Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE

("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - dr. pravilnik, 119/2012 - dr. pravilnik, 22/2013, 16/2018, 18/2022 i 20/2023)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu kadra, opreme, prostora i lekova koje za osnivanje i obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti, moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, odnosno drugi oblici zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa).

II USLOVI U POGLEDU KADRA

 

1) Zdravstvene ustanove

Član 2

Broj potrebnih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti utvrđuju se, pored uslova iz čl. 3-31. ovog pravilnika, i u zavisnosti od vrste i obima stručnih poslova, intenziteta korišćenja medicinske opreme i bolničkih postelja.

Pod vrstom i obimom stručnih poslova iz stava 1. ovog člana podrazumeva se broj: poseta kod lekara i drugog zdravstvenog radnika; bolnički lečenih pacijenata, specijalističko-konsultativnih pregleda, dijagnostičkih i terapijskih usluga - po doktoru medicine specijalisti; zauzetih postelja po zdravstvenom radniku na poslovima nege; dijagnostičkih usluga (u kliničko-biohemijskoj, hematološkoj i mikrobiološkoj dijagnostici, nuklearnoj medicini, patohistologiji, citologiji i dr.) - po zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku u toku godine (u daljem tekstu: mere izvršenja). Tabela mera izvršenja čini sastavni deo ovog pravilnika.

Izuzetno, broj potrebnih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti može se utvrđivati i nezavisno od uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju potrebe za dodatnim kadrom za vreme epidemija i otklanjanja posledica prouzrokovanih kriznim i vanrednim situacijama, kao i u slučaju nepovoljne starosne strukture zaposlenih.

A. Zdravstvene ustanove na primarnom nivou

1. Dom zdravlja

Član 3

Dom zdravlja može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje:

1) u oblasti opšte medicine sa kućnim lečenjem, negom i hitnom medicinskom pomoći - pet doktora medicine i pet medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

2) u oblasti zdravstvene zaštite žena - jednog doktora medicine specijalistu ginekologije i akušerstva i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

3) u oblasti zdravstvene zaštite dece i školske dece - dva doktora medicine specijaliste pedijatrije i dve pedijatrijske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

4) u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite - dva doktora stomatologije, od kojih jedan doktor stomatologije za oblast dečije i preventivne stomatologije i dve stomatološke sestre - tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;

5) u oblasti polivalentne patronaže - dve medicinske sestre - tehničara sa višom školskom spremom;

6) u oblasti laboratorijske dijagnostike - jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije i dva laboratorijska tehničara sa srednjom školskom spremom;

7) u oblasti radiološke dijagnostike - jednog doktora medicine specijalistu iz radiologije i jednog radiološkog tehničara.

Član 4

Dom zdravlja u zavisnosti od broja stanovnika na teritoriji za koju se osniva, kao i udaljenosti od najbliže opšte bolnice, može obavljati delatnost ako u pogledu kadra ima, i to:

1) u zdravstvenoj zaštiti dece: jednog doktora medicine specijalistu pedijatrije i jednu pedijatrijsku sestru - tehničara na 850 dece starosti do šest godina, a na dva ovakva tima - još jednu pedijatrijsku sestru.

U opštinama sa najmanje 8.500 dece predškolskog uzrasta može se organizovati razvojno savetovalište, sa sledećim kadrovima: jedan doktor medicine specijalista pedijatrije i jedna viša medicinska sestra - tehničar i psiholog, defektolog, socijalni radnik i pedagog sa polovinom radnog vremena;

2) u zdravstvenoj zaštiti školske dece: jednog doktora medicine specijalistu pedijatrije ili doktora medicine i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 1.500 školske dece, a na deset ovakvih timova - još jednu višu medicinsku sestru.

U sedištu upravnog okruga, odnosno u opštini sa najmanje 7.000 školske dece uzrasta od deset do 18 godina može se organizovati savetovalište za mlade sa sledećim kadrom: jedan doktor medicine specijalista pedijatrije i jedna viša medicinska sestra, i po jedan psiholog i doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva sa polovinom radnog vremena, a po potrebi i doktor medicine druge specijalnosti i socijalni radnik;

3) u zdravstvenoj zaštiti žena: jednog doktora medicine specijalistu ginekologije i akušerstva i jednu ginekološko-akušersku sestru na 6.500 žena preko 15 godina, a na tri ovakva tima - još jednu ginekološko-akušersku sestru;

4) u opštoj medicini, odnosno u zdravstvenoj zaštiti odraslog stanovništva: jednog doktora medicine ili doktora medicine specijalistu i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 1.600 odraslih stanovnika, a na deset ovakvih timova - još jednu medicinsku sestru - tehničara.

U opštinama sa gustinom naseljenosti do 25 stanovnika na kvadratni kilometar: jednog doktora medicine ili doktora medicine specijalistu i jednu medicinsku sestru tehničara na 1.200 odraslih stanovnika, a na deset ovakvih timova još jednu medicinsku sestru - tehničara; u opštinama sa gustinom naseljenosti 26 do 40 stanovnika na kvadratni kilometar: jednog doktora medicine ili doktora medicine specijalistu i jednu medicinsku sestru - tehničara na 1.400 odraslih stanovnika, a na deset ovakvih timova još jednu medicinsku sestru - tehničara.

U sedištu upravnog okruga, odnosno u opštini sa najmanje 50.000 stanovnika, može se osnovati centar za preventivne zdravstvene usluge sa sledećim kadrom: jedna viša medicinska sestra - tehničar i jedan dijetetičar - nutricionista;

5) u hitnoj medicinskoj pomoći: jednog doktora medicine, jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom i jednog vozača na 6.000 stanovnika, a na dva ovakva tima - još jednu medicinsku sestru-tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Za obavljanje sanitetskog prevoza, pored vozača iz prethodnog stava, u opštinama do 40.000 stanovnika obezbeđuje se jedan vozač na 10.000 stanovnika (a najmanje dva vozača). Na svakih daljih 20.000 stanovnika obezbeđuje se još po jedan vozač;

6) u kućnom lečenju i nezi, koju organizuje i u njoj učestvuje izabrani doktor medicine iz tač. 1), 2) i 4) ovog člana: jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 6.000 stanovnika.

Posebna organizaciona jedinica za kućno lečenje i negu sa jednim doktorom medicine i četiri medicinske sestre - tehničara na 25.000 stanovnika može se organizovati preraspodelom ukupnog broja lekara iz prethodnog stava i angažovanjem medicinskih sestara - tehničara opredeljenih za kućno lečenje i negu;

7) u polivalentnoj patronaži: jednu višu ili strukovnu medicinsku sestru-tehničara na 5000 stanovnika;

8) u radiološkoj dijagnostici: jednog doktora medicine specijalistu radiologije i dva strukovna medicinska radiologa.

Dom zdravlja koji se nalazi na teritoriji opštine u kojoj ne postoji zdravstvena ustanova sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, može obavljati delatnost CT dijagnostike, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva. Ukoliko dom zdravlja obavlja delatnost CT dijagnostike, potrebno je da u pogledu kadra ima najmanje još jednog doktora medicine specijalistu radiologije i dva strukovna medicinska radiologa.

9) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije, ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, šest laboratorijskih tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom i jednog pomoćnog radnika na obim posla do 120.000 analiza godišnje;

10) u medicini rada: za obavljanje preventivnih pregleda radno aktivnog stanovništva i specifične zdravstvene zaštite u vezi sa uslovima rada: najmanje jednog doktora medicine specijalistu medicine rada i dve medicinske sestre sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke, a na svaka dva takva tima još po jednog doktora medicine specijalistu oftalmologije, otorinolaringologije, neurologije i psihijatrije, kao i jednog diplomiranog psihologa i socijalnog radnika.

Dom zdravlja u javnoj svojini ima i centar za preventivne zdravstvene preglede koji u pogledu kadra ima najmanje jednog doktora medicine ili doktora medicine specijalistu opšte medicine ili jednog doktora medicine specijalistu interne medicine, jednu medicinsku sestru sa završenom odgovarajućom visokom odnosno srednjom školom zdravstvene struke i jednog strukovnog dijetetičara - nutricionistu sa završenom odgovarajućom visokom školom zdravstvene struke. U okviru centra za preventivne zdravstvene usluge, organizuje se savetovalište za dijabetes.

11) u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: jednog doktora medicine specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije i šest fizioterapeuta sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 40.000 stanovnika.

Član 5

Dom zdravlja može obavljati stomatološku zdravstvenu zaštitu ako u pogledu kadra ima, i to:

1) u dečjoj i preventivnoj stomatologiji: jednog doktora stomatologije specijalistu dečje i preventivne stomatologije ili jednog doktora stomatologije sa završenom edukacijom iz oblasti dečje i preventivne stomatologije i jednu stomatološku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 1.500 dece do 18 godina, a na tri ovakva tima - još jednu višu stomatološku sestru - tehničara;

2) u ortopediji vilica: jednog doktora stomatologije specijalistu, jednu stomatološku sestru - tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom na 8.500 dece do 18 godina, na svaka dva ovakva tima - tri zubna tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom, a na samo jedan ovakav tim dva zubna tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom, a dom zdravlja koji ima iznad 50% od propisanog broja dece jednog doktora stomatologije specijalistu, jednu stomatološku sestru - tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom i dva zubna tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;

3) u opštoj stomatologiji: jednog doktora stomatologije i jednu stomatološku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 10.000 odraslih stanovnika, a na tri ovakva tima - još jednog zubnog tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom.

Dom zdravlja u sedištu upravnog okruga, kao i dom zdravlja u opštini sa preko 80.000 stanovnika, za pružanje specijalističkih usluga može imati:

1) u protetici: jednog doktora stomatologije specijalistu i jednu stomatološku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom i dva zubna tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 100.000 odraslih stanovnika, a na svaka dva ovakva tima - još jednog zubnog tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

2) u parodontologiji i oralnoj medicini: jednog doktora stomatologije specijalistu i jednu stomatološku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 140.000 odraslih stanovnika;

3) u bolesti zuba sa endodoncijom: jednog doktora stomatologije specijalistu i jednu stomatološku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 80.000 odraslih stanovnika;

4) u oralnoj hirurgiji: jednog doktora stomatologije specijalistu i jednu stomatološku sestru-tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 100.000 stanovnika;

5) u radiološkoj dijagnostici: jednog radiološkog tehničara na 50.000 stanovnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada u skladu sa zakonom, propisani kadar u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite obezbeđuje se u odnosu na broj osiguranih lica koja imaju pravo na određeni sadržaj i obim zdravstvene zaštite u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstveno osiguranje.

Član 6

Dom zdravlja može obavljati zdravstvenu delatnost u oblasti: interne medicine, pneumoftiziologije, oftalmologije, otorinolaringologije, psihijatrije, dermatovenerologije, medicine sporta i hemodijalize, ako u pogledu kadra ima, i to:

1) u internoj medicini: jednog doktora medicine specijalistu i dve medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 20.000 stanovnika;

2) u pneumoftiziologiji: jednog doktora medicine specijalistu i dve medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 40.000 stanovnika;

3) u oftalmologiji: jednog doktora medicine specijalistu i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 30.000 stanovnika;

4) u otorinolaringologiji: jednog doktora medicine specijalistu i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 30.000 stanovnika;

5) u psihijatriji: jednog doktora medicine specijalistu psihijatrije (neuropsihijatrije) i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 40.000 stanovnika, a na dva ovakva tima - i po jednog psihologa, socijalnog radnika i višeg radnog terapeuta;

6) u dermatovenerologiji jednog doktora medicine specijalistu iz dermatovenerologije i jednu medicinsku sestru - tehničara sa srednjom stručnom spremom na 40.000 stanovnika;

7) u medicini sporta: jednog doktora medicine specijalistu iz medicine sporta i jednu medicinsku sestru - tehničara na 100.000 stanovnika;

8) u službi za hemodijalizu: jedan doktor medicine ili doktor medicine specijalista interne medicine i četiri medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 3.400 dijaliza godišnje i jedan tehničar - elektroničar sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 4.500 dijaliza godišnje;

9) u socijalnoj medicini sa informatikom: jednog doktora medicine specijalistu socijalne medicine, jednog informatičara i dve medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 100.000 stanovnika.

Član 7

Dom zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar i porodilište obezbeđuje:

1) u stacionaru: jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i sedam medicinskih sestara - tehničara sa srednjom školskom spremom;

2) u porodilištu: jednog doktora medicine specijalistu iz ginekologije i akušerstva i sedam ginekološko-akušerskih sestara.

2. Apoteka

Član 8

Apoteka se može osnovati i obavljati farmaceutsku zdravstvenu delatnost ako ima najmanje dva diplomirana farmaceuta i jednog farmaceutskog tehničara sa srednjom školskom spremom.

Organizaciona jedinica zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost apoteke može obavljati delatnost ako ima jednog diplomiranog farmaceuta i jednog farmaceutskog tehničara - na 10.000 stanovnika.

Ogranak apoteke iz stava 1. ovog člana može obavljati delatnost ako ima jednog diplomiranog farmaceuta i jednog farmaceutskog tehničara sa srednjom školskom spremom.

Jedinica za izdavanje gotovih lekova može obavljati delatnost ako ima jednog diplomiranog farmaceuta.

Član 9*

Apoteka, odnosno druga zdravstvena ustanova koja organizuje galensku laboratoriju i jedinicu za farmakoinformatiku, kao posebne organizacione jedinice, pored zdravstvenih radnika iz člana 8. ovog pravilnika, ima i:

1) u galenskoj laboratoriji: jednog diplomiranog farmaceuta specijalistu iz farmaceutske tehnologije i dva farmaceutska tehničara sa srednjom školskom spremom;

2) u jedinici za farmakoinformatiku: jednog diplomiranog farmaceuta specijalistu iz farmakoinformatike na 150.000 stanovnika.

3. Zavod

Član 10

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje: šest doktora opšte medicine, odnosno specijalista opšte medicine i šest medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom; dva doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva i dve ginekološko-akušerske sestre sa višom ili srednjom školskom spremom; jednog doktora stomatologije i jednu stomatološku sestru - tehničara; jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije i dva laboratorijska tehničara sa srednjom školskom spremom; jednog doktora medicine specijalistu iz radiologije i jednog radiološkog tehničara.

Ukoliko zavod iz stava 1. ovog člana ima organizovano obavljanje specijalističko-konsultativne delatnosti, obezbeđuje po jednog doktora medicine odgovarajuće specijalnosti i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti.

Zavod iz stava 1. ovog člana koji u svom sastavu ima i stacionar obezbeđuje jednog specijalistu odgovarajuće grane medicine i sedam medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

U zavodu za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti obezbeđuje se jedan diplomirani farmaceut.

Član 11

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje: pet doktora medicine specijaliste medicine rada i pet medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Ako zavod iz stava 1. ovog člana obavlja i preventivnu i kurativnu zdravstvenu delatnost iz oblasti opšte medicine, stomatologije i ginekologije, obezbeđuje se jedan doktor medicine, jedan doktor stomatologije, jedan doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva i jedna medicinska sestra - tehničar sa višom odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti.

Ako zavod iz stava 1. ovog člana ima organizovano obavljanje specijalističko - konsultativne delatnosti, obezbeđuje po jednog doktora medicine odgovarajuće specijalnosti i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom u svakoj oblasti, kao i jednog psihologa i socijalnog radnika.

U zavodu za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti obezbeđuje se jedan diplomirani farmaceut.

Član 12

Zavod za hitnu medicinsku pomoć može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje: jednog doktora medicine i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom i jednog vozača na 6.000 stanovnika, a na dva ovakva tima - još jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Zavod iz stava 1. ovog člana za obavljanje sanitetskog prevoza obezbeđuje još po jednog vozača na svakih 15.000 stanovnika.

U zavodu za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti obezbeđuje se jedan diplomirani farmaceut.

Član 13

Zavod za gerontologiju može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje: pet doktora medicine i devet medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom i dva zdravstvena radnika - fizioterapeuta sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

U zavodu za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti obezbeđuje se jedan diplomirani farmaceut.

Član 14

Zavod za stomatologiju može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje: pet doktora stomatologije i pet stomatoloških sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Ukoliko zavod iz stava 1. ovog člana ima organizovano obavljanje specijalističko-konsultativne delatnosti, obezbeđuje jednog doktora stomatologije odgovarajuće specijalnosti i jednu stomatološku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti.

U zavodu za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti obezbeđuje se jedan diplomirani farmaceut.

Član 15

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje: pet doktora medicine specijaliste interne medicine ili pneumoftiziologije i pet medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom; jednog doktora medicine specijalistu mikrobiologije i jednog laboratorijskog tehničara sa srednjom školskom spremom; jednog doktora medicine specijalistu iz radiologije i jednog radiološkog tehničara.

U zavodu za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti obezbeđuje se jedan diplomirani farmaceut.

Zavod iz 1. ovog člana obavljanje laboratorijske delatnosti može obezbediti i preko druge odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Član 16

Zavod za kožne i venerične bolesti može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje: pet doktora medicine specijaliste dermatovenerologije i pet medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom; jednog doktora medicine specijalistu mikrobiologije i jednog laboratorijskog tehničara sa srednjom školskom spremom.

U zavodu za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti obezbeđuje se jedan diplomirani farmaceut.

Zavod iz stava 1. ovog člana obavljanje laboratorijske delatnosti može obezbediti i preko druge odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Član 17

Od ukupnog broja zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou zdravstvene delatnosti do 15% su radnici za obavljanje nemedicinskih poslova (pravni, ekonomsko-finansijski, tehnički i drugi slični poslovi).

Za obavljanje pravnih i ekonomsko-finansijskih poslova obezbeđuje se jedan nemedicinski radnik na sedam zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokom školskom spremom.

Za obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova obezbeđuje se jedan nemedicinski radnik na tri zdravstvena radnika i zdravstvena saradnika sa visokom školskom spremom, ne uključujući vozače u hitnoj medicinskoj pomoći.

B. Zdravstvene ustanove na sekundarnom nivou

1. Bolnica

a. Opšta bolnica

Član 18*

Opšta bolnica može se osnovati i obavljati specijalističko-konsultativnu i stacionarnu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje:

1) u internoj medicini, pedijatriji, opštoj hirurgiji i ginekologiji i akušerstvu: dva doktora medicine specijaliste iz odgovarajuće grane medicine i četiri medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti;

2) u anesteziologiji sa reanimatologijom: jednog doktora medicine specijalistu i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

3) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i dva laboratorijska tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;

4) u radiološkoj dijagnostici: jednog doktora medicine specijalistu i dva radiološka tehničara;

5) u transfuziji krvi, patološkoj anatomiji i fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti;

6) u farmaceutskoj zdravstvenoj delatnosti preko bolničke apoteke: jednog diplomiranog farmaceuta.

Za obavljanje sanitetskog prevoza opšta bolnica mora imati najmanje tri vozača.

Delatnost iz oblasti transfuziologije i patološke anatomije, kao i sanitetski prevoz, opšta bolnica može obezbediti preko druge zdravstvene ustanove.

Opšta bolnica može obavljati delatnost ako ima najmanje 20 postelja.

Član 19

Opšta bolnica za obavljanje specijalističko-konsultativne i stacionarne delatnosti ima na 100 bolničkih postelja (za osnovni i poluintenzivni nivo lečenja i nege) u odgovarajućoj oblasti medicine u pogledu kadra:

1) u internoj medicini, neurologiji, infektivnim bolestima - 18 doktora medicine i 58 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 50;

2) u pneumoftiziologiji - 15 doktora medicine i 50 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 43;

3) u dermatovenerologiji - 15 doktora medicine i 50 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 38;

4) u pedijatriji - 20 doktora medicine i 70 pedijatrijskih sestara i medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 60;

5) u psihijatriji - 15 doktora medicine i 50 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 38;

6) u hirurgiji i urologiji - 20 doktora medicine i 80 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 50, a 30 na ostalim stručnim poslovima uključujući i operacione sale, ambulante, kabinete i drugo;

7) u ortopediji sa traumatologijom - 18 doktora medicine i 80 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 50, a 30 na ostalim stručnim poslovima uključujući i operacione sale, ambulante, kabinete i drugo;

8) u otorinolaringologiji i oftalmologiji - 18 doktora medicine i 70 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 50, a 20 na ostalim stručnim poslovima uključujući i operacione sale, ambulante, kabinete i drugo;

9) u ginekologiji i akušerstvu - 18 doktora medicine i 70 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 50, a 20 na ostalim stručnim poslovima uključujući i operacione sale, ambulante, kabinete i drugo;

10) u odeljenju za novorođenu decu - deset doktora medicine i 60 pedijatrijskih sestara i medicinskih sestara-tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

11) u odeljenju za produženo lečenje i negu - osam doktora medicine i 50 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

12) opšta bolnica sa najmanje 300 postelja, u odeljenju za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja, u pogledu kadra ima jednog doktora medicine specijalistu, dve medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom i po jednog laboratorijskog tehničara i radiološkog tehničara - u svakoj smeni.

U okviru predviđenog broja doktora medicine iz stava 1. ovog člana, najmanje 80% su specijalisti odgovarajuće grane medicine. Od predviđenog broja zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom do 20% su zdravstveni radnici sa višom školskom spremom.

Za obavljanje manje složenih poslova zdravstvene nege, umesto medicinskih sestara - tehničara, opšta bolnica može angažovati pomoćne radnike (negovatelje).

Opšta bolnica ima u oblasti neurologije, pedijatrije i psihijatrije na svakih 100 bolničkih postelja dva zdravstvena saradnika, a u oblasti otorinolaringologije i oftalmologije tri zdravstvena saradnika.

U opštoj bolnici u sedištu upravnog okruga kojoj gravitira preko 200.000 stanovnika, odnosno u opštoj bolnici sa više od 400 postelja kojoj gravitira preko 200.000 stanovnika, u okviru ukupnog broja doktora medicine u hirurgiji, najviše po dva doktora medicine mogu biti specijalisti dečje, vaskularne i plastične i rekonstruktivne hirurgije, a u okviru otorinolaringologije jedan specijalista iz maksilofacijalne hirurgije.

Opšte bolnice u Boru, Ćupriji, Subotici i Užicu koje obavljaju delatnost iz oblasti neurohirurgije, u okviru ukupnog broja doktora medicine u hirurgiji mogu imati do dva doktora medicine specijaliste neurohirurgije.

Opšta bolnica koja obavlja samo specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti psihijatrije (neuropsihijatrije), ortopedije, urologije, oftalmologije, otorinolaringologije i dermatologije ima najmanje jednog doktora medicine specijalistu i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti.

Član 20

Opšta bolnica u odeljenju za intenzivno lečenje i negu ima na deset bolničkih postelja:

a) za Nivo 2 intenzivnog lečenja i nege (uključujući i koronarnu jedinicu): četiri doktora medicine specijaliste i 20 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

b) za Nivo 3 intenzivnog lečenja i nege: šest doktora medicine i 40 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Član 21*

Opšta bolnica u okviru specijalističko-konsultativne i stacionarne delatnosti za pružanje usluga ambulantnim i stacionarno lečenim pacijentima, u odnosu na broj bolničkih postelja i obima stručnih poslova, ima i:

1) u osnovnoj radiološkoj dijagnostici - jednog doktora medicine specijalistu radiologije i dva radiološka tehničara - na 70 bolničkih postelja, a na pet ovakvih timova - još jednog radiološkog tehničara.

Ako opšta bolnica u obavljanju radiološke delatnosti koristi kompjuterizovanu tomografiju (skener), odnosno magnetnu rezonancu, u svakoj od ovih oblasti ima i jednog doktora medicine specijalistu radiologije i dva radiološka tehničara - u svakoj smeni, a za rad u dve smene;

2) u kliničko-biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije, šest laboratorijskih tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom i jednog pomoćnog radnika na obim posla do 120.000 analiza godišnje;

3) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i šest laboratorijskih tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom i jednog pomoćnog radnika na obim posla do 120.000 analiza godišnje;

4) u patologiji, patohistologiji i citologiji - jednog doktora medicine specijalistu patologije i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 150 bolesničkih postelja, a na četiri ovakva tima - i jednog pomoćnog radnika;

5) u anesteziologiji sa reanimatologijom - jednog doktora medicine specijalistu anesteziologije sa reanimatologijom i dve medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 16 hirurških postelja, odnosno po jednog anesteziologa za svaku operacionu salu, anesteziološku ambulantu, ambulantu za bol i jednog anesteziologa u odeljenju za intenzivno lečenje i negu (bazni monitoring);

6)** (prestala da važi)

7) u nuklearnoj medicini - jednog doktora medicine specijalistu nuklearne medicine i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 300 bolesničkih postelja;

8) u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji - jednog doktora medicine specijalistu fizikalne medicine i pet fizioterapeuta sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 150 bolesničkih postelja;

9)* u farmaceutskoj zdravstvenoj delatnosti preko bolničke apoteke - jednog diplomiranog farmaceuta i jednog farmaceutskog tehničara na 200 bolničkih postelja, a na dva ovakva tima - i jednog pomoćnog radnika.

10) u službi kliničke farmakologije - jednog doktora medicine specijalistu kliničke farmakologije na 400 bolničkih postelja;

11) u službi socijalne medicine, informatike i statistike - jednog doktora medicine specijalistu i tri zdravstvena radnika i zdravstvena saradnika sa visokom, višom odnosno srednjom školskom spremom na 400 bolničkih postelja;

12) za poslove pripreme dijeta za pacijente i kontrolu namirnica - jednog zdravstvenog radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom - dijetetičara na 300 bolničkih postelja.

Član 22

Opšta bolnica ima na sledećim poslovima:

1) hemodijalize: jedan doktor medicine specijalista interne medicine i četiri medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 3.400 dijaliza godišnje i jedan tehničar - elektroničar sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 4.500 dijaliza godišnje.

Opšta bolnica koja obavlja poslove hemodijalize u pedijatriji ima jednog doktora medicine specijalistu pedijatrije i četiri medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 2.000 dijaliza godišnje i jednog tehničara - elektroničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 4.500 dijaliza godišnje.

2) peritonealne dijalize - jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na pet bolesnika - u smeni.

Za dijagnostiku i lečenje u okviru dnevne bolnice, opšta bolnica u određenoj oblasti ima:

1) u dnevnoj bolnici iz interne medicine i hirurgije - jednog doktora medicine specijalistu i dve medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na deset bolesnika - u smeni;

2) u dnevnoj bolnici iz psihijatrije i zaštite mentalnog zdravlja - jednog doktora medicine specijalistu psihijatrije (neuropsihijatrije) i jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 15 bolesnika u smeni, a na dva tima - i po jednog psihologa, socijalnog radnika i višeg radnog terapeuta.

b. Specijalna bolnica

Član 23**

Specijalna bolnica se osniva i obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje:

1) u internističkoj oblasti - dva doktora medicine specijaliste iz odgovarajuće grane medicine i četiri medicinske sestre - tehničara sa srednjom školskom spremom;

2) u hirurškoj oblasti - dva doktora medicine specijaliste iz odgovarajuće grane medicine i četiri medicinske sestre - tehničara sa srednjom školskom spremom, jednog doktora medicine specijalistu anesteziologije sa reanimatologijom i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

3) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i jednog laboratorijskog tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;

4) u radiološkoj dijagnostici: jednog doktora medicine specijalistu radiologije i jednog višeg radiološkog tehničara;

5) u transfuziji krvi, patološkoj anatomiji i fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti;

6) u farmaceutskoj zdravstvenoj delatnosti preko bolničke apoteke: jednog diplomiranog farmaceuta.

Za obavljanje sanitetskog prevoza specijalna bolnica mora imati najmanje tri vozača.

Delatnost iz oblasti transfuziologije i patološke anatomije, kao i sanitetski prevoz, specijalna bolnica može obezbediti preko druge zdravstvene ustanove.

Specijalna bolnica može obavljati delatnost ako ima najmanje deset bolničkih postelja.

Član 24

Specijalna bolnica za lečenje akutnih bolesti za obavljanje specijalističko-konsultativne i stacionarne delatnosti na 100 bolničkih postelja u odgovarajućoj oblasti medicine za koju je osnovana ima kadar koji je propisan za odgovarajuću delatnost opšte bolnice u čl. 19. i 20. ovog pravilnika.

Specijalna bolnica za lečenje hroničnih bolesti u oblasti za koju je osnovana može obavljati specijalističko-konsultativnu i stacionarnu delatnost ako na 100 bolničkih postelja ima pet doktora medicine i 20 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, a tri zdravstvena saradnika sa visokom odnosno višom školskom spremom na 200 bolničkih postelja.

U okviru predviđenog broja doktora medicine iz st. 1. i 2. ovog člana, najmanje 80% su specijalisti odgovarajuće grane medicine. Od predviđenog broja zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom do 15% su zdravstveni radnici sa višom školskom spremom.

Za obavljanje manje složenih poslova zdravstvene nege umesto medicinskih sestara - tehničara, specijalna bolnica može angažovati pomoćne radnike (negovatelje).

Za obavljanje laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike i terapije specijalna bolnica iz st. 1. i 2. ovog člana obezbeđuje kadar propisan u čl. 21. i 22. ovog pravilnika.

Delatnost iz oblasti transfuziologije i patološke anatomije, kao i sanitetski prevoz, specijalna bolnica može obezbediti preko druge zdravstvene ustanove.

Član 25

Specijalna bolnica za rehabilitaciju za obavljanje specijalističko-konsultativne i stacionarne delatnosti na svakih 100 bolničkih postelja ima:

1) u odeljenju za nepokretne bolesnike - pet doktora medicine (od čega četiri specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i jednog doktora medicine specijalistu internističke grane medicine), 75 zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom (50 na poslovima nege, 23 fizioterapeuta i dva viša radna terapeuta) i dva zdravstvena saradnika sa visokom odnosno višom školskom spremom;

2) u odeljenju za polupokretne bolesnike - pet doktora medicine (od čega četiri specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i jednog doktora medicine specijalistu internističke grane medicine), 55 zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom (30 na poslovima nege, 20 fizioterapeuta i pet viših radnih terapeuta) i dva zdravstvena saradnika sa visokom odnosno višom školskom spremom;

3) u odeljenju za pokretne bolesnike - tri doktora medicine specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, 38 zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom (15 na poslovima nege, 20 fizioterapeuta i tri viša radna terapeuta) i dva zdravstvena saradnika sa visokom odnosno višom školskom spremom.

Za obavljanje laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike i terapije specijalna bolnica obezbeđuje kadar propisan u čl. 21. i 22. ovog pravilnika.

Delatnost iz oblasti transfuziologije i patološke anatomije, kao i sanitetski prevoz, specijalna bolnica može obezbediti preko druge zdravstvene ustanove.

Zdravstveni centar

Član 25a

Zdravstveni centar može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima kadar propisan za obavljanje zdravstvene delatnosti doma zdravlja i opšte bolnice.

Izuzetno od stava 1. ovog člana zdravstveni centar može obavljati laboratorijsku i drugu dijagnostiku, kao i sanitetski prevoz, ako u pogledu kadra ima najmanje kadar propisan za obavljanje laboratorijske i druge dijagnostike i sanitetskog prevoza, propisan za dom zdravlja ili opštu bolnicu.

V. Zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou

1. Klinika

Član 26**

Klinika se osniva i obavlja visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz određene grane medicine odnosno stomatologije ako u pogledu kadra ima najmanje:

1) u internističkoj oblasti i rehabilitaciji - osam doktora medicine specijaliste iz odgovarajuće grane medicine i 20 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

2) u hirurškoj oblasti - osam doktora medicine specijaliste iz odgovarajuće grane medicine i 20 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, dva doktora medicine specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom i četiri zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

3) u stomatološkoj oblasti - osam doktora stomatologije specijaliste iz odgovarajuće grane stomatologije i 20 stomatoloških sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, dva doktora medicine specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom i četiri zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

4) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i dva laboratorijska tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;

5) u radiološkoj dijagnostici: jednog doktora medicine specijalistu radiologije i dva viša radiološka tehničara;

6) u transfuziji krvi, patološkoj anatomiji i fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti;

7) u farmaceutskoj zdravstvenoj delatnosti preko bolničke apoteke: jednog diplomiranog farmaceuta.

Za obavljanje sanitetskog prevoza klinika mora imati najmanje tri vozača.

Delatnost iz oblasti transfuziologije i patološke anatomije, kao i sanitetski prevoz, klinika može obezbediti preko druge zdravstvene ustanove.

U okviru predviđenog broja doktora medicine iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana klinika mora imati najmanje dva zdravstvena radnika u nastavnom zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora medicinskog fakulteta, odnosno stomatološkog fakulteta.

Klinika može obavljati delatnost ako ima najmanje 25 bolničkih postelja.

Član 27

Klinika za obavljanje visokospecijalizovane i specijalističko-konsultativne i stacionarne delatnosti na 100 bolničkih postelja u odgovarajućoj oblasti medicine za koju je osnovana ima kadar koji je propisan za odgovarajuću delatnost opšte bolnice u čl. 19. i 20. ovog pravilnika, a u oblasti rehabilitacije za delatnost specijalne bolnice u članu 25. ovog pravilnika, uvećan za 25%.

Klinika u kojoj se u okviru visokospecijalizovanih delatnosti radiologije i onkologije, pružaju i usluge radioterapije, za obavljanje specijalističko-konsultativne i stacionarne delatnosti ima, na 100 bolničkih postelja (za osnovni i poluintenzivni nivo lečenja i nege), 12 doktora medicine i 80 medicinskih sestara - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, od čega na nezi bolesnika 60, a 20 na ostalim stručnim poslovima uključujući i dnevnu bolnicu, ambulante, kabinete i drugo.

U dnevnoj bolnici službe za radioterapiju po svakom aparatu koji se koristi u radioterapiji obezbeđuje se sledeći kadar u svakoj smeni:

1) aparat za supervoltažnu radioterapiju (linearni akcelerator, kobalt aparat) - jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine, tri radiološka tehničara i jednog medicinskog fizičara;

2) sala za brahiterapiju: aparat za brahiterapiju - jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine, jednog radiološkog tehničara i jednog medicinskog fizičara, kao i još jednog radiološkog tehničara za rad na rendgen aparatu u sali;

3) aparat za ortovoltažnu radioterapiju - jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i jednog radiološkog tehničara;

4) simulator zračenja - jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i dva radiološka tehničara;

5) kompjuterizovana tomografija (skener) simulator - jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i dva radiološka tehničara;

6) stanica za planiranje transkutane radioterapije i brahiterapije - doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine sa polovinom radnog vremena i jednog radiološkog tehničara za rad u modelarskoj sobi;

7) aparat za zračenje krvi - doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine sa polovinom radnog vremena i jednog radiološkog tehničara.

Za potrebe održavanja aparata u službi za radioterapiju - jednog inženjera odnosno informatičara na svaka dva aparata za supervoltažnu radioterapiju, odnosno aparata za brahiterapiju.

Od ukupnog broja zdravstvenih radnika sa visokom školskom spremom najmanje 50% su doktori medicine odnosno stomatologije sa odgovarajućom užom specijalizacijom.

Za obavljanje laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike i terapije klinika obezbeđuje kadar propisan u čl. 21. i 22. ovog pravilnika.

Delatnost iz oblasti transfuziologije i patološke anatomije, kao i sanitetski prevoz, klinika može obezbediti preko druge zdravstvene ustanove.

2. Institut

Član 28

Institut se može osnovati i obavljati visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu delatnost ili samo visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu zdravstvenu delatnost iz jedne ili više grana medicine ili stomatologije ako ispunjava uslove u pogledu kadra i bolničkih postelja propisane za kliniku u čl. 26. i 27. ovog pravilnika i uslove koji su propisani zakonom kojim se uređuje oblast naučnoistraživačke delatnosti.

3. Kliničko-bolnički centar

Član 29

Kliničko-bolnički centar može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u svakoj oblasti za koju obavlja zdravstvenu delatnost ispunjava uslove propisane u čl. 18-22. ovog pravilnika, a u organizacionim jedinicama koje obavljaju visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz jedne ili više grana medicine ako ispunjava uslove propisane u čl. 26. i 27. ovog pravilnika.

4. Klinički centar

Član 30

Klinički centar može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako iz više grana medicine odnosno oblasti za koju obavlja stacionarnu zdravstvenu delatnost ima obezbeđen kadar propisan za kliniku u čl. 26. i 27. ovog pravilnika.

Član 31

Za obavljanje pravnih, ekonomsko finansijskih, tehničkih i drugih sličnih poslova u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu zdravstvenu delatnost, na 100 postelja obezbeđuje se sledeći kadar:

Zdravstvena ustanova za:

administrativni radnici

tehnički i pomoćni radnici

1)  

kratkotrajnu hospitalizaciju

7

32

2)

dugotrajnu hospitalizaciju

 

 

 

a) psihijatrijskih bolesnika

5

25

 

b) obolelih od TBC, nespecifičnih oboljenja pluća i drugih hroničnih oboljenja i stanja

5

25

3)

rehabilitaciju u specijalizovanim bolničkim ustanovama

5

25

G. Zdravstvena delatnost koja se obavlja na više nivoa

1. Zavod za javno zdravlje

Član 32

Zavod za javno zdravlje može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako, u odnosu na ukupan broj stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, ima 29 zaposlenih na 100.000 stanovnika, odnosno 22 zaposlena na 100.000 stanovnika u gradu Beogradu.

Ukupan broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana raspoređuje se za obavljanje poslova:

1) promocije zdravlja - jedan doktor medicine specijalista socijalne medicine, jedan zdravstveni saradnik sa visokom školskom spremom i jedan zdravstveni radnik sa višom školskom spremom;

2) analize, planiranja i organizacije zdravstvene zaštite i informatike sa biostatistikom u zdravstvu - jedan doktor medicine specijalista odgovarajuće grane medicine, jedan zdravstveni saradnik sa visokom školskom spremom i tri zdravstvena radnika ili zdravstvena saradnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

3) kontrole i prevencije bolesti - dva doktora medicine specijalista odgovarajuće grane medicine i tri zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

4) higijene i humane ekologije - jedan doktor medicine specijalista odgovarajuće grane medicine, jedan zdravstveni saradnik sa visokom školskom spremom, četiri zdravstvena radnika odnosno saradnika sa višom, odnosno srednjom školskom spremom i jedan pomoćni radnik;

5) mikrobiologije - dva doktora medicine specijalista odgovarajuće grane medicine, četiri zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom i jedan pomoćni radnik.

Za obavljanje pravnih, ekonomsko-finansijskih, tehničkih i drugih sličnih poslova, zavod ima 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih.

Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike ima 32 zaposlena na 1.000.000 stanovnika za obavljanje poslova iz stava 2. ovog člana.

2. Zavod za transfuziju krvi

Član 33**

Zavod za transfuziju krvi može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje pet doktora medicine specijaliste transfuziologije i deset zdravstvenih radnika sa višom školskom spremom, a za laboratorijsku dijagnostiku najmanje jednog diplomiranog farmaceuta - specijalistu medicinske biohemije i dva laboratorijska tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom.

Za obavljanje pravnih, ekonomsko finansijskih, tehničkih i drugih sličnih poslova, izuzev poslova vozača, Zavod ima 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih.

3. Zavod za medicinu rada

Član 34

Zavod za medicinu rada može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje jednog doktora medicine specijalistu medicine rada, dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 60.000 zaposlenih i jednog zdravstvenog saradnika sa visokom školskom spremom na 90.000 zaposlenih.

Za obavljanje delatnosti u oblasti toksikologije Zavod mora imati i jednog diplomiranog farmaceuta, specijalistu toksikološke hemije i dva hemijska tehničara na 2.000 toksikoloških analiza godišnje.

Za obavljanje stacionarne zdravstvene delatnosti Zavod mora ispunjavati uslove u pogledu kadra propisane u članu 19. tačka 1) i članu 21. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

Za obavljanje pravnih, ekonomsko-finansijskih, tehničkih i drugih sličnih poslova, izuzev poslova vozača, Zavod ima 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih.

4. Zavod za sudsku medicinu

Član 35

Zavod za sudsku medicinu može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje pet doktora medicine specijaliste sudske medicine i jednog zdravstvenog saradnika sa visokom školskom spremom i pet pomoćnih radnika za obavljanje obdukcije, a za rad u toksikološkoj laboratoriji jednog zdravstvenog saradnika sa visokom školskom spremom i dva laboratorijska tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Za rad u sudsko-medicinskoj laboratoriji Zavod ima jednog doktora medicine specijalistu mikrobiologije ili doktora sa užom specijalizacijom iz imunologije i dva laboratorijska tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Zavod u odnosu na ukupan broj stanovnika na teritoriji za koju je osnovan obezbeđuje jednog doktora medicine specijalistu sudske medicine na 250.000 stanovnika.

Za obavljanje pravnih, ekonomsko-finansijskih, tehničkih i drugih sličnih poslova, Zavod ima 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih.

5. Zavod za imunologiju, virusologiju i serume

Član 36

Zavod za imunologiju, virusologiju i serume može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje dva doktora medicine specijaliste mikrobilogije, dva doktora medicine sa užom specijalizacijom iz imunologije i dva zdravstvena saradnika sa visokom školskom spremom i šest laboratorijskih tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom za obavljanje poslova laboratorijske dijagnostike.

Za obavljanje poslova proizvodnje seruma, vakcina i drugih imunoloških preparata potreban kadar obezbeđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

6. Zavod za antirabičnu zaštitu

Član 37

Zavod za antirabičnu zaštitu može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako za poslove prevencije i ranog otkrivanje besnila u pogledu kadra ima najmanje jednog doktora medicine specijalistu epidemiologije i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom, a za poslove laboratorijske dijagnostike jednog doktora medicine specijalistu mikrobilogije ili užeg specijalistu iz oblasti imunologije i dva laboratorijska tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Za obavljanje poslova proizvodnje seruma i drugih imunoloških preparata potreban kadar obezbeđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

7. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju

Član 38

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i pet zdravstvenih saradnika sa visokom školskom spremom.

Zavod u odnosu na ukupan broj stanovnika na teritoriji za koju je osnovan obezbeđuje jednog zdravstvenog saradnika sa visokom školskom spremom na 3.000 dece predškolskog uzrasta.

Zavod obezbeđuje jednog doktora medicine specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije i dva zdravstvena radnika sa višom školskom spremom na 300.000 stanovnika.

Zavod obezbeđuje jednog doktora medicine specijalistu pedijatrije i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom na 30.000 dece predškolskog uzrasta.

Za obavljanje pravnih, ekonomsko-finansijskih, tehničkih i drugih sličnih poslova, Zavod obezbeđuje 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih.

8. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

Član 39

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu kadra ima najmanje dva doktora medicine specijaliste epidemiologije ili higijene i četiri zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

Za obavljanje pravnih, ekonomsko-finansijskih, tehničkih i drugih sličnih poslova, izuzev poslova vozača, Zavod ima 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih.

Član 39a

Zdravstvena ustanova u javnoj svojini koja ima više od 250 zaposlenih na neodređeno vreme uspostavlja posebnu funkcionalno nezavisnu organizacionu jedinicu za internu reviziju.

Za obavljanje poslova interne revizije u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini koja ima manje od 250 zaposlenih na neodređeno vreme obezbeđuje se jedan administrativni radnik sa visokom školskom spremom u okviru postojećeg broja zaposlenog nemedicinskog kadra, koji ispunjava uslove za obavljanje poslova internog revizora, u skladu sa zakonom.

2) Privatna praksa

Član 40

Privatna praksa može se osnovati i obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako u pogledu kadra ima:

1) u ordinaciji lekara - jednog doktora medicine; u ordinaciji stomatologa - jednog doktora stomatologije; u specijalističkoj ordinaciji - jednog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije specijalistu odgovarajuće grane medicine odnosno stomatologije, a u specijalističkoj ordinaciji iz hirurških grana medicine, odnosno stomatologije i jednog zdravstvenog radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

2) u poliklinici - tri doktora medicine, odnosno doktora stomatologije različitih specijalnosti i dve medicinske sestre - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

3) u laboratoriji za biohemiju: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i dva laboratorijska tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom; u laboratoriji za mikrobiologiju i patohistologiju: jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i jednog laboratorijskog tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;

4) u apoteci - jednog diplomiranog farmaceuta;

5) u ambulanti: za zdravstvenu negu - jednu medicinsku sestru - tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom, a za rehabilitaciju - jednog fizioterapeuta sa višom školskom spremom;

6) u laboratoriji za zubnu tehniku: jednog zubnog tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom.

