Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)

1. Sadržina Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi i način izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence, odnosno privremene licence, polaganje licencnog ispita, obrazovanje i sastav komisije za polaganje licencnog ispita, kao i drugi uslovi potrebni za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence, odnosno privremene licence.

Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence zdravstvenim radnicima jeste postupak koji sprovodi nadležna komora, radi utvrđivanja stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika za obavljanje zdravstvene delatnosti, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenog radnika za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti u Republici Srbiji.

O izdatoj, obnovljenoj ili oduzetoj licenci rešenje donosi direktor nadležne komore.

Na rešenje iz prethodnog stava ovog člana može se uložiti žalba ministru zdravlja, koja ne odlaže izvršenje rešenja, u skladu sa Zakonom.

Licenca se izdaje na period od sedam godina.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, zdravstvenom radniku preko 70 godina starosti licenca se izdaje na period od godinu dana, u skladu sa Zakonom.

2. Izdavanje licence

Član 2

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu Komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji ispunjava uslove u pogledu obrazovanja zdravstvene struke u skladu sa zakonom, pod uslovom da je obavio pripravnički staž, položio stručni ispit, da je upisan u imenik članova nadležne komore zdravstvenih radnika i da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od jedne godine ili težu kaznu, niti na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi, odnosno da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Nezaposleni zdravstveni radnik koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ima pravo na izdavanje licence.

Član 3

Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence, nadležnoj komori u zavisnosti od delatnosti koju će se zdravstveni radnik obavljati.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnoj komori preko ogranka komore.

Na licenci se upisuju stručni, akademski i naučni nazivi isključivo iz oblasti medicinskih, stomatoloških, odnosno dentalnih ili farmaceutskih nauka, koji podrazumevaju naznaku zvanja odgovarajućeg stepena studija iz oblasti medicinskih, stomatoloških i farmaceutskih nauka za koji se izdaje licenca, odnosno skraćenica tih naziva, a u skladu sa opštim aktom Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, u skladu sa pravilnikom kojim se utvrđuje Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Član 4

Zdravstveni radnik strani državljanin koji na teritoriji Republike Srbije povremeno obavlja zdravstvenu delatnost (poslovno-tehnička saradnja, stručno konsultantske usluge), nadležnoj komori odnosno staleškom udruženju podnosi dokaz o članstvu u komori i dokaz da protiv njega nije pokrenut disciplinski postupak, odnosno da nije izrečena disciplinska mera pred nadležnim organima komore, kao i ostale dokaze u skladu sa Zakonom.

Član 5

Uz zahtev iz člana 3. ovog pravilnika zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) fotokopija (očitana) lična karta;

2) rešenje o upisu u imenik članova nadležne komore;

3) overenu fotokopiju uverenja ili diplome iz naučne oblasti medicinske, stomatološke, odnosno dentalne i farmaceutske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne i osnovne akademske studije u trajanju od najmanje tri godine), više škole i škole za srednji i stručni kadar;

4) overenu fotokopiju potvrde ili uverenja o položenom stručnom ispitu;

5) nostrifikovanu diplomu visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvene struke stečene u inostranstvu, u skladu sa zakonom;

6) Fotokopija dokaza o uplati naknade za izdavanje licence.

Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik nije osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od jedne godine ili težu kaznu, niti na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi, odnosno da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost, nadležna komora pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnog organa, kao jedan od uslova za izdavanje, odnosno obnavljanje licence.

Izuzetno komora izdaje, odnosno obnavlja licencu zdravstvenom radniku nakon brisanja osude u skladu sa Krivičnim zakonikom, odnosno nakon isteka mere bezbednosti koja mu je izrečena, iz stava 2. ovog člana, i to nakon podnošenja zahteva za izdavanje licence.

Zdravstveni radnik, korisnik starosne penzije, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavlja i overenu fotokopiju rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o sticanju prava na starosnu penziju i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje zdravstvene delatnosti, ne starije od šest meseci.

Zdravstveni radnik koji je stekao nastavno-naučno zvanje, odnosno naziv primarijus, dostavlja overene fotokopije uverenja o stečenom zvanju, odnosno nazivu.

Zdravstveni radnik koji je kao dokaz podneo overenu fotokopiju uverenja umesto overenu fotokopiju diplome tamo gde se to kao dokaz traži, dužan je da nakon izdavanja diplome kao dokaz podnese overenu fotokopiju diplome.

Zdravstveni radnik koji je kao dokaz podneo overenu fotokopiju potvrde umesto overenu fotokopiju uverenja tamo gde se to kao dokaz traži, dužan je da nakon izdavanja uverenja kao dokaz podnese overenu fotokopiju uverenja.

Komora po službenoj dužnosti pribavlja određene podatke o podnosiocu zahteva (zdravstvenom radniku), iz službenih evidencija, uz saglasnost podnosioca zahteva.

Podaci koje nadležna komora pribavlja po službenoj dužnosti, uz saglasnost podnosioca zahteva, biće navedeni u obrascu zahteva koji propisuje nadležna komora zdravstvenih radnika.

Član 6

Zdravstveni radnik koji obavlja specijalističku, odnosno užu specijalističku delatnost, pored dokumenata iz člana 5. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje licence dostavlja i sledeću dokumentaciju:

1) overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom specijalističkom ispitu, stečenu u inostranstvu;

2) overenu fotokopiju diplome o položenom ispitu iz uže specijalnosti, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom ispitu iz uže specijalnosti stečenu u inostranstvu.

Član 7

Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence stekne stručni naziv primarijus ili nastavno-naučno zvanje iz oblasti za koju mu je izdata licenca, o tome obaveštava nadležnu komoru, u skladu sa Zakonom.

U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 1. ovoga člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa istim licencnim brojem i istim periodom važenja.

Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence položi specijalistički ili ispit iz uže specijalnosti o tome obaveštava nadležnu komoru, u skladu sa Zakonom.

U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 3. ovog člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa istim licencnim brojem i istim periodom važenja.

3. Obnavljanje licence

Član 8

Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca, pri čemu broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od deset.

Zdravstvenom radniku preko 70 godina starosti, kome je licenca izdata na period od godinu dana, ista se može obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 20 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na obrazloženi predlog komore zdravstvenih radnika ministar može svojom odlukom utvrditi i manji broj bodova koje zdravstveni radnici kroz sadržaj programa kontinuirane edukacije treba da skupe, u licencnoj godini, odnosno licencnom periodu.

Ukupan broj od 140 bodova iz stava 1. ovog člana, odnosno 20 bodova iz stava 2. ovog člana, mora biti skupljen iz više različitih akreditovanih programa kontinuirane edukacije.

Član 9

Zdravstveni radnik radi obnavljanja licence podnosi zahtev nadležnoj komori najkasnije 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana zdravstveni radnik dostavlja dokaz da je u periodu važnosti licence stekao potreban broj bodova iz člana 8. ovog pravilnika a koji nadležna komora može da utvrdi i na osnovu podataka iz elektronske evidencije.

Zdravstveni radnik, korisnik starosne penzije, pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, uz zahtev iz stava 1. ovog člana, dostavlja i overenu fotokopiju rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o sticanju prava na starosnu penziju i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje zdravstvene delatnosti, ne starije od šest meseci.

Član 10

Ako zdravstveni radnik po isteku licencnog perioda od sedam godina nije stekao ukupno 140 bodova, odnosno najmanje 10 bodova u jednoj godini trajanja licence podnosi zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Ako zdravstveni radnik preko 70 godina starosti, kome je licenca izdata na period od godinu dana, po isteku licencnog perioda od jedne godine nije stekao ukupno 20 bodova dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Komisiju za polaganje licencnog ispita obrazuje direktor nadležne komore. Komisija je sastavljena od tri člana od kojih je jedan član iz Ministarstva zdravlja. Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat koji polaže licencni ispit.

Član 11

U postupku odlučivanja o zahtevu za obnavljanje licence nadležna komora je dužna da po službenoj dužnosti utvrdi da nije nastupio neki od razloga za oduzimanje licence utvrđenih članom 185. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U slučaju da nadležna komora zdravstvenih radnika, u postupku iz stava 1. ovog člana utvrdi po službenoj dužnosti da je nastupio neki od razloga za oduzimanje licence definisan Zakonom, nadležna komora zdravstvenih radnika neće zdravstvenom radniku obnoviti licencu.

Član 12

Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremena sprečenost za rad u periodu:

1) do dva meseca u toku licencne godine, u postupku obnove licence dužan je da ispuni uslove iz člana 8. ovog pravilnika,

2) od dva do šest meseci kumulativno u toku licencne godine, period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence potrebno je da u toj licencnoj godini stekne najmanje deset bodova u postupku kontinuirane edukacije,

3) dužem od šest meseci kumulativno u toku licencne godine, period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence smatra se da je u toj licencnoj godini, stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od stvarno stečenih bodova u navedenom periodu.

Zdravstveni radnik podnosi dokaz komori o nastupanju uslova iz stava 1. ovog člana.

Razlozi navedeni u stavu 1. ovog člana ne oslobađaju zdravstvenog radnika od blagovremenog podnošenja zahteva za obnavljanje licence nadležnoj komori.

4. Privremeno oduzimanje licence

Član 13

Nadležna komora zdravstvenom radniku privremeno oduzima licencu, po službenoj dužnosti ako:

1) zdravstveni radnik obavlja delatnost za koju mu nije izdata licenca;

2) zdravstveni radnik u obavljanju zdravstvene delatnosti načini stručnu grešku kojom se narušava, odnosno pogoršava zdravstveno stanje pacijenta;

3) je zdravstvenom radniku od strane nadležnog organa komore izrečena jedna od mera privremene zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti, zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana komore, u skladu sa zakonom i statutom komore;

4) je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od šest meseci ili težu kaznu, odnosno na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi;

5) mu je pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost;

6) u obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;

7) je ispisan iz imenika nadležne komore u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima komora zdravstvenih radnika;

8) u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Privremeno oduzimanje licence traje u skladu sa rokovima definisanim zakonom.

Privremeno oduzimanje licence iz razloga utvrđenog u stavu 1. tačka 7) ovog člana može trajati do ponovnog upisa zdravstvenog radnika u imenik komore, pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i takva licenca važi za preostali period važenja prethodno izdate licence.

U postupku odlučivanja o zahtevu za vraćanje privremeno oduzete licence nakon ponovnog upisa zdravstvenog radnika u imenik komore, a koji je ispisan iz imenika nadležne komore u skladu sa stavom 1. tačka 7) ovog člana, neophodan je dokaz iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika koji nadležna komora pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnog organa.

Član 14

Zdravstveni radnik kome je nadležna komora privremeno oduzela licencu, pod uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom, dužan je da u roku od pet radnih dana od dana prijema rešenja dostavi nadležnoj komori ranije izdatu licencu.

Član 15

Nadležna komora o neobnovljenoj, odnosno oduzetoj licenci, odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, obaveštava zdravstvenu, odnosno farmaceutsku inspekciju, organizaciju obaveznog zdravstvenog osiguranja i poslodavca zdravstvenog radnika kojem je licenca oduzeta ili nije obnovljena, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

5. Izgled i sadržaj licence

Član 16

Licenca se izdaje na obrascu formata A3, veličine 420 x 297 mm, u skladu sa zakonom.

Na obrascu se nalazi grb Republike Srbije, naziv i logo nadležne Komore.

Na licenci se upisuju sledeći podaci o zdravstvenom radniku:

1) ime i prezime;

2) školska sprema;

3) oblast zdravstvene zaštite za koju se licenca izdaje;

4) broj licence;

5) datum i mesto izdavanja licence;

6) datum važenja licence;

7) pečat nadležne komore i potpis direktora nadležne komore.

Član 17

Štampanje licence od strane Narodne banke Srbije - Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider vrši se na papiru i na način koji sprečava falsifikovanje licence.

6. Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 18

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik RS", br. 119/07, 23/09, 40/10 i 102/15).

7. Stupanje na snagu

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".