Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNE PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, ODNOSNO GRAĐENJA OBJEKATA, ZA OBJEKTE ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE

('Sl. glasnik RS', br. 21/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, sadržina zahteva za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova, postupak izdavanja rešenja, odnosno ukidanja rešenja o ispunjenosti uslova i upisa u registar za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, kao i postupak izbora i način rada članova komisije, pravo i visinu naknade za rad u komisijama.

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na poslove izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, odnosno izvođenja radova za objekte koji nisu određeni u članu 133. Zakona, a za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 2

Svi izrazi u ovom pravilniku upotrebljeni u muškom rodu podrazumevaju se i u ženskom rodu i obrnuto.

Član 3

Pored uslova propisanih Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), poslove izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, obavljaju pravna lica i preduzetnici koji imaju najmanje dva zaposlena, odnosno radno angažovana lica sa punim radnim vremenom, koja imaju odgovarajuće stručne rezultate (reference) i koja su stekla odgovarajuće licence iz Priloga 1 - Poslovi izrade tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stručne rezultate iz stava 1. ovog člana imaju licencirana lica koja su najmanje dva puta u svojstvu odgovornog projektanta izradila ili su učestvovala u izradi odgovarajuće vrste tehničke dokumentacije po kojoj se gradi objekat, odnosno izvode radovi, odnosno u vršenju tehničke kontrole te vrste tehničke dokumentacije ili ako je jedno lice najmanje tri puta, a drugo najmanje jednom u svojstvu odgovornog projektanta izradilo ili je učestvovalo u izradi odgovarajuće vrste tehničke dokumentacije, odnosno u vršenju tehničke kontrole te vrste tehničke dokumentacije.

Član 4

Pored uslova propisanih Zakonom, poslove građenja objekata, odnosno izvođenja radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, obavljaju pravna lica i preduzetnici koji imaju najmanje dva zaposlena, odnosno radno angažovana lica sa punim radnim vremenom, koja imaju odgovarajuće stručne rezultate (reference) i koja su stekla odgovarajuće licence iz Priloga 2 - Poslovi građenja, odnosno izvođenja radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stručne rezultate iz stava 1. ovog člana imaju zaposlena ili radno angažovana licencirana lica, odnosno pravna lica ili preduzetnici ako je:

1) svako lice najmanje jednom u svojstvu odgovornog izvođača radova izgradilo ili je učestvovalo u građenju određene vrste objekata iz člana 133. Zakona, odnosno ako je učestvovalo u izvođenju određenih radova na toj vrsti objekata ili ako je vršilo stručni nadzor u toku građenja objekata, odnosno ako je učestvovalo u izvođenju radova na pojedinim fazama izgradnje ili

2) pravno lice ili preduzetnik najmanje jednom izgradilo ili učestvovalo u građenju određene vrste objekata, odnosno ako je učestvovalo u izvođenju određenih radova na toj vrsti objekata i ako je jedno od lica najmanje jednom u svojstvu odgovornog izvođača radova izgradilo ili ako je učestvovalo u građenju određene vrste objekata iz člana 133. Zakona, odnosno ako je učestvovalo u izvođenju određenih radova na toj vrsti objekata ili ako je vršilo stručni nadzor u toku građenja objekata, odnosno ako je učestvovalo u izvođenju radova na pojedinim fazama izgradnje.

Član 5

Pravno lice ili preduzetnik podnosi zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, koji sadrži:

1) osnovne podatke o pravnom licu ili preduzetniku koji je potpisan od strane ovlašćenog lica:

(1) naziv pravnog lica ili preduzetnika,

(2) godina osnivanja,

(3) adresa sedišta - mesto, ulica, broj, poštanski broj,

(4) matični broj,

(5) poreski identifikacioni broj,

(6) šifra delatnosti,

(7) broj zaposlenih,

(8) ime i prezime direktora, ovlašćenog lica pravnog lica ili preduzetnika,

(9) broj telefona/faks/e-mail adresa,

(10) kontakt osoba;

2) spisak zaposlenih, odnosno radno angažovanih licenciranih lica (licencirani inženjeri, licencirane arhitekte), koja imaju odgovarajuću licencu za izradu tehničke dokumentacije, koji sadrži sledeće podatke:

(1) ime i prezime,

(2) jedinstveni matični broj građana,

(3) zvanje,

(4) mesto i godina diplomiranja,

(5) vrsta licence (naziv licence),

(6) broj i datum izdavanja licence,

3) kopije licenci za lica iz tačke 2) ovog stava;

4) dokaz o zaposlenju, odnosno radnom angažovanju iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za lica iz tačke 2) ovog stava;

5) podatke o stručnim rezultatima za lica iz tačke 2) ovog stava;

6) izjavu kojom se podnosilac zahteva iz ovog člana izričito izjašnjava da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;

7) dokaz o uplaćenim taksama.

Član 6

Pravno lice ili preduzetnik podnosi zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova građenja objekata, odnosno izvođenja radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, koji sadrži:

1) osnovne podatke o pravnom licu ili preduzetniku koji je potpisan od strane ovlašćenog lica:

(1) naziv pravnog lica ili preduzetnika,

(2) godina osnivanja,

(3) adresa sedišta - mesto, ulica, broj, poštanski broj,

(4) matični broj,

(5) poreski identifikacioni broj,

(6) šifra delatnosti,

(7) broj zaposlenih,

(8) ime i prezime direktora, ovlašćenog lica pravnog lica ili preduzetnika;

(9) broj telefona/faks/e-mail adresa,

(10) kontakt osoba;

2) spisak zaposlenih licenciranih izvođača radova, koji imaju odgovarajuću licencu za građenje objekata, koji sadrži sledeće podatke:

(1) ime i prezime,

(2) jedinstveni matični broj građana,

(3) zvanje,

(4) mesto i godina diplomiranja,

(5) broj licence,

(6) datum izdavanja licence,

(8) kopije licenci za lica iz tačke 2) ovog stava,

(9) dokaz o zaposlenju, odnosno radnom angažovanju iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za lica iz tačke 2) ovog stava,

(10) podatke o stručnim rezultatima za lica iz tačke 2) ovog stava,

(11) podatke o stručnim rezultatima pravnog lica ili preduzetnika (objekti koje su izgradili ili su učestvovali u njihovoj izgradnji),

(12) izjavu kojom se podnosilac zahteva iz ovog člana izričito izjašnjava da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;

(13) dokaz o uplaćenim taksama.

Član 7

Stručni rezultat iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika dokazuje se izjavom licenciranog lica datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, overenom u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, kopijom rešenja o određivanju licenciranog lica za odgovornog projektanta ili vršioca tehničke kontrole, odnosno kopijom izveštaja o izvršenoj tehničkoj kontroli i drugim dokumentima kojima se dokazuje da je lice izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije u svojstvu odgovornog projektanta, odnosno da je vršilo tehničku kontrolu ili izvodom iz projekta iz koga se može utvrditi da je bio imenovan kao odgovorni projektant, odnosno vršilac tehničke kontrole projekta, kao i drugim dokumentima iz kojih se može utvrditi da je lice izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije, odnosno vršilo tehničku kontrolu u svojstvu odgovornog projektanta.

Stručni rezultat iz člana 4. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika dokazuje se izjavom licenciranog lica, datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, overenom u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, da je to lice na osnovu rešenja o određivanju licenciranog lica za odgovornog izvođača radova na građenju objekata, odnosno izvođenju radova vršilo stručni nadzor.

Stručni rezultat pravnog lica ili preduzetnika iz člana 4. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika dokazuje se izjavom ovlašćenog lica, datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, overenom u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, kao i drugim dokumentima iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi da je to pravno lice ili preduzetnik izgradilo, odnosno učestvovalo u izgradnji objekata za koje se traži licenca, vrsta izvedenih radova i datum početka i završetka radova.

Član 8

Zahtev iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika ne podnosi se za izvođenje radova na investicionom održavanju, odnosno izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije, kao i na izvođenju radova na tekućem održavanju, odnosno za izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su: krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje.

Član 9

Ispunjenost uslova za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno za obavljanje poslova građenja objekta, odnosno izvođenja radova i upis u odgovarajući registar rešenjem utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti ili na inicijativu inspekcijskih i drugih državnih organa, pravnih i fizičkih lica, vrši kontrolu ispunjenosti uslova utvrđenih u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, odnosno izgradnje objekata ili izvođenja radova, u skladu sa zakonom.

Ukoliko ministarstvo utvrdi da pravno lice ili preduzetnik ne ispunjava propisane uslove, staviće van snage rešenje izdato pravnom licu ili preduzetniku u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti, u skladu sa zakonom.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, tom licu se ne može izdati novo rešenje u narednih šest meseci od dana pravnosnažnosti rešenja iz stava 3. ovog člana, u skladu sa zakonom.

Ako se utvrdi da pravno lice ili preduzetnik ne ispunjava uslove iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika ili kada se utvrdi da je rešenje izdato na osnovu netačnih ili neistinitih podataka ministar nadležan poslove građevinarstva, donosi rešenje kojim se ukida rešenje o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, odnosno rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova građenja objekata, odnosno izvođenja radova i upis u registar, u skladu sa zakonom.

Ako pravno lice ili preduzetnik, uredan zahtev za produženje roka važenja rešenja iz stava 1. ovog člana, podnese najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja rešenja, smatraće se da postoji kontinuitet sa prethodno izdatim rešenjem o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno za obavljanje poslova građenja objekta.

Član 10

Ministar rešenjem obrazuje komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata (u daljem tekstu: Komisija).

Broj članova komisije iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa načelima racionalnosti i efikasnosti, tako da se omogući racionalan rad i efikasno odlučivanje komisije.

Komisiju čini najmanje devet, a najviše 15 članova, među kojima predsednika i zamenika predsednika i sekretara Komisije, imenuje ministar rešenjem iz stava 1. ovog člana.

Članovi Komisije su stručnjaci sa visokom stručnom spremom, koji pored akademskog mogu imati i naučno zvanje.

Član Komisije je zaposleno lice u:

1) visokoškolskoj ustanovi;

2) naučnoj ustanovi;

3) ustanovi nadležnoj za zaštitu kulturnih dobara;

4) ustanovi nadležnoj za zaštitu prirode;

5) državnom organu;

6) posebnoj organizaciji;

7) organu autonomne pokrajine;

8) strukovnom udruženju i asocijaciji;

9) javnom preduzeću;

10) javnoj agenciji;

11) pravnom licu.

Član Komisije može biti i nezaposleno lice ili penzioner.

Član Komisije mora da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit iz odgovarajuće stručne oblasti.

Član Komisije svoje iskustvo dokazuje ličnom listom referenci, ličnom biografijom, potvrdom o radnom iskustvu, potvrdom o učešću u izradi planskih dokumenata, potvrdom o učešću u izradi tehničke dokumentacije i sl.

Član Komisije može biti preduzetnik u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava.

U radu komisije učestvuju i izvestioci koje čine lica zaposlena u Ministarstvu, angažovana na poslovima iz oblasti građevinskih poslova, sprovođenja objedinjene procedure i ozakonjenja i izdavanja licenci, koje imenuje ministar rešenjem iz stava 1. ovog člana.

Član 11

Sednicu Komisije saziva predsednik, predlaže dnevni red i rukovodi njenim radom.

U odsutnosti predsednika Komisije, sednicom rukovodi zamenik predsednika.

Kvorum za rad i odlučivanje čini većina od prisutnog broja članova Komisije.

Komisija odluke donosi većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

Odluka Komisije po određenom zahtevu ne može se doneti bez saglasnosti člana Komisije čije akademske i profesionalne kvalifikacije pripadaju određenoj stručnoj, odnosno užoj stručnoj oblasti na koju se odnosi predmetni zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova.

O radu Komisije vodi se zapisnik koji sadrži: redni broj sednice, datum i mesto njenog održavanja, broj i imena prisutnih članova, usvojeni dnevni red, bitnu sadržinu diskusija, predloge usvojenih odluka, kao i potpis predsednika Komisije i zapisničara.

Sekretar Komisije vodi zapisnik na sednicama i obavlja druge stručne i administrativne poslove za Komisiju.

Komisija dva puta godišnje podnosi Ministru izveštaj o svom radu.

Član 12

Predsedniku, članovima, sekretaru i izvestiocima Komisije iz člana 10. ovog pravilnika za rad u Komisiji pripada pravo na naknadu.

Visina naknade predsedniku, članovima, sekretaru i izvestiocima Komisije iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se aktom o obrazovanju Komisije iz člana 10. ovog pravilnika.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine ("Službeni glasnik RS", br. 41/22 i 77/22).

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

Poslovi izrade tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine

 

Vrsta objekta

Oznaka licence

Vrsta tehničke dokumentacije

Odgovarajuća licenca za minimalni broj licenciranih inženjera ili arhitekata

Visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje
Nuklearni objekti i drugi objekti koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

P010G1

projekti građevinskih konstrukcija za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje

dva lica sa licencom
GP 04-01

P010G3

hidrotehnički projekti za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje

dva lica sa licencom
GP 04-02

P020G1

projekti građevinskih konstrukcija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
GP 04-01

P020G3

hidrotehnički projekti za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
GP 04-02

P020E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
EP 05-02

P020E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P020M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
MP 06-01

P020T1

projekti tehnoloških procesa za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
TP 09-01

P021G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
GP 04-01

P021G3

hidrotehnički projekti za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
GP 04-02

P021E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
EP 05-02

 

P021E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P021M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
MP 06-01

P021T1

projekti tehnoloških procesa za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
TP 09-01

Objekti za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovodi i produktovodi, gasovodi nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara, bunkera stacioniranih i bunkera plutajućih stanica za snabdevanje brodova i tečnih plovnih objekata tečnim gorivom kapaciteta preko 500 m2, skladišta nafte, tečnog naftnog raca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda

P030G1

projekti građevinskih konstrukcija objekata za preradu nafte i raca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara, bunkera stacioniranih i bunkera plutajućih stanica za snabdevanje brodova i tečnih plovnih objekata tečnim gorivom kapaciteta preko 500 m 2, skladišta nafte, tečnog naftnog raca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda

dva lica sa licencom
GP 04-01

P030E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija objekata za preradu nafte i raca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara, bunkera stacioniranih i bunkera plutajućih stanica za snabdevanje brodova i tečnih plovnih objekata tečnim gorivom kapaciteta preko 500 m 2, skladišta nafte, tečnog naftnog raca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P031M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekata za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina

dva lica sa licencom
MP 06-01

P031T1

projekti tehnoloških procesa objekata za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina

dva lica sa licencom
TP 09-01

P032M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara, bunkera stacioniranih i bunkera plutajućih stanica za snabdevanje brodova i tečnih plovnih objekata tečnim gorivom kapaciteta preko 500 m 2, skladišta nafte, tečnog naftnog raca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja

dva lica sa licencom
MP 06-01

P032T1

projekti tehnoloških procesa naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara, bunkera stacioniranih i bunkera plutajućih stanica za snabdevanje brodova i tečnih plovnih objekata tečnim gorivom kapaciteta preko 500 m2, skladišta nafte, tečnog naftnog raca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja

dva lica sa licencom
TP 09-01

P033M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda

dva lica sa licencom
MP 06-01

 

P033T1

projekti tehnoloških procesa magistralnih toplovoda

dva lica sa licencom
TP 09-01

P034M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje

dva lica sa licencom
MP 06-01

P034T1

projekti tehnoloških procesa proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje

dva lica sa licencom
TP 09-01

Objekti bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekati za preradu kaučuka, objekti za proizvodnju celuloze i papira i objekti za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

P040G1

projekti građevinskih konstrukcija objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

dva lica sa licencom
GP 04-01

P040E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P040M3

projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

dva lica sa licencom
MP 06-03

P041T1

projekti tehnoloških procesa za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije

dva lica sa licencom
TP 09-01

P042T1

projekti tehnoloških procesa za objekte crne i obojene metalurgije

dva lica sa licencom
TP 09-01

P043T1

projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu kože i krzna

dva lica sa licencom
TP 09-01 ili dva lica sa licencom MTP 09-01 ili jedno lice sa licencom TP 09-01, a drugo lice sa licencom MTP 09-01

 

P044T1

projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu kaučuka

dva lica sa licencom
TP 09-01

P045T1

projekti tehnoloških procesa za objekte za proizvodnju celuloze i papira

dva lica sa licencom
TP 09-01

P046T1

projekti tehnoloških procesa za objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

dva lica sa licencom
TP 09-01

Seveso postrojenja i seveso kompleksa

P047G1

projekti građevinskih konstrukcija seveso postrojenja i seveso kompleksa

dva lica sa licencom
GP 04-01

P047E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija seveso postrojenja i seveso kompleksa

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P047M3

projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za seveso postrojenja i seveso kompleksa

dva lica sa licencom
MP 06-03

P047T1

projekti tehnoloških procesa za seveso postrojenja i seveso kompleksa

dva lica sa licencom
TP 09-01

Stadioni za 20.000 i više gledalaca, objekata za sportske i ostale manifestacije koji primaju više od 5.000 gledalaca, objekata konstruktivnog raspona preko 50 m, objekata preko 50 m visine, silosa kapaciteta preko 20 000 m³, zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, objekata za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom, objekata koji su od značaja za bezbednost Republike Srbije (državna granica, policijski objekti i dr.) kao i stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

P201G1

projekti građevinskih konstrukcija za stadione za 20.000 i više gledalaca

dva lica sa licencom
GP 04-01

P202G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte konstruktivnog raspona preko 50 m

dva lica sa licencom
GP 04-01

P203G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte preko 50 m visine

dva lica sa licencom
GP 04-01

P204G1

projekti građevinskih konstrukcija za silose kapaciteta preko 20.000 m³

dva lica sa licencom
GP 04-01

P204M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za silose kapaciteta preko 20.000 m³

dva lica sa licencom
MP 06-01

P204E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima automatika, merenja i regulacija za silose kapaciteta preko 20.000 m³

dva lica sa licencom
EP 05-01

P204M3

projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za silose kapaciteta preko 20.000 m³

dva lica sa licencom
MP 06-03

P204T1

projekti tehnoloških procesa za silose kapaciteta preko 20.000 m³

dva lica sa licencom
TP 09-01

P205A1

arhitektonski projekti zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

dva lica sa licencom AP 02

P092A2

arhitektonski projekti za objekte za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom

dva lica sa licencom AP 02

P093A2

arhitektonski projekti stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

dva lica sa licencom AP 02

P093G1

projekti građevinskih konstrukcija stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

dva lica sa licencom
GP 04-01

P208A1

arhitektonski projekti objekata za sportske i ostale manifestacije koji primaju više od 5.000 gledalaca

dva lica sa licencom AP 02

P208G1

projekti građevinskih konstrukcija objekata za sportske i ostale manifestacije koji primaju više od 5.000 gledalaca

dva lica sa licencom
GP 04-01

P209A1

arhitektonski projekti za objekte koji su od značaja za bezbednost Republike Srbije (državna granica, policijski objekti i dr.)

dva lica sa licencom AP 02

Termoelektrane snage 10 MW i više, termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više i drugi objekti za proizvodnju električne energije snage 10 MW i više, kao i elektroenergetski vodovi transformatorskih stanica napona 110 i više kV

P050G1

projekti građevinskih konstrukcija za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
GP 04-01

P050G3

hidrotehnički projekti za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
GP 04-02

P050E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
EP 05-02

P050E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P050M2

projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
MP 06-02

P051G1

projekti građevinskih konstrukcija za hidroelektrane snage 10 i više MW

dva lica sa licencom GP 04-01

P051E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
EP 05-02

P051E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za hidroelektrane snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P051M2

projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za hidroelektrane snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
MP 06-02

P052G1

projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
GP 04-01

P052E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
EP 05-02

 

P052E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za termoelektrane snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P052M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
MP 06-01

P053G1

projekti građevinskih konstrukcija za termoelektrane-toplane električne snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
GP 04-01

P053E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane-toplane električne snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
EP 05-02

P053E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za termoelektrane-toplane električne snage 10 MW i više

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P053M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane-toplane električne snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
MP 06-01

P061E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV

dva lica sa licencom
EP 05-02

P062E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV

dva lica sa licencom
EP 05-02

Napomena: Reference dostavljene za hidroelektrane sa pripadajućom branom važe i za hidroelektrane. Reference dostavljene za termoelektrane - toplane, važe i za termoelektrane.

Međuregionalni i regionalni objekti vodosnabdevanja i kanalizacije, postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s

P071G3

hidrotehnički projekti za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije

dva lica sa licencom
GP 04-02

P071M2

projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije

dva lica sa licencom
MP 06-02

P072G3

hidrotehnički projekti za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
GP 04-02

P072M2

projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
MP 06-02

P072T1

projekti tehnoloških procesa za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
TP 09-01

P073G3

hidrotehnički projekti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
GP 04-02

P073M2

projekti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
MP 06-02

P073T1

projekti tehnoloških procesa za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
TP 09-01

Regulacioni radovi za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha

P080G3

hidrotehnički projekti za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha

dva lica sa licencom
GP 04-02

Objekti u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekti u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekti u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisani u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, kao i objekti u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

P090A1

arhitektonski projekti objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine

dva lica sa licencom AP 02

P090A2

arhitektonski projekti objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

dva lica sa licencom AP 02

Objekti u granicama zaštićenog prirodnog područja prve i druge kategorije proglašene aktom Vlade, u smislu odredbi zakona kojim se uređuje zaštita prirode (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata, sa pripadajućom infrastrukturom, koji se grade u selima)

P091A1

arhitektonski projekti objekata u granicama zaštićenog prirodnog područja prve i druge kategorije proglašene aktom Vlade, u smislu odredbi zakona kojim se uređuje zaštita prirode (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata, sa pripadajućom infrastrukturom, koji se grade u selima)

dva lica sa licencom AP 02

Postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili FIZIČKO-hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno

P102M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili FIZIČKO-hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno

dva lica sa licencom
MP 06-01

P102T1

projekti tehnoloških procesa za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili FIZIČKO-hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno

dva lica sa licencom
TP 09-01

postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i skladišta opasnog otpada i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada

P100M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada

dva lica sa licencom
MP 06-01

P100T1

projekti tehnoloških procesa za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada

dva lica sa licencom
TP 09-01

Aerodromi namenjeni za obavljanje javnog avio-prevoza

P111A1

arhitektonski projekti za objekte visokogradnje na aerodromima namenjenim za obavljanje javnog avio-prevoza (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu)

dva lica sa licencom AP 02

P111G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje na aerodromima namenjenim za obavljanje javnog avio-prevoza (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu)

dva lica sa licencom
GP 04-01

P111E2

projekti elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona za objekte visokogradnje na aerodromima namenjenim za obavljanje javnog avio-prevoza (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu)

dva lica sa licencom
EP 05-01

P111E3

projekti telekomunikacionih mreža i sistema za objekte visokogradnje na aerodromima namenjenim za obavljanje javnog avio-prevoza (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu)

dva lica sa licencom
EP 05-03

P111E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte visokogradnje na aerodromima namenjenim za obavljanje javnog avio-prevoza (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu)

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P112G2

projekti saobraćajnica za objekte niskogradnje na aerodromima namenjenim za obavljanje javnog avio-prevoza (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme)

dva lica sa licencom
GP 04-03

P112E5

projekti elektroenergetskih instalacija u sistemima svetlosnog obeležavanja aerodroma za objekte niskogradnje na aerodromima namenjenim za obavljanje javnog avio-prevoza (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme)

dva lica sa licencom
EP 05-01

P112S1

projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za objekte niskogradnje na aerodromima namenjenim za obavljanje javnog avio-prevoza (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme)

dva lica sa licencom
SP 07-04

Putnička pristaništa, luke, pristane marine i pristane na vodama I reda

P120G1

projekti građevinskih konstrukcija za putnička pristaništa i luke, na vodama I reda

dva lica sa licencom
GP 04-01

P120G2

projekti saobraćajnica za putnička pristaništa i luke, na vodama I reda

dva lica sa licencom
GP 04-03

P120G3

hidrotehnički projekti za putnička pristaništa i luke, na vodama I reda

dva lica sa licencom
GP 04-02

P120M3

projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za putnička pristaništa i luke, na vodama I reda

dva lica sa licencom
MP 06-03

P121G1

projekti građevinskih konstrukcija za pristane marine, na vodama I reda

dva lica sa licencom GP04-01

P122G1

projekti građevinskih konstrukcija za marine, na vodama I reda

dva lica sa licencom GP04-01

Napomena: Reference dostavljene za luke i pristaništa važe za pristane marine i marine. Reference dostavljene za pristane marine, važe za marine.

Državni putevi prvog i drugog reda, putni objekti i saobraćajni priključci na ove puteve i granični prelazi

P131G2

projekti saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

dva lica sa licencom
GP 04-03

P131S1

projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

dva lica sa licencom
SP 07-01

P132G1

projekti građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

dva lica sa licencom
GP 04-01

P133G1

projekti građevinskih konstrukcija za putne objekte (tunele) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

dva lica sa licencom
GP 04-01

Javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroi

P141G2

projekti saobraćajnica za javne železničke infrastrukture sa priključcima

dva lica sa licencom
GP 04-03

P141S1

projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za javne železničke infrastrukture sa priključcima

dva lica sa licencom
SP 07-02

P141E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za javne železničke infrastrukture sa priključcima

dva lica sa licencom
EP 05-02

P141E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za javne železničke infrastrukture sa priključcima

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P141M4

projekti mašinskih delova skretnica, železničke opreme i pribora za javne železničke infrastrukture sa priključcima

dva lica sa licencom
MP 06-03

P142G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (mostovi)

dva lica sa licencom
GP 04-01

P143G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (tuneli)

dva lica sa licencom
GP 04-01

P144G1

projekti građevinskih konstrukcija za metroe

dva lica sa licencom
GP 04-01

P144G2

projekti saobraćajnica za metroe

dva lica sa licencom
GP 04-03

P144S1

projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za metroe

dva lica sa licencom
SP 07-02

 

P144G3

hidrotehnički projekti za metroe

dva lica sa licencom GP 04-02

P144E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za metroe

dva lica sa licencom
EP 05-02

P144E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za metroe

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P144M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za metroe

dva lica sa licencom
MP 06-01

Objekti elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja i oni koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave

P150E3

projekti objekata elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja

dva lica sa licencom
EP 05-03

P151E3

projekti objekata elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave

dva lica sa licencom
EP 05-03

Napomena: Reference dostavljene za objekte elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja važe za objekte elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava, koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave.

Hidrograđevinski objekti na plovnim putevima

P160G3

hidrotehnički projekti za hidrograđevinske objekte na plovnim putevima

dva lica sa licencom
GP 04-02

Plovni kanali i brodske prevodnice koji nisu u sastavu hidroenergetskog sistema

P170G1

projekti građevinskih konstrukcija za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema

dva lica sa licencom
GP 04-01

P170G3

hidrotehnički projekti za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema

dva lica sa licencom
GP 04-02

Regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika

P180G1

projekti građevinskih konstrukcija za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika

dva lica sa licencom
GP 04-01

P180G3

hidrotehnički projekti za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika

dva lica sa licencom
GP 04-02

P180T1

projekti tehnoloških procesa za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika

dva lica sa licencom
TP 09-01

Objekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

P190G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
GP 04-01

P190M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
MP 06-01

P190T1

projekti tehnoloških procesa za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
TP 09-01

P190E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
EP 05-02

P190E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

Objekti koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekti za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

P206G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
GP 04-01

P206A1

arhitektonski projekti objekata koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom AP 02

P206E1

projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
EP 05-02

P206E2

projekti elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona za objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
EP 05-01

P206M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
MP 06-01

Objekata zdravstvene zaštite smeštajnih kapaciteta preko 500 ležaja

P207A1

arhitektonski projekti objekata zdravstvene zaštite smeštajnih kapaciteta preko 500 ležaja

dva lica sa licencom AP 02

Objekti za skladištenje državnih robnih rezervi

P210A1

arhitektonski projekti za objekte za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom AP 02

P210G1

projekti građevinskih konstrukcija za objekte za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom
GP 04-01

P210M1

projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom
MP 06-01

P210M3

projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za objekte za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom
MP 06-03

P210E4

projekti upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija za objekte za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom EP 05-01 ili jedno lice sa licencom EP05-01 a drugo lice sa licencom EP05-03

P210T1

projekti tehnoloških procesa za objekte za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom
TP 09-01

Naučno-istraživački kampusi

P211A1

arhitektonski projekti objekata naučno-istraživačkih kampusa

dva lica sa licencom AP 02

Objekata koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalnih samouprava

Potrebne licence su one licence koje se odnose na objekat koji se gradi

 

Prilog 2.

Poslovi građenja, odnosno izvođenja radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine

 

Vrsta objekta

Oznaka licence

Vrsta stručnih poslova građenja, odnosno izvođenja radova

Odgovarajuća licenca za minimalni broj licenciranih izvođača

Visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje

I010G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I010G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

Nuklearni i drugi objekti koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenja radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

I020G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I020G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

I020E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I020M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za nuklearne objekte i druge objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I021G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I021G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

I021E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I021M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih sirovina i otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

Objekti za preradu nafte i raca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovodi i produktovodi, gasovodi nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara, bunkera stacioniranih i bunkera plutajućih stanica za snabdevanje brodova i tečnih plovnih objekata tečnim gorivom kapaciteta preko 500 m2, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda

I030G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte za preradu nafte i gaca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara, bunkera stacioniranih i bunkera plutajućih stanica za snabdevanje brodova i tečnih plovnih objekata tečnim gorivom kapaciteta preko 500 m 2, skladišta nafte, tečnog naftnog raca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I030M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekata za preradu nafte i raca koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I031M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara, bunkera stacioniranih i bunkera plutajućih stanica za snabdevanje brodova i tečnih plovnih objekata tečnim gorivom kapaciteta preko 500 m 2, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I032M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I033M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

Objekti bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekti za preradu kože i krzna, objekti za preradu kaučuka, objekti za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

I040G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I040M3

izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

dva lica sa licencom
MI 06-03.1

Seveso postrojenja i seveso kompleksa

I047G1

izvođenje građevinskih konstrukcija seveso postrojenja i seveso kompleksa

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I047M3

izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za seveso postrojenja i seveso kompleksa

dva lica sa licencom
MI 06-03.1

Stadioni za 20.000 i više gledalaca, objekata za sportske i ostale manifestacije koji primaju više od 5.000 gledalaca, objekata konstruktivnog raspona preko 50 m, objekata preko 50 m visine, silosa kapaciteta preko 20 000 m³, zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, objekata za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom, objekata koji su od značaja za bezbednost Republike Srbije (državna granica, policijski objekti i dr.) kao i stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

I201G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za stadione za 20.000 i više gledalaca

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I202G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte konstruktivnog raspona preko 50 m

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I203G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte preko 50 m visine

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I204G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za silose kapaciteta preko 20.000 m³

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I204M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za silose kapaciteta preko 20.000 m³

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I204M3

izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za silose kapaciteta preko 20.000 m³

dva lica sa licencom
MI 06-03.1

I205E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona za zavode za izvršenje krivičnih sankcija

dva lica sa licencom
EI 05-01.1

I092A2

izvođenje građevinsko-zanatskih radova za objekte za službene potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kancelarija međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ukoliko je to propisano bilateralnim sporazumom

dva lica sa licencom
AI 02-01

I093A2

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

dva lica sa licencom
AI 02-01

I093G1

izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I208A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima za sportske i ostale manifestacije koji primaju više od 5.000 gledalaca

dva lica sa licencom
AI 02-01

I208G1

izvođenje građevinskih konstrukcija na objekatima za sportske i ostale manifestacije koji primaju više od 5.000 gledalaca

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I209A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima koji su od značaja za bezbednost Republike Srbije (državna granica, policijski objekti i dr.)

dva lica sa licencom
AI 02-01

Termoelektrane snage 10 MW i više, termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više i druge objekte za proizvodnju električne energije snage 10 MW i više, kao i elektroenergetske vodove transformatorskih stanica napona 110 i više kV

I050G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I050G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

I050E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I050M2

izvođenje mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
MI 06-02.1

I051G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za hidroelektrane snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I051E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I051M2

izvođenje mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za hidroelektrane snage 10 i više MW

dva lica sa licencom
MI 06-02.1

I052G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I052E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I052M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I053G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I053E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I053M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I061E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110 i više kV

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I062E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

Napomena: Reference dostavljene za hidroelektrane sa pripadajućom branom važe i za hidroelektrane. Reference dostavljene za termoelektrane - toplane, važe i za termoelektrane.

Međuregionalni i regionalni objekte vodosnabdevanja i kanalizacije, postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s

I071G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

I071M2

izvođenje mašinskih instalacija na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije

dva lica sa licencom

MI 06-02.1

I072G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

I072M2

izvođenje mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
MI 06-02.1

I073G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

I073M2

izvođenje mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s

dva lica sa licencom
MI 06-02.1

Regulacioni radovi za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha

I080G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

Objekti u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekti u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, kao i objekti u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostori u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

I090A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine

dva lica sa licencom
AI 02-01

I090A2

izvođenje građevinsko-zanatskih radovao na objektima u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine)

dva lica sa licencom
AI 02-01

Objekti u granicama zaštićenog prirodnog područja prve i druge kategorije proglašene aktom Vlade, u smislu odredbi zakona kojim se uređuje zaštita prirode (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata, sa pripadajućom infrastrukturom, koji se grade u selima)

I091A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama zaštićenog prirodnog područja prve i druge kategorije proglašene aktom Vlade, u smislu odredbi zakona kojim se uređuje zaštita prirode (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata, sa pripadajućom infrastrukturom, koji se grade u selima)

dva lica sa licencom
AI 02-01

Postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili fizičko-hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno

I103M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili fizičko-hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

Postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada

I101M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I102M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za skladišta i/ili deponija za odlaganje opasnog otpada

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

Aerodromi namenjeni za obavljanje javnog avio-prevoza

I111G1

izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima visokogradnje na aerodromu namenjenom za obavljanje javnog avio-prevoza (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu)

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I111E3

izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za objekte visokogradnje na aerodromu namenjenom za obavljanje javnog avio-prevoza (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze - hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu)

dva lica sa licencom
EI 05-03.1

I112G2

izvođenje radova na saobraćajnicama za objekte niskogradnje na aerodromu namenjenom za obavljanje javnog avio-prevoza (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme)

dva lica sa licencom
GI 04-03.1

I112E5

izvođenje elektroenergetskih instalacija u sistemima svetlosnog obeležavanja aerodroma za objekte niskogradnje na aerodromu namenjenom za obavljanje javnog avio-prevoza (poletno-sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme)

dva lica sa licencom
EI 05-01.1

Putnička pristaništa, luke, pristane marine i pristane na vodama I reda

I120G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za putnička pristaništa i luke, na vodama I reda

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I120G2

izvođenje radova na saobraćajnicama za putnička pristaništa i luke, na vodama I reda

dva lica sa licencom
GI 04-03.1

I120G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za putnička pristaništa i luke, na vodama I reda

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

I120M3

izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za putnička pristaništa i luke, na vodama I reda

dva lica sa licencom
MI 06-03.1

I121G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za pristane marine na vodama I reda

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I122G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za marine, na vodama I reda

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

Napomena: Reference dostavljene za luke i pristaništa važe za pristane marine i marine. Reference dostavljene za pristane marine, važe za marine.

Državni putevi prvog i drugog reda, putni objekti i saobraćajni priključci na ove puteve i granični prelazi

I131G2

izvođenje radova na saobraćajnicama za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

dva lica sa licencom
GI 04-03.1

I132G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I133G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za putne objekte (tunele) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

Javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroa

I141G2

izvođenje radova na saobraćajnicama za javne železničke infrastrukture sa priključcima

dva lica sa licencom
GI 04-03.1

I141E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za javne železničke infrastrukture sa priključcima

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I141E3

izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za javne železničke infrastrukture sa priključcima

dva lica sa licencom
EI 05-03.1

I142G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (mostovi)

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I143G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte na javnim železničkim infrastrukturama sa priključcima (tuneli)

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I144G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za metroe

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I144G2

izvođenje radova na saobraćajnicama za metroe

dva lica sa licencom
GI 04-03.1

I144G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za metroe

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

I144E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za metroe

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I144E3

izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za metroe

dva lica sa licencom
EI 05-03.1

Objekti elektronskih komunikacija, odnosno mreže, sistemi ili sredstva koji su međunarodnog i magistralnog značaja i oni koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave

I150E3

izvođenje radova na objektima elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja

dva lica sa licencom
EI 05-03.1

I151E3

izvođenje radova na objektima elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave

dva lica sa licencom
EI 05-03.1

Napomena: Reference dostavljene za objekte elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja važe za objekte elektronskih komunikacija, odnosno mreža, sistema ili sredstava, koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave.

Hidrograđevinski objekti na plovnim putevima

I160G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za hidrograđevinske objekte na plovnim putevima

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

Plovni kanali i brodske prevodnice koji nisu u sastavu hidroenergetskog sistema

I170G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I170G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za plovne kanale i brodske prevodnice koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

Regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika

I180G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I180G3

izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za regionalne deponije, odnosno deponije za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika

dva lica sa licencom
GI 04-02.1

Objekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

I190G1

izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I190M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I190E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

Objekti koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

I206G1

izvođenje građevinskih konstrukcija objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I206A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
AI 02-01

I206E1

izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
EI 05-02.1

I206E2

izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona za objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
EI 05-01.1

I206M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, kao i objekata za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih materija

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

Objekti zdravstvene zaštite smeštajnih kapaciteta preko 500 ležaja

I207A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima zdravstvene zaštite smeštajnih kapaciteta preko 500 ležaja

dva lica sa licencom
AI 02-01

Objekti za skladištenje državnih robnih rezervi

I210A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom
AI 02-01

I210G1

izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom
GI 04-01.1

I210M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom
MI 06-01.1

I210M3

izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za objekte za skladištenje državnih robnih rezervi

dva lica sa licencom
MI 06-03.1

Naučno-istraživački kampusi

I211A1

izvođenje građevinsko-zanatskih radova na naučno-istraživačkim kampusima

dva lica sa licencom
AI 02-01

Objekti koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalnih samouprava

Potrebne licence su one licence koje se odnose na objekat koji se gradi