Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE

("Sl. glasnik RS", br. 2/2011, 23/2016 i 31/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrsta, programi, način, postupak i dužina trajanja kontinuirane edukacije, ustanove i udruženja koja mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije, kriterijumi na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Član 2

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, zdravstvene nege kao i drugih odgovarajućih veština kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada.

Član 3

Kontinuirana edukacija podrazumeva:

1) Aktivno i pasivno učešće na stručnim sastancima, seminarima, simpozijumima, kursevima i kongresima;

2) Objavljivanje naučnih i stručnih članaka u stručnim i naučnim časopisima - publikacijama;

3) Rešavanje testova;

4) Studijski boravak;

5) Usavršavanje u okviru poslediplomskih studija i zdravstvenih specijalizacija.

Član 4

(Brisan)

Član 5

Postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: akreditacija programa) vrši Zdravstveni savet Srbije (u daljem tekstu: Zdravstveni savet) najmanje četiri puta godišnje.

Akreditacija programa iz stava 1. ovog člana vrši se ako:

1) program usavršava znanja, veštine i stručnost polaznika;

2) se program zasniva na najnovijim znanjima i dostignućima struke;

3) obrađuje teme od većeg socijalno-medicinskog značaja;

4) doprinosi unapređenju kvaliteta stručnog rada definisane ciljne grupe;

5) je jasno definisana tema i ciljna grupa po osnovu stručne spreme i zdravstvene specijalizacije, vrsta kontinuirane edukacije, sadržaj, satnica, predavači, reference i dužina programa i intelektualna svojina;

6) je program odobren od stručnog tela organizatora programa kontinuirane edukacije, a ako takvo telo kod organizatora ne postoji odobrenje daje stručno telo odgovarajućeg udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg fakulteta;

7) je predavač akreditovanog programa lice koje ima najmanje pet godina radnog staža i najmanje isti stepen obrazovanja kao slušaoci;

Zahtev za akreditovanje programa kontinuirane edukacije podnosi se Zdravstvenom savetu Srbije preko nadležne komore zdravstvenih radnika na osnovu javnog poziva koji se objavljuje na internet stranici zdravstvenog saveta Srbije i nadležnih komora.

Zahtev za akreditovanje programa kontinuirane edukacije za oblast tradicionalne medicine podnosi se Zdravstvenom savetu Srbije uz prethodno mišljenje Republičke stručne komisije za oblast tradicionalne medicine na osnovu javnog poziva koji se objavljuje na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i nadležnih komora.

Nadležnost komore zdravstvenih radnika određuje se prema stepenu obrazovanja predavača programa kontinuirane edukacije i ciljnoj grupi.

Ako program kontinuirane edukacije ima više predavača različitog stepena obrazovanja, nadležnost zdravstvene komore preko koje se podnosi zahtev za akreditaciju programa, utvrđuje se prema preovlađujućem stepenu obrazovanja predavača.

U slučaju jednakog broja predavača različitih stepena obrazovanja, nadležnost komore preko koje se podnosi zahtev za akreditaciju programa, se utvrđuje prema višem stepenu obrazovanja predavača.

Zdravstveni savet određuje izgled, sadržaj i obrazac prijave.

Predavač akreditovanog programa ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i lica na koja se odnosi akreditovani program.

Organizator akreditovanog programa mora da obezbedi oraganizaciono-tehničke uslove za uspešno sprovođenje programa kontinuirane edukacije, odnosno da ima razvijen sistem evidencije prisustvovanja, sistem provere znanja (za kurseve odnosno seminare), sistem evaluacije organizovanog skupa (osim za stručne sastanke), sistem za čuvanje dokumentacije u vremenskom periodu od najmanje sedam godina, kao i druge uslove koji su od značaja za akreditaciju programa.

Zdravstveni savet vrednuje svaki prijavljeni program kontinuirane edukacije određivanjem odgovarajućeg broja bodova.

Član 6

Odluka o akreditaciji programa kontinuirane edukacije objavljuje se na internet prezentaciji Zdravstvenog saveta i internet prezentaciji nadležne komore zdravstvenih radnika.

Član 7

Organizator programa kontinuirane edukacije prilikom akreditacije programa kontinuirane edukacije navodi tačan datum, mesto i vreme održavanja programa, a u slučaju promene navedenog termina, o novom datumu, mestu i vremenu održavanja programa koji je predmet navedene promene obaveštava Zdravstveni savet Srbije i nadležne komore zdravstvenih radnika najkasnije sedam dana pre održavanja programa.

Zdravstveni savet nadležan je za praćenje kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije o čemu priprema izveštaj. Izveštaj o kvalitetu izvedenog programa kontinuirane edukacije sadrži ocenu izvođenja, koja može biti osnov za procenu mogućnosti daljeg izvođenja programa kontinuirane edukacije.

Nakon svakog održanog akreditovanog programa kontinuirane edukacije, osim za stručne sastanke, organizator sprovodi evaluaciju tog programa, pri čemu se najmanje jedno pitanje odnosi na opštu evaluaciju tog programa koja se vrednuje ocenom u rasponu od 1 do 5. Svaki program kontinuirane edukacije vrednovan od strane slušalaca prosečnom ocenom manjom od 2 ne ispunjava uslove za dalje izvođenje.

Organizator dostavlja izveštaje o održanim akreditovanim programima kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu Srbije i nadležnim komorama na propisanom obrascu (obrazac IZVEŠTAJ-KE i obrazac PROMENA-KE) poštom i u elektronskoj formi, do 15. u mesecu za programe kontinuirane edukacije održane u prethodnom mesecu.

Obrasci iz stava 4. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Ako organizator na propisan način ne dostavi izveštaj, dostavi neuredan izveštaj ili ne obavesti nadležnu komoru o promeni vezanoj za održavanje programa kontinuirane edukacije iz st. 1, 3. i 4. ovog člana ne može da sprovodi program kontinuirane edukacije i ne može da akredituje nove programe kontinuirane edukacije šest meseci od dana održavanja programa kontinuirane edukacije za koji organizator nije dostavio izveštaj, dostavio neuredan izveštaj ili nije obavestio nadležnu komoru o promeni održavanja programa kontinuirane edukacije.

Zdravstveni savet Srbije, u skladu sa zakonom, vrši postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz stava 6. ovog člana, na osnovu prijave nadležne komore.

Član 8

Postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke, komore zdravstvenih radnika, zdravstvene ustanove, privatna praksa i udruženja zdravstvene struke, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, Uprava za biomedicinu, kao i druge javne agencije, organi i organizacije nad kojima nadzor vrši Ministarstvo (u daljem tekstu: organizatori akreditovanog programa).

Komore zdravstvenih radnika, kao i agencije iz stava 1 ovog člana, sprovode postupak kontinuirane edukacije samo iz svog delokruga rada koji je utvrđen zakonom.

Udruženja zdravstvene struke iz stava 1 ovog člana moraju biti akreditovana kao organizator akreditovanog programa od strane Zdravstvenog saveta. Uslove za akreditaciju određuje Zdravstveni savet. Spisak udruženja koji mogu biti organizatori akreditovanih programa objavljuje se na internet prezentaciji Zdravstvenog saveta.

Član 9

A) Učešće na kongresima i simpozijumima

Kongres podrazumeva domaće i međunarodne skupove na kojima se razmatraju i obrađuju teme koje su bitne za određenu granu ili oblast medicinske struke/nauke.

Kongres može da se sastoji iz više različitih vidova kontinuirane edukacije na kojima se iznose naučna ili stručna plenarna predavanja, izveštava o novinama u toj oblasti, saopštavaju/prikazuju rezultati istraživanja putem usmenih saopštenja i postera, dogovara se o zajedničkom radu i donose strategije i smernice za dalji rad, a koje predstavljaju jedinstvenu celinu.

Simpozijum predstavlja vid kontinuirane edukacije gde se multidisciplinarno obrađuje jedna tema.

Redni
broj

Kongres i simpozijum

Učešće

Vrednovanje u bodovima

1.

Međunarodni kongres

Predavač po pozivu

15 bodova predavanje

usmena prezentacija

13 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

11 bodova prvom autoru

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

10 bodova

2.

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

predavač po pozivu

13 bodova predavanje

usmena prezentacija

11 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

9 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

8 bodova

3.

Nacionalni kongres

predavač po pozivu

12 bodova predavanje

usmena prezentacija

9 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

7 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

6 bodova

4.

Međunarodni simpozijumi

predavač po pozivu

10 bodova predavanje

usmena prezentacija

9 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

7 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

6 bodova

5.

Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem

Predavač

9 bodova predavanje

usmena prezentacija

8 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

6 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

5 bodova

6.

Nacionalni simpozijumi

predavač

8 bodova predavanje

usmena prezentacija

7 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

poster prezentacija

5 bodova autoru koji prezentuje rad

0,5 bodova ostalim koautorima

pasivno učešće

4 boda

Međunarodni kongres u svom naučnom i programskom odboru mora da ima najmanje pet istaknutih stručnjaka iz inostranstva i najmanje četvrtinu stranih predavača od ukupnog broja predavača, da traje najmanje 12 sati, najmanje u toku dva dana i da se izvodi na stranim jezicima, u skladu sa zakonom.

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem ostvaruje se učešćem domaćih i stranih predavača, traje najmanje 12 sati, najmanje u toku dva dana i da se izvodi na srpskom jeziku ili stranim jezicima, u skladu sa zakonom.

Nacionalni kongres ne može trajati manje od 12 sati, najmanje u toku dva dana.

Međunarodni simpozijum u svom naučnom i programskom odboru mora da ima najmanje dva istaknuta stručnjaka iz inostranstva i najmanje četvrtinu stranih predavača od ukupnog broja predavača, da traje najmanje šest sati i da se izvodi na srpskom jeziku ili stranim jezicima, u skladu sa zakonom.

Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem ostvaruje se učešćem domaćih i stranih predavača, traje najmanje šest sati i izvodi se na srpskom jeziku ili stranim jezicima, u skladu sa zakonom.

Nacionalni simpozijum ostvaruje se učešćem domaćih predavača, traje najmanje šest sati i izvodi se na srpskom jeziku.

Pasivno učešće na kongresu dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno učešće potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom rada. Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje predavanjima, a aktivno učešće predavanje po pozivu ili izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim što je maksimalni broj koautorstva po kongresu 3.

Neophodno je da je predavač stručnjak u oblasti iz koje drži predavanje, što dokumentuje podacima iz biografije.

B) Učestvovanje na kursevima i seminarima

Kurs je vid kontinuirane edukacije u okviru koga se prenose teorijska znanja i veštine u manjoj grupi polaznika (do 50 osoba). Veštine treba da čine minimum 50% predviđene dužine trajanja kursa i moraju detaljno da budu opisane u sažetku.

Seminar je vid kontinuirane edukacije u okviru koga se teorijski obrađuje jedna tema i gde je najmanje 30% predviđenog vremena posvećeno diskusiji (interaktivno učešće predavača i slušalaca).

Redni
broj

Kurs/seminar

Učešće

Vrednovanje u bodovima

1.

Međunarodni kurs/seminar prve kategorije

Predavač

14 bodova

Slušalac

7 bodova

2.

Ostali međunarodni kursevi/seminari

Predavač

10 bodova

Slušalac

5 bodova

3.

Nacionalni kurs/seminar prve kategorije

Predavač

12 bodova

Slušalac

6 bodova

4.

Ostali nacionalni kursevi/seminari

Predavač

8 bodova

Slušalac

4 boda

Kursevi i seminari sadrže edukativni materijal, proveru znanja nakon završenog kursa/ seminara i evaluaciju zadovoljstva učesnika kursom/seminarom.

Neophodno je da je predavač stručnjak u oblasti iz koje drži predavanje, što dokumentuje podacima iz biografije.

Međunarodni kurs ili seminar prve kategorije traje najmanje šest sati. Na kursu ili seminaru učestvuje najmanje četvrtina stranih predavača od ukupnog broja predavača. Izvodi se na stranim jezicima.

Međunarodni kurs ili seminar druge kategorije su kursevi ili seminari gde je najmanje jedna četvrtina stranih predavača i koji traju najmanje tri sata. Izvode se na stranim jezicima.

Nacionalni kurs ili seminar prve kategorije traje najmanje 6 sati. Na kursu učestvuju samo domaći ili domaći i strani predavači. Izvodi se na srpskom ili stranom jeziku.

Nacionalni domaći kurs ili seminar druge kategorije traje najmanje tri sata. Izvodi se na srpskom ili stranim jezicima.

G) Studijski boravci

Studijski boravak podrazumeva boravak u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama zdravstvene struke radi dodatne edukacije ili upoznavanja organizacije rada.

Sprovodi se pod rukovodstvom mentora koga određuje rukovodilac ustanove u kojoj učesnik boravi.

Redni
broj

Studijski boravci

Vrednovanje u bodovima

1.

U Republici Srbiji sa mentorom

3 boda nedeljno

2.

U inostranstvu sa mentorom

5 bodova nedeljno

Studijski boravak dokumentuje se potvrdom izdatom i potpisanom od strane direktora zdravstvene, obrazovne ustanove ili osnivača privatne prakse u kojoj je obavljen studijski boravak, kao i potpisom mentora.

Potvrda sadrži podatke o svim aktivnostima koje su obavljene tokom studijskog boravka.

