Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTAMA MERILA KOJA PODLEŽU ZAKONSKOJ KONTROLI

("Sl. glasnik RS", br. 37/2021 i 84/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sve vrste merila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, kontrole i bezbednosti saobraćaja i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, za koje je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti ili odobrenje tipa merila, odnosno overavanje merila, vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), kao i vrste merila čije overavanje obavljaju privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćena tela).

Član 2

Merila koja podležu zakonskoj kontroli i vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj

Naziv merila

Vremenski intervali periodičnog overavanja merila (u godinama)

1

2

3

1.

Materijalizovane mere dužine (merila dužine opšte namene)
- merne trake dužine do 3 m
- složiva merila dužine do 2 m
- merne trake dužine preko 3 m*
- složiva merila dužine preko 2 m*
- metri za tekstil*
- merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima*
- merni lenjiri*
- merne trake s viskom*

-
-
2
2
2
2

2
2

2.

Merila dimenzija*
- merila dužine (mašine za merenje dužine žice i kabla)
- merila površine
- merila više dimenzija

2

2
2

3.

Materijalizovane mere - ugostiteljske posude

-

4.

Mlekomeri i laktofrizi

3

5.

Drumske i železničke cisterne sa merenjem nivoa*

2

6.

Nepokretni rezervoari
- betonski
- vertikalni cilindrični
- horizontalni cilindrični
- ostali

15
10
5
5

7.

Merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila*

1

8.

Automatska merila nivoa tečnosti*

2

9.

Merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda* (npr. uređaji za točenje goriva, uređaji za točenje tečnog naftnog gasa)

1

10.

Vodomeri*

5

11.

Gasomeri*

5

12.

Uređaji za konverziju zapremine*

5

13.

Tegovi klasa tačnosti F2, M1, M2 koje se koriste u prometu roba i usluga

2

14.

Neautomatske vage *
- klase tačnosti (I), (II), (III) i (IIII) do 9000 kg
- klase tačnosti (I), (II), (III) i (IIII) preko 9000 kg

2
1

15.

Automatske vage *
- za pojedinačno merenje
- dozirne
- sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja
- sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja
- za merenje mase šinskih i drumskih vozila u pokretu

1

16.

Manometri za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama*

2

17.

Manometri za merenje pritiska u pneumaticima*

1

18.

Merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila*

1

19.

Merila gustine tečnosti koja se koriste u prometu roba i usluga
- areometri
- elektronska merila gustine*

5
1

20.

Alkoholometri

5

21.

Etilometri*

0,5

22.

Vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica*

1

23.

Analizatori izduvnih gasova*

1

24.

Opacimetri*

1

25.

Refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga*

1

26.

Analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu*

1

27.

Medicinski termometri koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama*

2

28.

Merni transformatori koji se koriste za obračun električne energije

-

29.

Brojila električne energije*
- za indirektno priključenje
- za direktno i poluindirekno priključenje

8
12

30.

Uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi)

1

31.

Taksimetri*

1

32.

Merila brzine vozila u saobraćaju*

1

33.

Merila toplotne energije*
- kompletno
- kombinovano - podsklop senzor protoka
- kombinovano - podsklop računska jedinica
- kombinovano - podsklop temperaturni par

5

34.

Merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava*:
- merni uređaji kod elektrokardiografa
- merni uređaji kod defibrilatora
- merni uređaji kod višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenata
- merni uređaji kod infuzionih i perfuzionih pumpi
- merni uređaji kod dijaliznih aparata
- merni uređaji kod neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova
- merni uređaji kod ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja
- merni uređaji kod visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora

1

35.

Merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava*:
- merni uređaji kod mehaničkih ventilatora ili respiratora
- merni uređaji kod anestezioloških sistema

0,5

36.

Dozimetri

2

Član 3

Vremenski interval periodičnog overavanja počinje da se računa od datuma kada je izvršeno ocenjivanje usaglašenosti, odnosno od datuma prvog overavanja merila.

Član 4

Merila za koja je u koloni 3 "Vremenski intervali periodičnog overavanja merila (u godinama)" Tabele iz člana 2. ovog pravilnika upisana (-) ne podležu periodičnom overavanju.

Merila iz Tabele iz člana 2. ovog pravilnika koja su označena zvezdicom (*), overavaju se samo ako je za ta merila izdato uverenje o odobrenju tipa, odnosno periodično se overavaju samo ako je za ta merila sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti sa propisanim zahtevima.

Član 5

Merilo koje je u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedeno pod rednim brojem 28. za koje je upisana (-) u koloni 3 "Vremenski intervali periodičnog overavanja merila (u godinama)", podleže samo prvom overavanju.

Merila navedena u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika ne podležu prvom overavanju ukoliko su usaglašena sa propisima kojima se bliže uređuju zahtevi za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, automatske vage, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija, analizatore izduvnih gasova, medicinska sredstva i za neautomatske vage, i ako su označena u skladu sa tim propisima.

Član 6

Direkcija obavlja overavanje vrsta merila koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod rednim br. 6, 7. i 36.

Overavanje vrsta merila koja su navedena u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika, osim merila navedenih u stavu 1. ovog člana obavljaju ovlašćena tela.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli ("Službeni glasnik RS", br. 13/18, 45/19 i 93/20).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".