Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA

("Sl. glasnik RS", br. 15/2017 i 21/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu liftova i bezbednosnih komponenti u liftovima, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni za njihovo projektovanje, izradu, ugradnju i stavljanje na tržište; sadržina deklaracije o usaglašenosti; sadržina tehničke dokumentacije; postupci za ocenjivanje usaglašenosti; znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti; zaštitna klauzula i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti liftova i bezbednosnih komponenti.

Primena

Član 2

Ovaj pravilnik se primenjuje na liftove koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima i namenjeni su za prevoz:

- lica,

- lica i tereta,

- samo tereta ukoliko je nosač dostupan, odnosno ukoliko lice može da uđe u njega bez poteškoća i ako je opremljen komandama postavljenim unutar nosača ili nadohvat lica unutar nosača.

Ovaj pravilnik se primenjuje i na bezbednosne komponente liftova koje se upotrebljavaju u liftovima iz stava 1. ovog člana i koje su navedene u Prilogu 4 - Spisak bezbednosnih komponenti liftova, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uređaji i liftovi na koje se ne primenjuje pravilnik

Član 3

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na:

1) uređaje za dizanje čija brzina nije veća od 0,15 m/s;

2) uređaje za dizanje na gradilištu;

3) žičare uključujući i uspinjače, za javni ili privatni prevoz ljudi;

4) liftove posebno projektovane i izrađene za vojnu ili policijsku namenu;

5) uređaje za dizanje iz kojih je moguće obavljati rad;

6) rudarsku opremu za dizanje namotavanjem;

7) uređaje za dizanje izvođača za vreme izvođenja scenskih predstava;

8) uređaje za dizanje ugrađene u prevozna sredstva;

9) uređaje za dizanje povezane sa mašinama i namenjene isključivo za pristup radnom mestu, uključujući mesta održavanja i pregleda na mašinama;

10) vozove sa zupčanikom i zupčastom letvom;

11) pokretne stepenice i pokretne pešačke trake.

Ako su rizici za liftove i/ili bezbednosne komponente na koje se primenjuje ovaj pravilnik potpuno ili delimično utvrđeni posebnim propisima, na takve rizike se primenjuju ti posebni propisi.

Značenje pojedinih izraza

Član 4

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) lift jeste postrojenje koje opslužuje određene nivoe, sa nosačem koji se kreće duž krutih vođica sa nagibom pod uglom većim od 15 stepeni prema horizontali, ili uređaj za dizanje koji se kreće duž utvrđenog stalnog puta iako se ne kreće između krutih vođica;

2) nosač jeste deo lifta koji služi za podizanje ili spuštanje lica ili tereta;

3) model lift jeste reprezentativni lift čija tehnička dokumentacija pokazuje način na koji će biti ispunjeni bitni bezbednosni zahtevi za liftove koji odgovaraju model liftu, koji je određen parametrima utvrđenim za taj model i koji koristi iste bezbednosne komponente;

4) isporuka na tržištu jeste svako činjenje dostupnim bezbednosne komponente za liftove radi distribucije ili upotrebe na tržištu, sa ili bez naknade;

5) stavljanje na tržište jeste:

- prva isporuka na tržištu bezbednosne komponente za liftove, ili

- isporuka lifta za upotrebu na tržištu, sa ili bez naknade;

6) instalater lifta jeste preduzetnik ili pravno lice koje je preuzelo odgovornost za projektovanje, izradu, ugradnju i stavljanje lifta na tržište, stavljanjem znaka usaglašenosti na lift i sačinjavanjem deklaracije o usaglašenosti lifta sa zahtevima ovog pravilnika;

7) proizvođač jeste preduzetnik ili pravno lice koje izrađuje bezbednosnu komponentu za liftove ili nalaže projektovanje ili proizvodnju bezbednosne komponente za liftove i stavlja je na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom;

8) zastupnik jeste preduzetnik ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji koje je instalater ili proizvođač pismeno ovlastio da u njegovo ime izvršava sve ili deo obaveza propisanih ovim pravilnikom;

9) uvoznik jeste preduzetnik ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji koje stavlja bezbednosnu komponentu za liftove iz drugih zemalja na tržište Republike Srbije;

10) distributer jeste preduzetnik ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji koje je uključeno u lanac isporuke, koje isporučuje bezbednosnu komponentu za liftove na tržištu, a nije proizvođač ili uvoznik;

11) isporučilac jeste instalater, proizvođač, zastupnik, uvoznik ili distributer;

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, opšta bezbednost proizvoda i standardizacija.

II STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti

Član 5

Liftovi moraju da ispune bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz Priloga 1 - Bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu liftova i bezbednosnih komponenti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Bezbednosne komponente moraju da ispune bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednost iz Priloga 1 ovog pravilnika, kao i da omoguće da liftovi u koje su ugrađene ispunjavaju te bitne zahteve.

Posebnim propisima mogu da se propišu i drugi zahtevi za zaštitu lica kada se liftovi stavljaju u upotrebu ili za vreme upotrebe, pod uslovom da odredbe tih propisa nisu u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika.

Kada se lift ugrađuje u zgradu, odnosno objekat, ta zgrada, odnosno objekat, osim bitnih zahteva iz stava 1. ovog člana, mora da ispuni i druge uslove koji su propisani posebnim propisima kojima se uređuje izgradnja objekata.

Stavljanje na tržište

Član 6

Liftovi se stavljaju na tržište:

1) samo ako ne ugrožavaju zdravlje ili bezbednost lica ili gde je to odgovarajuće, bezbednost imovine;

2) ako su pravilno ugrađeni i održavani;

3) ako se koriste u skladu sa predviđenom namenom.

Bezbednosne komponente iz Priloga 4 ovog pravilnika stavljaju se na tržište:

1) samo ako su projektovane i izrađene tako da, nakon njihove ispravne ugradnje u lift, omogućavaju da taj lift ne ugrožava zdravlje ili bezbednost lica ili, gde je to odgovarajuće, bezbednost imovine;

2) ako su pravilno ugrađene i održavane;

3) ako se koriste u skladu sa predviđenom namenom.

Lica odgovorna za izvođenje radova na zgradi ili objektu, kao i instalater lifta, preduzimaju sve odgovarajuće mere da bi se obezbedio ispravan rad i bezbedna upotreba lifta i međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama i drugim činjenicama koje su od značaja za ispravan rad i bezbednu upotrebu lifta.

Vozna okna liftova ne smeju da sadrže, odnosno u njih se ne mogu ugrađivati cevovodi, kablovi, električne i druge instalacije i uređaji, osim onih koji su potrebni za ispravan rad i bezbednu upotrebu lifta.

Instalater lifta i proizvođač bezbednosnih komponenti, odnosno njegov zastupnik obezbeđuju da liftovi odnosno bezbednosne komponente koje se stavljaju na tržište Republike Srbije ili upotrebu, ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika.

Liftovi i bezbednosne komponente koje proizvođači izrađuju isključivo za sopstvenu upotrebu, moraju da ispune zahteve iz ovog pravilnika.

Slobodan promet

Član 7

Liftovi i/ili bezbednosne komponente koje ispunjavaju zahteve i uslove iz ovog pravilnika stavljaju se na tržište i/ili u upotrebu slobodno, bez ikakvih ograničenja.

Liftovi i/ili bezbednosne komponente koje nisu usaglašene sa zahtevima iz ovog pravilnika mogu se izlagati, odnosno pokazivati na sajmovima, izložbama, prezentacijama i drugim sličnim manifestacijama, samo ako je na njih stavljen vidljiv znak koji označava da one nisu usaglašene sa zahtevima iz ovog pravilnika i da se neće stavljati na tržište, odnosno da nisu za prodaju sve dok instalater lifta, proizvođač bezbednosnih komponenti ili zastupnik proizvođača bezbednosnih komponenti ne obezbedi usaglašenost sa zahtevima iz ovog pravilnika.

Za vreme izlaganja, odnosno pokazivanja liftova i/ili bezbednosnih komponenti iz stava 2. ovog člana preduzimaju se odgovarajuće bezbednosne mere radi zaštite ljudi.

III PRETPOSTAVKA USAGLAŠENOSTI

Srpski standardi kojima se preuzimaju harmonizovani standardi

Član 8

Smatra se da lift ispunjava bitne zahteve za zdravlje i bezbednost iz Priloga 1 ovog pravilnika, ako je projektovan i izrađen u skladu sa srpskim standardima iz oblasti liftova, koji sadrže jedan ili više bitnih zahteva za zdravlje i bezbednost, kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi, čiji se spisak (u daljem tekstu: spisak standarda) sastavlja i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom donetim na osnovu tog zakona.

Smatra se da bezbednosna komponenta koja je projektovana i izrađena u skladu sa srpskim standardima iz stava 1. ovog člana i koja je ispravno ugrađena u lift, omogućava da taj lift ispunjava bitne zahteve za zdravlje i bezbednost iz Priloga 1 ovog pravilnika.

Drugi srpski standardi

Član 9

Ako ne postoje harmonizovani standardi koji se odnose na liftove ili bezbednosne komponente koji bi mogli da budu preuzeti kao srpski standardi, postupak za donošenje drugih srpskih standarda i/ili srodnih dokumenata iz oblasti liftova ili bezbednosnih komponenti koji se smatraju relevantnim za pravilno ispunjavanje bitnih zahteva za zdravlje i bezbednost iz Priloga 1 ovog pravilnika sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje standardizacija.

Spisak drugih srpskih standarda i/ili srodnih dokumenata iz stava 1. ovog člana je sastavni deo spiska standarda iz člana 8. ovog pravilnika.

IV OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI BEZBEDNOSNIH KOMPONENTI I LIFTOVA

Postupci ocenjivanja usaglašenosti bezbednosnih komponenti

Član 10

Pre stavljanja na tržište bezbednosne komponente iz Priloga 4 ovog pravilnika, proizvođač bezbednosnih komponenti ili njegov zastupnik:

1) dostavlja model bezbednosne komponente za pregled tipa u skladu sa Prilogom 5 - Pregled tipa, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i obezbeđuje nadgledano ispitivanje bezbednosne komponente u nasumičnim intervalima od strane imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa Prilogom 10 - Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja bezbednosnih komponenti u nasumičnim intervalima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, ili

2) dostavlja model bezbednosne komponente za pregled tipa u skladu sa Prilogom 5 ovog pravilnika i sprovodi postupak obezbeđenja kvaliteta bezbednosne komponente u skladu sa Prilogom 7 - Obezbeđenje kvaliteta bezbednosnih komponenti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, ili

3) sprovodi postupak potpunog obezbeđenja kvaliteta bezbednosne komponente, skladu sa Prilogom 8 - Potpuno obezbeđenje kvaliteta bezbednosnih komponenti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pre stavljanja na tržište bezbednosne komponente za koju je sproveden jedan od postupaka za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 1. ovog člana proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik:

1) sačinjava deklaraciju o usaglašenosti za bezbednosnu komponentu, koja sadrži podatke iz Priloga 2 - Sadržina deklaracije o usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, na osnovu dokumentacije iz Priloga 7, Priloga 8 ili Priloga 10 ovog pravilnika, u zavisnosti od postupka za ocenjivanje usaglašenosti koji je izabran;

2) stavlja znak usaglašenosti na bezbednosnu komponentu.

Proizvođač, njegov zastupnik, ili uvoznik ukoliko zastupnik nije registrovan u Republici Srbiji, čuva primerak deklaracije o usaglašenosti iz stava 2. tačka 1) ovog člana, deset godina od dana stavljanja bezbednosne komponente na tržište i stavlja je na raspolaganje nadležnom organu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom kojim se uređuje način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti liftova

Član 11

Pre stavljanja lifta na tržište, sprovodi se jedan od sledećih postupaka ocenjivanja usaglašenosti lifta, i to:

1) ako je lift projektovan u skladu sa model liftom za koji je obavljen pregled tipa iz Priloga 5 ovog pravilnika, lift mora da bude izrađen, ugrađen i ispitan primenom jednog od sledećih postupaka:

(1) završne kontrole iz Priloga 6 - Završna kontrola, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, ili

(2) usaglašenosti sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta za liftove iz Priloga 11 - Obezbeđenje kvaliteta za liftove, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, ili

(3) usaglašenosti sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta proizvodnje iz Priloga 13 - Obezbeđivanje kvaliteta proizvodnje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti iz tačke 1) ovog stava u fazi projektovanja, kao i u fazi izrade, ugradnje i ispitivanja, mogu da budu sprovedeni na istom liftu;

2) ako je lift projektovan u skladu sa liftom za koji je primenjen postupak potpunog obezbeđenja kvaliteta za liftove iz Priloga 12 - Potpuno obezbeđivanje kvaliteta za liftove, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, dopunjen pregledom projekta ako taj projekat nije u potpunosti usaglašen sa srpskim standardima iz člana 8. ovog pravilnika, lift mora da bude izrađen, ugrađen i ispitan dodatnom primenom jednog od sledećih postupaka:

(1) završne kontrole iz Priloga 6 ovog pravilnika, ili

(2) usaglašenosti sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta za liftove iz Priloga 11 ovog pravilnika, ili

(3) usaglašenosti s tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta proizvodnje iz Priloga 13 ovog pravilnika;

3) pojedinačne verifikacije lifta iz Priloga 9 - Pojedinačna verifikacija lifta ovog pravilnika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, koju sprovodi imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, ili

4) nakon što je za lift sproveden postupak potpunog obezbeđenja kvaliteta iz Priloga 12 ovog pravilnika, vrši se dopunski pregled projekta, ako projekat nije u potpunosti usaglašen sa srpskim standardima iz člana 8. ovog pravilnika.

Lice odgovorno za projektovanje, u slučajevima iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, dostavlja licu odgovornom za izradu, ugradnju i ispitivanje lifta svu potrebnu dokumentaciju i obaveštenja da bi se rad na izradi, ugradnji i ispitivanju obavio na potpuno bezbedan način.

Sva dozvoljena odstupanja između model lifta i liftova koji su izvedeni na osnovu model lifta se jasno navode (uključujući maksimalne i minimalne vrednosti) u tehničkoj dokumentaciji.

Na osnovu proračuna i/ili na osnovu projektne dokumentacije, dozvoljeno je prikazati sličnost opsega opreme kako bi bili ispunjeni bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz Priloga 1 ovog pravilnika.

Pre stavljanja na tržište lifta za koji je sproveden jedan od postupaka ocenjivanja usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, instalater lifta:

1) sačinjava deklaraciju o usaglašenosti za instalirani lift, koja sadrži podatke iz Priloga 2 ovog pravilnika, na osnovu dokumentacije iz Priloga 6, 9, 11, 12 ili 13 ovog pravilnika, u zavisnosti od postupka ocenjivanja usaglašenosti koji je primenjen;

2) stavlja znak usaglašenosti na lift. Instalater lifta čuva primerak deklaracije o usaglašenosti iz tačke 1) ovog stava, deset godina od dana stavljanja lifta na tržište.

Instalater, odnosno njegov zastupnik čuva tehničku dokumentaciju i deklaraciju o usaglašenosti iz stava 5. tačka 1) ovog člana i, po potrebi, odluku (odluke) o odobrenju sistema kvaliteta, deset godina od dana stavljanja lifta na tržište i stavlja je na raspolaganje nadležnom organu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom kojim se uređuje način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti.

Deklaracija o usaglašenosti

Član 12

Deklaracijom o usaglašenosti potvrđuje se da lift i/ili bezbednosna komponenta ispunjava bitne zahteve ovog pravilnika.

Deklaracija o usaglašenosti sačinjava se na srpskom jeziku po modelu iz Priloga 2 ovog pravilnika, tako da sadrži elemente iz primenjenog postupka ocenjivanja usaglašenosti iz ovog pravilnika i redovno se ažurira.

Izuzetno, za liftove i/ili bezbednosne komponente koji se uvoze u Republiku Srbiju, ukoliko deklaracija o usaglašenosti nije sačinjena na srpskom jeziku, instalater lifta ili njegov zastupnik, odnosno proizvođač bezbednosne komponente, njegov zastupnik ili uvoznik, ukoliko zastupnik nije registrovan u Republici Srbiji, obezbeđuje njen prevod na srpski jezik.

Ukoliko se na lift ili bezbednosnu komponentu primenjuje više propisa kojima je utvrđena obaveza sačinjavanja deklaracije o usaglašenosti, sačinjava se jedinstvena deklaracija o usaglašenosti u skladu sa svim primenjenim propisima, u kojoj su navedeni ti propisi, pri čemu se pod jedinstvenom deklaracijom o usaglašenosti smatra i skup svih deklaracija o usaglašenosti sačinjenih u skladu sa pojedinačnim primenjenim propisima.

Sačinjavanjem deklaracije o usaglašenosti proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost bezbednosnih komponenata za liftove, a instalater preuzima odgovornost za usaglašenost lifta sa zahtevima iz ovog pravilnika.

V IMENOVANO TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI LIFTOVA I BEZBEDNOSNIH KOMPONENTI

Imenovano telo

Član 13

Telo za ocenjivanje usaglašenosti može da obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti bezbednosnih komponenti i liftova iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika, ako ispunjava zahteve iz Priloga 14 - Zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i ako je imenovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom donetim na osnovu tog zakona (u daljem tekstu: Imenovano telo).

Pretpostavka o ispunjenosti zahteva za imenovano telo

Član 14

Pretpostavlja se da telo za ocenjivanje usaglašenosti koje dokaže ispunjenost zahteva odgovarajućih srpskih standarda ili delova tih standarda, ispunjava i zahteve iz Priloga 14 ovog pravilnika, u meri u kojoj su ti zahtevi obuhvaćeni navedenim standardima.

Odgovarajući srpski standardi iz stava 1. ovog člana su srpski standardi kojima su preuzeti relevantni harmonizovani standardi koji sadrže zahteve za tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Zahtevi za imenovano telo u vezi sa njegovim podizvođačima

Član 15

Ukoliko imenovano telo poveri podizvođaču obavljanje određenih aktivnosti u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti, za koje je to telo imenovano, u zemlji ili inostranstvu, imenovano telo obezbeđuje da taj podizvođač ispunjava zahteve iz Priloga 14 ovog pravilnika i o tome obaveštava nadležnog ministra, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Imenovano telo, koje poverava određene poslove u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti podizvođaču, ima punu odgovornost za obavljanje tih poverenih poslova.

Podugovorene aktivnosti imenovano telo može ugovoriti sa podizvođačem isključivo uz saglasnost podnosioca zahteva.

VI ZNAK USAGLAŠENOSTI

Označavanje usaglašenosti

Član 16

Liftovi i bezbednosne komponente koje su usaglašene sa zahtevima ovog pravilnika označavaju se znakom usaglašenosti u obliku i na način koji je propisan u Prilogu 3 - Znak usaglašenosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Znak usaglašenosti se stavlja na svaku kabinu lifta na vidnom mestu tako da bude čitljiv i neizbrisiv, na način kako je to navedeno u odeljku 5 Priloga 1 ovog pravilnika, kao i na svaku bezbednosnu komponentu iz Priloga 4 ovog pravilnika, a ako to nije moguće, na nalepnici koja je neraskidivo vezana za bezbednosnu komponentu.

Na lift ili bezbednosnu komponentu se mogu stavljati i drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake, pod uslovom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i/ili značenje znaka usaglašenosti.

Na lift ili bezbednosnu komponentu se ne mogu stavljati drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake čije stavljanje je zabranjeno zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Stavljeni znak usaglašenosti i drugi propisi

Član 17

Ako je lift ili bezbednosna komponenta predmet i drugih propisa kojima se uređuju druga pitanja, a kojima se takođe propisuje stavljanje znaka usaglašenosti, stavljeni znak usaglašenosti označava da je taj lift ili bezbednosna komponenta usaglašena i sa zahtevima tih drugih propisa.

Kada jedan ili više drugih propisa iz stava 1. ovog člana omogućava da proizvođač izabere postupak za ocenjivanje usaglašenosti koji će primeniti, stavljeni znak usaglašenosti označava usaglašenost samo sa propisima koji propisuju postupak za ocenjivanje usaglašenosti koji su primenili instalater lifta ili proizvođač bezbednosnih komponenti.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, pojedinosti o primenjenim propisima, moraju biti date u dokumentaciji, obaveštenjima ili uputstvima koje zahtevaju ti propisi i koji prate lift ili bezbednosnu komponentu.

Neodgovarajuće označavanje

Član 18

Neodgovarajućim označavanjem lifta ili bezbednosne komponente, smatra se stavljanje znaka, simbola, natpisa ili druge oznake čije stavljanje je zabranjeno zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i:

1) stavljanje znaka usaglašenosti na lift ili bezbednosnu komponentu na koju se ne primenjuje ovaj pravilnik;

2) nepostojanje znaka usaglašenosti na liftu ili bezbednosnoj komponenti koja je usaglašena sa zahtevima iz ovog pravilnika.

Stavljanje i upotreba znaka usaglašenosti, kao i drugih znakova, simbola, natpisa ili drugih oznaka iz člana 16. ovog pravilnika, vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

VII ZAHTEVI ZA LIFTOVE I BEZBEDNOSNE KOMPONENTE NAKON ISPORUKE NA TRŽIŠTU I DOKUMENTACIJA KOJA PRATI LIFTOVE I BEZBEDNOSNE KOMPONENTE I ZAŠTITNA KLAUZULA

Zahtevi za liftove i bezbednosne komponente nakon isporuke na tržištu

Član 19

Proizvođač obezbeđuje da bezbednosne komponente koje je stavio na tržište nose oznaku tipa, serije, serijski broj ili drugu oznaku koja omogućava njihovu identifikaciju, ili, kada to ne dopušta veličina ili vrsta bezbednosne komponente, da se traženi podaci navedu na nalepnici kako je predviđeno članom 16. stav 2. ovog pravilnika.

Proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik ukoliko zastupnik nije registrovan u Republici Srbiji, na bezbednosnoj komponenti navodi svoje poslovno ime, ili trgovački znak, kao i poštansku adresu na kojoj je dostupan ili, ako to nije moguće, na njenoj nalepnici kako je predviđeno članom 16. stav 2. ovog pravilnika.

Isporučilac koji smatra ili ima razloga da veruje da bezbednosne komponente koje su stavljene na tržište nisu usaglašene sa ovim pravilnikom, bez odlaganja preduzima korektivne radnje potrebne da se predmetne bezbednosne komponente usaglase ili po potrebi povuku sa tržišta ili opozovu u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Ako bezbednosna komponenta predstavlja rizik, isporučilac o tome bez odlaganja obaveštava nadležne organe navodeći detalje, posebno o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim radnjama.

Isporučilac, po obrazloženom zahtevu nadležnog organa, dostavlja tom organu sve podatke i dokumentaciju u štampanom ili elektronskom obliku koji su potrebni za dokazivanje usaglašenosti bezbednosnih komponenti sa ovim pravilnikom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Isporučilac obezbeđuje da, dok je bezbednosna komponenta pod njegovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost bezbednosne komponente sa zahtevima iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika.

Instalater obezbeđuje da je na liftu označena vrsta, serija ili serijski broj ili druga oznaka koja omogućava njegovu identifikaciju.

Instalater, odnosno njegov zastupnik navodi na liftu svoje poslovno ime ili trgovački znak, kao i poštansku adresu na kojoj je dostupan.

Instalater koji smatra ili ima razloga da veruje da lift koji je stavljen na tržište nije usaglašen sa ovim pravilnikom, bez odlaganja preduzima korektivne radnje potrebne da se taj lift usaglasi. Pored toga, ako lift predstavlja rizik, instalater o tome bez odlaganja obaveštava nadležne organe navodeći detalje, naročito o neusaglašenosti i o svim preduzetim korektivnim radnjama.

Instalater, odnosno njegov zastupnik po obrazloženom zahtevu nadležnih organa, dostavlja tom organu sve podatke i dokumentaciju u štampanom ili elektronskom obliku koji su potrebni za dokazivanje usaglašenosti lifta sa ovim pravilnikom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Dokumentacija koja prati liftove i bezbednosne komponente prilikom stavljanja na tržište

Član 20

Uz liftove koji se stavljaju na tržište i/ili u upotrebu u Republici Srbiji, instalater lifta ili njegov zastupnik prilaže uputstvo za upotrebu, uputstvo za održavanje lifta, uputstvo za spašavanje lica iz lifta, kao i odgovarajuću deklaraciju o usaglašenosti.

Uz bezbednosne komponente koje se stavljaju na tržište Republike Srbije, proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik, ako zastupnik nije registrovan u Republici Srbiji, prilaže uputstvo za upotrebu bezbednosne komponente i odgovarajuću deklaraciju o usaglašenosti.

Uputstva i isprave iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da budu na srpskom jeziku.

Izuzetno, ako lift ili bezbednosna komponenta nije proizvedena u Republici Srbiji, za takve liftove i bezbednosne komponente se obezbeđuje prevod originalnih uputstava i deklaracije o usaglašenosti na srpski jezik, radi njihove pravilne i bezbedne upotrebe.

Zaštitna klauzula

Član 21

Isporuka ili upotreba lifta ili bezbednosne komponente koji su stavljeni na tržište i/ili u upotrebu u Republici Srbiji, čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa ovim pravilnikom, na koje je stavljen znak usaglašenosti i za koje je sačinjena deklaracija o usaglašenosti, koje prati propisana dokumentacija i koji se upotrebljavaju u skladu sa predviđenom namenom ili u uslovima koji se mogu razumno predvideti, a za koje se utvrdi da predstavljaju rizik sa aspekta zaštite javnog interesa obuhvaćenog ovim pravilnikom, može se ograničiti ili zabraniti, u skladu sa zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i tržišni nadzor i ovim pravilnikom.

Formalna neusaglašenost

Član 22

Ako se posle stavljanja na tržište i/ili u upotrebu liftova i/ili bezbednosnih komponenti, utvrdi bilo koja od sledećih neusaglašenosti:

1) odsustvo znaka usaglašenosti;

2) stavljanje znaka usaglašenosti suprotno odredbama člana 16. ovog pravilnika;

3) nenavođenje registarskog broja imenovanog tela koje je učestvovalo u postupku ocenjivanja usaglašenosti;

4) nesačinjavanje deklaracije o usaglašenosti;

5) sačinjavanje deklaracije o usaglašenosti suprotno odredbama člana 12. i Priloga 2 ovog pravilnika;

6) nedostupnost ili nekompletnost tehničke dokumentacije;

7) odsustvo, nekompletnost ili netačnost informacija iz člana 19. st. 1, 2, 6 i 7. ovog pravilnika;

8) uz lift ili bezbednosnu komponentu nisu dostavljena uputstva iz člana 20. st. 1. i 2. ovog pravilnika, ili ta uputstva nisu u skladu sa primenljivim zahtevima,

smatra se da je lift i/ili bezbednosna komponenta formalno neusaglašena. U slučaju neotklanjanja ili ponavljanja formalne neusaglašenosti, preduzimaju se mere u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Usklađenost sa propisima Evropske unije

Član 23

Ovaj pravilnik je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive broj 2014/33/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o liftovima i bezbednosnim komponentama liftova.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Od dana stupanja na snagu potvrđenog međunarodnog ugovora o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda sa Evropskom unijom (ACAA sporazum) za proizvode na koje se primenjuje ovaj pravilnik, reči: "znak usaglašenosti" u čl. 1, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 21. i 22. ovog pravilnika, kao i u Prilogu 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 ovog pravilnika imaće značenje: "CE znak"; reči: "deklaracija o usaglašenosti" u čl. 1, 4, 10, 11, 12, 19, 20, 21 i 22. ovog pravilnika, kao i u Prilogu 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 ovog pravilnika imaće značenje: "EU deklaracija o usaglašenosti"; reči: "pregled tipa" u čl. 10. i 11. ovog pravilnika i Prilogu 5 ovog pravilnika imaće značenje: "EU pregled tipa"; reči: "sertifikat o pregledu tipa" u Prilogu 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 ovog pravilnika imaće značenje: "EU sertifikat o pregledu tipa"; reči: "sertifikat o završnoj kontroli" u Prilogu 6 ovog pravilnika imaće značenje: "EU sertifikat o završnoj kontroli"; reči: "sertifikat o usaglašenosti" u Prilogu 9 ovog pravilnika imaće značenje: "EU sertifikat o usaglašenosti", a reči: "sertifikat o ispitivanju tipa" u Prilogu 10 i 11 ovog pravilnika imaće značenje: "EU sertifikat o ispitivanju tipa", u članu 13. ovog pravilnika, reč: "imenovano" imaće značenje: "imenovano i prijavljeno"; u čl. 14. i 15. i naslovima iznad tih članova, u članu 22. stav 1. tačka 3. kao i u Prilozima 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 ovog pravilnika, reči: "imenovano telo" imaće značenje: "prijavljeno telo".

Od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, odnosno u skladu sa odredbama međunarodnog sporazuma na osnovu koga Republika Srbija pristupa Evropskoj uniji, u čl. 4, 6, 10, 12, 19, 20. i 21. ovog pravilnika, reči: "Republika Srbija" imaće značenje "Evropska unija", a u članu. 10. stav 6, članu 11. stav 10, članu 12. st. 2. i 3. i članu 20. st. 3. i 4. ovog pravilnika, reči: "na srpskom jeziku" imaće značenje: "na srpskom jeziku ili na jeziku lako razumljivom krajnjim korisnicima i nadležnom inspektoru".

