Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 160/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu podataka Agencije za privredne registre, odnosno odgovarajućeg registra, kao i korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a pripadaju javnom sektoru.

Spisak korisnika javnih sredstava odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 93/19).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

Spisak korisnika javnih sredstava, koji је sastavni deo ovog pravilnika, nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE