Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA

("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.

2. Tehnička dokumentacija

Član 2

Tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta.

Objekat iz stava 1. ovog člana, koji je predmet izrade tehničke dokumentacije, može biti zgrada ili inženjerski objekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje klasifikacija objekata i drugim propisima.

Pre početka izrade tehničke dokumentacije za građenje objekata iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), za projekte u čijem finansiranju učestvuju korisnici javnih sredstava, obavljaju se prethodni radovi, na osnovu čijih rezultata se izrađuje prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti.

Član 3

Tehnička dokumentacija sadrži uređeni skup tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga, odnosno dokumenata i projekata koji se izrađuju u cilju utvrđivanja lokacijskih, funkcionalnih, tehničkih i oblikovnih karakteristika objekta, načina građenja objekta i izvođenja radova i kojom se obezbeđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima, važećim propisima, standardima i normativima.

Zavisno od vrste i klase objekta, kao i posebnosti objekta, tehničkom dokumentacijom se obezbeđuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat određenih tehničkim propisima, standardima i normativima koji se primenjuju u oblasti izgradnje objekata.

3. Tehnička kontrola

Član 4

Tehnička kontrola obuhvata proveru: usklađenosti sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima; usklađenosti sa Zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta; međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije; usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi); ocenu odgovarajućih podloga za temeljenje objekata; proveru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata; stabilnosti i nosivosti građevinske konstrukcije i bezbednosti objekta; racionalnosti projektovanih građevinskih proizvoda; uticaja na životnu sredinu i susedne objekte, kao i proveru ispunjenosti osnovnih zahteva za objekat.

Tehničkoj kontroli podleže projekat za građevinsku dozvolu i idejni projekti izrađeni za potrebe rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata, osim u slučaju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže.

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za građenje objekata iz člana 133. stav 2. Zakona, obuhvata i proveru usklađenosti sa merama sadržanim u izveštaju revizione komisije.

Projekat za građevinsku dozvolu izrađen po propisima drugih zemalja podleže tehničkoj kontroli kojom se proverava i usklađenost te dokumentacije sa Zakonom i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, važećim u Republici Srbiji.

4. Osnovni zahtevi za objekat

Član 5

Tehničkom dokumentacijom se obezbeđuje da objekat, u celini, odnosno u svakom posebnom delu, bude podoban za predviđenu upotrebu, kao i da, u ekonomski prihvatljivom vremenu upotrebe, objekat ispuni sledeće osnovne zahteve:

1) mehanička otpornost i stabilnost;

2) bezbednost u slučaju požara;

3) higijena, zdravlje i životna sredina;

4) bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe;

5) zaštita od buke;

6) ušteda energije i zadržavanje toplote;

7) održivo korišćenje prirodnih resursa i očuvanje ambijentalnih vrednosti, integriteta i specifičnosti predela.

4.1. Mehanička otpornost i stabilnost

Član 6

Ispunjenost osnovnog zahteva "mehanička otpornost i stabilnost" treba da obezbedi da dejstva kojima će objekat biti izložen prilikom građenja i upotrebe ne prouzrokuju:

1) rušenje celog ili dela objekta;

2) deformacije veće od dopuštenih;

3) oštećenje drugih delova objekta, instalacija ili ugrađene opreme, usled velikih deformacija noseće konstrukcije;

4) oštećenja usled događaja, u meri koja je nesrazmerno veća u odnosu na uzrok.

4.2. Bezbednost u slučaju požara

Član 7

Ispunjenost osnovnog zahteva "bezbednost u slučaju požara" treba da obezbedi da se u slučaju izbijanja požara:

1) sačuva potrebna nosivost konstrukcije objekta u određenom vremenskom periodu;

2) ograniči nastajanje i širenje požara i dima u objektu;

3) ograniči širenje požara na susedne objekte;

4) omogući sigurna i bezbedna evakuacija ljudi, odnosno njihovo spasavanje;

5) omogući pouzdan rad uređaja i instalacija koje su u funkciji automatske detekcije, dojave i gašenja, kao i odimljavanja i nadpritisne ventilacije;

6) uzme u obzir bezbednost spasilačkih timova.

