Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2017. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) kontaminenti jesu hemijske supstance koje nisu namerno dodate hrani, ali mogu biti prisutne kao rezultat različitih faza njene proizvodnje, pakovanja, transporta ili držanja, kao i poreklom iz životne sredine;

2) mikrobiološki kriterijum jeste kriterijum na osnovu koga se definiše prihvatljivost proizvoda, proizvodne partije (šarže, serije ili lota proizvoda) ili proizvodnog procesa, zasnovan na odsustvu, prisustvu ili broju mikroorganizama, odnosno na količini njihovih toksina ili metabolita, po jedinici mase, zapremine, površine ili proizvodne partije;

3) monitoring hrane životinjskog porekla jeste sistemsko sprovođenje uzorkovanja i ispitivanja hrane životinjskog porekla, sakupljanje, obrada i ocena podataka o rezultatima ispitivanja radi praćenja stepena usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla;

4) nadležni organ jeste ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva;

5) ovlašćena laboratorija jeste laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka u programu monitoringa;

6) pakovanje jeste hrana životinjskog porekla upakovana i označena tako da se označeni sastav i količina ne mogu promeniti bez otvaranja tj. kod kojeg se prilikom otvaranja, vidno i trajno oštećuje ambalaža;

7) proizvodna partija (šarža, serija ili lot) jeste grupa ili niz prepoznatljivih proizvoda koji su proizvedeni tokom određenog procesa pod identičnim uslovima i na određenom mestu u toku jednog proizvodnog perioda;

8) službena kontrola jeste bilo koji oblik kontrole koji nadležni organ sprovodi radi provere usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla;

9) službeni uzorak jeste uzorak hrane životinjskog porekla i uzorak površina koje su od značaja za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porekla, uzet od strane nadležnog inspektora ili ovlašćenog lica;

10) uzorak jeste jedna ili više jedinica proizvoda ili deo predmeta ispitivanja, odabran na različite načine iz skupa ili većeg dela skupa, koji je namenjen da obezbedi informaciju o određenoj osobini tog proizvoda ili predmeta ispitivanja, a na osnovu koje će se doneti odluka o tom proizvodu ili predmetu ispitivanja ili o njegovom proizvodnom procesu;

11) uzorkovanje jeste uzimanje hrane životinjskog porekla i uzoraka površina koje su od značaja za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porekla, kako bi se putem ispitivanja utvrdila usaglašenost sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla;

12) usaglašenost sa kriterijumima jeste dobijanje rezultata ispitivanja propisanih ovim pravilnikom, na osnovu kriterijuma propisanih za uzimanje uzoraka, sprovođenje ispitivanja i korektivnih mera u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;

13) hrana životinjskog porekla jeste hrana koja je namenjena za ishranu ljudi u neprerađenom, delimično prerađenom ili prerađenom obliku, a potiče od životinja.

Član 3

Monitoring iz člana 1. ovog pravilnika obuhvata hranu životinjskog porekla koja je proizvedena na teritoriji Republike Srbije i sprovodi se u objektima za:

1) proizvodnju hrane životinjskog porekla;

2) skladištenje i distribuciju;

3) prodaju na malo proizvoda životinjskog porekla.

Izuzetno od stava 1. ovog člana monitoring obuhvata i hranu životinjskog porekla koja je uvezena na teritoriju Republike Srbije, i to:

1) mehanički separisano meso (MSM);

2) mleko u prahu i surutku u prahu;

3) proizvode od jaja - u tečnom stanju;

4) ribu;

5) proizvode od ribe, nespecificirani - kuvani;

6) želatin i kolagen.

Član 4

Program monitoringa izrađuje se na osnovu:

1) postojećeg stanja u sistemu bezbednosti hrane životinjskog porekla, uključujući i podatke o nebezbednoj hrani na lokalnom tržištu, u regionu i iz uvoza;

2) podataka o proizvodnji i potrošnji hrane životinjskog porekla;

3) podataka o ranije utvrđenim neusaglašenostima tokom službenih kontrola hrane životinjskog porekla;

4) informacija iz Sistema za brzo obaveštavanje i uzbunjivanje za hranu (Rapid alert system for food and feed/RASFF).

Član 5

Ciljevi sprovođenja Programa monitoringa su:

1) utvrđivanje nivoa kontaminenata i trendova učestalosti pojave mikroorganizama i ostalih štetnih materija u hrani životinjskog porekla;

2) utvrđivanje otpornosti zoonotskih i komensalnih bakterija na antimikrobna sredstva, kao i prikupljanje i obrada podataka iz ovih ispitivanja;

3) prikupljanje podataka iz monitoringa koji se koriste za analizu rizika, za pojedine kategorije hrane i na taj način doprinose povećanju zaštite zdravlja i drugih interesa potrošača;

4) provera važećih standarda i maksimalno dozvoljenih količina propisanih za pojedine vrste hrane.

Član 6

Program monitoringa sadrži:

1) potrebna sredstva za finansiranje Programa monitoringa;

2) mere koje će se preduzeti u slučaju prisustva mikrobioloških, hemijskih i bioloških opasnosti;

3) strukturu organa i organizacija za sprovođenje Programa monitoringa;

4) druge parametre od značaja za sprovođenje Programa monitoringa, i to:

(1) Plan monitoringa kojim se određuje uzimanje uzoraka za mikrobiloška i hemijska ispitivanja,

(2) uslove i način uzimanja i čuvanja uzorka i laboratorijske metode.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2017. godinu, koji je sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE