Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 25/2016 i 21/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost i drugi zahtevi koje mora da ispuni oprema koja se isporučuje na tržištu i/ili stavlja u upotrebu; pretpostavka usaglašenosti; postupci ocenjivanja usaglašenosti aparata; sadržina tehničke dokumentacije; znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti; deklaracija o usaglašenosti i model deklaracije o usaglašenosti; zahtevi koje mora da ispunjava telo za ocenjivanje usaglašenosti i zaštitna klauzula.

Oblast primene

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na opremu koja može da prouzrokuje elektromagnetske smetnje i/ili na koju te smetnje mogu da utiču pogoršavajući njene radne karakteristike.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na:

1) radio opremu i telekomunikacionu terminalnu opremu koja je uređena posebnim propisom;

2) aeronautičke proizvode, delove i uređaje koji su uređeni posebnim propisima iz oblasti civilnog vazduhoplovstva;

3) radio opremu koju koriste radio amateri, osim ako se ta oprema samostalno isporučuje na tržištu, pri čemu se radio opremom koja se samostalno isporučuje na tržištu ne smatraju kompleti komponenti koje sklapaju radio amateri, kao i oprema koja je isporučena na tržištu, a koju radio amateri prerađuju za sopstvenu upotrebu;

4) opremu čije su fizičke karakteristike po svojoj prirodi takve da ta oprema:

(1) ne može da proizvodi ili da doprinosi elektromagnetskim emisijama koje prelaze dozvoljeni nivo koji onemogućava radio i telekomunikacionoj opremi i drugoj opremi da radi u skladu sa predviđenom namenom;

(2) radi bez neprihvatljivog pogoršavanja njenih radnih karakteristika u prisustvu elektromagnetskih smetnji koje odgovaraju njenoj predviđenoj nameni;

5) komplete opreme za evaluaciju koji su izrađeni po meri i isključivo namenjeni za profesionalnu upotrebu na mestima za istraživanje i razvoj i u te svrhe;

6) opremu čiji su bitni zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost iz Priloga 1 - Bitni zahtevi za elektromagnetnu kompatibilnost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, bliže uređeni drugim propisima.

Primena ovog pravilnika ne isključuje primenu posebnih propisa kojima se uređuje bezbednost opreme.

Značenje pojedinih izraza

Član 3

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) oprema je svaki aparat ili stacionarno postrojenje;

2) aparat je svaki završen uređaj ili kombinacija tih uređaja koja se isporučuje na tržištu kao samostalna funkcionalna jedinica, namenjen(a) krajnjem korisniku i koja može da prouzrokuje elektromagnetske smetnje ili na čiji rad bi takve smetnje mogle da utiču, kao i:

(1) komponenta ili podsklop namenjen za ugradnju u aparat od strane krajnjeg korisnika koji može da prouzrokuje elektromagnetske smetnje ili na čiji rad takve smetnje mogu da utiču;

(2) pokretno i/ili prenosivo postrojenje koje je kombinacija aparata i, ako je primenljivo, drugih uređaja, namenjena da se premešta i radi na različitim lokacijama;

3) stacionarno postrojenje je određena kombinacija više vrsta aparata i, ako je primenljivo, drugih uređaja koji su montirani, instalirani i namenjeni za trajnu upotrebu na unapred određenoj lokaciji;

4) elektromagnetska kompatibilnost je sposobnost opreme da u svom elektromagnetskom okruženju radi na zadovoljavajući način i da ne prouzrokuje nedozvoljene elektromagnetske smetnje drugoj opremi u tom okruženju;

5) elektromagnetska smetnja je svaka elektromagnetska pojava koja može da pogorša rad opreme, kao što je elektromagnetski šum, neželjeni signal ili promena u samom mediju prostiranja elektromagnetskih talasa;

6) imunost je sposobnost opreme da u prisustvu elektromagnetske smetnje radi bez pogoršanja njenih radnih karakteristika u skladu sa predviđenom namenom;

7) bezbednosna svrha je svrha zaštite života ljudi ili imovine;

8) elektromagnetsko okruženje jesu sve elektromagnetske pojave koje su prisutne na određenoj lokaciji;

9) isporuka na tržištu je svako činjenje dostupnim aparata na tržištu Republike Srbije radi distribucije, potrošnje ili upotrebe, u okviru trgovačke delatnosti, sa ili bez naknade;

10) stavljanje na tržište je prva isporuka aparata na tržištu Republike Srbije;

11) stavljanje u upotrebu je prvo korišćenje opreme za njenu predviđenu namenu u Republici Srbiji;

12) proizvođač je preduzetnik ili pravno lice koje izrađuje aparat ili daje da se aparat projektuje i izradi sa ciljem da ga stavi na tržište pod svojim poslovnim imenom ili trgovačkim znakom;

13) zastupnik je preduzetnik ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji, koje je proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime izvršava određene aktivnosti propisane ovim pravilnikom;

14) uvoznik je preduzetnik ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji koje stavlja na tržište Republike Srbije aparate iz drugih zemalja;

15) distributer je preduzetnik ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji, koje je uključeno u lanac isporuke i koje isporučuje aparate na tržištu, a nije proizvođač ili uvoznik;

16) isporučilac je proizvođač, zastupnik, uvoznik ili distributer;

17) tehnička specifikacija je dokument u kome se utvrđuju tehnički zahtevi koje treba da ispuni oprema;

18) harmonizovani standard je evropski standard koji je donet na osnovu zahteva Evropske komisije za primenu u harmonizovanom zakonodavstvu Evropske unije;

19) ocenjivanje usaglašenosti je postupak kojim se utvrđuje da li aparat ispunjava bitne zahteve za elektromagnetsku kompatibilnost iz ovog pravilnika;

20) telo za ocenjivanje usaglašenosti je pravno lice, odnosno deo pravnog lica, koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, uključujući etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolisanje;

21) opoziv je svaka aktivnost ili mera kojom se vrši povraćaj aparata koji je već isporučen krajnjem korisniku;

22) povlačenje je svaka aktivnost ili mera kojom se sprečava da se aparat u lancu isporuke isporuči na tržištu;

23) harmonizovano zakonodavstvo Evropske unije je zakonodavstvo Evropske unije kojim se usaglašavaju uslovi za stavljanje proizvoda na tržište;

24) znak usaglašenosti je oznaka koju proizvođač stavlja na aparat i kojim potvrđuje da je taj aparat usaglašen sa zahtevima svih propisa kojima je utvrđena obaveza stavljanja tog znaka;

25) prijavljeno telo je telo koje je imenovano u skladu sa ovim pravilnikom i prijavljeno Evropskoj komisiji u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom donetim na osnovu tog zakona, odnosno inostrano telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je prijavljeno Evropskoj komisiji za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti na osnovu propisa iz člana 20. ovog pravilnika.

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, opšta bezbednost proizvoda, tržišni nadzor i standardizacija.