Ako ugovor iz stava 1. ovog člana ne bude zaključen, značenje reči: "znak usaglašenosti", "deklaracija o usaglašenosti", "pregled tipa", "sertifikat o pregledu tipa", "sertifikat o završnoj kontroli", "sertifikat o usaglašenosti" i "sertifikat o ispitivanju tipa" iz stava 1. ovog člana primenjuje se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, odnosno u skladu sa odredbama međunarodnog sporazuma na osnovu koga Republika Srbija pristupa Evropskoj uniji.

Član 25

Od dana početka primene ovog pravilnika do dana stupanja na snagu ACAA sporazuma za liftove i bezbednosne komponente na koje se primenjuje ovaj pravilnik ili, ako taj ugovor ne bude zaključen, do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, prestaju da se primenjuju odredbe tačke 1. Priloga 3.

Od dana stupanja na snagu ACAA sporazuma za liftove i bezbednosne komponente na koje se primenjuje ovaj pravilnik ili, ako taj ugovor ne bude zaključen, od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, odnosno u skladu sa odredbama međunarodnog sporazuma na osnovu koga Republika Srbija pristupa Evropskoj uniji, označavanje usaglašenosti liftova i bezbednosnih komponenti obavlja se stavljanjem CE znaka u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisima.

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS", broj 101/10).

Član 27

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa propisom iz člana 26. ovog pravilnika, obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom, do okončanja postupka imenovanja u skladu sa ovim pravilnikom.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, mogu da organu nadležnom za imenovanje podnesu zahtev za imenovanje u skladu sa ovim pravilnikom najkasnije tri meseca od stupanja na snagu ovog pravilnika.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, koja ne podnesu zahtev za imenovanje u roku iz stava 2. ovog člana, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti za koja organ nadležan za imenovanje, po podnetom zahtevu, utvrdi da ne ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika, neće moći da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti kao imenovana tela u skladu sa ovim pravilnikom.

Isprave o usaglašenosti koje su, do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, tela iz stava 1. ovog člana izdala sa rokom važenja, važe do isteka roka na koji su izdate.

Član 28

Instalater lifta, proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik u Republici Srbiji može najkasnije do 1. januara 2018. godine da stavi na tržište liftove i bezbednosne komponente na koje se primenjuje ovaj pravilnik, koji su projektovani i izrađeni i čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa zahtevima propisa iz člana 26. ovog pravilnika.

U ispravi o usaglašenosti koja se izdaje na osnovu sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, odnosno drugoj dokumentaciji koja prati proizvod, navode se podaci o propisu sa kojim je taj proizvod usaglašen (naziv propisa i broj službenog glasila u kome je taj propis objavljen).

Član 29

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

BITNI ZAHTEVI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI KOJI SE ODNOSE NA PROJEKTOVANJE I IZRADU LIFTOVA I BEZBEDNOSNIH KOMPONENTI

UVODNE NAPOMENE

1. Obaveze utvrđene bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti primenjuju se samo ako za liftove i bezbednosne komponente postoji odgovarajuća opasnost kada se upotrebljavaju u uslovima koje je predvideo instalater lifta ili proizvođač bezbednosne komponente.

Bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz ovog pravilnika su obavezujući. Međutim, imajući u vidu trenutno stanje tehnike, nije uvek moguće ispuniti ciljeve koje oni propisuju. U takvim slučajevima, liftovi i bezbednosne komponente moraju u najvećoj mogućoj meri biti projektovani i izrađeni na način da se približe tim ciljevima.

2. Proizvođač bezbednosne komponente i instalater lifta u obavezi su da izvrše procenu rizika kako bi utvrdili sve opasnosti koje se odnose na njihove proizvode, kao i da takvu procenu uzmu u obzir prilikom projektovanja i izrade bezbednosnih komponenti i liftova.

1. OPŠTE NAPOMENE

1.1. Primena Pravilnika o bezbednosti mašina ("Službeni glasnik RS", broj 58/16)

Za opasnosti koje nisu obuhvaćene ovim prilogom, primenjuju se bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz Priloga 1 Pravilnika o bezbednosti mašina.

Bitni zahtevi iz tačke 1.1.2 Priloga 1 Pravilnika o bezbednosti mašina moraju se uvek primenjivati.

1.2. Nosač

Nosač svakog lifta mora biti kabina. Kabina mora biti projektovana i izrađena tako da ima prostor i čvrstoću za najveći broj lica i nazivnu nosivost lifta koju je podesio instalater lifta.

U slučaju kada su liftovi namenjeni za prevoz lica i gde njihove dimenzije to dozvoljavaju, kabina mora biti projektovana i izrađena tako da svojim karakteristikama ne ograničava ili ne ometa pristup i korišćenje hendikepiranim licima i da omogući odgovarajuća prilagođavanja da bi se tim licima olakšalo korišćenje lifta.

1.3. Sredstva za nošenje i oslanjanje

Sredstva za nošenje i/ili oslanjanje kabine, njeni priključni delovi i svi završni delovi moraju biti izabrani i projektovani tako da obezbede odgovarajući nivo opšte bezbednosti i da se na najmanju moguću meru smanji rizik od pada kabine, uzimajući u obzir uslove korišćenja, upotrebljene materijale i uslove proizvodnje.

Kada se užad ili lanci koriste za nošenje kabine, moraju postojati najmanje dva nezavisna užeta ili lanca, svaki sa sopstvenim sistemom pričvršćenja. Ta užad i lanci ne smeju imati spojeve ili uplatna mesta, osim kada je to potrebno za pričvršćivanje ili formiranje omče.

1.4. Kontrola opterećenja (uključujući prekoračenje brzine)

1.4.1. Liftovi moraju biti tako projektovani, izrađeni i ugrađeni da se spreči normalan polazak ukoliko se prekorači nazivna nosivost lifta.

1.4.2. Lift mora biti opremljen graničnikom brzine.

Ograničenja iz ove tačke se ne odnose na liftove kod kojih se projektom pogonskog sistema sprečava prekoračenje brzine.

1.4.3. Brzi liftovi moraju biti opremljeni uređajima za praćenje i ograničenje brzine.

1.4.4. Liftovi koje pokreće pogonska užetnjača moraju biti projektovani tako da se obezbedi stabilnost vučnih užadi na užetnjači.

1.5. Pogonska mašina

1.5.1. Svi liftovi za prevoz lica moraju da imaju svoje sopstvene pogonske mašine. Ovaj zahtev se ne odnosi na liftove u kojima su protivtegovi zamenjeni drugom kabinom.

1.5.2. Instalater lifta mora obezbediti da pogonska mašina lifta i pripadajući uređaji nisu dostupni, osim u hitnim slučajevima i za održavanje.

1.6. Upravljanje

1.6.1. Upravljački uređaj liftova namenjenih za upotrebu od strane hendikepiranih lica bez pratioca mora biti odgovarajuće projektovan i postavljen.

1.6.2. Funkcija upravljačkog uređaja mora biti jasno označena.

1.6.3. Pozivna kola grupe liftova mogu biti zajednička ili međusobno povezana.

1.6.4. Električna oprema mora biti instalirana i povezana tako da:

- ne može doći do zamene sa strujnim kolima koja nemaju direktnu vezu sa liftom;

- se napajanje može isključiti pod opterećenjem;

- kretanje lifta zavisi od električnih bezbednosnih uređaja u posebnom električnom bezbednosnom kolu;

- greška u električnim instalacijama ne dovodi do opasne situacije.

2. OPASNOSTI PO LICA IZVAN KABINE

2.1. Lift mora biti projektovan i izrađen tako da obezbedi da je prostor u kome se kreće kabina nedostupan, osim za održavanje ili u hitnim slučajevima. Pre nego što lice uđe u taj prostor, normalna upotreba lifta mora biti onemogućena.

2.2. Lift mora biti projektovan i izrađen tako da se spreči opasnost od prignječenja kada je kabina u jednom od svojih krajnjih položaja.

Sprečavanje opasnosti iz stava 1. ove tačke će biti postignuto obezbeđivanjem slobodnog prostora ili skloništa izvan krajnjih položaja kabine.

U određenim slučajevima, posebno u izgrađenim zgradama i objektima koji su već u upotrebi, gde je nemoguće ispuniti uslove iz st. 1. i 2. ove tačke, mora se na drugi odgovarajući način dokazivati da su izbegnuti rizici od opasnosti iz ove tačke.

2.3. Stanice na ulazu i izlazu iz kabine moraju biti opremljene vratima voznog okna odgovarajuće mehaničke otpornosti za predviđene uslove korišćenja.

Uređaj za zabravljivanje mora da spreči u toku normalnog rada:

- pokretanje kabine, bez obzira da li se namerno aktivira ili ne, osim ako su sva vrata voznog okna zatvorena i zabravljena;

- otvaranje vrata voznog okna kada se kabina još uvek kreće i nalazi se van propisane zone pristajanja.

Sva kretanja u zoni pristajanja sa otvorenim vratima će biti dozvoljena u određenim zonama pod uslovom da je brzina pristajanja regulisana.

3. OPASNOSTI PO LICA U KABINI

3.1. Kabina lifta mora da bude u potpunosti zatvorena zidovima, sa obloženim podovima i plafonima, sa izuzetkom ventilacionih otvora i vratima po celoj visini. Ova vrata moraju biti projektovana i ugrađena tako da ako vrata nisu zatvorena, kabina ne može da se kreće, osim za kretanja iz tačke 2.3. stav 3. ovog priloga, kao i da dođe do zaustavljanja kada se vrata otvore.

Vrata kabine moraju da ostanu zatvorena i zabravljena ako lift stane između dva nivoa, gde postoji rizik od pada između kabine i okna, ili ako ne postoji okno.

3.2. U slučaju nestanka struje ili otkazivanja određenog dela lifta, lift mora da ima uređaje za sprečavanje slobodnog pada ili nekontrolisanog kretanja kabine.

Uređaj za sprečavanje slobodnog pada kabine mora da bude nezavisan od sredstva za nošenje kabine.

Uređaj iz stava 2. ove tačke mora da bude u mogućnosti da zaustavi kabinu opterećenu nazivnom nosivošću i pri najvećoj brzini, koju određuje instalater lifta. Bilo koje zaustavljanje izazvano dejstvom ovog uređaja ne sme da prouzrokuje usporavanje štetno po lica u liftu bez obzira na uslove opterećenja.

3.3. Odbojnici moraju da budu postavljeni između dna voznog okna i poda kabine.

U slučaju iz stava 1. ove tačke, slobodan prostor iz tačke 2.2. stav 2. ovog priloga mora da se meri pri potpuno sabijenim odbojnicima.

Zahtev iz stava 2. ove tačke se ne odnosi na liftove kod kojih kabina ne može da uđe u slobodan prostor iz tačke 2.2 stav 2. ovog priloga, zbog konstrukcionog rešenja pogonskog sistema.

3.4. Lift mora da bude projektovan i izrađen tako da je nemoguće njegovo pokretanje ako uređaj iz tačke 3.2. ovog priloga nije u radnom položaju.

4. OSTALE OPASNOSTI

4.1. Vrata voznog okna ili vrata kabine, odnosno i jedna i druga vrata, u slučaju da su vrata automatska, moraju da budu opremljena uređajem za sprečavanje rizika od prignječenja pri njihovom kretanju.

4.2. Vrata voznog okna, kada treba da budu u funkciji zaštite zgrade i objekta od požara, uključujući i ona sa staklenim delovima, moraju da budu otporna na vatru u pogledu njihovog integriteta i svojstava u odnosu na izolaciju (suzbijanje plamena) i prenos toplote (zračenje).

4.3. Protivtegovi se moraju ugraditi tako da se izbegne bilo kakav rizik od sudara sa kabinom ili pada na kabinu.

4.4. Liftovi moraju da budu opremljeni odgovarajućim sredstvima tako da se omogući da lica zarobljena u kabini mogu da se oslobode i evakuišu.

4.5. Kabine moraju da budu opremljene sredstvima za obostranu komunikaciju koja će omogućavati stalni kontakt sa službom spašavanja.

4.6. Liftovi moraju da budu projektovani i izrađeni tako da, u slučaju da temperatura u motoru prelazi maksimalnu temperaturu koju je odredio instalater lifta, mogu da dovrše kretanja koja su u toku, kao i da odbiju nove komande.

4.7. Kabina mora biti projektovana i izrađena tako da se obezbedi dovoljno ventilacije za lica u liftu u toku njegovog kretanja, kao i slučaju dužeg zastoja.

4.8. Kabina treba da bude odgovarajuće osvetljena kad je u upotrebi, kao i kad su vrata otvorena. U svakom slučaju, mora da bude obezbeđeno nužno osvetljenje kabine.

4.9. Sredstva komunikacije iz tačke 4.5. ovog priloga i nužno osvetljenje kabine iz tačke 4.8. ovog priloga moraju da budu projektovani i izrađeni tako da funkcionišu i bez normalnog napajanja. Njihov period rada treba da bude dovoljno dug da omogući normalno odvijanje postupka spašavanja.

4.10. Upravljačka strujna kola lifta koja se mogu koristiti u slučaju požara treba da budu projektovana i izrađena tako da se može sprečiti da se liftovi zaustavljaju na određenim nivoima i omogućiti prioritetno upravljanje liftom od strane spasilačkih ekipa.

5. OZNAČAVANJE

5.1. Pored minimalnih zahteva koji treba da budu ispunjeni u skladu sa tačkom 1.7.3. Priloga 1 Pravilnika o bezbednosti mašina, svaka kabina mora da ima lako vidljivu natpisnu pločicu koja jasno pokazuje nazivnu nosivost u kilogramima i najveći broj putnika koji mogu da se prevezu liftom.

5.2. Ako je lift projektovan tako da omogući licima zarobljenim u kabini da izađu bez pomoći sa strane, odgovarajuća uputstva moraju biti jasna i vidljiva u kabini.

6. UPUTSTVA ZA UPOTREBU

6.1. Bezbednosne komponente iz Priloga 4 ovog pravilnika mora da prati uputstvo na srpskom jeziku, tako da sklapanje, povezivanje, podešavanje i održavanje mogu da budu sprovedeni efikasno i bezbedno.

6.2. Svaki lift mora da prati dokumentacija sačinjena na srpskom jeziku. Dokumentacija iz stava 1. ove tačke sadrži, naročito:

- uputstvo sa crtežima i šemama neophodnim za normalnu upotrebu, i koji se odnose na održavanje, kontrolisanje, popravke, periodične preglede i postupke spašavanja iz tačke 4.4 ovog priloga;

- knjigu održavanja u kojoj se beleže popravke i, po potrebi, periodični pregledi.

 

Prilog 2

SADRŽINA DEKLARACIJE O USAGLAŠENOSTI

A. SADRŽINA DEKLARACIJE O USAGLAŠENOSTI ZA BEZBEDNOSNU KOMPONENTU

Deklaracija o usaglašenosti bezbednosne komponente mora da sadrži sledeće informacije:

- poslovno ime i adresu proizvođača, ili gde je to odgovarajuće njegovog zastupnika;

- opis bezbednosne komponente, detalje tipa ili serije, kao i serijski broj bezbednosne komponente (ako postoji), a može da sadrži i sliku u boji dovoljne jasnoće kada je to neophodno za identifikaciju bezbednosne komponente;

- bezbednosnu funkciju bezbednosne komponente, ako to jasno ne proizlazi iz opisa bezbednosne komponente;

- godinu proizvodnje bezbednosne komponente;

- sve bitne zahteve sa kojima je usaglašena bezbednosna komponenta;

- izjavu da je bezbednosna komponenta usaglašena sa zahtevima propisa koji se na nju primenjuju

- gde je to odgovarajuće, oznaku primenjenih srpskih standarda iz člana 8. ovog pravilnika;

- gde je to odgovarajuće, poslovno ime, adresu i registarski broj Imenovanog tela, u skladu sa posebnim propisom, koje je sprovelo pregled tipa u skladu sa članom 10. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika;

- gde je to odgovarajuće, pozivanje na sertifikat o pregledu tipa, odnosno ispravu o usaglašenosti koju je izdalo Imenovano telo;

- gde je to odgovarajuće, poslovno ime, adresu i registarski broj Imenovanog tela, koje je sprovelo ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika;

- gde je to odgovarajuće, poslovno ime, adresu i registarski broj Imenovanog tela, koje je sprovelo kontrolu sistema obezbeđivanja kvaliteta primenjenog od strane proizvođača u skladu sa članom 10. stav 1. tač. 2) i 3) ovog pravilnika;

- identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti bezbednosne komponente u ime proizvođača ili njegovog zastupnika.

Ako deklaraciju o usaglašenosti bezbednosne komponente sačinjava zastupnik proizvođača, pored njegovog poslovnog imena i adrese, obavezno se navodi i poslovno ime, i adresa proizvođača bezbednosne komponente.

B. SADRŽINA DEKLARACIJE O USAGLAŠENOSTI ZA INSTALIRANI LIFT

Deklaracija o usaglašenosti instaliranog lifta mora da sadrži sledeće informacije:

- poslovno ime i adresu instalatera lifta, ili gde je to odgovarajuće njegovog zastupnika;

- opis lifta, detalje tipa ili serije, serijski broj lifta, kao i adresu zgrade ili objekta gde je lift ugrađen, odnosno mesto gde je lift ugrađen;

- godinu ugradnje lifta;

- sve odgovarajuće zahteve iz ovog pravilnika sa kojima je lift usaglašen;

- gde je to odgovarajuće, oznaku primenjenih srpskih standarda iz člana 8. ovog pravilnika;

- gde je to odgovarajuće, poslovno ime, adresu sedišta i registarski broj Imenovanog tela koje je sprovelo pregled tipa u skladu sa članom 11. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika;

- gde je to odgovarajuće, pozivanje na sertifikat o pregledu tipa, odnosno ispravu o usaglašenosti koju je izdalo Imenovano telo;

- gde je to odgovarajuće, poslovno ime, adresu i registarski broj Imenovanog tela koje je sprovelo pojedinačnu verifikaciju lifta u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika;

- gde je to odgovarajuće, poslovno ime, adresu sedišta i registarski broj Imenovanog tela koje je sprovelo završnu kontrolu lifta u skladu sa članom 11. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog pravilnika;

- gde je to odgovarajuće, poslovno ime, adresu sedišta i registarski broj Imenovanog tela koje je ocenilo usaglašenost sistema obezbeđivanja kvaliteta primenjenog od strane instalatera u skladu sa članom 11. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog pravilnika;

- identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti u ime instalatera lift;

- mesto i datum izdavanja;

- potpis.

 

Prilog 3

ZNAK USAGLAŠENOSTI

1. SRPSKI ZNAK USAGLAŠENOSTI

Označavanje Srpskim znakom usaglašenosti se sastoji od tri velika slova A povezana u obliku jednakostraničnog trougla (3A) izgleda i sadržine kao na crtežu:

Veličina znaka određuje se prema visini V znaka koja može imati samo zaokružene vrednosti standardnih brojeva prema redu veličina R10 izraženih u milimetrima (mm) prema srpskom standardu SRPS A.A0.001 Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva.

Visina B znaka iznosi, po pravilu, najmanje 5 mm.

Uz Srpski znak usaglašenosti se stavlja jedinstveni broj Imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti iz registra Imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti, ako je to telo sprovodilo, odnosno učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti.

Ako se Srpski znak usaglašenosti smanjuje ili uvećava, moraju se uzeti u obzir proporcije prikazane na ovom crtežu.

Izuzetno, od visine B znaka iz stava 3. ove tačke, može se odstupiti kada su u pitanju bezbednosne komponente malih dimenzija.

2. CE ZNAK

CE znak za usaglašenost se sastoji od stilizovanog latiničnog slovnog znaka "CE" u sledećem obliku:

Visina CE znaka iznosi, po pravilu, najmanje 5 mm. Od ove visine može se odstupiti kod bezbednosnih komponenti malih dimenzija.

Ako se CE znak smanjuje ili uvećava, moraju da se uzmu u obzir proporcije prikazane na ovom crtežu.

 

Prilog 4

SPISAK BEZBEDNOSNIH KOMPONENTI LIFTOVA

1. Uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna.

2. Uređaji za sprečavanje pada kabine ili nekontrolisanog kretanja kabine.

3. Uređaji za ograničenje prekoračenja brzine.

4. Odbojnici

4.1 Odbojnici koji akumuliraju kinetičku energiju, bez prigušenja ili sa povratnim prigušenjem.

4.2 Odbojnici sa prigušenjem.

5. Bezbednosni uređaji ugrađeni u cilindre hidrauličnih kola kada se ovi uređaji koriste kao uređaji za sprečavanje pada.

6. Elektronski bezbednosni uređaji u obliku bezbednosnih prekidača koji sadrže elektronske komponente.

 

Prilog 5

PREGLED TIPA

A. PREGLED TIPA BEZBEDNOSNIH KOMPONENTI

1. Pregled tipa je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim Imenovano telo utvrđuje i potvrđuje da reprezentativni primerak bezbednosne komponente omogućava liftu, u koji je ta komponenta pravilno ugrađena, da zadovolji odgovarajuće zahteve iz ovog pravilnika.

2. Prijavu za pregled tipa podnosi proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik, Imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. ove tačke sadrži:

- poslovno ime, i adresu proizvođača bezbednosne komponente, kao i poslovno ime i adresu njegovog zastupnika ako je prijava podneta od strane zastupnika i mesto gde je bezbednosna komponenta izrađena;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta nijednom drugom imenovanom telu.

Uz prijavu iz stava 1. ove tačke, podnosi se:

- tehnička dokumentacija;

- reprezentativni primerak bezbednosne komponente ili se u zahtevu navodi tačna lokacija na kojoj se nalazi bezbednosna komponenta, radi njenog ispitivanja. Imenovano telo može od podnosioca prijave zatražiti, uz obrazloženje, dodatne primerke bezbednosne komponente.

- prateći dokaz o adekvatnosti tehničkog rešenja, koji treba da sadrži svu korišćenu dokumentaciju, uključujući druge odgovarajuće tehničke specifikacije, posebno ako relevantni srpski odnosno harmonizovani standardi nisu u potpunosti primenjeni. Priloženi dokazi uključuju, po potrebi, rezultate ispitivanja, izvršenih u skladu sa drugim relevantnim tehničkim specifikacijama i sprovedenih u odgovarajućoj laboratoriji proizvođača ili u drugoj laboratoriji za ispitivanje, u njegovo ime i na njegovu odgovornost.

3. Tehnička dokumentacija mora da omogući ocenjivanje usaglašenosti bezbednosne komponente uključujući odgovarajuću analizu i procenu rizika, kao i da omogući da lift, u kome je ta komponenta pravilno ugrađena, ispunjava sve zahteve iz ovog pravilnika. U meri, u kojoj je to neophodno radi ocenjivanja usaglašenosti, tehnička dokumentacija sadrži:

- opšti opis bezbednosne komponente, uključujući i područje primene (posebno moguća ograničenja brzine, opterećenja i snage) i uslove (posebno eksplozivne sredine i izloženost vremenskim uslovima);

- konstrukcione i proizvodne crteže ili dijagrame;

- objašnjenja neophodna za razumevanje tih crteža i dijagrama kao i za rad bezbednosne komponente;

- spisak srpskih odnosno harmonizovanih standarda primenjenih u celosti ili delimično sa navođenjem broja službenog glasila u kojem su objavljeni i opise usvojenih rešenja kako bi bezbednosna komponenta zadovoljila zahteve iz tačke 1, uključujući i spisak drugih odgovarajućih primenjenih tehničkih specifikacija, ako srpski standardi nisu bili primenjeni. U slučaju delimično primenjenih srpskih standarda u tehničkoj dokumentaciji se navode delovi standarda koji su bili primenjeni;

- bitan(ne) zahtev(e) koji se uzima(ju) u obzir i načine na koji će taj(ti) zahtev(i) da budu zadovoljeni (npr. navođenje odgovarajućeg srpskog standarda iz člana 8. ovog pravilnika koji je primenjen);

- rezultate svih ispitivanja ili proračuna koje je obavio ili podugovorio proizvođač;

- primerak uputstva za sklapanje bezbednosne komponente;

- aktivnosti, odnosno mere i radnje preduzete u fazi proizvodnje kako bi se obezbedilo da serijska proizvodnja bezbednosne komponente bude u skladu sa ispitanom bezbednosnom komponentom.

4. Imenovano telo mora da:

- pregleda tehničku dokumentaciju da bi procenilo u kojoj meri ona ispunjava postavljene ciljeve;

- ispita bezbednosnu komponentu radi provere njene usaglašenosti sa tehničkom dokumentacijom;

- sprovede ili obezbedi sprovođenje odgovarajućih provera i ispitivanja neophodnih da bi se utvrdilo da li rešenja koja je primenio proizvođač bezbednosne komponente zadovoljavaju zahteve iz ovog pravilnika tako da omogućavaju bezbednosnoj komponenti da obavi svoju funkciju kada je pravilno ugrađena u lift;

- sprovede ili obezbedi sprovođenje odgovarajućih provera i ispitivanja, neophodnih kako bi se utvrdilo da li su specifikacije iz relevantnih srpskih ili harmonizovanih standarda ispravno primenjene tamo gde je proizvođač odlučio da ih primeni.

5. Ako je reprezentativni primerak bezbednosne komponente u skladu sa odredbama ovog pravilnika koji se na tu komponentu primenjuju, Imenovano telo izdaje sertifikat o pregledu tipa podnosiocu zahteva za pregled tipa.

Sertifikat iz stava 1. ove tačke mora da sadrži poslovno ime, odnosno ime i adresu proizvođača bezbednosne komponente, zaključke provere, uslove pod kojima je sertifikat važeći i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Ministarstvo nadležno za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti iz oblasti liftova, nadležni inspektor, kao i druga Imenovana tela mogu, na zahtev, da dobiju kopiju sertifikata i, na obrazloženi zahtev, kopiju tehničke dokumentacije o izvršenim ispitivanjima i proračunima.

Ako reprezentativni primerak bezbednosne komponente ne ispunjava zahteve iz tačke 1. ovog priloga, Imenovano telo odbija izdavanje sertifikata o pregledu tipa i o tome obaveštava podnosioca zahteva i detaljno navodi razloge za odbijanje.

6. Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik mora pisanim putem da obavesti Imenovano telo o svim, pa i najmanjim izmenama, koje je izvršio ili planira da izvrši na odobrenoj bezbednosnoj komponenti, uključujući i nova proširenja ili izmene koje nisu navedene u originalnoj tehničkoj dokumentaciji (videti prvu alineju tačke 3. ovog priloga). Imenovano telo mora da ispita izmene i obavesti podnosioca zahteva da li sertifikat o pregledu tipa ostaje važeći.

7. Imenovano telo mora da dostavi ministarstvu nadležnom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti iz oblasti liftova i nadležnom inspektoru, na njihov zahtev, bitne informacije i dokumentaciju u vezi sa:

- izdatim sertifikatima o pregledu tipa;

- povučenim sertifikatima o pregledu tipa.

Imenovano telo iz stava 1. ove tačke mora da dostavi drugim Imenovanim telima bitne informacije u vezi sa sertifikatima o pregledu tipa koje je povuklo.

8. Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik mora da čuva uz tehničku dokumentaciju primerke sertifikata o pregledu tipa i prateću dokumentaciju u periodu od deset godina od stavljanja bezbednosne komponente na tržište.

Ako ni proizvođač bezbednosne komponente ni njegov zastupnik, nisu registrovani u Republici Srbiji, lice koje stavlja bezbednosnu komponentu na tržište Republike Srbije mora da obezbedi dostupnost dokumentacije i isprava iz stava 1. ove tačke, u propisanom roku.

Ako Imenovano telo smatra da je neophodno, može da izda dodatni sertifikat o pregledu tipa, pored originalnog primerka o pregledu tipa ili da zatraži od proizvođača ili njegovog zastupnika da podnese novu prijavu za pregled tipa.

B. PREGLED TIPA ZA LIFTOVE

1. Pregled tipa je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim Imenovano telo utvrđuje i potvrđuje da model lift, odnosno lift za koji nisu predviđena proširenja niti izmene, zadovoljava zahteve iz ovog pravilnika.

2. Prijavu za Pregled tipa podnosi instalater lifta ili njegov zastupnik Imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. ove tačke sadrži:

- poslovno ime i adresu instalatera lifta, odnosno poslovno ime i adresu njegovog zastupnika ukoliko on podnosi prijavu;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta nijednom drugom imenovanom telu.

Uz prijavu iz stava 1. ove tačke, podnosi se:

- tehnička dokumentacija;

- u prijavi se navodi tačna lokacija na kojoj se model lift može pregledati. Model lift koji se pregleda mora da uključi završne delove i da bude sposoban da opsluži najmanje tri nivoa (gornji, srednji i donji);

- prateći dokaz o adekvatnosti projektnog rešenja, koji treba da sadrži svu korišćenu dokumentaciju, uključujući druge odgovarajuće tehničke specifikacije, posebno ako relevantni srpski odnosno harmonizovani standardi nisu u potpunosti primenjeni. Priloženi dokazi moraju da uključuju, po potrebi, rezultate ispitivanja, izvršenih u skladu sa drugim relevantnim tehničkim specifikacijama sprovedenih u odgovarajućoj laboratoriji instalatera ili u drugoj laboratoriji za ispitivanje, u njegovo ime i na njegovu odgovornost.

3. Tehnička dokumentacija mora da omogući ocenjivanje usaglašenosti lifta sa zahtevima iz ovog pravilnika, kao i razumevanje projekta i rada lifta.

U meri u kojoj je to neophodno radi sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, tehnička dokumentacija treba da sadrži:

- opšti opis reprezentativnog model lifta. Tehnička dokumentacija treba jasno da ukazuje na sva moguća proširenja reprezentativnog modela lifta na pregledu;

- projektnu ili tehnološku dokumentaciju (crteži, dijagrami i sl.);

- bitne zahteve koji su uzeti u obzir i načine za njihovo ispunjavanje (npr. odgovarajući srpski standard iz člana 8. ovog pravilnika koji je primenjen);

- primerak deklaracije o usaglašenosti bezbednosnih komponenti koje su ugrađene u lift;

- rezultate svih ispitivanja ili proračuna koje je obavio ili podugovorio instalater;

- primerak uputstva za upotrebu lifta;

- neophodne aktivnosti, odnosno mere i radnje preduzete u fazi instalacije kako bi se obezbedilo da serijski proizveden lift bude usaglašen sa zahtevima iz ovog pravilnika;

4. Imenovano telo mora da:

- pregleda tehničku dokumentaciju da bi procenilo koliko ta dokumentacija zadovoljava postavljene ciljeve;

- ispita reprezentativni model lift da bi proverilo da li je proizveden u skladu sa tehničkom dokumentacijom i identifikuje delove koji su projektovani u skladu sa važećim odredbama relevantnih srpskih/harmonizovanih standarda, kao i delove koji su projektovani u skladu sa drugim relevantnim tehničkim specifikacijama;

- obavi ili obezbedi obavljanje odgovarajućih provera i ispitivanja koja su neophodna da bi se Imenovano telo uverilo da rešenja koja je primenio instalater lifta zadovoljavaju zahteve iz ovog pravilnika i omogućavaju da lift bude usaglašen sa tim zahtevima.

5. Ako je model lift usaglašen sa zahtevima iz ovog pravilnika, koji se na njega odnose, Imenovano telo izdaje sertifikat o pregledu tipa podnosiocu zahteva. Sertifikat iz stava 1. ove tačke mora da sadrži poslovno ime, i adresu instalatera lifta, zaključke provere, uslove pod kojima je taj sertifikat važeći i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Ministarstvo nadležno za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti iz oblasti liftova, nadležni inspektor, kao i druga Imenovana tela mogu, na zahtev, da dobiju primerak sertifikata i tehničke dokumentacije o izvršenim ispitivanjima i proračunima.

6. Instalater lifta mora da obavesti Imenovano telo o svim, pa i najmanjim izmenama, koje je izvršio ili planira da izvrši na odobrenom liftu, uključujući sva moguća proširenja ili izmene koja nisu navedena u originalnoj tehničkoj dokumentaciji.

Imenovano telo mora da ispita izmene i obavesti podnosioca zahteva da li sertifikat o pregledu tipa ostaje važeći.

Ako tip ne ispunjava zahteve iz tačke 1. ovog priloga, Imenovano telo odbija izdavanje sertifikata o pregledu tipa i o tome obaveštava instalatera i detaljno navodi razloge za odbijanje. Imenovano telo mora da čuva primerke Sertifikata o pregledu tipa, njegove priloge i dodatke kao i tehničku dokumentaciju i izveštaj o ocenjivanju, u periodu od petnaest godina od datuma izdavanja Sertifikata.

7. Imenovano telo mora da dostavi ministarstvu nadležnom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti iz oblasti liftova i nadležnom inspektoru, na njihov zahtev, bitne informacije u vezi sa:

- izdatim sertifikatima o pregledu tipa;

- povučenim sertifikatima o pregledu tipa.

Imenovano telo iz stava 1. ove tačke dostavlja drugim Imenovanim telima bitne informacije u vezi sa sertifikatima o pregledu tipa i svim njegovim dodacima koje je to telo odbilo, povuklo, privremeno ukinulo ili na neki drugi način ograničilo i na zahtev ih obaveštava o takvim sertifikatima i njihovim dopunama.

8. Instalater lifta ili njegov zastupnik mora da čuva tehničku dokumentaciju, primerke sertifikata o pregledu tipa i dodatnu dokumentaciju u periodu od deset godina posle stavljanja lifta na tržište.

Ako Imenovano telo smatra da je to neophodno, to telo može da izda dodatni sertifikat o pregledu tipa, pored originalnog primerka o pregledu tipa ili da zatraži od instalatera lifta da podnese novu prijavu za pregled tipa.

 

Prilog 6

ZAVRŠNA KONTROLA

1. Završna kontrola je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim imenovano telo utvrđuje i potvrđuje da lift koji se stavlja na tržište i za koji je izdat sertifikat o pregledu tipa, ili koji je projektovan i izrađen u skladu sa odobrenim sistemom kvaliteta ispunjava bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz Priloga 1 ovog pravilnika.

2. Instalater lifta preduzima sve potrebne aktivnosti, odnosno radnje ili mere da obezbedi da je lift koji stavlja na tržište usaglašen sa bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se na njega primenjuju i da je u skladu sa model liftom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa, ili koji je projektovan i izrađen u skladu sa odobrenim sistemom kvaliteta.

3. Imenovano telo, po izboru instalatera lifta obavlja završnu kontrolu lifta pre njegovog stavljanja na tržište. Odgovarajuća ispitivanja i provere koji su definisani srpskim standardom(ima) iz člana 8. ovog pravilnika ili na drugi način definisani u skladu sa ovim pravilnikom, moraju biti sprovedeni kako bi se obezbedila usaglašenost lifta sa odgovarajućim bitnim zahtevima ovog pravilnika.

Ispitivanja i provere iz tačke 3. ovog priloga koje sprovodi Imenovano telo obuhvataju naročito:

(1) pregled dokumentacije kako bi se proverilo da li je lift u skladu sa reprezentativnim model liftom odobrenim u skladu sa Prilogom 5 odeljak B ili pregled dokumentacije kako bi se proverilo da li je lift usaglašen sa liftom koji je projektovan i izrađen u skladu sa odobrenim sistemom kvaliteta i, ukoliko projekat nije u potpunosti usaglašen sa srpskim standardima, sa sertifikatom o pregledu projekta;

(2) rad lifta, kako praznog tako i sa maksimalnim opterećenjem, da bi se proverila ispravnost ugradnje i rad bezbednosnih uređaja (krajnji prekidači, uređaji za zabravljivanje, itd.);

(3) rad lifta, kako sa maksimalnim opterećenjem tako i praznog, kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje bezbednosnih uređaja u slučaju prekida napajanja;

(4) statičko ispitivanje sa 125% nominalnog opterećenja. Nominalno opterećenje jeste nosivost koja je navedena u tački 5 Priloga 1. ovog pravilnika.

Posle ispitivanja iz ove tačke, Imenovano telo proverava da li je došlo do deformacije ili pogoršanja koja mogu narušavati korišćenje lifta.

4. Imenovano telo mora da dobije i sledeće dokumente:

- glavni projekat celog lifta;

- crteže i dijagrame potrebne za završnu kontrolu, posebno dijagrame upravljačkog kola;

- primerak uputstva iz tačke 6.2. Priloga 1 ovog pravilnika;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta nijednom drugom imenovanom telu.

Imenovano telo ne može da zahteva detaljnije planove ili preciznije informacije od onih koje su mu date, ako takvi planovi ili informacije nisu potrebne za potvrđivanje usaglašenosti lifta koji će se staviti na tržište sa model liftom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa.

5. Ako lift zadovoljava zahteve iz ovog pravilnika, Imenovano telo stavlja ili nalaže da se stavi njegov identifikacioni broj, odnosno njegov jedinstveni registarski broj iz odgovarajućeg registra koji se vodi u skladu sa posebnim propisom, pored znaka usaglašenosti u skladu sa Prilogom 3 ovog pravilnika i sačinjava sertifikat o završnoj kontroli u kome se navode sprovedena ispitivanja i provere.

Imenovano telo mora da popuni odgovarajuće stranice u knjizi održavanja navedenoj u tački 6.2. Priloga 1 ovog pravilnika.

Ako imenovano telo odbije da izda sertifikat o završnoj kontroli, ono mora navesti razloge za odbijanje i preporučiti načine na koje se usaglašenost može postići. Kada instalater lifta ponovo podnese prijavu za završnu kontrolu, podnosi je istom Imenovanom telu.

6. Instalater lifta ili njegov zastupnik stavlja znak usaglašenosti u kabinu svakog lifta koji ispunjava bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz ovog pravilnika, zajedno sa identifikacionim brojem Imenovanog tela koje je učestvovalo u postupku ocenjivanja usaglašenosti i sačinjava deklaraciju o usaglašenosti.

Instalater lifta ili njegov zastupnik čuva primerak deklaracije o usaglašenosti i sertifikata o završnoj kontroli i čini ih dostupnim nadležnim organima u periodu od deset godina nakon stavljanja lifta na tržište.

 

Prilog 7

OBEZBEĐIVANJE KVALITETA BEZBEDNOSNIH KOMPONENTI

1. Obezbeđivanje kvaliteta bezbednosnih komponenti je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim imenovano telo ocenjuje sistem kvaliteta proizvođača kako bi obezbedilo da su bezbednosne komponente u skladu sa tipom navedenim u sertifikatu o pregledu tipa, da ispunjavaju zahteve iz Priloga 1 i da omogućavaju liftu u koji su pravilno ugrađene da ispuni zahteve iz ovog pravilnika.

2. Proizvođač mora da primeni odobren sistem obezbeđivanja kvaliteta za završnu kontrolu bezbednosne komponente i ispitivanja iz tačke 3. ovog priloga. Odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta je predmet provere - kontrole iz tačke 4. ovog priloga.

3. Sistem obezbeđivanja kvaliteta

3.1. Proizvođač bezbednosne komponente mora da preda prijavu za ocenjivanje usaglašenosti svog sistema obezbeđivanja kvaliteta bezbednosnih komponenti Imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. ove tačke sadrži:

- poslovno ime i adresu proizvođača, odnosno njegovog zastupnika ukoliko on podnosi prijavu;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta nijednom drugom imenovanom telu;

- sve bitne informacije za predviđenu bezbednosnu komponentu;

- dokumentaciju o sistemu obezbeđivanja kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju odobrenih bezbednosnih komponenti i primerak sertifikata o pregledu tipa.

3.2. U okviru sistema obezbeđivanja kvaliteta, svaka bezbednosna komponenta mora da bude pregledana i na odgovarajući način ispitana u skladu sa odgovarajućim srpskim standardima iz člana 8. ovog pravilnika ili se moraju sprovesti odgovarajuća ispitivanja kako bi se obezbedila usaglašenost sa odgovarajućim bitnim zahtevima iz ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtevi i tehničke specifikacije usvojene od strane proizvođača bezbednosnih komponenti moraju da budu dokumentovani na sistematičan i uredan način u obliku pisanih mera, postupaka i uputstava. Ova dokumentacija sistema obezbeđivanja kvaliteta mora da obezbedi opšte razumevanje programa kvaliteta, planova, uputstava i zapisa o njemu.

Dokumentacija iz stava 2. ove tačke, mora da sadrži odgovarajući opis:

(1) ciljeva kvaliteta;

(2) organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja za rukovodstvo u pogledu kvaliteta bezbednosne komponente;

(3) pregleda i ispitivanja koji će biti sprovedeni posle proizvodnje;

(4) načina praćenja efikasnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta;

(5) zapisa o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja, itd.

3.3. Imenovano telo mora da oceni usaglašenost sistema obezbeđivanja kvaliteta da bi utvrdilo da li taj sistem ispunjava zahteve iz tačke 3.2. ovog priloga.

Ako su zahtevi iz tačke 3.2. ovog priloga usaglašeni sa odgovarajućim srpskim standardom, pretpostavlja se da je i sistem obezbeđivanja kvaliteta usaglašen sa tim zahtevima.

Imenovano telo, odnosno odgovarajući tim iz tog tela za ocenu ispunjenosti zahteva iz tačke 3.2. ovog priloga, mora da ima najmanje jednog člana sa iskustvom u ocenjivanju predmetne tehnologije lifta. Postupak ocenjivanja usaglašenosti mora da uključi posetu prostorijama proizvođača bezbednosne komponente.

Posle sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti iz ove tačke Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je proizvođaču. Uz odluku se dostavljaju zaključci o izvršenoj proveri - kontroli i obrazloženje odluke.

3.4. Proizvođač bezbednosne komponente, sačinjava pisanu izjavu kojom se obavezuje da će ispunjavati obaveze koje proističu iz sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Proizvođač bezbednosne komponente mora da obezbedi održavanje sistema obezbeđenja kvaliteta na odgovarajući i efikasan način.

Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik mora da obaveštava Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta o svakoj nameri da izvrši neku izmenu sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo mora da proceni predložene izmene i odluči da li izmenjeni sistem obezbeđivanja kvaliteta i dalje ispunjava uslove iz tačke 3.2. ovog priloga ili je neophodno ponovno ocenjivanje.

Posle procene predloženih izmena iz stava 4. ove tačke, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je proizvođaču. Uz odluku se dostavljaju zaključci o proveri - kontroli.

4. Provera - kontrola za koju je odgovorno Imenovano telo

4.1. Cilj provere - kontrole je da se Imenovano telo uveri da proizvođač bezbednosne komponente uredno ispunjava obaveze koje proističu iz odobrenog sistema obezbeđivanja kvaliteta.

4.2. Proizvođač bezbednosne komponente mora, radi provere - kontrole, da dozvoli Imenovanom telu pristup mestima za kontrolu, za ispitivanje i za skladištenje bezbednosnih komponenti, kao i da mu obezbedi sve potrebne informacije, a naročito da mu omogući pristup:

- dokumentaciji sistema obezbeđivanja kvaliteta;

- tehničkoj dokumentaciji;

- zapisima o kvalitetu, kao što su izveštaji i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja, itd.

4.3. Imenovano telo mora da periodično vrši provere - kontrole odobrenog sistema obezbeđivanja kvaliteta kako bi se osiguralo da proizvođač bezbednosnih komponenti održava i primenjuje sistem obezbeđivanja kvaliteta i o tome sačinjava izveštaj. Izveštaj o proveri - kontroli se dostavlja proizvođaču bezbednosne komponente.

4.4. Osim provere - kontrole iz tačke 4.3. ovog priloga, Imenovano telo može da vrši nenajavljene posete proizvođaču bezbednosne komponente.

Za vreme poseta iz stava 1. ove tačke, Imenovano telo može da, ako je potrebno, sprovede ispitivanja ili da obezbedi da se ispitivanja sprovedu u cilju provere pravilnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo sačinjava izveštaj o nenajavljenoj poseti i dostavlja ga proizvođaču bezbednosne komponente, kao i izveštaj o ispitivanju, ako je ono sprovedeno.

5. Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik mora, u periodu od deset godina posle stavljanja na tržište bezbednosne komponente, da stavi na raspolaganje nadležnom organu:

- dokumentaciju iz tačke 3.1. stav 2. alineje 4. i 5. ovog priloga;

- dokumentaciju o izmenama sistema obezbeđivanja kvaliteta iz tačke 3.4. stav 3. ovog priloga;

- odluke i izveštaje Imenovanog tela iz tač. 3.3, 3.4, 4.3. i 4.4. ovog priloga.

6. Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta ili povuklo odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta dostavlja drugim Imenovanim telima sve bitne informacije o tome.

7. Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik stavlja znak usaglašenosti na svaku bezbednosnu komponentu i sačinjava deklaraciju o usaglašenosti. Uz znak usaglašenosti stavlja se identifikacioni broj Imenovanog tela, odnosno njegov jedinstveni registarski broj iz odgovarajućeg registra koji se vodi u skladu sa posebnim propisom, odgovornog za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti iz ovog priloga.

 

Prilog 8

POTPUNO OBEZBEĐIVANJE KVALITETA BEZBEDNOSNIH KOMPONENTI

1. Potpuno obezbeđivanje kvaliteta bezbednosnih komponenti je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim imenovano telo ocenjuje sistem kvaliteta proizvođača kako bi obezbedilo da bezbednosne komponente projektovane, proizvedene, kontrolisane i ispitane u skladu sa zahtevima iz Priloga 1 i omogućavaju liftu u koji su pravilno ugrađene da ispuni zahteve iz ovog pravilnika.

2. Proizvođač bezbednosne komponente mora da primeni odobren sistem obezbeđivanja kvaliteta za projekat, proizvodnju i završnu kontrolu bezbednosne komponente i ispitivanja iz tačke 3. ovog priloga. Odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta je predmet provere - kontrole iz tačke 4. ovog priloga.

3. Sistem obezbeđivanja kvaliteta

3.1. Proizvođač bezbednosne komponente mora da podnese prijavu za ocenjivanje svog sistema obezbeđivanja kvaliteta Imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. ove tačke sadrži:

- poslovno ime i adresu proizvođača, odnosno njegovog zastupnika ukoliko on podnosi prijavu;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta nijednom drugom imenovanom telu;

- sve bitne informacije o bezbednosnoj komponenti;

- tehničku dokumentaciju iz tačke 3. Priloga 4, deo A za jedan model svake kategorije bezbednosne komponente koja će biti proizvedena;

- dokumentaciju o sistemu obezbeđivanja kvaliteta.

3.2. Sistem obezbeđivanja kvaliteta mora da obezbedi usaglašenost bezbednosne komponente sa zahtevima iz ovog pravilnika koji se odnose na tu komponentu i omogući da lift u koji je ta komponenta pravilno ugrađena zadovolji zahteve iz ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtevi i tehničke specifikacije usvojene od strane proizvođača bezbednosne komponente moraju da budu dokumentovani na sistematičan i uredan način u obliku pisanih mera, procedura i uputstava.

Dokumentacija u vezi sa sistemom obezbeđivanja kvaliteta mora da obezbedi opšte razumevanje politike kvaliteta i procedura kao što su programi kvaliteta, planovi, uputstva i zapisi.

Dokumentacija iz stava 3. ove tačke mora naročito, da sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja za rukovodstvo u pogledu projektovanja i kvaliteta bezbednosne komponente;

- tehničkih projektnih specifikacija, uključujući srpske standarde iz člana 9. ovog pravilnika koji će biti primenjeni, a ako ti standardi neće biti u potpunosti primenjeni, sredstva koja će biti korišćena da se obezbedi da bitni osnovni zahtevi iz ovog pravilnika, koji se odnose na tu komponentu budu ispunjeni;

- tehnike upravljanja i verifikacije projekta, procesa i sistematskih akcija koje će se koristiti prilikom projektovanja bezbednosne komponente;

- odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole kvaliteta i obezbeđivanja kvaliteta, procesa i sistematske akcije koji će se koristiti;

- pregleda i ispitivanja koji će biti sprovedeni pre, za vreme i posle proizvodnje, kao i učestalost kojom će se sprovoditi;

- zapisa o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja, itd.;

- sredstava za praćenje ostvarenja zahtevanog kvaliteta projektovanja proizvoda i efikasnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta.

3.3. Imenovano telo mora da oceni sistem obezbeđivanja kvaliteta da bi utvrdilo da li taj sistem ispunjava uslove iz člana 3.2 ovog priloga.

Ako su zahtevi iz tačke 3.2. ovog priloga usaglašeni sa odgovarajućim srpskim standardima, pretpostavlja se da je i sistem obezbeđivanja kvaliteta usaglašen sa tim zahtevima.

Imenovano telo, odnosno odgovarajući tim iz tog tela za proveru - kontrolu mora da ima najmanje jednog člana sa iskustvom u ocenjivanju predmetne tehnologije lifta. Postupak ocenjivanja usaglašenosti mora da uključi posetu prostorijama proizvođača bezbednosne komponente.

Posle sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti iz ovog priloga, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je proizvođaču. Uz odluku se dostavljaju zaključci o izvršenoj proveri - kontroli i obrazloženje odluke.

3.4. Proizvođač bezbednosne komponente, sačinjava pisanu izjavu kojom se obavezuje da će ispunjavati obaveze koje proističu iz sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Proizvođač bezbednosne komponente mora da obezbedi održavanje sistema obezbeđenja kvaliteta na odgovarajući i efikasan način.

Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik mora da obaveštava Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta o svakoj nameri da izvrši neku izmenu sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo mora da proceni predložene izmene i odluči da li izmenjeni sistem obezbeđivanja kvaliteta i dalje ispunjava uslove iz tačke 3.2. ovog priloga ili je neophodno ponovno ocenjivanje.

Posle procene iz stava 4. ove tačke, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku, koja mora da bude obrazložena, i dostavlja je proizvođaču. Uz odluku se dostavljaju zaključci o proveri - kontroli.

4. Provera - kontrola za koju je odgovorno Imenovano telo

4.1. Cilj provere - kontrole je da se Imenovano telo uveri da proizvođač bezbednosne komponente uredno ispunjava obaveze koje proističu iz odobrenog sistema obezbeđivanja kvaliteta.

4.2. Proizvođač bezbednosne komponente mora, radi provere - kontrole, da dozvoli Imenovanom telu pristup mestima za kontrolu, za ispitivanje i za skladištenje bezbednosnih komponenti, kao i da mu obezbedi sve potrebne informacije, a naročito da mu omogući pristup:

- dokumentaciji sistema obezbeđivanja kvaliteta;

- zapisima o kvalitetu predviđenim u delu sistema kvaliteta koji se odnosi na projektovanje, kao što su rezultati analiza, proračuni, ispitivanja, itd.;

- tehničkoj dokumentaciji proizvedenih bezbednosnih komponenti;

- zapisima o kvalitetu predviđenim u delu sistema obezbeđivanja kvaliteta koji se odnosi na proizvodnju, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja itd.

4.3. Imenovano telo mora da periodično vrši provere - kontrole kako bi se uverilo da proizvođač bezbednosne komponente primenjuje i održava sistem obezbeđivanja kvaliteta i o tome sačinjava izveštaj. Izveštaj o proveri - kontroli se dostavlja proizvođaču bezbednosne komponente.

4.4. Osim provera - kontrola iz tačke 4.3. ovog priloga, Imenovano telo može da vrši nenajavljene posete proizvođaču bezbednosne komponente.

Za vreme poseta iz stava 1. ove tačke, Imenovano telo može da, ako je potrebno, sprovede ispitivanja ili da obezbedi da se ispitivanja sprovedu u cilju provere pravilnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo sačinjava izveštaj o nenajavljenoj poseti i dostavlja ga proizvođaču bezbednosne komponente, kao i izveštaj o ispitivanju, ako je ono sprovedeno.

5. Proizvođač bezbednosne komponente mora, u periodu od deset godina posle izrade poslednje bezbednosne komponente, da stavi na raspolaganje nadležnom organu:

- dokumentaciju iz tačke 3.1. stav 2. alineje 4) i 5) ovog priloga;

- dokumentaciju o izmenama sistema obezbeđivanja kvaliteta iz tačke 3.4. stav 3. ovog priloga;

- odluke i izveštaje Imenovanog tela iz tač. 3.3, 3.4, 4.3. i 4.4. ovog priloga.

Ako ni proizvođač bezbednosne komponente ni njegov zastupnik nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije, obavezu da tehničku dokumentaciju stavi na raspolaganje nadležnom organu preuzima lice koje stavlja bezbednosnu komponentu na tržište Republike Srbije.

6. Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta ili povuklo odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta dostavlja drugim Imenovanim telima sve bitne informacije o tome.

7. Proizvođač ili njegov zastupnik stavlja znak usaglašenosti na svaku bezbednosnu komponentu i sačinjava deklaraciju o usaglašenosti. Uz znak usaglašenosti stavlja se identifikacioni broj Imenovanog tela odgovornog za postupak ocenjivanja usaglašenosti iz ovog priloga, odnosno njegov jedinstveni registarski broj iz odgovarajućeg registra koji se vodi u skladu sa posebnim propisom.

 

Prilog 9

POJEDINAČNA VERIFIKACIJA LIFTA

1. Pojedinačna verifikacija lifta je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim imenovano telo ocenjuje da li lift ispunjava bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti navedene u Prilogu 1 ovog pravilnika.

2. Instalater preduzima sve neophodne aktivnosti kako bi obezbedio da proces proizvodnje i njegovo praćenje obezbeđuju usaglašenost lifta sa bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti navedenim u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Instalater lifta ili njegov zastupnik podnosi prijavu za pojedinačnu verifikaciju lifta Imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. ove tačke sadrži:

- poslovno ime i adresu instalatera lifta, odnosno njegovog zastupnika ukoliko on podnosi prijavu, kao i adresu - lokaciju zgrade ili objekta gde je lift instaliran;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta drugom Imenovanom telu;

- tehničku dokumentaciju.

3. Cilj dostavljanja tehničke dokumentacije je da se omogući analiza usaglašenosti lifta sa zahtevima iz ovog pravilnika i razumevanje projekta, instaliranja i funkcionisanja lifta.

Tehnička dokumentacija mora da sadrži:

- opšti opis lifta;

- projektne i proizvodne crteže i sheme, kao i objašnjenja neophodna za njihovo razumevanje kao i za rad lifta;

- bitne zahteve i primenjena rešenja za njihovo ispunjenje (npr. srpski standardi iz člana 8. ovog pravilnika), kao i opise primenjenih rešenja kako bi se ispunili bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz ovog pravilnika, uključujući i spisak drugih odgovarajućih primenjenih tehničkih specifikacija, ako srpski standardi nisu primenjeni. U slučaju delimično primenjenih srpskih standarda, u tehničkoj dokumentaciji se navode delovi standarda koji su primenjeni;

- rezultate svih ispitivanja ili proračuna koje je vršio ili podugovorio instalater lifta;

- primerak uputstva za upotrebu lifta;

- primerak sertifikata o pregledu tipa za ugrađene bezbednosne komponente;

- primerak deklaracije o usaglašenosti za ugrađene bezbednosne komponente.

4. Imenovano telo mora da ispita tehničku dokumentaciju i lift i sprovede odgovarajuće ispitivanje kako je navedeno u odgovarajućem srpskom standardu iz člana 8. ovog pravilnika ili drugo ekvivalentno ispitivanje, radi potvrđivanja usaglašenosti lifta sa odgovarajućim bitnim zahtevima iz ovog pravilnika.

Ako lift zadovoljava zahteve iz ovog pravilnika, Imenovano telo izdaje sertifikat o usaglašenosti koji se odnosi na sprovedena ispitivanja i stavlja ili obezbeđuje da se stavi njegov identifikacioni broj, odnosno jedinstveni registarski broj iz odgovarajućeg registra koji se vodi u skladu sa posebnim propisom.

Imenovano telo mora da ispuni odgovarajuće stranice u knjizi održavanja iz tačke 6.2. Priloga 1 ovog pravilnika.

Ako Imenovano telo odbije da izda sertifikat o usaglašenosti mora navesti razloge za odbijanje i preporučiti načine na koje se usaglašenost može postići. Kada instalater lifta ponovo podnese prijavu za pojedinačnu verifikaciju tu prijavu podnosi istom Imenovanom telu.

5. Instalater lifta ili njegov zastupnik stavlja znak usaglašenosti u kabinu svakog lifta koji ispunjava bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz ovog pravilnika, zajedno sa identifikacionim brojem Imenovanog tela koje je učestvovalo u postupku ocenjivanja usaglašenosti i sačinjava deklaraciju o usaglašenosti.

Instalater lifta ili njegov zastupnik čuva primerak deklaracije o usaglašenosti, tehničke dokumentacije i sertifikata o usaglašenosti i čini ih dostupnim nadležnim organima u periodu od deset godina nakon stavljanja lifta na tržište.

 

Prilog 10

USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU INTERNE KONTROLE PROIZVODNJE I NADGLEDANOG ISPITIVANJA BEZBEDNOSNIH KOMPONENTI U NASUMIČNIM INTERVALIMA

1. Usaglašenost sa tipom uz nadgledano ispitivanje u nasumičnim intervalima je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim imenovano telo obezbeđuje da je bezbednosna komponenta usaglašena sa tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa, da ispunjava zahteve iz Priloga 1 ovog pravilnika i da omogućava da lift u koji je pravilno ugrađena ispuni bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti iz ovog pravilnika.

2. Proizvođač bezbednosne komponente preduzima sve neophodne mere da osigura da proizvodni proces obezbedi usaglašenost proizvedene bezbednosne komponente sa tipom opisanim u sertifikatu o ispitivanju tipa i sa zahtevima iz ovog pravilnika koji se odnose na tu komponentu.

Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik podnosi prijavu za nasumičnu proveru imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži:

- poslovno ime i adresu proizvođača, odnosno njegovog zastupnika, ukoliko zastupnik podnosi prijavu;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta drugom imenovanom telu;

- sve bitne informacije o proizvedenim bezbednosnim komponentama.

3. Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik sačinjava deklaraciju o usaglašenosti i čuva njen primerak u periodu od deset godina nakon stavljanja na tržište bezbednosne komponente.

Ako ni proizvođač bezbednosne komponente ni njegov zastupnik nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije, obavezu da tehničku dokumentaciju stavi na raspolaganje nadležnom organu preuzima lice koje stavlja bezbednosnu komponentu na tržište Republike Srbije.

4. Imenovano telo, izabrano od strane proizvođača bezbednosne komponente ili njegovog zastupnika, mora da sprovede ili da obezbedi da se vrše provere bezbednosnih komponenti u nasumičnim intervalima. Odgovarajući uzorak gotovih bezbednosnih komponenti, uzetih na licu mesta od strane Imenovanog tela, mora biti pregledan i moraju se obaviti odgovarajuća ispitivanja kako je to navedeno u odgovarajućem srpskom standardu iz člana 8. ovog pravilnika ili se moraju obaviti druga ekvivalentna ispitivanja radi provere usaglašenosti proizvodnje sa odgovarajućim zahtevima iz ovog pravilnika. Ako se tokom provera utvrdi da jedna ili više bezbednosnih komponenti nisu usaglašene, Imenovano telo mora da preduzme odgovarajuće mere.

Prilikom provere bezbednosnih komponenti, proveravaju se karakteristike koje se definišu međusobnim sporazumom svih Imenovanih tela koja sprovode postupak ocenjivanja usaglašenosti iz ovog priloga, pri čemu se uzimaju u obzir osnovne karakteristike bezbednosnih komponenti navedenih u Prilogu 4 ovog pravilnika.

Imenovano telo izdaje sertifikat o usaglašenosti sa tipom, koji se odnosi na sprovedene preglede i ispitivanja, ukoliko je bezbednosna komponenta usaglašena sa zahtevima ovog pravilnika.

5. Proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik stavlja znak usaglašenosti na tu komponentu kao i identifikacioni broj Imenovanog tela, odnosno njegov jedinstveni registarski broj iz odgovarajućeg registra koji se vodi u skladu sa posebnim propisom, samostalno ili na osnovu uputstva tog tela, ali uvek pod odgovornošću tog tela tokom procesa proizvodnje.

 

Prilog 11

OBEZBEĐIVANJE KVALITETA ZA LIFTOVE

1. Obezbeđivanje kvaliteta za liftove je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim Imenovano telo ocenjuje sistem obezbeđivanja kvaliteta za liftove instalatera kako bi se obezbedilo da su liftovi usaglašeni sa odobrenim tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa, ili u skladu sa liftom projektovanim i proizvedenim u skladu sa odobrenim sistemom potpunog obezbeđenja kvaliteta u skladu sa Prilogom 12 ovog pravilnika i da ispunjavaju bitne zahteve o zaštiti zdravlja i bezbednosti iz ovog pravilnika koji se odnose na taj lift.

2. Instalater lifta mora da primeni odobren sistem obezbeđivanja kvaliteta za završnu kontrolu lifta i ispitivanja iz tačke 3. ovog priloga. Odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta je predmet provere - kontrole iz tačke 4. ovog priloga.

3. Sistem obezbeđivanja kvaliteta

3.1. Instalater lifta podnosi prijavu za ocenjivanje svog sistema obezbeđivanja kvaliteta lifta Imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. sadrži:

- poslovno ime i adresu instalatera, odnosno njegovog zastupnika ukoliko zastupnik podnosi prijavu;

- sve bitne informacije o liftovima koji će biti instalirani;

- dokumentaciju o sistemu obezbeđivanja kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju odobrenih liftova i primerak sertifikata o pregledu tipa;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta nijednom drugom Imenovanom telu.

3.2. U okviru sistema obezbeđivanja kvaliteta, svaki lift mora da bude ispitan u skladu sa odgovarajućim srpskim standardima iz člana 8. ovog pravilnika ili se moraju sprovesti druga ekvivalentna ispitivanja kako bi se obezbedila usaglašenost sa odgovarajućim bitnim zahtevima iz ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtevi i tehničke specifikacije usvojeni od strane instalatera lifta moraju da budu dokumentovani na sistematičan i uredan način u obliku pisanih mera, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu obezbeđivanja kvaliteta mora da obezbedi opšte razumevanje programa kvaliteta, planova, uputstava i zapisa o kvalitetu.

Dokumentacija iz stava 2. ove tačke mora naročito da sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta;

- organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja rukovodstva u pogledu kvaliteta lifta;

- pregleda i ispitivanja koji će biti sprovedeni pre stavljanja na tržište, uključujući, najmanje, ispitivanja iz tačke 4. podtačka (2) Priloga 6 ovog pravilnika;

- načina provere efikasnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta;

- zapisa o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja, itd.

3.3. Imenovano telo mora da oceni sistem obezbeđivanja kvaliteta da bi utvrdilo da li taj sistem ispunjava zahteve iz tačke 3.2. ovog priloga.

Ako su zahtevi iz tačke 3.2. ovog priloga usaglašeni sa odgovarajućim srpskim standardima, pretpostavlja se da je i sistem obezbeđivanja kvaliteta usaglašen sa tim zahtevima.

Imenovano telo, odnosno odgovarajući tim iz tog tela za proveru - kontrolu ispunjenosti zahteva iz tačke 3.2. ovog priloga mora da ima najmanje jednog člana sa iskustvom u ocenjivanju predmetne tehnologije lifta. Postupak ocenjivanja usaglašenosti mora da uključi i posetu prostorijama instalatera lifta, kao i posetu zgradi ili objektu (mestu) ugradnje lifta.

Posle izvršene provere - kontrole (sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti) iz stava 3. ove tačke, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku o ocenjivanju usaglašenosti, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je instalateru lifta. Uz odluku se dostavljaju zaključci o izvršenoj proveri - kontroli i obrazloženje odluke.

3.4. Instalater lifta sačinjava pisanu izjavu kojom se obavezuje da će ispunjavati obaveze koje proističu iz sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Instalater lifta mora da obezbedi održavanje sistema obezbeđenja kvaliteta na odgovarajući i efikasan način.

Instalater lifta mora da obaveštava Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta o svakoj nameri da izvrši neku izmenu sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo mora da proceni predložene izmene i odluči da li izmenjeni sistem obezbeđivanja kvaliteta i dalje ispunjava zahteve iz tačke 3.2. ovog priloga ili je neophodno ponovno ocenjivanje.

Posle procene iz stava 4. ove tačke, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku o ocenjivanju, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je instalateru lifta. Uz odluku se dostavljaju zaključci o proveri - kontroli.

4. Provera - kontrola za koju je odgovorno Imenovano telo

4.1. Cilj provere - kontrole je da se Imenovano telo uveri da instalater lifta uredno ispunjava obaveze koje proističu iz odobrenog sistema obezbeđivanja kvaliteta.

4.2. Instalater lifta mora da, radi provere - kontrole, dozvoli Imenovanom telu pristup mestima za kontrolu i ispitivanje, kao i da mu obezbedi sve potrebne informacije, a naročito da mu omogući pristup:

- dokumentaciji o sistemu obezbeđivanja kvaliteta;

- tehničkoj dokumentaciji;

- zapisima o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja, itd.

4.3. Imenovano telo mora da periodično vrši provere - kontrole kako bi se uverilo da instalater lifta održava i primenjuje sistem obezbeđivanja kvaliteta i o tome sačinjava izveštaj. Izveštaj o proveri - kontroli se dostavlja instalateru lifta.

4.4. Osim provera - kontrola iz tačke 4.3. ovog priloga, Imenovano telo može da vrši nenajavljene posete mestima za instalaciju lifta.

Za vreme poseta iz stava 1. ove tačke Imenovano telo može da, ako je potrebno, sprovede ispitivanja ili da obezbedi da se ispitivanja sprovedu u cilju provere pravilnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta, kao i pravilnog funkcionisanja lifta.

Imenovano telo sačinjava izveštaj o nenajavljenoj poseti i dostavlja ga instalateru lifta, kao i izveštaj o ispitivanju, ako je ono sprovedeno.

5. Instalater lifta mora, u periodu od deset godina posle stavljanja lifta na tržište, da stavi na raspolaganje nadležnom organu:

- dokumentaciju iz tačke 3.1. stav 2. tač. 3. i 4. ovog priloga;

- dokumentaciju o izmenama sistema obezbeđivanja kvaliteta iz tačke 3.4. stav 3. ovog priloga;

- odluke i izveštaje od Imenovanog tela iz tač. 3.3, 3.4, 4.3. i 4.4. ovog priloga.

6. Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta ili povuklo odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta dostavlja drugim Imenovanim telima sve bitne informacije o tome.

7. Instalater lifta stavlja znak usaglašenosti na svaki lift i sačinjava deklaraciju o usaglašenosti. Uz znak usaglašenosti stavlja se identifikacioni broj Imenovanog tela, odgovornog za proveru - kontrolu iz tačke 4. ovog priloga, odnosno njegov jedinstveni registarski broj iz odgovarajućeg registra koji se vodi u skladu sa posebnim propisom.

 

Prilog 12

POTPUNO OBEZBEĐIVANJE KVALITETA ZA LIFTOVE

1. Potpuno obezbeđivanje kvaliteta je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim Imenovano telo ocenjuje sistem obezbeđivanja kvaliteta instalatera i, po potrebi, projekta lifta, kako bi obezbedilo da lift zadovoljava zahteve iz ovog pravilnika koje se odnose na taj lift.

2. Instalater lifta mora da primeni odobren sistem obezbeđivanja kvaliteta za projektovanje, proizvodnju, sklapanje, instaliranje i završnu kontrolu lifta i ispitivanje iz tačke 3. ovog priloga. Odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta je predmet provere - kontrole iz tačke 4. ovog priloga.

3. Sistem obezbeđivanja kvaliteta

3.1. Instalater lifta podnesi prijavu za ocenjivanje svog sistema obezbeđivanja kvaliteta Imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. ove tačke sadrži:

- poslovno ime i adresu instalatera, odnosno njegovog zastupnika, ukoliko zastupnik podnosi prijavu;

- sve bitne informacije o liftovima koje će biti instalirani, a naročito informacije koje doprinose razumevanju odnosa između konstrukcije i funkcionisanja lifta;

- dokumentaciju o sistemu obezbeđivanja kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju iz tačke 3. Priloga 4, deo B;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta drugom Imenovanom telu.

3.2. Sistem obezbeđivanja kvaliteta mora da obezbedi usaglašenost lifta sa zahtevima iz ovog pravilnika koji se odnose na taj lift.

Svi elementi, zahtevi i tehničke specifikacije usvojeni od strane instalatera lifta moraju da budu dokumentovani na sistematičan i uredan način u obliku pisanih mera, procedura i uputstava. Dokumentacija u vezi sa sistemom obezbeđivanja kvaliteta mora da obezbedi opšte razumevanje procedura kao što su programi, planovi, uputstva i zapisi o kvalitetu.

Dokumentacija iz stava 2. ove tačke, mora, naročito, da sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja menadžmenta u pogledu projektovanja i kvaliteta liftova;

- tehničkih projektnih specifikacija, uključujući srpske standarde iz člana 8. ovog pravilnika koji će biti primenjeni, a ako ti standardi neće biti u potpunosti primenjeni, sredstva koja će biti korišćena da se obezbedi da zahtevi iz ovog pravilnika koji se odnose na liftove budu ispunjeni;

- tehnika upravljanja i verifikacije projekta, procesa i sistematskih akcija koje će se koristiti prilikom projektovanja liftova;

- pregleda i ispitivanja koji će biti sprovedeni pri prijemu materijala, komponenti i podsklopova;

- odgovarajućih tehnika sklapanja, ugradnje i kontrole kvaliteta, procesa i redovnih aktivnosti akcija koje će se koristiti;

- pregleda i ispitivanja koji će biti sprovedeni pre (kontrola uslova ugradnje, vozno okno, prostorija sa mašinskim komandama, itd.), za vreme i posle instalacije (uključujući, najmanje, ispitivanja iz tačke 4. stav 2. Priloga 6 ovog pravilnika;

- zapisa o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja itd.;

- sredstava za praćenje ostvarenja zahtevanog kvaliteta projektovanja i instaliranja i efikasnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta.

3.3. Pregled projekta

Kada projekat nije u potpunosti usklađen sa srpskim standardima iz člana 8. ovog pravilnika, Imenovano telo mora da utvrdi da li je projekat u skladu sa odredbama ovog pravilnika i ako jeste, izda instalateru sertifikat o pregledu projekta, navodeći ograničenja validnosti sertifikata i dajući podatke potrebne za identifikaciju odobrenog projekta.

3.4. Ocenjivanje sistema obezbeđivanja kvaliteta

Imenovano telo mora da oceni sistem obezbeđivanja kvaliteta da bi utvrdilo da li taj sistem ispunjava zahteve iz tačke 3.2. ovog priloga.

Ako su zahtevi iz tačke 3.2. ovog priloga, usaglašeni sa odgovarajućim srpskim standardima, pretpostavlja se da je i sistem obezbeđivanja kvaliteta usaglašen sa tim zahtevima.

Imenovano telo, odnosno odgovarajući tim iz tog tela za proveru - kontrolu ispunjenosti zahteva iz tačke 3.2. ovog priloga mora da ima najmanje jednog člana sa iskustvom u proceni predmetne tehnologije lifta. Postupak ocenjivanja usaglašenosti mora da uključi i posetu prostorijama instalatera lifta, kao i posetu objektu odnosno mestu ugradnje lifta.

Posle izvršene provere - kontrole (sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti) iz stava 3. ove tačke, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku o ocenjivanju usaglašenosti, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je instalateru lifta. Uz odluku se dostavljaju zaključci o izvršenoj proveri - kontroli.

3.5. Instalater lifta sačinjava pisanu izjavu kojom se obavezuje da će ispunjavati obaveze koje proističu iz sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Instalater lifta mora da obezbedi održavanje sistema obezbeđenja kvaliteta na odgovarajući i efikasan način.

Instalater lifta mora da obaveštava Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta o svakoj nameri da izvrši neku izmenu sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo mora da proceni predložene izmene i odluči da li izmenjeni sistem obezbeđivanja kvaliteta i dalje ispunjava zahteve iz tačke 3.2. ili je neophodno ponovno ocenjivanje.

Posle procene iz stava 8. ove tačke, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je instalateru lifta. Uz odluku se dostavljaju zaključci o proveri - kontroli.

4. Provera - kontrola za koju je odgovorno Imenovano telo

4.1. Cilj provere - kontrole je da se Imenovano telo uveri da instalater lifta uredno ispunjava obaveze koje proističu iz odobrenog sistema obezbeđivanja kvaliteta.

4.2. Instalater lifta mora da, radi provere - kontrole, dozvoli Imenovanom telu pristup mestima za projektovanje, proizvodnju, sklapanje, instaliranje pregledanje i skladištenje, kao i da mu obezbedi sve potrebne informacije, a naročito da mu omogući pristup:

- dokumentaciji sistema obezbeđivanja kvaliteta;

- zapisima o kvalitetu predviđenim u delu sistema obezbeđivanja kvaliteta koji se odnosi na projektovanje, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja, itd.;

- zapisima o kvalitetu predviđenim u delu sistema obezbeđivanja kvaliteta koji se odnose na nabavku i ugradnju, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja itd.

4.3. Imenovano telo mora da periodično vrši provere - kontrole kako bi se uverilo da instalater lifta primenjuje i održava sistem obezbeđivanja kvaliteta i o tome sačinjava izveštaj. Izveštaj o proveri - kontroli se dostavlja instalateru lifta.

4.4. Osim provera - kontrola iz tačke 4.3. ovog priloga, Imenovano telo može da vrši nenajavljene posete instalateru lifta.

Za vreme poseta iz stava 1. ove tačke, Imenovano telo može da, ako je potrebno, sprovede ispitivanja ili da obezbedi da se ispitivanja sprovedu u cilju provere pravilnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo sačinjava izveštaj o nenajavljenoj poseti i dostavlja ga instalateru lifta, kao i izveštaj o ispitivanju, ako je ono sprovedeno.

5. Instalater lifta mora, u periodu od deset godina posle izrade poslednjeg lifta, da stavi na raspolaganje nadležnom organu:

- dokumentaciju iz tačke 3.1 stav 2. alineje 3. i 4. ovog priloga;

- izmene iz tačke 3.5. stav 3. ovog priloga;

- odluke i izveštaje od Imenovanog tela iz tačke 3.3, 3.4, 3.5, 4.3. i 4.4. ovog priloga. Kada instalater lifta nije registrovan u Republici Srbiji obaveze iz stava 1. ove tačke preuzima Imenovano telo.

6. Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta ili povuklo odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta dostavlja drugim Imenovanim telima sve bitne informacije o tome.

7. Instalater lifta stavlja znak usaglašenosti na svaki lift i sačinjava deklaraciju o usaglašenosti. Uz znak usaglašenosti stavlja se identifikacioni broj Imenovanog tela, odgovornog za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti iz ovog priloga, odnosno njegov jedinstveni registarski broj iz odgovarajućeg registra koji se vodi u skladu sa posebnim propisom.

 

Prilog 13

OBEZBEĐIVANJE KVALITETA PROIZVODNJE

1. Obezbeđivanje kvaliteta proizvodnje je postupak ocenjivanja usaglašenosti kojim Imenovano telo ocenjuje sistem obezbeđivanja kvaliteta proizvodnje instalatera kako bi obezbedilo da je instalirani lift u skladu sa odobrenim tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa, ili u skladu sa liftom projektovanim i proizvedenim u skladu sa odobrenim sistemom obezbeđivanja kvaliteta u skladu sa Prilogom 12 ovog pravilnika i da ispunjava zahteve o zaštiti zdravlja i bezbednosti iz ovog pravilnika koji se odnose na taj lift.

2. Instalater lifta mora da primeni odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta za proizvodnju, montažu, završnu kontrolu lifta i ispitivanja iz tačke 3. ovog priloga. Odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta je predmet provere - kontrole iz tačke 4. ovog priloga.

3. Sistem obezbeđivanja kvaliteta

3.1. Instalater lifta podnosi prijavu za ocenjivanje svog sistema obezbeđivanja kvaliteta Imenovanom telu po svom izboru.

Prijava iz stava 1. ove tačke sadrži:

- poslovno ime i adresu instalatera, odnosno njegovog zastupnika ukoliko zastupnik podnosi prijavu iz stava 1. ove tačke;

- sve bitne informacije o liftovima koji će biti instalirani;

- dokumentaciju o sistemu obezbeđivanja kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju odobrenog tipa i primerak sertifikata o pregledu tipa lifta koji će biti instaliran;

- pisanu izjavu da ista prijava nije podneta drugom imenovanom telu.

3.2. Sistem obezbeđivanja kvaliteta mora da obezbedi usaglašenost lifta sa zahtevima iz ovog pravilnika koji se odnose na taj lift.

Svi elementi, zahtevi i tehničke specifikacije usvojeni od strane instalatera lifta moraju da budu dokumentovani na sistematičan i uredan način u obliku pisanih mera, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu obezbeđenja kvaliteta mora da obezbedi opšte razumevanje programa, planova, uputstava za postizanje kvaliteta i zapisa o kvalitetu.

Dokumentacija iz stava 2. ove tačke, mora naročito, da sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja za rukovodstvo u pogledu kvaliteta liftova;

- tehnike proizvodnje, kontrole kvaliteta i obezbeđivanja kvaliteta, procese i sistematske akcije koji će se koristiti;

- pregleda i ispitivanja koji će biti sprovedeni pre, za vreme i posle instaliranja (uključujući najmanje ispitivanja iz tačke 4. stav 2) Priloga 6 ovog pravilnika;

- zapisa o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja itd.;

- sredstava za praćenje ostvarenja zahtevanog kvaliteta lifta i efikasnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta.

3.3. Imenovano telo mora da oceni sistem obezbeđivanja kvaliteta da bi utvrdilo da li taj sistem ispunjava zahteve iz tačke 3.2. ovog priloga.

Ako su zahtevi iz tačke 3.2. ovog priloga usaglašeni sa odgovarajućim srpskim standardima, pretpostavlja se da je i sistem obezbeđivanja kvaliteta usaglašen sa tim zahtevima.

Imenovano telo, odnosno odgovarajući tim iz tog tela za proveru - kontrolu ispunjenosti zahteva iz tačke 3.2 ovog priloga mora da ima najmanje jednog člana sa iskustvom u proceni predmetne tehnologije lifta. Postupak ocenjivanja usaglašenosti mora da uključi i posetu prostorijama instalatera lifta.

Posle izvršene provere - kontrole (sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti) iz stava 3. ove tačke, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku o ocenjivanju usaglašenosti, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je instalateru lifta. Uz odluku se dostavljaju zaključci o izvršenoj proveri - kontroli.

3.4. Instalater lifta sačinjava pisanu izjavu kojom se obavezuje da će ispunjavati obaveze koje proističu iz sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Instalater lifta mora da obezbedi održavanje sistema obezbeđenja kvaliteta na odgovarajući i efikasan način.

Instalater lifta mora da obaveštava Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta o svakoj nameri da izvrši neke izmene sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo mora da proceni predložene izmene i odluči da li izmenjeni sistem obezbeđivanja kvaliteta i dalje ispunjava uslove iz tačke 3.2. ovog priloga ili je neophodno ponovno ocenjivanje.

Posle procene iz stava 4. ove tačke, Imenovano telo donosi odgovarajuću odluku o ocenjivanju, koja mora da bude obrazložena i dostavlja je instalateru lifta. Uz odluku se dostavljaju zaključci o proveri - kontroli.

4. Provera - kontrola za koju je odgovorno Imenovano telo

4.1. Cilj provere - kontrole je da se Imenovano telo uveri da instalater lifta u potpunosti ispunjava obaveze koje proističu iz odobrenog sistema obezbeđivanja kvaliteta.

4.2. Instalater lifta mora da, radi provere - kontrole, dozvoli Imenovanom telu pristup mestima za proizvodnju, pregled, sklapanje, instaliranje, ispitivanje i skladištenje, kao i da mu obezbedi sve potrebne informacije, a naročito da mu omogući pristup:

- dokumentaciji o sistemu obezbeđivanja kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju;

- zapisima o kvalitetu, kao što su izveštaji o kontrolisanju i podaci o ispitivanju, podaci o etaloniranju, izveštaji o kvalifikacijama uključenog osoblja, itd.

4.3. Imenovano telo mora da periodično vrši provere - kontrole kako bi se uverilo da instalater lifta primenjuje i održava sistem obezbeđivanja kvaliteta i o tome sačinjava izveštaj. Izveštaj o proveri - kontroli se dostavlja instalateru lifta.

4.4. Osim provera - kontrola iz tačke 4.3 ovog priloga Imenovano telo može da vrši nenajavljene posete instalateru.

Za vreme poseta iz stava 1. ove tačke, Imenovano telo može da, ako je potrebno, sprovede ispitivanja ili da obezbedi da se ispitivanja sprovedu u cilju provere pravilnog funkcionisanja sistema obezbeđivanja kvaliteta.

Imenovano telo sačinjava izveštaj o nenajavljenoj poseti i dostavlja ga instalateru lifta, kao i izveštaj o ispitivanju, ako je ono sprovedeno.

5. Instalater lifta mora, u periodu od deset godina posle izrade poslednjeg lifta, da stavi na raspolaganje nadležnom organu:

- dokumentaciju iz tačke 3.1. stav 2. alineje 3. i 4. ovog priloga;

- izmene iz tačke 3.4 stav 3. ovog priloga;

- odluke i izveštaje Imenovanog tela iz tačke 3.3, 3.4, 4.3. i 4.4. ovog priloga.

6. Imenovano telo koje je odobrilo sistem obezbeđivanja kvaliteta ili povuklo odobreni sistem obezbeđivanja kvaliteta dostavlja drugim Imenovanim telima sve bitne informacije o tome.

7. Instalater lifta stavlja znak usaglašenosti na svaki lift i sačinjava deklaraciju o usaglašenosti. Uz znak usaglašenosti stavlja se identifikacioni broj Imenovanog tela, odgovornog za ocenjivanje usaglašenosti iz ovog priloga, odnosno njegov jedinstveni registarski broj iz odgovarajućeg registra koji se vodi u skladu sa posebnim propisom.

 

Prilog 14

ZAHTEVI KOJE MORA DA ISPUNI TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI DA BI BILO IMENOVANO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

1. Da bi bilo imenovano za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti ovog pravilnika, telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ispuni zahteve iz tač. 2-11. ovog priloga.

2. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima status pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji.

3. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da bude nezavisno od svih strana zainteresovanih za rezultate ocenjivanja usaglašenosti ("treća strana") i nezavisno od organizacije i proizvoda čiju usaglašenost ocenjuje.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je član poslovnog ili profesionalnog udruženja koje predstavlja organizacije uključene u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, snabdevanja, sklapanja, korišćenja ili održavanja liftova ili bezbednosnih komponenti čiju usaglašenost ocenjuje, može biti imenovano pod uslovom da dokaže svoju nezavisnost i odsustvo sukoba interesa.

4. Telo za ocenjivanje usaglašenosti, njegov direktor, odnosno članovi izvršnog odbora direktora, izvršni direktori ili članovi nadzornog odbora i sl. tog tela (u daljem tekstu: najviše rukovodstvo), kao i zaposlena i druga lica angažovana za sprovođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti (u daljem tekstu: osoblje) ne smeju da budu projektanti, proizvođači, isporučioci, instalateri, kupci, korisnici ili održavaoci liftova i bezbednosnih komponenti za liftove čiju usaglašenost ocenjuju, niti smeju da budu zastupnici bilo koje od tih strana. Ovim se ne dovodi u pitanje upotreba ocenjenih liftova ili bezbednosnih komponenti za liftove neophodnih za rad tog tela ili upotreba liftova ili bezbednosnih komponenti za liftove u lične svrhe.

Najviše rukovodstvo tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i njegovo osoblje ne smeju da budu direktno uključeni u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, isporuke, instaliranja, korišćenja ili održavanja predmetnih liftova ili bezbednosnih komponenti za liftove, niti da budu zastupnici bilo koje strane uključene u te aktivnosti. Oni ne smeju da sprovode aktivnosti koje bi mogle da utiču na njihovo prosuđivanje i integritet u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje su imenovana, što se naročito odnosi na pružanje konsultantskih usluga.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da obezbedi da aktivnosti njegovih podizvođača ne ugrožavaju poverljivost, objektivnost i nepristrasnost u sprovođenju aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti.

5. Telo za ocenjivanje usaglašenosti i njegovo osoblje dužno je da sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti sa najvišim stepenom profesionalnog integriteta i sa neophodnom tehničkom kompetentnošću u određenoj oblasti i ne sme da bude izloženo bilo kakvim pritiscima ili drugim razlozima i uticajima, posebno finansijskim, koji bi mogli da utiču na donošenje odluke i rezultate sprovedenih aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, naročito od strane lica ili grupa lica koje su zainteresovane za rezultate tih aktivnosti.

6. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da bude kompetentno za sprovođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa postupkom ocenjivanja usaglašenosti za koji traži imenovanje, bez obzira da li te aktivnosti obavlja to telo ili se te aktivnosti obavljaju pod njegovom odgovornošću.

Za svaku kategoriju liftova ili bezbednosnih komponenti za liftove, kao i za svaki postupak ocenjivanja usaglašenosti, za koje telo za ocenjivanje usaglašenosti traži imenovanje, to telo, i pre i posle imenovanja, mora da ima na raspolaganju:

1) osoblje sa tehničkim znanjem, kao i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

2) opise procedura u skladu sa kojima se sprovodi ocenjivanje usaglašenosti, pri čemu mora da se obezbedi transparentnost, kao i staranje o istovetnoj primeni tih procedura. Takođe, telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima i da primenjuje pravila i procedure kojima su jasno razgraničene aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koje sprovodi u svojstvu imenovanog tela i aktivnosti koje sprovodi u drugom svojstvu ili bilo koje druge aktivnosti;

3) procedure za izvršavanje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koje uzimaju u obzir odgovarajuće aspekte organizacije isporučioca i proizvoda čiju usaglašenost ocenjuje, kao što su: veličina, delatnost i struktura isporučioca, nivo složenosti tehnologije predmetnog proizvoda, masovna ili serijska priroda proizvodnog procesa.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima i da primenjuje odgovarajuću proceduru kojom je uredilo postupak odlučivanja po prigovorima na rad tog tela i donete odluke.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da raspolaže svim neophodnim sredstvima kako bi moglo da, na odgovarajući način, obavlja tehničke i administrativne poslove u vezi sa aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti, kao i da ima pristup svoj neophodnoj opremi ili objektima.

7. Osoblje zaduženo za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, mora da ima i:

1) odgovarajuće stručno i tehničko obrazovanje i radno iskustvo, odnosno odgovarajuću tehničku i stručnu obuku koja obuhvata sve aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti u vezi sa kojima je telo imenovano;

2) odgovarajuće poznavanje zahteva za ocenjivanje koje sprovodi i ovlašćenje za obavljanje tih ocenjivanja;

3) odgovarajuće poznavanje i razumevanje bitnih zahteva iz Priloga 1 ovog pravilnika, relevantnih standarda iz čl. 8-9. ovog pravilnika i relevantnih odredaba zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisa koji su doneti na osnovu tog zakona, posebno propisa kojima se obezbeđuje usklađenost sa harmonizovanim zakonodavstvom Evropske unije;

4) sposobnost pripreme isprava o usaglašenosti, zapisa i izveštaja o izvršenim aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom.

8. Nepristrasnost tela za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno njegovog najvišeg rukovodstva i osoblja koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti mora da bude garantovana.

Zarade, naknade, odnosno nagrade osoblja koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti ne smeju da zavise od broja obavljenih ocenjivanja, niti od rezultata takvih ocenjivanja.

9. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu od profesionalne delatnosti.

10. Telo za ocenjivanje usaglašenosti i njegovo osoblje moraju da poštuju poverljivost podataka i informacija u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti, u skladu sa zakonom. Ovim se ne dovode u pitanje obaveze koje telo za ocenjivanje usaglašenosti ima prema nadležnim organima. Prava svojine štite se u skladu sa zakonom.

11. Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da učestvuje u relevantnim aktivnostima organizacija za standardizaciju i aktivnostima grupa koje se osnivaju sa ciljem obezbeđivanja koordinacije imenovanih i/ili prijavljenih tela, odnosno da obezbedi da njegovo osoblje koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti bude upoznato sa aktivnostima tih organizacija i grupa. Imenovano telo, po pravilu, primenjuje smernice i druge akte grupa za koordinaciju imenovanih i/ili prijavljenih tela, u cilju konzistentnog i jednako kvalitetnog obavljanja poslova i sprovođenja aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti.