Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU

("Sl. glasnik RS", br. 71/2011, 81/2011, 3/2012, 78/2012 i 31/2013)

Sadržaj pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način polaganja javnobeležničkog ispita (u daljem tekstu: ispit), program za polaganje ispita i druga pitanja od značaja za polaganje ispita, kao i način vođenja evidencije o licima koja su položila ispit.

Vreme polaganja ispita (ispitni rokovi i raspored)

Član 2

Ispiti se organizuju po pravilu u martovskom, majskom, oktobarskom i decembarskom ispitnom roku.

Izuzetno od ispitnih rokova propisanih u stavu 1. ovog člana, ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar) može, vodeći računa o potrebi popunjavanja javnobeležničkih mesta, odrediti dodatne ispitne rokove. Obaveštenje o održavanju dodatnih ispitnih rokova objavljuje se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Prijave za polaganje ispita se podnose do osmog dana u mesecu u kome je ispitni rok za koji se kandidat prijavljuje.

Izuzetno od roka propisanog u stavu 3. ovog člana, prijave za polaganje ispita u dodatnim ispitnim rokovima podnose se u skladu sa objavljenim obaveštenjem.

Raspored ispita unutar roka utvrđuje predsednik ispitne komisije (u daljem tekstu: predsednik Komisije).

Ispitna komisija

Član 3

Ispitna komisija (u daljem tekstu: Komisija) sastoji se od pet članova, od kojih je jedan predsednik Komisije.

Predsednika i članove Komisije imenuje ministar.

Ministar može obrazovati više komisija.

Administrativne poslove za Komisiju obavlja Ministarstvo.

Način polaganja ispita

Član 4

Javnobeležnički ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela ispita.

U pismenom delu ispita se proverava praktično znanje u sačinjavanju javnobeležničkih isprava i poznavanje pravnih instituta u vezi sa javnobeležničkom delatnošću, a na usmenom delu ispita poznavanje pravnih instituta u vezi sa javnobeležničkom delatnošću, u skladu sa programom za polaganje javnobeležničkog ispita.

Gradivo i pravni izvori za polaganje ispita sadržani su u Prilogu - Program za polaganje javnobeležničkog ispita, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pismeni deo ispita

Član 5

U pismenom delu ispita kandidat sačinjava javnobeležničku ispravu na osnovu činjenice koje mu se saopštavaju u zadatku i pismeno odgovara na deset pitanja sačinjenih u obliku zatvorenog testa (pitanja s ponuđenim odgovorima) koja se odnose na institute koji su relevantni za izradu isprave.

U jednom ispitnom roku, zavisno od broja prijavljenih kandidata pripremiće se jedan ili više zadataka za izradu pismene isprave i testa.

Predsednik Komisije poverava izradu zadataka pojedinim članovima Komisije.

Postupak za polaganje pismenog dela ispita

Član 6

Vreme i mesto polaganja pismenog dela ispita određuje predsednik Komisije.

O vremenu i mestu polaganja pismenog dela ispita kandidat mora biti obavešten najmanje pet dana pre početka ispita.

Pre početka pismenog dela ispita član Komisije koga je prethodno odredio predsednik Komisije, utvrđuje identitet kandidata koji su pristupili ispitu.

Član Komisije iz stava 3. ovog člana prisustvuje pismenom delu ispita.

Pismeni deo ispita traje najduže četiri sata od momenta kada je zadatak uručen kandidatu.

Pismeni deo ispita kandidati rade pod šifrom, tako da identitet kandidata nije poznat pre okončanja postupka ocenjivanja.

Pri izradi pismenog dela ispita kandidat se može služiti propisima, ali ne i drugom građom (priručnicima, komentarima, obrascima).

Kandidat koji koristi nedozvoljeni materijal ili se dogovara sa drugim kandidatima biće udaljen sa ispita i smatraće se da ga nije položio.

Ocenjivanje pismenog dela ispita

Član 7

Pismeni deo ispita ocenjuju, nezavisno jedan od drugog članovi Komisije.

Ocene za pismeni deo ispita su 10 (deset), 9 (devet), 8 (osam), 7 (sedam), 6 (šest) i 5 (pet).

Konačna ocena za pismeni deo ispita za svakog kandidata se utvrđuje kao prosek ocena koje je dao svaki član Komisije, izražen sa dve decimale.

Kandidat koji je od većine članova Komisije dobio ocenu nižu od šest, nije položio pismeni deo ispita i takvom kandidatu se ne utvrđuje prosečna ocena.

Utvrđivanje identiteta kandidata iz stava 4. ovog člana vrši se otvaranjem šifre nakon konstatacije da nije položio pismeni deo ispita.

Utvrđivanje identiteta kandidata čiji je rad ocenjen, otvaranje šifre vrši se tek nakon utvrđivanja prosečne ocene, odnosno konačne ocene.

Usmeni deo ispita

Član 8

Na usmenom delu ispita proverava se poznavanje pravnih instituta u vezi sa javnobeležničkom delatnošću.

Usmeni deo ispita se polaže iz tri ispitna predmeta: opšte javnobeležničko pravo, materijalno pravo od značaja za javnobeležničku delatnost i procesno pravo od značaja za javnobeležničku delatnost, na osnovu Programa za polaganje javnobeležničkog ispita.

Postupak za polaganje usmenog dela ispita

Član 9

Usmenom delu ispita mogu pristupiti kandidati koji su položili pismeni deo ispita.

Kandidat je dužan da usmeni deo ispita polaže u istom ispitnom roku u kome je položio pismeni ispit.

Vreme i mesto polaganja usmenog dela ispita određuje predsednik Komisije, nakon završetka pismenog dela ispita.

Kandidat se o vremenu i mestu održavanja usmenog dela ispita obaveštava najkasnije 48 časova pre početka ispita.

Ispiti iz sva tri ispitna predmeta na usmenom delu ispita po pravilu se održavaju istog dana.

Predsednik Komisije može, ako je u ispitnom roku ispitu pristupio veći broj kandidata, rasporedom predvideti da kandidat usmeni deo ispita polaže u najviše tri radna dana.

Svaki ispitni predmet na usmenom delu ispita kandidat polaže pred svim članovima Komisije.

Ocenjivanje usmenog dela ispita

Član 10

Ocene za usmeni deo ispita su 10 (deset), 9 (devet), 8 (osam), 7 (sedam), 6 (šest) i 5 (pet).

Za svaki ispitni predmet članovi Komisije ocenjuju odgovor kandidata odvojeno, a ocena za predmet dobija se kao prosek pojedinačnih ocena članova Komisije izražena u dve decimale.

Konačna ocena za usmeni deo ispita se dobija kao prosečna ocena sva tri ispitna predmeta izražena u dve decimale.

Kandidat koji je od većine članova Komisije iz jednog predmeta dobio ocenu nižu od šest, nije položio usmeni deo ispita.

Završna ocena

Član 11

Završna ocena ispita utvrđuje se kao prosek konačnih ocena koje je kandidat ostvario na pismenom i usmenom delu ispita, izražena u dve decimale.

Spisak kandidata koji su položili ispit objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Odlaganje ispita

Član 12

Na pismeni zahtev kandidata predsednik Komisije ili član Komisije koga odredi predsednik Komisije, može odložiti polaganje ispita, odnosno započeto polaganje ispita zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga.

Kandidat kome je odloženo polaganje ispita dužan je da pristupi polaganju ispita u prvom narednom ispitnom roku.

Jednom odloženi ispit ne može se ponovo odložiti.

Popravni ispit

Član 13

Kandidat koji nije položio usmeni deo ispita iz jednog ispitnog predmeta može polagati popravni ispit.

Popravni ispit može se polagati u narednom ispitnom roku, a najkasnije šest meseci od završetka prethodnog polaganja.

Ako poslednji dan za polaganje popravnog ispita pada na dan kad se ispit ne održava, polaže se prvog narednog dana kada se ispit održava.