Zdravstveni radnik 60 dana pre isteka licencne godine podnosi zahtev nadležnoj komori da se ovaj vid edukacije prihvati kao deo obavezne kontinuirane edukacije i da se boduje prema ovom pravilniku.

D) Stručni sastanci

Stručni sastanci podrazumevaju vid kontinuirane edukacije na kojima se održavaju predavanja o jednoj ili više tema iz oblasti ciljne grupe.

Redni
broj

Stručni sastanci

Vrednovanje u bodovima

1.

Stručni sastanci I kategorije

predavač 3 boda

slušalac 2 boda

2.

Stručni sastanci II kategorije

predavač 2 boda

slušalac 1 bod

Stručni sastanci I kategorije ne mogu da traju manje od dva sata.

Stručni sastanci II kategorije ne mogu da traju manje od jednog sata.

U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati najviše na dva stručna sastanka.

Đ) Publikacije

Redni
broj

Naučni i stručni članci

Vrednovanje u bodovima

Prvi autor

Ostali autori

1.

Članak objavljen u časopisu koji se citira u "Current contents" ili "Science citation index"

24 boda

svaki po 4 boda

2.

Članak objavljen u časopisu koji se citira u "Index medicus" ili "Medline"

12 bodova

svaki po 2 boda

3.

Članak objavljen u neindeksiranim stranim i domaćim publikacijama

6 bodova

svaki po 1 bod

4.

Knjiga, monografija i udžbenik koji imaju najmanje dva recenzenta

18 bodova

svaki po 12 bodova

5.

Urednik knjige

10 bodova

 

6.

Poglavlje u knjizi

8 bodova

svaki po 4 bodova

7.

Urednik indeksiranog stranog časopisa

15 bodova godišnje

 

8

Urednik indeksiranog domaćeg časopisa

12 bodova godišnje

 

9.

Urednik neindeksiranog časopisa

9 bodova godišnje

 

10.

Recenzija rada iz časopisa koji se citira u "Current contents" ili "Science citation index"

6 bodova

 

11.

Recenzija rada iz časopisa koji se citira u "Index medicus" ili "Excerpta medica"

4 boda

 

12.

Recenzija rada iz neindeksiranog stranog ili domaćeg časopisa

2 boda

 

13.

Recenzija knjige

10 bodova

14.

Recenzija poglavlja

(bez obzira na broj poglavlja)

5 bodova

Zdravstveni radnici u roku od mesec dana od dana objavljivanja publikacije podnose zahtev nadležnoj komori da se ovaj vid edukacije prihvati kao deo obavezne kontinuirane edukacije i da se boduje prema ovom pravilniku.

U svakom pojedinačnom slučaju vrši se bodovanje autorstva, odnosno uredništva, o čemu se izdaje potvrda.

Đ) Kontinuirana edukacija u pismenoj ili elektronskoj formi

Pod pismenim testom provere znanja smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta, koji sadrži 20, 30, 40 ili 50 pitanja.

Pod testom u elektronskom smislu smatra se test akreditovan od strane Zdravstvenog saveta koji je objavljen na internet stranicama organizatora akreditovanog programa i koji mora sadržati 20, 30, 40 ili 50 pitanja. Za svako testiranje potrebno je obezbediti odobrenje od strane Zdravstvenog saveta.

Broj pitanja u testu

Dužina trajanja KE u satima

Bodovi za slušaoca

Bodovi za autora

20

2 sata

2 boda

4 boda

30

3 sata

3 boda

5 bodova

40

4 sata

4 bodova

6 bodova

50

5 sati

5 bodova

7 bodova

Kandidat mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja pismenog, odnosno elektronskog testa da bi ostvario predviđeni broj bodova.

Organizator testa mora da definiše vrstu testa, dužinu pripreme polaznika za rešavanje testa i dužinu rešavanja testa. Potrebno je obezbediti materijal koji je neophodan za rešavanje testa i definisati način na koji će biti dostupan polaznicima.

Neophodno je da je autor testa stručnjak u oblasti iz koje je testiranje, što dokumentuje podacima iz biografije.

U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.

Učesnik dobija potvrdu o uspešno završenom testu poštom ili elektronskim putem.

E) Kontinuirana edukacija usavršavanjem u okviru postdiplomskih studija i zdravstvene specijalizacije

Redni
broj

Usavršavanje

Vrednovanje u bodovima

1.

Postdiplomske studije i zdravstvena specijalizacija

10 bodova godišnje

tokom propisane dužine trajanja usavršavanja

Član 9a

Svi programi kontinuirane edukacije koji ispunjavaju tehničke uslove mogu biti organizovani i na brajevom pismu ili znakovnom jeziku, u skladu sa zakonom.

Član 10

Organizator akreditovanog programa izdaje potvrdu o učestvovanju za sve učesnike programa.

Potvrda iz stava 1. ovog člana jeste dokument kojim se potvrđuje učestvovanje na akreditovanom programu kontinuirane edukacije.

Zdravstveni radnici, po potrebi, na zahtev nadležne komore, dostavljaju potvrde o učestvovanju na akreditovanom programu kontinuirane edukacije.

Potvrda sadrži sledeće podatke:

- službeni naziv organizatora akreditovanog programa;

- mesto i datum održavanja;

- naziv teme;

- vrsta kontinuirane edukacije;

- broj evidencione odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije;

- broj dodeljenih bodova za učestvovanje;

- ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda;

- pečat i potpis (elektronski, faksimil ili svojeručni) organizatora akreditovanog programa.

Zdravstveni radnici koji su učestvovali na kontinuiranoj edukaciji u inostranstvu podnose nadležnoj komori potvrdu o učestvovanju i program odgovarajućeg vida kontinuirane edukacije u toku tekuće licencne godine uz zahtev da se to učestvovanje prihvati kao deo obavezne kontinuirane edukacije i da se boduje prema ovom pravilniku.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Službeni glasnik RS", broj 119/07).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac IZVEŠTAJ-KE

IZVEŠTAJ O ODRŽANOM AKREDITOVANOM PROGRAMU KONTINUIRANE EDUKACIJE

1

NADLEŽNA KOMORA KOJOJ SE DOSTAVLJA IZVEŠTAJ:

 

2

EVIDENCIONI BROJ PROGRAMA IZ SPISKA AKREDITOVANIH PROGRAMA (SA SAJTA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE):

 

3

BROJ ODLUKE O AKREDITACIJI:

 

4

DATUM DONOŠENJA ODLUKE O AKREDITACIJI:

 

5

VRSTA PROGRAMA KE:

 

6

TEMA:

 

7

NAZIV ORGANIZATORA:

 

8

MESTO I ADRESA ORGANIZATORA:

 

 

BROJ TELEFONA I IMEJL ADRESA ORGANIZATORA:

 

9

DATUM I VREME ODRŽAVANJA PROGRAMA KE:

 

10

MESTO I ADRESA ODRŽAVANJA PROGRAMA KE:

 

11

PREDAVAČ:
(IME I PREZIME, JMBG, BR. LICENCE)

 

12

VREDNOVANJE UČEŠĆA U DODELJENIM BODOVIMA

ZA PREDAVAČA:

ZA USMENU PREZENTACIJU:

ZA POSTER PREZENTACIJU:

ZA PASIVNO UČEŠĆE/SLUŠAOCA:

13

PROSEČNA OCENA OPŠTE EVALUACIJE PROGRAMA KME (nije potrebno navoditi za stručne sastanke)

 

SPISAK UČESNIKA AKREDITOVANOG PROGRAMA KE

Elektronski format obrasca (eksel) se ne sme menjati.
Tabela OBAVEZNO mora da bude formatirana kao "TEXT".

Popunjen obrazac u elektronskoj formi dostavlja se na imejl adrese svih nadležnih komora čiji članovi su učestvovali u programu KE, i to tako što sadrži samo imena učesnika koji pripadaju komori kojoj se obrazac dostavlja

Overene obrasce Izveštaja u štampanom obliku ne popunjavati ručno i obavezno slati, poštom ili lično dostaviti, na adresu svih zdravstvenih komora čiji su članovi učestvovali u programu KE

REDNI BROJ

IME I PREZIME

BROJ LICENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P.

___________________________________________

 

 

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA ORGANIZATORA

 

Obrazac PROMENA-KE

 

NAZIV ORGANIZATORA:

 

MESTO I ADRESA:

 

TELEFON, IMEJL:

 

 

OBAVEŠTENJE
O PROMENI VREMENA I/ILI MESTA
ODRŽAVANJA AKREDITOVANOG PROGRAMA KE

1.

Broj akreditovanog programa:

 

2.

Broj i datum odluke o akreditaciji:

 

3.

Tema:

 

4.

Prijavljen termin i mesto održavanja:

 

5.

Nov termin i/ili mesto održavanja:

 

6.

Razlog promene:

 

 

U _______________________

 

 

organizator KE

 

 

(mesto i datum)

M.P.

 

______________________

 

 

(Ovlašćeno lice)