Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA DOBIJANJE NAZIVA PRIMARIJUS

("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i način postupka za dobijanje naziva primarijus, kao i ostala pitanja u vezi sa dobijanjem naziva primarijus.

Član 2

Naziv primarijus može se dodeliti doktoru medicine, doktoru dentalne medicine, magistru farmacije i magistru farmacije - medicinskom biohemičaru koji ima:

1) najmanje 12 godina radnog iskustva u obavljanju zdravstvene delatnosti, od čega najmanje šest godina posle položenog specijalističkog ispita;

2) objavljene stručne i naučne radove čiji je jedini autor, prvoimenovani autor ili koautor, bodovane sa najmanje 100 bodova, u skladu sa ovim pravilnikom, pod uslovom da je 60 bodova ostvario radovima u kojima je jedini ili prvoimenovani autor.

Član 3

U postupku dobijanja naziva primarijus, stručni i naučni radovi boduju se na sledeći način:

1) Rad objavljen u izvodu (rezime, poster) u zborniku ili njegovom dodatku (suplementu):

Domaće štampano izdanje

Međunarodno štampano izdanje

Domaće elektronsko izdanje

Međunarodno elektronsko izdanje

4

8

3

6

2

4

1

3

Poster se prihvata pod uslovom da ima obavljenu stručnu recenziju i potvrdu organizatora skupa;

2) Rad objavljen u celini u zborniku ili njegovom dodatku (suplementu):

Domaće štampano izdanje

Međunarodno štampano izdanje

Domaće elektronsko izdanje

Međunarodno elektronsko izdanje

6

10

4

8

3

6

2

4

3) Stručni časopisi:

Domaće štampano izdanje

Međunarodno štampano izdanje

Domaće elektronsko izdanje

Međunarodno elektronsko izdanje

15

30

10

15

10

20

5

10

Radovi iz tač. 1), 2) i 3) ovog člana objavljuju se u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak i način vrednovanja i kvantitativno iskazivanje naučnoistraživačkih rezultata istraživača;

4) Monografija:

- Jedini autor ili prvoimenovani autor 20,

- jedan od ostalih autora 10;

5) Poglavlje u stručnim knjigama:

- Jedini autor ili prvoimenovani autor 15,

- jedan od ostalih autora 10.

Uža specijalizacija - 20.

Studije drugog stepena i studije trećeg stepena - doktorske akademske studije ne boduju se za zvanje primarijus.

Član 4

Za dobijanje naziva primarijus prihvataju se samo radovi objavljeni u stručnim naučnim časopisima koji imaju oznaku: CIP - katalogizacija u publikaciji (ISSN, ISBN, UDK, UDC).

Zbornici ukoliko nemaju katalogizaciju moraju imati naučni, odnosno redakcijski odbor.

Član 5

Stručni i naučni radovi boduju se u periodu od položenog specijalističkog ispita do momenta podnošenja predloga za dobijanje naziva primarijus. Period u kojem se vrši bodovanje radova ne može biti kraći od šest godina, s tim što se radovi ne moraju objavljivati kontinuirano svake godine.

Član 6

Predlog za dobijanje naziva primarijus podnosi doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije i magistar farmacije - medicinski biohemičar, nadležna komora, odgovarajuća sekcija ili podružnica Srpskog lekarskog društva, odnosno Savez farmaceutskih udruženja Srbije, kao i Društvo medicinskih biohemičara Srbije, ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana za dobijanje naziva primarijus dostavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova iz čl. 2-5. ovog pravilnika, i to:

1) overene fotokopije diploma o stečenom obrazovanju, specijalističkim studijama odnosno užoj specijalizaciji;

2) overena fotokopija odobrenja za samostalni rad, odnosno licenca nadležne komore;

3) kratka radna biografija;

4) potvrda zdravstvene ustanove, odnosno drugog pravnog lica za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavlja i poslove zdravstvene delatnosti i privatne prakse o dužini radnog iskustva u zvanju doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara u obavljanju zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj delatnosti, odnosno specijalističkog staža;

5) spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, koji treba da sadrži: naziv rada, sve autore, naslov časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, godinu objavljivanja i stranu, odnosno strane na kojima je rad odštampan;

6) fotokopija svakog rada sa spiska: naslovna strana časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, strana na kojoj se nalaze imena članova redakcionog odbora (recenzija), strana, odnosno strane na kojima je rad odštampan;

7) uz radove odštampane u izvodu (rezime, poster) - original rada u celini;

8) dokaz od nadležne komore da kandidatu nije izrečena jedna od disciplinskih mera;

9) potvrda o članstvu u odgovarajućem strukovnom udruženju.

Član 7

O podnetim, odnosno objavljenim stručnim i naučnim radovima kandidata za dodelu naziva primarijus ministarstvo nadležno za poslove zdravlja pribavlja mišljenje Srpskog lekarskog društva, odnosno Saveza farmaceutskih udruženja Srbije ili Društva medicinskih biohemičara Srbije.

Prilikom odlučivanja o dobijanju naziva primarijus zdravstvenim radnicima sa teritorije autonomne pokrajine, prethodno se pribavlja mišljenje nadležnog organa autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom.

Član 8

Uverenje o dodeli naziva primarijus uručuje ministar nadležan za poslove zdravlja, na svečan način, uz prisustvo predsednika Srpskog lekarskog društva, Saveza Farmaceutskih udruženja, kao i Društva medicinskih biohemičara Srbije i predsednika komisija ovih društava.

Uverenje o dodeli naziva primarijus daje se na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za dobijanje naziva primarijus ("Službeni glasnik RS", broj 51/06).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac 1


REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

 

 

UVERENJE

 

 

Zdravstveni radnik

 

 

(ime i prezime)

 

 

na osnovu člana ______ Zakona o

(specijalista)

 

zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj _____) dobija naziv

 

PRIMARIJUS

 

 

 

Broj: ______________________

 

MINISTAR

U Beogradu, _______________

(pečat)