Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SISTEMU ZA RAZVRSTAVANJE I ŠIFRIRANJE KVALIFIKACIJA U NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se sistem prema kome se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (u daljem tekstu: KLASNOKS).

Član 2

Kvalifikacije se u Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (u daljem tekstu: NOKS), razvrstavaju prema nivoima NOKS-a, vrsti kvalifikacije i odgovarajućim sektorima, užim sektorima i podsektorima obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja ISCED 13-F.

Tabela sa nazivima i brojnim oznakama sektora, užih sektora i podsektora obrazovanja i osposobljavanja Međunarodne klasifikacije ISCED 13-F u KLASNOKS-u data je u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Šifru kvalifikacije dodeljuje Agencija za kvalifikacije (u daljem tekstu: Agencija) prilikom izrade predloga standarda kvalifikacije, a upisuje se u Registar Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije (u daljem tekstu: Registar NOKS-a) nakon objavljivanja akta o usvajanju standarda kvalifikacije u skladu sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon) i pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja Registra NOKS-a.

Šifra kvalifikacije iz stava 1. ovog člana istovremeno se upisuje u Podregistar Nacionalnih kvalifikacija i Podregistar standarda kvalifikacija.

Za kvalifikacije visokog obrazovanja koje nemaju standard kvalifikacije, šifru kvalifikacije dodeljuje Agencija prilikom upisa te kvalifikacije u Podregistar nacionalnih kvalifikacija, po dobijanju obaveštenja o akreditaciji od Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, u skladu sa Zakonom.

Za kvalifikacije utvrđene do stupanja na snagu ovog pravilnika, Agencija upisuje šifru na osnovu izvoda iz baze kvalifikacije (u daljem tekstu: Lista kvalifikacija) koji objavljuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, u skladu sa pravilnikom kojim se utvrđuje sadržaj i način vođenja Registra NOKS-a.

Član 4

Šifra kvalifikacije sastoji se od 11 cifara kojima se označavaju četiri grupe podataka, međusobno odvojenih tačkama, i to:

1) prve dve cifre predstavljaju nivo NOKS-a, u skladu sa šifarnikom nivoa kvalifikacija utvrđenim Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (u daljem tekstu: Jedinstveni kodeks šifara);

2) treća cifra predstavlja vrstu kvalifikacije, u skladu sa šifarnikom nivoa kvalifikacija utvrđenim Jedinstvenim kodeksom šifara;

3) četvrta do sedme cifre predstavljaju numeričku oznaku ISCED 13F podsektora;

4) osma do jedanaeste cifre predstavljaju redni broj kvalifikacije koji se dodeljuje u automatizovanom procesu na osnovu prethodne tri grupe podataka.

Član 5

Podatak iz člana 4. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika određuje se na osnovu odgovarajućeg ISCED 13-F podsektora kojem kvalifikacija pripada.

Ukoliko ishodi učenja kvalifikacije pripadaju različitim podsektorima ISCED 13F, dodeljuje se oznaka onog podsektora koji je pretežno zastupljen.

Za kvalifikacije nivoa 6.1 do 8 NOKS koje imaju isti naziv, a različit ISCED 13-F podsektor, u Registru NOKS se uz naziv kvalifikacije dodaje naziv ISCED 13 F-podsektora u zagradi.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

 

TABELA SA NAZIVIMA I BROJNIM OZNAKAMA SEKTORA, UŽIH SEKTORA I PODSEKTORA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ISCED 13-F U KLASNOKS-U

 

Sektor

Uži sektor

Podsektor

00 Opšti programi i kvalifikacije

000 Opšti programi i kvalifikacije koji nisu dalje definisani

0000 Opšti programi i kvalifikacije koji nisu dalje definisani

001 Osnovni programi i kvalifikacije

0011 Osnovni programi i kvalifikacije

002 Jezička i numerička pismenost

0021 Jezička i numerička pismenost

003 Lične veštine i razvoj

0031 Lične veštine i razvoj

009 Opšti programi i kvalifikacije nerazvrstani na drugom mestu

0099 Opšti programi i kvalifikacije nerazvrstani na drugom mestu

01 Obrazovanje

011 Obrazovanje

0110 Obrazovanje koje nije dalje definisano
0111 Nauka o obrazovanju
0112 Obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama
0113 Obrazovanje nastavnika razredne nastave (učitelja)
0114 Obrazovanje nastavnika predmetne nastave
0119 Obrazovanje nerazvrstano na drugom mestu

018 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju obrazovanje

0188 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju obrazovanje

02 Umetnost i humanističke nauke

020 Umetnost i humanističke nauke koje nisu dalje definisane

0200 Umetnost i humanističke nauke koje nisu dalje definisane

021 Umetnost

0210 Umetnosti koje nisu dalje definisane
0211 Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija
0212 Modni i industrijski dizajn i dizajn enterijera
0213 Likovne umetnosti
0214 Umetničko zanatstvo
0215 Muzika i izvođačke umetnosti
0219 Umetnosti nerazvrstane na drugom mestu

022 Humanističke nauke (izuzev jezika)

0220 Humanističke nauke (izuzev jezika) koje nisu dalje definisane
0221 Religija i teologija
0222 Istorija i arheologija
0223 Filozofija i etika
0229 Humanističke nauke (izuzev jezika) nerazvrstane na drugom mestu

023 Jezici

0230 Jezici koji nisu dalje definisani
0231 Učenje jezika
0232 Književnost i lingvistika
0239 Jezici nerazvrstani na drugom mestu

028 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju umetnost i humanističke nauke

0288 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju umetnost i humanističke nauke

029 Umetnost i humanističke nauke nerazvrstane na drugom mestu

0299 Umetnost i humanističke nauke nerazvrstane na drugom mestu

03 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje

030 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje koji nisu dalje definisani

0300 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje koji nisu dalje definisani

031 Društvene i bihevioralne nauke

0310 Društvene i bihevioralne nauke koje nisu dalje definisane
0311 Ekonomija
0312 Političke nauke i građanska prava
0313 Psihologija
0314 Sociologija i studije kulture
0319 Društvene i bihevioralne nauke nerazvrstane na drugom mestu

 

032 Novinarstvo i informisanje

0320 Novinarstvo i informisanje koji nisu dalje definisani
0321 Novinarstvo i izveštavanje
0322 Bibliotekarstvo, informatika i arhivske studije
0329 Novinarstvo i informisanje nerazvrstani na drugom mestu

038 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju društvene nauke, novinarstvo i informisanje

0388 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju društvene nauke, novinarstvo i informisanje

039 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje nerazvrstani na drugom mestu

0399 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje nerazvrstani na drugom mestu

04 Poslovanje, administracija i pravo

040 Poslovanje, administracija i pravo koji nisu dalje definisani

0400 Poslovanje, administracija i pravo koji nisu dalje definisani

041 Poslovanje i administracija

0410 Poslovanje i administracija koji nisu dalje definisani
0411 Računovodstvo i oporezivanje
0412 Finansije, bankarstvo i osiguranje
0413 Menadžment i administracija
0414 Marketing i oglašavanje
0415 Sekretarsko i kancelarijsko poslovanje
0416 Prodaja na veliko i malo
0417 Poslovne veštine
0419 Poslovanje i administracija nerazvrstani na drugom mestu

042 Pravo

0421 Pravo

048 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju poslovanje, administraciju i pravo

0488 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju poslovanje, administraciju i pravo

049 Poslovanje, administracija i pravo nerazvrstani na drugom mestu

0499 Poslovanje, administracija i pravo nerazvrstani na drugom mestu

05 Prirodne nauke, matematika i statistika

050 Prirodne nauke, matematika i statistika koje nisu dalje definisane

0500 Prirodne nauke, matematika i statistika koje nisu dalje definisane

051 Biološke i srodne nauke

0510 Biološke i srodne nauke koje nisu dalje definisane
0511 Biologija
0512 Biohemija
0519 Biološke i srodne nauke nerazvrstane na drugom mestu

052 Životna sredina

0520 Životna sredina koja nije dalje definisana
0521 Nauke o životnoj sredini
0522 Prirodna okruženja i divlja flora i fauna
0529 Životna sredina nerazvrstana na drugom mestu

053 Fizičko-hemijske nauke

0530 Fizičko-hemijske nauke koje nisu dalje definisane
0531 Hemija
0532 Nauke o zemlji
0533 Fizika
0539 Fizičko-hemijske nauke nerazvrstane na drugom mestu

054 Matematika i statistika

0540 Matematika i statistika koje nisu dalje definisane
0541 Matematika
0542 Statistika

058 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju prirodne nauke, matematiku i statistiku

0588 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju prirodne nauke, matematiku i statistiku

059 Prirodne nauke, matematika i statistika nerazvrstane na drugom mestu

0599 Prirodne nauke, matematika i statistika nerazvrstane na drugom mestu

06 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

061 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

0610 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) koje nisu dalje definisane
0611 Korišćenje računara
0612 Projektovanje i administriranje baza podataka i mreža
0613 Razvoj i analiza softvera i aplikacija
0619 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) nerazvrstane na drugom mestu