II ISPORUKA NA TRŽIŠTU I/ILI STAVLJANJE U UPOTREBU

Član 4

Oprema na koju se primenjuje ovaj pravilnik može da bude isporučena na tržištu i/ili stavljena u upotrebu samo ako je, kada je pravilno instalirana, održavana i kada se upotrebljava u skladu sa predviđenom namenom, usaglašena sa zahtevima iz ovog pravilnika.

Oprema iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava bitne zahteve za elektromagnetsku kompatibilnost iz Priloga 1 ovog pravilnika (u daljem tekstu: bitni zahtevi ovog pravilnika).

Slobodan promet

Član 5

Oprema koja je usaglašena sa zahtevima iz ovog pravilnika isporučuje se na tržištu i/ili stavlja u upotrebu slobodno, bez ikakvih ograničenja.

Zahtevi propisani ovim pravilnikom ne sprečavaju primenu posebnih mera koje se odnose na stavljanje u upotrebu ili korišćenje opreme, i to:

1) mera za rešavanje postojećeg ili očekivanog problema u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću na određenoj lokaciji;

2) mera bezbednosti za zaštitu javnih telekomunikacionih mreža ili prijemnih ili predajnih stanica, koje se primenjuju u bezbednosne svrhe u tačno određenom frekvencijskom području.

Posebne mere iz stava 2. ovog člana prijavljuju se Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije.

Na sajmovima, izložbama ili drugim sličnim javnim manifestacijama može se izlagati i predstavljati oprema koja nije usaglašena sa ovim pravilnikom, samo ako je vidno i jasno istaknuto da se takva oprema ne može isporučivati na tržištu i/ili stavljati u upotrebu dok se ne uskladi sa zahtevima iz ovog pravilnika, kao i ako su prethodno preduzete odgovarajuće mere za sprečavanje elektromagnetskih smetnji.

Zahtevi za aparate

Član 6

Aparat može da se isporuči na tržištu i/ili stavi u upotrebu samo ako ispunjava sledeće zahteve:

1) da je projektovan i izrađen u skladu sa bitnim zahtevima ovog pravilnika;

2) da je za aparat proizvođač sačinio tehničku dokumentaciju iz Priloga 2 - Interna kontrola proizvodnje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo ili Priloga 3 - Pregled tipa i usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: tehnička dokumentacija);

3) da je sproveden odgovarajući postupak ocenjivanja usaglašenosti aparata u skladu sa članom 8. ovog pravilnika;

4) da je za aparat proizvođač sačinio deklaraciju o usaglašenosti iz člana 9. ovog pravilnika (u daljem tekstu: deklaracija o usaglašenosti) i da je na aparat stavio znak usaglašenosti, ako aparat ispunjava bitne zahteve ovog pravilnika;

5) da je proizvođač obezbedio odgovarajuće postupke kojima se ostvaruje kontinuiranost ispunjenosti zahteva iz ovog pravilnika u slučaju serijske proizvodnje aparata, pri čemu se na odgovarajući način uzimaju u obzir izmene nastale u projektu ili karakteristikama aparata, kao i izmene u primenjenim standardima ili drugim tehničkim specifikacijama na osnovu kojih je deklarisana usaglašenost aparata;

6) da je proizvođač aparat koji se stavlja na tržište označio brojem tipa, šarže ili serije ili nekim drugim podatkom koji omogućava njegovu identifikaciju ili, u slučajevima kada to ne dopuštaju dimenzije ili karakteristike aparata, da su identifikacioni podaci navedeni na njegovoj ambalaži ili u dokumentaciji koja ga prati;

7) da je proizvođač na aparatu ili, kada to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentaciji koja ga prati, naveo svoje poslovno ime ili trgovački znak, kao i svoju poštansku adresu za kontakt;

8) da je uvoznik na aparatu ili, kada to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentaciji koja ga prati, naveo svoje poslovno ime ili trgovački znak, kao i svoju poštansku adresu za kontakt na srpskom jeziku;

9) da aparat prate jasna i razumljiva uputstva i informacije iz člana 12. ovog pravilnika na srpskom jeziku;

10) da uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost aparata sa bitnim zahtevima ovog pravilnika.

Deklaracija o usaglašenosti i tehnička dokumentacija čuva se u periodu od najmanje deset godina nakon stavljanja aparata na tržište i stavlja se na raspolaganje nadležnom inspektoru, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom kojim se uređuje način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti.

III USAGLAŠENOST OPREME

Pretpostavka usaglašenosti opreme

Član 7

Smatra se da oprema koja ispunjava zahteve srpskih standarda ili njihovih delova, kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi, odnosno njihovi delovi, čiji se spisak (u daljem tekstu: spisak standarda) sastavlja i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, ispunjava i bitne zahteve ovog pravilnika koji su obuhvaćeni tim standardima, odnosno njihovim delovima.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti aparata

Član 8

Ocenjivanje usaglašenosti aparata sa bitnim zahtevima ovog pravilnika, sprovodi se primenom jednog od sledeća dva postupka ocenjivanja usaglašenosti, po izboru proizvođača:

1) Interna kontrola proizvodnje iz Priloga 2 ovog pravilnika;

2) Pregled tipa i Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje iz Priloga 3 ovog pravilnika.

Proizvođač može ograničiti primenu postupka ocenjivanja usaglašenosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana na neke od aspekata bitnih zahteva ovog pravilnika, pod uslovom da za ostale aspekte tih zahteva primenjuje postupak ocenjivanja usaglašenosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Deklaracija o usaglašenosti

Član 9

Deklaracijom o usaglašenosti potvrđuje se da aparat ispunjava bitne zahteve ovog pravilnika.

Deklaracija o usaglašenosti sačinjava se na srpskom jeziku po modelu iz Priloga 5 - Model deklaracije o usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, tako da sadrži elemente iz primenjenog postupka ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 2 ili Priloga 3 ovog pravilnika i redovno se ažurira.

Izuzetno, za aparate koji se uvoze u Republiku Srbiju, ukoliko deklaracija o usaglašenosti nije sačinjena na srpskom jeziku, lice koje stavlja taj aparat na tržište obezbeđuje njen prevod na srpski jezik.

Ukoliko se na aparat primenjuje više propisa kojima je utvrđena obaveza sačinjavanja deklaracije o usaglašenosti, sačinjava se jedinstvena deklaracija o usaglašenosti u skladu sa svim primenjenim propisima, u kojoj su navedeni ti propisi, pri čemu se pod jedinstvenom deklaracijom o usaglašenosti smatra i skup svih deklaracija o usaglašenosti sačinjenih u skladu sa pojedinačnim primenjenim propisima.

Sačinjavanjem deklaracije o usaglašenosti proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost aparata sa zahtevima ovog pravilnika.

Potvrda o usaglašenosti

Član 10

Pre stavljanja aparata na tržište, proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik za taj aparat, u skladu sa postupkom iz Priloga 4 - Potvrda o usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, obezbeđuje potvrdu o usaglašenosti ili izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti od tela za ocenjivanje usaglašenosti koje je imenovano za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti aparata sa bitnim zahtevima ovog pravilnika (u daljem tekstu: imenovano telo).

Potvrda o usaglašenosti, odnosno izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti iz stava 1. ovog člana ne obezbeđuje se za sledeće aparate:

1) aparate koji se na tržištu isporučuju bez punjača baterija ili adaptera za niskonaponsku distributivnu mrežu, a koji kao izvor napona koriste isključivo zamenjive baterije ili priključke računara;

2) komponente računara, osim jedinica za napajanje;

3) mašine na koje se primenjuje poseban propis kojim se uređuje bezbednost mašina, osim prenosnih alata sa elektromotorima nazivnog naizmeničnog napona do 250 V za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu;

4) aparate za koje je u Republici Srbiji sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 3 ovog pravilnika za sve aspekte bitnih zahteva ovog pravilnika.

Potvrda o usaglašenosti važi za isti tip i/ili model aparata istog proizvođača pet godina od dana njenog izdavanja.

Označavanje usaglašenosti

Član 11

Aparat koji je usaglašen sa zahtevima iz ovog pravilnika, pre stavljanja na tržište, označava se znakom usaglašenosti iz Priloga 6 - Znak usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Znak usaglašenosti stavlja se na aparat ili njegovu natpisnu pločicu tako da bude vidljiv, čitljiv i neizbrisiv, a ukoliko to nije moguće ili nije opravdano zbog karakteristika aparata, na njegovu ambalažu ili dokumentaciju koja ga prati.

Na aparat se mogu stavljati i drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake, pod uslovom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i/ili značenje znaka usaglašenosti.

Informacije koje se odnose na upotrebu aparata

Član 12

Prilikom isporuke na tržištu, aparat prate informacije o svim posebnim merama koje je neophodno preduzeti prilikom sklapanja, instaliranja, održavanja ili upotrebe aparata, kako bi bilo obezbeđeno da, kada se stavi u upotrebu, aparat ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika.

Ako aparat ne ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika za upotrebu u stambenom okruženju, ovo ograničenje upotrebe jasno se naznačava u informacijama iz stava 1. ovog člana i, ako je odgovarajuće, na ambalaži tog aparata.

Uputstva koja prate aparat prilikom isporuke na tržištu sadrže i sve potrebne informacije koje omogućavaju upotrebu aparata u skladu sa njegovom predviđenom namenom.

Stacionarna postrojenja

Član 13

Na aparate koji su isporučeni na tržištu i koji se mogu ugraditi u stacionarna postrojenja, primenjuju se odgovarajuće odredbe ovog pravilnika koje se odnose na aparate.

Primena odredaba člana 4. stav 2, člana 6. i čl. 8. do 11. ovog pravilnika nije obavezna za aparate koji su namenjeni za ugradnju u određeno stacionarno postrojenje, a ne isporučuju se na tržištu.

Aparate iz stava 2. ovog člana prati dokumentacija u kojoj je opisano stacionarno postrojenje i karakteristike njegove elektromagnetske kompatibilnosti, kao i opis mera koje je potrebno preduzeti pri ugradnji aparata u to postrojenje, kako ne bi bila ugrožena usaglašenost tog postrojenja sa zahtevima za elektromagnetsku kompatibilnost.

U pratećoj dokumentaciji iz stava 3. ovog člana navode se i podaci iz člana 6. stav 1. tač. 6), 7) i 8) ovog pravilnika.

Dokumentaciju o primenjenoj dobroj inženjerskoj praksi iz tačke 2. Priloga 1 ovog pravilnika čuva vlasnik, odnosno korisnik stacionarnog postrojenja i stavlja je na raspolaganje nadležnom inspektoru za vreme dok je stacionarno postrojenje u upotrebi.

Ako postoje sumnje da stacionarno postrojenje ne ispunjava zahteve za elektromagnetsku kompatibilnost, posebno ako postoje pritužbe na smetnje prouzrokovane stacionarnim postrojenjem, vlasnik, odnosno korisnik stacionarnog postrojenja odgovoran je za dokazivanje usaglašenosti tog postrojenja, a ako je potrebno, dokaz obezbeđuje od imenovanog tela.

Ako se utvrdi neusaglašenost stacionarnog postrojenja, preduzimaju se mere u skladu sa zakonom kako bi se neusaglašenost otklonila, odnosno kako bi stacionarno postrojenje bilo naknadno usaglašeno sa bitnim zahtevima ovog pravilnika.

IV ZAHTEVI ZA IMENOVANO TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Zahtevi za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti aparata

Član 14

Telo za ocenjivanje usaglašenosti može da obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti aparata sa bitnim zahtevima ovog pravilnika ako ispunjava zahteve iz Priloga 7 - Zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i ako je imenovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom donetim na osnovu tog zakona.

Pretpostavka o ispunjenosti zahteva za imenovano telo

Član 15

Pretpostavlja se da telo za ocenjivanje usaglašenosti koje dokaže ispunjenost zahteva odgovarajućih srpskih standarda ili delova tih standarda, ispunjava i zahteve iz Priloga 7 ovog pravilnika, u meri u kojoj su ti zahtevi obuhvaćeni navedenim standardima.

Odgovarajući srpski standardi iz stava 1. ovog člana su srpski standardi kojima su preuzeti relevantni harmonizovani standardi koji sadrže zahteve za tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Zahtevi za imenovano telo u vezi sa njegovim podizvođačima

Član 16

Ukoliko imenovano telo poveri podizvođaču obavljanje određenih aktivnosti u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti, za koje je to telo imenovano, u zemlji ili inostranstvu, imenovano telo obezbeđuje da taj podizvođač ispunjava zahteve iz Priloga 7 ovog pravilnika i dokaze o tome čuva i stavlja na raspolaganje nadležnom ministru u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Imenovano telo, koje poverava određene aktivnosti u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti podizvođaču, ima punu odgovornost za obavljanje tih poverenih aktivnosti.

V PROVERE APARATA POSLE ISPORUKE NA TRŽIŠTU I/ILI STAVLJANJA U UPOTREBU I ZAŠTITNA KLAUZULA

Zahtevi za bezbednost aparata posle isporuke na tržištu i/ili stavljanja u upotrebu, odnosno zahtevi za bezbednost aparata tokom veka upotrebe

Član 17

Isporučilac obezbeđuje da, bez odlaganja, budu preduzete sve neophodne korektivne radnje kako bi aparat koji je isporučen na tržištu i/ili stavljen u upotrebu, a koji nije usaglašen ili postoje razlozi da isporučilac smatra da nije usaglašen sa zahtevima iz ovog pravilnika, bio usaglašen sa tim zahtevima, povučen ili, ako je potrebno, opozvan.

