Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

 

I UVODNA ODREDBA

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliža pravila kojima se utvrđuju tehnički, organizacioni i programski uslovi koje mora ispuniti podnosilac prijave na javni konkurs (u daljem tekstu: podnosilac prijave) i podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge putem elektronske komunikacione mreže, osim terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), odnosno imalac dozvole za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: imalac dozvole), zatim nediskriminatorni, objektivni i merljivi kriterijumi za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: dozvola na osnovu javnog konkursa) na osnovu sprovedenog javnog konkursa (u daljem tekstu: kriterijumi), koji odgovaraju aktivnostima za čije se obavljanje izdaje dozvola, kao i sadržina i obrazac prijave i dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu javnog konkursa i sadržina i obrazac zahteva i dozvole za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: dozvola na osnovu zahteva) putem elektronske komunikacione mreže, osim terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa.

II TEHNIČKI USLOVI

1. Neophodna oprema za proizvodnju programa i čuvanje medijskih zapisa

Neophodna oprema za pružanje linearne medijske usluge televizije i radija

Član 2

Podnosilac prijave i podnosilac zahteva, odnosno imalac dozvole je dužan da raspolaže profesionalnom i funkcionalnom opremom i drugim tehničkim sredstvima (u daljem tekstu: oprema), koja mu omogućava kvalitetnu proizvodnju programa u skladu sa programskim elaboratom, za šta garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću ovlašćeno lice za zastupanje podnosioca prijave i podnosioca zahteva, odnosno imaoca dozvole.

Čuvanje medijskih zapisa

Član 3

Imalac dozvole dužan je da čuva objavljene medijske zapise (snimak objavljene radio ili televizijske emisije) 6 meseci od dana objavljivanja i da ih podnese na zahtev Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) u obliku multimedijalnih fajlova preko elektronskih komunikacija ili na prenosnom digitalnom mediju u sledećem obliku:

1) televizijski program:

(1) minimalna rezolucija slike: 320 x 240 piksela;

(2) broj slika u sekundi: 25;

(3) standardni video kodek (WMV, MPEG4, H264, H265);

2) radijski program:

(1) čist i razumljiv zvuk, minimalno kvaliteta uporedivog sa FM radijskim signalom, mono ili stereo;

(2) standardni audio kodek (MP3, WMA, AAC);

Snimci u nestandardnim formatima, koji mogu da se otvore samo posebnim namenskim programima, nisu prihvatljivi.

U nazivu snimka iz stava 1. ovog člana mora biti sadržana informacija o datumu i vremenu objavljivanja programskog sadržaja, i to u obliku GGGG-MM-DD<razmak>hh.mm.ss.ext, pri čemu je: GGGG - godina, MM - mesec, 01 - 12, DD - dan, 01 - 31, hh - sat, 00 - 23, mm - minut, 00 - 59, ss - sekund, 00 - 59, ext - ekstenzija, koji označavaju tačan trenutak u kojem snimak počinje.

Imalac dozvole koji uz programski sadržaj objavljuje i teletekst ili RDS dužan je da na zahtev Regulatora obezbedi uvid u rekonstruisani sadržaj teleteksta ili RDS-a, koji je bio objavljen u određenom momentu uz programski sadržaj čije čuvanje je dužan da obezbedi.

Imalac dozvole koji zbog tehničkih ili drugih razloga privremeno nije u mogućnosti da ispunjava obavezu iz stava 1. ovog člana, dužan je da o nastanku i prestanku takvih okolnosti bez odlaganja obavesti Regulatora.

2. Prostorni uslovi

Član 4

Podnosilac prijave i podnosilac zahteva, odnosno imalac dozvole za pružanje opšte medijske usluge ili specijalizovane medijske usluge koja u celini obuhvata informativne programske sadržaje, dužan je da u okviru poslovnog prostora obezbedi odvojene prostorije za:

1) glavnog urednika;

2) novinare (redakciju);

3) marketing i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, ako pružalac medijske usluge obavlja te poslove;

4) studio i režiju;

5) montažu.

Ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge radija u zoni pokrivanja u kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi do 100.000 stanovnika (odnosno podnese zahtev radi pružanja medijske usluge radija koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja ne prelazi 100.000) ili specijalizovane medijske usluge radija ili televizije koja u celini obuhvata drugi programski sadržaj (sportski, muzički, naučno-obrazovni i dr.), odnosno ako pruža takvu medijsku uslugu, podnosilac prijave, podnosilac zahteva ili imalac dozvole može u istoj prostoriji obezbediti obavljanje poslova iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana.

Imalac dozvole za pružanje medijske usluge radija mora da raspolaže i prostorijom za smeštaj emisione opreme, u kojoj mora obezbediti tehničke uslove za optimalan rad predajne tehnike.

III ORGANIZACIONI USLOVI

Kadrovski uslovi za pružanje medijske usluge radija

Član 5

Podnosilac prijave i podnosilac zahteva, odnosno imalac dozvole za pružanje medijske usluge radija dužan je da ima u radnom odnosu glavnog urednika i da angažuje najmanje:

1) dva lica koja učestvuju u stvaranju programa, ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge, odnosno ako pruža medijsku uslugu u zoni pokrivanja na kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi do 50.000 stanovnika, odnosno radi pružanja medijske usluge koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja ne prelazi 50.000;

2) tri lica koja učestvuju u stvaranju programa, ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge, odnosno ako pruža medijsku uslugu u zoni pokrivanja na kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi preko 50.000 do 100.000 stanovnika, odnosno radi pružanja medijske usluge koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja prelazi 50.000, ali ne i 100.000;

3) pet lica koja učestvuju u stvaranju programa, ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge, odnosno ako pruža medijsku uslugu u zoni pokrivanja na kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi preko 100.000 do 500.000 stanovnika, odnosno radi pružanja medijske usluge koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja prelazi 100.000, ali ne i 500.000;

4) sedam lica koja učestvuju u stvaranju programa ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge, odnosno ako pruža medijsku uslugu u zoni pokrivanja na kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi preko 500.000 stanovnika, odnosno radi pružanja medijske usluge koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja prelazi 500.000.

Lica koja učestvuju u stvaranju programa, u smislu ovog pravilnika, jesu novinari, urednici programa, snimatelji, montažeri i realizatori programa.

Kadrovski uslovi za pružanje medijske usluge televizije

Član 6

Podnosilac prijave i podnosilac zahteva, odnosno imalac dozvole za pružanje medijske usluge televizije dužan je da ima u radnom odnosu glavnog urednika i da angažuje najmanje:

1) dva lica koja učestvuju u stvaranju programa, ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge, odnosno ako pruža medijsku uslugu u zoni raspodele na kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi do 50.000 stanovnika, odnosno radi pružanja medijske usluge koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja ne prelazi 50.000;

2) pet lica koja učestvuju u stvaranju programa, ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge, odnosno ako pruža medijsku uslugu u zoni raspodele na kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi preko 50.000 do 100.000 stanovnika, odnosno radi pružanja medijske usluge koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja prelazi 50.000, ali ne i 100.000;

3) deset lica koja učestvuju u stvaranju programa, ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge, odnosno ako pruža medijsku uslugu u zoni raspodele na kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi preko 100.000 do 500.000 stanovnika, odnosno radi pružanja medijske usluge koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja prelazi 100.000, ali ne i 500.000;

4) 15 lica koja učestvuju u stvaranju programa ako se prijavljuje za pružanje medijske usluge, odnosno ako pruža medijsku uslugu u zoni raspodele na kojoj prema zvaničnim statističkim podacima živi preko 500.000 stanovnika, odnosno radi pružanja medijske usluge koja bi se distribuirala putem elektronske komunikacione mreže čiji broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja prelazi 500.000.

Finansijski uslovi

Član 7

Podnosilac prijave, odnosno podnosilac zahteva, ako nije novoosnovan, dužan je da obezbedi sredstva neophodna za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge radija, odnosno medijske usluge televizije u visini koja je dovoljna za podmirenje troškova tromesečnog poslovanja, ili, ako je novoosnovan, da učini verovatnim da će ta sredstva pribaviti ako mu dozvola bude izdata.

IV PROGRAMSKI USLOVI

Opšti programski uslovi

Član 8

Pružalac medijske usluge dužan je da objavljuje program čiji je sadržaj u skladu sa programskim konceptom koji je izneo u programskom elaboratu koji je sastavni deo dozvole.

Pružalac medijske usluge televizije i medijske usluge radija dužan je da poštuje obaveze koje se odnose na programski sadržaj, propisane čl. 61-82. Zakona o elektronskim medijima i opštim podzakonskim aktima kojima su utvrđena bliža pravila za izvršavanje zakonskih obaveza.

Programski uslovi za pružanje medijske usluge

Član 9

Pružalac opšte medijske usluge u svom programu dužan je da obuhvati više različitih medijskih sadržaja (vrste programa, kao npr. informativni program, dokumentarni program, naučno-obrazovni program, kulturno-umetnički program, zabavni program, rijaliti program, dečiji program i program za maloletnike, verski program, filmski i serijski program, muzički program, sportski program i igre).

Pružalac specijalizovane medijske usluge u svom programu dužan je da obuhvati istovrsne programske sadržaje (npr. informativni program, dokumentarni program, naučno-obrazovni program, kulturno-umetnički program, zabavni program, rijaliti program, dečiji program i program za maloletnike, verski program, filmski i serijski program, muzički program, sportski program i igre).

Vrste programa

Član 10

Vrstama programa smatraju se: informativni program, dokumentarni program, naučno-obrazovni program, kulturno-umetnički program, zabavni program, rijaliti program, dečiji program i program za maloletnike, verski program, filmski i serijski program, muzički program, sportski program i igre.

Informativni program

Član 11

Informativni program je vrsta programa sastavljena od sadržaja čija je prvenstvena namena da na osnovu činjenica informišu korisnike medijskih usluga o aktuelnim događajima, ličnostima i pojavama, kao i da doprinesu njihovom tumačenju i razumevanju.

Informativni program čine sledeće podvrste programa:

1) Vesti - program sa primarno informativnom funkcijom, sastavljen uglavnom od vesti i izveštaja, kao zbir najvažnijih i najaktuelnijih događaja; vesti predstavljaju okosnicu informativnog programa; ponekad nisu samostalan programski sadržaj, nego specifičan segment u okviru programa koja ne mora biti informativnog karaktera;

2) Aktuelno informativni program - program koji čine informacije i analize o aktuelnim događajima i temama političkog, ekonomskog i uopšte javnog života; najčešće je u formi debata i intervjua, a može da bude sastavljen od različitih tematskih priloga;

3) Aktuelno informativni program sa dokumentarističkim pristupom - program koji čine informacije i analize o aktuelnim događajima, temama i pitanjima političkog, ekonomskog i uopšte javnog života; ovu vrstu programa karakteriše značajna zastupljenost dokumentarnih segmenata kojima se ilustruje tema ili teme, a ta zastupljenost nije dominantna, odnosno manja je od polovine ukupnog obima sadržaja;

4) Informativno-zabavni program - program sastavljen pretežno od informacija i analiza o aktuelnim događajima, temama i pitanjima političkog, ekonomskog i uopšte javnog života; karakterističan po tome što u celini ili u pojedinim delovima, načinom obrade i izborom tema nastoji da zabavi i razonodi publiku;

5) Prenosi ili snimci sednica organa javne vlasti;

6) Informativni programi namenjeni specijalizovanoj, odnosno određenoj ciljnoj grupi (emisije za dijasporu, poljoprivrednike, o automobilizmu i sl.).

Dokumentarni program

Član 12

Dokumentarni program je vrsta programa zasnovana na činjenicama, u čijoj audio-vizuelnoj celini dokumentarna građa čini više od polovine ukupnog prikazanog sadržaja, pri čemu on nema dnevnu informativnu vrednost i tema, sadržaj i način obrade je takav da se ova vrsta programa može prikazivati i posle dužeg niza godina, a da ne izgubi na vrednosti i relevantnosti.

Dokumentarni program čine sledeće podvrste programa:

1) Dokumentarno-faktografski program - program zasnovan na činjenicama, u kome se koriste opisi, tumačenja, komentari, ilustracije, fotografije ili drugi, često arhivski materijal, a može da predstavlja i zapis u vremenu (putopisi, reportaže, istoriografske emisije, portreti i srodne socio-psihološke emisije, dokumentarni filmovi i sl.);

2) Dokumentarno-igrani program - program zasnovan na činjeničnim sadržajima, ilustrovan umetničkim interpretacijama tih sadržaja, često u vidu igranih segmenata; ovim sadržajem najčešće se obrađuju značajni istorijski događaji, ličnosti i teme i zbog znatnog angažovanja resursa predstavlja produkciju visoke vrednosti;

3) Dokumentarno-zabavni program - program prvenstveno zasnovan na činjeničnim sadržajima, koji ima i zabavnu funkciju; u audio-vizuelnoj celini dokumentarni materijal čine više od polovine ukupno objavljenog sadržaja.

Naučno-obrazovni program

Član 13

Naučno-obrazovni program je vrsta programa čija je osnovna namena da podiže kulturni i obrazovni nivo korisnika medijskih usluga u vezi sa temama koje su predmet izučavanja prirodnih i društvenih nauka i naučnih disciplina.

Naučno-obrazovni program čine sledeće podvrste programa:

1) Obrazovni program - program proizveden u didaktičke, odnosno poučne svrhe, pre svega u cilju podizanja obrazovnog nivoa korisnika medijskih usluga (jezik i pismenost; običaji i tradicija; kultura i umetnost; istorija; politika; ekonomija; etika ličnosti; društveni odnosi; ekologija; zdravstvena kultura i kultura življenja; tehnička i radna kultura; zapošljavanje; hobi i književnost; istorija; geografija; hemija; fizika; matematika; informatika; biologija; zdravstvena kultura; vizuelne i muzičke umetnosti i dr.);

2) Naučno-popularni program - program obrađuje teme iz različitih oblasti nauke i naučnih disciplina na medijski atraktivan i popularan način, koji je prihvatljiv i prilagođen široj javnosti.

Zabavni program

Član 14

Zabavni program je vrsta programa čija je osnovna namena da zabavi korisnike medijskih usluga, odnosno da stvori opuštajuću atmosferu i podigne osećaj pozitivnog raspoloženja.

Zabavni program čine sledeće podvrste:

1) Šou program - scenski igrano-muzički sadržaj; može da sadrži skečeve, stend-ap segmente i sl.;

2) Govorni šou (talk show) - program zasnovan na principu razgovora sa jednim ili više sagovornika, naglašeno zabavnog sadržaja; voditelj ima dominantnu ulogu, gosti su uglavnom poznate ličnosti, često uz prisustvo publike u studiju ili drugi oblik interakcije sa korisnicima medijske usluge (telefonski i sl.);

3) Humorističke i satirične emisije - usmerene su na šaljiv i ironičan način na aktuelne događaje, ličnosti i pojave sa osnovnim ciljem da zasmeje korisnike medijskih usluga, a najčešće su snimljene u studijskom okruženju;

4) Kvizovi - takmičenja u znanju ili veštinama koja podrazumevaju da se uspešnom učesniku dodeljuje nagrada; programi visoke produkcijske vrednosti vidljive u režiserskom, scenarističkom i scenografskom pristupu;

5) Takmičenja u sposobnostima i veštinama visoke produkcijske vrednosti - programi koji ispunjavaju zabavnu funkciju, režiserski i scenaristički organizovani kao medijskih događaj ekipnog ili pojedinačnog takmičenja pred publikom, prema utvrđenim pravilima, u scenografski osmišljenom prostoru;

6) Cirkuske predstave;

7) Zabavno-informativni program - program sastavljen od različitih događaja i tema obrađenih na zabavan i duhovit način; najčešće je kolažnog oblika sa temama informativnog i zabavnog karaktera.

Rijaliti programski sadržaj

Član 15

Rijaliti programski sadržaj je programski sadržaj koji prevashodno u cilju zabave korisnika medijske usluge prikazuje, u prirodnom ili veštački stvorenom okruženju (npr. veštački stvorena zajednica ljudi na ograničenom fizičkom prostoru), na koji način se učesnici tog sadržaja ponašaju u određenom vremenskom periodu u unapred izazvanim, spontano ili na drugi način nastalim konkretnim životnim situacijama (npr. suživot u zajednici ljudi, međusobna komunikacija, rad, dokolica, rešavanje određenih zadatih ili nepredviđenih konkretnih životnih problema i sl.), a u kojem učesnici po pravilu učestvuju radi pribavljanja određene koristi.

Kulturno-umetnički program

Član 16

Kulturno-umetnički program je vrsta programa koja je posvećena temama iz oblasti kulture i umetnosti (književnost, pozorište, film, fotografija, televizija i drugi mediji, likovne umetnosti, arhitektura, dizajn, muzičko stvaralaštvo i sl.).

Dečiji program i program za maloletnike

Član 17

Dečiji program, odnosno program za maloletnike su vrste programa koje su prema svojoj formi, sadržaju, funkciji i vremenu emitovanja isključivo namenjeni deci (maloletnicima mlađim od 12 godina), odnosno maloletnicima (koji imaju 12 godina ili su stariji), a mogu biti informativne, obrazovne, zabavne ili igrane prirode; obuhvataju crtane filmove i serije, igrane serije i serijale, filmove, kvizove, obrazovne, muzičke i zabavne sadržaje za decu i omladinu.

Verski program

Član 18

Verski program je vrsta programa namenjena iznošenju verskih uverenja, pravila ponašanja, običaja određene crkve, verske zajednice, konfensionalne zajednice ili druge verske organizacije ili izveštavanju o aktuelnim pojavama i događajima u vezi sa određenom crkvom, verskom zajednicom ili drugom verskom organizacijom, a u cilju verskog informisanja ili obrazovanja, očuvanja, negovanja, razvijanja ili unapređenja verske kulture i tradicije (prenosi ili snimci verskih obreda i obeležavanja verskih praznika; verske emisije i emisije o veri i religiji).

Igrani program

Član 19

Igrani program je vrsta programa koju čine

1) Filmski program:

(1) Kinematografski filmovi - filmovi proizvedeni za prikazivanje u bioskopu;

(2) Televizijski filmovi - filmovi proizvedeni prvenstveno za prikazivanje na televiziji;

2) Serijski program:

(1) Serije - igrani program koji se objavljuje u delovima (epizode) i kod koga, iako među epizodama obično postoji kontinuitet (likova, karaktera, lokacija), svaka epizoda predstavlja celinu i nije neophodno da korisnik medijske usluge zna šta se događalo u prethodnoj epizodi;

(2) Serijali - igrani program koji se objavljuje u delovima (epizode) i kod koga svaka epizoda nastavak prethodne, pri čemu se najčešće epizoda završava u momentu kada radnja/akcija dostigne kulminaciju, odnosno vrhunac;

3) Dramski program - televizijske i radijske drame.

Sportski program

Član 20

Sportski program je vrsta programa koju čine:

1) Sportski prenosi/snimci - prenosi ili snimci sportskih utakmica/igara ili važnih delova sportskih događaja;

2) Sportski magazini - emisije magazinskog tipa isključivo sportske tematike;

3) Razgovori o sportu.

Muzički program

Član 21

Muzički program je vrsta programa koja se sastoji od snimaka ili prenosa koncerata, muzičkih festivala, odnosno nastupa muzičara uživo, muzičkih spotova i sl., pri čemu može biti reč o objavljivanju umetničke muzike, narodne muzike (savremena narodna muzika, izvorna narodna muzika, starogradske pesme), zabavne muzike (pop i rok muzika), ostale savremene muzike, muzike za igre i dr.

Igre

Član 22

Igre su vrsta programa koju čine:

1) interaktivne igre preko telefona, nagradna takmičenja u kojima nije potrebno pokazati neko posebno ili opšte znanje ili informisanost;

2) igre na sreću (loto, sportska prognoza, lutrija, instant lutrija, tombola, bingo).

V UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA

Član 23

Regulator u postupku izdavanja dozvole utvrđuje, na osnovu dokumentacije koja je podneta uz prijavu, odnosno uz zahtev, da li podnosilac prijave, odnosno podnosilac zahteva ispunjava uslove utvrđene ovim pravilnikom.

Regulator u postupku izdavanja dozvole ne utvrđuje ispunjenost uslova utvrđenih ovim pravilnikom, već odmah odbija prijavu/zahtev, ako je prethodno utvrdio:

1) da podnosilac prijave/zahteva nije u nadležnosti Republike Srbije, u smislu člana 58. Zakona o elektronskim medijima;

2) da je podnosilac prijave/zahteva subjekt koji ne može da bude imalac dozvole, u smislu člana 91. Zakona o elektronskim medijima;

3) da bi usled izdavanja dozvole nastalo stanje kojim se narušava medijski pluralizam, prema članu 53. stav 1. alineja 3 i članu 54. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 92/23).

Regulator prilikom kontrole rada pružaoca medijske usluge, u smislu člana 31. Zakona o elektronskim medijima, utvrđuje da li imalac dozvole ispunjava uslove utvrđene ovim pravilnikom.

VI KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANJE U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE NA OSNOVU JAVNOG KONKURSA

Opšte odredbe

Član 24

Regulator u postupku izdavanja dozvole na osnovu javnog konkursa ocenjuje ispunjenost kriterijuma utvrđenih ovim pravilnikom, dok u postupku izdavanja dozvole na osnovu zahteva ne ocenjuje kriterijume, već isključivo ispunjenost uslova utvrđenih ovim pravilnikom.

Regulator u postupku izdavanja dozvole na osnovu javnog konkursa ne ocenjuje ispunjenost kriterijuma utvrđenih ovim pravilnikom, ako je prethodno utvrdio da podnosilac prijave nije ispunio neki od tehničkih, organizacionih ili programskih uslova, koji su utvrđeni ovim pravilnikom.

Član 25

Regulator na osnovu ocene ispunjenosti kriterijuma utvrđuje u kojoj meri će podnosilac prijave doprineti ostvarivanju kvaliteta i raznovrsnosti programskih sadržaja u zoni pokrivanja/raspodele za koju je raspisan javni konkurs (u daljem tekstu: zona pokrivanja/raspodele).

Ocena ispunjenosti kriterijuma

Član 26

Prilikom odlučivanja u postupku izdavanja dozvole na osnovu javnog konkursa Regulator ocenjuje ispunjenost sledećih kriterijuma:

1) u kojoj meri iz predložene programske koncepcije proizlazi da bi podnosilac prijave objavljivao kvalitetan i raznovrstan program;

2) u kojoj meri je podnosilac prijave obezbedio ili je učinio verovatnim da će obezbediti odgovarajuće uslove za objavljivanje programa iz predložene programske koncepcije;

3) da li podnosilac prijave poštuje propise i profesionalne i etičke medijske standarde;

4) da li se pouzdano može utvrditi ko nad podnosiocem prijave ima kontrolu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Kriterijum u kojoj meri iz predložene programske koncepcije proizlazi da bi podnosilac prijave objavljivao kvalitetan i raznovrstan program

Član 27

Na osnovu kriterijuma iz člana 26. tačka 1) ovog pravilnika ocenjuje se:

1) koje vrste programa (informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, zabavni, sportski i dr.) će biti zastupljene u programu i u kojoj meri;

2) u kojoj meri će u programu biti zastupljena sopstvena produkcija, ukupno posmatrano, ali i po pojedinačnim vrstama programa;

3) u kojoj meri će u programu biti zastupljena evropska audio-vizuelna dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinačnim vrstama programa;

4) u kojoj meri će u programu biti zastupljena srpska audio-vizuelna dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinačnim vrstama programa;

5) u kojoj meri će u programu biti zastupljena evropska audio-vizuelna dela nezavisnih producenata, ukupno posmatrano, ali i po pojedinačnim vrstama programa;

6) u kojoj meri će u programu biti zastupljena srpska audio-vizuelna dela nezavisnih producenata, ukupno posmatrano, ali i po pojedinačnim vrstama programa;

7) u kojoj meri će u programu biti zastupljena srpska muzička dela;

8) planirano dnevno vreme emitovanja programa;

9) na koji način bi program zadovoljio potrebe građana u zoni pokrivanja/raspodele za informativnim, dokumentarnim, naučno-obrazovnim, zabavnim, kulturno-umetničkim, verskim, filmskim, serijskim, sportskim, muzičkim i dečijim programima, programom za maloletnike i drugim programima;

10) u kojoj meri bi program obogatio i unapredio ponudu programskih sadržaja u zoni pokrivanja/raspodele, a naročito da li bi uveo nove programske sadržaje ili vrste programa koji trenutno nisu dostupni u toj zoni pokrivanja/raspodele, nove programske formate i da li bi se bavio važnim društvenim pitanjima koja do tada nisu obrađivana ili bi ih obrađivao na nov i unapređen način;

11) u kojoj meri se programom daje doprinos razvoju društva u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja, i to obezbeđivanjem slobodnog, istinitog, objektivnog, potpunog, blagovremenog i raznovrsnog informisanja, kao i sadržaja koji doprinose prosvećenosti, pristojnosti, društvenom i duhovnom razvoju građana, kao i ukupnom duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju zajednice;

12) u kojoj meri će u programu biti zastupljeni sadržaji namenjeni informisanju nacionalnih manjina na njihovom maternjem jeziku, kao i sadržaji namenjeni podsticanju razumevanja, uvažavanja i poštovanja razlika koje postoje zbog posebnosti njihovog etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta;

13) u kojoj meri će u programu biti zastupljeni sadržaji namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, programi koji imaju za cilj unapređenje njihove integracije u društvo, kao i u kojoj meri će programski sadržaji biti učinjeni dostupnim osobama oštećenog sluha, odnosno vida;

14) u kojoj meri će u programima biti zastupljeni sadržaji namenjeni deci, odnosno maloletnicima.

Prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu javnog konkursa u zoni pokrivanja/raspodele koja ne obuhvata teritoriju cele Republike Srbije, posebno se ceni i na koji način bi se program odnosio prema pitanjima koja su od značaja za život, kulturu i tradiciju zone u kojoj će se pružati medijska usluga.

Prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge civilnog sektora na osnovu javnog konkursa ceni se i da li je program koji bi podnosilac prijave objavljivao u vezi sa njegovom oblašću delovanja i način na koji bi se takvim programom ostvarivali ciljevi radi kojih je podnosilac prijave osnovan.

Kriterijum u kojoj meri je podnosilac prijave obezbedio ili je učinio verovatnim da će obezbediti odgovarajuće uslove za objavljivanje programa iz predložene programske koncepcije

Član 28

Na osnovu kriterijuma iz člana 26. tačka 2) ovog pravilnika ocenjuje se:

1) u kojoj meri finansijski pokazatelji koji se odnose na podnosioca prijave ukazuju na mogućnost njegovog rentabilnog poslovanja i opstanka na tržištu (ekonomska samoodrživost), pri čemu se posebno uzima u obzir: visina osnivačkog kapitala i upisanog kapitala; struktura sredstava i izvori sredstava, uspešnost dosadašnjeg poslovanja podnosioca prijave, poštovanje poreskih obaveza i drugih obaveza javnih prihoda, kao i u kojoj meri postoji ekonomska opravdanost investiranja, imajući u vidu detaljni pregled projektovanih prihoda i rashoda za naredne tri godine, analizu tržišta i postojeću konkurenciju;

2) u kojoj meri je podnosilac prijave obezbedio odgovarajuću organizacionu strukturu, broj i stepen stručnosti i iskustva kadrova koji će biti angažovani na poslovima rukovođenja, uređivanja programa i proizvodnje i emitovanja programa, pri čemu se posebno uzima u obzir trenutni stepen njihove stručnosti i iskustva, ali i na koji način će podnosilac prijave doprineti njihovom daljem stručnom usavršavanju;

3) u kojoj meri je podnosilac prijave obezbedio odgovarajući stepen tehničke opremljenosti, pri čemu se uzimaju u obzir i površina i struktura poslovnog prostora, lokacija prostora u odnosu na zonu pokrivanja/raspodele, kao i na koji način će podnosilac prijave doprineti daljem unapređenju tehničke opremljenosti;

4) u kojoj meri je program (ili programi) koji podnosilac prijave objavljuje atraktivan za gledaoce, odnosno slušaoce, imajući u vidu njegov udeo u gledanosti, odnosno slušanosti programa podnosioca prijave u zoni pokrivanja/raspodele u kalendarskoj godini koja prethodi raspisivanju javnog konkursa;

5) da li je podnosilac prijave ili neko od njegovih kadrova dobitnik domaće ili međunarodne nagrade za dostignuća i poduhvate u oblasti proizvodnje audio ili audio-vizuelnih dela, novinarstva ili medija.

Okolnosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana cene se samo ako je podnosilac prijave imalac dozvole i ako Regulator poseduje odgovarajuće podatke o gledanosti ili slušanosti.

Kriterijum da li podnosilac prijave poštuje propise i profesionalne i etičke medijske standarde

Član 29

Na osnovu kriterijuma iz člana 26. tačka 3) ovog pravilnika ocenjuje se:

1) da li je do momenta odlučivanja podnosiocu prijave izrečena neka od mera zaštite predviđenih članom 39. Zakona o elektronskim medijima;

2) da li je podnosiocu prijave izrečena kazna ili mera od strane državnog organa ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja propisa kojima se uređuje oblast medija ili povrede profesionalnih ili etičkih standarda;

3) da li je podnosilac prijave preduzeo odgovarajuće mere koje su imale za cilj otklanjanje razloga zbog kojeg mu je izrečena kazna ili mera;

4) u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat, kao i tehničke, kadrovske i finansijske uslove na osnovu koga mu je izdata dozvola;

5) da li su podnosilac prijave ili sa njim povezano lice pokušali da na nedozvoljen način utiču na odlučivanje u postupku izdavanja dozvole, bilo da je reč o uticaju na rad članova Saveta Regulatora ili zaposlenih u stručnoj službi Regulatora, pri čemu se uzima u obzir i pokušaj uticaja na posredan način (javno prejudiciranje ishoda postupka, otvorena ili prikrivena propaganda u medijima i sl.).

Kriterijum da li se pouzdano može utvrditi ko nad podnosiocem prijave ima kontrolu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije

Član 30

Na osnovu kriterijuma iz člana 26. tačka 4) ovog pravilnika ocenjuje se da li se mogu pouzdano utvrditi podaci o identitetu pravnih ili fizičkih lica koja neposredno ili posredno, preko drugih lica, učestvuju u osnovnom kapitalu podnosioca prijave i o visini tog učešća, kao i podaci o pravnim ili fizičkim licima sa kojima je podnosilac prijave na drugi način povezan učesnik na tržištu, u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Član 31

Ako se za istu zonu pokrivanja/raspodele prijavilo više podnosilaca koji ispunjavaju uslove i kriterijume utvrđene ovim pravilnikom, Regulator daje prednost onome za koga osnovano zaključi, na osnovu podnete dokumentacije, da će ostvarivati veći kvalitet i raznovrsnost sadržaja u toj zoni pokrivanja/raspodele.

VII SADRŽINA I OBRAZAC PRIJAVE I DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU JAVNOG KONKURSA

Sadržina prijave na javni konkurs

Član 32

Prijava na javni konkurs sadrži:

1) naziv podnosioca prijave;

2) naziv medijske usluge i skraćeni identifikacioni znak;

3) adresu sedišta podnosioca prijave;

4) adresu studija;

5) matični broj;

6) PIB;

7) druge kontakt podatke (telefon, faks, elektronska pošta, veb-sajt);

8) ime i prezime lica odgovornog za zastupanje podnosioca prijave sa sledećim podacima: JMBG, adresa, telefon i elektronska pošta;

9) ime i prezime glavnog urednika podnosioca prijave sa sledećim podacima: JMBG, adresa, telefon i elektronska pošta;

10) podatak o vrsti medijske usluge koju bi pružao podnosilac prijave prema njenom sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

11) zonu pokrivanja/raspodele;

12) datum početka pružanja medijske usluge.

Podnosilac prijave je dužan da uz prijavu podnese dokaz da je izvršio uplatu depozita u iznosu tromesečne naknade za dobijeno pravo na pružanje medijske usluge.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu PJK koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 1. i čini njegov sastavni deo, a koji Regulator objavljuje na svom veb-sajtu.

Dokumentacija koju uz prijavu na javni konkurs podnosi imalac dozvole

Član 33

Ako podnosilac prijave na javni konkurs u momentu njenog podnošenja ima dozvolu i nije osnovan u godini u kojoj je raspisan javni konkurs (nije novoosnovan), podnosi sledeću dokumentaciju:

1) izjavu ovlašćenog lica za zastupanje, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kojom garantuje da raspolaže profesionalnom i funkcionalnom opremom i drugim tehničkim sredstvima, koja mu omogućava kvalitetnu proizvodnju programa u skladu sa programskim elaboratom;

2) dokaz o vlasništvu ili ugovor, odnosno predugovor o zakupu poslovnog prostora adekvatnog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge;

3) skica (tlocrt) prostora namenjenog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge, overen od strane ovlašćenog projektanta (projektanta sa licencom) sa označenim prostorijama, njihovom ukupnom i pojedinačnom kvadraturom i njihovom namenom;

4) podaci o organizacionoj strukturi, broju, stepenu stručnosti i iskustvu kadrova koji su ili će biti angažovani na poslovima rukovođenja, uređivanja programa i proizvodnje i emitovanja programa, kao i osnov njihovog angažovanja, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

5) dokaz o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;

6) izvod iz registra nadležnog organa javne vlasti:

(1) izvod iz registra privrednih subjekata, ako je podnosilac prijave privredni subjekat,

(2) izvod iz registra udruženja (udruženja, fondacije i zadužbine),

(3) izvod iz registra ustanova (visokoškolske ustanove),

(4) izvod iz registra crkava i verskih zajednica (crkve i verske zajednice);

7) statut (udruženja, zadužbine i fondacije);

8) izjavu koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca prijave, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

9) izjavu koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca prijave poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac prijave povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

10) izjavu ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca prijave da izdavanjem dozvole neće nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam, prema članu 53. stav 1. alineja 3 i članu 54. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 92/23);

11) finansijski izveštaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;

12) plan razvoja (biznis plan) u kome je jasno navedeno na koji način će podnosilac prijave započeti pružanje medijske usluge i održati je na tržištu u prve tri godine poslovanja nakon dobijanja dozvole, imajući u vidu stanje na tržištu i postojeću konkurenciju u zoni pokrivanja/raspodele za koju konkuriše, kao i podatke o izvorima i visini projektovanih prihoda i rashoda u prve tri godine poslovanja;

13) potvrda nadležnog organa javne vlasti o izmirenju poreskih obaveza;

14) programski elaborat sa razrađenim programskim konceptom koji sadrži:

(1) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima,

(2) planirano dnevno trajanje emitovanja programa (koliko sati programa će dnevno biti emitovano),

(3) ciljna grupa kojoj je program namenjen,

(4) jezik, odnosno jezici na kojima će se se program emitovati,

(5) udeo pojedinih vrsta programa (informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, zabavni, rijaliti, kulturno-umetnički, verski, filmski, serijski, sportski, muzički i dečji program, program za maloletnike i drugi programi) u ukupnom programu, koji je procentualno izražen, i opis koji će programski sadržaji biti obuhvaćeni pojedinim vrstama programa,

(6) udeo sopstvene produkcije ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(7) udeo evropskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(8) udeo srpskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(9) udeo evropskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(10) udeo srpskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(11) udeo srpskih muzičkih dela, kao i udeo televizijskog oglašavanja i televizijske prodaje,

(12) podatke o tome na koji način podnosilac prijave namerava: da zadovolji potrebe građana u zoni pokrivanja za kvalitetnim i raznovrsnim sadržajima, da obogati i unapredi ponudu programskih sadržaja u zoni pokrivanja i da doprinese razvoju društva u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja,

(13) udeo i opis sadržaja namenjenih informisanju nacionalnih manjina na njihovom maternjem jeziku, kao i sadržaja namenjenih podsticanju razumevanja, uvažavanja i poštovanja razlika koje postoje zbog posebnosti njihovog etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta,

(14) udeo i opis sadržaja namenjenih informisanju osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, kao i programa koji imaju za cilj unapređenje njihove integracije u društvo,

(15) udeo i opis sadržaja koji će biti učinjeni dostupnim osobama oštećenog sluha, odnosno vida,

(16) okvirna programska šema po danima u nedelji;

15) potvrde organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava o izmirenju obaveza;

16) naziv medijske usluge, skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

17) fotokopija lične isprave lica ovlašćenog za zastupanje (ukoliko je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom) potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte);

18) fotokopija lične isprave glavnog urednika (ukoliko je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom) potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte);

19) dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv podnosioca prijave i protiv odgovornog lica podnosioca prijave za krivično delo protiv privrede ili drugo krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora.

Ako podnosilac prijave na javni konkurs u momentu njenog podnošenja ima dozvolu i osnovan je u godini u kojoj je raspisan javni konkurs (novoosnovan), pored dokumentacije iz stava 1. tač. 1)-4), 6)-10), 12), 14)-19) ovog člana, podnosi i blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem.

Izvod iz stava 1. tačka 6) ovog člana podnosi se tako da iz njega proističe stanje u registru u momentu podnošenja prijave na javni konkurs.

Udeli u programskom elaboratu iz stava 1. tačka 14) ovog člana izražavaju se u procentima u odnosu na ukupan godišnje emitovani program.

Dokumentacija koju uz prijavu na javni konkurs podnosi lice koje nije imalac dozvole

Član 34

Ako podnosilac prijave u momentu njenog podnošenja nema dozvolu i nije osnovan u godini u kojoj je raspisan javni konkurs (nije novoosnovan), dostavlja dokumentaciju iz člana 33. stav 1. tač. 1)-14) i 16)-19) ovog pravilnika,.

Ako podnosilac prijave u momentu njenog podnošenja nema dozvolu i osnovan je u godini u kojoj je raspisan javni konkurs (novoosnovan), pored dokumentacije iz člana 33. stav 1. tač. 1)-4), 6)-10), 12), 14), 16)-19) ovog pravilnika, podnosi i blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem.

Broj primeraka i forma u kojoj se podnosi dokumentacija

Član 35

Dokumentacija iz čl. 33. i 34. ovog pravilnika podnosi se u dva primerka, u originalu i jednoj fotokopiji ili dvema overenim fotokopijama, osim dokaza iz člana 33. stav 1. tač. 17) i 18) koji se mogu podneti u vidu neoverene fotokopije.

Isprave podnete na stranom jeziku moraju biti prevedene na srpski jezik, a prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Dodatna dokumentacija

Član 36

Podnosilac prijave je dužan da podnese i drugu dokumentaciju po nalogu Regulatora u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Podnosilac prijave može podneti i drugu dokumentaciju za koju smatra da može biti od značaja za dobijanje dozvole.

Sadržina dozvole na osnovu javnog konkursa

Član 37

Dozvola sadrži:

1) naziv pružaoca medijske usluge;

2) naziv medijske usluge;

3) adresu sedišta pružaoca medijske usluge;

4) adresu studija;

5) matični broj;

6) PIB;

7) druge kontakt podatke (telefon, faks, elektronska pošta, adresa veb-sajta);

8) ime i prezime lica odgovornog za zastupanje pružaoca medijske usluge;

9) ime i prezime glavnog urednika pružaoca medijske usluge;

10) vlasničku strukturu pružaoca medijske usluge;

11) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

12) zonu pokrivanja/raspodele;

13) oznaku mreže/lokacije predajnika;

14) rok važenja dozvole;

15) podatak o tome da li je reč zaštićenoj usluzi, u smislu člana 4. tačka 7) Zakona o elektronskim medijima;

16) napomenu da je u cilju kontrole rada, u smislu člana 31. Zakona o elektronskim medijima, pružalac medijske usluge dužan da Regulatoru omogući uvid u podatke i dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

Sastavni deo dozvole čine:

1) programski elaborat;

2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca prijave, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

3) izjava koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca prijave poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac prijave povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

4) dozvola za korišćenje radio-frekvencija, odnosno ugovor o pristupu multipleksu;

5) rešenje o utvrđivanju visine naknade za pravo na pružanje medijske usluge;

6) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

7) isprave koje dokazuju ispunjenost tehničkih i organizacionih uslova, a koje su podnete uz prijavu na javni konkurs.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na obrascu DJK koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 2. i čini njegov sastavni deo.

VIII SADRŽINA I OBRAZAC ZAHTEVA I DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU ZAHTEVA

Sadržina zahteva

Član 38

Zahtev za izdavanje dozvole sadrži:

1) naziv podnosioca zahteva;

2) naziv medijske usluge i skraćeni identifikacioni znak;

3) adresu sedišta podnosioca zahteva;

4) adresu studija;

5) matični broj;

6) PIB;

7) drugi kontakt podaci (telefon, faks, elektronska pošta, veb-sajt);

8) ime i prezime lica odgovornog za zastupanje podnosioca zahteva sa sledećim podacima: JMBG, adresa, telefon i elektronska pošta;

9) ime i prezime glavnog urednika podnosioca zahteva sa sledećim podacima: JMBG, adresa, telefon i elektronska pošta;

10) podatak o vrsti medijske usluge koju bi pružao podnosilac zahteva prema njenom sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

11) podatak o vrsti elektronske komunikacione mreže putem koje podnosilac zahteva namerava da pruža medijsku uslugu;

12) planirani datum početka pružanja medijske usluge.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZD koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 3. i čini njegov sastavni deo, a koji Regulator objavljuje na svom veb-sajtu.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev

Član 39

Podnosilac zahteva uz zahtev za izdavanje dozvole podnosi sledeću dokumentaciju:

1) izjavu ovlašćenog lica za zastupanje, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kojom garantuje da raspolaže profesionalnom i funkcionalnom opremom i drugim tehničkim sredstvima, koja mu omogućava kvalitetnu proizvodnju programa u skladu sa programskim elaboratom;

2) dokaz o vlasništvu ili ugovor, odnosno predugovor o zakupu poslovnog prostora adekvatnog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge;

3) skica (tlocrt) prostora namenjenog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge, overen od strane ovlašćenog projektanta (projektanta sa licencom) sa označenim prostorijama, njihovom ukupnom i pojedinačnom kvadraturom i njihovom namenom;

4) podatke o organizacionoj strukturi, broju, stepenu stručnosti i iskustvu kadrova koji su ili će biti angažovani na poslovima rukovođenja, uređivanja programa i proizvodnje programa, kao i osnov njihovog angažovanja, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

5) dokaz o registraciji podnosioca zahteva:

(1) izvod iz registra privrednih subjekata, ako je podnosilac zahteva privredni subjekat;

(2) izvod iz registra udruženja (udruženja, fondacije i zadužbine);

(3) izvod iz registra ustanova (visokoškolske ustanove),

(4) izvod iz registra crkava i verskih zajednica (crkve i verske zajednice);

6) izjavu koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca zahteva, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

7) izjavu koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca zahteva poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac zahteva povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

8) izjavu ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca zahteva da izdavanjem dozvole neće nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam, prema članu 53. stav 1. alineja 3 i članu 54. Zakona o javnom informisanju i medijima;

9) programski elaborat sa razrađenom programskom koncepcijom koji sadrži:

(1) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

(2) planirano dnevno trajanje emitovanja programa (koliko sati programa će dnevno biti emitovano);

(3) ciljna grupa kojoj je program namenjen;

(4) jezik, odnosno jezici na kojima će se program emitovati, a naročito udeo sadržaja na jezicima nacionalnih manjina;

(5) udeo pojedinih vrsta programa (informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, zabavni, rijaliti, kulturno-umetnički, verski, filmski, serijski, sportski, muzički i dečji program, program za maloletnike i drugi programi) u ukupnom programu, koji je procentualno izražen, i opis koji će programski sadržaji biti obuhvaćeni pojedinim vrstama programa;

(6) udeo sopstvene produkcije ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(7) udeo evropskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(8) udeo srpskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(9) udeo evropskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(10) udeo srpskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa;

(11) udeo srpskih muzičkih dela, kao i udeo televizijskog oglašavanja i televizijske prodaje;

(12) okvirna programska šema po danima u nedelji;

10) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

11) fotokopija lične isprave lica odgovornog za zastupanje (ako je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom), potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte);

12) fotokopija lične isprave glavnog urednika (ako je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom), potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte);

13) dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv podnosioca zahteva i protiv odgovornog lica podnosioca zahteva za krivično delo protiv privrede ili drugo krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora.

Izvod iz stava 1. tačka 5) ovog člana podnosi se tako da iz njega proističe stanje u registru u momentu podnošenja zahteva.

Udeli u programskom elaboratu iz stava 1. tačka 9) ovog člana izražavaju se u procentima u odnosu na ukupan godišnje emitovani program.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji, osim dokumentacije iz stava 1. tač. 2), 3), 5), 11) i 12) ovog člana koja se može podneti i u neoverenoj fotokopiji.

Isprave na stranom jeziku moraju biti prevedene na srpski jezik, a prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Sadržina dozvole izdate na osnovu zahteva

Član 40

Dozvola sadrži:

1) naziv pružaoca medijske usluge;

2) naziv medijske usluge;

3) adresu sedišta i studija pružaoca medijske usluge;

4) matični broj;

5) PIB;

6) kontakt podatke (telefon, faks, elektronska pošta; veb-sajt);

7) ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje pružaoca medijske usluge;

8) ime i prezime glavnog urednika pružaoca medijske usluge;

9) vlasnička struktura pružaoca medijske usluge;

10) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

11) podatak o tome da li je reč o zaštićenoj usluzi, u smislu člana 4. tačka 7) Zakona o elektronskim medijima;

12) rok važenja dozvole;

13) napomenu da je u cilju kontrole rada, u smislu člana 31. Zakona o elektronskim medijima, pružalac medijske usluge dužan da Regulatoru omogući uvid u podatke i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

Sastavni deo dozvole čine:

1) programski elaborat;

2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca zahteva, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

3) izjava koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca zahteva poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac zahteva povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

4) ugovor zaključen sa operatorom elektronske komunikacione mreže;

5) rešenje o utvrđivanju visine naknade za pravo na pružanje medijske usluge;

6) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

7) isprave koje dokazuju ispunjenost tehničkih i organizacionih uslova koje su podnete uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu DZ koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 4. i čini njegov sastavni deo.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41

Imaoci dozvola kojima je dozvola izdata pre stupanja na snagu ovog pravilnika, dužni su da obezbede ispunjenje tehničkih, organizacionih i programskih uslova utvrđenih ovim pravilnikom u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 42

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog pravilnika okončaće se prema odredbama ovog pravilnika.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi:

1) Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa ("Službeni glasnik RS", broj 63/15);

2) Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva ("Službeni glasnik RS", broj 63/15);

3) Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa ("Službeni glasnik RS", broj 46/16);

4) Pravilnik o minimalnim tehničkim i organizacionim uslovima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge ("Službeni glasnik RS", broj 46/16);

Član 43

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-4, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 43/2024, možete pogledati OVDE