Član 41

U privatnoj praksi mora biti obezbeđen štambilj zdravstvenim radnicima sa visokom školskom spremom koji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti.

Štambilj je pravougaonog oblika, po ivicama uokviren linijom, dimenzija 15 x 50 mm i sadrži sledeće podatke pisane u ravnim redovima, i to:

1) doktor medicine ili doktor stomatologije;

2) ime i prezime;

3) specijalnost;

4) broj rešenja o upisu privatne prakse u registar kod nadležnog organa.

Član 42

Ustanove socijalne zaštite, zavodi za izvršavanje zavodskih sankcija kao i druga pravna lica za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti mogu obavljati zdravstvenu delatnost ako ispunjavaju uslove za određenu vrstu zdravstvene ustanove, odnosno uslove za određenu vrstu privatne prakse, u skladu sa zakonom.

III USLOVI U POGLEDU OPREME

Član 43**

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako ima odgovarajuću opremu utvrđenu u Listi opreme za obavljanje zdravstvene delatnosti koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Opremu iz stava 1. ovog člana predviđenu za intervencije, reanimaciju, dijagnostiku, ultrazvučnu dijagnostiku, operacionu salu i intenzivnu negu, zdravstvena ustanova može obezbeđivati za više oblasti zdravstvene zaštite zajedno, a za zubnotehničku laboratoriju, laboratorijsku dijagnostiku i radiološku dijagnostiku za zdravstvenu ustanovu u celini.

IV USLOVI U POGLEDU PROSTORIJA

Član 44

Zdravstvena delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi može se obavljati u građevinskom objektu u kome su obezbeđeni sledeći opšti uslovi:

1) da su građeni od materijala koji ne sme štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuju zvučnu, termo i hidro izolaciju;

2) da su priključeni na električnu i telefonsku mrežu;

3) da su obezbeđeni vodovod, kanalizacija i grejanje;

4) da imaju posebne prostorije za ostavu čistog i prljavog rublja;

5) da u radnim prostorijama, bolesničkim sobama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;

6) da imaju sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu, a u bolnici na 10 postelja sanitarni čvor i tuš sa kadom;

7) da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost, i to: u ordinaciji i laboratoriji 250 - 500 luksa, u čekaonici 100 luksa i u hodnicima 50 luksa;

8) da u svim prostorijama, u zavisnosti od namene bude obezbeđena temperatura od 18 - 25 stepeni Celzijusa;

9) da su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati;

10) da svaka građevinsko-tehnička i funkcionalna celina u zdravstvenoj ustanovi ima sanitarni čvor za muškarce i žene (odvojeno za bolesnike i za osoblje) i posebne prostorije za ostavu opreme i sredstava za održavanje opšte higijene i za garderobu osoblja;

11) da prostorije u kojima zdravstvenu delatnost obavlja zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa i to: specijalistička ordinacija za radiologiju, specijalistička ordinacija za hiper, odnosno hipobaričnu medicinu, laboratorija za mikrobiološku i virusološku dijagnostiku i poliklinika u kojoj se obavljaju poslovi iz neke od navedenih zdravstvenih delatnosti imaju poseban, odnosno odvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije;

12) da prostorije za operacionu salu, porođajnu salu, hemodijalizu i intenzivnu negu imaju obezbeđenu klimatizaciju.

Član 45*

Za obavljanje zdravstvenih delatnosti u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, pojedine prostorije, u zavisnosti od namene treba da imaju sledeće površine:

1) ordinacija: 10 m2;

2) prostorije za intervencije i prostorije za endoskopiju: po 16 m2;

3) laboratorija: 40 m2 (20 m2 za biohemiju, 10 m2 za hematologiju i 10 m2 za urine);

4) prostorija za rendgenske preglede i snimanja: prema propisima o građevinsko-tehničkim uslovima za rad u prostoru sa jonizujućim zračenjem;

5) bolesnička soba: 5,5 m2 po bolesničkoj postelji za odrasle; 3,5 m2 po bolesničkoj postelji za decu do dve godine, za decu do šest godina 4 m2; a u intenzivnoj nezi i šok sobi 6,5 m2 po postelji (razmak između postelja treba da iznosi 60 cm, u intenzivnoj nezi 100 cm, a udaljenost postelja od zida 20 cm u bolesničkim sobama i 60 cm u intenzivnoj nezi i šok sobi);

6) operaciona sala: 20 m2;

7) porođajna sala: 20 m2;

8) apoteka:

- apoteka iz člana 8. ovog pravilnika: 45 m2 (oficina 20 m2, materijalka 8 m2, laboratorija za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa 10 m2 i garderoba sa sanitarnim čvorom 7 m2);

- ogranak apoteke iz člana 8. stav 3. ovog pravilnika i apoteka iz člana 40. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika: 30 m2 od čega oficina: 15 m2, materijalka 4 m2, laboratorija za magistralnu izradu lekova sa prostorom za pranje laboratorijskog posuđa 4 m2 i sanitarni čvor sa garderobom 7 m2;

9) specijalistička ordinacija za hiperbaričnu medicinu:

- jednomesna komora; zasebnu prostoriju za pripremu gasova i kiseonika - 20 m2; prostoriju za komoru - 20 m2; čekaonicu sa administrativnim pultom i kartotekom - 15 m2; prostoriju za sterilizaciju - 6 m2; toalet muški - 2 m2, toalet ženski - 2 m2;

- višemesna komora: zasebnu prostoriju za pripremu gasova i kiseonika - 25 m2; prostoriju za intervencije i reanimaciju - 12 m2; ambulantu - 16 m2; magacin lekova i sanitetskog materijala - 6 m2; prostoriju za medicinsko osoblje - 9 m2; prostoriju za komoru - 40 m2; čekaonicu sa administrativnim pultom i kartotekom - 30 m2; prostoriju za sterilizaciju - 6 m2; toalet muški - 2 m2; toalet ženski - 2 m2.

10)* (prestala da važi)

Član 46*

U zavisnosti od vrste zdravstvene delatnosti zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa ima i sledeće posebne prostorije, i to:

1) u radiološkoj ordinaciji: za razvijanje filmova i za pripremu bolesnika;

2) u operacionoj, odnosno porodiljskoj sali: za pripremu i pranje i za sterilizaciju;

3) u kartoteci: za čuvanje i vođenje medicinske dokumentacije;

4) u bolnici: za prijem i higijensku obradu bolesnika, za garderobu bolesnika, za medicinsku dokumentaciju, za smeštaj umrlih, kao i potreban broj prostorija za prijem, skladištenje, obradu i izdavanje hrane (u zavisnosti od ukupnog broja bolničkih postelja).

5)* (prestala da važi)

Član 47

Osnivač privatne prakse dužan je da u prostorijama privatne prakse, na vidnom mestu, istakne oglasnu tablu dimenzija 50 x 50 cm, sa sledećim podacima:

1) naziv pod kojim privatna praksa obavlja zdravstvenu delatnost, utvrđenu u skladu sa rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;

2) delatnost koju obavlja na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti;

3) ime osnivača privatne prakse;

4) datum početka obavljanja zdravstvene delatnosti utvrđen rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;

5) fotokopija izdatog rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti i rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

6) spisak zdravstvenih radnika sa navedenim specijalnostima sa kojim je osnivač privatne prakse zaključio ugovor o dopunskom radu.

V USLOVI U POGLEDU OBEZBEĐIVANJA LEKOVA

Član 48

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, može obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima obezbeđene odgovarajuće lekove utvrđene propisom kojim se uređuje Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga sredstva za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, i to:

1) apoteka, odnosno zdravstvena ustanova iz člana 8. ovog pravilnika i druga zdravstvena ustanova u asortimanu i količini koja je dovoljna za desetodnevni rad;

2) apoteka iz člana 40. tačka 4) ovog pravilnika: u asortimanu i količini koja je dovoljna za petodnevni rad;

3) drugi oblici privatne prakse iz člana 40. ovog pravilnika: lekove i druga sredstva za ukazivanje hitne medicinske pomoći i antišok terapiju.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 2/00 i 44/05).

Član 50

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)

Član 3

Medicinske sestre - tehničari koji na dan stupanja na snagu ovog pravilnika obavljaju poslove stomatološke sestre - tehničara, a za koje ne postoji mogućnost prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije, zbog preostalog dela radnog staža, odnosno godina života do sticanja uslova za ostvarivanje prava na penziju, u odnosu na vreme potrebno za prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju, nastavljaju sa obavljanjem tih poslova do sticanja uslova za odlazak u penziju.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

TABELA MERA IZVRŠENJA

 

I. MERE IZVRŠENJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI I SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNOJ DELATNOSTI

 

Red.
br.

Delatnost

Posete kod lekara - medicinske sestre i tehničara

Kućne posete

Dnevno

Godišnje

Dnevno

Godišnje

1.

Zdravstvena zaštita dece 0-6 godina

30

6300

1

210

2.

Zdravstvena zaštita školske dece

30

6300

1

210

3.

Zdravstvena zaštita žena

30

6300

1

210

4.

Zdravstvena zaštita odraslih (19+ godina)

35

7350

1

210

5.

Kućno lečenje i nega

 

 

6

1230

6.

Polivalentna patronaža

 

 

7

1435

7.

Pneumoftiziologija

25

5250

 

 

8.

Ambulantne usluge medicinske sestre-tehničara

25

5250

 

 

9.

Zaštita mentalnog zdravlja (norma za tim)

15

3150

 

 

10

Medicina rada (preventiva)

25

5250

 

 

11.

Fizikalna medicina i rehabilitacija terapijske i rehabilitacione usluge po fizioterapeutu

25
30

5250
6300

 

 

12.

Interna medicina

25

5250

 

 

13.

Oftalmologija

30

6300

 

 

14.

Otorinolaringologija

30

6300

 

 

15.

Dermatovenerologija

30

6300

 

 

16.

Dečja i preventivna stomatologija

12

2460

 

 

17.

Opšta stomatologija

15

3075

 

 

18.

Ortopedija vilica

12

2460

 

 

19.

Protetika

8

1640

 

 

20.

Bolesti zuba sa endodoncijom

12

2460

 

 

21.

Parodontologija i oralna medicina

12

2460

 

 

22.

Oralna hirurgija

15

3075

 

 

 

II. MERE IZVRŠENJA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE U BOLNIČKOJ I POLIKLINIČKOJ DELATNOSTI

 

Red.
br.

Delatnost

Broj hospitalizovanih (prijemi-otpusti)

Specijalistički pregledi

Nedeljno

Godišnje

Nedeljno

Godišnje

1.

Interna medicina

4 do 5

170 do 210

30

1260

2.

Neurologija

4 do 5

170 do 210

30

1260

3.

Psihijatrija

4

165

25

1025

4.

Infektivne bolesti

4 do 5

165 do 205

30

1260

5.

Pedijatrija

5

210

25

1050

6.

Dermatologija

5

210

30

1260

7.

Hirurgija

5 do 6

210 do 250

40

1680

8.

Ortopedija

3 do 4

130 do 170

50

2100

9.

Urologija

5 do 6

210 do 250

40

1680

10.

ORL

6 do 7

250 do 290

40

1680

11.

Oftalmologija

6 do 7

250 do 290

40

1680

12.

Ginekologija i akušerstvo

6 do 7

250 do 290

30

1260

 

III. MERE IZVRŠENJA ZA DOKTORE MEDICINE SPECIJALISTE U DIJAGNOSTIČKOJ DELATNOSTI

 

Red.
br.

Delatnost

Broj pregledanih pacijenata po lekaru

Na sat

Nedeljno

Godišnje

1.

Bronhoskopija

1

35

1470

2.

Gastroskopija

1 do 2

50

2100

3.

Kolonoskopija

1 do 2

50

2100

4.

Rektoskopija

1 do 2

50

2100

5.

Cistoskopija

1 do 2

50

2100

6.

Eho dijagnostika

2

70

2940

7.

Klasična rendgen dijagnostika

5

150

6000

8.

Kompjuterizovana tomografija

2

60

2400

9.

Nuklearna magnetna rezonanca

1 do 2

50

2100

 

LISTA OPREME
ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI

 

Zdravstvene ustanove

A. Zdravstvene ustanove na primarnom nivou

1. Dom zdravlja

1) Zdravstvena zaštita dece i školske dece:

A) Predškolska deca:

a) U prostoriji za pripremu za pregled zdrave dece:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Sto za prepovijanje novorođenčadi

4. Vaga sa visinomerom

5. Vaga za merenje novorođenčadi

b) U ordinaciji za zdravu decu:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Sto za pregled novorođenčadi

4. Otoman za pregled

5. Aparat za merenje krvnog pritiska

6. Stetoskop

7. Reflektor na stalku

v) U prostoriji za pripremu za pregled bolesne dece: oprema za prostoriju za pripremu zdrave dece.

g) U ordinaciji za bolesnu decu (pored opreme za ordinaciju zdrave dece):

1. Pribor za ORL preglede

2. Orman za instrumente

3. Toplomer

4. Špatule

5. Čekić neurološki

6. Negatoskop

d) U prostoriji za intervencije:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Paravan

4. Orman za lekove i sanitetski materijal

5. Orman za instrumente

6. Otoman za pregled

7. Aparat sa kiseonikom sa priborom

8. Elektrokardiograf trokanalni

9. Ambu balon sa maskama

10. Aspirator vakuum električni

11. Aparat za inhalacionu i oksigenoterapiju

12. Pribor za male hirurške intervencije

13. Stalak za infuziju

14. Frižider

15. Sterilizator suvi

16. Sterilizator vodeni

B) Školska deca:

Osim stola za prepovijanje novorođenčadi i vage za merenje novorođenčadi, sva ostala oprema ista je kao i kod predškolske dece.

2) Zdravstvena zaštita žena:

a) U ginekološkoj ordinaciji:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Sto ginekološki

4. Reflektor na stalku pokretni

5. Oprema za ginekološki pregled

6. Paravan

7. Dvostepenik

b) U prostoriji za intervencije i dijagnostiku (pored opreme za ginekološku ordinaciju):

1. Otoman za pregled

2. Kolposkop

3. Pribor za ginekološke intervencije

4. Sterilizator suvi

v) U savetovalištu za trudnice (pored opreme za ginekološku ordinaciju):

1. Vaga sa visinomerom

2. Otoman za pregled

3. Aparat za merenje krvnog pritiska

4. Stetoskop

5. Pelvimetar

6. Kardiotokograf

7. Slušalica za tonove ploda

3) Opšta medicina odnosno zdravstvena zaštita odraslih stanovnika:

a) U lekarskoj ordinaciji:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Otoman za pregled

4. Reflektor na stalku

5. Aparat za merenje krvnog pritiska

6. Stetoskop

7. Čekić neurološki

8. Toplomer

9. Špatule

10. Negatoskop

11. Vaga sa visinomerom

12. Osnovni pribor za ORL preglede

13. Oftalmoskop

b) U prostoriji za intervencije:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Paravan

4. Orman za lekove i sanitetski materijal

5. Orman za instrumente

6. Otoman za pregled

7. Aparat za kiseonik sa priborom

8. Frižider

9. Sterilizator suvi

10. Sterilizator vodeni

11. Pribor za manje hirurške intervencije

v) U prostoriji za reanimaciju:

1. Aspirator vakuum električni

2. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom

3. Elektrokardiograf trokanalni

4. Aparat za kiseonik sa priborom

5. Ambu balon sa maskama

6. Stalak za infuziju

7. Ležaj specijalni

4) Medicina rada, odnosno zdravstvena zaštita radnika:

a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu

b) U prostoriji za dijagnostiku:

1. Elektrokardiograf trokanalni

2. Spirometar

3. Komplet za antropometriju

4. Audiometar

5. Ortorajter

v) U prostoriji za intervencije: kao kod opšte medicine

5) Hitna medicinska pomoć:

1. Elektrokardiograf jednokanalni portabl

2. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom

3. Aparat za kiseonik sa priborom

4. Aspirator vakuum električni

5. Ambu balon sa maskama

6. Vozilo sanitetsko

7. Vozilo transportno

8. Oprema za urgentno zbrinjavanje bolesnika (imobilizaciju, endotrahealnu intubaciju)

9. Radio stanica

10. Magnetofon

11. Mobilni telefon

12. Torba lekarska

13. Torba medicinskog tehničara

6) Kućno lečenje i nega:

1. Elektrokardiograf jednokanalni portabl

2. Aparat za kiseonik sa aspiratorom portabl

3. Torba lekarska

4. Torba medicinskog tehničara

5. Vozilo obično

7) Polivalentna patronaža:

1. Sto radni

2. Stolice

3. Torba patronažne sestre

4. Stetoskop

5. Aparat za merenje krvnog pritiska

6. Orman za kartoteku

8) Stomatološka zdravstvena zaštita:

a) U ordinaciji:

1. Stomatološki aparat sa mikromotorom i turbinom

2. Stolica stomatološka

3. Stolica terapeutska

4. Sterilizator suvi

5. Autoklav za brzu sterilizaciju

6. Plastični kontejner za odlaganje instrumenata

7. Ultrazvučni aparat za čišćenje sitnih instrumenata

8. Orman za instrumente

9. Stočić za instrumente

10. Metalna kaseta za instrumente

11. Mikser za amalgam kompozite

12. Kavitron

13. Aparat za svetlosnu polimerizaciju

14. Aparat za ispitivanje vitaliteta

15. Termokauter

16. Set za reanimaciju

17. Osnovni set za paradontopatiju

18. Instrumenti za stomatološke intervencije

b) U prostoriji za rendgen dijagnostiku:

1. Stolica stomatološka

2. Negatoskop

3. Rendgen aparat dentalni

4. Aparat za razvijanje rendgen filmova

v) U zubotehničkoj laboratoriji za izradu akril proteza i fiksnih nadoknada od zlata, srebra i paladijuma:

1. Sto radni specijalni

2. Stolica

3. Tehnički motor sa nasadnikom od 18000 do 30000 obrtaja

4. Kaseta za radove

5. Kivete

6. Stezači

7. Silos za gips

8. Vakuum aparat za mešanje gipsa

9. Vibrator

10. Polimerizator za kontrolisanu polimerizaciju

11. Tuš kada za eliminaciju voska

12. Motor za poliranje

13. Trimer

14. Artikulator

15. Peć za pregrejavanje

16. Peć za žarenje

17. Aparat za livenje

18. Peskara

19. Paročistač

20. Vaga za merenje metala

21. Motorna testera za sečenje radnih patrljaka

9) Radiološka, ultrazvučna i ostala dijagnostika:

1. Rendgen aparat šestoventilni sa pulsnom skopijom

2. Stativ za skopiju sa TV lancem

3. Buki sto sa plafonskim stativom i uređajem za tomografiju

4. Vertikalna buki blenda

5. Aparat za razvijanje rendgen filmova

6. Negatoskop

7. Aparat za kiseonik sa priborom

8. Oprema za ličnu zaštitu od jonizujućeg zračenja

9. Komplet za anti šok terapiju

10. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom

11. Elektrokardiograf trokanalni

12. Spirograf

13. U ordinaciji: sto, stolice dve, stetoskop, aparat za merenje krvnog pritiska, negatoskop

10) Laboratorijska dijagnostika:

a) Prostorija za prijem i uzimanje materijala:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Polica

4. Otoman za pregled

5. Orman za instrumente

b) Laboratorija:

1. Sto laboratorijski specijalni

2. Fotokolorimetar

3. Spektrofotometar sa protočnom termo kivetom (UV oblast)

4. Mikro centrifuga

5. Centrifuga za mikrohematokrit

6. Vaga analitička električna

7. Vaga tehnička

8. Analizator za 8 hematoloških parametara

9. Analizatori neselektivni višekanalni (glukoza, urea, kreatinin i dr.)

10. Analizator biohemijski selektivni (1 na 200.000 analiza godišnje)

11. Fotometar plameni

12. Oprema za elektroforezu

13. Koagulometar

14. Urinometar

15. Sterilizator suvi

16. Sušnica za sudove

17. Aparat za destilaciju vode (200 l/čas)

18. Demineralizator

19. Kupatilo vodeno

20. Frižider sa zamrzivačem

21. Pehametar

22. Mešalica magnetna

23. Vorteks mikser

24. Rešo

25. Digestor

26. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa

27. Termostat

28. Mikroskop binokularni svetlosni

11) Farmaceutska zdravstvena delatnost:

1. radni sto

2. PC računar

3. Ormani za čuvanje ampuliranih lekova i sanitetskog materijala

4. Frižider

5. orman i police za hemikalije

6. orman čelični za opojne droge

12) Fizikalna medicina i rehabilitacija:

a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu

b) U prostorijama za dijagnostiku, fizikalnu terapiju i rehabilitaciju (pored opreme za ordinaciju):

1. Ultrazvučni aparat

2. Diatron - aparat za primenu dijadinamičkih struja

3. Elektrostimulator

4. Aparat za primenu interferentnih struja

5. Lampe za IR zračenje i UV zračenje

6. Parafin

7. Parafinski lonci

8. Vaga za merenje telesne mase sa visinomerom

9. Ručni dinamometar

10. Strunjače

11. Švedske lestve

12. Medicinski ležaj

13. Tegovi, čunjevi, lopte

14. Ogledala

13) Interna medicina

a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu

b) U prostoriji za dijagnostiku, intervencije i reanimaciju (ukoliko ne može da koristi odgovarajuću opremu za opštu medicinu):

1. Ležaj specijalni

2. Defibrilator

3. Elektrokardiograf trokanalni

4. Ambu balon sa maskama

5. Aparat za kiseonik sa opremom

6. Stalak za infuziju

7. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem

8. Spirograf

9. Oscilograf

14) Pneumoftiziološka zaštita:

a) U ordinaciji:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Otoman za pregled

4. Negatoskop

b) U rendgen kabinetu:

1. Rendgen aparat šestoventilni sa pulsnom skopijom

2. Stativ za skopiju sa TV lancem

3. Buki sto sa plafonskim stativom i uređajem za tomografiju

4. Vertikalna buki blenda

5. Automatska mašina za razvijanje rendgen filmova

6. Odelga kamera

7. Oprema za ličnu zaštitu od jonizujućeg zračenja

8. Aparat za kiseonik sa priborom

9. Negatoskop

v) U prostoriji za dijagnostiku i terapiju:

1. Aparat za inhalaciju i oksigenu terapiju

2. Spirometar

3. Bodi pletizmograf

4. Elektrokardiograf jednokanalni portabl

5. Aparat za kiseonik sa priborom

15) Oftalmologija:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Otoman za pregled

4. Reflektor na stalku

5. Oftalmoskop

6. Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom

7. Keratometar po Žavelu

8. Perimetar po Goldmanu

9. Ortorajter

10. Tablice za ispitivanje boja

11. Oprema za određivanje naočara

12. Oprema za kontaktna sočiva

13. Oprema za slabovidu i razroku decu

14. Anomaloskop

15. Sinoptofor

16. Sterilizator suvi

16) Otorinolaringologija:

a) U ordinaciji:

1. Sto radni specijalni za ORL

2. Stolice dve

3. Oprema za ORL preglede

4. Audiometar portabl

5. Timpanometar portabl

6. Laringoskop rigidni

7. Mikroskop za uho

b) U prostoriji za dijagnostiku i intervencije:

1. Sterilizator suvi

2. Elektrokoagulator

3. Električni vakuum aspirator

4. Aerosol inhalator

5. Ultrazvučni aparat za čišćenje instrumenata

6. Oprema za traheotomiju

17) Zaštita mentalnog zdravlja:

a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu

b) U prostoriji za dijagnostiku:

1. Elektroencefalograf

2. Elektromiograf

3. Reoencefalograf

18) socijalna medicina sa informatikom:

1. radni sto i stolice

2. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

19) Ogranak doma zdravlja:

Oprema predviđena za ordinaciju i prostorije za intervencije u opštoj medicini, zdravstvenoj zaštiti dece i školske dece, zdravstvenoj zaštiti žena, patronažnoj službi, kućnom lečenju i nezi i stomatološkoj službi.

