Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O HRANITELJSTVU

("Sl. glasnik RS", br. 36/2008 i 66/2022 - dr. pravilnik)

Čl. 1-60*

(Prestalo da važi)

VI NORMATIVI I STANDARDI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ

Član 61

Centar za porodični smeštaj obavlja poslove:

1) popularisanja hraniteljstva i vođenje lokalnih i međuopštinskih kampanja za različite oblike hraniteljstva, a u skladu sa potrebama dece;

2) procene opšte podobnosti budućih hranitelja za hraniteljstvo i izradu sintetizovanog izveštaja o proceni hraniteljskih porodica;

3) realizacije Programa pripreme za hraniteljstvo;

4) formiranja baze podataka o deci i hraniteljskim porodicama na međuopštinskom nivou a u cilju efikasnog izbora hraniteljske porodice za dete;

5) izbora adekvatne hraniteljske porodice za dete u saradnji sa centrom za socijalni rad nadležnim za organizovanje zaštite deteta;

6) planiranja usluga i mera zaštite deteta na hraniteljstvu u saradnji sa centrom za socijalni rad nadležnim za organizovanje zaštite deteta;

7) praćenja ostvarivanja planova zaštite, kao i izveštavanja nadležnog centra za socijalni rad o napredovanju deteta na hraniteljstvu;

8) uvida u rad hraniteljskih porodica u pogledu zadovoljavanja potreba deteta i poštovanja standarda zaštite deteta na hraniteljstvu;

9) kontinuirane i adekvatne podrške detetu i hraniteljskoj porodici za ostvarivanje zaštite deteta i zadovoljavanje njegovih potreba;

10) realizovanja programa podrške mladim osobama na hraniteljstvu i aktivnosti za njihovu emancipaciju i napuštanje zaštite i samostalnog započinjanja života i rada;

11) podsticanja organizovanja i podrške radu grupa za samopodršku dece i hranitelja;

12) realizovanja različitih edukativnih programa za osnaživanje dece i hranitelja;

13) različitih aktivnosti od značaja za unapređivanje i razvoj hraniteljstva;

14) praćenja i proučavanja potreba za zaštitom dece bez roditeljskog staranja i primene hraniteljstva kao mere zaštite;

15) edukacije stručnih radnika u centrima za porodični smeštaj u cilju jačanja njihove profesionalne kompetentnosti;

16) izrade raznih informativnih i edukativnih materijala za hranitelje i stručne literature za stručne radnike;

17) praćenja savremenih kretanja i iskustva drugih zemalja u zaštiti dece bez roditeljskog staranja;

18) koordinacije mreže podrške i saradnje sa institucijama od značaja za zadovoljavanje potreba dece, kao i sa humanitarnim i drugim organizacijama;

19) učestvovanja u projektima od značaja za unapređivanje zaštite dece bez roditeljskog staranja;

20) ostalih aktivnosti od značaja za unapređivanje i razvoj hraniteljstva i zaštite dece na hraniteljstvu.

Uslovi u pogledu stručnih radnika centra za porodični smeštaj

Član 62

Za realizaciju poslova iz člana 61. ovog pravilnika, centar za porodični smeštaj, ima:

1) direktora;

2) diplomiranog pravnika - sekretara;

3) jednog savetnika za hraniteljstvo na 30 hraniteljskih porodica;

4) dva realizatora edukativnih programa na svakih 150 hraniteljskih porodica;

5) jednog supervizora na 10 zaposlenih u centru za porodični smeštaj;

6) dva realizatora edukativnih programa za stručne radnike;

7) dva finansijsko-računovodstvena radnika;

8) jednog administrativnog radnika;

9) jednog vozača na 150 hraniteljskih porodica;

10) jednu spremačicu.

Kada se, u skladu sa zakonom, u centru za socijalni rad obavljaju poslovi iz delokruga centra za porodični smeštaj, za realizaciju tih poslova, centar za socijalni rad treba da ima:

1) rukovodioca organizacione jedinice centra za porodični smeštaj;

2) potreban broj stručnjaka iz stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana;

3) vozača.

Član 63

Poslove savetnika za hraniteljstvo mogu obavljati: socijalni radnik, psiholog, pedagog i defektolog.

Izuzetno, poslove savetnika za hraniteljstvo mogu obavljati i drugi stručni radnici koji imaju zvanja iz oblasti društveno-humanističkih i medicinskih nauka i najmanje pet godina radnog iskustva u ustanovi za decu bez roditeljskog staranja.

Član 64

Poslove supervizora i realizatora edukativnih programa mogu obavljati: socijalni radnik, psiholog, pedagog i defektolog.

Supervizor i realizator edukativnih programa treba da ima radno iskustvo na poslovima zaštite dece bez roditeljskog staranja i rada na primeni socio-edukativnih programa, kao i obuku za realizaciju Programa pripreme za hraniteljstvo.

Čl. 65-80*

(Prestalo da važi)

 

INFORMATOR O DETETU NA HRANITELJSTVU*

MOJ ŽIVOTNI PUT

(Prestao da važi)

Obrazac broj 1*

 

SINTETIZOVANI IZVEŠTAJ

NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE O OPŠTOJ PODOBNOSTI BUDUĆIH HRANITELJA

(Prestao da važi)

Obrazac broj 2*

 

POTVRDA O BAVLJENJU HRANITELJSTVOM

(Prestao da važi)

Obrazac broj 3*

 

DNEVNIK RADA SAVETNIKA ZA HRANITELJSTVO O PRAĆENJU I PODRŠCI HRANITELJSKOJ PORODICI

(Prestao da važi)

Obrazac broj 4*

 

KNJIGA EVIDENCIJE O HRANJENICIMA

(Prestao da važi)

Obrazac broj 5*

 

KNJIGA EVIDENCIJE O HRANITELJIMA

(Prestao da važi)

Obrazac broj 6*

 

KNJIGA EVIDENCIJE O ZASNOVANOM HRANITELJSTVU

(Prestao da važi)