4.3. Higijena, zdravlje i životna sredina

Član 8

Ispunjenost osnovnog zahteva "higijena, zdravlje i životna sredine" treba da obezbedi da se tokom izgradnje, upotrebe ili uklanjanja objekta ne ugrožava higijena ili zdravlje i bezbednost zaposlenih, korisnika ili suseda, i spreči prekoračenje dozvoljenih graničnih vrednosti uticaja na životnu sredinu ili klimu, koje nastaju:

1) ispuštanjem otrovnih gasova;

2) emisijom opasnih materija, isparljivih organskih jedinjenja, gasova sa efektom staklene bašte ili opasnih čestica u vazduh unutar objekta ili okolinu;

3) emitovanjem opasnih zračenja;

4) ispuštanjem opasnih materija u podzemne vode, površinske vode ili zemljište;

5) ispuštanjem opasnih materija u vodu za piće ili materija koje imaju neki drugi negativan uticaj na vodu za piće;

6) pogrešnim ispuštanjem otpadnih voda, emisijom dimnih gasova ili pogrešnim odlaganjem čvrstog ili tečnog otpada ili

7) prisustvom vlage u delovima objekta ili na površinama unutar objekta.

4.4. Bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe

Član 9

Ispunjenost osnovnog zahteva "bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe" treba da obezbedi da prilikom upotrebe objekta ne dođe do opasnosti od nezgoda ili oštećenja pri radu ili upotrebi, kao što su klizanje, pad, sudar, opekotine, strujni udari, povrede od eksplozija i provale, a naročito, da obezbede pristupačnost i korišćenje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

4.5. Zaštita od buke

Član 10

Ispunjenost osnovnog zahteva "zaštita od buke" treba da obezbedi da buka kojoj su izloženi korisnici ili susedi bude na nivou koji ne ugrožava njihovo zdravlje i koja im omogućava spavanje, odmor i rad u odgovarajućim uslovima.

4.6. Ušteda energije i zadržavanje toplote

Član 11

Ispunjenost osnovnog zahteva "ušteda energije i zadržavanje toplote" treba da kroz odgovarajući izbor termičke zaštite, instalacija grejanja, ventilacije, osvetljenja i pripreme tople vode obezbedi što je moguće niži nivo potrošnje energije, vodeći računa o korisnicima i klimatskim uslovima lokacije.

Energetska efikasnost objekta treba da obezbedi što je moguće niži nivo potrošnje energije tokom građenja, upotrebe, održavanja i uklanjanja.

Zgrada koja za svoje funkcionisanje podrazumeva utrošak energije, mora biti projektovana, izgrađena, korišćena i održavana na način kojim se obezbeđuju propisana energetska svojstva zgrada, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona.

4.7. Održivo korišćenje prirodnih resursa i očuvanje ambijentalnih vrednosti, integriteta i specifičnosti predela

Član 12

Ispunjenost osnovnog zahteva "održivo korišćenje prirodnih resursa" treba da omogući da se prirodni resursi koriste na održiv način, a naročito da se obezbedi:

1) ponovno korišćenje ili mogućnost reciklaže objekta, ugrađenih materijala i delova objekta nakon uklanjanja;

2) trajnost objekta;

3) korišćenje ekoloških materijala i sekundarnih sirovina pri izgradnji objekta.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. Vrste tehničke dokumentacije

Član 13

Vrste tehničke dokumentacije su:

1) generalni projekat (GNP);

2) idejno rešenje (IDR);

3) idejni projekat (IDP);

4) projekat za građevinsku dozvolu (PGD);

5) projekat za izvođenje (PZI);

6) projekat izvedenog objekta (PIO).