20) Zdravstvena stanica:

Oprema predviđena za ordinaciju i prostorije za intervencije u opštoj medicini i zdravstvenoj zaštiti dece i školske dece.

21) Zdravstvena ambulanta:

Oprema predviđena za ordinaciju i prostorije za intervencije u opštoj medicini odnosno u zdravstvenoj zaštiti dece i školske dece odnosno u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti.

Dom zdravlja u opštini preko 20.000 stanovnika, ima i sledeću opremu, i to:

1) Zdravstvena zaštita žena:

1. Oprema za eksfolijativnu citologiju

2. Mikroskop binokularni svetlosni

3. Aparat za krioterapiju

2) Radiološka i ultrazvučna dijagnostika:

1. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem

2. Oscilograf

3) Fizikalna medicina i rehabilitacija:

1. Elektrostimulator

2. Aparat za primenu galvanske struje

3. Aparat za primenu interferentnih struja

4. KTD

5. Hidrogalvanske kade

6. Radna terapija

7. Laser terapijski

8. Aparat za magnetoterapiju

9. Razboj

4) Stomatološka zdravstvena zaštita:

a) Zubotehnička laboratorija za izradu proteza od hroma, kobalta i molibdena:

1. Sto radni

2. Stolica stomatološka

3. Tehnički motor sa nasadnikom 50.000 obrtaja

4. Visokoturažni motor za otklanjanje livenih kanala

5. Paralelometar

6. Aparat za frezovanje

7. Vibrator

8. Uređaj za namakanje modela

9. Aparat za dubliranje

10. Peć za pregrejavanje

11. Peć za žarenje od 1000 C

12. Aparat za livenje hroma, kobalta

13. Peskara

14. Aparat za tačkasto zavarivanje

b) Zubotehnička laboratorija za izradu porcelana (pored opreme za zubotehničku laboratoriju za izradu proteza od hroma, kobalta i molibdena):

1. Friz aparat

2. Peć za pečenje keramike

3. Peskara za peskiranje (finoće peska 120 mikrona)

4. Peskara za peskiranje (finoće peska 150 mikrona)

5) Hemodijaliza:

a) Prijemna ordinacija: oprema kao za ordinaciju u opštoj medicini

b) Dijagnostika i terapija:

1. Aparat za rezervnu osmozu sa omekšivačem

2. Aparat za bikarbonatnu hemodijalizu

3. Sterilizator suvi

4. Aparat za automatsku peritoneumsku dijalizu

5. Defibrilator

6. Aparat za kiseonik sa maskom

7. Aspirator vakuum električni

8. Jonometar za kalcijum, natrijum, kalijum

9. Pribor za endotrahealnu intubaciju

10. Pumpa infuziona

11. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut

12. Vaga

13. Lampa za ultravioletno zračenje

14. Elektrokardiograf trokanalni

15. Aparat za plazmaferezu

16. Aparat za hemofiltraciju

17. Aparat za "On line" hemodijafiltraciju

18. Monitor za EKG, TA i puls

19. Termostat

20. Gasni analizator

21. Osmometar

22. Krevet sa vagom veliki

23. Krevet sa vagom mali

24. Stetoskop

25. Aparat za merenje krvnog pritiska

26. Aparat za acetatnu hemodijalizu

27. Aparat za specijalnu dijalizu

28. Instrumenti za rad

Dom zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, odnosno porodilište, ima i sledeću dodatnu opremu:

a) u stacionaru: opremu koja je predviđena za lekarsku ordinaciju, prostoriju za intervencije i prostoriju za reanimaciju u opštoj medicini;

b) u porodilištu: opremu koja je predviđena za ginekološku ordinaciju i savetovalište za trudnice u zdravstvenoj zaštiti žena i za porođajnu salu opšte bolnice.

2. Apoteka

a) Apoteka:

1. Vaga recepturna do 1 kd sa osetljivošću na prvoj, odnosno drugoj decimali

2. Vaga tehnička

3. Cediljka

4. Eksikator

5. Levkovi

6. Menzure porcelanske, emajlirane, plastične, staklene

7. Patene razne

8. Lonci - nerđajući čelik

9. Pribor za izradu, presovanje i izlivanje supozitorija, globula, bacila i pilula

10. Tarionici sa pistilom

11. Apotekarske stojnice

12. Apotekarske kašike

13. Kartice za deljenje praškova

14. Apotekarske špatule

15. Komora za rastvaranje antibiotskih pilula

16. Automatske birete - digitalne

17. Reagensi i pribor za identifikaciju hemijskih supstanci

18. Frižider

19. Registar kasa

20. Računska mašina

21. PC računar

22. Orman i police za hemikalije

23. Orman čelični za opojne droge

24. Police

25. Stolovi radni

26. Rešo

27. Sudopera

28. Stručna literatura: Jugoslovenska farmakopeja sa izmenama i dopunama, Formula magistrales et reagencia. Farmakoterapijski priručnik, Aktuelni registar lekova, priručnik o otrovima i antidotima, propisi u oblasti proizvodnje i prometa lekova

b) Bolnička apoteka - oprema za apoteku i dodatna oprema:

1. Autoklav

2. Sterilizator suvi

3. Komora za aseptičan rad

4. Aparat za destilaciju vode

5. Transportna kolica

v) Ogranak apoteke:

1. Lekovi

2. Menzure porcelanske, emajlirane, plastične, staklene

3. Apotekarske kašike

4. Komora za rastvaranje antibiotskih sirupa

5. Automatske birete - digitalne

6. Frižider

7. Registar kasa

8. Računska mašina

9. PC računar

10. Police

11. Stolovi radni

12. Rešo

13. Sudopera

g) Apoteka koja organizuje galensku laboratoriju ima sledeću opremu:

1. Vaga recepturna do 1 kg sa osetljivošću na prvoj odnosno drugoj decimali

2. Vaga automatska precizna (do 10 kg)

3. Vaga analitička (4 decimalna mesta)

4. Vaga tehnička

5. Cediljka

6. Eksikator

7. Levkovi

8. Menzure, porcelanske, emajlirane, plastične, staklene

9. Patene razne

10. Lonci - nerđajući čelik

11. Pribor za izradu, presovanje i izlivanje supozitorija, globula, bacila i pilula

12. Tarionici sa pistilom

13. Apotekarske stojnice

14. Apotekarske kašike

15. Kartice za deljenje praškova

16. Apotekarske špatule

17. Autoklav

18. Sterilizator suvi

19. Aseptična komora

20. Lampe za UV zračenje

21. Ventilator za otvaranje papirnih kapsula

22. Blistirka

23. Kapsulirka

24. Punilica

25. Kosi punjač

26. Mašina za punjenje tečnosti

27. Aparati ili priključci za mešanje masti

28. Aparati ili priključci za homogeniziranje

29. Aparati ili priključci za granuliranje

30. Aparati ili priključci za ulivanje supozitorija i globula

31. Aparati ili priključci za punjenje i zatvaranje tuba

32. Aparati ili priključci za tabletiranje

33. Aparati ili priključci za sejanje - komplet sita od I do VI

34. Aparati ili priključci za vibraciona sita

35. Aparat za filtriranje sa pritiskom

36. Aparat za određivanje vlage u granulatu

37. Aparat za destilaciju vode

38. Aparat za utvrđivanje stepena tvrdoće i raspadanja tableta

39. Mlin za suvo mlevenje praškastih materija

40. Mlin električni ili ručni za mlevenje droga

41. Membranski filtri

42. Nosač filtera za membransku filtraciju

43. Kupatilo vodeno

44. Digestor

45. Reagensi i pribor za identifikaciju hemijskih supstanci

46. Frižider

47. Računska mašina

48. Mašina za pranje apotekarskog posuđa

49. PC računar

50. Orman i police za hemikalije

51. Orman čelični za opojne droge

52. Police

53. Stolovi radni

54. Sto za analitičku vagu sa mermernom pločom

55. Transportna kolica

56. Korpe plastične

57. Rešo

58. Sudopera

59. Aparat za datumiranje

d) Apoteka, odnosno druga zdravstvena ustanova koja organizuje pripremu i izradu infuoznih rastvora ima i sledeću opremu:

1. Vaga recepturna do 1 kg sa osetljivošću na prvoj odnosno drugoj decimali

2. Vaga automatska precizna za merenje mase do 10 kg

3. Vaga analitička električna (sa 4 decimalna mesta)

4. Vaga tehnička

5. Eksikator

6. Levkovi

7. Menzure porcelanske, emajlirane, plastične, staklene

8. Patene razne

9. Lonci - nerđajući čelik

10. Tarionici sa pistilom

11. Apotekarske stojnice

12. Apotekarske kašike

13. Kartice za deljenje praškova

14. Apotekarske špatule

15. Autoklav

16. Sterilizator suvi

17. Aseptična komora

18. Lampe za UV zračenje

19. Mašina za pranje gumenih zatvarača

20. Mašina za otpertlavanje boca

21. Mašina za pertlovanje

22. Mašina za ultrazvučno pranje boca

23. Aparat za demineralizaciju vode (40000 l/regeneracija)

24. Aparat za destilaciju vode (200 l/čas)

25. Aparat za izradu rastvora za TPN sa pripadajućom opremom

26. Aparat za kontrolu mikroskopskih čestica

27. Kompresori za dobijanje vazduha (1000 l/čas)

28. Sudovi za prijem komprinovanog vazduha sa pripadajućom opremom

29. Cevni transport vazduha

30. Topla kolica - termostatiranje na 80 C

31. Kade za potapanje povratne ambalaže

32. Kade za pripremu supstanci za regeneraciju

33. Kada za neutralizaciju kiselina

34. Napojne pumpe zatvorenog sistema

35. Korpe za pranje boca od nerđajućeg čelika

36. Sud za čuvanje destilovane vode od nerđajućeg čelika sa pratećom opremom (termometar, manometar, sigurnosni ventil)

37. Hidroforska pumpa

38. Pumpa od nerđajućeg čelika (1000 l/čas)

39. Sakupljači demineralizovane vode

40. Sudovi za izradu rastvora od nerđajućeg čelika sa duplikaturom (različitih zapremina)

41. Mešalice

42. Laminar - flow

43. Automatski uređaj za punjenje rastvora

44. Membranski filtri

45. Višeslojni filtri za filtriranje rastvora

46. Nosač filtera za membransku filtraciju

47. Stolovi od nerđajućeg čelika

48. Sto dugački sa crno-belom podlogom

49. Frižider

50. Orman i police za hemikalije

51. Police

52. Stolovi radni

53. Sto za analitičku vagu sa mermernom pločom

54. Transportna kolica

55. Transportna kolica za prenos boca

56. Paletni viljuškar - ručni

57. Korpe plastične

58. Rešo

59. Sudopera

60. Aparat za datumiranje

3. Zavodi koji obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou

1) Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - oprema za odgovarajuće oblasti u domu zdravlja, a Zavod koji u svom sastavu ima stacionar - oprema predviđena za stacionar doma zdravlja.

2) Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika:

a) U ordinaciji, prostoriji za dijagnostiku i prostoriji za intervencije: odgovarajuća oprema za medicinu rada u domu zdravlja

b) Specifična zdravstvena zaštita:

1. Bodipletizmograf

2. Aparat za izvođenje bronho provokacionih testova

3. Gasni analizator

4. Aparat za ispitivanje nervusa vestibularisa

5. Oftalmodinamometar

6. Egzooftalmometar

7. Adaptometar

8. Elektronistagmograf

9. Spektrofotometar atomski apsorpcioni

10. Oscilograf

11. Aparat za kožnu termoterapiju

12. Kapilaroskop

13. Dinamometar elektro sa postoljem

14. Aparati za psihotehnička ispitivanja (reakciometar, termometar, omega)

15. Računarska oprema

16. Psihrometar aspirecioni Asmanov

17. Digitalni termometar, higrometar, anemometar

18. Katatermometar

19. Globus termometar

20. Bukomer

21. Fonometar

22. Luksometar

23. Impindžer

24. Pumpa Casella (SI izvođenje)

25. Termoprecipitator

26. Koniometar

27. Aparat automatski sa kompletom sondi za kontinuirano ispitivanje hemijskih štetnosti

28. Pumpa ručna za uzimanje uzoraka vazduha sa dodacima

29. Puma za uzimanje bioloških uzoraka

30. Gluva komora za audiometriju

31. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom

32. Peć za žarenje

33. Skupljač padavina

34. Brojač radioaktivnosti

35. Pumpa za uzimanje uzoraka vazduha portabilna

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika koji obavlja zdravstvenu delatnost iz neke druge oblasti (laboratorijska, rendgen dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, interna medicina i dr.) ima odgovarajuću opremu predviđenu za te oblasti doma zdravlja.

3) Zavod za hitnu medicinsku pomoć:

a) Prijemna ordinacija:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Otoman za pregled

4. Reflektor na stalku

5. Aparat za merenje krvnog pritiska

6. Aparat za merenje krvnog pritiska u dece

7. Toplomer

8. Čekić neurološki

9. Negatoskop

b) Intervencije i reanimacija:

1. Sterilizator suvi

2. Sterilizator vodeni

3. Orman za lekove i sanitetski materijal

4. Orman za instrumente

5. Otoman za pregled bolesnika

6. Frižider

7. Aparat za kiseonik sa priborom

8. Sto radni

9. Stolica

10. Paravan

11. Elektrokardiograf trokanalni

12. Aspirator vakuum električni

13. Defibrilator

14. Elektrokardiograf jednokanalni

15. Ambu balon sa maskama

16. Sistem za infuziju sa stalkom

17. Ležaj specijalni

18. Respirator ručni

19. Respirator nožni

20. Komplet za male hirurške intervencije

21. Komplet za endotrahealnu intubaciju

22. Komplet za imobilizaciju

v) Vozilo sanitetsko standardno i vozilo transportno kao u hitnoj medicinskoj pomoći doma zdravlja

g) Vozilo sanitetsko specijalno:

1. Elektrokardiograf trokanalni

2. Defibrilator

3. Pul motor

4. Aerosol inhalator

5. Kompleti za reanimaciju odojčadi i dece

6. Komplet za male hirurške intervencije

7. Pribor za vođenje porođaja

8. Magilova klešta

9. Pumpa infuziona

10. Boca sa kiseonikom, meračem protoka i maskom

11. Otoskop

12. Komplet za imobilizaciju

13. Vakuum dušek

14. Komplet za endotrahealnu intubaciju

15. Ambu balon sa maskama

16. Tubus faringealni

17. Držač jezika

18. Otvarač za usta

19. Monitor za praćenje vitalnih funkcija

20. Aspirator vakuum električni

d) Distribucija

1. Telefonski posrednik za "94" sa 22 ulazne linije

2. Registrofon sa najmanje 22 kanala

3. Manipulativni sto sa UKT sistemom radio veze

4. Fiksni repetitor (2) i mobilni repetitor

5. Mobilna radio stanica kompatibilna sa fiksnik UKT sistemom

6. Razglasna stanica

7. Megafon

8. Fiksne radio stanice

9. Mobilni telefon

10. Elektronska tabla za identifikaciju ekipa na terenu;

4) Zavod za gerontologiju:

a) Oprema za ordinaciju opšte medicine i za kućno lečenje i negu doma zdravlja

b) Oprema za funkcionalno ispitivanje:

1. Spirometar portabilni

2. Aparat za kiseonik sa priborom portabilni

3. Set za otoskopiju portabilni

4. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom portabilni

5. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled velikih krvnih sudova portabilni

6. Glukometar

v) Oprema za cerebrovaskularnu dijagnostiku:

1. Elektroencefalograf portabilni

2. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova vrata

g) Portabilni aparati za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju iz oblasti elektroterapije

5) Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu - oprema za stomatološku zdravstvenu zaštitu u domu zdravlja u opštini sa preko 20.000 stanovnika.

6) Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu - oprema za specijalnu bolnicu za plućne bolesti i tuberkulozu;

7) Zavod za kožne i venerične bolesti:

1. Mikroskop binokularni svetlosni

2. Mikroskop sa tamnim poljem

3. Mikroskop fluorescentni

4. Lampa Wood-ova

5. Aparat za primenu krioterapije

6. Lampa za ultraljubičasto zračenje

7. Lampa za infracrveno zračenje

8. Aparat za terapiju ultrazvukom

9. Elektrokauter bipolarni (80 W)

10. Laser ugljendioksidni (snage 25 W)

11. Aparat za termoabraziju

12. Aparat za UVA zračenje u terapiji psoralenom

13. Lampa stojeća

14. Komora za kulturu gljivica

15. Oscilograf

16. Pletizmograf

17. Aparat za merenje kožnih temperatura

18. Kapilaroskop

19. Vaskulator

20. Dermojekt

21. Lampa operaciona sa satelitom na stativu

22. Termostat

23. Sterilizator suvi

24. Hirurški stativ za instrumente

25. Autoklav

26. Lampa baktericidna

27. Soft laser (650 - 1030 XM)

28. CW dopler (analiza pulsnog talasa)

29. Pletizmograf foto ili impedans

30. Angeosterometar portabl

31. Aparat za primenu elektromagnetnog polja

32. Dermatoskop

33. Aparat za elektrodepilaciju

34. Aparat za ELISA dijagnostiku

35. Lampa bioptron

36. Limfomat

37. Pehametar za kožu

38. Evaporimetar

39. Sebumetar

40. Hromametar

41. Korniometar

42. Aparat za jonoforezu

B. Zdravstvene ustanove na sekundarnom nivou

1. Opšta bolnica

1) Interna medicina:

a) U ordinaciji:

1. Oprema za lekarsku ordinaciju u opštoj medicini

2. Kolica sedeća za prevoz bolesnika

3. Kolica ležeća za prevoz bolesnika

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Elektrokardiograf trokanalni

2. Oprema za ergometriju (ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem)

3. Spirograf

4. Oscilograf

5. Aparat za automatsko određivanje krvne slike

6. Ambu balon sa maskama

7. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom

8. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

9. Pumpa infuziona

10. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju

11. Aspirator vakuum električni

12. Komplet za endotrahealnu intubaciju

13. Pumpa infuziona

14. Krevet bolesnički veliki

15. Krevet bolesnički specijalni

16. Orman

17. Sto radni

18. Stolice dve

19. Paravan

20. Orman za lekove i sanitetski materijal

21. Orman za instrumente

22. Otoman za pregled

23. Frižider

24. Sterilizator suvi

2) Pedijatrija:

a) U prijemnoj ordinaciji:

1. Oprema za ordinaciju i prostoriju za intervencije zdravstvene zaštite dece

2. Kolica ležeća za prevoz bolesnika

3. Kolica sedeća za prevoz bolesnika

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Elektrokardiograf trokanalni

2. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

3. Pumpa infuziona

4. Aspirator vakuum električni

5. Gasni analizator

6. Pulsni oksimetar

7. Lampa za fototerapiju

8. Inkubator za standardnu negu

9. Defibrilator za decu

10. Izvor kiseonika sa opremom

11. Komplet za endotrahealnu intubaciju

12. Aparat za merenje krvnog pritiska

13. Stalak za infuziju

14. Krevet bolesnički veliki

15. Krevet bolesnički mali

16. Sistem za sterilizaciju

17. Pribor za male hirurške intervencije

18. Sterilizator suvi

19. Frižider

20. Krevet za odojčad

21. Inkubator za transport

22. Kolica za lekove

3) Opšta hirurgija:

a) Prijemna ambulanta:

1. Oprema za lekarsku ordinaciju u opštoj medicini

2. Sto za manje intervencije

3. Lampa pokretna

4. Aspirator vakuum električni

5. Kolica ležeća za prevoz bolesnika

6. Dvostepenik

b) Operaciona sala:

1. Sto operacioni

2. Lampa operaciona sa satelitom

3. Nož elektrohirurški

4. Aspirator operacionog polja

5. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

6. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom

7. Defibrilator

8. Rendgen aparat sa TV lancem portabilni

9. Negatoskop

10. Pribor za centralnu vensku kateterizaciju

11. Oprema za endotrahealnu intubaciju

12. Lampa operaciona na stalku

13. Sto za instrumente

14. Kolica za instrumente

v) Priprema i sterilizacija:

1. Oprema za sterilizaciju i destilaciju vode

2. Sistem za sterilizaciju

g) Intenzivna nega:

1. Respirator

2. Aparat za sukciju i drenažu

3. Oprema za endotrahealnu intubaciju

4. Pumpa infuziona

5. Monitor za EKG, TA i puls

4) Ginekologija i akušerstvo:

a) Prijemna ambulanta:

1. Sto ginekološki

2. Reflektor na stalku

3. Kolposkop

4. Aparat za inhalacionu i oksigeno terapiju

5. Kolica sedeća za prevoz bolesnika

6. Kolica ležeća za prevoz bolesnika

7. Dvostepenik

b) Operaciona sala: osim pokretnog rendgen aparata, ostala oprema je ista kao za operacionu salu u opštoj hirurgiji

v) Priprema i sterilizacija: oprema predviđena za opštu hirurgiju

g) Intenzivna nega: oprema predviđena za opštu hirurgiju

d) Porođajna sala:

1. Sto porođajni

2. Reflektor na stalku

3. Monitor za EKG, TA i puls

4. Karditokograf

5. Sto za reanimaciju novorođenčeta sa opremom

6. Aspirator vakuum električni

7. Vakuum ekstraktor

8. Komplet forcepsa

9. Lampa baktericidna

10. Aparat za kiseonik sa priborom

đ) Prostor za reanimaciju i obradu novorođenčeta:

1. Vaga za merenje novorođenčeta

2. Kadica za kupanje novorođenčadi

3. Aspirator vakuum električni

4. Pumpa infuziona

5. Digitalni pehametar

e) Neonatologija:

1. Inkubator transportni

2. Inkubator za standardnu negu

3. Krevet za novorođenče

4. Kolica za transport novorođenčeta

5) Otorinolaringologija:

a) Ordinacija:

1. Sto radni za ORL

2. Stolice dve

3. Oprema za ORL preglede

4. Audiometar portabl

5. Laringoskop rigidni

6. Timpanometar portabl

7. Mikroskop ambulantni za ORL

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Sterilizator suvi

2. Oprema za sterilizaciju i destilaciju vode

3. Sistem za sterilizaciju

4. Ultrazvučni aparat za čišćenje instrumenata

5. Komplet za mikrolaringoskopiju

6. Komplet za direktnu laringoskopiju

7. Direktoskop za odrasle Džeksonov

8. Direktoskop za decu Džeksonov

9. Elektronistagmograf

10. Sinusoskop

11. Ototimpanoskop sa hladnim svetlom

12. Rinoendoskop

13. Traheobronhoskopski set za dijagnostiku i vađenje stranih tela u odraslih

14. Traheobronhoskopski set za dijagnostiku i vađenje stranih tela u dece

15. Audiometar klinički

16. Aparat za proizvodnju hladnog svetla

17. Elektromotor mikrohirurški

18. Lampa baktericidna

19. Gluva komora za audiometriju

20. Lupa operaciona binokularna sa hladnim svetlom

21. Rinoterm

22. Pumpa infuziona

23. Elektrokardiograf trokanalni

24. Kolica za lekove

v) Operaciona sala:

1. Stolica specijalna za ORL intervencije

2. Lampa operaciona sa satelitom pokretna

3. Aparat za dijatermiju monopolarni

4. Aparat za dijatermiju bipolarni

5. Mikroskop operacioni ORL

6. Mikroskop binokularni svetlosni

7. Oprema iz tač. 1-7. za operacionu salu u opštoj hirurgiji

6) Oftalmologija:

a) Ordinacija:

1. Sto radni.

2. Stolice dve

3. Otoman za pregled

4. Reflektor na stalku

5. Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom

6. Oprema za određivanje naočara

7. Oprema za kontaktna sočiva

8. Tablice za ispitivanje boja

9. Oftalmoskop

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Keratometar po Žavelu

2. Perimetar po Goldmanu

3. Ortorajter

4. Sinoptofor

5. Oftalmoskop indirektni sa lupom

6. Refraktometar

7. Kolica za lekove

v) Operaciona sala:

1. Mikroskop operacioni

2. Pumpa infuziona

3. Oprema za operacionu salu u opštoj hirurgiji

7) Neurologija:

a) Ordinacija:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Otoman za pregled

4. Reflektor na stalku

5. Stetoskop

6. Aparat za merenje krvnog pritiska

7. Čekić neurološki

8. Negatoskop

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Elektroencefalograf sa poligrafom

2. Elektromiograf sa evociranim potencijalima

3. Reoencetalograf

4. Aspirator vakuum električni

5. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju

6. Negatoskop

7. Sterilizator suvi

8. Monitor za EKG, TA i puls

9. Elektrokardiograf trokanalni

10. Defibrilator

11. Pumpa infuziona

12. Kolica za lekove

8) Psihijatrija:

a) Ordinacija: oprema predviđena za ordinaciju iz neurologije

b) Dijagnostika:

1. Elektrokardiograf trokanalni

2. Aparat za određivanje neuroleptika u tkivnoj tečnosti

3. Elektroencefalograf sa poligrafom

9) Zarazne bolesti:

a) Ordinacija: oprema predviđena za ordinaciju iz neurologije

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Sterilizator suvi

2. Elektrokardiograf trokanalni

3. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

4. Negatoskop

5. Aspirator vakuum električni

6. Pumpa infuziona

7. Ezofago - gastro - duodenoskop

8. Kolono - sigmoido - rektoskop

9. Laparoskop

10. Mikroskop binokularni svetlosni

11. Frižider

12. Lampa baktericidna

13. Defibrilator

14. Sat za endotrahealnu intubaciju

15. Elektroencefalograf sa poligrafom

16. Pribor za biopsiju jetre

17. Kolica za lekove

10) Kožne bolesti:

a) Ordinacija:

1. Sto radni

2. Stolice dve

3. Otoman za pregled

4. Reflektor na stalku

5. Špatula

6. Lupa

7. Aparat za merenje krvnog pritiska

8. Stetoskop

b) Dijagnostika i terapija:

1. Mikroskop binokularni svetlosni

2. Mikroskop sa tamnim poljem

3. Elektrokauter bipolarni

4. Oprema za krioterapiju

5. Sterilizator suvi

6. Termostat

7. Lampa za ultravioletno zračenje

8. Lampa za infracrveno zračenje

9. Aparat za PUVA terapiju

10. Lampa Wood-ova

11. Komora za kulturu gljivica

12. Laser biostimulativni

13. Lampa na stalku

14. Set za biopsiju kože

15. Aparat za merenje temperature kože

16. Lampa baktericidna

11) Ortopedija:

1. Sto za manje hirurške intervencije

2. Lampa pokretna

3. Kolica za transport bolesnika

4. Komplet za imobilizaciju

5. Pribor za gipsiranje

6. Sto za gipsiranje specijalni

7. Oprema iz tač. 1-8. za ordinaciju u neurologiji

c) Operaciona sala:

1. Sto operacioni ortopedski ekstenzioni

2. Aparat za sečenje metala

3. Aparat za artroskopiju

4. Frižider za koštanu banku

5. Bušilica motorna

6. Aparat za oštrenje instrumenata

7. Testera motorna

8. Set za operativne zahvate na kostima

9. Oprema iz tač. 1-9. za operacionu salu u opštoj hirurgiji

v) Intenzivna nega: oprema kao za intenzivnu negu u opštoj hirurgiji

12) Urologija:

a) Prijemna ordinacija:

1. Komplet instrumenata za urološke preglede

2. Cistoskop sa sopstvenim izvorom svetla

3. Cistoskop sa resektoskopom

4. Uretroskop

5. Oprema kao u ordinaciji za neurologiju

b) Operaciona sala:

1. Cistoskop operacioni sa elektroresektorom

2. Aparat za ureterorenoskopiju

3. Oprema iz tač. 1-7. za operacionu salu u opštoj hirurgiji

v) Dijagnostika i terapija:

1. Aparat za elektrolitotripsiju

2. Aparat za ultrazvučnu elektrolitotripsiju

3. Sterilizator suvi

4. Elektrokardiograf trokanalni

5. Pumpa infuziona

g) Intenzivna nega: oprema kao za intenzivnu negu u opštoj hirurgiji

13) Fizikalna medicina i rehabilitacija:

a) Prijemna ordinacija: oprema kao u ordinaciji za neurologiju

b) Elektroterapija, fototerapija i termoterapija:

1. Ultrazvučni aparat

2. Diatron - aparat za primenu dijadinamičkih struja

3. Aparat za primenu visokofrekventnih struja

4. Aparat za primenu interferentnih struja

5. Aparat za primenu galvanske struje

6. Aparat za magnetoterapiju

7. KTD

8. Oprema za mikrotalasnu dijatermiju

9. Lampa za ultravioletno zračenje

10. Lampa za infracrveno zračenje

11. Parafinski lonac (više komada)

12. Parafin

v) Kineziterapija:

1. Strunjače

2. Švedske lestve

3. Tegovi, čunjevi, lopte, kese sa peskom

4. Razboj

5. Ležaj medicinski sa promenjivim nagibom

6. Točak nautički

7. Aparat za pronaciju i supinaciju

8. Bicikl statički

9. Nyling stepenik

10. Ručni dinamometar

11. Sto oscilatorni

12. Aparat za trakciju (ne za decu)

14) Kliničko-biohemijska i laboratorijska dijagnostika (pored opreme predviđene za laboratorijsku dijagnostiku u domu zdravlja):

1. Osmometar

2. Denzitometar

3. Aparat za određivanje adidobaznog stanja krvi

4. Hemooksimetar

5. Nefelometar

6. Centrifuga sa adapterom za različite veličine epruveta

7. Kupatilo vodeno sa mešačem

8. Zamrzivač do -20 C

9. Sto laboratorijski specijalni

15) Rendgen i ultrazvučna dijagnostika (pored opreme predviđene za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku u domu zdravlja):

1. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom

2. Ultrazvučni aparat sa sondom za pregled kukova u dece

16) Hemodijaliza:

a) Prijemna ordinacija: oprema kao za ordinaciju u opštoj medicini

b) Dijagnostika i terapija:

1. Aparat za rezervnu osmozu sa omekšivačem

2. Aparat za bikarbonatnu hemodijalizu

3. Sterilizator suvi

4. Aparat za automatsku peritoneumsku dijalizu

5. Defibrilator

6. Aparat za kiseonik sa maskom

7. Aspirator vakuum električni

8. Jonometar za kalcijum, natrijum, kalijum

9. Pribor za endotrahealnu intubaciju

10. Pumpa infuziona

11. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut

12. Vaga

13. Lampa za ultravioletno zračenje

14. Elektrokardiograf trokanalni

15. Aparat za plazmaferezu

16. Aparat za hemofiltraciju

17. Aparat za "On line" hemodijafiltraciju

18. Monitor za EKG, TA i puls

19. Termostat

20. Gasni analizator

21. Osmometar

22. Krevet sa vagom veliki

23. Krevet sa vagom mali

24. Stetoskop

25. Aparat za merenje krvnog pritiska

26. Aparat za acetatnu hemodijalizu

27. Aparat za specijalnu dijalizu

28. Instrumenti za rad

17) Onkološka zaštita:

a) Prijemna ordinacija - oprema kao za ordinaciju u opštoj medicini

b) U prostorijama za hemioterapiju:

1. Elektrokardiograf jednokanalni

2. Frižider

3. Sterilizator suvi

4. Lampa germicidna pokretna

5. Stalak za infuziju

6. Orman za lekove i sanitetski materijal

18) Transfuziologija:

a) Prijemna ordinacija - oprema kao za ordinaciju u opštoj medicini

b) Laboratorija:

1. Frižider

2. Centrifuga

3. Sterilizator suvi

4. Termostat

5. Zamrzivač do -20 C

6. Frižider za krv za temperature od +4 do -20 C

7. Mešalica i vaga za uzimanje krvi

8. Istiskivač plazme

9. Mikroskop binokularni svetlosni

10. Aparat za određivanje krvnih grupa

11. Krevet za davaoca krvi

19) Patološka anatomija (i sudska medicina):

1. Autotehnikon

2. Termostat

3. Dispenzer parafinski

4. Mikrotom klizni

5. Nož mikrotomski

6. Oštrač mikrotomskih noževa sa kompletom abraziva

7. Frižider sa zamrzivačem

8. Aparat za automatsko bojenje tkivnih preparata

9. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut

10. Mikroskop binokularni svetlosni

11. Kriotom

12. Električna testera za lobanju i kosti

13. Sterilizator suvi

14. Oprema za obdukciju

15. Sto obdukcioni

16. Frižider za leševe

17. Autoklav

Opšta bolnica u sedištu upravnog okruga kojoj gravitira preko 200.000 stanovnika ima sledeću dodatnu opremu, i to u oblasti:

1) Interne medicine:

1. Ultrazvučni aparat sa sondom za pregled srca - ehokardiograf

2. Ultrazvučni aparat sa linearnom i kovenksnom sondom

3. Holter monitor za EKG i puls

4. Holter monitoring kompjuter

5. Jonometar

6. Laparoskop

7. Mikroskop binokularni svetlosni

8. Glukometar

9. Respirator

10. Ezofago-gastro-duodenoskop

11. Kolono-sigmoido-rektoskop

12. Jonometar

13. Holter monitor za TA

2) Opšte hirurgije:

1. Laparoskop sa opremom (uključujući i TV lanac)

2. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

3. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i pulsa, sa oksimetrijom i kapnografijom

4. Gasni analizator

3) Dečije hirurgije:

a) Prijemna ordinacija (pored opreme predviđene za ordinaciju i prostorije za intervencije u zdravstvenoj zaštiti dece):

1. Sto za manje intervencije

2. Lampa pokretna

3. Aspirator vakuum električni

4. Apara za kiseonik sa priborom

5. Ambu balon sa maskama

6. Orman za instrumente i lekove

b) Operaciona sala: oprema kao za operacionu salu u opštoj hirurgiji opšte bolnice

v) Priprema i sterilizacija: oprema kao u opštoj hirurgiji opšte bolnice

g) Intenzivna nega:

1. Respirator

2. Aparat za sukciju i drenažu

3. Monitor za EKT, TA i puls, sa oksimerijom i kapnografijom

4. Oprema za endotrahealnu intubaciju

5. Gasni analizator

6. Grejač za infuzione rastvore i krv

7. Dušek za zagrevanje novorođenčadi

4) Ginekologije i akušerstva:

1. Laparoskop sa opremom (uključujući i TV lanac)

2. Grejač za krv

3. Gasni analizator

4. Pulsni oksimetar

5. Lampa za fototerapiju

5) Pedijatrije:

1. Spirometar

2. Ultrazvučni aparat sa sondama za primenu u pedijatriji

3. Ezofago - gastro - duodenoskop za decu

4. Inkubator za intezivnu negu

5. Respirator za decu telesne mase iznad 10 kg

6. Sto za reanimaciju sa grejačem

7. Aparat za gastričnu sukciju

8. Merač protoka kiseonika sa ovlaživačem

9. Aparat za merenje koncentracije kiseonika

10. Kolono - sigmoido - rektoskop za decu

11. Kolica za lekove

6) Transfuziologije:

1. Koagulometar

2. Vakuum pumpa

3. Elisa procesor

4. Auto siler

5. Centrifuga sa hlađenjem za kese i boce

6. Analizator hematološki sa 8 parametara

7. Trombelastogram

8. Sto laminarni

9. Krevet poljski

7) Laboratorijske dijagnostike:

1. Analizator hematološki za 18 parametara

2. Mikroskop fluorescentni

8) Rendgen dijagnostike:

1. Rendgen aparat dvanaestoventilni sa pulsnom skopijom

2. ST - skener

3. Mamomat sa jonotomatskom komorom

4. Magnetna rezonanca (samo u opštoj bolnici u sedištu više škole zdravstvene struke)

9) Fizikalne medicine i rehabilitacije:

1. Galvanska kada

2. Četvoroćelijske galvanske kupke

3. Kada sa podvodnom masažom

4. Habard kada

5. Invalidska kolica i razna pomagala

10) Nuklearne medicine:

a) Prijemna ordinacija: oprema kao za ordinaciju u neurologiji

b) Dijagnostika i terapija:

1. Gama kamera sa računarskom opremom

2. Multiprobe sistem

3. Kalibrator doza

4. Zaštitni uređaji

5. Automatski gama brojač

6. Centrifuga sa hlađenjem

7. Beta brojač

8. Denzitometar

11) Pneumoftiziologije:

a) Prijemna ordinacija: oprema kao za ordinaciju u neurologiji

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Spirometar

2. Elektrokardiograf jednokanalni

3. Zatvoreni sistem za pleuralne punkcije

4. Bronhoskop fiberoptički

5. Aspirator vakuum električni

6. Lampa germicidna

7. Bodipletizmograf

8. Respirator

9. Negatoskop

10. Aparat za inhalacionu i oksigeno terapiju

2. Specijalna bolnica

1) Specijalna bolnica za internističke, odnosno hirurške oblasti - oprema za odgovarajuće oblasti u opštoj bolnici.

2) Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti:

a) Prijemna ordinacija:

1. Elektrokardiograf trokanalni

2. Elektrokardiograf sa poligrafijom

3. Aspirator vakuum električni

4. Defibrilator

5. Sterilizator suvi

6. Oprema za prijemnu ordinaciju neurologije opšte bolnice

b) Dijagnostika i terapija:

1. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova vrata

2. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled krvnih sudova glave - transkranijalni Dopler

3. Ortorajter

4. Aparat za ispitivanje evociranih potencijala

5. Elektromiograf

6. Elektroencefalograf

7. Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom

8. Keratometar po Žavelu

9. Perimetar po Goldmanu

10. Ofatlmoskop

11. Oprema za rendgen dijagnostiku i laboratorijsku dijagnostiku opšte bolnice

v) Intenzivna nega i reanimacija:

1. Aparat za kiseonik sa priborom

2. Aspirator vakuum električni

3. Pribor za endotrahealnu intubaciju

4. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

5. Ambu balon sa maskama

6. Pumpa infuziona

g) Fizikalna medicina i rehabilitacija:

1. Strunjača

2. Komplet tegova

3. Veliko zidno ogledalo

4. Sto za masažu

5. Aparat za elektrostimulaciju

6. Aparat za primenu galvanske i faradske struje

7. Diatron - aparat za primenu dijadinamičkih struja

8. Aparat za primenu interferentnih struja

9. Aparat za kratkotalasnu dijatermiju

10. Aparat za mikrotalasnu dijatermiju

11. Aparat za ultrazvučnu terapiju

12. Lampa za UV zračenje

13. Lampa za IC zračenje

3) Specijalna bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu:

a) Oprema za prijemnu ordinaciju - oprema za prijemnu ordinaciju pneumoftiziologije u opštoj bolnici u sedištu okruga

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega: (pored opreme za dijagnostiku i terapiju predviđene za pneumoftiziologiju u opštoj bolnici u sedištu okruga):

1. Elektrokardiograf trokanalni portabilni

2. Sterilizator suvi

3. Defibrilator

4. Gasni analizator

5. Aerosol inhalator

6. Sistem za kontinuiranu oksigeneoterapiju

7. Ergometar za ispitivanje funkcije pluća

8. Krevet za drenažu

9. Spirometar

10. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

11. Pumpa infuziona

12. Oprema za pleuralnu punkciju

13. Ultrazvučni aerosol

14. Autoklav

15. Bronhoskop fiberoptički

16. Mikroskop binokularni svetlosni

17. Oprema za identifikaciju Kohovog bacila

18. Oprema za rendgen dijagnostiku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku kao za odgovarajuće oblasti za opštu bolnicu u sedištu upravnog okruga

4) Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti:

a) Prijemna ordinacija - oprema za prijemnu psihijatrijsku ordinaciju opšte bolnice

b) Dijagnostika i terapija (pored opreme za rendgen, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku opšte bolnice):

1. Elektroencefalograf sa evociranim potencijalima

2. Elektroencefalograf digitalni portabl

3. Videosistem

4. Aparat za određivanje neuroleptika u tkivnoj tečnosti

5. Aparat za određivanje litijuma u tkivnoj tečnosti

6. Respirator

7. Aspirator vakuum električni

8. Defibrilator

9. Aparat za kiseonik sa priborom

10. Oprema za stomatološku ordinaciju doma zdravlja

5) Specijalna bolnica za rehabilitaciju:

a) Prijemna ordinacija - oprema za odgovarajuću ordinaciju opšte bolnice

b) Elektroterapija:

1. Oprema za magnetoterapiju

2. Oprema za mikrotalasnu dijatermiju

3. Laser

4. Oprema za laboratorijsku, funkcionalnu dijagnostiku, elektroterapiju i fototerapiju opšte bolnice

v) Termoterapija:

1. Lonac peloidni

2. Komora za termoterapiju

3. Oprema za termoterapiju opšte bolnice

g) Kineziterapija:

1. Puli aparat

2. Elektronski ekstenzor

3. Oprema za kinezi terapiju opšte bolnice

d) Hidroterapija:

Turbulator za podvodnu masažu

đ) Radna terapija:

1. Mašina za šivenje

2. Stolica za radnu terapiju

3. Sto za radnu terapiju

4. Sprava za vežbe ekstremiteta

5. Ram za tkanje

6. Štafelaj za crtanje

7. Pribor za stolarske radove

8. Pribor za grnčarske radove

e) Druga oprema:

1. Vaskulator

2. Vakusak

3. Oprema za hiperbaričnu oksigenaciju

4. Aerosol inhalator

5. Invalidska kolica

V. Zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou

1. Klinika

Pored opreme predviđene za odgovarajuću oblast, odnosno vrstu zdravstvene ustanove, klinika u zavisnosti od zdravstvene delatnosti koju obavlja, ima i sledeću opremu, i to:

1) Klinika za zdravstvenu zaštitu dece

a) Dijagnostika i lečenje:

1. Respirator za decu telesne mase ispod 10 kg

2. Respirator za decu telesne mase iznad 10 kg

3. Sto za reanimaciju sa grejanjem

4. Izoleta otvorenog tipa sa grejanjem

5. Aparat za gastričnu sukciju

6. Aparat za sukciju pleuralnog izliva

7. Aspirator

8. Merač protoka kiseonika sa ovlaživačem

9. Aparat za merenje koncentracije kiseonika

10. Aparat za perkutanu biopsiju bubrega

11. Aparat za acetatnu hemodijalizu

12. Aparat za bikarbonatnu hemodijalizu

13. Aparat za automatsku peritonealnu dijalizu

14. Aparat za merenje krvnog pritiska

15. Aparat za plazmaferezu

16. Aparat za neinvazivno automatizovano merenje krvnog pritiska

17. Aparat za merenje vršnog ekspirijumskog protoka

18. Aparat za telesnu pletizmografiju

19. Aparat za telesnu pletizmografiju za decu

20. Aparat za merenje difuzije gasova u plućima

21. Oprema za ergomspirometriju sa monitorom i pulsnim oksimetrom

22. Aparat za merenje funkcije respiratornih mišića

23. Elektroencefalograf kompjuterizovani

24. Holter elektroencefalograf

25. Sistem EEG

26. Aparat za ispitivanje evociranih potencijala

27. Elektroencefalograf portabilni

28. Elektromiograf

29. Aparat za pehametriju jednjaka

30. Aparat za manometarsko ispitivanje ezofagusnog svinktera

31. Izvor hladnog svetla

32. Bronhoskop fleksibilni fiber - optički: pedijatrijski 3,6 mm, standardni 4,6 mm, ultratanki 2,2 mm

33. Merač protoka kiseonika sa ovlaživačem i redukcionim ventilom

34. Sto za bronhoskopiju

b) Laboratorijska dijagnostika:

1. Mikroskop invertni

2. Analizator za 22 hematološka parametra

3. Spektrofluorimetar

4. Aparat za imunoelektroforezu

5. Sistem za elektrofokusiranje

6. Sistem za visokonaponsku elektroforezu

7. Aparat za kapilarnu elektroforezu

8. Hromatograf gasni sa masenim spektrometrom

9. PCR analizator

10. Termo ploča za denaturaciju nukleinskih kiselina na temperaturi 92 C - 95 C za PCR tehniku

11. Liofilizator

12. Kolektor frakcioni

13. Elisa procesor

14. Denzitometar

15. Sterilna komora sa laminarnim protokom

16. Generator vodonika

17. Termostat sa CO2

18. Aparat za citofluorimetriju

19. Aparat za serološku dijagnostiku virusa, parazita i bakterija

20. Aparat za automatsku obradu hemokultura kompjuterizovani

21. Aparat za brzu identifikaciju bakterija i brzi test osetljivosti

22. Komora za sterilni rad

23. Termostat za temperaturu 37 C

24. Termostat za temperaturu 42 C

25. Autoklav za sterilizaciju podloga

26. Autoklav za sterilizaciju kontaminiranog materijala

27. Zamrzivač sa temperaturom do -80 C

28. Sto za aseptičan rad

29. Aparat za pravljenje leda

30. Polaroid kamera

31. Autoklav

32. Transiluminator UV

33. Personalni računar

34. Aparat za klimatizaciju

v) Transfuziologija

1. Petalfuga

2. Centrifuga za mikroploče

3. Centrifuga za kartice

4. Separator krvnih ćelija

g) Radiološka i ultrazvučna dijagnostika

1. Magnetna rezonanca

2. Rendgen aparat pokretni

3. Aparat za angiokardiografiju iz dva pravca sa opremom za kateterizacije, digitalni angiograf i aparat za invazivno elektrofiziološko ispitivanje srca i krvnih sudova

d) Patohistološka dijagnostika:

1. Elektronsko-mikroskopska laboratorija (elektronski mikroskop, elektronsko-mikroskopski mikrotom i prateći laboratorijski materijal)

2. Aparat za dekalcinaciju

3. Fotoaparat sa mikroobjektivom i teleobjektivom i stativom

4. Istraživački mikroskopi sa fotoaparatima, dodacima za fazni kontrast, fluorescentnu mikroskopiju i polarizaciono svetlo

đ) Operaciona sala

1. Grejač operacionog stola (heater/cooler)

2. Aparati i instrumenti za laparoskopsku hirurgiju

3. Laparoskop sa sopstvenim izvorom svetla

4. Balon dilatatori za jednjak svih veličina

5. Komplet instrumenata za neonatalnu hirurgiju

6. Komplet instrumenata za plastičnu hirurgiju

7. Mikroskop operacioni

8. Naočare za uveličavanje

9. Mešgraft

10. Nož žilet

11. Nož hambi

12. Dermatom električni

13. Pločice za transplantat kože

14. Stolica za hirurga

15. Mikroskop operacioni

16. Komplet instrumenata za mikrohirurške operacije

17. Aspirator operacionog polja

e) Hirurški intenzivna terapija

1. Bebi term

2. Sto reanimacioni za novorođenče sa grejačem

3. Defibrilator sa kardio verzijom

4. Kolica za urgentnu terapiju

5. Grejač za infuzione rastvore i krv

ž) Oprema za kardiohirurgiju

1. Komplet instrumenata za kardiohirurgiju

2. Sternoton na električni pogon

3. Čeono svetlo

4. Kupatilo vodeno i grejač krvi

5. Frižider

6. Mašina za vantelesni krvotok

7. Defibrilator

8. Elektrokardiograf sa pulsnim oksimetrom portabl

9. Aparat za anesteziju sa pulmomatom

10. Monitor elektrokardiografski za praćenje TA sa dva modula, sa merenjem temperature, oksimetrijom i kapnografijom

11. Aparat za određivanje hemoglobina i hematokrita

12. Gasni analizator

13. Hemohron - aparat za određivanje aktivnog vremena koagulacije

14. Pumpe infuzione

15. Grejač operacionog stola (heater/cooler)

16. Aparat za klimatizaciju

z) Transplantacija kostne srži:

1. Hematološki izolator

2. Vertikalni laminarni protok - kabinet za rastvaranje lekova, pripremu infuzionih rastvora i obradu kostne srži

3. Aparat za ozon

4. Elektrokardiograf jednokanalni

5. Mikropipete po Ependorff-u: 5-50 ml, 50-200 ml, 200-1000 m.

6. Ormari za čuvanje laboratorijskog posuđa i hemikalija i radna površina za laboratoriju za kriobiologiju

i) Fizikalna medicina i rehabilitacija - odgovarajuća oprema predviđena za dom zdravlja, odnosno opštu bolnicu

2) Klinika za ginekologiju i akušerstvo:

a) Ginekologija, infertilitet i endokrinologija:

1. Ultrazvučni aparat

2. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled genito-urinarnog sistema

3. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

4. Aparat za krioprezervaciju gameta i embriona

5. Aparat za reverznu osmozu sa omekšivačem

6. Aparat za pranje pipeta i ostalog pribora

7. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut

8. Zamrzivač

9. Komora za brojanje spermatozoida

10. Inkubator stoni

11. Inkubator sa CO2

12. Komora za sterilni rad

13. Mikromanipulator za intracitoplazmatske injekcije

14. Mikroskop invertni

15. Mikroskop sa video uređajem

16. Negatoskop

17. Pištolj za sušenje pipeta i ostalog pribora

18. Pumpa za aspiraciju ovocita

19. Regulator protoka ugljen-dioksida preklopni

20. Rendgen aparat sa monitorom i TV lancem

21. Vaga analitička električna

22. Monitor za histerosalpingografiju

23. Elektronski brojač spermatozoida

24. Set za intrauterinu inseminaciju

25. Set za inraperitonelnu inseminaciju

26. Komograf

27. Setovi za embriotransfer

28. Komplet optika

29. Inkubator stoni

b) Akušerstvo:

Porođajna sala:

1. Sonoprinteri

2. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondama za pregled genito-urinarnog sistema

3. Ultrazvučni aparat portabilni

v) Neonatologija:

1. Bilirubinometar transkutani

2. Haube za primenu kiseonika u krevetiću

3. Lampe za fototerapiju

4. Merači protoka kiseonika sa ovlaživačem i redukcionim ventilom

5. Monitor gasova transkutani

6. Monitor kardio-pulmonalne funkcije novorođenčeta

7. Nazalni CPAP aparat

8. Oksigenometar

9. Pehametar transkutani

10. Protokometri

11. Respiratori za decu telesne mase ispod 10 kg

12. Set sa malim laringoskopima

13. Sistem za trajnu drenažu

14. Stolovi za prepovijanje novorođenčadi

g) Operaciona sala i intenzivna nega:

1. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom

2. Embrioskop

3. Grejač krvi

4. Histeroskop sa pratećom opremom

5. Izvor svetla za endoskopske instrumente

6. Laser sa dodacima za endoskopske operacije

7. Lupa operaciona

8. Set za mikrohirurške operacije

9. Mikroskop operacioni

10. Rendgen aparat pokretni

11. Ultrazvučni aparat za pranje instrumenata

12. Oksimetar pulsni

13. Tuboskop

14. Termo bajk

15. Ćelijski termotransporter

3) Klinika za psihijatriju (i zaštitu mentalnog zdravlja) - oprema za neurologiju opšte bolnice i za specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti.

4) Klinika za kardiovaskularne bolesti:

a) Kardiologija:

1. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

2. Kardijalni Dopler kompjuter

3. Holter monitoring kompjuter

4. Aparat za beleženje kasnih potencijala

5. Analizator elektronske kontrole

6. Aparat za registrovanje ezofagealnog elektrograma

7. Oprema za intrakardiološka elektrofiziološka ispitivanja

8. Oprema za intrakardiološku električnu ablaciju

9. Oprema za kompjuterizovani intrakardijalni maping

10. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom

11. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju

12. Oprema za ergometriju-ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem

b) Kardiovaskularna hirurgija:

1. Sto operacioni

2. Lampa operaciona sa satelitom

3. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom

4. Oprema za anesteziju

5. Aparat za ekstrakorporalni krvotok

6. Monitor za invanzivno praćenje EKG, TA i pulsa, sa oksimetrijom i kapnografijom

7. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

8. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom

9. Intrakardijalni defibrilator

10. Aspirator vakuum električni

11. Pištolj za zatezanje plastičnih traka

12. Rendgen aparat sa TV lancem portabilni

13. Laser

14. Kateter za angioskopiju

15. Dopler kateter

16. Digitron

17. Kateter tipa Milar

18. Kateter za intravaskularnu ehokardiologiju

19. Aparat za merenje minutnog volumena

20. Sistem za sterilizaciju

21. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled srca - ehokardiograf

22. Ultrazvučni aparat za intravaskularnu kapnografiju

23. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled velikih krvnih sudova

24. Monitor za 4 temperature

25. Oksimetar sa kožnim probama

26. Mešač gasova za oksigenator

27. Elektrokardiograf trokanalni

28. Gasni analizator

29. Mašina za toplu i hladnu vodu

30. Monitor - repetitor hemodinamskih funkcija

31. Intraaortna balon pumpa

32. Uređaj za veštačku komoru

33. Elektroencefalograf

34. Aparat za merenje regionalnog moždanog protoka

35. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova mozga - transkranijalni Dopler

36. Temperaturne sonde za merenje ezofagealne temperature

37. Bronhoskop fiberoptički

38. Pumpa infuziona

39. Dušek za grejanje pacijenata

40. Grejač krvi

41. Aparat za intraoperativno merenje QT intervala

42. Aparat za intraoperativne analize elektrostimulacije

5) Klinika za ortopedsko-hirurške bolesti:

1. Grejač krvi

2. Antidekubitor

3. Aparat za dijatermiju monopolarni

4. Aparat za dijatermiju bipolarni

5. Jastuk plastični specijalni

6. Aparat za pranje operativnog polja pod pritiskom

7. Električni i pneumatski sistemi za sečenje i bušenje koštanih struktura

8. Standard setova za operativne zahvate na kostima

9. Uređaj za ultrafiltraciju vazduha

10. Aparat za sečenje metala

11. Setovi za revizionu hirurgiju zglobova i kičme

12. Mikroskop operacioni sa video sistemom

13. Specijalni dodaci za ortopedski operacioni sto (za šaku)

14. Turnikei dvostruki

15. Izvor hladnog svetla i hladno svetlo

16. Koagulatori bipolarni

17. Set instrumenata za mikrohirurške operacije

18. Dermatom aparat

19. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

20. Aparat za dijatermiju bipolarni

21. Ultrazvučni aparat Dopler

22. Elektrokardiograf trokanalni

23. Stimulator nervni električni perifernis

24. Aparat za merenje temperature transplantata

25. Kupatilo vodeno

26. Aparat za "patch graft"

27. Aparat za oštrenje instrumenata

28. Aparat za kontinuiranu pasivnu pokretljivost zglobova

29. Frižider

30. Zamrzivač do -80 C

6) Klinika za onkologiju i radiologiju:

1. Mamomat sa jonotomatskom komorom

2. Mamograf sa komorom za automatsko razvijanje filmova

3. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa rektalnim i vaginalnim sondama i uređajem za vođenu biopsiju

4. Aparat angiografski sa "C" rukom za interventne procedure

5. Mamomat sa uređajem za vođenu biopsiju

6. CT-skener

7. Oprema za scintigrafiju

8. Linearni akcelerator - aparat za transkutanu radioterapiju

9. Uređaji za kompjutersko planiranje zračenja

10. Uređaj za komplementarno unutrašnje zračenje

11. Oprema za pravljenje mulaža

12. Simulator za radioterapiju

13. Kompjuterski program za 2 D planiranje radioterapije

14. Aparat za dozimetriju: naprstak jonizacione komore, elektrometar i pleksi fantom

15. Vodeni fantom automatski

16. Magnetna rezonanca

17. Frižider

18. Sterilizator suvi

19. Lampa germicidna pokretna

20. Antidekubitor

21. Komplet opreme za sterilni blok

22. Zamrzivač do -80 C

23. Suvi termostat

24. Blatofleks

7) Klinika za neonatologiju - odgovarajuća oprema predviđena za kliniku za zdravstvenu zaštitu dece, odnosno za kliniku za ginekologiju i akušerstvo.

8) Klinika za reumatologiju - odgovarajuća oprema predviđena za dijagnostiku, terapiju, laboratorijsku dijagnostiku, radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku i intenzivnu negu u opštoj bolnici.

9) Klinika za plućne bolesti i tuberkolozu:

a) Prijemna ordinacija: oprema predviđena za ordinaciju za pneumoftiziologiju u opštoj bolnici, odnosno specijalnoj bolnici za plućne bolesti i tuberkolozu

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Aparat za drenažu pleuralnih empijema

2. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju

3. Spirograf portabl

4. Separator ćelija za elektroforezu

5. Vibromaser

6. Aparat za merenje venskog pritiska

7. Komora za CO2

8. Klizeći mikrotom

9. Kriotom

10. Oštrač mikrotomnih noževa

11. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem

12. Oprema za kinezi terapiju

13. Spirometar

14. Aparat za merenje difuznog kapaciteta pluća

15. Kapnograf

16. Oksigraf

17. Gasni analizator transkutani

18. Bronhoskop fiberoptički

v) Operaciona sala:

1. Lampa operaciona sa satelitom

2. Nož elektrohirurški

3. Aspirator vakuum električni

4. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom

5. Komplet za intubaciju za lasersku hirurgiju traheje

6. Oprema za aspiraciju

7. Respirator

8. Pumpa infuziona

9. Krevet za drenažu

10. Aparat za kiseonik sa priborom

10) Klinika za rehabilitaciju:

a) Prijemna ordinacija - oprema za odgovarajuću ordinaciju u istoj oblasti opšte bolnice

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Oprema za magnetoterapiju

2. Oprema za mikrotalasnu dijatermiju

3. Laser

4. Oprema za laboratorijsku, funkcionalnu dijagnostiku, elektroterapiju i fototerapiju u opštoj bolnici

v) Termoterapija:

1. Lonac peloidni

2. Komora za termoterapiju

3. Oprema za termoterapiju opšte bolnice

g) Kinezi terapija:

1. Puli aparat

2. Ekstenzor elektronski

3. Oprema za kinezi terapiju opšte bolnice

d) Hidroterapija:

Turbulator za podvodnu masažu

đ) Radna terapija:

1. Mašina za šivenje

2. Stolica za radnu terapiju

3. Sto za radnu terapiju

4. Sprava za vežbe ekstremiteta

5. Ram za tkanje

6. Štafelaj za crtanje

7. Pribor za stolarske radove

8. Pribor za grnčarske radove

e) Druga oprema:

1. Vaskulator

2. Vakusak

3. Oprema za hiperbaričnu oksigenaciju

4. Aerosol inhalator

5. Invalidska kolica

11) Klinika za stomatologiju - oprema predviđena za zavod za stomatologiju i druga specifična oprema u zavisnosti od broja i vrste stomatoloških oblasti iz kojih obavlja zdravstvenu delatnost, a za oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju, i parodontologiju - i oprema predviđena za operacionu salu opšte hirurgije.

2. Institut

Institut ima opremu predviđenu ovom listom za odgovarajuće oblasti opšte bolnice i klinike, odnosno druge zdravstvene ustanove.

Institut za javno zdravlje pored opreme predviđene za zavod za javno zdravlje ima i dodatnu opremu:

a) Higijena i humana ekologija:

1. Hromatograf gasni sa masenim detektorima

2. Hromatograf gasni

3. Hromatograf tečni

4. Spektrofotometar IC 8. Spektrofotometar UV-VIS

5. Komplet za hromatografiju na tankom sloju

6. Spektrofotometar apsorpcioni atomski

7. Polarograf (voltmetar anoding striping)

8. Monitor za određivanje gasova u vazduhu portabilni

9. Aparat za merenje emisije dimnih gasova

b) Mikrobiologija:

1. Šeik (kupatilo vodeno sa mešačem)

2. Aparat za ispitivanje prisutnosti pirogenih supstanci - višekanalni

3. Mikroskop sa stočićem koji se zagreva

Institut za transfuziju krvi pored opreme predviđene za zavod za transfuziju krvi ima i dodatnu opremu:

1. Aparat za elektrofokusiranje

2. Aparat za elektroforezu

3. Hromatograf gasni

4. Hromatograf tečni

5. Agregometar

6. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa

7. Mešalica za trombocite

8. Aparat za intraoperativno spašavanje krvi

9. Oprema za intraoperativno spašavanje krvi

3. Kliničko bolnički centar

Kliničko-bolnički centar ima opremu predviđenu ovom listom za odgovarajuće oblasti opšte bolnice u sedištu upravnog okruga kojoj gravitira 200.000 stanovnika, a najmanje u jednoj oblasti za kliniku.

4. Klinički centar

Klinički centar ima sledeću opremu, i to u oblasti:

1-10) Zdravstvene zaštite dece i omladine, ginekologije i akušerstva, psihijatrije, kardiovaskularnih bolesti, ortopedsko-hirurških bolesti, onkologije i radiologije, neonatologije, reumatologije, plućnih bolesti i tuberkuloze, i rehabilitacije - opremu predviđenu ovom listom za odgovarajuću kliniku.

