Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

("Sl. glasnik RS", br. 23/2023, 34/2023 i 26/2024)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu (u daljem tekstu: škola), sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita za upis u škole za učenike sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima, vrednovanje učešća kandidata na takmičenjima u osnovnoj školi i vrste takmičenja u osnovnoj školi čija se mesta vrednuju, upis kandidata sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, zdravstveni uslovi za upis u školu, upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja (u daljem tekstu: upis u školu pod povoljnijim uslovima), način i uslovi pristupa portalu posvećenom upisu u školu (u daljem tekstu: portal) čiji sadržaj ažurira ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i druga pitanja vezana za upis u školu.

II UPIS U ŠKOLU

Član 2

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

3) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit, utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

3) uspeha na prijemnom ispitu;

4) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Izuzetno, redosled za upis kandidata sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji je osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja završio u skladu sa individualnim obrazovnim planom kojim su prilagođeni ciljevi sadržaja i načini ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada (IOP2) i položio završni ispit po istom planu, utvrđuje se na osnovu opredeljenja kandidata, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, pre utvrđivanja redosleda kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana.

Kandidat iz čl. 90. i 98, koji konkuriše za upis u školu pod povoljnijim uslovima, mora da ispuni uslove propisane st. 1. i 2. ovog člana, pre primene merila i postupka za postizanje pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja, propisanih ovim pravilnikom.

Kandidat se upisuje u školu u svojstvu redovnog učenika ukoliko ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj se upisuje u prvi razred.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, kandidat se upisuje u školu u svojstvu redovnog učenika, ukoliko počev od 1. septembra školske godine u kojoj se upisuje u prvi razred ima više od 17 godina, a u prethodnoj školskoj godini je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje u trajanju od osam godina, ako za pojedine škole nije propisano drugačije.

Član 3

Uspeh na završnom ispitu, počev od završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2022/2023. godinu, iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog odnosno maternjeg jezika i matematike i iz jednog od pet predmeta koji učenik izabere sa liste nastavnih predmeta iz prirodnih i društvenih nauka (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 14 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 12 bodova na kombinovanom testu.

Polaznik koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: program FOOO) polaže završni ispit rešavanjem jednog testa, koji sadrži zadatke iz predmeta srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i književnost, iz predmeta matematika i iz prirodnih i društvenih nauka koji obuhvataju sadržaj iz nastavnih predmeta biologije, geografije, istorije, fizike i hemije, kao i opšte kompetencije, zajedničke za pojedine prirodne i društvene nauke.

Polaznik iz stava 3. ovog člana, može da ostvari najviše 40 bodova na objedinjenom testu, i to: najviše 14 bodova na zadacima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, najviše 14 bodova na zadacima iz matematike i ukupno najviše 12 bodova na zadacima iz prirodnih i društvenih nauka: biologija, geografija, istorija, fizika i hemija.

Kandidatu koji je završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja položio zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, i koji konkuriše za upis u školu u svojstvu redovnog učenika u skladu sa članom 2. stav 5. ovog pravilnika, broj bodova koji je osvojio na završnom ispitu iskazuje se u obliku broja od nula do 40.

Član 4

Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri (4).

Na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Polaznik iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova.

Kandidat koji je završio šesti razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio šesti razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u šestom razredu osnovne škole.

Član 5

Kandidat može da ostvari ukupno najviše 100 bodova po osnovama iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovama iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Član 6

Kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje se u školu posle obavljenog završnog ispita, u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na sadržaj i način sprovođenja ispita.

Kandidat iz stava 1. ovog člana upisuje se u školu iz člana 14. ovog pravilnika posle položenog prijemnog ispita.

Kandidat iz stava 1. ovog člana polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita.

Kandidat iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika upisuje se u školu, smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, na osnovu opredeljenja kandidata, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, ukoliko ispunjava sve uslove za upis.

Opredeljenje kandidata sadrži izbor obrazovnog profila, sa kojim se složio roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata, posle sprovedenog postupka usaglašavanja izbora obrazovnog profila, za koji kandidat ispunjava zdravstvene uslove.

Član 7

Kandidat koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, upisuje se u školu preko broja određenog za upis učenika, posle priznavanja strane školske isprave koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Kandidat koji je završio sedmi razred u inostranstvu ili stranoj školi u Republici Srbiji, a osmi razred je završio u Republici Srbiji, obavlja završni ispit i upisuje se u školu preko broja određenog za upis, posle priznavanja strane školske isprave koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi pismeni zahtev Ministarstvu, u kome iskazuje najmanje pet opredeljenja za upis kandidata preko broja određenog za upis učenika.

Ministarstvo sprovodi ravnomerno raspoređivanje kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana po školama, smerovima gimnazija, odnosno obrazovnim profilima. Prilikom raspoređivanja kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana ministarstvo posebno vodi računa o broju učenika u odeljenju, u skladu sa zakonom.

Ukoliko kandidat iz st. 1. i 2. ovog člana konkuriše za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika, pravo na upis preko broja određenog za upis ostvaruje ukoliko je položio odgovarajući prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti i ispunio sve uslove za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika, u skladu sa ovim pravilnikom.

Izuzetno, kandidat koji je završio poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja na stranom jeziku u inostranstvu ili u stranoj školi u Republici Srbiji, posle priznavanja strane školske isprave, koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može da se upiše u školu u kojoj se ostvaruje deo nastave na jeziku na kome je završio poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, bez polaganja prijemnog ispita, ukoliko je broj učenika u odeljenju posle raspoređivanja manji od 30.

Član 8

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika u osnovnoj školi vrednuju se tako što se kandidatu, koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jednu od prve tri nagrade na takmičenjima iz predmeta navedenih u članu 9. ovog pravilnika, dodeljuju bodovi na način propisan stavom 3. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se:

1) održe takmičenja u osmom razredu, kandidatu koji je u sedmom razredu osnovne škole osvojio jednu od prve tri nagrade na takmičenjima iz predmeta navedenih u članu 9. ovog pravilnika, dodeljuju se bodovi na način propisan stavom 3. ovog člana;

2) održe takmičenja ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način propisan stavom 3. ovog člana.

Bodovi za osvojenu jednu od prve tri nagrade na takmičenjima iz predmeta navedenih u članu 9. ovog pravilnika kandidatu se dodeljuju na sledeći način:

1) međunarodno takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:

- prva nagrada - dvanaest (12) bodova;

- druga nagrada - deset (10) bodova;

- treća nagrada - osam (8) bodova;

2) republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:

- prva nagrada - šest (6) bodova;

- druga nagrada - četiri (4) boda;

- treća nagrada - dva (2) boda.

Kada je kandidat osvojio više nagrada na takmičenjima iz st. 1. i 2. ovog člana, iz jednog predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Kada je kandidat osvojio više nagrada na takmičenjima iz st. 1. i 2. ovog člana, iz najviše dva predmeta, ostvareni rezultati mu se sabiraju.

Prve tri nagrade, u smislu ovog pravilnika, jesu nagrade koje dodeljuju stručna društva ili drugi organizatori takmičenja iz st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa propozicijama takmičenja.

Rang lista dobitnika nagrada objavljuje se na zvaničnoj internet stranici stručnog društva ili drugog organizatora takmičenja iz člana 9. ovog pravilnika.

Stručno društvo ili drugi organizator takmičenja iz člana 9. ovog pravilnika dostavlja postignute rezultate sa takmičenja iz st. 1. i 2. ovog člana Ministarstvu i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine.

Postignuti rezultati dostavljaju se u obliku rang liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

Član 9

Republička takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom i koja imaju najmanje tri nivoa takmičenja (školski, opštinski, okružni, republički), i to:

1) srpski jezik:

- Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture, odnosno Književna olimpijada - Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;

2) maternji jezik:

- Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture - Udruženje "Matica Bugara u Srbiji";

- Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture - Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju;

- Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture - Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku;

- Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture - Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu;

- Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture - Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo;

- Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture - Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine;

- Takmičenje iz bosanskog jezika - Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine;

3) matematika:

- Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike - Društvo matematičara Srbije;

4) istorija:

- Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne istorije - Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković", Beograd;

5) geografija:

- Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije - Srpsko geografsko društvo;

6) biologija:

- Takmičenje iz biologije - Srpsko biološko društvo;

7) fizika:

- Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike - Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd;

8) hemija:

- Takmičenje iz hemije - Srpsko hemijsko društvo.

Međunarodna takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom, i to:

1) matematika:

- Juniorska balkanska matematička olimpijada - Društvo matematičara Srbije;

2) fizika:

- Međunarodna juniorska naučna olimpijada - Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd.

Član 10

Posle utvrđivanja ukupnog broja bodova iz čl. 3-5. ovog pravilnika, bodova ostvarenih na prijemnom ispitu, bodova ostvarenih na takmičenjima i bodova dodatih za upis u školu pod povoljnijim uslovima, kandidat za upis u školu, njegov roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik, ima pravo da na dva načina izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje, u skladu sa zakonom, i to:

1) na portalu, elektronskim putem;

2) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Izražavanje opredeljenja za dalje školovanje elektronskim putem može da koristi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata koji ima autorizovani elektronski pristup portalu (u daljem tekstu: autorizovani korisnik).

Autorizovani elektronski pristup iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se preko pristupnih parametara koje je osnovna škola, koja vodi knjigu evidencije o obrazovno-vaspitnom radu u elektronskom obliku, dostavila roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku, na adresu elektronske pošte koju je naveo u zahtevu.

Zahtev iz stava 3. ovog člana obavezno sadrži podatak o jedinstvenom matičnom broju kandidata i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Opredeljenje za dalje školovanje iz stava 1. ovog člana sadrži, prema listi objavljenoj na portalu i u Konkursu za upis u srednju školu:

1) desetocifrenu šifru kandidata;

2) ime i prezime kandidata;

3) ime roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika;

4) naziv i mesto osnovne škole u kojoj je kandidat stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje;

5) šifru i naziv smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila;

6) naziv škole i mesto u kome se nalazi škola;

7) jezik (srpski, odnosno maternji) na kome kandidat želi da stiče srednje obrazovanje i vaspitanje;

8) trajanje obrazovanja.

Podaci iz stava 5. tač. 5)-8) navode se za svako od opredeljenja za dalje školovanje.

Član 11

Na osnovu opredeljenja kandidata i ukupnog broja bodova ostvarenih po svim osnovama propisanim ovim pravilnikom, vrši se raspoređivanje kandidata po školama prema tipu škole, smerovima gimnazije, odnosno obrazovnim profilima.

Kandidat, njegov roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik, može da izvrši uvid gde je raspoređen na dva načina, u skladu sa zakonom, i to:

1) na portalu;

2) u matičnoj osnovnoj školi.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim školama.

Član 12

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac Diplome "Vuk Karadžić";

2) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika;

3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Član 13

Kada kandidat, njegov roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik, izvrši uvid u raspoređivanje, na način propisan članom 11. ovog pravilnika, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da podnese prijavu za upis u školu na dva načina, u skladu sa zakonom, i to:

1) na portalu, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;

2) u školi, pismenim putem.

Prijava za upis sadrži podatke o:

1) kandidatu (ime i prezime, desetocifrenu šifru i jedinstveni matični broj);

2) nazivu i mestu osnovne škole u kojoj je kandidat stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje;

3) nazivu smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila na koji je kandidat raspoređen;

4) nazivu i mestu škole u koju je kandidat raspoređen;

5) jeziku (srpskom, odnosno maternjem) na kome kandidat stiče srednje obrazovanje i vaspitanje;

6) stranom jeziku, odnosno stranim jezicima koje kandidat nastavlja da uči u srednjem obrazovanju i vaspitanju;

7) izbornom programu, odnosno izbornim programima za koje se opredelio kandidat;

8) obaveznom izbornom predmetu za koji se opredelio kandidat (verska nastava, odnosno građansko vaspitanje).

III UPIS U UMETNIČKU ŠKOLU, ODNOSNO NA OBRAZOVNI PROFIL U OBLASTI UMETNOSTI, ŠKOLU/ODELJENJE ZA UČENIKE SA IZUZETNIM, ODNOSNO POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA, ŠKOLU U KOJOJ SE DEO NASTAVE OSTVARUJE NA STRANOM JEZIKU I ŠKOLU ZA TALENTOVANE UČENIKE

1. Zajedničke odredbe

Član 14

Kandidat za upis u umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost), školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji) i Srednju školu unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović" (u daljem tekstu: SŠUP), polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti.

Član 15

Prijemni ispit za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika polaže se pre polaganja završnog ispita, u odgovarajućoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.

Ako u toku sprovođenja prijemnog ispita kandidat nedozvoljeno koristi tekstove, beleške, uređaje za elektronsku obradu podataka, uređaje za daljinski prenos podataka, slike ili glasa, u svrhu prepisivanja prilikom izrade zadataka na prijemnom ispitu, ili na drugi način ometa sprovođenje prijemnog ispita, isključuje se iz daljeg toka postupka prijemnog ispita.

Član 16

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da podnese prijavu za polaganje prijemnog ispita na četiri načina, u skladu sa zakonom, i to:

1) na portalu, kao autorizovani korisnik, elektronskim putem;

2) na portalu, kao neautorizovani korisnik, elektronskim putem;

3) u školi u kojoj je organizovano polaganje prijemnog ispita, pismenim putem;

4) u matičnoj osnovnoj školi, pismenim putem.

Član 17

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil.

Član 18

Pravo na rangiranje radi upisa u školu iz člana 14. ovog pravilnika stiče kandidat koji je položio prijemni ispit i koji je ispunio uslove iz čl. 2-5. ovog pravilnika.

Kandidati koji konkurišu samo za upis u muzičku školu, baletsku školu, Školu za muzičke talente u Ćupriji ne izražavaju 20 opredeljenja iz člana 10. ovog pravilnika ni na portalu ni u matičnoj osnovnoj školi.

2. Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost i u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Član 19

Konačna lista kandidata raspoređenih za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost i u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha na završnom ispitu, koji se vrednuje na način utvrđen čl. 3-5. ovog pravilnika;

3) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole, koji se vrednuje na način utvrđen čl. 3-5. ovog pravilnika;

4) rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Kandidatu koji je ostvario pravo na rangiranje u skladu sa članom 18. ovog pravilnika, rezultati koje je ostvario na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, vrednuju se na način propisan u članu 8. ovog pravilnika.

Izuzetno, u slučaju vrednovanja rezultata takmičenja iz predmeta koji su od posebnog značaja za određeni smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, kandidatu koji je ostvario pravo na rangiranje u skladu sa članom 18. ovog pravilnika boduje se jedno od postignuta prva tri najbolja pojedinačna rezultata, odnosno jedno od prva tri mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u članu 9. ovog pravilnika.

Ukoliko više učenika ostvari isti najbolji rezultat, stručno društvo ili drugi organizator takmičenja iz člana 9. ovog pravilnika određuje prva tri najbolja pojedinačna rezultata, odnosno prva tri mesta na takmičenjima, u skladu sa propozicijama takmičenja.

Bodovi iz st. 3. i 4. ovog člana dodeljuju se na sledeći način:

1) kandidatu koji konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, takmičenje iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika vrednuje se na način propisan članom 24. ovog pravilnika;

2) kandidatu koji konkuriše za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, takmičenje iz matematike vrednuje se na način propisan članom 28. ovog pravilnika;

3) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, takmičenja iz fizike i matematike vrednuju se na način propisan članom 32. ovog pravilnika;

4) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva vrednuju se na način propisan članom 36. ovog pravilnika;

5) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, takmičenja iz biologije i hemije vrednuju se na način propisan članom 40. ovog pravilnika;

6) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, takmičenja iz geografije i istorije vrednuju se na način propisan članom 44. ovog pravilnika;

7) kandidatu koji konkuriše za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, takmičenje iz stranog jezika vrednuje se na način propisan članom 54. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće da se održe sva takmičenja koja se boduju za odgovarajuće odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima, iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način propisan stavom 2. ovog člana.

Kada se za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima vrednuju takmičenja iz dva ili više predmeta, ukoliko nisu održana takmičenja iz svih propisanih predmeta koji se vrednuju za to odeljenje sa posebnim sposobnostima, takmičenja iz predmeta koja su održana vrednuju se na način propisan u članu 8. ovog pravilnika.

Član 20

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, i školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac Diplome "Vuk Karadžić";

2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, odnosno osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih rezultata za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport,

3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika;

4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke

Član 21

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti;

2) test iz stranog jezika (engleski, francuski, nemački i ruski jezik).

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Član 22

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke može da ostvari najviše po 120 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 240 bodova.

Član 23

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova na svakom delu prijemnog ispita.

Kandidat koji je položio prijemni ispit može da iskaže opredeljenje za:

1) jezik koji je položio na prijemnom ispitu;

2) jezik koji je učio u osnovnoj školi;

3) italijanski jezik;

4) španski jezik;

5) japanski jezik;

6) kineski jezik;

7) norveški jezik;

8) klasične jezike.

Prilikom rangiranja kandidata koji su položili prijemni ispit i iskazali opredeljenja za neko od odeljenja iz stava 2. ovog člana, redosled kandidata određuje se na sledeći način:

1) ako je kandidat iskazao opredeljenje za odeljenje za engleski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu polagali engleski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike, na osnovu ukupno osvojenog broja bodova;

2) ako je kandidat iskazao opredeljenje za odeljenje za francuski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili francuski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike;

3) ako je kandidat iskazao opredeljenje za odeljenje za nemački jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili nemački jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike;

4) ako je kandidat iskazao opredeljenje za odeljenje za ruski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ruski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike;

5) ako je kandidat iskazao opredeljenje za odeljenje za italijanski, španski, japanski, kineski i norveški jezik i klasične jezike, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu polagali engleski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike, na osnovu ukupno osvojenog broja bodova.

Položen prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke ne predstavlja uslov za rangiranje radi upisa u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku.

Član 24

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) za srpski jezik:

- Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture, odnosno Književna olimpijada - Društvo za srpski jezik i književnost Srbije,

2) za maternji jezik:

- Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture - Udruženje "Matica Bugara u Srbiji",

- Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture - Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju,

- Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture - Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku,

- Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture - Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu,

- Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture - Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo,

- Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture - Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine,

- Takmičenje iz bosanskog jezika - Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine,

3) za strane jezike (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski):

- Društvo za strane jezike i književnosti.

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika, dodeljuje se po 60 bodova za prvo mesto, 50 bodova za drugo mesto i 40 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Član 25

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Član 26

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Član 27

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku iz člana 25. stav 1. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Izuzetno, ukoliko odeljenje iz stava 1. ovog člana nije bilo popunjeno posle rangiranja učenika koji su položili prijemni ispit iz člana 25. stav 1. ovog pravilnika, pravo na rangiranje, do broja predviđenog za upis, mogu da ostvare kandidati koji su položili prijemni ispit iz člana 33. stav 1. ovog pravilnika.

Član 28

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, u smislu ovog pravilnika, jeste takmičenje iz matematike.

Stručno društvo koje je organizator takmičenja iz stava 1. ovog člana je:

1) za matematiku - Društvo matematičara Srbije (Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz matematike, dodeljuje se 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Član 29

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz fizike,

2) test iz matematike.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Test iz matematike iz stava 1. tačka 2) ovog člana istovetan je testu iz matematike za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Član 30

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu iz člana 29. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku iz člana 25. stav 1. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku.

Član 31

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz fizike, ili najmanje 120 bodova na testu iz matematike, iz člana 29. stav 1. ovog pravilnika.

Član 32

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz fizike i matematike.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) za matematiku - Društvo matematičara Srbije (Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);

2) za fiziku - Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz fizike ili matematike, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Član 33

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Član 34

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku iz člana 25. stav 1. ovog pravilnika, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u gimnaziji.

Član 35

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike iz člana 33. stav 1. ovog pravilnika.

Član 36

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) za matematiku - Društvo matematičara Srbije (Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);

2) za fiziku - Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike);

3) za informatiku i računarstvo - Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Član 37

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz biologije,

2) test iz hemije.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Član 38

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu iz člana 37. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Član 39

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz biologije, ili najmanje 120 bodova na testu iz hemije, iz člana 37. stav 1. ovog pravilnika.

Član 40

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz biologije i hemije.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) biologija:

- Takmičenje iz biologije - Srpsko biološko društvo;

2) hemija:

- Takmičenje iz hemije - Srpsko hemijsko društvo.

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz biologije ili hemije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju

Član 41

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz geografije,

2) test iz istorije.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Član 42

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu iz člana 41. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Član 43

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz geografije, ili najmanje 120 bodova na testu iz istorije, iz člana 41. stav 1. ovog pravilnika.

Član 44

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz geografije i istorije.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) geografija:

- Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije - Srpsko geografsko društvo;

2) istorija:

- Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne istorije - Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković", Beograd.

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz geografije ili istorije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost

Član 45

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost kandidat polaže prijemni ispit iz poznavanja opšte kulture.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Član 46

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz člana 45. stav 1. ovog pravilnika.

Član 47

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz poznavanja opšte kulture iz člana 45. stav 1. ovog pravilnika.

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport

Član 48

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima, koje je ostvario u osmom razredu osnovne škole, u skladu sa članom 49. stav 1. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije bilo moguće:

1) da kandidat ostvari sportske rezultate u osmom razredu, kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima koje je ostvario u sedmom razredu osnovne škole, u skladu sa članom 49. ovog pravilnika.

2) da se održe prvenstva ni u osmom ni u sedmom razredu, kandidatu neće biti dodeljeni bodovi na način propisan članom 49. ovog pravilnika.

Potvrdu iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje nadležni nacionalni sportski savez za sportske grane i oblasti sporta, koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

Član 49

Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako što se kandidatu za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, koji se takmiči u olimpijskom ili paraolimpijskom sportu, prema propisima kojima je uređena ova oblast u ministarstvu nadležnom za poslove sporta, dodeljuju sledeći bodovi:

1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku ne širem od 30 reprezentativaca za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina - 10 bodova;

2) ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe - osam (8) bodova za zlatnu medalju, sedam (7) bodova za srebrnu medalju i šest (6) bodova za bronzanu medalju.

Za kandidata koji nije ostvario bodove iz stava 1. ovog člana, a koji je registrovan u nadležnom nacionalnom sportskom savezu za sportske grane i oblasti sporta iz člana 48. stav 3. ovog pravilnika, potvrda o registraciji smatra se kao potvrda o ostvarenim sportskim rezultatima.

Kada je kandidat osvojio bodove po više osnova iz st. 1. i 2. ovog člana, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

3. Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

Član 50

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere znanja stranog jezika.

Na prijemnom ispitu iz stava 1. ovog člana proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Prijemni ispit za upis u školu iz stava 1. ovog člana sastoji se iz dva dela, i to:

1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i

2) usmene provere znanja stranog jezika.

Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.

Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje devet bodova.

Kandidat na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše pet bodova.

Položen prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku ne predstavlja uslov za rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke.

Član 51

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u gimnaziju, može da ostvari ukupno najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika, od čega je ostvario najviše 15 bodova na pismenom testu iz stranog jezika i najviše pet bodova na usmenoj proveri znanja.

Kandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis tog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

Član 52

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario ukupno najmanje 14 bodova iz stranog jezika, od čega je ostvario najmanje devet bodova na pismenom testu iz stranog jezika i najmanje jedan bod na usmenoj proveri znanja.

Član 53

Učenik koji je završio poslednja dva razreda na stranom jeziku u inostranstvu ili u stranoj školi u Republici Srbiji, posle priznavanja strane školske isprave, koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, može da se upiše u školu u kojoj se ostvaruje deo nastave na istom jeziku, bez polaganja prijemnog ispita, ukoliko je broj učenika u odeljenju manji od 30. 

Ukoliko odeljenje iz stava 1. ovog člana posle rangiranja učenika koji su položili prijemni ispit nije bilo popunjeno, kandidat iz stava 1. ovog člana može da se upiše do broja previđenog za upis.

Ukoliko kandidat iz stava 1. ovog člana konkuriše za upis u škole iz člana 14. ovog pravilnika, osim škole u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, pravo na upis preko broja određenog za upis ostvaruje ukoliko je položio odgovarajući prijemni ispit. 

Član 54

Takmičenje učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, u smislu ovog pravilnika, jeste takmičenje iz stranog jezika.

Stručno društvo koje je organizator takmičenja iz stava 1. ovog člana je:

1) za strane jezike - Društvo za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski).

Kandidatu koji je, na republičkom takmičenju koje je održano na način propisan članom 8. st. 1. i 2. ovog pravilnika, osvojio prvo, drugo ili treće mesto iz stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto.

4. Upis u SŠUP

Član 55

Upis u SŠUP vrši se na osnovu konkursa. Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i SŠUP.

Postupak upisa sprovodi komisija, koju imenuje direktor SŠUP. Deo članova komisije imenuje se na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Komisija donosi poslovnik o radu.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

1) ima državljanstvo Republike Srbije;

2) ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave na konkurs za upis u školu iz stava 1. ovog člana;

3) ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole;

4) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora;

5) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Prijemni ispit za upis u SŠUP sastoji se iz četiri dela, po redosledu održavanja:

1) opšteg lekarskog pregleda;

2) provere bazično-motoričkog statusa;

3) psihološke selekcije;

4) specijalističkog lekarskog pregleda.

Kriterijumi za izbor kandidata (Prilog 1), Obrazac prijave na konkurs za upis u srednju školu unutrašnjih poslova (Prilog 2), Izvod iz zdravstvenog kartona (Prilog 3) i Upitnik o kandidatu (Prilog 4), odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Svaki pojedinačni deo prijemnog ispita kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume za taj deo prijemnog ispita.

Kandidat, kao i roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata imaju mogućnost da ostvare uvid u rezultate kandidata na svim delovima prijemnog ispita.

Obaveštavanje roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika kandidata o vremenu i mestu obavljanja lekarskih pregleda, provere bazično-motoričkog statusa i psihološke selekcije vrši se najkasnije tri dana pre njihovog početka.

Za kandidate koji nisu zadovoljili utvrđene kriterijume na opštem lekarskom pregledu, proveri bazično-motoričkog statusa, psihološkoj selekciji, na specijalističkom lekarskom pregledu, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata može, iz opravdanih razloga, podneti zahtev komisiji za ponavljanje svakog pojedinačnog dela prijemnog ispita u roku od jednog dana od dana testiranja, odnosno pregleda.

O opravdanosti zahteva iz stava 9. odlučuje komisija.

Rezultati prijemnog ispita objavljuju se na internet stranici Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i SŠUP.

Na zahtev komisije, za kandidate koji su ispunili uslove konkursa i uspešno položili sve delove prijemnog ispita, Ministarstvo dostavlja broj bodova ostvaren na završnom ispitu, broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole i broj bodova osvojen na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika.

Preliminarna i konačna rang lista kandidata utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu;

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

3) provere psihološkog statusa;

4) provere bazično-motoričkog statusa;

5) broja bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika.

Preliminarna i konačna rang lista objavljuju se na internet stranici Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i SŠUP.

Prvi kandidat na preliminarnoj i konačnoj rang listi ima najveći broj bodova, a poslednji kandidat najmanji broj bodova.

Broj bodova na proveri psihološkog statusa iskazuje se tako što se ostvaren broj poena pomnoži brojem 25. Na osnovu provere psihološkog statusa kandidat može da ostvari najviše 100 bodova.

Broj bodova na proveri bazično-motoričkog statusa iskazuje se tako što se ostvaren broj poena pomnoži brojem četiri. Na osnovu provere bazično-motoričkog statusa kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

Ukupan najveći broj bodova koji kandidat može da ostvari je 300 bodova. Na ukupan broj bodova dodaju se bodovi ostvareni na takmičenjima iz člana 8. i 9. ovog pravilnika.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) osvojio veći ukupan broj bodova na proveri psihološkog statusa;

2) osvojio veći ukupan broj bodova na proveri bazično-motoričkog statusa;

3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu;

4) osvojio veći ukupan broj bodova iz opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

5) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika.

Kandidat koji nije ispunio bilo koji od uslova konkursa, odnosno koji nije zadovoljio utvrđene kriterijume bilo kog dela prijemnog ispita, ne rangira se.

Komisija utvrđuje preliminarnu rang listu za kandidate koji su ispunili sve uslove konkursa i zadovoljili utvrđene kriterijume na svim delovima prijemnog ispita, a po dobijanju broja bodova od Ministarstva iz stava 12. ovog člana.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata može podneti komisiji zahtev za preispitivanje preliminarne rang liste u roku od jednog dana od dana objavljivanja.

Po okončanju postupka po zahtevima za preispitivanje preliminarne rang liste, komisija utvrđuje konačnu rang listu.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata u školu donosi komisija.

Na obrazložen predlog komisije, ministar može odobriti da se u SŠUP primi dodatni broj kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su sa uspehom položili sve delove prijemnog ispita, shodno redosledu kandidata na konačnoj rang listi, s tim da taj broj ne može prelaziti deset odsto od ukupnog broja učenika koji je predviđen konkursom.

Upis primljenih kandidata vrši se neposredno u SŠUP, po pravilu u narednih 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu kandidata.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika obaveštavaju se o prijemu i vremenu dolaska u školu najkasnije 15 dana pre početka školske godine.

Ako se učenik ne odazove na poziv iz prethodnog stava, a svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od dana početka školske godine, ili na sopstveni zahtev, u roku od 15 dana od početka školske godine u kojoj je upisan u prvi razred, prekine školovanje, smatraće se da je odustao od upisa u SŠUP.

Popuna broja učenika predviđenog konkursom usled odustajanja od upisa vrši se shodno redosledu kandidata na konačnoj rang listi.

Odredbe čl. 11, 12, 13, 16. i 18. ovog pravilnika ne primenjuju se na upis učenika u SŠUP.

5. Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti likovne umetnosti

Član 56

Za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) crtanja;

2) slikanja;

3) vajanja.

Prijemni ispit za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno obrazovni profil u oblasti umetnosti, polaže se pred komisijom. Komisiju čine najmanje tri člana, s tim da broj članova komisije mora biti neparan. Komisiju imenuje direktor škole u kojoj se polaže prijemni ispit ili se vrši vrednovanje radova, na predlog visokoškolskih ustanova iz oblasti likovnih umetnosti ili strukovnih udruženja iz oblasti likovnih umetnosti.

Član 57

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, može da ostvari na prijemnom ispitu najviše po 160 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja jesu: kompozicija - 40 bodova; proporcija i karakter oblika - 40 bodova; kvalitet linije - 40 bodova i opšti likovni utisak - 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje slikanja jesu: kompozicija - 40 bodova; osećaj za boju - 40 bodova; lokalni ton - 40 bodova i opšti likovni utisak - 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja jesu: kompozicija - 40 bodova; osećaj za oblik - 40 bodova; strukturalna vrednost - 40 bodova i taktilnost - 40 bodova.

Član 58

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno na svim delovima prijemnog ispita.

6. Upis u muzičku školu

Član 59

Kandidat se upisuje u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi;

- opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu, upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole;

- uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Prijemni ispit za upis u muzičku školu polaže se pred komisijom u kojoj se do 70% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

Član 60

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od šest godina, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju četvrtog, petog i šestog razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od četiri godine, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od dve godine, iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži s brojem šest (6).

Ukupan broj bodova iz st. 1-3. ovog člana zaokružuje se, pre sabiranja, na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 61

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože s brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidat koji se uporedo školuje u drugoj srednjoj školi kao redovan učenik ili studira, broj bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole ostvaruje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ispit za nivo osnovne muzičke škole

Član 62

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela, i to:

1) solfeđo;

2) teorija muzike;

3) glavni predmet: instrument, odnosno pevanje.

Član 63

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:

1) solfeđo - 10 bodova;

2) teorija muzike - 10 bodova;

3) glavni predmet: instrument, odnosno pevanje - 10 bodova.

Član 64

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita.

Upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje i odsek za crkvenu muziku

Član 65

Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje i odsek za crkvenu muziku, kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) glavni predmet: instrument, odnosno pevanje;

2) solfeđo sa teorijom muzike.

U odnosu na odsek, kandidati biraju da polažu pevanje ili jedan od navedenih instrumenata:

(1) vokalno-instrumentalni odsek, obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike:

- solo pevanje ili jedan od instrumenata: klavir, harmonika, gitara, harfa, udaraljke, violina, viola, kontrabas, violončelo, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, trombon, horna, tuba, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, orgulje, čembalo;

(2) vokalno-instrumentalni odsek, obrazovni profil muzički izvođač rane muzike:

- rano pevanje ili jedan od instrumenata: čembalo, orgulje, lauta, barokna violina i viola, barokno violončelo, viola da gamba, blok flauta, traverso flauta;

(3) džez odsek, obrazovni profil muzički izvođač džez muzike:

- džez pevanje ili jedan od instrumenata: džez gitara, bas gitara, džez kontrabas, džez saksofon, džez bubnjevi, džez klavir, džez truba;

(4) odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil muzički izvođač srpskog tradicionalnog pevanja i srpskog tradicionalnog sviranja:

- srpsko tradicionalno pevanje ili jedan od instrumenata: frula, gusle, kaval;

(5) odsek za crkvenu muziku,

obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike (pravoslavni smer):

- crkveno pevanje sa tipikom;

obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike (katolički i protestantski smer):

- instrument: orgulje.

Za upis u svojstvu redovnog učenika na obrazovne profile muzički izvođač klasične muzike - solo pevanje, muzički izvođač džez muzike - džez pevanje, muzički izvođač srpskog tradicionalnog pevanja i srpskog tradicionalnog sviranja i muzički izvođač crkvene muzike (pravoslavni smer), mogu da konkurišu kandidati koji pored ostalih uslova ispunjavaju i uslov da ženski glasovi imaju 21 godinu i manje, a muški glasovi 23 godine i manje.

Član 66

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 65. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova za glavni predmet: instrument, odnosno pevanje;

2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Član 67

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 65. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz glavnog predmeta: instrumenta, odnosno pevanja i 60 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Upis u muzičku školu na odsek za muzičku teoriju i odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka

Član 68

Za upis u muzičku školu na odsek za muzičku teoriju (obrazovni profil muzički saradnik) i odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka (obrazovni profili dizajner zvuka), kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfeđa;

2) usmeni ispit iz solfeđa;

3) test iz teorije muzike.

Član 69

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 68. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa;

2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa;

3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

Član 70

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 68. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Član 71

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac diplome "Kornelije Stanković";

2) osvojio veći broj bodova na prijemnom ispitu;

3) osvojio veći ukupan broj bodova na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi;

4) osvojio veći ukupan broj bodova iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji

Član 72

Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji na obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike, kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) glavni predmet: instrument (violina, viola, violončelo, kontrabas);

2) solfeđo sa teorijom muzike.

Član 73

Kandidat za upis u školu iz člana 72. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova iz glavnog predmeta: instrumenta;

2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Član 74

Kandidat za upis u školu iz člana 72. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 150 bodova na ispitu iz glavnog predmeta: instrumenta i 70 bodova na ispitu iz solfeđa sa teorijom muzike.

7. Upis u baletsku školu

Član 75

Kandidat se upisuje u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi;

- opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu baletsku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu;

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole;

- uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske škole.

Prijemni ispit za upis u baletsku školu polaže se pred komisijom u kojoj se do 70% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

Član 76

Opšti uspeh u osnovnoj baletskoj školi iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne baletske škole i pomnože brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 77

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, odnosno iz poslednja tri završena razreda osnovne škole i pomnože brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole

Član 78

Ispit za nivo osnovne baletske škole, za odsek klasičan balet i odsek savremena igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) klasični balet - 10 bodova;

2) savremena igra - 10 bodova;

3) solfeđo - 10 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole, za odsek narodna igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) narodna igra - 10 bodova;

2) tradicionalno pevanje - 10 bodova;

3) solfeđo - 10 bodova.

Član 79

Na ispitu za nivo osnovne baletske škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član 80

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne baletske škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita.

Upis u baletsku školu na odsek za klasičan balet

Član 81

Za upis u baletsku školu na odsek za klasičan balet, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna klasična baletska varijacija;

2) sceničnost;

3) fizičke predispozicije.

Član 82

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 81. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta - baletske varijacije;

2) 75 bodova za sceničnost;

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Član 83

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 81. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta - baletske varijacije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Upis u baletsku školu na odsek za savremenu igru

Član 84

Za upis u baletsku školu na odsek za savremenu igru, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna savremena koreografija;

2) sceničnost;

3) fizičke predispozicije.

Član 85

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 84. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta - savremene koreografije;

2) 75 bodova za sceničnost;

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

Član 86

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 84. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta - savremene koreografije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

Upis u baletsku školu na odsek za narodnu igru

Član 87

Za upis u baletsku školu na odsek za narodnu igru, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuju:

1) igračke sposobnosti;

2) sceničnost i fizičke predispozicije;

3) sluh, ritam i memorija.

Član 88

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 87. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova za igračke sposobnosti;

2) 75 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije;

3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Član 89

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 87. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za igračke sposobnosti, 45 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

Član 90

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u baletsku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac diplome "Marija Maga Magazinović";

2) osvojio veći broj bodova na prijemnom ispitu;

3) osvojio veći ukupan broj bodova na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi;

4) osvojio veći ukupan broj bodova iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

V UPIS U ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA UČENIKA - PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Član 91

Učenik - pripadnik romske nacionalne manjine može da konkuriše za upis u školu pod povoljnijim uslovima, na osnovu merila i postupka propisanih ovim pravilnikom.

Član 92

Osnovna škola počev od sedmog razreda preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika romske nacionalne manjine o merilima i postupku za upis učenika u školu pod povoljnijim uslovima, u skladu sa ovim pravilnikom.

Informisanje roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o merilima i postupku upisa učenika u školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, realizuje i Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

Član 93

Pod merama iz člana 92. ovog pravilnika, podrazumevaju se aktivnosti odeljenskog starešine, stručnog saradnika (psihologa, pedagoga, socijalnog radnika) i drugih nastavnika koje se odnose na:

1) informisanje učenika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o mogućnostima za upis učenika u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

2) davanje uputstva za pribavljanje potrebne dokumentacije za prijavu učenika za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

3) pružanje pomoći roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i učenicima u izboru škole i zanimanja, prema sklonostima i sposobnostima učenika (praćenje razvoja učenika i informisanje o karakteru i uslovima rada pojedinih zanimanja).

Član 94

Prijavu za upis u školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, za učenika iz člana 91. ovog pravilnika podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se osnovnoj školi.

U prijavi iz stava 1. ovog člana roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti učenika i dostavlja dokumentaciju o socijalnom statusu učenika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Član 95

Osnovna škola, na osnovu prijave iz člana 94. ovog pravilnika, sastavlja listu učenika koji su se prijavili za upis u školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom i dostavlja je Ministarstvu.

Član 96

Učenik koji je prijavljen za upis pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, polaže završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit.

Broj bodova koji učenik iz stava 1. ovog člana ostvari na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Učeniku iz stava 1. ovog člana koji živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji je ostvario na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Posle polaganja završnog ispita, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika iz stava 1. ovog člana ima pravo da izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje, na način opisan u članu 10. ovog pravilnika.

Učenik iz stava 1. ovog člana raspoređuje se u školu na osnovu opredeljenja i broja bodova utvrđenih u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, zajedno sa ostalim učenicima.

Ukoliko u istoj školi ima više odeljenja istog smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila, a više učenika iz stava 1. ovog člana je ispunilo uslove za rangiranje, učenici iz stava 1. ovog člana raspoređuju se ravnomerno po odeljenjima.

Član 97

Posle upisa, osnovna škola dostavlja školi podatke o učeniku koji se upisao na način propisan ovim pravilnikom, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Član 98

Učenik koji prilikom ostvarivanja prava na upis u školu koristi pravo na dodatne bodove u skladu sa članom 96. ovog pravilnika, nema pravo da ostvaruje dodatne bodove po drugom osnovu.

VI UPIS U ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA POLAZNIKA KOJI JE ZAVRŠIO OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE PO PROGRAMU FOOO

Član 99

Polaznik koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu FOOO može da konkuriše za upis u školu pod povoljnijim uslovima, na osnovu merila i postupka propisanih ovim pravilnikom.

Član 100

Osnovna škola počev od trećeg ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja po programu FOOO preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike polaznika, o merilima i postupku za upis u školu, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 101

Pod merama iz člana 100. ovog pravilnika, podrazumevaju se aktivnosti školskog tima za osnovno obrazovanje odraslih koje se odnose na:

1) informisanje polaznika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika polaznika o mogućnostima za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

2) davanje uputstva za pribavljanje potrebne dokumentacije za prijavu polaznika za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

3) pružanje pomoći polazniku i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima polaznika u izboru škole i zanimanja, prema sklonostima i sposobnostima polaznika (informisanje o uslovima rada kod pojedinih zanimanja).

Osnovna škola informisaće polaznika o uslovima za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom, od drugog polugodišta školske godine u kojoj završava osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu FOOO.

Član 102

Prijavu za upis u školu polaznika u skladu sa ovim pravilnikom, podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik polaznika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se osnovnoj školi.

U prijavi iz stava 1. ovog člana roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik polaznika se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti polaznika i uz prijavu dostavlja dokumentaciju o socijalnom statusu polaznika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Član 103

Osnovna škola, na osnovu prijave iz člana 102. ovog pravilnika, sastavlja listu polaznika koji ispunjavaju uslove za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom i dostavlja je Ministarstvu.