1.1. Generalni projekat (GNP)

Član 14

Generalni projekat ima za cilj sagledavanje resursnih i prostornih mogućnosti i ograničenja izgradnje objekata, sa zadatkom da se kroz postupke vrednovanja usvoji generalna koncepcija, makrolokacija i prostorna dispozicija objekta, utvrde osnovne funkcionalne, tehnološke i tehničke karakteristike objekta, etapnost gradnje, uslovi eksploatacije, odnos prema prostoru i životnoj sredini, kao i osnove za ekonomsku analizu.

U slučaju da je u toku izrade generalnog projekta analizirano više varijantnih rešenja, vrši se izbor optimalne varijante na osnovu prirodnih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih, funkcionalnih, ekoloških i drugih uslova.

Za linijske infrastrukturne objekte, osim prethodno navedenog, na osnovu generalnog projekta donose se odluke naročito o optimalnom koridoru, etapnosti građenja, lokaciji i koncepciji planiranih objekata, uslovima eksploatacije i dr.

Generalni projekat se izrađuje za potrebe izrade prethodne studije opravdanosti u skladu sa članom 113. Zakona i podleže reviziji (stručnoj kontroli) projekta, u skladu sa članom 131. Zakona.

1.2. Idejno rešenje (IDR)

Član 15

Idejno rešenje je prikaz planirane koncepcije objekta, sa obaveznim prikazom i navođenjem samo onih podataka koji su neophodni za utvrđivanje lokacijskih uslova, odnosno podataka koji su neophodni za utvrđivanje usklađenosti sa planskim dokumentom i utvrđivanje uslova za projektovanje i priključenje (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr.: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Idejno rešenje se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova i kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

Idejno rešenje je sastavni deo lokacijskih uslova, odnosno uslova za projektovanje i priključenje, samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijskih uslovi utvrđeni, dok su ostali prikazani detalji neobavezujući u daljoj razradi tehničke dokumentacije, koja je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta.

1.3. Idejni projekat (IDP)

Član 16

Idejni projekat je projekat, odnosno skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: namena, položaj, oblik, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta, opisuju radovi i dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno radova koji se izvode.

Za objekte za koje su izdati lokacijski uslovi, idejnim projektom vrši se dalja razrada planirane koncepcije objekta, u skladu sa lokacijskim uslovima. Usklađenost idejnog projekta sa idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr.: namena, maksimalni BRGP, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, idejnim projektom vrši se razrada koncepcije objekta utvrđene generalnim projektom, odnosno lokacijskim uslovima.

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, idejnim projektom se vrši izbor optimalne trase pri konkretnim uslovima i ograničenjima, sa svim pratećim objektima.

Idejni projekat se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti iz člana 114. Zakona i podleže reviziji (stručnoj kontroli) projekta, kao i za potrebe pribavljanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. Zakona.

1.4. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

Član 17

Projekat za građevinsku dozvolu je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu položaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijskog sistema, dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije, izbor građevinskih proizvoda i potrebne performanse u vezi sa njihovim bitnim karakteristikama, instalacija i izbor opreme, čime se obezbeđuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat i dr.

Projektom za građevinsku dozvolu vrši se dalja razrada planirane koncepcije objekta, u skladu sa lokacijskim uslovima. Usklađenost projekta za građevinsku dozvolu sa idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr.: namena, maksimalni BRGP, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, u projektu za građevinsku dozvolu jednoznačno se u prostoru definiše trasa objekta sa svim potrebnim elementima, koja može imati samo pomeranja u okviru zaštitnog pojasa u odnosu na trasu iz idejnog projekta.

Za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, projektom za građevinsku dozvolu vrši se razrada tehničkih rešenja utvrđenih Idejnim projektom.

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole.

1.5. Projekat za izvođenje (PZI)

Član 18

Projekat za izvođenje je skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje građevinskih, zanatskih, instalaterskih radova i drugih radova, kojim se utvrđuju građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, način kontrole i osiguranja kvaliteta građevinskih proizvoda, tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta, investiciona vrednost objekta, kao i uslovi održavanja objekta.

Projektom za izvođenje se razrađuju detalji i tehnološka rešenja koji su određeni projektom za građevinsku dozvolu, kao i idejnim projektom za radove koji se izvode na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. Zakona, u slučajevima iz stava 6. ovog člana.

Projekat za izvođenje se izrađuje za potrebe građenja objekta i izvođenja radova i može se izrađivati i u fazama, odnosno etapama, u skladu sa dinamikom građenja, odnosno izvođenja radova.

Projekat za izvođenje je obavezan za građenje objekata za koje je pribavljena građevinska dozvola, osim za objekte kategorije "A".

Za linijske infrastrukturne objekte pored prethodno navedenog, u projektu za izvođenje vrši se razrada detalja i tehnoloških rešenja u granicama prostora za izgradnju, određenih projektom za građevinsku dozvolu.

Izrada projekta za izvođenje je obavezna i za izvođenje radova koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova (član 145. Zakona), u sledećim slučajevima: za radove za koje je predviđeno pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara, za radove na rekonstrukciji, osim za objekte kategorije "A", kao i radove na rekonstrukciji linijskih infrastrukturnih objekata, osim za rekonstrukciju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže za koje nije propisano vršenje tehničke kontrole idejnog projekta.

1.6. Projekat izvedenog objekta (PIO)

Član 19

Projekat izvedenog objekta se izrađuje za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja objekta.

Projekat izvedenog objekta predstavlja skup međusobno usaglašenih projekata sa prikazom svih detalja izgrađenog objekta neophodnih za utvrđivanje njegove podobnosti za upotrebu. Projekat izvedenog objekta se može izrađivati za delove objekta koji prema mišljenju komisije za tehnički pregled, ili u skladu sa tehničkom dokumentacijom, predstavljaju tehničko-tehnološku celinu i mogu se kao takvi samostalno koristiti, a za koje se utvrđuje podobnost za upotrebu, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje tehnički pregled objekata i za koje se izdaje posebna upotrebna dozvola.

2. Izrada tehničke dokumentacije

Član 20

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi se izrađuju u elektronskoj formi, na način da se onemogući promena njihovog sadržaja, kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno potpisima. Ako je dokumentacija izvorno sačinjena u elektronskoj formi, ista mora biti digitalno čitljiva (bez kompleksnih formatiranja, korišćenja nestandardnih fontova, slika skeniranih dokumenata, šifrovanja ili zaštite dokumenta i sl.), tako da je moguće kopiranje sadržaja iz iste.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi overavaju se u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi, bez obzira na vrstu i klasu objekta, mora biti kompletirana po sadržaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Tehnička dokumentacija se izrađuje na srpskom jeziku, a ako je izrađena na stranom jeziku, mora biti prevedena na srpski jezik.

Član 21

Za potrebe građenja i inspekcijskog nadzora tokom građenja objekta, obezbeđuje se odštampani primerak tehničke dokumentacije u skladu sa kojom se izvode radovi, odnosno dela te dokumentacije na osnovu koga se gradi u toj fazi građenja koji mora biti identičan originalnom elektronskom dokumentu.

Odštampani primerci tehničke dokumentacije, odnosno njenih delova, pakuju se i uvezuju u sveske formata A4 ili po potrebi A3, tako što se listovi većeg formata savijaju i slažu na format A4, odnosno A3.

Ako su delovi tehničke dokumentacije uvezani u jednu svesku, oni se jasno međusobno razdvajaju.

Odštampani primerci delova tehničke dokumentacije vezuju se jemstvenikom i overavaju od strane preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni deo projekta, u slučaju idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.

3. Podloge za izradu tehničke dokumentacije

Član 22

Tehnička dokumentacija se izrađuje na osnovu geotehničkog elaborata, geodetskih, seizmoloških i ostalih podloga, odnosno elaborata, u zavisnosti od vrste i klase objekta, posebnosti lokacije na kojoj se planira građenje objekta i od vrste tehničke dokumentacije u skladu sa ovim pravilnikom.

4. Dokumenta u prilogu tehničke dokumentacije

Član 23

U tehničkoj dokumentaciji se ne prilažu originali i kopije dokumenata koji su predmet evidencije odgovarajućih registara (izvod iz privrednog registra, kopija licence i sl.), već se oni, u tehničkoj dokumentaciji samo navode.

Utvrđivanje verodostojnosti podataka navedenih u dokumentima iz stava 1. ovog člana vrši se, prema potrebi, uvidom u odgovarajući registar.

5. Delovi tehničke dokumentacije

Član 24

Tehnička dokumentacija se sastoji od sledećih delova:

1) glavne sveske, izuzev u slučajevima generalnog projekta i izvođenja radova za koje je prema Prilogu 13. ovog pravilnika propisana samo izrada tehničkog opisa i popisa radova;

2) projekata, elaborata, studija, odnosno druge tehničke dokumentacije propisane Prilogom 13. ovog pravilnika;

3) izvoda iz projekta.

5.1. Glavna sveska

Član 25

Glavna sveska, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije, sadrži podatke o projektu i učesnicima u izgradnji, kao i druge podatke i dokumente, koji su bitni za: izdavanje akata za potrebe izgradnje objekta; utvrđivanje usklađenosti rešenja u projektu sa lokacijskim uslovima i utvrđivanje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat. Uz zahtev se dostavlja jedna glavna sveska koja se odnosi na sve objekte odnosno radove koji su predmet zahteva.

Glavna sveska obavezno sadrži sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan od strane glavnog projektanta, iz Priloga 1A. ovog pravilnika i kopije dobijenih saglasnosti, ako su predviđene Zakonom.

Glavnu svesku izrađuje glavni projektant koga imenuje investitor.

Uz usaglašeni zahtev u smislu Zakona i pravilnika koji uređuje sprovođenje objedinjene procedure elektronskim putem, uz glavnu svesku se, kao poseban dokument, obavezno dostavlja i izjašnjenje po primedbama iz odluke kojom je prethodni zahtev odbačen.

Ako se tehničkoj dokumentaciji prilažu drugi podaci i dokumenti koji nisu deo obaveznog sadržaja tehničke dokumentacije (projektni zadatak, kopija lokacijskih uslova, kopija plana, overena katastarsko topografska podloga i dr.), isti se prilažu kao deo glavne sveske.

Za projekte u čijem finansiranju učestvuju korisnici javnih sredstava, bez obzira da li je korisnik javnih sredstava investitor, glavnoj svesci se obavezno prilažu i projektni zadatak i predmer i predračun radova, osim u slučaju idejnog rešenja i Projekta izvedenog objekta.

Glavna sveska se u tehničkoj dokumentaciji označava oznakom "0".

Sastavni deo glavne sveske su i grafički prilozi, koji zavisno od vrste i klase objekta sadrže situacione planove u odgovarajućoj razmeri, sa prikazanim položajem i gabaritom objekta, koji sadrže jasno označene granice i brojeve katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi, kao i susednih katastarskih parcela, građevinske linije i obuhvat radova, regulacione linije, dimenzije gabarita objekta, udaljenost od susednih parcela i susednih objekata, karakteristične apsolutne i relativne visinske kote, i to po pravilu u formi sledećih prikaza:

1) situacioni plan sa osnovom krova, sa prikazom mesta izlaska na krov, koji sadrži i: podatak o spratnosti i visini objekta, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (pešački i kolski pristup) i apsolutne i relativne kote koje definišu visine objekta zadate lokacijskim uslovima;

2) situaciono-nivelacioni plan sa osnovom prizemlja, koji sadrži i: prikaz veze objekta i terena (rampe, stepeništa i sl.), projekcije nadzemnih i podzemnih delova objekta, prikaz zelenih i ostalih slobodnih površina, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (pešački i kolski pristup), apsolutne i relativne kote nivelacije terena i apsolutne i relativne kote prizemlja, ulaza i pristupa ulazu u objekat;

3) situacono-nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja koji sadrži i: prikaz načina i tokova priključenja na javni put sa nazivom, oznakom i kategorijom puta, prikaz površina za mirujući saobraćaj i interventni pristup, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu i apsolutnu i relativnu kotu ulaska u garažu (ako garaža postoji);

4) situacioni plan izrađen na katastarskoj podlozi, sa prikazom sinhron-plana instalacija na parceli, koji sadrži prikaz postojećih instalacija, a naročito instalacija koje je, u skladu sa uslovima imalaca javnih ovlašćenja, potrebno zaštititi odnosno izmestiti, i način priključaka na javnu komunalnu i drugu infrastrukturu uz navođenje kapaciteta, odnosno dimenzija priključka;

5) potrebne osnove i karakteristične preseke etaža.

Svaki crtež, odnosno grafički prilog, u donjem desnom uglu, sadrži tablicu maksimalne širine 18 cm, koja prikazuje:

1) naziv investitora;

2) naziv objekta;

3) oznaku vrste tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PGD, PZI, PIO);

4) naziv grafičkog priloga (npr. situaciono-nivelacioni plan sa osnovom prizemlja i sl.);

5) razmeru;

6) ime, prezime i broj licence glavnog projektanta;

7) broj crteža;

8) datum izrade crteža.

Svaki crtež sadrži legendu primenjenih oznaka na crtežu.

Svaki crtež osnove i situacionog prikaza odnosno plana, koji prikazuje položaj objekta u prostoru, sadrži oznaku severa.

Sadržaji prikaza navedeni u stavu 8. tačka 1)- 5) ovog člana se mogu kombinovati, isključivo na način koji omogućava pregledan prikaz i sagledavanje svih navedenih sadržaja. Ako su predmet zahteva linijski infrastrukturni objekti prikazuje se i zaštitni pojas objekta.

Grafički prilozi za inženjerske objekte izrađuju se prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući grafičkim prilozima za zgrade, u odgovarajućoj razmeri zavisno od klase i namene objekta.

Grafički prilozi se izrađuju na geodetskim podlogama, koje se mogu koristiti u elektronskoj formi. Grafički prilozi koji se prilažu glavnoj svesci se ne overavaju od strane organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra, niti ih je potrebno ucrtavati na kopijama koje sadrže overu, već njihovu verodostojnost, odnosno usklađenost sa podacima iz projekta, potvrđuje glavni projektant.

U slučaju izvođenja radova na postojećim objektima grafička dokumentacija sadrži crteže prostora obuhvaćenog radovima, na kojima su uporedno prikazane promene na postojećem objektu i novoprojektovano stanje (ruši se - zida se).

Ako je reč o faznoj izgradnji, a predmet zahteva je izgradnja samo određene faze, u glavnoj svesci se prilaže i uporedni pregled urbanističkih parametra predmetne faze i svih planiranih faza.

Ako postoje posebni delovi objekta, glavna sveska sadrži i specifikaciju posebnih delova objekta (i njihovo označenje - naziv i oznaka, sprat, struktura, i neto površina), u skladu sa Prilogom 1B. ovog pravilnika

5.2. Projekti

Član 26

Tehnička dokumentacija sadrži projekte koji se izrađuju u delovima, prema oblastima, odnosno, sadržaju.

Projekti su u tehničkoj dokumentaciji označeni rednim brojem i obavezno složeni u sveske, prema sledećim oblastima i redosledu:

1) broj "1": arhitektura;

2) broj "2": građevinski projekti;

3) broj "3": hidrotehničke instalacije;

4) broj "4": elektroenergetske instalacije;

5) broj "5": telekomunikacione i signalne instalacije;

6) broj "6": mašinske instalacije;

7) broj "7": tehnologija;

8) broj "8": saobraćaj i saobraćajna signalizacija;

9) broj "9": spoljno uređenje sa sinhron-planom instalacija i priključaka, pejzažna arhitektura i hortikultura;

10) broj "10": pripremni radovi (rušenje, zemljani radovi, obezbeđenje temeljne jame).

