelišta, centri za vojno testiranje)

 

242001

G

Objekti drugde neklasifikovani, uključujući mesta za lansiranje satelita

 

242002

G

Odlagalište smeća (deponije)

 

242003

G

Završna odredba

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".