Član 104

Polaznik koji je prijavljen za upis pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, polaže završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje završni ispit.

Broj bodova koji polaznik iz stava 1. ovog člana ostvari na osnovu opšteg uspeha iz škole i završnog ispita izračunava se u skladu sa ovim pravilnikom.

Broj bodova koji polaznik iz stava 1. ovog člana ostvari na osnovu opšteg uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Polazniku iz stava 1. ovog člana koji živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji je ostvario na osnovu opšteg uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Posle polaganja završnog ispita, polaznik iz stava 1. ovog člana, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje, na način opisan u članu 10. ovog pravilnika.

Polaznik se upisuje u školu na osnovu opredeljenja i broja bodova utvrđenih u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana, u svojstvu redovnog učenika, ukoliko na dan 1. septembra školske godine u kojoj se upisuje u prvi razred ima manje od 17 godina.

Ukoliko u istoj školi ima više odeljenja istog smera gimnazije, odnosno obrazovnog profila, a više polaznika iz stava 1. ovog člana je ispunilo uslove za rangiranje, polaznici iz stava 1. ovog člana raspoređuju se ravnomerno po odeljenjima.

Član 105

Posle upisa polaznika u školu, osnovna škola dostavlja školi podatke o polazniku koji se upisao na način propisan ovim pravilnikom, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Član 106

Polaznik koji prilikom ostvarivanja prava na upis u školu koristi pravo na dodatne bodove u skladu sa članom 104. ovog pravilnika, nema pravo da ostvaruje dodatne bodove po drugom osnovu.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Upis kandidata iz Republike Srpske

Član 107

Kandidat koji je poslednji razred osnovnog obrazovanja završio u Republici Srpskoj, pravo na rangiranje radi upisa u školu ostvaruje na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz člana 3. ovog pravilnika i opšteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata iz stava 1. ovog člana prijavljuje ovog kandidata posle dobijanja javne isprave o završenom osnovnom obrazovanju u Republici Srpskoj, radi učestvovanja u svim radnjama u postupku rangiranja prilikom upisa u školu.

Izuzetno, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata iz stava 1. ovog člana prijavljuje ovog kandidata pre dobijanja javne isprave o završenom osnovnom obrazovanju u Republici Srpskoj, radi polaganja prijemnog ispita za konkurs za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika.

Kandidat iz stava 1. ovog člana polaže testove iz stava 3. ovog pravilnika u osnovnoj školi u Republici Srbiji u kojoj je prijavljen radi učestvovanja u svim radnjama u postupku rangiranja prilikom upisa u školu i koja za ovog kandidata postaje matična osnovna škola.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata iz stava 1. ovog člana, koji želi da konkuriše za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika, prijavu za polaganje prijemnog ispita podnosi na jedan od tri načina, u skladu sa zakonom, i to:

1) u matičnoj osnovnoj školi iz stava 4. ovog člana, pismenim putem;

2) u školi u kojoj je organizovano polaganje prijemnog ispita, pismenim putem:

3) na portalu, kao neautorizovani korisnik, elektronskim putem.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata iz stava 1. ovog člana, koji želi da konkuriše za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika, po pravilu, prijavu za polaganje prijemnog ispita podnosi u matičnoj osnovnoj školi iz stava 4. ovog člana.

Ukoliko kandidat iz stava 1. ovog člana konkuriše za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika, pravo na rangiranje radi upisa ostvaruje ukoliko je položio odgovarajući prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti i ispunio sve uslove za upis u školu iz člana 14. ovog pravilnika, u skladu sa ovim pravilnikom.

Upis kandidata starijih od 17 godina u svojstvu vanrednog učenika

Član 108

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na način da se broj bodova koji imaju na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda, uveća za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha utvrđuje se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

Kandidatu starijem od 17 godina, koji je pripadnik romske nacionalne manjine, i kandidatu koji je završio program FOOO, a koji je završni ispit, broj bodova koji je ostvario na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko kandidat iz stava 3. ovog člana živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji je ostvario na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko kandidat iz stava 3. ovog člana nema dokaz o bodovima koji je osvojio na završnom ispitu, taj broj bodova zamenjuje se brojem koji se dobija kada se broj bodova koji je kandidat osvojio na osnovu opšteg uspeha, pomnoži sa brojem 10/7.

Ukoliko je kandidat položio završni ispit na kraju školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi sa brojem četiri (4) i tako dobijeni broj deli sa brojem šest (6) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

Ukoliko je kandidat položio završni ispit na kraju školske godine u kojoj je na osnovu opšteg uspeha mogao da osvoji najviše 70 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 30 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na sledeći način:

- broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način propisan članom 4. ovog pravilnika, tako da na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova;

- broj bodova osvojen na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, a broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

Ukoliko je kandidat položio završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja zaključno sa školskom 2021/2022. godinom, broj bodova koji je osvojio na završnom ispitu iskazuje se u obliku broja od nula do 40.

Kandidat iz st. 1, 3, 6, 7. i 8. ovog člana upisuje se u školu u svojstvu vanrednog učenika.

Postupak prijavljivanja i rangiranja kandidata iz st. 1, 3, 6, 7. i 8. ovog člana sprovodi se u školskoj upravi.

Član 109

Zaključno sa školskom 2018/2019. godinom prestao je upis u osnovnu muzičku školu u trajanju od dve godine.

Učenici upisani u prvi razred osnovne muzičke škole zaključno sa školskom 2018/2019. godinom za instrumente kontrabas i udaraljke, mogu da konkurišu za upis u muzičku školu u svojstvu redovnog učenika na obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike - kontrabas i muzički izvođač klasične muzike - udaraljke, ukoliko pored ostalih uslova ispunjavaju i uslov da imaju 19 godina i manje.

Član 110

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu ("Službeni glasnik RS", br. 42/22, 57/22 i 67/22).

Član 111

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o upisu učenika u srednju školu

("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-4, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 23/2023, možete pogledati OVDE