Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

("Sl. glasnik RS", br. 16/2018 i 5/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za izdavanje licenci:

1) pravnom licu ili preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;

2) pravnom licu i odgovornom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

Član 2

Licence iz člana 1. ovog pravilnika izdaju se na zahtev pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica - za obavljanje poslova odgovornog lica, u zavisnosti od poslova koje namerava da obavlja podnosilac zahteva.

Član 3

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za izdavanje licence, licencu rešenjem izdaje ministar nadležan za poslove rada (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa zakonom.

Član 4

Troškove izdavanja licence, što uključuje i troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova za njeno izdavanje ili obnavljanje, snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence.

Izdavanje licence pravnom licu ili preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Član 5

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu može se izdati na zahtev pravnog lica ili preduzetnika, pod uslovom da pravno lice, odnosno preduzetnik ima u radnom odnosu najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom koji imaju stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka, položenim stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno zaštite na radu i ako osnivaču ili sa njim povezanom licu, odnosno preduzetniku ili sa njim povezanom licu u smislu propisa o privrednim društvima licenca izdata u skladu sa zakonom nije oduzeta u prethodne tri godine.

Član 6

Zahtev za izdavanje ili obnavljanje licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu sadrži:

1) naziv (poslovno ime) pravnog lica, odnosno preduzetnika;

2) sedište i adresu pravnog lica, odnosno preduzetnika;

3) matični broj pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Uz zahtev pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi kopiju:

1) ugovora o radu;

2) dokaza o radnom iskustvu zaposlenih iz člana 5. ovog pravilnika;

3) dokaza o uplati troškova izdavanja ili obnavljanja licence.

Izdavanje licence pravnom i odgovornom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Član 7

Licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline izdaje se, posebno, za svaku vrstu poslova utvrđenu u čl. od 8. do 11. ovog pravilnika.

Član 8

Licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad može se izdati na zahtev pravnog lica koje:

1) može efikasno da primeni metodologije pregleda i provere opreme za rad utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

2) u radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenog:

(1) diplomiranog inženjera mašinstva ili specijalistu strukovnog inženjera mašinstva ili diplomiranog inženjera rudarstva ili specijalistu strukovnog inženjera rudarstva,

(2) diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva ili specijalistu strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva,

(3) diplomiranog inženjera tehnologije ili specijalistu strukovnog inženjera tehnologije,

(4) diplomiranog inženjera zaštite na radu ili specijalistu strukovnog inženjera zaštite na radu,

(5) sa licencom za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad (odgovorno lice), na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;

3) po osnovu prava svojine, zakupa ili lizinga poseduje instrumente i uređaje za preglede i provere opreme za rad, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

Zaposleni iz stava 1. tačka 2) podtač. od (1) do (4) ovog člana moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima pregleda i provere opreme za rad, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 9

Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline - hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti, može se izdati na zahtev pravnog lica koje:

1) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja hemijskih štetnosti kvalitativnom i kvantitativnom analizom, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;

2) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja fizičkih štetnosti (buke, vibracija i štetnih zračenja - osim jonizujućih zračenja), u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;

3) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja mikroklime i određivanja kvaliteta mikroklimatskih parametara, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;

4) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja i merenja kvaliteta osvetljenja u radnim prostorijama i na radnim mestima, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;

5) u radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenog:

(1) diplomiranog inženjera tehnologije ili diplomiranog hemičara ili diplomiranog fizikohemičara ili specijalistu strukovnog inženjera tehnologije ili specijalistu strukovnog hemičara ili specijalistu strukovnog fizikohemičara,

(2) lekara specijalistu medicine rada ili lekara specijalistu higijene,

(3) diplomiranog inženjera mašinstva ili diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva ili diplomiranog fizičara ili specijalistu strukovnog inženjera mašinstva ili specijalistu strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva ili specijalistu strukovnog fizičara ili diplomiranog inženjera rudarstva ili specijalistu strukovnog inženjera rudarstva,

(4) diplomiranog inženjera zaštite na radu ili specijalistu strukovnog inženjera zaštite na radu,

(5) sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline (odgovorno lice), na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;

6) po osnovu prava svojine, zakupa ili lizinga poseduje instrumente i uređaje, odnosno laboratorije za ispitivanja i analize u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

Zaposleni iz stava 1. tačka 5) podtač. od (1) do (4) ovog člana moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja uslova radne okoline, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 10

Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline - bioloških štetnosti može se izdati na zahtev pravnog lica koje:

1) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja prisutnosti bioloških štetnosti u radnoj okolini, i to kvantitativnom i kvalitativnom analizom uzorka prisutnosti bioloških štetnosti;

2) u radnom odnosu ima najmanje jednog zaposlenog diplomiranog biologa ili diplomiranog ekologa ili diplomiranog molekularnog biologa i fiziologa ili specijalistu strukovnog biologa ili specijalistu strukovnog ekologa;

3) u radnom odnosu ima najmanje jednog zaposlenog sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline (odgovorno lice), na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;

4) po osnovu prava svojine, zakupa ili lizinga poseduje instrumente i uređaje, odnosno laboratorije za ispitivanja i analize, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

Zaposleni iz stava 1. tačka 2) ovog člana moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja bioloških štetnosti ili najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 11

Licenca za obavljanje poslova odgovornog lica može se izdati na zahtev pravnog lica koje u radnom odnosu ima zaposlenog sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka, utvrđenim u članu 8. stav 1. tačka 2) podtač. od (1) do (4), članu 9. stav 1. tačka 5) podtač. od (1) do (4) i članu 10. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, koje, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, odnosno ispitivanja uslova radne okoline i koje ima najmanje tri godine radnog iskustva na tim poslovima ili najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ako tom licu licenca izdata u skladu sa zakonom nije oduzeta u prethodne tri godine.

Licenca za obavljanje poslova odgovornog lica može se izdati i na zahtev lica koje ispunjava uslove utvrđene u stavu 1. ovog člana.

Član 12

Zahtev za izdavanje ili obnavljanje licence iz čl. od 8. do 10. ovog pravilnika, sadrži:

1) naziv pravnog lica;

2) sedište i adresu pravnog lica;

3) matični broj pravnog lica.

Uz zahtev pravno lice podnosi:

1) metodologije pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline iz člana 8. stav 1. tačka 1), člana 9. stav 1. tač. od 1) do 4) i člana 10. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, koje namerava da koristi;

2) dokaz da po osnovu prava svojine, zakupa ili lizinga poseduje instrumente i uređaje, odnosno laboratorije za ispitivanja i analize, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima, koje mu obezbeđuju da efikasno može da primeni metodologiju;

3) kopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema za zaposlene iz člana 8. stav 1. tačka 2) podtač. od (1) do (4), člana 9. stav 1. tačka 5) podtač. od (1) do (4) i člana 10. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

4) kopiju potvrde o radnom iskustvu za zaposlene iz člana 8. stav 1. tačka 2) podtač. od (1) do (4), člana 9. stav 1. tačka 5) podtač. od (1) do (4) i člana 10. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

5) kopiju dokaza o uplati troškova izdavanja ili obnavljanja licence.

Član 13

Zahtev za izdavanje licence iz člana 11. ovog pravilnika sadrži:

1) naziv, sedište i adresu, matični broj pravnog lica i lične podatke lica za koje se traži izdavanje licence (ime, prezime i lični broj - jedinstveni matični broj građana), ako zahtev podnosi pravno lice;

2) ime, prezime, lični broj - jedinstveni matični broj građana, prebivalište i adresu stanovanja, ako zahtev podnosi fizičko lice.

Uz zahtev se podnosi kopija:

1) diplome kojom se potvrđuje stručna sprema lica za koje se traži izdavanje licence;

2) potvrde ili drugog dokaza o radnom iskustvu lica za koje se traži izdavanje licence u obavljanju poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline;

3) dokaza o uplati troškova izdavanja licence.

Član 14

Zahtev za izdavanje licence podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove rada - Upravi za bezbednost i zdravlje na radu na odgovarajućem obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (obrasci od 1a do 6a).

Na osnovu rešenja izdaje se licenca - na odgovarajućem obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (obrasci od 1. do 6).

Član 15

Pravno lice, preduzetnik ili odgovorno lice kome je rešenjem ministra oduzeta licenca može ponovo da podnese zahtev za izdavanje licence nakon isteka tri godine od dana oduzimanja licence.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 112/13, 57/14, 102/15 i 113/17 - dr. zakon).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce 1-6, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 16/2018, a izmenjene (dodati obrasci 1a-6a) u "Sl. glasniku RS", br. 5/2022, možete pogledati OVDE