Isporučilac, ako aparat koji je isporučen na tržištu i/ili stavljen u upotrebu, predstavlja rizik sa stanovišta zaštite javnog interesa, odnosno nije usaglašen sa zahtevima ovog pravilnika, o tome nadležnom organu tržišnog nadzora, bez odlaganja, dostavlja obaveštenje, koje sadrži i podatke o neusaglašenosti i preduzetim korektivnim radnjama, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Korektivne radnje iz stava 1. ovog člana se preduzimaju za sve neusaglašene aparate isporučene na tržištu i to srazmerno riziku koji takav aparat predstavlja.

Ako je za aparat iz stava 1. ovog člana izdata isprava o usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom, imenovano telo koje je izdalo tu ispravu se obaveštava o utvrđenoj neusaglašenosti.

Ako nisu preduzete korektivne radnje u skladu sa stavom 1. ovog člana, preduzimaju se odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Formalna neusaglašenost aparata

Član 18

Ako se posle isporuke na tržištu i/ili stavljanja u upotrebu aparata utvrdi bilo koja od sledećih neusaglašenosti:

1) odsustvo znaka usaglašenosti;

2) stavljanje znaka usaglašenosti suprotno odredbama člana 11. ovog pravilnika;

3) nesačinjavanje deklaracije o usaglašenosti;

4) sačinjavanje deklaracije o usaglašenosti suprotno odredbama člana 9. i Priloga 5 ovog pravilnika;

5) nedostupnost ili nekompletnost tehničke dokumentacije;

6) odsustvo, nekompletnost ili netačnost informacija iz člana 6. stav 1. tač. 7) i 8) ovog pravilnika;

7) neispunjavanje drugih zahteva iz člana 6. ovog pravilnika, osim zahteva iz stava 1. tačka 1) tog člana;

8) neispunjavanje zahteva iz člana 10. ovog pravilnika,

smatra se da je aparat formalno neusaglašen i, u slučaju neotklanjanja ili ponavljanja formalne neusaglašenosti, preduzimaju se mere u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Zaštitna klauzula

Član 19

Isporuka ili upotreba aparata koji je isporučen na tržištu i/ili stavljen u upotrebu, čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa ovim pravilnikom, na koji je stavljen znak usaglašenosti i za koji je sačinjena deklaracija o usaglašenosti, koga prati propisana dokumentacija i koji se koristi u skladu sa predviđenom namenom ili u uslovima koji se mogu razumno predvideti, a za koji se utvrdi da predstavlja rizik sa aspekta zaštite javnog interesa obuhvaćenog ovim pravilnikom, može se ograničiti ili zabraniti ili taj aparat može biti povučen ili opozvan, u skladu sa zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i tržišni nadzor i ovim pravilnikom.

VI USKLAĐENOST SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Član 20

Ovaj pravilnik je usklađen sa Direktivom 2014/30/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o usaglašavanju propisa država članica o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Od dana stupanja na snagu potvrđenog međunarodnog ugovora o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda sa Evropskom unijom (u daljem tekstu: ACAA sporazum) za aparate na koje se primenjuje ovaj pravilnik ili, ako taj ugovor ne bude zaključen, od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, u svim odredbama i naslovima iz ovog pravilnika u kojima se navode, reči: "znak usaglašenosti" imaće značenje: "CE znak"; reči: "deklaracija o usaglašenosti" imaće značenje: "EU deklaracija o usaglašenosti"; reči: "Pregled tipa" imaće značenje: "EU pregled tipa"; a reči: "Sertifikat o pregledu tipa" imaće značenje: "EU sertifikat o pregledu tipa"; u članu 14. ovog pravilnika, reč: "imenovano" imaće značenje: "imenovano i prijavljeno"; u čl. 15. i 16. i naslovima iznad tih članova, u članu 17. stav 4. kao i u Prilogu 3 ovog pravilnika, reči: "imenovano telo" imaće značenje: "prijavljeno telo"; u tački 7. Priloga 7 ovog pravilnika, reči: "registarski broj imenovanog tela i/ili identifikacioni broj prijavljenog tela" imaće značenje: "identifikacioni broj prijavljenog tela"; u tački 11. Priloga 7 ovog pravilnika, reči: "imenovanih i/ili prijavljenih" imaće značenje: "prijavljenih".

Od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, u članu 3. ovog pravilnika, reči: "Republika Srbija" imaće značenje "Evropska unija", a u članu 6. stav 1. tač. 8) i 9), reči: "na srpskom jeziku" imaće značenje: "na srpskom jeziku ili na jeziku lako razumljivom krajnjim korisnicima i nadležnom inspektoru".

Član 5. stav 3. ovog pravilnika se primenjuje od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Član 22

Od dana početka primene ovog pravilnika do dana stupanja na snagu ACAA sporazuma za aparate na koje se primenjuje ovaj pravilnik ili, ako taj ugovor ne bude zaključen, do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, označavanje usaglašenosti aparata obavlja se stavljanjem Srpskog znaka usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisima.

Od dana stupanja na snagu ACAA sporazuma za aparate na koje se primenjuje ovaj pravilnik ili, ako taj ugovor ne bude zaključen, od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, označavanje usaglašenosti aparata obavlja se stavljanjem CE znaka u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisima.

Član 23

Danom stupanja na snagu ACAA sporazuma za aparate na koje se primenjuje ovaj pravilnik ili, ako taj ugovor ne bude zaključen, danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, prestaju da se primenjuju odredbe tačke 2. Priloga 6 ovog pravilnika.

Član 24

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Službeni glasnik RS", broj 13/10).

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana, obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa članom 10. ovog pravilnika, do okončanja postupka imenovanja u skladu sa ovim pravilnikom.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 2. ovog člana, mogu da organu nadležnom za imenovanje podnesu zahtev za imenovanje u skladu sa ovim pravilnikom najkasnije šest meseci od dana početka njegove primene.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 2. ovog člana, koja ne podnesu zahtev za imenovanje u roku iz stava 3. ovog člana, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti za koja organ nadležan za imenovanje, po podnetom zahtevu, utvrdi da ne ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika, neće moći da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti kao imenovana tela u skladu sa ovim pravilnikom.

Isprave o usaglašenosti koje su, do dana početka primene ovog pravilnika, tela iz stava 2. ovog člana izdala sa rokom važenja, važe do isteka roka na koji su izdate, a isprave o usaglašenosti koje su ta tela, na osnovu propisa iz stava 1. ovog člana, izdala bez roka važenja, važe godinu dana od dana početka primene ovog pravilnika.

Član 25

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2017. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama
Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti

("Sl. glasnik RS", br. 21/2020)

Član 3

Odredbe člana 10. i člana 18. stav 1. tačka 8) i Prilog 4 Potvrda o usaglašenosti, Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Službeni glasnik RS", broj 25/16), prestaju da važe 1. januara 2022. godine.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

BITNI ZAHTEVI ZA ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST

1. Opšti zahtevi za opremu

Oprema mora biti projektovana i izrađena tako da, uzimajući u obzir najnovija tehnološka saznanja, obezbeđuje da:

1) elektromagnetske smetnje koje prouzrokuje ne prelaze nivo iznad kog radio i telekomunikaciona oprema ili druga oprema ne može da radi kako je predviđeno;

2) ima nivo imunosti na elektromagnetske smetnje koje se očekuju pri upotrebi u skladu sa njenom predviđenom namenom, koji toj opremi omogućava da radi bez neprihvatljivog pogoršanja njenih radnih karakteristika za njenu predviđenu namenu.

2. Posebni zahtevi za stacionarna postrojenja

Instaliranje i predviđena namena komponenti

Pri instaliranju stacionarnih postrojenja primenjuje se dobra inženjerska praksa u oblasti elektromagnetske kompatibilnosti i uzimaju se u obzir podaci o predviđenoj nameni njegovih komponenti, da bi se ispunili zahtevi iz tačke 1. ovog priloga.

 

Prilog 2

INTERNA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Interna kontrola proizvodnje je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze iz tač. 2, 3, 4. i 5. ovog priloga i obezbeđuje i izjavljuje, isključivo na sopstvenu odgovornost, da je predmetni aparat usaglašen sa zahtevima iz ovog pravilnika koji se na njega primenjuju.

2. Ocenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti

Proizvođač sprovodi ocenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti aparata, u vezi sa relevantnim elektromagnetskim pojavama, kako bi obezbedio da aparat ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika.

Ocenjivanje elektromagnetske kompatibilnosti mora da obuhvati sve uobičajene predviđene radne uslove.

Ako je aparat takav da može da ima različite konfiguracije, ocenjivanjem elektromagnetske kompatibilnosti mora da bude potvrđeno da taj aparat ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika u svim mogućim konfiguracijama koje proizvođač identifikovao kao reprezentativne za predviđenu namenu aparata.

3. Tehnička dokumentacija

Proizvođač sačinjava tehničku dokumentaciju koja mora da omogući da se oceni usaglašenost aparata sa zahtevima koji se na taj aparat primenjuju, kao i da obuhvati adekvatnu analizu i procenu rizika.

Tehnička dokumentacija mora da sadrži precizno navedene zahteve koji se na aparat primenjuju, a u meri u kojoj je potrebno za ocenjivanje usaglašenosti, tehnička dokumentacija mora da obuhvati projekat, izradu i rad proizvoda, i da sadrži:

- opšti opis aparata;

- projektne i radioničke crteže i šeme spajanja komponenata, podsklopova, strujnih kola itd.;

- opise i objašnjenja neophodna za razumevanje navedenih crteža i šema, kao i rada aparata;

- listu standarda iz člana 7. ovog pravilnika, primenjenih u celosti ili delimično, a ako nisu primenjeni standardi sa spiska standarda, detaljan opis sa pratećim dokazima o adekvatnosti primenjenih rešenja za ispunjavanje bitnih zahteva iz ovog pravilnika, uključujući i spisak primenjenih relevantnih tehničkih specifikacija. U slučaju delimične primene standarda sa spiska standarda, u tehničkoj dokumentaciji mora da bude naznačeno koji delovi su primenjeni;

- rezultate izvedenih projektnih proračuna, sprovedenih ispitivanja, itd.;

- izveštaje o ispitivanju.

4. Proizvodnja

Proizvođač preduzima sve mere koje su potrebne da proizvodni proces i njegovo nadgledanje obezbede usaglašenost izrađenog proizvoda sa tehničkom dokumentacijom iz tačke 3. ovog priloga i sa bitnim zahtevima iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika.

5. Znak usaglašenosti i deklaracija o usaglašenosti

5.1. Proizvođač stavlja znak usaglašenosti na svaki pojedinačan aparat koji je usaglašen sa odgovarajućim zahtevima iz ovog pravilnika.

5.2. Proizvođač sačinjava deklaraciju o usaglašenosti za svaki model aparata i čuva je, zajedno sa tehničkom dokumentacijom iz tačke 3. ovog priloga, tako da budu dostupni nadležnim organima, najmanje deset godina nakon što je poslednji komad tog modela aparata stavljen na tržište.

U deklaraciji o usaglašenosti identifikuje se aparat za koji je sačinjena.

Primerak deklaracije o usaglašenosti se, na zahtev, stavlja na raspolaganje nadležnim organima.

6. Zastupnik

Obaveze proizvođača iz tačke 5. ovog priloga, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, može da ispuni njegov zastupnik ako je to navedeno u ovlašćenju.

Prilog 3

PREGLED TIPA I USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU INTERNE KONTROLE PROIZVODNJE

Deo prvi

PREGLED TIPA

1. Pregled tipa je deo postupka ocenjivanja usaglašenosti kojim imenovano telo pregleda tehnički projekat aparata i verifikuje i potvrđuje da taj tehnički projekat ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika.

2. Pregled tipa se sprovodi ocenjivanjem adekvatnosti tehničkog projekta aparata na osnovu pregleda tehničke dokumentacije iz tačke 3. ovog priloga, bez pregleda uzorka aparata (projektnog tipa). Na zahtev proizvođača ili njegovog zastupnika, ocenjivanje može biti ograničeno na neke od aspekata bitnih zahteva ovog pravilnika.

3. Proizvođač podnosi zahtev za pregled tipa samo jednom imenovanom telu po svom izboru.

Zahtev mora da sadrži navode o aspektima bitnih zahteva za koje se traži pregled tipa, kao i:

1) poslovno ime i adresu proizvođača i poslovno ime i adresu njegovog zastupnika, ako on podnosi zahtev;

2) pisanu izjavu da isti zahtev nije podnet drugom imenovanom telu;

3) tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija mora da omogući da se oceni usaglašenost aparata sa zahtevima koji se na taj aparat primenjuju, kao i da obuhvati adekvatnu analizu i procenu rizika. Tehnička dokumentacija mora da sadrži precizno navedene zahteve koji se na aparat primenjuju, a u meri u kojoj je potrebno za ocenjivanje usaglašenosti, tehnička dokumentacija mora da obuhvati projekat, izradu i rad proizvoda, kao i da, ako je to moguće, sadrži:

- opšti opis aparata;

- projektne i radioničke crteže i šeme spajanja komponenata, podsklopova, strujnih kola itd.;

- opise i objašnjenja neophodna za razumevanje navedenih crteža i šema, kao i rada aparata;

- listu standarda iz člana 7. ovog pravilnika, primenjenih u celosti ili delimično, a ako nisu primenjeni standardi sa spiska standarda, detaljan opis sa pratećim dokazima o adekvatnosti primenjenih rešenja za ispunjavanje bitnih zahteva iz ovog pravilnika, uključujući i spisak primenjenih relevantnih tehničkih specifikacija. U slučaju delimične primene standarda sa spiska standarda, u tehničkoj dokumentaciji mora da bude naznačeno koji delovi su primenjeni; rezultate izvedenih projektnih proračuna, sprovedenih ispitivanja, itd.;

- izveštaje o ispitivanju.

4. Imenovano telo pregleda tehničku dokumentaciju kako bi ocenilo adekvatnost tehničkog projekta aparata u vezi sa aspektima bitnih zahteva za koje se traži pregled tipa.

5. Imenovano telo sačinjava izveštaj o ocenjivanju u kome se navode aktivnosti sprovedene u skladu sa tačkom 4. ovog priloga i rezultati tih aktivnosti. Ne dovodeći u pitanje obaveze koje ima prema organu nadležnom za imenovanje, imenovano telo može da objavi sadržaj sačinjenog izveštaja, u celosti ili delimično, isključivo uz prethodno pribavljenu saglasnost proizvođača.

6. Ako tip ispunjava zahteve iz ovog pravilnika koji se primenjuju na predmetni aparat, imenovano telo sačinjava i izdaje proizvođaču Sertifikat o pregledu tipa. Ovaj sertifikat mora da sadrži poslovno ime i adresu proizvođača, zaključke pregleda, aspekte bitnih zahteva ovog pravilnika koji su obuhvaćeni pregledom, uslove, ako ih ima, za njegovo važenje, kao i podatke potrebne za identifikaciju odobrenog tipa.

Sertifikat o pregledu tipa može da sadrži i jedan ili više priloga.

Sertifikat o pregledu tipa i njegovi prilozi moraju da sadrže sve relevantne informacije koje omogućavaju proveru usaglašenosti izrađenih proizvoda sa pregledanim tipom, kao i kontrolu tokom upotrebe.

Ako tip ne ispunjava odgovarajuće zahteve iz ovog pravilnika, Imenovano telo odbija izdavanje Sertifikata o pregledu tipa i o tome obaveštava podnosioca zahteva, navodeći detaljne razloge za odbijanje.

7. Imenovano telo mora uvek da bude informisano o novim, najsavremenijim opšteprihvaćenim tehničko-tehnološkim saznanjima koje ukazuju da odobreni tip možda više nije usaglašen sa odgovarajućim zahtevima iz ovog pravilnika, i utvrđuje da li ta saznanja zahtevaju dalja ispitivanja, o čemu obaveštava proizvođača.

Proizvođač mora da obavesti imenovano telo, koje čuva tehničku dokumentaciju u vezi sa Sertifikatom o pregledu tipa, o svim promenama na odobrenom tipu koje mogu da utiču na usaglašenost aparata sa bitnim zahtevima ovog pravilnika ili uslovima važenja tog sertifikata; ovakve promene na odobrenom tipu zahtevaju izdavanje dodatnog odobrenja u obliku dodatka uz originalni Sertifikat o pregledu tipa.

8. Imenovano telo mora da obaveštava organ nadležan za imenovanje o izdatim ili povučenim Sertifikatima o pregledu tipa i/ili njihovim dodacima, kao i da tom organu, periodično ili na zahtev, dostavlja liste sertifikata i/ili njihovih dodataka koje je odbilo da izda, povuklo, suspendovalo ili na drugi način ograničilo.

Imenovano telo mora da obaveštava druga imenovana tela o Sertifikatima o pregledu tipa i/ili njihovim dodacima koje je odbilo da izda, koje je povuklo, suspendovalo ili na drugi način ograničilo, a na njihov zahtev, i o sertifikatima i/ili njihovim dodacima koje je izdalo.

Imenovano telo, na zahtev nadležnih organa i drugih imenovanih tela, dostavlja kopije Sertifikata o pregledu tipa i/ili njihovih dodataka. Na zahtev nadležnih organa, imenovano telo dostavlja i kopije tehničke dokumentacije i rezultata pregleda koje je sprovelo.

Imenovano telo mora da čuva primerak Sertifikata o pregledu tipa, njegovih priloga i dodataka, kao i tehnički fajl, uključujući i tehničku i drugu dokumentaciju koju je dostavio proizvođač, najmanje do isteka važenja sertifikata.

9. Proizvođač mora da čuva primerak Sertifikata o pregledu tipa, njegovih priloga i dodataka, kao i tehničku dokumentaciju, tako da budu dostupni nadležnim organima, najmanje deset godina nakon što je poslednji komad tog tipa aparata stavljen na tržište.

10. Zastupnik

U ime proizvođača i na njegovu odgovornost, njegov zastupnik može da podnese zahtev iz tačke 3. ovog priloga, kao i da izvršava obaveze iz tač. 7. i 9. ovog priloga, ako je to navedeno u ovlašćenju.

11. Prilikom sprovođenja pregleda tipa imenovano telo sprovodi ocenjivanje usaglašenosti u obimu koji je potreban, na srazmeran način i bez nepotrebnog opterećivanja isporučioca i uzima u obzir odgovarajuće aspekte organizacije isporučioca i aparata čiju usaglašenost ocenjuje, kao što su: veličina, delatnost i struktura isporučioca, nivo složenosti tehnologije predmetnog aparata, masovna ili serijska priroda proizvodnog procesa. Pri sprovođenju pregleda tipa poštuju se nivoi strogosti i potrebni nivoi zaštite koji se zahtevaju za usaglašenost aparata sa ovim pravilnikom.

Deo drugi

USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU INTERNE KONTROLE PROIZVODNJE

1. Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje je deo postupka ocenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze iz tač. 2. i 3. ovog priloga i obezbeđuje i izjavljuje, isključivo na sopstvenu odgovornost, da je predmetni aparat na koji se primenjuje ovaj pravilnik usaglašen sa tipom koji je opisan u Sertifikatu o pregledu tipa i da ispunjava zahteve iz ovog pravilnika koji se na njega primenjuju.

2. Proizvodnja

Proizvođač preduzima sve mere koje su potrebne da proizvodni proces i njegovo nadgledanje obezbede usaglašenost izrađenog aparata sa tipom koji je opisan u Sertifikatu o pregledu tipa i da ispunjava zahteve iz ovog pravilnika koji se na taj aparat primenjuju.

3. Znak usaglašenosti i deklaracija o usaglašenosti

3.1. Proizvođač stavlja znak usaglašenosti na svaki pojedinačan aparat koji je usaglašen sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i zahtevima iz ovog pravilnika koji se na taj aparat primenjuju.

3.2. Proizvođač sačinjava deklaraciju o usaglašenosti za svaki model aparata i čuva je tako da bude dostupna nadležnim organima, najmanje deset godina nakon što je poslednji komad tog modela aparata stavljen na tržište.

U deklaraciji o usaglašenosti identifikuje se model aparata za koji je sačinjena.

Primerak deklaracije o usaglašenosti se, na zahtev, stavlja na raspolaganje nadležnim organima.

4. Zastupnik

Obaveze proizvođača iz tačke 3. deo drugi ovog priloga, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, može da ispuni njegov zastupnik ako je to navedeno u ovlašćenju.

Prilog 4

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI

1. Potvrda o usaglašenosti je isprava o usaglašenosti koju imenovano telo izdaje na osnovu pregleda dokumentacije iz tačke 2. ovog priloga i potvrđuje da tip i/ili model aparata ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika.

2. Proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik podnosi zahtev za izdavanje potvrde o usaglašenosti imenovanom telu po svom izboru.

Zahtev mora da sadrži navode o identifikaciji aparata (proizvođač, tip i/ili model), kao i:

1) poslovno ime i adresu podnosioca zahteva;

2) pisanu izjavu da isti zahtev nije podnet drugom imenovanom telu;

3) dokumentaciju, koja uključuje deklaraciju o usaglašenosti i odgovarajuće delove tehničke dokumentacije iz Priloga 2 ili Priloga 3 ovog pravilnika koji omogućavaju da se oceni usaglašenost aparata sa zahtevima koji se na taj aparat primenjuju.

3. Imenovano telo pregleda dokumentaciju iz tačke 2. ovog priloga kako bi ocenilo da li tip i/ili model aparata ispunjava bitne zahteve iz tačke 1. Priloga 1 ovog pravilnika.

4. Imenovano telo sačinjava izveštaj o ocenjivanju u kome se navode aktivnosti sprovedene u skladu sa tačkom 3. ovog priloga i rezultati tih aktivnosti. Ne dovodeći u pitanje obaveze koje ima prema organu nadležnom za imenovanje, imenovano telo može da objavi sadržaj sačinjenog izveštaja, u celosti ili delimično, isključivo uz prethodno pribavljenu saglasnost podnosioca zahteva.

5. Ako tip i/ili model aparata ispunjava zahteve iz ovog pravilnika koji se primenjuju na predmetni aparat, imenovano telo sačinjava i izdaje podnosiocu zahteva potvrdu o usaglašenosti.

Potvrda o usaglašenosti sadrži, naročito: poslovno ime proizvođača; izjavu da je aparat usaglašen sa ovim pravilnikom, uključujući i broj službenog glasila u kome je objavljen; broj potvrde; vrstu aparata; oznaku tipa i/ili modela aparata čija se usaglašenost potvrđuje.

Ako tip i/ili model aparata ne ispunjava odgovarajuće zahteve iz ovog pravilnika, imenovano telo odbija izdavanje potvrde o usaglašenosti i o tome obaveštava podnosioca zahteva, navodeći detaljne razloge za odbijanje.

6. Evidencija o izdatim potvrdama o usaglašenosti

Imenovano telo vodi i objavljuje na svojoj službenoj internet stranici evidenciju o izdatim potvrdama o usaglašenosti koja sadrži naročito podatke iz tačke 5. ovog priloga i na zahtev proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno uvoznika izdaje izvod iz te evidencije koji sadrži naročito podatke o identifikaciji proizvođača i vrste, kao i tipa i/ili modela aparata za koji je izdata potvrda o usaglašenosti, broju i datumu izdavanja te potvrde.

7. Imenovano telo mora da organu nadležnom za imenovanje i nadležnom organu tržišnog nadzora, periodično ili na zahtev, dostavlja liste potvrda o usaglašenosti koje je odbilo da izda, kao i liste potvrda o usaglašenosti i izvoda iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti koje je izdalo.

Imenovano telo mora da obaveštava druga imenovana tela o potvrdama o usaglašenosti koje je odbilo da izda, a na njihov zahtev, i o potvrdama o usaglašenosti koje je izdalo.

Imenovano telo, na zahtev nadležnih organa i drugih imenovanih tela, dostavlja kopije potvrda o usaglašenosti. Na zahtev nadležnih organa, imenovano telo dostavlja i kopije dokumentacije na osnovu koje je izdalo potvrdu o usaglašenosti i rezultata pregleda koje je sprovelo.

Imenovano telo mora da čuva primerak potvrde o usaglašenosti, izveštaj o ocenjivanju iz tačke 4. ovog priloga, kao i dokumentaciju koju je dostavio podnosilac zahteva, najmanje do isteka važenja potvrde o usaglašenosti.

8. Proizvođač, njegov zastupnik, odnosno uvoznik mora da čuva primerak potvrde o usaglašenosti ili izvoda iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti, tako da bude dostupan nadležnim organima, najmanje deset godina nakon što je poslednji komad tog tipa, odnosno modela aparata stavljen na tržište.

9. Znak usaglašenosti

Proizvođač, njegov zastupnik, odnosno uvoznik stavlja Srpski znak usaglašenosti na svaki pojedinačan aparat istog tipa i/ili modela aparata opisanog u potvrdi o usaglašenosti.

Prilog 5

MODEL DEKLARACIJE O USAGLAŠENOSTI

Deklaracija o usaglašenosti se sačinjava po sledećem modelu, s tim da nije obavezno da u naslovu bude naveden broj deklaracije:

Deklaracija o usaglašenosti (br. XXXX)

1. Model aparata/Proizvod (naziv proizvoda, tip, šarža ili serijski broj):

2. Poslovno ime i adresa sedišta proizvođača, ili poslovno ime i adresa sedišta njegovog zastupnika:

3. Za izdavanje ove deklaracije o usaglašenosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4. Predmet deklaracije o usaglašenosti (identifikacija aparata kojom se omogućava sledljivost; može biti uključena i slika aparata u boji, dovoljne jasnoće, ako je to potrebno za identifikaciju aparata).

5. Predmet deklaracije o usaglašenosti opisan u tački 4. usaglašen je sa zahtevima sledećih propisa:

6. Pozivanje na primenjene standarde, ili pozivanje na tehničke specifikacije u kojima su sadržani zahtevi za usaglašenost:

7. Ako je odgovarajuće, poslovno ime i registarski broj imenovanog tela i/ili identifikacioni broj prijavljenog tela koje je sprovelo postupak ocenjivanja usaglašenosti i izdalo odgovarajuću ispravu o usaglašenosti, kao i broj te isprave.

8. Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mesto i datum izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):

Prilog 6

ZNAK USAGLAŠENOSTI

1. CE znak

CE znak usaglašenosti se sastoji od stilizovanog latiničnog slovnog znaka "CE" u sledećem obliku:

Visina CE znaka iznosi, po pravilu, najmanje 5 mm.

Ako se CE znak smanjuje ili uvećava, moraju da se uzmu u obzir proporcije prikazane na ovom crtežu.

2. Srpski znak usaglašenosti

Srpski znak usaglašenosti se sastoji od tri velika slova A povezana u obliku jednakostraničnog trougla (3A), izgleda i sadržine kao na slici:

Veličina znaka određuje se prema visini V znaka koja može da ima samo zaokružene vrednosti standardnih brojeva prema redu veličina R10 izraženih u milimetrima (mm) prema srpskom standardu SRPS A.A0.001 Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva.

Visina V znaka iznosi, po pravilu, najmanje 5 mm.

Uz Srpski znak usaglašenosti se stavlja registarski broj imenovanog tela iz registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti, ako je to telo sprovodilo, odnosno učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti.

Prilog 7

ZAHTEVI KOJE MORA DA ISPUNI TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI DA BI BILO IMENOVANO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

1. Da bi bilo imenovano za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti iz ovog pravilnika, telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ispuni zahteve iz tač. 2-11. ovog priloga.

2. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima status pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji.

3. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da bude nezavisno od svih strana zainteresovanih za rezultate ocenjivanja usaglašenosti ("treća strana") i nezavisno od organizacije i aparata čiju usaglašenost ocenjuje.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je član poslovnog ili profesionalnog udruženja koje predstavlja organizacije uključene u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, snabdevanja, sklapanja, korišćenja ili održavanja aparata čiju usaglašenost ocenjuje, može biti imenovano pod uslovom da dokaže svoju nezavisnost i odsustvo sukoba interesa.

4. Telo za ocenjivanje usaglašenosti, njegov direktor, odnosno članovi izvršnog odbora direktora, izvršni direktori ili članovi nadzornog odbora i sl. tog tela (u daljem tekstu: najviše rukovodstvo), kao i zaposlena i druga lica angažovana za sprovođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti (u daljem tekstu: osoblje) ne smeju da budu projektanti, proizvođači, isporučioci, instalateri, kupci, korisnici ili održavaoci aparata čiju usaglašenost ocenjuju, niti smeju da budu zastupnici bilo koje od tih strana. Ovim se ne dovodi u pitanje upotreba aparata koji je neophodan za rad tog tela ili upotreba aparata u lične svrhe.

Najviše rukovodstvo tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i njegovo osoblje ne smeju da budu direktno uključeni u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, isporuke, instaliranja, korišćenja ili održavanja predmetnih aparata, niti da budu zastupnici bilo koje strane uključene u te aktivnosti. Oni ne smeju da sprovode aktivnosti koje bi mogle da utiču na njihovo prosuđivanje i integritet u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje su imenovana, što se naročito odnosi na pružanje konsultantskih usluga.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da obezbedi da aktivnosti njegovih podizvođača ne ugrožavaju poverljivost, objektivnost i nepristrasnost u sprovođenju aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti.

5. Telo za ocenjivanje usaglašenosti i njegovo osoblje dužno je da sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti sa najvišim stepenom profesionalnog integriteta i sa neophodnom tehničkom kompetentnošću u određenoj oblasti i ne sme da bude izloženo bilo kakvim pritiscima ili drugim razlozima i uticajima, posebno finansijskim, koji bi mogli da utiču na donošenje odluke i rezultate sprovedenih aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, naročito od strane lica ili grupa lica koje su zainteresovane za rezultate tih aktivnosti.

6. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da bude kompetentno za sprovođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa postupkom ocenjivanja usaglašenosti za koji traži imenovanje, bez obzira da li te aktivnosti obavlja to telo ili se te aktivnosti obavljaju pod njegovom odgovornošću.

Za svaku vrstu aparata, kao i za svaki postupak ocenjivanja usaglašenosti, za koje telo za ocenjivanje usaglašenosti traži imenovanje, to telo, i pre i posle imenovanja, mora da ima na raspolaganju:

1) osoblje sa tehničkim znanjem, kao i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

2) opise procedura u skladu sa kojima se sprovodi ocenjivanje usaglašenosti, pri čemu mora da se obezbedi transparentnost, kao i staranje o istovetnoj primeni tih procedura. Takođe, telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima i da primenjuje pravila i procedure kojima su jasno razgraničene aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koje sprovodi u svojstvu imenovanog tela i aktivnosti koje sprovodi u drugom svojstvu ili bilo koje druge aktivnosti;

3) procedure za izvršavanje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koje uzimaju u obzir odgovarajuće aspekte organizacije isporučioca i aparata čiju usaglašenost ocenjuje, kao što su: veličina, delatnost i struktura isporučioca, nivo složenosti tehnologije predmetnog aparata, masovna ili serijska priroda proizvodnog procesa.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima i da primenjuje odgovarajuću proceduru kojom je uredilo postupak odlučivanja po prigovorima na rad tog tela i donete odluke.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da raspolaže svim neophodnim sredstvima kako bi moglo da, na odgovarajući način, obavlja tehničke i administrativne poslove u vezi sa aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti, kao i da ima pristup svoj neophodnoj opremi ili objektima.

7. Osoblje zaduženo za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, mora da ima i:

1) odgovarajuće stručno i tehničko obrazovanje i radno iskustvo, odnosno odgovarajuću tehničku i stručnu obuku koja obuhvata sve aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti u vezi sa kojima je telo imenovano;

2) odgovarajuće poznavanje zahteva za ocenjivanje koje sprovodi i ovlašćenje za obavljanje tih ocenjivanja;

3) odgovarajuće poznavanje i razumevanje bitnih zahteva iz Priloga 1 ovog pravilnika, relevantnih srpskih standarda sa spiska standarda i relevantnih odredaba zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisa koji su doneti na osnovu tog zakona, posebno propisa kojima se obezbeđuje usklađenost sa harmonizovanim zakonodavstvom Evropske unije;

4) sposobnost pripreme isprava o usaglašenosti, zapisa i izveštaja o izvršenim aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom.

8. Nepristrasnost tela za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno njegovog najvišeg rukovodstva i osoblja koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti mora da bude garantovana.

Zarade, naknade, odnosno nagrade osoblja koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti ne smeju da zavise od broja obavljenih ocenjivanja, niti od rezultata takvih ocenjivanja.

9. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu od profesionalne delatnosti.

10. Telo za ocenjivanje usaglašenosti i njegovo osoblje moraju da poštuju poverljivost podataka i informacija u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti, u skladu sa zakonom. Ovim se ne dovode u pitanje obaveze koje telo za ocenjivanje usaglašenosti ima prema nadležnim organima. Prava svojine štite se u skladu sa zakonom.

11. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da učestvuje u relevantnim aktivnostima organizacija za standardizaciju i aktivnostima grupa koje se osnivaju sa ciljem obezbeđivanja koordinacije imenovanih i/ili prijavljenih tela, odnosno da obezbedi da njegovo osoblje koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti bude upoznato sa aktivnostima tih organizacija i grupa. Imenovano telo, po pravilu, primenjuje smernice i druge akte grupa za koordinaciju imenovanih i/ili prijavljenih tela, u cilju konzistentnog i jednako kvalitetnog obavljanja poslova i sprovođenja aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti.