Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE

("Sl. glasnik RS", br. 17/2022)

1. Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrsta, program, način i dužina trajanja kontinuirane edukacije, zdravstvene ustanove, druga pravna lica, privatna praksa i udruženja koja mogu sprovoditi kontinuiranu edukaciju, kriterijumi na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje programa kontinuirane edukacije i drugih oblika stručnog usavršavanja, učešće u troškovima kontinuirane edukacije, procena kvaliteta kontinuirane edukacije, procena kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje kontinuirane edukacije i drugih oblika stručnog usavršavanja.

Član 2

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, u skladu sa zakonom, imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj nauke, iz oblasti za koju su se školovali, zdravstvene nege i drugih odgovarajućih veština i nauka. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da se stalno stručno usavršavaju kako bi održali i unapredili kvalitet svog rada, u skladu sa zakonom.

2. Organizatori akreditovanih programa kontinuirane edukacije

Član 3

Program kontinuirane edukacije, u skladu sa Zakonom, mogu sprovoditi visokoškolske ustanove zdravstvene struke, srednje škole zdravstvene struke, komore zdravstvenih radnika, zdravstvene ustanove, privatna praksa i udruženja zdravstvene struke, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao i druge javne agencije, organi i organizacije nad kojima nadzor vrši Ministarstvo (u daljem tekstu: organizatori programa kontinuirane edukacije).

Organizatori akreditovanog programa iz stava 1. ovog člana moraju biti upisani u imenik organizatora programa kontinuirane edukacije iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika.

Član 4

Kontinuirana edukacija podrazumeva:

1) Aktivno i pasivno učešće na stručnim sastancima, seminarima, simpozijumima, kursevima i kongresima,

2) Aktivno i pasivno učešće na stručnim sastancima, seminarima, simpozijumima i kongresima koji se održavaju online putem video prenosa ili telekonferencijski,

3) Objavljivanje, recenzija i uređivanje članaka u stručnim i naučnim časopisima, knjigama, odnosno publikacijama,

4) Rešavanje testova, studijski boravak,

5) Usavršavanje u okviru poslediplomskih studija i zdravstvenih specijalizacija.

3. Akreditacija programa kontinuirane edukacije

Član 5

Procenu kvaliteta programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: akreditacija programa) vrši Zdravstveni savet Srbije (u daljem tekstu: Zdravstveni savet), na osnovu prethodno sprovedenog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije od strane nadležne komore zdravstvenih radnika, najmanje četiri puta godišnje.

Za programe kontinuirane edukacije iz oblasti komplementarne medicine prethodnu procenu kvaliteta vrši Republička stručna komisija za komplementarnu medicinu.

Za programe kontinuirane edukacije koje obavlja nadležna komora zdravstvenih radnika, odnosno Ministarstvo, procenu kvaliteta vrši Zdravstveni savet.

Član 6

Akreditacija programa iz člana 5. vrši se:

1) ako program usavršava znanja, veštine i stručnost polaznika,

2) ako se program zasniva na najnovijim znanjima i dostignućima struke,

3) ako se doprinosi unapređenju kvaliteta stručnog rada definisane ciljne grupe,

4) ako je jasno definisana tema i ciljna grupa po osnovu članstva učesnika u nadležnoj komori, stručne spreme i zdravstvene specijalizacije, vrsta kontinuirane edukacije, sadržaj, satnica, predavači, reference, dužina programa i intelektualna svojina,

5) ako je program odobren od stručnog tela organizatora programa kontinuirane edukacije, a ako takvo telo kod organizatora ne postoji odobrenje daje stručno telo odgovarajućeg udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg fakulteta,

6) ako je predavač akreditovanog programa lice koje ima najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje isti stepen obrazovanja kao slušaoci.

Zahtev za akreditaciju programa kontinuirane edukacije podnosi se nadležnoj komori zdravstvenih radnika na osnovu javnog poziva koji se objavljuje na internet stranici Zdravstvenog saveta i nadležnih komora zdravstvenih radnika.

Programi kontinuirane edukacije iz oblasti komplementarne medicine dostavljaju se komorama zdravstvenih radnika sa posebnom naznakom: "Program kontinuirane edukacije iz oblasti komplementarne medicine". Nadležna komora zdravstvenih radnika prosleđuje Republičkoj stručnoj komisiji za komplementarnu medicinu na prethodnu procenu kvaliteta dobijene programe kontinuirane edukacije iz oblasti komplementare medicine. Rezultate prethodne procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije iz oblasti komplementarne medicine Republička stručna komisija za komplementaru medicinu dostavlja nadležnoj komori zdravstvenih radnika. Nadležna komora zdravstvenih radnika rezultate dostavlja Zdravstvenom savetu koji iste objavljuje na svojoj internet stranici u posebnoj zbirnoj tabeli.

Zahtev za akreditaciju programa kontinuirane edukacije koju obavlja nadležna komora zdravstvenih radnika ili Ministarstvo podnosi se Zdravstvenom savetu, na osnovu javnog poziva koji se objavljuje na internet stranici Zdravstvenog saveta i komore zdravstvenih radnika.

Nadležnost komore zdravstvenih radnika određuje se prema ciljnoj grupi i stepenu obrazovanja predavača programa kontinuirane edukacije.

Ako program kontinuirane edukacije ima više predavača različitog stepena obrazovanja, nadležnost zdravstvene komore preko koje se podnosi zahtev za akreditaciju programa, utvrđuje se prema preovlađujućem stepenu obrazovanja predavača, s tim što u tom slučaju ciljna grupa, na koju se edukacija odnosi, ne može imati viši stepen obrazovanja od predavača.

U slučaju jednakog broja predavača različitih stepena obrazovanja, nadležnost komore preko koje se podnosi zahtev za akreditaciju programa, se utvrđuje prema višem stepenu obrazovanja predavača, s tim što u tom slučaju ciljna grupa, na koju se edukacija odnosi, ne može imati viši stepen obrazovanja od predavača.

Predavač akreditovanog programa ima najmanje isti stepen stručne spreme, kao i lica na koja se odnosi akreditovani program.

Organizator akreditovanog programa mora da obezbedi organizaciono-tehničke uslove za uspešno sprovođenje programa kontinuirane edukacije, odnosno da ima razvijen sistem evidencije prisustvovanja, sistem provere znanja (za kurseve, odnosno seminare), sistem evaluacije organizovanog skupa (osim za stručne sastanke), sistem za čuvanje dokumentacije u vremenskom periodu od najmanje sedam godina, kao i druge uslove koji su od značaja za akreditaciju programa.

Zdravstveni savet vrednuje svaki prijavljeni program kontinuirane edukacije određivanjem odgovarajućeg broja bodova, a za programe iz st. 2. i 3. ovog člana na osnovu prethodno sprovedenog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije od strane nadležne komore zdravstvenih radnika, odnosno Republičke stručne komisije za oblast komplementarne medicine.

Član 7

U sprovođenju akreditacije programa kontinuirane edukacije, nadležna komora zdravstvenih radnika obavlja sledeće poslove:

1) sprovodi prethodni postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije, u skladu sa ovim pravilnikom,

2) vodi bazu podataka prijavljenih programa kontinuirane edukacije,

3) vodi arhivu programa kontinuirane edukacije,

4) sarađuje sa organizatorima,

5) ostvaruje saradnju sa Zdravstvenim savetom.

Komore zdravstvenih radnika vode jedinstveni imenik organizatora programa kontinuirane edukacije, koji se objavljuje na internet prezentaciji Zdravstvenog saveta i nadležne komore zdravstvenih radnika, na Obrascu 6. Imenik organizatora programa kontinuirane edukacije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kriterijume za upis u imenik organizatora programa kontinuirane edukacije iz stava 2. ovog člana propisuje Zdravstveni savet.

Za poslove iz stava 1. tačka 1) ovog člana nadležna komora zdravstvenih radnika obrazuje posebnu radnu grupu za prethodni postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije, od istaknutih stručnjaka iz odgovarajuće oblasti zdravstvene struke.

Nakon sprovedenog prethodnog postupka procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije nadležne komore zdravstvenih radnika dostavljaju izveštaj Zdravstvenom savetu koji sadrži:

1) akreditacioni broj programa kontinuirane edukacije,

2) naziv organizatora programa kontinuirane edukacije, adresa, kontakt, i matični broj organizatora,

3) naziv programa kontinuirane edukacije,

4) datum i mesto održavanja programa kontinuirane edukacije,

5) ime i prezime predavača i zvanje,

6) vrsta programa kontinuirane edukacije,

7) ciljnu grupu,

8) dužinu trajanja programa kontinuirane edukacije,

9) cenu programa kontinuirane edukacije,

10) predloženi broj bodova za svaki program kontinuirane edukacije.

Nadležna komora zdravstvenih radnika prethodno dostavlja izveštaj iz stava 5. ovog člana organizatoru programa kontinuirane edukacije, koji može podneti primedbe na izveštaj u roku od pet dana od dana dostavljanja.

Nadležna komora zdravstvenih radnika razmatra primedbe iz stava 6. ovog člana na osnovu čega donosi nov izveštaj koji dostavlja Zdravstvenom savetu na konačno odlučivanje.

Član 8

Zdravstveni savet nakon sprovedenog postupka procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije donosi Rešenje o akreditaciji programa kontinuirane edukacije.

Rešenje iz stava 1. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Rešenje o akreditaciji programa kontinuirane edukacije objavljuje se na internet prezentaciji Zdravstvenog saveta i internet prezentaciji nadležne komore zdravstvenih radnika.

Član 9

Zahtev za akreditaciju programa kontinuirane edukacije podnosi se na Obrascu 1. Formular prijave za akreditaciju programa Kontinuirane Edukacije i Obrascu 2. Program kontinuirane edukacije iz oblasti komplementarne medicine gde treba odabrati vrstu edukacije i ukloniti višak koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U slučaju promene datuma, vremena i mesta održavanja akreditovanog programa kontinuirane edukacije, kao i maksimalnog broja učesnika navedenih u Obrascu 1., odnosno Obrascu 2. zahteva za akreditaciju programa kontinuirane edukacije, organizator je dužan da obavesti Zdravstveni savet i nadležnu komoru zdravstvenih radnika, poštom ili u elektronskoj formi najkasnije sedam dana pre održavanja programa, na Obrascu 3. Promena Kontinuirane edukacije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nakon svakog održanog akreditovanog programa kontinuirane edukacije, osim za stručne sastanke, organizator sprovodi evaluaciju tog programa, pri čemu se najmanje jedno pitanje odnosi na opštu evaluaciju tog programa koja se vrednuje ocenom u rasponu od 1 do 5. Svaki program kontinuirane edukacije vrednovan od strane slušalaca prosečnom ocenom manjom od 2, ne ispunjava uslove za dalje izvođenje.

Organizator dostavlja izveštaj o održanim akreditovanim programima kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama zdravstvenih radnika poštom, odnosno u elektronskoj formi, do 15. u mesecu za programe kontinuirane edukacije održane u prethodnom mesecu, na Obrascu 4. Izveštaj o održanom akreditovanom programu Kontinuirane edukacije, koji je odštampan uz ovaj pravilnika, i čini njegov sastavni deo.

Ako organizator na propisan način ne dostavi izveštaj iz stava 4. ovog pravilnika, dostavi neuredan izveštaj, dostavi izveštaj sa većim brojem učesnika od broja propisanog ovim pravilnikom ili ne obavesti nadležnu komoru o promeni u vezi sa održavanjem programa kontinuirane edukacije iz stava 2. ovog člana, ne može da sprovodi navedeni program kontinuirane edukacije i ne može da akredituje nove programe kontinuirane edukacije šest meseci od dana održavanja programa kontinuirane edukacije za koji organizator nije dostavio izveštaj, dostavio neuredan izveštaj ili nije obavestio nadležnu komoru o promenama iz stava 2. ovog člana.

Zdravstveni savet, u skladu sa zakonom, vrši procenu kvaliteta programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

4. Programi kontinuirane edukacije koji se održavaju online

Član 10

Organizator programa kontinuirane edukacije koja se održava online (izuzev kurseva i kurseva veština koji se ne smeju održavati online) prilikom akreditacije programa navodi tačan datum, vreme i link za održavanje programa, a u slučaju promene navedenog termina o novom datumu i vremenu održavanja programa obaveštava Zdravstveni savet i nadležnu komoru zdravstvenih radnika, najkasnije sedam dana pre održavanja programa.

Pristup online kontinuiranoj edukaciji omogućen je uz prethodnu prijavu učesnika na internet stranicu organizatora, gde učesnik otvara korisnički nalog popunjavanjem odgovarajućih podataka (ime, prezime i broj licence, odnosno ID broj) nakon čega dobija korisničko ime i lozinku, odnosno link za pristup kontinuiranoj edukaciji.

Tokom kontinuirane edukacije koja se sprovodi online prati se prisustvo učesnika.

Uslov za dobijanje potvrde o učestvovanju na programima kontinuirane edukacije koji se održavaju online jeste i popunjen evaluacioni upitnik, a za seminare koji se održavaju online i test provere znanja.

Na programe kontinuirane edukacije koji se održavaju online primenjuje se sistem bodovanja iz člana 11. ovog pravilnika.

5. Vrednovanje programa kontinuirane edukacije

Član 11

A) Učešće na kongresima i simpozijumima

Kongres podrazumeva domaće i međunarodne skupove na kojima se razmatraju i obrađuju teme koje su bitne za određenu granu ili oblast medicinske struke/nauke.

Kongres može da se sastoji iz više različitih vidova kontinuirane edukacije na kojima se iznose naučna ili stručna plenarna predavanja, izveštava o novinama u toj oblasti, saopštavaju/prikazuju rezultati istraživanja putem usmenih saopštenja i postera, dogovara se o zajedničkom radu i donose strategije i smernice za dalji rad, a koje predstavljaju jedinstvenu celinu.

Simpozijum predstavlja vid kontinuirane edukacije gde se multidisciplinarno obrađuje jedna tema.

Učešće na kongresima i simpozijumima se vrednuje na sledeći način:

Redni broj

Kongres i simpozijum

Učešće

Vrednovanje u bodovima

1.

Međunarodni kongres

predavač po pozivu

15 bodova predavanje

usmena prezentacija

13 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

11 bodova prvom autoru

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

10 bodova

2.

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

predavač po pozivu

13 bodova predavanje

usmena prezentacija

11 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

9 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

8 bodova

3.

Nacionalni kongres

predavač po pozivu

12 bodova predavanje

usmena prezentacija

9 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

7 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

6 bodova

4.

Međunarodni simpozijumi

predavač po pozivu

10 bodova predavanje

usmena prezentacija

9 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

7 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

6 bodova

5.

Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem

predavač

9 bodova predavanje

usmena prezentacija

8 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

6 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

5 bodova

6.

Nacionalni simpozijumi

predavač

8 bodova predavanje

usmena prezentacija

7 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

5 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

4 boda

Međunarodni kongres u svom naučnom i programskom odboru ima najmanje pet istaknutih stručnjaka iz inostranstva i najmanje četvrtinu stranih predavača od ukupnog broja predavača, traje najmanje 12 sati, najmanje u toku dva dana i da se izvodi na srpskom jeziku ili stranim jezicima, u skladu sa zakonom.

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem ostvaruje se učešćem domaćih i stranih predavača, traje najmanje 12 sati, najmanje u toku dva dana i izvodi se na srpskom jeziku ili stranim jezicima, u skladu sa zakonom.

Nacionalni kongres ne može trajati manje od 12 sati, najmanje u toku dva dana.

Međunarodni simpozijum u svom naučnom i programskom odboru mora da ima najmanje dva istaknuta stručnjaka iz inostranstva i najmanje četvrtinu stranih predavača od ukupnog broja predavača, traje najmanje šest sati i izvodi se na srpskom jeziku ili stranim jezicima, u skladu sa zakonom.

Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem ostvaruje se učešćem domaćih i stranih predavača, traje najmanje šest sati i izvodi se na srpskom jeziku ili stranim jezicima, u skladu sa zakonom.

Nacionalni simpozijum ostvaruje se učešćem domaćih predavača, traje najmanje šest sati i izvodi se na srpskom jeziku.

Pasivno učešće na kongresu dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno učešće potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom rada. Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje predavanjima, a aktivno učešće predavanje po pozivu ili izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim što je maksimalni broj koautorstva po kongresu 3.

Neophodno je da je predavač stručnjak u oblasti iz koje drži predavanje, što dokumentuje podacima iz biografije.

B) Učestvovanje na kursevima

Kurs je vid kontinuirane edukacije u okviru koga se prenose teorijska znanja i veštine u manjoj grupi polaznika (do 50 osoba). Veštine treba da čine minimum 50% predviđene dužine trajanja kursa i moraju detaljno da budu opisane u sažetku.

Kurs veština je vid kontinuirane edukacije u okviru koga se prenose teorijska znanja i veštine u manjoj grupi polaznika (do deset osoba). Veštine treba da čine minimum 50% predviđene dužine trajanja kursa i moraju detaljno da budu opisane u sažetku.

Učešće na kursevima se vrednuje na sledeći način:

Redni broj

Kurs

Učešće

Vrednovanje u bodovima

1.

Međunarodni kurs/kurs veština prve kategorije

Predavač

14 bodova

Slušalac

7 bodova

2.

Ostali međunarodni kursevi/kursevi veština

Predavač

10 bodova

Slušalac

5 bodova

3.

Nacionalni kurs/kurs veština prve kategorije

Predavač

12 bodova

Slušalac

6 bodova

4.

Ostali nacionalni kursevi/kursevi veština

Predavač

8 bodova

Slušalac

4 boda

Kursevi sadrže edukativni materijal, proveru znanja nakon završenog kursa i evaluaciju zadovoljstva učesnika kursom.

Neophodno je da je predavač stručnjak u oblasti iz koje drži predavanje, što dokumentuje podacima iz biografije.

Međunarodni kurs prve kategorije traje najmanje šest sati. Na kursu učestvuje najmanje četvrtina stranih predavača od ukupnog broja predavača. Izvodi se na stranim jezicima.

Ostali međunarodni kursevi su kursevi gde je najmanje jedna četvrtina stranih predavača i koji traju najmanje tri sata. Izvode se na stranim jezicima.

Nacionalni kurs prve kategorije traje najmanje šest sati. Na kursu učestvuju samo domaći ili domaći i strani predavači. Izvodi se na srpskom ili stranom jeziku.

Ostali nacionalni kurs traje najmanje tri sata. Izvodi se na srpskom ili stranim jezicima.

Izuzetno od predviđene dužine trajanja kursa za međunarodni kurs prve kategorije, ostale međunarodne kurseve, nacionalni kurs prve kategorije i ostale nacionalne kurseve, za određene teme programa kontinuirane edukacije minimalnu dužinu trajanja može da odredi Zdravstveni savet, na predlog nadležne komore zdravstvenih radnika.

V) Učestvovanje na seminarima

Seminar je vid kontinuirane edukacije u okviru koga se teorijski obrađuje jedna tema i gde je najmanje 30% predviđenog vremena posvećeno diskusiji (interaktivno učešće predavača i slušalaca).

Učešće na seminarima se vrednuje na sledeći način:

Redni broj

Seminar

Učešće

Vrednovanje u bodovima

1.

Međunarodni seminar prve kategorije

Predavač

14 bodova

Slušalac

7 bodova

2.

Ostali međunarodni seminari

Predavač

10 bodova

Slušalac

5 bodova

3.

Nacionalni seminar prve kategorije

Predavač

12 bodova

Slušalac

6 bodova

4.

Ostali nacionalni seminari

Predavač

8 bodova

Slušalac

4 boda

Seminari sadrže edukativni materijal, proveru znanja nakon završenog seminara i evaluaciju zadovoljstva učesnika seminarom.

Neophodno je da je predavač stručnjak u oblasti iz koje drži predavanje, što dokumentuje podacima iz biografije. Međunarodni seminar prve kategorije traje najmanje šest sati. Na seminaru učestvuje najmanje četvrtina stranih predavača od ukupnog broja predavača. Izvodi se na stranim jezicima.

Ostali međunarodni seminari su seminari gde je najmanje jedna četvrtina stranih predavača i koji traju najmanje tri sata. Izvode se na stranim jezicima.

Nacionalni seminar prve kategorije traje najmanje šest sati. Na seminaru učestvuju samo domaći ili domaći i strani predavači. Izvodi se na srpskom ili stranom jeziku.

Ostali nacionalni seminari druge kategorije traje najmanje tri sata. Izvodi se na srpskom ili stranim jezicima.

G) Studijski boravci

Studijski boravak podrazumeva boravak u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama zdravstvene struke radi dodatne edukacije ili upoznavanja organizacije rada.

Sprovodi se pod rukovodstvom mentora koga određuje rukovodilac ustanove u kojoj učesnik boravi i o čemu izdaje potvrdu koja sadrži podatke o svim aktivnostima koje su obavljene tokom studijskog boravka.

Studijski boravak se vrednuje na sledeći način:

Redni broj

Studijski boravci

Vrednovanje u bodovima

1.

U Republici Srbiji sa mentorom

3 boda nedeljno

2.

U inostranstvu sa mentorom

5 bodova nedeljno

Studijski boravak dokumentuje se potvrdom izdatom i potpisanom od strane direktora zdravstvene, obrazovne ustanove ili osnivača privatne prakse u kojoj je obavljen studijski boravak, kao i potpisom mentora.

Zdravstveni radnik 60 dana pre isteka licence godine podnosi zahtev nadležnoj komori da se ovaj vid edukacije prihvati kao deo obavezne kontinuirane edukacije i da se boduje prema ovom pravilniku.

D) Stručni sastanci

Stručni sastanci podrazumevaju vid kontinuirane edukacije na kojima se održavaju predavanja o jednoj ili više tema iz oblasti ciljne grupe.

Stručni sastanci se vrednuje na sledeći način:

Redni broj

Stručni sastanci

Vrednovanje u bodovima

1.

Stručni sastanci I kategorije

predavač 3 boda

slušalac 2 boda

2.

Stručni sastanci II kategorije

predavač 2 boda

slušalac 1 boda

Stručni sastanci I kategorije ne mogu da traju manje od dva sata.

Stručni sastanci II kategorije ne mogu da traju manje od jednog sata.

U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati najviše na dva stručna sastanka.

Đ) Publikacije

Publikacija, kao jedan od oblika stručnog usavršavanja vrednuje se na sledeći način:

Redni broj

Naučni i stručni članci

Vrednovanje u bodovima

Prvi autor

Ostali autori

1.

Članak objavljen u časopisu koji se citira u "Current contents" ili "Science citation index"

24 boda

svaki po 4 boda

2.

Članak objavljen u časopisu koji se citira u "Index medicus" ili "Medline"

12 bodova

svaki po 2 boda

3.

Članak objavljen u neindeksiranim stranim i domaćim publikacijama

6 bodova

svaki po 1 bod

4.

Knjiga, monografija i udžbenik koji imaju najmanje dva recenzenta

18 bodova

svaki po 12 bodova

5.

Urednik knjige

10 bodova

 

6.

Poglavlje u knjizi

8 bodova

svaki po 4 bodova

7.

Urednik indeksiranog stranog časopisa

15 bodova godišnje

 

8.

Urednik indeksiranog domaćeg časopisa

12 bodova godišnje

 

9.

Urednik neindeksiranog časopisa

9 bodova godišnje

 

10.

Recenzija rada iz časopisa koji se citira u "Current contents" ili "Science citation index"

6 bodova

 

11.

Recenzija rada iz časopisa koji se citira u "Index medicus" ili "Excerpta medica"

4 boda

 

12.

Recenzija rada iz neindeksiranog stranog ili domaćeg časopisa

2 boda

 

13.

Recenzija knjige

10 bodova

 

14.

Recenzija poglavlja (bez obzira na broj poglavlja)

5 bodova

 

Zdravstveni radnici u roku od mesec dana od dana objavljivanja publikacije podnose zahtev nadležnoj komori da se ovaj vid edukacije prihvati kao deo obavezne kontinuirane edukacije i da se boduje prema ovom pravilniku.

U svakom pojedinačnom slučaju vrši se bodovanje autorstva, odnosno uredništva, o čemu se izdaje potvrda.

E) Test u pismenoj ili elektronskoj formi

Pod pismenim testom provere znanja smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta, koji sadrži 20, 30, 40 ili 50 pitanja.

Pod testom u elektronskom smislu smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta koji je objavljen na internet stranicama organizatora akreditovanog programa i koji mora sadržati 20, 30, 40 ili 50 pitanja.

Test u pisanoj ili elektronskoj formi se vrednuje na sledeći način:

Broj pitanja u testu

Dužina trajanja KE u satima

Bodovi za slušaoca

Bodovi za autora

20

2 sata

2 boda

4 boda

30

3 sata

3 boda

5 bodova

40

4 sata

4 boda

6 bodova

50

5 sati

5 bodova

7 bodova

Kandidat mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja pismenog, odnosno elektronskog testa da bi ostvario predviđeni broj bodova.

Organizator testa mora da definiše vrstu testa, dužinu pripreme polaznika za rešavanje testa i dužinu rešavanja testa. Potrebno je obezbediti materijal koji je neophodan za rešavanje testa i definisati način na koji će biti dostupan polaznicima.

Neophodno je da je autor testa stručnjak u oblasti iz koje je testiranje, što dokumentuje podacima iz biografije.

U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.

Ž) Kontinuirana edukacija usavršavanjem u okviru postdiplomskih studija, zdravstvenih i akademskih specijalizacija

Kontinuirana edukacija usavršavanjem u okviru postdiplomskih studija, zdravstvenih i akademskih specijalizacija, kao jedan od oblika stručnog usavršavanja vrednuje se na sledeći način:

Redni broj

Usavršavanje

Vrednovanje u bodovima

1.

Postdiplomske studije, zdravstvena i akademska, specijalizacija i subspecijalizacija

20 bodova godišnje

tokom propisane dužine trajanja usavršavanja

Član 12

Svi programi kontinuirane edukacije koji ispunjavaju tehničke uslove mogu biti organizovani i na Brajevom pismu ili znakovnom jeziku, u skladu sa zakonom.

6. Procena kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije

Član 13

Komore zdravstvenih radnika nadležne su za procenu kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije o čemu pripremaju izveštaj o kvalitetu izvedenog programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: izveštaj).

Izveštaj sadrži sledeće: broj programa iz spiska akreditovanih programa koji je objavljen na sajtu Zdravstvenog saveta, odnosno nadležne komore, datum donošenja rešenja kojim je taj program akreditovan, vreme i mesto održavanja programa, spisak predavača i učesnika sa brojem licence, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike i rezultate sprovedene evaluacije sa prosečnom ocenom opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije i ocenu izvođenja, koja može biti osnov za procenu mogućnosti daljeg izvođenja programa kontinuirane edukacije.

Za poslove iz st. 1. i 2. ovog člana nadležna komora zdravstvenih radnika obrazuje posebnu radnu grupu za kontrolu kvaliteta izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije i donosi poslovnik o njenom radu.

Odluka o formiranju radne grupe iz stava 3. ovog člana objavljuje se na internet stranici Zdravstvenog saveta i nadležne komore zdravstvenih radnika.

Nadležne komore zdravstvenih radnika vode elektronsku evidenciju izveštaja iz stava 2. ovog člana i istu dostavljaju Zdravstvenom savetu.

Član 14

Praćenje i procena kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije vrši se na tri načina:

1) po pismenom prigovoru podnosioca,

2) metodom slučajnog izbora,

3) analizom dostavljenih izveštaja organizatora o sprovedenim akreditovanim programima kontinuirane edukacije.

Član 15

Pismeni prigovor iz člana 14. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, radnoj grupi za kontrolu kvaliteta izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije može da podnese član komore zdravstvenih radnika ukoliko uoči nepravilnosti u izvođenju akreditovanog programa kontinuirane edukacije, najkasnije u roku od 30 dana od dana održanog programa.

Prigovor se dostavlja na Obrascu 5. Prigovor na kvalitet izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Radna grupa za kontrolu kvaliteta izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije razmatra prigovor i izveštaj sa predlogom eventualnih daljih mera po prigovoru dostavlja Zdravstvenom savetu na dalju nadležnost.

Član 16

Metodom slučajnog izbora iz člana 14. stav 1. tačka 2) i analizom dostavljenih izveštaja organizatora o sprovedenim akreditovanim programima kontinuirane edukacije iz člana 14. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika sprovodi se procena kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije tokom kalendarske godine.

Izbor programa kontinuirane edukacije sprovodi radna grupa za kontrolu kvaliteta izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije prema zbirnim tabelama akreditovanih programa koji su planirani za izvođenje u toku kalendarske godine, odnosno izveštajima organizatora o sprovedenim akreditovanim programima kontinuirane edukacije u toku kalendarske godine.

Član 17

Obaveza organizatora akreditovanog programa kontinuirane edukacije je da radnoj grupi za kontrolu kvaliteta izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije omogući pristup sprovođenju programa i neposredan uvid u svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa akreditacijom i sprovođenjem akreditovanog programa kontinuirane edukacije.

Član 18

Izveštaj iz člana 13. stav 2. ovog pravilnika zasniva se na sledećim kriterijumima:

1. poštovanje termina održavanja i satnice akreditovanog programa kontinuirane edukacije,

2. prisustvo predavača navedenih u prijavi za akreditaciju programa kontinuirane edukacije,

3. dostupnost predviđenog edukativnog materijala za učesnike,

4. postojanje evidencije o prisustvu učesnika programa kontinuirane edukacije,

5. obezbeđenje sistema provere znanja (za kurseve i seminare),

6. postojanja sistema evaluacije organizovane kontinuirane edukacije (osim za stručne sastanke),

7. obezbeđenja sistema za čuvanje dokumentacije,

8. obezbeđenja drugih uslova koji su od značaja za regularnost izvođenja programa kontinuirane edukacije.

Član 19

Ocena izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije iz člana 13. stav 2. ovog pravilnika sadrži sledeće:

1) ocenu kvaliteta izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije koji se procenjuje kao: loša, dobra, vrlo dobra, odlična ili izuzetna,

2) ocenu organizacije akreditovanog programa kontinuirane edukacije (poštovanje satnice, adekvatnost prostora, potpunost podataka o skupu) koja se procenjuje kao: odgovarajuća (dobra, vrlo dobra i odlična) ili neodgovarajuća.

Član 20

Zdravstveni savet na osnovu izveštaja radne grupe za kontrolu kvaliteta sprovođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije, donosi odluku o mogućnosti daljeg izvođenja programa kontinuirane edukacije, odnosno odluku o merama koje treba preduzeti.

Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se na internet stranici Zdravstvenog saveta i nadležne komore zdravstvenih radnika.

Član 21

Ukoliko se utvrdi značajna nepravilnost pri izvođenju akreditovanog programa kontinuirane edukacije Zdravstveni savet može rešenjem iz člana 20. stav 1. ovog pravilnika da izrekne jednu od sledećih mera:

1) zabrani izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije u periodu do 12 meseci od dana donošenja rešenja,

2) zabrani prijavljivanja svih novih programa kontinuirane edukacije, organizatora programa kontinuirane edukacije i predavača, koji su bili predmet ocene, u periodu do 12 meseci od dana donošenja rešenja,

3) prihvatanju, odnosno neprihvatanju bodova stečenih za održanu kontinuiranu edukaciju koja je bila predmet procene kvaliteta.

7. Učešće u troškovima prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije

Član 22

Učešće u troškovima prethodnog postupka procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije snose organizatori programa kontinuirane edukacije prema cenovniku nadležne komore zdravstvenih radnika, na koji, u skladu sa zakonom, saglasnost daje Ministarstvo.

Uz zahtev za akreditovanje programa kontinuirane edukacije iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika, organizator programa kontinuirane edukacije dostavlja i dokaz o uplati naknade troškova za sprovođenje prethodne procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije, na račun nadležne komore zdravstvenih radnika.

8. Potvrda o učestvovanju na akreditovanom programu kontinuirane edukacije

Član 23

Organizator akreditovanog programa na zahtev učesnika izdaje potvrdu o učestvovanju na akreditovanom programu kontinuirane edukacije.

Potvrda iz stava 1. ovog člana dostavlja se učesniku u elektronskoj ili pismenoj formi.

Zdravstveni radnici, po potrebi, na zahtev nadležne komore, dostavljaju potvrde o učestvovanju na akreditovanom programu kontinuirane edukacije.

Potvrda sadrži sledeće podatke:

1) službeni naziv organizatora akreditovanog programa i matični broj;

2) mesto i datum održavanja;

3) naziv teme;

4) vrstu kontinuirane edukacije;

5) broj rešenja o akreditaciji programa kontinuirane edukacije;

6) evidencioni broj akreditovanog programa kontinuirane edukacije;

7) broj dodeljenih bodova za učestvovanje;

8) ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda;

9) pečat i potpis (elektronski, faksimil ili svojeručni) organizatora akreditovanog programa.

Zdravstveni radnici koji su učestvovali na kontinuiranoj edukaciji u inostranstvu podnose nadležnoj komori potvrdu na srpskom jeziku ili engleskom jeziku o učestvovanju i program odgovarajućeg vida kontinuirane edukacije u toku tekuće licencne godine uz zahtev da se to učestvovanje prihvati kao deo obavezne kontinuirane edukacije i da se boduje prema ovom pravilniku.

Član 24

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Službeni glasnik RS", br. 2/11, 23/16 i 31/18).

Član 25

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1.

 

FORMULAR PRIJAVE ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

(odabrati vrstu edukacije i ukloniti višak)

STRUČNI SASTANAK
KURS
SEMINAR
KONGRES
SIMPOZIJUM
TEST

PRIJAVA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE (KE)

Organizator kontinuirane edukacije:
(podvući)

- Visoko-školska ustanova
- Srednja škola zdravstvene struke
- Zdravstvena ustanova
- Privatna praksa
- Udruženje zdravstvene struke
- Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
- Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova
- Ministarstvo zdravlja RS
- Komora zdravstvenih radnika
- Javna agencija, organ i organizacija nad kojima nadzor vrši Ministarstvo zdravlja RS

Naziv organizatora:

 

Adresa organizatora (ulica, broj, poštanski broj i grad):

 

Broj telefona i kontakt osoba
organizatora KE:

 

E-mail adresa:

 

Naziv programa KE
(kratak i jasan):

 

Vrsta kontinuirane edukacije:
(podvući)

- Stručni sastanak
- Kurs
- Seminar
- Kongres
- Simpozijum
- Test (ukoliko je KE test, uz ovaj obrazac obavezno priložiti prezentaciju KE i
pitanja sa ponuđenim odgovorima)

Da li je kontinuirana edukacija "online"?

DA NE
Ako je Da, locirana je na

Da li se program KE ponovo akredituje?

DA NE

Ako je odgovor na prethodno pitanje DA, navedite novine u programu KE, koji se predlaže za ponovnu akreditaciju:

1.
2.
3.

Navedite akreditacioni broj programa KE, koji se predlaže za ponovnu akreditaciju:

 

Predloženi datum i mesto prvog održavanja programa KE:

 

Sati učenja tokom KE (bez pauza, uvodne reči, popunjavanja evaluacionih upitnika i sl.):

__________________ sati

Ciljna grupa:
(podvući)

- Lekari
- Stomatolozi
- Farmaceuti
- Biohemičari
- Medicinske sestre
- Zdravstveni tehničari

Koji je maksimalan predviđen broj slušalaca KE?

 

Navedite cenu KE (kotizacija)

 

Koji su edukativni ciljevi programa?

1.
2.
3.
4.
5.

Koja znanja će steći učesnici?

1.
2.
3.
4.
5.

Koje veštine će steći učesnici?

1.
2.
3.
4.
5.

Koje metode učenja/obuke će se koristiti?

- Predavanja
- praktične vežbe
- rešavanje kliničkih problema
- rad u maloj grupi
- projekat - orijentisano učenje
- demonstracija kliničke veštine
- diskusija
- ostalo (navesti šta):

Da li je predviđen edukativni materijal za polaznike?
(podvući)

DA

NE

Ako DA, navesti koji?

 

Da li je predviđena provera znanja polaznika?
(podvući)

DA

NE

Ako DA, navesti kako?

 

Da li će se izvršiti evaluacija programa?
(podvući)

DA

NE

Ako DA, navesti kako?

 

Da li u izvođenju nastave učestvuju nastavnici fakulteta?

DA NE

Ako DA, navesti broj:

 

Da li u izvođenju nastave učestvuju strani predavači?

DA NE

Ako DA, navesti broj:

 

Ukupan broj predavača je:

 

Da li se KE izvodi na engleskom jeziku?

DA
NE

Datum: ______________

Potpis odgovornog lica (direktora, predsednika...)
organizatora kontinuirane edukacije: __________

Pečat ustanove/udruženja

SAŽETAK PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
(maksimalno 500 reči)

 

 

 

 

 

NAVESTI PET AKTUELNIH (NE STARIJIH PET GODINA) REFERENCI NA KOJIMA JE BAZIRAN PREDLOŽENI PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

1.

2.

3.

4.

5.

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
(satnica, teme, metod obuke i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* predavanje, vežbe, diskusija, rad u grupi itd.

ODLUKA STRUČNOG TELA NADLEŽNOG ZA RECENZIRANJE (KONTROLU KVALITETA) PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE U OKVIRU USTANOVE/UDRUŽENJA PREDLAGAČA
(a ako takvo telo kod organizatora ne postoji odobrenje daje stručno telo odgovarajućeg udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg fakulteta)

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ovom odlukom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran od strane organa nadležnog za recenziranje programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.

Datum: _______________

Potpis predsednika stručnog tela nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja ili stručnog tela odgovarajućeg udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg fakulteta:

_______________________

Pečat ustanove/udruženja

SPISAK ČLANOVA NAUČNOG I/ILI PROGRAMSKOG ODBORA KONTINUIRANE EDUKACIJE KOJI NE MOGU BITI PREDAVAČI PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi, zemlja)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SPISAK PREDAVAČA
(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Ime i prezime predavača:

 

Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom:

 

Sadašnje zvanje:

 

Izbor u sadašnje zvanje:

 

Broj godina radnog iskustva (ne sme biti manji od 5):

 

Uža naučna oblast:

 

Doktorat

DA

NE

Ako DA, godina:

Magisterijum

DA

NE

Ako DA, godina:

Primarijat

DA

NE

Ako DA, godina:

Akademske specijalističke studije

DA

NE

Ako DA, godina:

Akademske strukovne studije

DA

NE

Ako DA, godina:

Uža specijalizacija

DA

NE

Ako DA, godina:

Specijalizacija

DA

NE

Ako DA, godina:

Fakultet

DA

NE

Ako DA, godina:

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)

1.

2.

3.

4.

5.

Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste:

 

Trenutno učešće na naučnim projektima:

1.
2.
3.

Usavršavanja (do 150 reči):

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

 

Datum: _____________

Potpis predavača: _____________

____________________

(naziv organizatora)

____________________

(sedište organizatora)

 

POTVRDA

POTVRĐUJE SE da je odgovorno lice za sprovođenje programa kontinuirane edukacije, upoznalo učesnike programa kontinuirane edukacije, da su dužni da poštuju Zakon o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 99/11).

U _________________, dana ______, ______ godine.

Potpis odgovornog lica (direktora, predsednika)
organizatora programa kontinuirane edukacije:
___________________________________________

M. P.

 

Obrazac 2.

 

Program kontinuirane edukacije iz oblasti
KOMPLEMENTARNE MEDICINE

Formular prijave za akreditaciju programa Kontinuirane Edukacije
(odabrati vrstu edukacije i ukloniti višak)

STRUČNI SASTANAK
KURS
SEMINAR
KONGRES
SIMPOZIJUM
TEST

PRIJAVA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE (KE)

 

Organizator kontinuirane edukacije:
(podvući)

- Visoko-školska ustanova
- Srednja škola zdravstvene struke
- Zdravstvena ustanova
- Privatna praksa
- Udruženje zdravstvene struke
- Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
- Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova
- Ministarstvo zdravlja
- Komora zdravstvenih radnika
- Javna agencija, organ i organizacija nad kojima nadzor vrši Ministarstvo zdravlja

Naziv organizatora:

 

Adresa organizatora (ulica, broj, poštanski broj i grad):

 

Broj telefona i kontakt osoba
Organizatora KE

 

E-mail adresa:

 

Naziv programa KE
(KRATAK I JASAN):

 

Vrsta KE:
(podvući)

- Stručni sastanak
- Kurs
- Seminar
- Kongres
- Simpozijum
- Test (ukoliko je KE test, uz ovaj obrazac obavezno priložiti prezentaciju KE i
pitanja sa ponuđenim odgovorima)

Da li je kontinuirana edukacija "online"?

DA NE

Ako je Da, locirana je na

Da li se program kontinuirane edukacije ponovo akredituje?

DA NE

Ako je odgovor na prethodno pitanje DA, navedite novine u Programu kontinuirane edukacije, koji se predlaže za ponovnu akreditaciju:

1.

2.

3.

Navedite akreditacioni broj programa KE, koji se predlaže za ponovnu akreditaciju:

 

Predloženi datum i mesto prvog održavanja programa KE:

 

Sati učenja tokom KE (bez pauza, uvodne reči, popunjavanja evaluacionih upitnika i sl.):

______________ sati

Ciljna grupa:

(podvući)

- Lekari

- Stomatolozi

- Farmaceuti

- Biohemičari

- Medicinske sestre

- Zdravstveni tehničari

Koji je maksimalan predviđen broj slušalaca KE?

 

Navedite cenu KE (kotizacija)

 

Koji su edukativni ciljevi programa?

1.
2.
3.
4.
5.

Koja znanja će steći učesnici?

1.
2.
3.
4.
5.

Koje veštine će steći učesnici?

1.
2.
3.
4.
5.

Koje metode učenja/obuke će se koristiti?

- predavanja
- praktične vežbe
- rešavanje kliničkih problema
- rad u maloj grupi
- projekat - orijentisano učenje
- demonstracija kliničke veštine
- diskusija
- ostalo (navesti šta):

Da li je predviđen edukativni materijal za polaznike?
(podvući)

DA

NE

Ako DA, navesti koji?

 

Da li je predviđena provera znanja polaznika?
(podvući)

DA

NE

Ako DA, navesti kako?

 

Da li će se izvršiti evaluacija programa?
(podvući)

DA

NE

Ako DA, navesti kako?

 

Da li u izvođenju nastave učestvuju nastavnici fakulteta?

DA NE

Ako DA, navesti broj:

 

Da li u izvođenju nastave učestvuju strani predavači?

DA NE

Ako DA, navesti broj:

 

Ukupan broj predavača je:

 

Da li se KE izvodi na engleskom jeziku?

DA
NE

Datum: ______________

Potpis odgovornog lica (direktora, predsednika...)
organizatora kontinuirane edukacije: __________

Pečat ustanove/udruženja

SAŽETAK PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
(maksimalno 500 reči)

 

 

 

 

NAVESTI PET AKTUELNIH (NE STARIJIH OD PET GODINA) REFERENCI NA KOJIMA JE BAZIRAN PREDLOŽENI PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

1.

2.

3.

4.

5.

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
(satnica, teme, metod obuke i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* predavanje, vežbe, diskusija, rad u grupi itd.

ODLUKA STRUČNOG TELA NADLEŽNOG ZA RECENZIRANJE (KONTROLU KVALITETA) PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE U OKVIRU USTANOVE/UDRUŽENJA PREDLAGAČA
(a ako takvo telo kod organizatora ne postoji odobrenje daje stručno telo odgovarajućeg udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg fakulteta)

 

 

 

 

 

Napomena: Ovom odlukom se potvrđuje da je prijavljeni program KONTINUIRANE EDUKACIJE odobren i recenziran od strane organa nadležnog za recenziranje programa KONTINUIRANE EDUKACIJE u okviru ustanove/udruženja predlagača. Predavač/organizator KONTINUIRANE EDUKACIJE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KONTINUIRANE EDUKACIJE.

Datum: _______________

Potpis predsednika stručnog tela nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KONTINUIRANE EDUKACIJE u okviru ustanove/udruženja ili stručnog tela odgovarajućeg udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg fakulteta:

____________

Pečat ustanove/udruženja

SPISAK ČLANOVA NAUČNOG I/ILI PROGRAMSKOG ODBORA KONTINUIRANE EDUKACIJE KOJI NE SMEJU BITI PREDAVAČI OVOG PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi, zemlja)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SPISAK PREDAVAČA
(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Ime i prezime predavača:

 

Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom:

 

Sadašnje zvanje:

 

Izbor u sadašnje zvanje:

 

Broj godina radnog iskustva (ne sme biti manji od 5):

 

Uža naučna oblast:

 

Doktorat

DA

NE

Ako DA, godina:

Magisterijum

DA

NE

Ako DA, godina:

Primarijat

DA

NE

Ako DA, godina:

Akademske specijalističke studije

DA

NE

Ako DA, godina:

Akademske strukovne studije

DA

NE

Ako DA, godina:

Uža specijalizacija

DA

NE

Ako DA, godina:

Specijalizacija

DA

NE

Ako DA, godina:

Fakultet

DA

NE

Ako DA, godina:

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)

1.

2.

3.

4.

5.

Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste:

 

Trenutno učešće na naučnim projektima:

1.
2.
3.

Usavršavanja (do 150 reči):

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim (do 100 reči)

 

Datum: _____________

Potpis predavača: _____________________

______________________
(naziv organizatora)

______________________
(sedište organizatora)

POTVRDA

POTVRĐUJE SE da je odgovorno lice za sprovođenje programa kontinuirane edukacije, upoznalo učesnike programa kontinuirane edukacije, da su dužni da poštuju Zakon o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 99/11).

U _________________, dana ______, ______ godine.

Potpis odgovornog lica (direktora, predsednika...)
organizatora programa kontinuirane edukacije:
___________________________________________

M. P.

 

Obrazac broj 3.

 

PROMENA KONTINUIRANE EDUKACIJE

 

Naziv organizatora:

 

Mesto i adresa:

 

Kontakt telefon i imejl adresa:

 

Obaveštenje
o promeni datuma, vremena i mesta održavanja akreditovanog programa kontinuirane edukacije, kao i maksimalnog broja učesnika

1.

Broj akreditovanog programa:

 

2.

Broj i datum odluke o akreditaciji:

 

3.

Tema:

 

4.

Prijavljen maksimalni broj učesnika KE:

 

5.

Prijavljen datum, vreme i mesto održavanja:

 

6.

Nov datum, vreme i mesto održavanja, odnosno maksimalni broj učesnika:

 

7.

Razlog promene:

 

U _____________

Organizator KE

(mesto i datum)

(pečat)

_______________
(Ovlašćeno lice)

 

Obrazac broj 4.

 

IZVEŠTAJ O ODRŽANOM AKREDITOVANOM PROGRAMU KONTINUIRANE EDUKACIJE

 

1.

Nadležna komora kojoj se dostavlja izveštaj:

 

2.

Evidencioni broj programa iz spiska akreditovanih programa (sa sajta Zdravstvenog saveta Srbije):

 

3.

Broj odluke o akreditaciji:

 

4.

Datum donošenja odluke o akreditaciji:

 

5.

Vrsta programa:

 

6.

Tema:

 

7.

Naziv organizatora:

 

8.

Mesto i adresa organizatora:

 

9.

Broj telefona i imejl adresa organizatora:

 

10.

Datum i vreme održavanja programa:

 

11.

Maksimalni broj učesnika:

 

12.

Mesto i adresa održavanja programa:

 

13.

Predavač (ime i prezime, jmbg, br. licence)

 

14.

Vrednovanje učešća u dodeljenim bodovima:

Za predavača :

Za usmenu prezentaciju:

Za poster prezentaciju:

Za pasivno učešće/slušaoci:

15.

Prosečna ocena opšte evaluacije programa - kvaliteta izvođenja akreditovanog programa kontinuirane edukacije koji se procenjuje kao: loša, dobra, vrlo dobra, odlična ili izuzetna (nije potrebno navoditi za stručne sastanke)

 

16.

Ocena organizacije akreditovanog programa kontinuirane edukacije (poštovanje satnice, adekvatnost prostora, potpunost podataka o skupu) koja se procenjuje kao: odgovarajuća (dobra, vrlo dobra i odlična) ili neodgovarajuća.

 

Spisak učesnika akreditovanog programa KE

R. b.

Ime i prezime

Broj licence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 5.

 

PRIGOVOR
NA KVALITET IZVOĐENJA AKREDITOVANOG PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

 

Broj akreditovanog programa:

 

Tema:

 

Mesto i datum održavanja:

 

U čemu se sastoji primedba:

 

U __________________

(mesto i datum)

_____________________

(Lice koje podnosi prigovor)

 

Obrazac 6.

 

IMENIK ORGANIZATORA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

 

Redni broj

Naziv organizatora

Matični broj

Adresa organizatora

E-mail adresa

Izrečena mera ZSS