Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste, oblici, izgled i način izrade državnih žigova.

Član 2

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od dragocenih metala su žigovi za označavanje stepena finoće predmeta od:

1) platine;

2) zlata;

3) paladijuma;

4) srebra.

Državni žigovi sadrže lik, oznaku stepena finoće datu rimskom cifrom i brojčanu oznaku područne jedinice Direkcije za mere i dragocene metale, datu arapskom cifrom.

Oblici i izgled državnih žigova iz stava 1. ovog člana dati su u prilogu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od platine su:

1) žig za I stepen finoće - hrastov list okrenut u desno, upisan u pravougaoniku;

2) žig za II stepen finoće - hrastov list, okrenut u desno, upisan u elipsi;

3) žig za III stepen finoće - hrastov list, okrenut u desno, upisan u romboidu;

4) žig za predmete od platine koji su izrađeni u finoći 999 - hrastov list okrenut u desno, upisan u krugu.

Član 4

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od zlata su:

1) veliki i mali žigovi za I, II, III i IV stepen finoće, i to za:

- I stepen finoće - kruna sa krstom na vrhu, upisana u pravougaoniku kome su odsečeni gornji levi i gornji desni ugao, tako da se dobije nepravilan šestougaonik;

- II stepen finoće - kruna sa krstom na vrhu, upisana u pravougaoniku, čija je gornja strana zaobljena;

- III stepen finoće - kruna sa krstom na vrhu, upisana u pravougaoniku;

- IV stepen finoće - kruna sa krstom na vrhu, upisana u elipsi;

2) veliki i mali žigovi za predmete od zlata koji su izrađeni u finoći 999 - kruna sa krstom na vrhu, upisana u šestougaoniku koji se dobija odsecanjem gornjih i donjih uglova pravougaonika;

3) veliki i mali žigovi za predmete od zlata koji su izrađeni u finoći 900 (zlatnici, spomen plakete i sl.) - petolisni cvet sa trakom upisan u improvizovanom trouglu.

Član 5

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od paladijuma su:

1) žig za I stepen finoće - šljiva sa peteljkom i listom okrenutim u levo, upisana u pravougaoniku;

2) žig za II stepen finoće - šljiva sa peteljkom i listom okrenutim u levo, upisana u šestougaoniku koji se dobija odsecanjem gornjih i donjih uglova pravougaonika;

3) žig za predmete od paladijuma koji su izrađeni u finoći 999 - šljiva sa peteljkom i listom okrenutim u levo, upisana u krugu.

Član 6

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od srebra su:

1) veliki i mali žigovi za I, II i III stepen finoće, i to za:

- I stepen finoće - ravnokraki krst sa četiri ćirilična slova "s" okrenuta spolja, upisan u kvadratu;

- II stepen finoće - ravnokraki krst sa četiri ćirilična slova "s" okrenuta spolja, upisan u krug;

- III stepen finoće - ravnokraki krst sa četiri ćirilična slova "s" okrenuta spolja, upisan u pravilnom šestougaoniku;

2) žig za predmete koji su izrađeni u finoći 999 - ravnokraki krst sa četiri ćirilična slova "s" okrenuta spolja, upisan u rombu.

Član 7

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od dragocenih metala izrađuju se na način koji omogućava mehaničko ili lasersko žigosanje predmeta od dragocenih metala.

Član 8

Predmeti od dragocenih metala koji su ispitani i žigosani odgovarajućim državnim žigovima pre stupanja na snagu ovog pravilnika ne podležu ponovnom ispitivanju i žigosanju.

Član 9

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 7/13).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. juna 2022. godine.

 

Prilog 1

OBLICI ŽIGOVA ZA OZNAČAVANJE STEPENA FINOĆE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

 

PREDMETI OD PLATINE

 

PREDMETI OD ZLATA

Veliki žigovi

 

Mali žigovi

Zlatnici, spomen plakete i sl.

 

PREDMETI OD PALADIJUMA

PREDMETI OD SREBRA

Veliki žigovi

Mali žigovi