Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)

 

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: evidencija).

Oblik evidencije

Član 2

Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik) vodi evidenciju u pisanom obliku, na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina evidencije

Član 3

Evidencija sadrži:

1) redni broj unošenja u evidenciju;

2) datum unošenja u evidenciju;

3) broj ugovora o posredovanju;

4) datum ugovora o posredovanju;

5) ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresu nalogodavca;

6) naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi;

7) adresu nepokretnosti (mesto, ulica i broj, katastarska parcela i katastarska opština);

8) podatak o vrsti nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja;

9) podatak o površini nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja;

10) podatak o tome da li je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen ili nije zaključen;

11) datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja;

12) podatak o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini, ako je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen;

13) podatak o fakturisanom iznosu posredničke naknade;

14) primedbu posrednika, ako postoji.

Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti posrednik unosi neki od sledećih podataka u evidenciju:

1) poljoprivredno zemljište;

2) građevinsko zemljište;

3) poslovni prostor;

4) lokal;

5) magacin;

6) industrijski objekat;

7) stan;

8) kuća;

9) garaža;

10) ostalo - uz detaljniji opis u zagradi.

Unošenje i promena podataka u evidenciji

Član 4

Posrednik evidentira ugovor o posredovanju i ostale podatke iz člana 3. ovog pravilnika i svaku nastalu promenu u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o posredovanju, odnosno od dana nastanka promene.

Rok čuvanja evidencije

Član 5

Posrednik evidenciju čuva trajno.

Posrednik čuva ugovor o posredovanju i dokumentaciju koja čini njegov prilog, najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac EOP

 

Podaci o posredniku:

 

Upisan u Registar posrednika pod brojem: ______

_______________________________

 

 

_______________________________

 

___________________

_______________________________

 

Potpis odgovornog lica

poslovno ime, sedište (mesto, ulica i br.)

 

 

_________________

 

 

 

PIB

 

 

 

_________________

 

 

 

matični broj

 

 

 

 

EVIDENCIJA
O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

za _________. godinu

 

R. br.

Datum unošenja u evidenciju

Broj ugovora

Datum ugovora

Ime i prezime odnosno poslovno ime i adresa nalogodavca1

Naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi

Adresa nepokretnosti (mesto, ul. i broj, katastarska parcela, katastarska opština)

Vrsta nepokretnosti čiji je promet odnosno zakup predmet posredovanja2

Površina nepokretnosti čiji je promet odnosno zakup predmet posredovanja

Pravni posao koji je predmet posredovanja je zaključen / nije3

Datum zaključenja pravnog posla4

Kupoprodajna cena ili zakupnina5

Fakturisani iznos posredničke naknade

Primedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

 

 

Potpis odgovornog lica

 

___________
1 Član 15. stav 2. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 95/13): "Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od tih lica".
2 Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti posrednik unosi neki od sledećih podataka: poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, poslovni prostor, lokal, magacin, industrijski objekat, stan, kuća, garaža, ostalo (uz detaljniji opis u zagradi).
3 Unosi se "zaključen" ili "nije zaključen".
4 Unosi se datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja: kupoprodajnog ugovora, odnosno ugovora o zakupu.
5 Unosi se iznos iz kupoprodajnog ugovora, odnosno ugovora o zakupu.