Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA

("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrsta podataka o zalozi koji se upisuju u registar nadležnog organa, sadržina zahteva za upis prenosa prava, licence i zaloge i određuju se prilozi koji se podnose uz te zahteve, sadržina stručnog mišljenja za poverljive pronalaske, način podnošenja prijave za zaštitu pronalaska, prilozi koji se podnose uz zahtev za priznanje prava i njihova sadržina, sadržina i način opisa pronalaska, uslovi za izdavanje uzorka deponovanog biološkog materijala, ponovno deponovanje biološkog materijala, kao i način dostavljanja popisa sekvenci otkrivenih u opisu pronalaska, forma i sadržina patentnih zahteva, sadržina apstrakta, izgled i karakteristike nacrta, način pozivanja na prethodno podnetu prijavu, forma spisa u prijavi, sadržina izveštaja o pretraživanju, kada se tehničke pripreme za prijavu patenta smatraju završenim, sadržina objave prijave patenta, sadržina isprave o priznatom pravu, podaci o priznatom pravu koji se objavljuju u službenom glasilu, sadržina patentnog spisa, podaci o zahtevu za priznanje sertifikata koji se upisuju u Registar patenata i objavljuju i sadržina podataka o poništenom pravu koji se objavljuju u službenom glasilu.

Vrsta podataka o zalozi koji se upisuju u registar nadležnog organa

Član 2

Podaci o zalozi koji se upisuju u registar nadležnog organa su:

1) podaci o zalogodavcu i dužniku ako to nisu ista lica: ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

2) podaci o založnom poveriocu: ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) broj prijave ili registarski broj priznatog prava;

4) podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa;

5) podatak da je započet postupak namirenja;

6) zabeležba zabrane otuđenja, ako je predviđena ugovorom o zalozi.

Sadržina zahteva za upis prenosa prava iz prijave pronalaska ili priznatog prava

Član 3

Zahtev za upis prenosa prava iz prijave pronalaska ili priznatog prava sadrži:

1) broj prijave, odnosno registarski broj patenta ili malog patenta;

2) sledeće podatke o podnosiocu prijave ili nosiocu prava, o licu na koje se pravo prenosi i njihovim zastupnicima, ako ih imaju: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) naznačenje koje lice iz tačke 2) ovog člana je podnosilac zahteva;

4) naznačenje da se traži upis prenosa patenta ili malog patenta ili prava iz prijave ili naznačenje prava čiji se upis traži;

5) potpis podnosioca zahteva za upis prenosa prava ili njegovog zastupnika.

Prilozi koji se podnose uz zahtev za prenos prava

Član 4

Ako prenos prava iz prijave, odnosno priznatog prava proizlazi iz ugovora o prenosu, uz zahtev iz člana 3. ovog pravilnika, kao dokaz o pravnom osnovu prenosa prava iz prijave, odnosno priznatog prava čiji se upis traži, podnosi se:

1) original ugovora o prenosu prava iz prijave, odnosno priznatog prava ili overena fotokopija tog dokumenta, ili

2) original izvoda iz ugovora o prenosu, sa potvrdom nadležnog organa da je izvod istovetan ugovoru, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta, ili

3) original izjave o prenosu potpisane od ugovornih strana, ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako je prenos prava iz prijave, odnosno priznatog prava rezultat spajanja stranih pravnih lica, uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se original ili overena fotokopija dokumenta izdatog od strane nadležnog organa koji potvrđuje spajanje pravnih lica.

Ako je do prenosa prava iz prijave, odnosno priznatog prava došlo na osnovu zakona ili sudske odluke, odnosno upravnog akta, uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se original ili overena fotokopija sudske odluke, odnosno drugog dokumenta koji potvrđuje tu promenu, za strana lica.

Ako su dokumenti iz st. 1-3. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se prevod na srpski jezik overen od strane sudskog tumača.

Sadržina zahteva za upis licence na pravu iz prijave pronalaska, odnosno priznatom pravu

Član 5

Zahtev za upis licence na pravu iz prijave pronalaska, odnosno priznatom pravu sadrži:

1) broj prijave, odnosno registarski broj patenta ili malog patenta;

2) sledeće podatke o podnosiocu prijave ili nosiocu prava, o sticaocu licence i njihovim zastupnicima, ako ih imaju: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) naznačenje koje lice iz tačke 2) ovog člana je podnosilac zahteva;

4) podatak o vrsti licence (isključiva ili neisključiva licenca);

5) vreme trajanja licence;

6) naznačenje da se traži upis licence na patentu ili malom patentu ili na pravu iz prijave;

7) potpis podnosioca zahteva za upis licence ili njegovog zastupnika.

Prilozi koji se podnose uz zahtev za upis licence

Član 6

Uz zahtev iz člana 5. ovog pravilnika, kao dokaz o pravnom osnovu upisa licence na pravu iz prijave pronalaska odnosno priznatom pravu podnosi se:

1) original ugovora o licenci, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenata, ili

2) original izvoda iz ugovora o licenci sa podacima o stranama u ugovoru i pravima koja su predmet licence, sa potvrdom nadležnog organa da je izvod istovetan ugovoru, ili overena fotokopija tog dokumenata.

Ako su dokumenti iz stava 1. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se prevod na srpski jezik overen od strane sudskog tumača.

Sadržina zahteva za upis zaloge na pravu iz prijave pronalaska, odnosno priznatom pravu

Član 7

Zahtev za upis zaloge na pravu iz prijave pronalaska, odnosno priznatom pravu sadrži:

1) broj prijave ili registarski broj;

2) sledeće podatke o podnosiocu prijave ili nosiocu prava, odnosno zalogodavcu i dužniku ako to nisu ista lica, o založnom poveriocu i njihovim zastupnicima ako ih imaju: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) naznačenje koje lice iz tačke 2) ovog člana je podnosilac zahteva;

4) naznačenje da se traži upis zaloge na patentu ili malom patentu ili na pravu iz prijave;

5) potpis podnosioca zahteva za upis zaloge ili njegovog zastupnika.

Prilozi koji se podnose uz zahtev za upis zaloge

Član 8

Uz zahtev iz člana 7. ovog pravilnika, kao dokaz o pravnom osnovu upisa zaloge na pravu iz prijave odnosno priznatom pravu podnosi se:

1) original ugovora o zalozi potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenata, ili

2) original izvoda iz ugovora o zalozi potpisan od strane ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako je do zaloge na pravu iz prijave, odnosno priznatom pravu došlo na osnovu sudske odluke ili upravnog akta, uz zahtev iz člana 7. ovog pravilnika podnosi se original ili overena fotokopija sudske odluke ili upravnog akta, za strana lica.

Ako su dokumenti iz st. 1. i 2. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, podnosi se njihov prevod na srpski jezik koji je overen od strane sudskog tumača.

Sadržina stručnog mišljenja za poverljive pronalaske

Član 9

Stručno mišljenje nadležnog organa da li prijavljeni poverljiv pronalazak ispunjava zakonske uslove za zaštitu patentom ili malim patentom sadrži:

1) broj zahteva za izdavanje stručnog mišljenja;

2) oznaku po međunarodnoj klasifikaciji patenata (u daljem tekstu: MKP);

3) mišljenje o tome da li prijavljeni pronalazak ispunjava uslove navedene u zahtevu iz tačke 1) ovog stava.

Način podnošenja prijave za zaštitu pronalaska

Član 10

Prijava patenta ili malog patenta se podnosi u pisanom ili elektronskom obliku.

Prijava patenta ili malog patenta u pisanom obliku podnosi se u tri primerka, neposredno ili poštom.

Prijava patenta ili malog patenta u elektronskom obliku podnosi se korišćenjem usluge podnošenja elektronske prijave dostupne putem internet stranice nadležnog organa.

Prilikom podnošenja prijave u skladu sa stavom 3. ovog člana, podnosilac prijave koristi kvalifikovan elektronski potpis.

Ako se prijava podnosi u skladu sa stavom 3. ovog člana, na isti način podnose se i prilozi koji se podnose uz zahtev za priznanje prava.

Prilozi uz prijavu podnetu u skladu sa stavom 3. ovog člana smatraju se originalnim dokumentima, a podnosilac prijave potpisivanjem prijave kvalifikovanim elektronskim potpisom potvrđuje istovetnost priložene dokumentacije u elektronskom obliku sa originalnom dokumentacijom.

Ako prijava sadrži popis nukleotidnih, odnosno aminokiselinskih sekvenci, koji je dostavljen u pisanoj formi, taj popis dostavlja se i u elektronskom obliku ili na elektronskom nosaču.

Prilozi koji se podnose uz zahtev za priznanje prava i njihova sadržina

Član 11

Uz zahtev za priznanje prava podnosi se:

1) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi ili dokaz na osnovu koga se traži oslobađanje od plaćanja republičkih administrativnih taksi;

2) punomoćje, ako je zahtev podnet preko zastupnika;

3) izjava o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca zahteva, koju potpisuju svi podnosioci zahteva;

4) izjava pronalazača, u slučaju kada ne želi da bude naveden u zahtevu;

5) izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje zahteva, ako podnosilac zahteva nije pronalazač ili nije jedini pronalazač;

6) overen prepis prve prijave, odnosno ranijih prijava, ako je zatraženo pravo prvenstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti;

7) potvrda o izlaganju pronalaska na međunarodnoj izložbi, ako je pronalazak izlagan, u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti;

8) dokaz o deponovanju biološkog materijala, ako je taj materijal deponovan;

9) izjava da je popis nukleotidnih, odnosno aminokiselinskih sekvenci u elektronskom obliku istovetan popisu sekvenci otkrivenom u opisu pronalaska, ako prijava uključuje popis sekvenci.

Sadržina opisa pronalaska

Član 12

Opis pronalaska sadrži:

1) oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi;

2) definisan problem za čije se tehničko rešenje traži zaštita patentom, odnosno malim patentom;

3) stanje tehnike (prikaz i analiza poznatih rešenja definisanog problema), izloženo u obimu u kome je podnosiocu prijave poznato, a koje je neophodno za razumevanje pronalaska i ispitivanje prijave, uz navođenje patentnih dokumenata i drugih izvora koji se odnose na opisano stanje tehnike;

4) izlaganje suštine pronalaska tako da je tehnički problem i njegovo rešenje moguće razumeti, kao i navođenje novosti pronalaska u odnosu na stanje tehnike;

5) kratak opis slika nacrta, ako postoje;

6) detaljan opis najmanje jednog načina ostvarivanja pronalaska, uz navođenje primera izvođenja i sa pozivom na nacrt, ako postoji;

7) način industrijske ili druge primene pronalaska, ako nije očigledan iz opisa pronalaska ili iz prirode pronalaska.

Način opisa pronalaska

Član 13

Opis pronalaska sastavlja se na način i po redosledu navedenom u članu 12. ovog pravilnika, osim ako zbog prirode pronalaska drugačiji način i redosled omogućavaju bolje razumevanje i racionalniji prikaz pronalaska.

Delovi opisa iz stava 1. ovog člana navode se sa odgovarajućim podnaslovima.

Tehničko rešenje određenog problema izloženo u opisu pronalaska određuje se tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti.

Sve bitne karakteristike pronalaska izlažu se tako da isključuju proizvoljnosti i pretpostavke.

Ako se pronalazak odnosi na konstrukciju, a prikazuje se na nacrtu, posle detaljnog opisa konstrukcijskog rešenja sa pozivom na oznake elemenata pronalaska sa nacrta, kao dokaz izvodljivosti opisuje se način funkcionisanja bitnih elemenata i konstrukcije u celini.

Ako se pronalazak odnosi na supstancu, kompoziciju ili biološki materijal, u opisu pronalaska navode se njihova fizičko-hemijska ili biološka svojstva, odnosno sve bitne karakteristike pronalaska koje se dokazuju primerima izvođenja.

Ako se pronalazak odnosi na postupak, navode se njegove bitne faze i karakteristike, tako da je izvodljivost postupka moguće sagledati u celini, a dokazuje se primerima izvođenja.

Način opisa pronalaska za prijave iz oblasti biotehnologije

Član 14

Ako se pronalazak iz oblasti biotehnologije odnosi na biološki materijal koji nije dostupan javnosti, a u prijavi patenta ga nije moguće opisati tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti, smatraće se da je pronalazak opisan potpuno i jasno:

1) ako prijava patenta sadrži sve informacije o karakteristikama deponovanog biološkog materijala koji su poznati podnosiocu prijave do dana podnošenja prijave;

2) ako su u prijavi patenta naznačeni naziv i adresa nadležne depozitne ustanove, broj pod kojim je biološki materijal deponovan i datum deponovanja.

Podaci iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu se dostaviti naknadno, u roku od tri meseca od datuma podnošenja zahteva za priznanje prava prvenstva a najkasnije do dana podnošenja zahteva da se prijava objavi ranije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti.

Uslovi za izdavanje uzorka deponovanog biološkog materijala

Član 15

Uzorak deponovanog biološkog materijala izdaje se pod uslovom da zahtev podnese:

1) do objave prijave patenta podnosilac prijave ili lice koje on ovlasti;

2) u periodu između objave prijave patenta i donošenja rešenja o priznanju patenta, svako lice koje podnese zahtev. Izuzetno, podnosilac prijave može zahtevati da se uzorak deponovanog biološkog materijala izda samo nezavisnom stručnjaku;

3) nakon donošenja rešenja o priznanju patenta, bez obzira da li je patent oglašen ništavim, svako lice koje podnese zahtev.

Uzorak deponovanog biološkog materijala izdaje se ako je:

1) zahtev dostavljen nadležnom organu u dva primerka, na propisanom obrascu;

2) na zahtevu nadležni organ potvrdio da je podneta prijava patenta u kojoj se podnosilac prijave pozvao na deponovani biološki materijal, kao i da podnosilac zahteva ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Uzorak deponovanog biološkog materijala se izdaje ukoliko podnosilac zahteva podnese izjavu da za vreme trajanja patenta traženi uzorak deponovanog biološkog materijala ili materijal dobijen iz tog uzorka neće:

1) učiniti dostupnim trećim licima;

2) koristiti drugačije, već isključivo u eksperimentalne ili istraživačke svrhe, osim uz saglasnost podnosioca prijave ili nosioca patenta.

Na zahtev podnosioca prijave, u slučaju kada je prijava odbijena ili je postupak obustavljen iz drugog razloga, deponovani biološki materijal izdaje se samo nezavisnom stručnjaku u roku od 20 godina od dana podnošenja prijave patenta, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Ako podnosilac zahteva koristi izdati uzorak deponovanog biološkog materijala na osnovu prinudne licence ili prinudne licence u javnom interesu, nije potrebna saglasnost iz stava 3. tačka 2) ovog člana.

Zahtevi podnosioca prijave iz stava 1. tačka 2) i stava 4. ovog člana podnose se do završetka tehničkih priprema za objavu prijave patenta.

Ponovno deponovanje uzorka biološkog materijala

Član 16

Ako deponovani biološki materijal nije više dostupan kod nadležne depozitne ustanove u kojoj je bio deponovan, deponent može ponovo deponovati biološki materijal u roku od tri meseca od dana kad je dobio obaveštenje od nadležne depozitne ustanove da je prvobitno deponovani biološki materijal postao nedostupan pod uslovima koji su propisani Zakonom o potvrđivanju Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/93). Prilikom ponovnog deponovanja biološkog materijala deponent prilaže potpisanu izjavu da je ponovo deponovani biološki materijal isti kao prvobitno deponovani biološki materijal.

Deponent dostavlja nadležnom organu, u roku od četiri meseca od dana ponovnog deponovanja, potvrdu o deponovanju biološkog materijala, koju izdaje nadležna depozitna ustanova i koja sadrži broj prijave patenta, odnosno patenta na koji se depozit odnosi.

Popis sekvenci u prijavi patenta

Član 17

Ako prijava patenta sadrži otkrivanje jedne nukleotidne, odnosno aminokiselinske sekvence ili više njih, opis pronalaska sadrži popis sekvenci. Popis sekvenci koji nije sadržan u opisu pronalaska, odnosno nije priložen prilikom podnošenja prijave patenta ne smatra se delom opisa.

Popis nukleotidnih, odnosno aminokiselinskih sekvenci se po pravilu daje u formi propisanoj standardima Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.

Forma i sadržina patentnih zahteva

Član 18

Patentnim zahtevom definiše se pronalazak u pogledu tehničkih karakteristika.

Svaki patentni zahtev formuliše se u jednoj rečenici.

Patentni zahtevi po pravilu sadrže:

1) uvodni deo, u kome se navodi izraz kojim se određuje predmet zaštite prema pronalasku i tehničke karakteristike koje su neophodne za definisanje predmeta zaštite, ali koje u međusobnoj kombinaciji pripadaju stanju tehnike;

2) karakteristični deo zahteva, kome prethodi izraz "naznačen time", u kome se navode tehničke karakteristike pronalaska za koje se u kombinaciji sa tehničkim karakteristikama stanja tehnike iz tačke 1) ovog stava zahteva zaštita patentom.

Patentni zahtevi su u formi nezavisnih i zavisnih.

Nezavisan patentni zahtev sadrži bitne karakteristike pronalaska.

Prijava patenta može da sadrži više od jednog nezavisnog patentnog zahteva u istoj kategoriji (proizvod, postupak, aparat ili primena), ako predmet prijave uključuje:

1) više međusobno povezanih proizvoda;

2) različite primene proizvoda ili aparata;

3) varijantna rešenja određenog problema, ako se varijante ne mogu obuhvatiti jednim patentnim zahtevom.

Uz patentni zahtev u kome su navedene bitne karakteristike pronalaska može se postaviti jedan ili više zahteva koji se odnose na pojedine načine ostvarivanja tog pronalaska.

Patentni zahtev koji obuhvata sve karakteristike drugog patentnog zahteva (zavisni patentni zahtev) sadrži, ako je moguće na početku, poziv na taj patentni zahtev, a zatim se u njemu navode posebne karakteristike. Zavisni patentni zahtev može se pozvati na neki drugi zavisni patentni zahtev. Zavisni patentni zahtevi koji se pozivaju na jedan ili više prethodnih patentnih zahteva grupišu se tako da se lako odredi veza međusobno zavisnih patentnih zahteva i da se njihovo značenje može jasno protumačiti.

Patentni zahtevi označavaju se po redosledu, arapskim brojevima.

Patentni zahtevi u pogledu tehničkih karakteristika pronalaska ne pozivaju se, osim kad je to neophodno, na delove opisa pronalaska ili nacrt.

Ako prijava patenta sadrži nacrt, elementi pronalaska navedeni u patentnim zahtevima označavaju se pozivnim oznakama identičnim oznakama na nacrtu, smeštenim u zagrade.

Pozivne oznake se ne mogu tumačiti kao ograničenje zahteva.

Forma zahteva kod jedinstva pronalaska

Član 19

Kada se prijavom patenta traži zaštita za više pronalazaka, uslov jedinstva pronalaska je ispunjen samo kada postoji tehnički odnos između pronalazaka koji uključuju jednu ili više istih ili odgovarajućih posebnih tehničkih karakteristika.

Izraz "posebne tehničke karakteristike" označava tehničke karakteristike koje čine doprinos kojim svaki od navedenih pronalazaka, posmatran kao celina, menja postojeće stanje tehnike.

Ocena o tome da li je više pronalazaka međusobno povezano tako da čine jedinstvenu pronalazačku zamisao, donosi se bez obzira na to da li su pronalasci definisani u odvojenim patentnim zahtevima, ili kao varijante u okviru jednog patentnog zahteva.

Sadržina apstrakta

Član 20

Apstrakt sadrži naziv pronalaska i kratak sadržaj suštine pronalaska koji je prikazan u opisu pronalaska, patentnim zahtevima i na nacrtu. Kratak sadržaj ukazuje na oblast tehnike na koju se odnosi pronalazak i sastavlja se tako da omogući jasno razumevanje određenog problema, suštine tehničkog rešenja tog problema i osnovni način primene pronalaska. Ako je potrebno, u apstraktu se navodi hemijska formula koja, od formula sadržanih u prijavi, najbolje karakteriše pronalazak.

Apstrakt ne sadrži navode u vezi sa proizvoljnim svojstvima i vrednostima pronalaska, kao ni navode u vezi sa teorijskim mogućnostima primene.

Ako prijava sadrži nacrt, podnosilac prijave treba da naznači sliku ili, izuzetno, više slika koje predlaže za objavljivanje uz apstrakt. Nadležni organ može odlučiti da objavi jednu ili više drugih slika ako smatra da one bolje karakterišu pronalazak.

Elementi pronalaska koji su navedeni u apstraktu i prikazani slikom, praćeni su pozivnim oznakama stavljenim u zagrade.

Ako je neophodno, nadležni organ može da izmeni apstrakt.

Apstrakt se sastavlja tako da može efikasno poslužiti kao instrument za pretraživanje u određenoj oblasti tehnike, a posebno da se na osnovu njega može oceniti potreba za uvidom u kompletnu prijavu.

Apstrakt sadrži najviše 150 reči.

Izgled i karakteristike nacrta

Član 21

Nacrt je skup slika. Slika se daje u formi tehničkog crteža, osim kada je drugi način neophodan za prikazivanje pronalaska (npr. fotografije metalografskih struktura, mikrofotografije tkiva i ćelija i drugo).

Nacrt se prilaže na posebnim listovima.

Slike se izrađuju prema pravilima tehničkog crtanja, u ortogonalnoj projekciji sa potrebnim brojem preseka, a ako je neophodno - u aksonometriji, izometriji i sl. Slike mogu da se izrade i u vidu šema, uz korišćenje simbola standardizovanih za odgovarajuću oblast tehnike.

Dimenzije radne površine listova koji sadrže slike nisu veće od 26,2 x 17 cm.

Listovi ne sadrže iscrtane okvire koji ograničavaju radnu površinu slika. Minimalne margine su na gornjoj strani lista 2,5 cm, na levoj 2,5 cm, na desnoj 1,5 cm i na donjoj strani lista 1 cm.

Nacrt se izrađuje tako da:

1) izvučene linije budu crne, dobro uočljive i neizbrisive, a površine između linija se ne boje ili toniraju ako ometaju čitljivost;

2) poprečni preseci budu šrafirani, tako da ne ometaju uočljivost linija i pozivnih oznaka;

3) razmera i jasnoća slika budu takve da se na reprodukciji sa umanjenjem 2/3 raspoznaju sve pojedinosti;

4) svi brojevi, slova i pozivne oznake na slikama budu jednostavni i jasni i da se ne stavljaju u zagrade, ne podvlače, ne zaokružuju i sl.;

5) je izrađen sredstvima za tehničko crtanje;

6) su elementi prikazani na slici proporcionalni među sobom, osim ako su disproporcije neophodne za veću jasnoću slika;

7) visina slova i brojeva nije manja od 0,32 cm;

8) jedan list nacrta može da sadrži više slika; ako je jedna slika kao celina izrađena na dva lista ili na više listova, delovi slika na različitim listovima izrađuju se tako da se cela slika može sastaviti bez zaklanjanja, odnosno preklapanja pojedinih delova slike s različitih listova. Slike na jednom listu raspoređuju se jedna ispod druge, međusobno jasno odvojene, ali bez većeg slobodnog prostora između njih. Ako slike nisu tako raspoređene, raspoređuju se jedna pored druge, tako da prva slika bude na levoj strani lista. Slike se numerišu arapskim brojevima, nezavisno od numeracije listova;

9) su pozivne oznake koje se nalaze u opisu pronalaska i patentnim zahtevima identične pozivnim oznakama na nacrtu i obrnuto, kao i da su isti elementi u celoj prijavi označeni istim pozivnim oznakama;

10) slike ne sadrže dimenzije, vrednosti parametara i tekstualne delove, osim kad je neophodno, kratke reči kao što su "voda", "para", "otvoreno", "zatvoreno", "presek A-A".

Način pozivanja na prethodno podnetu prijavu

Član 22

Ako se podnosilac prijave uz zahtev za priznanje prava pozvao na prethodno podnetu prijavu umesto da dostavi opis pronalaska, za tu prijavu navodi:

1) datum podnošenja prijave;

2) broj prethodno podnete prijave;

3) državu u kojoj je podneta prethodna prijava.

Ako je u prethodno podnetoj prijavi izmenjen opis ili neki crteži, to se posebno naznačuje.

Overen primerak prethodno podnete prijave, od strane organa kome je podneta, dostavlja se u roku od dva meseca od datuma podnošenja prijave.

Ako prethodno podneta prijava nije na srpskom jeziku, podnosilac prijave dostavlja prevod prijave overen od strane sudskog tumača.

Forma spisa u prijavi

Član 23

Delovi prijave (opis pronalaska, patentni zahtevi, nacrt i apstrakt) dostavljaju se tako da su podobni za umnožavanje i skeniranje. Listovi ne smeju biti izgužvani ili iscepani, niti smeju biti presavijeni.

Listovi papira su formata A4 (29,7 x 21 cm) bele boje, glatki, bez sjaja, izdržljivi, savitljivi i dugotrajni. Svaki list se koristi tako da su gornja i donja strana lista kraće strane formata (tzv. "visoki format").

Listovi se međusobno spajaju tako da ih je lako prelistavati, izdvajati i ponovo spajati.

Minimalne dozvoljene margine na listovima koji ne sadrže nacrt iznose: gornja, desna i donja strana lista 2 cm i leva strana lista 2,5 cm.

Preporučene maksimalne margine na listovima koji ne sadrže nacrt iznose: gornja i leva strana lista 4 cm i desna i donja strana lista 3 cm.

Prijava se podnosi sa listovima sa praznim marginama.

Svi listovi opisa pronalaska, patentnih zahteva i apstrakta u prijavi numerišu se rastućim redom, arapskim brojevima, koji se stavljaju gore, po sredini lista.

Svi listovi nacrta pronalaska moraju biti numerisani rastućim redom, arapskim brojevima, tako što se prvo navodi redni broj lista kroz ukupan broj listova nacrta.

Zahtev za priznanje prava, opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt dostavljaju se u štampanom obliku. Grafički simboli, oznake, hemijske i matematičke formule se, ako je neophodno, upisuju rukom na način da se ne mogu lako izbrisati.

Razmak između redova otkucanog teksta iznosi jedan i po prored.

Veličina i boja slova u tekstu je takva da je tekst lako čitljiv, visina velikih slova u tekstu nije manja od 0,21 cm, a boja neizbrisiva i crna.

Zahtev za priznanje prava, opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt ne sadrže slike.

Opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt mogu sadržati hemijske ili matematičke formule, a opis pronalaska i apstrakt - tabele.

Patentni zahtevi mogu sadržati tabele ako je suština zahteva takva da je poželjno korišćenje tabela. Tabele i hemijske ili matematičke formule prikazuju se u "poprečnom formatu" ako se u "visokom formatu" ne mogu prikazati na zadovoljavajući način. Listovi na kojima su tabele i hemijske ili matematičke formule prikazane u "poprečnom formatu" postavljaju se tako da se zaglavlje tabele ili formula nalazi na levoj strani lista.

Vrednosti fizičkih veličina se iskazuju u jedinicama međunarodnog sistema jedinica (SI). Za matematičke, hemijske i molekularne formule i atomske mase upotrebljavaju se simboli, kao i tehnički izrazi i znaci koji su prihvaćeni i uobičajeni u odgovarajućoj oblasti tehnike.

Terminologija, znaci i simboli se dosledno upotrebljavaju u celom tekstu prijave.

Tekst prijave dostavlja se sa minimalnim brojem grešaka, bez dopunjavanja, precrtavanja ili ispisivanja između redova.

Forma kasnijih podnesaka

Član 24

Odredbe čl. 12-23. ovog pravilnika primenjuju se i na kasnije podneske kojima se zamenjuju delovi prijave pronalaska. Ti podnesci dostavljaju se nadležnom organu na isti način kao i prijava.

Naknadno podneti dokumenti koji se saopštavaju trećim licima ili koji su u vezi sa dve ili više prijava, dostavljaju se u broju koji odgovara broju lica kojima se saopštavaju, odnosno broju prijava na koje se odnose.

Podnesci koji se naknadno dostavljaju moraju biti potpisani. Ako podnesak nije potpisan, nadležni organ će pozvati podnosioca podneska da ga potpiše u primerenom roku, koji se računa od dana prijema poziva. Podnesak potpisan u tom roku, zadržava datum kad je primljen, u suprotnom smatra se da nije podnet.

Obeležavanje prijave i zahteva

Član 25

Po prijemu prijave, nadležni organ povezuje prijavu i na poleđinu stavlja hologramsku nalepnicu sa rednim brojem. Broj prijave čini veliko slovo P za prijavu patenta ili velika slova MP za prijavu malog patenta. Posle broja prijave unose se horizontalna crta, četvorocifrena oznaka godine u kojoj je prijava podneta, kosa crta i četvorocifreni redni broj prijave primljene tokom godine. Broj prijave ima četiri karaktera. Ako je broj prijave manji od četvorocifrenog broja, upisuje se odgovarajući broj nula.

Broj zahteva za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti čine velika slova SDZ, horizontalna crta, četvorocifrena oznaka godine u kojoj je prijava podneta, kosa crta i četvorocifreni redni broj prijave primljene tokom godine. Broj prijave ima četiri karaktera. Ako je manji broj od četvorocifrenog broja, upisuje se odgovarajući broj nula.

Datum podnošenja prijave ili zahteva za priznanje sertifikata označava se tako da se dan i mesec označavaju dvocifreno, a godina četvorocifrenim brojem.

Sadržina izveštaja o pretraživanju

Član 26

Izveštaj o pretraživanju sadrži:

1) broj prijave patenta;

2) podatke o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) datum prvenstva prijave patenta;

5) naznačenje da li je izrađen potpun ili delimičan izveštaj o pretraživanju;

6) razloge zbog kojih je izrađen delimičan izveštaj o pretraživanju;

7) naznačenje MKP klasa u kojima je prijava klasifikovana;

8) nazive baza u kojima je izvršeno pretraživanje;

9) dokumente koji su razmatrani u stanju tehnike: kategoriju i datum kada je dokument postao dostupan javnosti;

10) druge podatke ako je potrebno.

Izveštaj o pretraživanju se objavljuje zajedno sa prijavom patenta ili naknadno.

Nadležni organ će prihvatiti izveštaj o pretraživanju koji je izrađen od strane organa za međunarodni rešerš u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa pravilnikom za sprovođenje ugovora o saradnji u oblasti patenta - PCT ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/96).

Priprema prijave patenta za objavu

Član 27

Prijavu patenta nadležni organ stavlja na uvid javnosti objavljivanjem podataka o prijavi u službenom glasilu nadležnog organa (u daljem tekstu: službeno glasilo), a u elektronskom obliku se objavljuju opis pronalaska, patentni zahtevi, apstrakt i nacrt, ako nacrt postoji.

Tehničke pripreme za objavu prijave patenta smatraju se završenim za svaki naredni broj službenog glasila 15 dana pre objave službenog glasila.

Sadržina objave prijave patenta

Član 28

Objava prijave patenta sadrži:

1) broj prijave patenta;

2) priznati datum podnošenja prijave;

3) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku;

4) oznaku po MKP;

5) podatke o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i državu u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

6) podatke o izlaganju pronalaska na međunarodnoj izložbi;

7) podatke o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

8) podatke o pronalazaču: ime, prezime i adresu ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi;

9) podatke o zastupniku: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

10) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta, za dopunsku prijavu;

11) broj prvobitne prijave, za izdvojenu prijavu;

12) broj prijave iz koje je prijava pretvorena;

13) apstrakt sa karakterističnom slikom nacrta, ako nacrt postoji;

14) podatke o promenama koje se odnose na prijavu patenta: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta, prenos prava, licenca i zaloga, statusne promene nastale kod podnosioca prijave, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i druge podatke značajne za pravni status prijave.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, za međunarodne prijave, objava prijave patenta sadrži:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta,

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta,

3) druge podatke ako je potrebno.

Objavljena prijava patenta sadrži redni broj identičan rednom broju podnete prijave patenta praćen velikim slovom A (npr. RS 20050001A), s tim što:

1) ako se prijava patenta objavljuje zajedno sa izveštajem o pretraživanju, posle rednog broja i slova A unosi se broj 1;

2) ako se prijava patenta objavljuje bez izveštaja o pretraživanju posle rednog broja i slova A unosi se broj 2.

Ako se izveštaj o pretraživanju objavljuje naknadno posle rednog broja prijave patenta i slova A unosi se broj 3 i objavljuje se:

1) broj prijave patenta;

2) oznaka po MKP.

Podaci iz st. 1-3. i st. 5. ovog člana označavaju se INID kodovima za identifikaciju bibliografskih podataka o patentima i sertifikatu o dodatnoj zaštiti koje je ustanovila Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: INID kodovi).

Sadržina isprave o priznatom pravu

Član 29

Isprava o priznatom pravu sadrži:

1) registarski broj patenta ili malog patenta;

2) podatke o nosiocu prava: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) podatke o pronalazaču;

4) naziv pronalaska;

5) datum izdavanja isprave.

Isprava o priznatom pravu sastavni je deo odgovarajućeg patentnog spisa i dostavlja se nosiocu prava uz odgovarajući patentni spis.

Objava priznatog prava

Član 30

Priznato pravo nadležni organ stavlja na uvid javnosti objavljivanjem podataka u službenom glasilu, izdavanjem patentnog spisa i objavljivanjem u elektronskom obliku konačnog teksta svih delova prijave.

Podaci koji se objavljuju o priznatom patentu

Član 31

O priznatom patentu se u službenom glasilu objavljuju sledeći podaci:

1) registarski broj patenta;

2) broj prijave patenta;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku;

5) oznaka po MKP;

6) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i država u kojoj podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

7) podaci o nosiocu patenta: ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

8) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden;

9) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica.

10) datum objavljivanja prijave patenta;

11) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta, za dopunsku prijavu patenta;

12) broj prvobitne prijave, za izdvojenu prijavu;

13) podaci o promenama koje se odnose na priznati patent: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta; prenos prava, licenca i zaloga; statusne promene nastale kod nosioca patenta, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status patenta;

14) drugi podaci ako je potrebno.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, o priznatom pravu iz međunarodne prijave, objavljuje se i:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta;

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta;

3) drugi podaci ako je potrebno.

O prestanku važenja priznatog patenta objavljuje se:

1) registarski broj;

2) podaci o nosiocu patenta: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) datum prestanka važenja patenta;

4) drugi podaci ako je potrebno.

Podaci propisani st. 1-4. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Objavljeni patent označava se rednim brojem identičnim registarskom broju patenta praćenim velikim latiničnim slovom B posle kog se unosi broj 1.

Patent objavljen u izmenjenom obliku označava se rednim brojem identičnim registarskom broju patenta praćenim velikim latiničnim slovom B posle kog se unosi broj 2.

Prva strana patentnog spisa sa promenama bibliografskih podataka označava se rednim brojem identičnim registarskom broju patenta praćenim velikim latiničnim slovom B posle kog se unosi broj 8.

Patentni spis sa ispravkama tehničkih grešaka označava se rednim brojem identičnim registarskom broju patenta praćenim velikim latiničnim slovom B posle kog se unosi broj 9.

Podaci koji se objavljuju o priznatom malom patentu

Član 32

O priznatom malom patentu u službenom glasilu objavljuju se sledeći podaci:

1) registarski broj malog patenta;

2) broj prijave malog patenta;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku;

5) oznaka po MKP;

6) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i država u kojoj podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

7) podaci o nosiocu malog patenta: ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

8) podaci o pronalazaču: ime i prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden;

9) podaci o zastupniku: ime i prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

10) broj prvobitne prijave, za izdvojenu prijavu;

11) broj prijave iz koje je prijava pretvorena;

12) podaci o promenama koje se odnose na mali patent: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta; prenos prava, licenca i zaloga; statusne promene nastale kod nosioca malog patenta, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status malog patenta;

13) podaci o izvršenom ispitivanju priznatog malog patenta,

14) drugi podaci ako je potrebno.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, o priznatom pravu iz međunarodne prijave, objavljuje se i:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta;

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta;

3) drugi podaci ako je potrebno.

O prestanku važenja priznatog malog patenta objavljuje se:

1) registarski broj malog patenta;

2) podaci o nosiocu malog patenta: ime, prezime i adresa, fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) datum prestanka važenja malog patenta;

4) drugi podaci ako je potrebno.

Podaci propisani st. 1-4. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Objavljeni mali patent označava se rednim brojem identičnim registarskom broju malog patenta praćenim velikim latiničnim slovom U posle kog se unosi broj 1.

Mali patent objavljen u izmenjenom obliku označava se rednim bojem identičnim registarskom broju malog patenta praćenim velikim latiničnim slovom U posle kog se unosi broj 2.

Sadržina patentnog spisa

Član 33

Patentni spis sadrži:

1) naznačenje da se izdaje patentni spis;

2) registarski broj patenta ili malog patenta;

3) oznaku prema MKP;

4) datum objave podataka o priznatom pravu;

5) podatke o nosiocu prava: ime, prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

6) podatke o pronalazaču: ime i prezime i adresu ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u patentnom spisu;

7) podatke o zastupniku: ime i prezime i adresu fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

8) naziv pronalaska;

9) datum podnošenja prijave;

10) podatke o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i državu u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

11) datum objave prijave patenta;

12) opis pronalaska, patentne zahteve, nacrt ako postoji i apstrakt.

Podaci iz stava 1. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Podaci o zahtevu za priznanje sertifikata koji se upisuju u Registar patenata

Član 34

Podaci o zahtevu za priznanje sertifikata koji se upisuju u Registar patenata su:

1) broj zahteva za priznanje sertifikata;

2) datum podnošenja zahteva;

3) podaci o podnosiocu zahteva: ime i prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

4) podaci o punomoćniku: ime i prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

5) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli;

6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet.

Podaci o sertifikatu koji se objavljuju

Član 35

Podaci o sertifikatu koji se objavljuju u službenom glasilu su:

1) podaci o nosiocu sertifikata: ime i prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

2) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) broj osnovnog patenta;

4) naziv pronalaska;

5) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli;

6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet;

7) rok važenja sertifikata.

Podaci iz stava 1. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Objavljeni zahtev za priznanje sertifikata označava se rednim brojem identičnim registarskom broju sertifikata praćenim velikim latiničnim slovom I posle kog se unosi broj 1.

Objavljeni sertifikat označava se rednim bojem identičnim registarskom broju sertifikata praćenim velikim latiničnim slovom I posle kog se unosi broj 2.

Sadržina podataka o poništenom pravu

Član 36

O poništenom pravu objavljuje se:

1) broj prijave;

2) podaci o nosiocu prava: ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i sedište pravnog lica;

3) registarski broj;

4) datum podnošenja prijave;

5) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i država u kojoj je prva prijava podneta;

6) datum i dispozitiv odluke o poništaju.

Prestanak važenja propisa

Član 37

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka ("Službeni glasnik RSˮ, br. 113/12 i 73/16).

Stupanje na snagu

Član 38

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".