068 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

0688 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

07 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo

070 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo koji nisu dalje definisani

0700 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo koji nisu dalje definisani

071 Inženjerstvo i grane inženjerstva

0710 Inženjerstvo i grane inženjerstva koji nisu dalje definisani
0711 Hemijsko inženjerstvo i procesi
0712 Tehnologija zaštite životne sredine
0713 Elektrotehnika i energetika
0714 Elektronika i automatizacija
0715 Mašinstvo i obrada metala
0716 Motorna vozila, brodovi i vazduhoplovi
0719 Inženjerstvo i grane inženjerstva nerazvrstani na drugom mestu

072 Proizvodnja i prerada

0720 Proizvodnja i prerada koji nisu dalje definisani
0721 Proizvodnja hrane
0722 Proizvodnja i prerada materijala (staklo, papir, plastika i drvo)
0723 Proizvodnja i prerada tekstila i kože (odeća, obuća i koža)
0724 Rudarstvo i priprema mineralnih sirovina
0729 Proizvodnja i prerada nerazvrstani na drugom mestu

073 Arhitektura i građevinarstvo

0730 Arhitektura i građevinarstvo koji nisu dalje definisani
0731 Arhitektura i urbanizam
0732 Građevinarstvo

078 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju inženjerstvo, proizvodnju i građevinarstvo

0788 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju inženjerstvo, proizvodnju i građevinarstvo

079 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo nerazvrstani na drugom mestu

0799 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo nerazvrstani na drugom mestu

08 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina

080 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina koji nisu dalje definisani

0800 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina koji nisu dalje definisani

081 Poljoprivreda

0810 Poljoprivreda koja nije dalje definisana
0811 Biljna i stočarska proizvodnja
0812 Hortikultura
0819 Poljoprivreda nerazvrstana na drugom mestu

082 Šumarstvo

0821 Šumarstvo

083 Ribarstvo

0831 Ribarstvo

084 Veterina

0841 Veterina

 

088 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i veterinu

0888 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i veterinu

089 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina nerazvrstani na drugom mestu

0899 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina nerazvrstani na drugom mestu

09 Zdravstvo i socijalna zaštita

090 Zdravstvo i socijalna zaštita koji nisu dalje definisani

0900 Zdravstvo i socijalna zaštita koji nisu dalje definisani

091 Zdravstvo

0910 Zdravstvo koje nije dalje definisano
0911 Stomatologija
0912 Medicina
0913 Zdravstvena nega (medicinske sestre i babice)
0914 Medicinska dijagnostika i tehnologije lečenja
0915 Terapija i rehabilitacija
0916 Farmacija
0917 Tradicionalna i komplementarna medicina i terapija
0919 Zdravstvo nerazvrstano na drugom mestu

092 Socijalna zaštita

0920 Socijalna zaštita koja nije dalje definisana
0921 Briga o starima i odraslim osobama sa invaliditetom
0922 Briga o deci i usluge za mlade
0923 Socijalni rad i savetovanje
0929 Socijalna zaštita nerazvrstana na drugom mestu

098 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju zdravstvo i socijalnu zaštitu

0988 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju zdravstvo i socijalnu zaštitu

099 Zdravstvo i socijalna zaštita nerazvrstani na drugom mestu

0999 Zdravstvo i socijalna zaštita nerazvrstani na drugom mestu

10 Usluge

100 Usluge koje nisu dalje definisane

1000 Usluge koje nisu dalje definisane

101 Lične usluge

1010 Lične usluge koje nisu dalje definisane
1011 Usluge u domaćinstvu
1012 Frizerske i kozmetičarske usluge
1013 Hoteli, restorani i ketering
1014 Sportovi
1015 Putovanje, turizam i slobodno vreme
1019 Lične usluge nerazvrstane na drugom mestu

102 Higijena i usluge zaštite zdravlja na radu

1020 Higijena i usluge zaštite zdravlja na radu koje nisu dalje definisane
1021 Komunalne (sanitarne) usluge
1022 Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu
1029 Higijena i usluge zaštite zdravlja na radu nerazvrstane na drugom mestu

103 Bezbednosne usluge

1030 Bezbednosne usluge koje nisu dalje definisane
1031 Vojska i odbrana
1032 Zaštita ljudi i imovine
1039 Bezbednosne usluge nerazvrstane na drugom mestu

104 Usluge transporta

1041 Usluge transporta

108 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju usluge

1088 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju usluge

109 Usluge nerazvrstane na drugom mestu

1099 Usluge nerazvrstane na drugom mestu

99 Nepoznata oblast

999 Nepoznata oblast

9999 Nepoznata oblast