U ostalim oblastima iz kojih obavlja zdravstvenu delatnost, klinički centar (pored opreme predviđene ovom listom za odgovarajuću kliniku, institut, odnosno drugu zdravstvenu ustanovu) ima i sledeću dodatnu opremu, i to u oblasti:

11) Bolesti digestivnog sistema:

a) Prijemna ambulanta - oprema za prijemnu ordinaciju opšte hirurgije u opštoj bolnici.

b) Operaciona sala:

1. Merač za neuromišićne blokade

2. Dušek za zagrevanje odraslih na operacionom stolu

3. Ultrazvučni aparat intraoperativni

4. Rendgen aparat sa TV lancem intraoperativni

5. Aparat za operativnu endoskopiju

6. Laser hirurški

7. Kavitron-digestor ultrazvučni

8. Koagulator organski

9. Koagulator infracrveni

10. Koagulator na principu toplog vazduha

11. Krio-sonda intraoperativna

12. Aparat za vensko-venski bay-pass

13. Aparat za autotransfuziju

v) Intenzivna nega:

1. Respirator

2. Aparat za sukciju i drenažu

3. Oprema za endotrahealnu intubaciju

4. Monitor za EKG, TA i puls

5. Pumpa infuziona

6. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom

g) Dijagnostika:

1. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigeno terapiju

2. Aspirator vakuum električni

3. Ezofago-gastro-duodenoskop

4. Kolono-sigmoido-rektoskop

5. Laparoskop

6. Endovideo gastroskop

7. Endovideo duodenoskop sa holedoskopom

8. Endovideo kolonoskop

9. Ultrasonograf - ultrazvučni aparat endoskopski

10. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled abdomena

11. Pehametar

12. Aparat za monometarsko ispitivanje ezofagusnog sfinktera

13. Aparat za ispitivanje duodenalnog soka

14. Gasni analizator

15. Aparat za određivanje elektrolita

16. Nebulizator

17. Grejač krvi

18. Monitor metaboličkih funkcija transkutani

19. Aparat za izradu parafinskih poluga u vakuumu

20. Aparat za automatsku obradu tkiva

21. Kriokat - aparat za biopsiju "ex tempore"

22. Mikrotom

23. Ultramikrotom

24. Aparat za automatsko bojenje tkivnih preparata

25. Mikroskop fluorescentni

26. Termostat

27. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut

12) Endokrinih bolesti, dijabetesa i bolesti metabolizma:

a) Prijemna ambulanta - oprema za bolesti digestivnog sistema

b) Operaciona sala:

1. Pribor za centralnu vensku kateterizaciju

2. Droperi infuzioni

3. Aparat za indirektnu kalorimetriju

4. Oprema za CAPD

5. Oprema za pripremu tkiva za transplantaciju ostrvaca pankreasa

6. Mikroskop imunofluorescentni

7. Zamrzivač

v) Intenzivna nega: oprema za intenzivnu negu za bolesti digestivnog sistema

g) Dijagnostika:

1. Pankreas "veštački"

2. Pumpa perfuziona

3. Dekstrometar

4. Pumpa insulinska

5. Aparat za krioprezervaciju

6. Aparat za indirektnu kalorimetriju

7. Analizator za određivanje hormona na mikrotitarskim pločama - višekanalni automatski

8. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut

9. Centrifuga sa hlađenjem

10. Gama brojač

11. Mešalica magneta

12. Evaporator cirkulišući

13. Vibrofaks

14. Multimikser

15. Vakuum pumpa sa ispiranjem

16. Fluorimetar

17. Elektrokardiograf trokanalni

18. Aparat za automatsko određivanje krvne slike

19. Holter monitor za EKG i puls

20. Ultrazvučni aparat sa sondom za Dopler ehotomografiju

21. Aparat za određivanje acidobaznog stanja

22. Aparat za HPLC

23. Aparat za standardnu hromatografiju

24. Monitor kontinuiranog on-line merenje glukoze

25. Holter monitor za TA

13) Hematologije:

a) Prijemna ordinacija - oprema za internističku ordinaciju opšte bolnice

b) Dijagnostika:

1. Brojač krvnih elemenata automatski

2. Automatski sistem za koagulaciju krvi

3. Termostat

4. Mikroskop kompjuterizovani

5. Oprema za analizu hromozoma

6. Oprema za skeniranje hromozoma

7. Multifor sistem

8. Multitemp

9. Vaga analitička električna

10. Fibrintajmer

11. Elisa procesor

12. Cobe spectra ćelijski sistem

13. Facs calibur

14. Pećnica mikrotalasna sa teflonskim autoklavima

15. Oprema za transplantaciju matičnih ćelija

16. Elektrokardiograf trokanalni

14) Alergologije i imunologije:

a) Prijemna ordinacija - oprema za prijemnu ordinaciju u oblasti interne medicine u opštoj bolnici

b) Dijagnostika i terapija:

1. Centrifuga sa 5000 obrtaja/minut

2. Mikroskop binokularni svetlosni

3. Mikroskop fluorescentni

4. Mikroskop invertni

5. Aparat za protočnu citoflourimetriju

6. Kriotom

7. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

8. Spektrofotometar protočni

9. Kupatilo vodeno

10. Sterilizator suvi

11. Brojač radioaktivnosti (gama brojač, beta brojač)

12. Oprema za ćelijske kulture

13. Komora za sterilan rad

14. Inkubator za kultivisanje mikroaerofila i anaeroba

15. Oprema za prebacivanje ćelijske kulture za figlere

16. Aparat za imunoelektroforezu

17. Nefelometar

18. Elisa procesor

19. Turbidimetar

20. Aparat za imunoblot

21. Aparat za određivanje imunoglobulina

22. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa

23. Zamrzivač do - 70 C

24. Zamrzivač do - 20 C

25. Frižider

26. Bodipletizmograf

27. Astograf

28. Aerosol inhalator

29. Set za endotrahealnu intubaciju

15) Zaraznih bolesti:

a) Prijemna ordinacija - oprema za odgovarajuću ordinaciju opšte bolnice

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Gasni analizator

2. Elektrokardiograf trokanalni

3. Rendgen aparat portabilni

4. Mikroskop binokularni svetlosni

5. Aparat za likvorsku manometriju

6. Pribor za merenje venskog pritiska

7. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom

8. Bronhoskop fiberoptički

9. Faringolaringoskop rigidni

10. Sto operacioni

11. Lampa operaciona sa satelitom

12. Pumpa infuziona

13. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju

14. Aerosol inhalator

15. Ultrazvučni nebulizator za indukciju sputuma

16. Lampa fluorescentna

v) Laboratorijska dijagnostika:

Mikrobiologija:

1. Autoklav za sterilizaciju hranljivih podloga

2. Autoklav za sterilizaciju zaraznog materijala

3. Sterilizator suvi

4. Lampa ermicidna

5. Kupatilo vodeno

6. Električna žarulja ili brener na butan gas za sterilizaciju eza

7. Mikroskop fluorescentni

8. Mikroskop binokularni sa ugrađenim svetlom

9. Termostat

10. Frižider

11. Zamrzivač

12. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut

13. Aglutinoskop

14. Rotator

15. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa

16. Aparat za razlivanje hranljivih podloga

17. Termostat sa CO2

18. Lonac anaerobni

19. Aparat za za kompjuterizovano inkubiranje i praćenje rasta hemokultura

20. Komora za zaštitu od radioaktivnog zračenja

21. Aparat za kompjuterizovano određivanje minimalnih inhibitornih koncentracija (MIC)

22. Aparat za kompjuterizovanu detekciju mikobakterija

23. Elisa procesor

24. Vaga automatska precizna za merenje mase do 1000 g

25. Pehametar

26. Saus-ov filter

27. Komora za aseptični rad

Parazitologija:

1. Mikroskop binokularni svetlosni

2. Mikroskop fluorescentni

3. Strip rider

4. Elisa procesor

5. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut

6. Termostat

7. Zamrzivač

8. Autoklav

9. Sterilizator suvi

10. Trihinoskopski kompresor sa 30 polja

11. Mikropipete sa 8 kanala automatske

12. Pipete sa 12 kanala automatske

13. Pehametar

14. Frižider

15. Mešalica električna

Radioimunologija:

1. Mikroskop fluorescentni

2. Kupatilo vodeno

3. Zamrzivač

4. Frižider

5. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut

6. Mešalica vorteks

7. Mućkalica električna

8. Vakuum pumpa

Virusologija:

1. Termostat za temperaturu 37 C

2. Termostat sa CO2

3. Grejna ploča

4. Frižider

5. Zamrzivač

6. Zamrzivač od -70 do -80 C

7. Kupatilo vodeno

8. Kupatilo vodeno sa rotatorom

9. Mešalica magnetna

10. Mešalica vorteks

11. Seckalica električna

12. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut

13. Centrifuga sa hlađenjem

14. Centrifuga sa 10000 - 25000 obrtaja/minut

15. Ultracentrifuga

16. Rotator

17. Sonikator ultrazvučni

18. Mikroskop binokularni svetlosni

19. Mikroskop invertni

20. Mikroskop fluoroscentni

21. Vakuum pumpa

22. Pehametar

23. Autoklav

24. Komora za aseptičan rad

25. Elektropipetor

26. Spektrofotometar

27. Elisa procesor

28. Aparat za RIA dijagnostiku

29. Aparat za za filtraciju

30. Amlifikator (oprema za PCR)

16) Neurologije:

a) Pripremna ordinacija - oprema za neurologiju opšte bolnice

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova vrata

2. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled krvnih sudova glave - transkranijalni Dopler

3. Aparat za video monitoring epilepsija i spavanja

4. Fotoaktivni stimulator - tajmer

5. Aparat za ispitivanje evociranih potencijala

6. Gama kamera

7. Scintron

8. Kolica VSG za reanimaciju

9. Aspirator bronhijalni šinski

10. Antidekubitor

11. Aparat za izoelektričko fokusiranje

12. Aparat za Western blot

13. Aparat za kortikalnu elektro stimulaciju

14. Luria - Nebraska testovi

15. Aparat za određivanje koncentracije lekova u tkivnoj tečnosti

16. Aparat za mijeloscintigrafiju

17. Aparat za scintigrafiju mozga

18. Aparat za WADA test

19. Foto-fang stimulator

20. Aparat za plazmaferezu

21. Elektroencefalograf sa poligrafom

17) Kožnih bolesti (pored opreme za ordinaciju za kožne i venerične bolesti u opštoj bolnici):

a) Prijemna ordinacija:

1. Ultrazvučni aparat - Dopler za pregled dubokih venskih sudova ekstremiteta

2. Mikroskop polarizacioni

3. Mikrotom klizni sa noževima

4. Kriokat - aparat za biopsiju "ex tempore"

5. Aparat za površinska rendgen zračenja

6. Reflektor na stalku

7. Oscilometar

8. Elektrokardiograf trokanalni

9. Aspirator vakuum električni

10. Termostat

11. Sterilizator suvi

18) Neurohirurgije:

a) Prijemna ordinacija - oprema za ordinaciju za neurologiju

b) Operaciona sala:

1. Sto operacioni

2. Lampa operaciona sa satelitom

3. Mikroskop operacioni sa TV i video sistemom

4. Aspirator vakuum električni

5. Laser hirurški ugljendioksidni - ND: Yag kontaktni laser sa priključkom za endoskop

6. Endoskop za neurohirugiju sa instrumentima i dodacima

7. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kopnografijom

8. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom

9. Aparat za dijatermiju monopolarni

10. Aparat za dijatermiju bipolarni

11. Freza

12. Stolica sa automatskim spuštanjem i podizanjem

13. Trepan

14. Aparat za digitalnu angiografiju

15. Aparat za stereotaksičnu neurohirurgiju

16. Stimulator nervni za regionalnu anasteziju

17. Dušek za zagrevanje novorođenčeta

18. Defibrilator

19. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju za odrasle i decu

20. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i pulsa, sa oksimetrijom i kapnografijom

21. Monitor za merenje intrakranijalnog pritiska

22. Aparat za ispitivanje evociranih potencijala

23. Ultrazvučni aparat Dopler za otkrivanje vazdušne embolije

24. Aparat za kortikalnu elektrostimulaciju

25. Pumpa volumetrijska

26. Brojač kapi

27. Špric pumpa

28. Pumpa infuziona

29. Aparat za hipotermiju

30. Antidekubitor

31. Gasni analizator

32. Gasni sterilizator

33. Respirator za transport bolesnika

34. Specifični držači za glavu (Mayfild)

35. Aspirator hirurški ultrasonični

36. Aparat za intraoperativnu cerebralnu ultrasonografiju

37. Rendgen aparat sa TV lancem portabilni

38. Set za epiduroskopiju - set za endoskopsku dijagnostiku i tretman epiduralnog bolnog sindroma

39. Set za perkutanu discektomiju

40. Sistem za stereotaksičku radiohirurgiju

41. Elektroencefalograf portabilni

42. Respiratori za odrasle i decu

43. Vaga za merenje telesne mase bolesnika u krevetu

44. Setovi za standardne i mikrohirurške operacije

45. Aparat za perkutanu radiofrekventnu rizotomiju Gasser-ovog gangliona

46. Aparat za perkutanu hordotomiju

v) Dijagnostika:

1. Rendgen aparat šestoventilni sa TV lancem i pulsnom skopijom

2. Buki sto sa plafonskim stativom i uređajem za tomografiju

3. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom

4. Komora za razvijanje rendgen filmova

5. Rendgen instalacija za digitalnu cerebralnu arteriografiju

6. Magnetna rezonanca

7. Sistem za "Off line" analizu EEG snimaka sa monitorom

8. Sistem za 24-časovno kabl telemetrijsko EEG snimanje sa video snimanjem i mogućnošću snimanja 2 pacijenta

9. Sistem za "Off line" analizu kabl telemetrijskog video snimka po tipu "Split screen"

10. Elektroecenfalograf digitalni sa monitorom za intraoperativnu upotrebu

11. Elektrokardiograf trokanalni portabilni

12. Elektrostimulator za intraoperativnu stimulaciju nerava

13. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled krvnih sudova glave - transkranijalni Dopler

14. Pribor za antišok terapiju

15. Aparat za automatsko ubrizgavanje kontrastnih sredstava

16. Aparat angiografski digitalni

17. CT - skener

18. Skener spiralni

19. Aparat za ubrizgavanje kontrastnog sredstva za skener spiralni

20. Aparat za suvo lasersko razvijanje rendgen filmova

19) Plastične i rekonstruktivne hirurgije:

a) Prijemna ordinacija - oprema za ordinaciju u neurologiji

b) Operaciona sala (pored opreme za operacionu salu u opštoj hirurgiji opšte bolnice):

1. Aparat za dijatermiju monopolarni

2. Aparat za dijatermiju bipolarni

3. Dermatom sa derma braderom

4. Kada sa liftom (za opekotine)

5. Aspirator operacionog polja

6. Rendgen aparat portabilni

7. Mikroskop operacioni

8. Lupa naočari

9. Izvor hladnog svetla

10. Elektrostimulator nerava

11. Reflektor na stativu

12. Autoklav

13. Sistem šinski za pridržavanje ekstremiteta za operacionu salu za opekotine

14. Sto operacioni sa daljinskim komandovanjem pozicije i preklapanja

15. Kolica sa pokretnom trakom za prenošenje pacijenata

16. Dermatom električni sa nastavcima

v) Intenzivna nega i terapija:

1. Respirator

2. Aparat za sukciju i drenažu

3. Oprema za endotrahealnu intubaciju

4. Pumpe infuzione

5. Elektrokardiograf trokanalni

6. Pumpa infuziona

7. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za identifikaciju krvnih sudova portabilni (za intenzivnu negu)

8. Krevet za negu opečenih

9. Šator kiseonički

10. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigeno terapiju

11. Gasni analizator

12. Termostat

13. Glukometar

14. Aspirator vakuum električni

20) Otorinolaringologije:

a) Prijemna ordinacija - oprema za ordinaciju u oblasti ORL opšte bolnice

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Rino-faringo-laringo fiberskop

2. Ultrazvučni aparat za sinusoskopiju

3. Set laringoskopski za mikrolaringoskopiju

4. Set ezofagoskopski za dijagnostiku i intervencije

5. Telelaringofaringoskop rigidni

6. Strobolaringoskop

7. Videomikro laringoskop

8. Fotolaringoskop

9. Foto - TV video kamera sistem za endoskopska snimanja

10. Sistem za vizuelizaciju glasa i govora

11. Setovi za rehabilitaciju dece oštećenog sluha

12. Aparat za promontorijumski test

13. Programator slušnih aparata kompjuterizovani

14. Oprema za hiruršku rehabilitaciju glasa i govora sa protezom

15. Analizator larinksnih funkcija kompjuterizovani

v) Operaciona sala:

1. Aparat za proizvodnju hladnog svetla (fontana)

2. Elektroneurograf

3. Elektroneurostimulator

4. Ultrazvučni aparat za razvijanje sijalolita

21) Oftalmologije:

a) Prijemna ordinacija - oprema za ordinaciju u oblasti oftalmologije opšte bolnice

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:

1. Laser

2. Krio ekstraktor

3. Adaptometar

4. Mezaptometar

5. Elektrotonograf

6. Aparat za ultrazvuk u A i B slici

7. Fundus kamera

8. Elektroretinograf

9. Aparat za okulografiju

10. Fakoemulzifikator

v) Operaciona sala:

1. Aparat za dijatermiju bipolarni

2. Monitor za EKG, TA i puls

3. Vitrektom

4. Lampa baktericidna

5. Lampa operaciona sa satelitom

22) Nuklearne medicine:

a) Prijemna ordinacija - oprema za ordinaciju nuklearne medicine opšte bolnice

b) Dijagnostika i terapija:

1. Kamera "whole body"

2. Kamera "Spect"

3. Gama kamera univerzalna

4. Gama kamera mobilna

5. Gama kamera standardna

6. Multiprobe sistem

7. Kalibrator doza

8. Zaštitni uređaji

9. Gama brojač automatski

10. Beta brojač automatski

11. Centrifuga sa hlađenjem

12. Zamrzivač

13. Denzitometar

14. Medicinski ciklotron kompaktni

15. PET skener

16. HARDCOPY uređaj

17. Elektrokardiograf dvanaestokanalni

18. Uređaj za ehotomografiju

19. Uređaj za alternativne imunološke analize

20. UV spektrofotormetar

21. Frižider

22. Komplet nespecifičnih uređaja za mikroanalitičke laboratorije

23) Urologije:

a) Prijemna ordinacija - oprema za ordinaciju u oblasti urologije opšte bolnice:

1. Panendoskop

b) Operaciona sala:

1. Uretrocistoskop sa ureterotomom

2. Resektoskop sa ureterotomom

3. Rendgen aparat portabilni

4. Laparoskop sa opremom (uključujući i TV lanac)

5. Laser

6. Kamera za urološku videoendoskopiju

7. Lampa operaciona sa satelitom

v) Intenzivna nega:

1. Respirator

2. Aparat za sukciju i drenažu

3. Oprema za endotrahealnu intubaciju

4. Pumpe infuzione

g) Dijagnostika i terapija (pored opreme za dijagnostiku i terapiju za urologiju u opštoj bolnici):

1. Aparat za urodinamska ispitivanja

2. Aparat za ureterorenoskopiju

3. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled genitourinarnog sistema

4. Aparat za termoterapiju adenoma prostate

24) Nefrologije:

a) Prijemna ordinacija - oprema za prijemnu ordinaciju u urologiji

b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega: oprema za nefrologiju - hemodijalizu opšte bolnice:

1. Nož elektrohirurški

2. Pehametar

25) Kliničko-biohemijske dijagnostike:

1. Centrifuga sa hlađenjem

2. Kriofuga

3. Kupatilo vodeno sa hlađenjem

4. Mućkalica horizontalna

5. Pehametar sa priključkom za jon selektivne elektrode

6. Fotometar

7. Analizator biohemijski automatski višekanalni

8. Analizator za specijalne namene (lekovi, hormoni)

9. Tufitajmer

10. Analizator za 22 hematološka parametra

11. Aparat za inumoelektroforezu

12. Aparat za elektrofokusiranje

13. Aparat za visokonaponsku elektroforezu

14. Aparat za kapilarnu elektroforezu

15. Hromatograf gasni sa masenim spektrometrom

16. Aparat za tečnu hromatografiju visoke osetljivosti - HPLC

17. Gama brojač

18. PCR analizator

19. Termo ploča

20. Liofilizator

21. Kolektor frakcioni

22. Sistem za filtriranje tečnosti i rastvora za HDLC

23. Komora sterilna sa laminarnim protokom

24. Generator vodonika

25. Aparat za citoflourimetriju

26. Aparat za savremenu serološku dijagnostiku (Minvidas)

27. Aparat za automatsku obradu hemokultura kompjuterizovani

28. ATB expression aparat za brzu identifikaciju bakterija i brži test osetljivosti

29. Komora za sterilan rad

30. Baktosejf - aparat za sterilizaciju

31. Termostat za temperaturu 25 C

32. Termostat za temperaturu 37 C

33. Termostat za temperaturu 42 C

34. Autoklav za sterilizaciju podloga

35. Autoklav za sterilizaciju kontaminiranog materijala

36. Zamrzivač do -80 C

37. Aparat za klimatizaciju

38. Aparat za pravljenje leda

39. Polaroid kamera

40. Transhiminator UV

26) Patologije i sudske medicine:

1. Mikroskop sa faznim kontrastom

2. Mikroskop sa polarizacijom

3. Mikroskop sa automatskim fotouređajem

4. Mikroskop sa fotouređajem

5. Mikroskop imunofluoroscentni

6. Mikroskop sa vezom u kompjutersku mrežu

7. Mikroskop binokularni svetlosni

8. Mikrotom univerzalni automatski

9. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut

10. Ultracentrifuga

11. Kriotom

12. Aparat za automatsko bojenje tkivnih preparata

13. Autotehnikon

14. Termostat

15. Dispenzer parafinski

16. Kupatilo vodeno

17. Noževi mikrotomski

18. Frižider

19. Zamrzivač

20. Hladna komora

21. Sterilizator

22. Autoklav

23. Sto obdukcioni

24. Komplet instrumenata za obdukciju

25. Električna testera za lobanju i kosti

26. Citocentrifuga

27. Linija Immuno stajn automatska

28. Uređaj za kompjutersku analizu slike

29. Linija za kulturu ćelija i tkiva

30. Aparat za automatsko bojenje citoloških preparata

31. Fotoaparat sa priborom za mikrofotografije

32. Mikroskop elektronski za skeniranje

G. Zdravstvena delatnost koja se obavlja na više nivoa

1) Zavod za javno zdravlje:

a) Analiza, planiranje i organizacija zdravstvene zaštite:

1. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

2. Radne stanice povezane sa računarskom mrežom na nivou zavoda

b) Promocija zdravlja:

1. Video kamera VHS i Hi 8 mm

2. Videorekorder VHS i Hi 8 mm

3. Televizor kolor

4. Projekciono platno

5. Dijaprojektor

6. Grafoskop

7. Uređaj za repro snimanje

8. Uređaj za razvijanje filmova

9. Foto aparat i blic

10. Pribor i potrošni materijal za izradu šema, agitki, letaka, plaketa, izložbi i dr.

11. Personalni kompjuter prilagođen radu sa grafikom i odgovarajućim perifernim uređajima

12. Laserski štampač u boji i crno beli

13. Vozilo

v) Informatika i biostatistika:

1. Računarska mreža sa serverom koja podržava odgovarajući broj radnih stanica za koordiniranje rada celog zavoda

2. Personalni kompjuter odgovarajuće konfiguracije sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

3. Radne stanice sa modemom

g) Kontrola i prevencija bolesti:

1. Frižider sa frizom

2. Ručni frižider

3. Sterilizator suvi

4. Pribor za uzorkovanje vode i namirnica

5. Oprema za dezinfekciju

6. Komparator

7. Prskalica motorna zapremine 50 l

8. Prskalica motorna zapremine 5 l

9. Prskalica sa manometrom zapremine 10 l

10. Aparat za zamagljivanje kapaciteta 5 kg

11. Hlorometar

12. Komparator za određivanje rezidualnog hlora

13. Aparat za kiseonik sa priborom

14. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

15. Vozilo

d) Higijena i humana ekologija:

1. Hromatograf gasni sa detektorima

2. Spektrofotometar UV-VIS

3. Pehametar električni sa priključkom za odgovarajuće jonoselektivne elektrode

4. Koplet za hromatografiju na tankom sloju sa lampom za UV zračenje

5. Vage analitička i tehnička

6. Spektrofotometar apsorpcioni atomski

7. Peć za žarenje sa termoregulatorom

8. Sušnica za zagrevanje do 200 C sa ventilatorom

9. Centrifuge

10. Rotacioni vakuum uparivači

11. Aparat za homogenizaciju i ekstrakciju

12. Aparat za razaranje organskih materija mokrim putem

13. Turbidimetar

14. Konduktometar

15. Pumpe električne za uzorkovanje vazduha

16. Aparat za uzorkovanje sumpordioksida i čađi

17. Termostati

18. Frižideri

19. Reflektometar fotoelektrični

20. Kolorimetar

21. Kupatila vodena, peščana i uljana

22. Digestori

23. Aparat za destilaciju i demineralizaciju vode

24. Mikroskop binokularni svetlosni

25. Mešalica elektromagnetna sa grejačem

26. Pumpe za vakuum (električna i vodena)

27. Hromatograf gasni

28. Hromatograf tečni

29. Spektrofotometar apsorpcioni atomski

30. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

31. Reflektor sa mogućnošću temperiranja

32. Polarimetar

33. Komparator

34. Hlorometar

35. Komparator za određivanje rezidualnog hlora

36. Pribor za uzorkovanje voda i namirnica

37. Oprema za dezinfekciju vodnih objekata

38. Vozilo

đ) Mikrobiologija:

1. Vaga laboratorijska

2. Centrifuga sa 5000 obrtaja/minut

3. Vibrator električni

4. Termostat za temperature 25 C, 36 C

5. Inkubator za kulturu mikroaerofila i anaeroba

6. Autoklav

7. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

8. Sterilizator suvi

9. Sušnica za stakleno posuđe

10. Vaga analitička električna

11. Pehametar

12. Sigurnosne komore za rad

13. Aparat za razlivanje podloga

14. Sistemi za ultrafiltraciju

15. Mikroskop binokularni svetlosni

16. Mikroskop sa tamnim poljem

17. Mikroskop fluorescentni

18. Membran filter

19. Lampe za UV zračenje

20. Kupatilo vodeno za temperature 35 C, 56 C, i 80 C

21. Frižideri

22. Dip-friz

23. Aparat za Elisa dijagnostiku

24. Aparat za automatsku dijagnostiku i izračunavanje rezistencije sa komponentama

26. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

27. Termostat za temperaturu 24,5 C

28. Kohov lonac

29. Spektrofotometar

30. Brojač kolonija K

31. Trihineloskop

32. Centrifuga sa adapterom za različite veličine epruveta

33. Nefelometar

e) Virusologija - serološka dijagnostika:

1. Centrifuga sa hlađenjem

2. Mikroskop binokularni svetlosni

3. Mikroskop fluorescentni

4. Komora za sterilni rad

5. Inkubator sa CO2

6. Pehametar

7. Mešalice magnetne

8. Vaga analitička električna

9. Aparat za Elisa dijagnostiku

10. Zamrzivač do -70 C

11. Kupatilo vodeno za temperature 37 C i 65 C

12. Frižider

13. Autoklav

14. Sušionica za stakleno posuđe

15. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

16. Aparat za jonizaciju vode

17. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

ž) Virusološka dijagnostika:

1. Centrifuga sa hlađenjem

2. Mikroskop binokularni svetlosni

3. Mikroskop fluorescentni

4. Mikroskop intervalni

5. Kriotom

6. Komora za sterilni rad

7. Inkubator sa CO2

8. Pehametar

9. Mešalice magnetne

10. Aparat za imunoelektroforezu

11. Spektrofotometar

12. Vaga analitička električna

13. Aparat za Elisa dijagnostiku

14. Zamrzivač do -70 C

15. Kupatilo vodeno za temperature 37 C i 56 C

16. Frižider

17. Dip friz

18. Autoklav

19. Sušionica za stakleno posuđe

20. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

21. Aparat za dejonizovanu vodu

22. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

z) Imunološka dijagnostika:

1. Centrifuga sa hlađenjem

2. Mikroskop binokularni svetlosni

3. Mikroskop fluorescentni

4. Mikroskop invertni

5. Aparat za protočnu citofluorimetriju

6. Kriotom

7. Komora za sterilan rad

8. Inkubator sa CO2

9. Pehametri

10. Mešalice magnetne

11. Aparat za imunoelektroforezu

12. Spektrofotometar

13. Scintilacioni brojač

14. Skidač kultura

15. Gama brojač

16. Vaga analitička električna

17. Kupatilo vodeno

18. Ultracentrifuga

19. Autoklav

20. Sušionica za stakleno posuđe

21. Obične centrifuge

22. Vaga za merenje većih težina

23. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

i) Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - oprema za zavod za biocide i medicinsku ekologiju.

2) Zavod za transfuziju krvi:

1. Frižider za krv za temperature od +4 C do -2 C

2. Centrifuga sa 10000 do 25000 obrtaja/minut

3. Sterilizator suvi

4. Mikroskop binokularni svetlosni

5. Termostat

6. Elisa procesor

7. Zamrzivač -20 do -80 C

8. Vakuum pumpa

9. Krevet za davaoca krvi

10. Krevet poljski

11. Aparat za određivanje krvnih grupa

12. Centrifuga za ID kartice

13. Dispenzor za ulje

14. Seromat

15. Automatska pipeta

16. Mikroskop invertni

17. Mikroskop fluorescentni

18. Inkubator za tkivne kulture

19. Oprema za PCR

20. Laserski nefelometar

21. Oprema za imunoelektroforezu

22. Pehametar

23. Fotometar

24. Analizator hematološki sa automatskim nosačem uzoraka - višekanalni

25. Koagulometar

26. Trombelastogram

27. Brojač krvnih elemenata automatski

28. Oprema za frakcionisanje plazme

29. Oprema za inaktivaciju virusa

30. Oprema za određivanje imunoglobulina

31. Liofilizator

32. Destilator

33. Sterilizator suvi

34. Aparat za zatvaranje boca

35. Autoklav

36. Aparat za pranje boca

37. Aparat za punjenje boca

38. Dejonizator

39. Dozator

40. Oprema za razlivanje

41. Ekstruder

42. Brizgaljka

43. Mašina za taljenje

44. Mašina za pakovanje

45. Ekshaustor

46. Oprema za AOP

47. Aparat za razdvajanje komponenti krvi

48. Oprema za programirano zamrzavanje ćelija

49. Demineralizator

50. Kontejner za rastvore

51. Vaga analitička električna

52. Kijeldal aparat

3) Zavod za medicinu rada:

a) Prijemna ordinacija - oprema za ordinaciju medicine rada u domu zdravlja, a Zavod koji u svom sastavu ima stacionar - oprema predviđena za stacionar doma zdravlja.

b) Dijagnostika i terapija:

1. Respirator

2. Aparat za sukciju i drenažu

3. Oprema za endotrahealnu intubaciju

4. Pumpe infuzione

v) Fiziologija i psihofiziologija rada:

1. Ergograf

2. Dinamometar

3. Oprema za antropometriju

4. Denzitometar

5. Gasni analizator

6. Holter monitor za EKG i puls

7. Aparat jednokanalni telemetrijski za EKG sa odašiljačem i prijemnikom

8. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem

9. Hronometar

10. Kaliper

11. Poligraf sa odgovarajućom sondom

12. Kapilaroskop

13. Aparat za merenje kožne temperature

14. Ortorajter

15. Oprema za psihofizologiju rada

16. Holter monitor za TA

g) Laboratorijska dijagnostika:

1. Brojači radioaktivni (gama brojač, beta brojač)

2. Pumpa za uzimanje uzoraka vazduha portabilna

3. Mikroskop polarizacioni

4. Mikroskop fazno-kontrasni

4) Zavod za sudsku medicinu - oprema predviđena za patologiju i sudsku medicinu kliničkog centra.

5) Zavod za virusologiju, vakcine i serume:

a) Mikrobiologija:

1. Vaga laboratorijska

2. Centrifuga sa 5000 obrtaja/minut

3. Vibrator električni

4. Termostat za temperature 25 C, 36 C

5. Inkubator za kulturu mikroaerofila i anaeroba

6. Autoklav

7. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

8. Sterilizator suvi

9. Sušnica za stakleno posuđe

10. Vaga analitička električna

11. Pehametar

12. Sigurnosne komore za rad

13. Aparat za razlivanje podloga

14. Sistemi za ultrafiltraciju

15. Mikroskop binokularni svetlosni

16. Mikroskop sa tamnim poljem

17. Mikroskop fluorescentni

18. Membran filter

19. Lampe za UV zračenje

20. Kupatilo vodeno za temperature 35 C, 56 C, i 80 C

21. Frižideri

22. Dip-friz

23. Aparat za Elisa dijagnostiku

24. Aparat za automatsku dijagnostiku i izračunavanje rezistencije sa komponentama

26. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

27. Termostat za temperaturu 24,5 C

28. Kohov lonac

29. Spektrofotometar

30. Brojač kolonija K

31. Trihineloskop

32. Centrifuga sa adapterom za različite veličine epruveta

33. Nefelometar

b) Virusologija - serološka dijagnostika:

1. Centrifuga sa hlađenjem

2. Mikroskop binokularni svetlosni

3. Mikroskop fluorescentni

4. Komora za sterilni rad

5. Inkubator sa CO2

6. Pehametar

7. Mešalice magnetne

8. Vaga analitička električna

9. Aparat za Elisa dijagnostiku

10. Zamrzivač do -70 C

11. Kupatilo vodeno za temperature 37 C i 65 C

12. Frižider

13. Autoklav

14. Sušionica za stakleno posuđe

15. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

16. Aparat za jonizaciju vode

17. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

b) Virusološka dijagnostika:

1. Centrifuga sa hlađenjem

2. Mikroskop binokularni svetlosni

3. Mikroskop fluorescentni

4. Mikroskop intervalni

5. Kriotom

6. Komora za sterilni rad

7. Inkubator sa CO2

8. Pehametar

9. Mešalice magnetne

10. Aparat za imunoelektroforezu

11. Spektrofotometar

12. Vaga analitička električna

13. Aparat za Elisa dijagnostiku

14. Zamrzivač do -70 C

15. Kupatilo vodeno za temperature 37 C i 56 C

16. Frižider

17. Dip friz

18. Autoklav

19. Sušionica za stakleno posuđe

20. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

21. Aparat za dejonizovanu vodu

22. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

g) Imunološka dijagnostika:

1. Centrifuga sa hlađenjem

2. Mikroskop binokularni svetlosni

3. Mikroskop fluorescentni

4. Mikroskop invertni

5. Aparat za protočnu citofluorimetriju

6. Kriotom

7. Komora za sterilan rad

8. Inkubator sa CO2

9. Pehametri

10. Mešalice magnetne

11. Aparat za imunoelektroforezu

12. Spektrofotometar

13. Scintilacioni brojač

14. Skidač kultura

15. Gama brojač

16. Vaga analitička električna

17. Kupatilo vodeno

18. Ultracentrifuga

19. Autoklav

20. Sušionica za stakleno posuđe

21. Obične centrifuge

22. Vaga za merenje većih težina

23. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

6) Zavod za antirabičnu zaštitu:

a) Mikrobiologija:

1. Vaga laboratorijska

2. Centrifuga sa 5000 obrtaja/minut

3. Vibrator električni

4. Termostat za temperature 25 C, 36 C

5. Inkubator za kulturu mikroaerofila i anaeroba

6. Autoklav

7. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode

8. Sterilizator suvi

9. Sušnica za stakleno posuđe

10. Vaga analitička električna

11. Pehametar

12. Sigurnosne komore za rad

13. Aparat za razlivanje podloga

14. Sistemi za ultrafiltraciju

15. Mikroskop binokularni svetlosni

16. Mikroskop sa tamnim poljem

17. Mikroskop fluorescentni

18. Membran filter

19. Lampe za UV zračenje

20. Kupatilo vodeno za temperature 35 C, 56 C, i 80 C

21. Frižideri

22. Dip-friz

23. Aparat za Elisa dijagnostiku

24. Aparat za automatsku dijagnostiku i izračunavanje rezistencije sa komponentama

26. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima

27. Termostat za temperaturu 24,5 C

28. Kohov lonac

29. Spektrofotometar

30. Brojač kolonija K

31. Trihineloskop

32. Centrifuga sa adapterom za različite veličine epruveta

33. Nefelometar

7) Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju - oprema predviđena za dom zdravlja i ordinacije za zdravstvenu zaštitu dece i ordinaciju za otorinolaringologiju, a Zavod koji u svom sastavu ima stacionar - oprema predviđena za stacionar doma zdravlja.

8) Zavod za biocide i medicinsku ekologiju:

a) Oprema za rad:

1. Prskalica motorna zapremine 100 l

2. Prskalica ručna zapremine 5-10 l (jednak komad po izvođaču)

3. Aparat za ULV aerosol

4. Aparat za aplikovanje praškova i granula

5. Aparati za toplo zamagljivanje (dimni generatori)

6. Aparat za aplikovanje tečnih insekticida (Vobomatik)

7. Aparat za aplikovanje tableta i peleta

8. Posude za razmeravanje i pripremu sredstava

9. Mešalica i posude za primenu mamaca

10. Frižider za čuvanje animalnih komponenti

11. Vaga za razmeravanje rodenticida i komponenti mamaca

12. Oprema za nanošenje i postavljanje mamaca

13. Vozila putnička za svaku ekipu

14. Transportna vozila za prevoz hemikalija i opreme

b) Zaštitna oprema:

1. Zaštitno radno odelo i obuća

2. Kapa i zaštitne naočare

3. Respirator

4. Zaštitna maska sa filterima

5. Gumene rukavice

6. Aparat izolujući

7. Komplet za prvu pomoć u trovanju

8. Aparat za detekciju gasa

Privatna praksa

1) Ordinacija lekara:

1.1. Za opštu medicinu:

- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, toplomer, špatule, negatoskop, vaga sa visinomerom, osnovni pribor za ORL preglede, oftalmoskop, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente i suvi sterilizator.

1.2. Za ginekologiju:

- radni sto, dve stolice, ginekološki sto, reflektor na stalku pokretni, oprema za ginekološki pregled, paravan, dvostepenik, kolposkop, pribor za ginekološke intervencije i suvi sterilizator.

1.3. Za ginekologiju i akušerstvo:

- radni sto, dve stolice, ginekološki sto, reflektor na stalku pokretni, oprema za ginekološki pregled, paravan, dvostepenik, otoman za pregled, vaga sa visinomerom, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, pelvimetar, kardiotokograf i slušalice za tonove ploda.

1.4. Za pedijatriju:

- radni sto, dve stolice, sto za prepovijanje novorođenčadi, vaga sa visinomerom, vaga za merenje novorođenčadi, sto za pregled novorođenčadi, otoman za pregled, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, reflektor na stalku, pribor za ORL preglede, orman za instrumente, toplomer, špatule, neurološki čekić, negatoskop, orman za lekove i sanitetski materijal i suvi sterilizator.

1.5. Za internu medicinu:

- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, toplomer, špatule, negatoskop, vaga sa visinomerom, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente i elektrokardiograf.

1.6. Za opštu hirurgiju:

- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, toplomer, špatule, negatoskop, paravan, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente, suvi sterilizator, sto za manje intervencije, pokretna lampa i aspirator vakuum električni.

1.7. Za oftalmologiju:

- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, oftalmoskop, biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom, keratometar po Žavelu, perimetar po Goldmanu, ortorajter, tablice za ispitivanje boja, oprema za određivanje naočara, oprema za kontaktna sočiva, oprema za slabovidu i razroku decu, anomaloskop, sinoptofor i suvi sterilizator.

1.8. Za otorinolaringologiju:

- sto radni specijalni za ORL, dve stolice, oprema za ORL preglede, audiometar portabl, timpanometar portabl, laringoskop rigidni, mikroskop za uho, suvi sterilizator, elektrokoagulator, električni vakuum aspirator, aerosol inhalator, ultrazvučni aparat za čišćenje instrumenata i oprema za traheotomiju.

1.9. Za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju:

- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, toplomer, špatule, negatoskop, paravan, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente, suvi sterilizator, sto za manje intervencije, lampa pokretna i aspirator vakuum električni.

1.10. Za urologiju:

- komplet instrumenata za urološke preglede, cistoskop sa sopstvenim izvorom svetla, cistoskop sa resektoskopom, uretroskop, radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, čekić neurološki, negatoskop i suvi sterilizator.

1.11. Za druge oblasti, odnosno specijalnosti:

- oprema za odgovarajuću ordinaciju i neophodnu dijagnostiku predviđena za dom zdravlja, opštu bolnicu ili drugu zdravstvenu ustanovu.

2) Ordinacija stomatologa: - stomatološki aparat sa mikromotorom i turbinom, stomatološka stolica, terapeutska stolica, suvi sterilizator, autoklav za brzu sterilizaciju, plastični kontejner za odlaganje instrumenata, ultrazvučni aparat za čišćenje sitnih instrumenata, orman za instrumente, stočić za instrumente, metalna kaseta za instrumente, mikser za amalgam kompozite, kavitron, aparat za svetlosnu polimerizaciju, aparat za ispitivanje vitaliteta, termokauter, set za reanimaciju, osnovni set za parodontopatiju i instrumenti za stomatološke intervencije.

2.1. Za druge oblasti, odnosno specijalnosti:

- oprema za odgovarajuću ordinaciju i neophodnu dijagnostiku predviđena za dom zdravlja, opštu bolnicu ili drugu zdravstvenu ustanovu.

3) Poliklinika:

- oprema predviđena za odgovarajuće specijalnosti u domu zdravlja, opštoj bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.

4) Laboratorija (za medicinsku odnosno kliničku biohemiju, za mikrobiologiju, za patohistologiju, za zubnu tehniku i dr.):

- oprema za odgovarajuću oblast u domu zdravlja, opštoj bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.

5) Apoteka:

- lekovi, menzure (porcelanske, emajlirane, plastične, staklene), apotekarske kašike, komora za rastvaranje antibiotskih sirupa, automatske birete - digitalne, frižider, registar kasa, računska mašina, PC računar, police, radni stolovi, rešo, sudopera i stručna literatura (Jugoslovenska farmakopeja sa izmenama i dopunama, Formula magistrales etreagencia, Farmakoterapijski priručnik, Aktuelni registar lekova, priručnik o otrovima i antidotima, propisi u oblasti proizvodnje i prometa lekova).

6) Ambulanta za zdravstvenu negu i za rehabilitaciju:

6.1. za zdravstvenu negu - oprema predviđena za patronažnu službu doma zdravlja;

6.2. za rehabilitaciju - oprema predviđena za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju doma zdravlja.

7) Specijalistička ordinacija za hiperbaričnu medicinu - kompletnu opremu za jednu od sledeće tri komore:

a) Jednomesna komora (free flow):

1. Električna instalacija u C izvođenju

2. Mikroprocesni kontrolni sistem

3. Aparat za komunikaciju sa pacijentom u komori

4. Elektroencefalograf za praćenje bolesnika unutar komore

5. Elektrokardiograf za praćenje bolesnika unutar komore

6. Aparat za merenje krvnog pritiska bolesnika unutar komore

7. Aparat za registraciju disajnih parametara

8. Aparat za praćenje telesne temperature bolesnika unutar komore

9. Aparat za merenje temperature unutar komore

10. Respirator bez električnog pogona

11. Aparat za sukciju

12. Roler pumpni sistem radi intravenskih infuzija bolesnika unutar komore

13. Pod konduktivni

14. Aparat za merenje čistoće kiseonika

15. Aparat za koncentracije kiseonika u komori i prostoriji

16. Aparat za merenje vlažnosti unutar komore

17. Aparat za merenje koncentracije CO i CO2 unutar komore

18. Filter za soda lajm (natron kreč)

19. Siliko gel - za vlažnost

20. Sistem za gašenje požara

Oprema za obezbeđivanje kiseonika

1. Sistemi za kontrolu čistoće kiseonika

2. Sistem za gašenje požara

3. Cisterna za tečni kiseonik

4. Isparivač ili uređaj za proizvodnju kiseonika (molekularna sita)

5. Uređaj za proizvodnju kiseonika

b) Jednomesna komora sa udisanjem kiseonika pomoću maske:

Komora

1. Aparat za merenje protoka kiseonika po pacijentu

2. Respirator bez električnog pogona

3. Aparat za merenje koncentracije kiseonika u komori sa alarmom za veće koncentracije od dozvoljenih

4. Sistem za audio komunikacije

5. Kontrolni panel za praćenje rada komore

6. Sistem za gašenje požara

7. Sistem za otvaranje komore iznutra

Oprema za obezbeđivanje vazduha

1. Kompresori

2. Sistem za gašenje požara

3. Banka vazdušna

4. Tankovi za vazduh

5. Sistem za kontrolu vazduha

6. Sistemi za kontrolu čistoće kiseonika

7. Sistem za prečišćavanje vazduha - filtri

8. Respirator bez električnog pogona

Oprema za obezbeđivanje kiseonika

1. Sistem za gašenje požara

2. Cisterna za tečni kiseonik

3. Isparivač ili

4. Uređaj za proizvodnju kiseonika (molekularna sita)

v) Višenamenska komora:

Komora

1. Komora sa vratima za prolaz bolesničkog kreveta: širine min. 90 cm; visine min. 160 cm;

2. Priključak za EEG monitoring unutar komore

3. Elektrokardiograf trokanalni

4. Priključak za elektrokardiografski monitoring unutar komore

5. Aparat za merenje krvnog pritiska

6. Aparat za merenje protoka kiseonika po pacijentu

7. Aparat za praćenje temperature unutar komore

8. Respirator bez električnog pogona

9. Aparat za sukciju

10. Aparat za merenje koncentracije kiseonika u komori sa alarmom za veće koncentracije od dozvoljenih

11. Aparat za merenje vlažnosti vazduha unutar komore

12. Kamera sa monitorima koji pokrivaju sve pacijente

13. Sistem audio komunikacije

14. Kontrolni panel za praćenje rada komore

15. Pretkomora - minimum dva uređaja za disanje

16. Sistem za gašenje požara

Oprema za obezbeđivanje vazduha

1. Kompresori

2. Sistem za gašenje požara

3. Banka vazdušna

4. Tankovi za vazduh

5. Sistem za kontrolu vazduha

6. Sistemi za kontrolu čistoće kiseonika

7. Sistemi za prečišćavanje vazduha - filtri

8. Respirator bez električnog pogona

Oprema za obezbeđivanje kiseonika

1. Sistem za gašenje požara

2. Cisterna za tečni kiseonik

3. Uređaj za proizvodnju kiseonika (molekularna sita).