Ponovni ispit

Član 14

Kandidat koji nije pristupio pismenom ili usmenom delu ispita ili nije položio ispit, može ga ponovo polagati najranije tri meseca nakon dana polaganja ispita.

Troškovi polaganja

Član 15

Troškove polaganja ispita snosi kandidat.

Visinu troškova za polaganje ispita, kao i troškove za polaganje popravnog i ponovnog ispita određuje ministar.

Kandidatu koji nije pristupio polaganju ispita ne vrši se povraćaj sredstava uplaćenih na ime troškova polaganja ispita.

Zapisnik

Član 16

O toku ispita vodi se zapisnik, posebno za svakog kandidata.

Zapisnik sadrži ime i prezime kandidata, sastav Komisije pred kojom je polagao, vreme polaganja pismenog dela ispita i ocene ostvarene na pismenom delu ispita, odnosno konačnu ocenu za pismeni deo ispita, ocene ostvarene na usmenom delu ispita, odnosno konačnu ocenu za usmeni deo ispit, završnu ocenu, uz naznaku da je kandidat položio odnosno da nije položio ispit.

Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije pred kojom je kandidat polagao ispit.

Sastavni deo zapisnika je i evidencija o ocenama pregledanih pismenih zadataka predatih pod šifrom.

Uverenje

Član 17

O položenom javnobeležničkom ispitu izdaje se uverenje u roku od 30 dana od dana položenog ispita.

Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži i završnu ocenu koju je kandidat dobio na javnobeležničkom ispitu.

Uverenje o položenom javnobeležničkom ispitu dato je na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Evidencija

Član 18

Ministarstvo vodi evidenciju o licima koja su položila javnobeležnički ispit.

Evidencija iz stava 1. ovog člana čuva se trajno, u arhivi Ministarstva u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave.

Evidencija sadrži:

1) redni broj;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) ime i prezime;

4) naziv završenog pravnog fakulteta, vreme i mesto sticanja diplome;

5) datum prethodnog polaganja ispita;

6) datum polaganja pismenog dela ispita i postignutu konačnu ocenu;

7) datum polaganja usmenog dela ispita i postignutu konačnu ocenu;

8) završnu ocenu.

Podaci iz stava 3. ovog člana unose se u Obrazac 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sastavni deo evidencije je i zapisnik.

Evidencija se može voditi i u elektronskom obliku.

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o javnobeležničkom ispitu

("Sl. glasnik RS", br. 31/2013)

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

PROGRAM ZA POLAGANJE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA

Program za polaganje javnobeležničkog ispita obuhvata sledeće ispitne predmete:

Opšte javnobeležničko pravo

Predmet obuhvata materiju o javnobeležničkoj službi, statusu javnih beležnika i drugih subjekata javnobeležničke delatnosti, njihovoj delatnosti, radu, organizovanju i drugom, a posebno sledeće oblasti:

javnobeležnička služba i javni beležnici; organizacija javnog beležništva; subjekti javnobeležničke službe; nadležnost javnih beležnika; javnobeležničke isprave i njihova obrada; javnobeležnička delatnost; javnobeležničke knjige i spisi; udruživanje javnih beležnika i javnobeležnička komora; odgovornost javnih beležnika (građanska, kaznena i disciplinska, osiguranje od građanske odgovornosti); javnobeležnički depozit.

Pravni izvori:

Zakon o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", broj 31/11);

Javnobeležnički poslovnik.

Drugi izvori:

Materijali u vezi sa javnobeležničkom delatnošću (modeli javnobeležničkih isprava i dr.), koji su dostupni na internet stranici Ministarstva pravde.

Materijalno pravo od značaja za javnobeležničku delatnost

Predmet obuhvata materijalnopravne odredbe i institute koje javni beležnik mora poznavati da bi mogao da kvalitetno obavlja javnobeležničku delatnost, iz oblasti građanskog i privrednog prava, a posebno sledeće podceline i oblasti:

1) Opšti deo građanskog prava

fizička lica (pravna i poslovna sposobnost); pravna lica (pravna i poslovna sposobnost); zadužbine i fondacije; pravni poslovi (pojam, vrste, sastavni elementi); forma pravnog posla; modifikacije pravnih poslova (uslov, rok, nalog); nevažeći pravni poslovi (ništavost i rušljivost); zastupanje (ugovorno, sudsko, zakonsko, u posebnim slučajevima); vreme kao pravna činjenica; vrste rokova; realna i personalna subrogacija (cesija, preuzimanje duga, pristupanje dugu, preuzimanje ispunjenja, ispunjenje s subrogacijom).

2) Obligaciono pravo

ugovor kao izvor obligacije (pojam, vrste, zaključenje, izmene, prestanak); jednostrana izjava volje kao izvor obligacije; prestanak obligacija (ispunjenje i ostali načini prestanka); razne vrste obligacija (novčane i nenovčane; kamata, obligacija sredstva i obligacija rezultata; obligacija s trenutnim ispunjenjem, periodične i trajne itd.); obligacije s više subjekata i s više predmeta; lična obezbeđenja obligacija (jemstvo, bankarska garancija); ugovor o kupoprodaji (pojam, bitni elementi, odgovornost za fizičke i pravne, nedostatke, posebni oblici); ugovor o poklonu; ugovor o zakupu; ugovor o ostavi; ugovor o zajmu (kreditu); ugovor o nalogu.

3) Stvarno pravo

načela stvarnopravnog uređenje; pojam i vrste stvari; nepokretne stvari; svojina (pojam, sticanje, prestanak); pravila o prometu nepokretnosti; susvojina i zajednička svojina; etažna svojina; stvarne i lične službenosti; ručna zaloga (pojam, sticanje, prava i obaveze, realizacija, prestanak); registrovana zaloga (pojam, sticanje, prava i obaveze, realizacija, prestanak); hipoteka (pojam, sticanje, prava i obaveze, realizacija, prestanak); druga stvarnopravna obezbeđenja (retencija, fiducija, realni dug); pravo registara nepokretnosti (pojam, vrste registara, katastar nepokretnosti - sastav, upisi i postupak).

4) Porodično pravo

lično ime; srodstvo i odnosi roditelja i dece (očinstvo, materinstvo, začeće uz biomedicinsku pomoć, roditeljsko staranje, roditeljsko pravo, zastupanje deteta, i imovinski odnosi roditelja i dece); starateljstvo (vrste, zasnivanje, prava i obaveze staratelja, prestanak); imovinski odnosi; upravljanje zajedničkom imovinom i zastupanje supružnika i vanbračnih partnera; zakonsko izdržavanje (između roditelja i dece i drugih srodnika, supružnika i vanbračnih partnera).

5) Nasledno pravo

sastav zaostavštine; popis i procena zaostavštine; testamentalno nasledno pravo (pojam i vrste testamenta, forma, testamentarni svedoci, sadržaj i čuvanje testamenta, opoziv testamenta, proglašenje, testamenta i drugo); ugovori naslednog prava (ustupanje i raspodela imovine za života, doživotno izdržavanje); isključenje i lišenje nužnog naslednika iz nasledstva, uračunavanje poklona i dugova naslednika u nasledni deo.

6) Privredno pravo

pojam i vrste privrednog društva; upravljanje, organi i zastupanje privrednog društva; akcionarsko društvo (pojam, organi, odlučivanje, zastupanje); upis privrednih društava u registar pri Agenciji za privredne registre (zahtev, postupak, pravni lekovi); menično i čekovno pravo (pojam i vrste menice, menični sastojci, menične radnje, menični protest, pojam čeka i razlike od menice).

7) Pristup informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti

Pojam informacija od javnog značaja; isključenje i ograničenje slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja; mere za unapređivanje javnosti rada organa javne vlasti; pojam podataka o ličnosti; uslovi za obradu podataka o ličnosti; zaštita prava lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti; evidencija o obradi podataka o ličnosti.

Pravni izvori:

Zakon o menici ("Službeni list FNRJ", broj 104/46, "Službeni list SFRJ ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Službeni list SRJ", broj 46/96 i "Službeni list SCG", broj 1/03 - Ustavna povelja);

Zakon o čeku ("Službeni list FNRJ", broj 105/46, "Službeni list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73, "Službeni list SRJ", broj 46/96 i "Službeni list SCG", br. 1/03 - Ustavna povelja);

Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Službeni list SRJ", broj 31/93 i "Službeni list SCG", broj 1/03 - Ustavna povelja);

Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon);

Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/01 - odluka USRS, 101/05 - dr. zakon i 27/11 - odluka US);

Zakon o nasleđivanju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95 i 101/03 - odluka USRS);

Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 42/98 i 111/09);

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka);

Zakon o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 61/05 i 111/09 - dr. zakon);

Porodični zakon ("Službeni glasnik RS", broj 18/05);

Zakon o hipoteci ("Službeni glasnik RS", broj 115/05);

Zakon o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 18/10);

Zakon o zadužbinama i fondacijama ("Službeni glasnik RS", broj 88/10);

Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/11);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10);

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08 i 104/09 - dr. zakon);

Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 46/99).

Procesno pravo od značaja za javnobeležničku delatnost

Predmet obuhvata procesnopravne odredbe i institute koje javni beležnik mora poznavati da bi mogao da kvalitetno obavlja javnobeležničku delatnost, a posebno sledeće podceline i oblasti:

1) Parnični postupak

pravna pomoć; dokazivanje; obezbeđenje dokaza; dostavljanje.

2) Vanparnični postupak

opšte odredbe; davanje dozvole za stupanje u brak; ostavinski postupak (raspravljanje zaostavštine); uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari; deoba zajedničkih stvari ili imovine; uređenje međa.

3) Postupak izvršenja i obezbeđenja

opšte odredbe; zajedničke odredbe o izvršenju; izvršna i verodostojna isprava; predlaganje i određivanje izvršenja; izvršenje radi naplate novčanih potraživanja prodajom pokretne stvari; izvršenje radi naplate novčanih potraživanja prodajom nepokretne stvari, osnovna pravila o obezbeđenju; sticanje založnog prava na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka; založno pravo na stvarima i pravima na osnovu izvršne isprave; prethodne i privremene mere i registar sudskih zabrana.

4) Vansudski postupci za namirenje zaloge

vansudsko namirenje registrovane zaloge; vansudsko namirenje hipoteke.

Pravni izvori:

Zakon o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Službeni glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon i 18/05 - dr. zakon);

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka);

Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 111/09);

Zakon o hipoteci ("Službeni glasnik RS", broj 115/05);

Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).

Neophodno je da kandidati prate izmene pravnih izvora koje nastanu posle stupanja ovog pravilnika na snagu (izmene i dopune, ukidanje i donošenje novih propisa).

 

Obrazac 1

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO PRAVDE I
DRŽAVNE UPRAVE

Na osnovu člana 147. Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 85/12 i 19/13) izdajem

UVERENJE
O POLOŽENOM JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU

_____________________________________________ iz ________________________________________

rođen-a ___________________ . godine, diplomirao-la na Pravnom fakultetu u __________________________ ____________________, _________________. godine, položio-la je javnobeležnički ispit __________________ . godine, ostvarivši završnu ocenu ______________________.

 

Broj: _____________

 

MINISTAR

 

(M.P.)

_________________

U Beogradu _____________. godine

 

 

 

Obrazac 2

 

EVIDENCIJA O LICIMA KOJA SU POLOŽILA JAVNOBELEŽNIČKI ISPIT

 

Redni broj

Jedinstveni matični broj građana

Ime i prezime

Naziv završenog pravnog fakulteta, vreme i mesto sticanja diplome

Datum prethodnog polaganja ispita

Datum polaganja pismenog dela ispita i postignuta konačna ocena

Datum polaganja usmenog dela ispita i postignuta konačna ocena

Završna ocena