Projekat priključka na javnu komunalnu infrastrukturu je deo projekta odgovarajuće oblasti, odnosno vrste instalacija.

Svaki projekat određene oblasti se može deliti na više svezaka koje dobijaju odgovarajuće oznake u zavisnosti od sadržaja projekta (na primer: 2/1 konstrukcija, 2/2 saobraćajnice i dr., 3/1 vodovod, 3/2 kanalizacija i dr., 6/1 grejanje, 6/2 ventilacija i klimatizacija itd.).

U tehničkoj dokumentaciji projekti su označeni rednim brojem i složeni u sveske prema oblastima i pravilima struke u zavisnosti od klase i kategorije objekta.

U slučaju da tehnička dokumentacija ne sadrži sve projekte navedene u stavu 2. ovog člana, priloženi projekti ne menjaju redni broj projekta prema oblastima.

Glavni projektant određuje koje sve projekte po oblastima će sadržati tehnička dokumentacija, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije i klase i namene objekta.

Sadržinu projekta pojedine oblasti overava odgovorni projektant za predmetni projekat.

U slučaju izvođenja radova na postojećim objektima, tehnička dokumentacija sadrži i prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat, odnosno snimak postojećeg stanja ako arhivski projekat ne postoji.

Član 27

Svaki projekat pojedine oblasti se sastoji od sledećih delova:

1) opšta dokumentacija;

2) tekstualna dokumentacija;

3) numerička dokumentacija;

4) grafička dokumentacija.

Član 28

Opšta dokumentacija projekta obavezno sadrži:

1) naslovnu stranu na kojoj se navode:

(1) naziv objekta sa lokacijom i brojem katastarske parcele i katastarskom opštinom;

(2) naziv, odnosno ime investitora;

(3) vrsta tehničke dokumentacije (npr. Projekat za građevinsku dozvolu - PGD);

(4) oznaka i naziv dela projekta (npr. 1 - projekat arhitekture);

(5) vrsta radova (nova gradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene);

(6) naziv pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio predmetni deo projekta;

(7) ime, prezime i broj licence odgovornog projektanta;

(8) identifikaciona oznaka dela projekta iz evidencije pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio predmetni deo projekta;

(9) podaci o mestu i datumu izrade dela projekta.

2) sadržaj projekta.

Opšta dokumentacija projekta sadrži i druga dokumenta u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 29

Tekstualna dokumentacija projekta, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije, sadrži: tehnički opis, tehničke uslove za izvođenje radova, opis načina ispunjenja osnovnih zahteva za objekat, rezultate prethodnih istraživanja, empirijske podatke, kao i druge tekstualne priloge od značaja za građenje objekta, odnosno izvođenje radova.

Član 30

Numerička dokumentacija projekta, zavisno od vrste tehničke dokumentacije, sadrži: odgovarajuće proračune, rezultate analiza i proračuna, šeme, specifikaciju građevinskih proizvoda, i dr.

Član 31

Grafička dokumentacija projekta sadrži odgovarajuće crteže i druge grafičke prikaze, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije.

Razmera u kojoj se prikazuje grafička dokumentacija treba da bude u skladu sa vrstom tehničke dokumentacije, odnosno sa nivoom detalja koji se žele prikazati, a na način da budu jasni, pregledni i čitljivi.

Crteži i grafički prilozi iste vrste izrađuju se u istoj razmeri, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Svaki crtež, odnosno grafički prikaz, u donjem desnom uglu, sadrži tablicu maksimalne širine 18 cm, koja prikazuje:

1) naziv investitora;

2) naziv objekta;

3) naziv preduzetnika odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni projekat;

4) oznaku vrste tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PGD, PZI, PIO);

5) oznaku i naziv dela projekta (npr. 1 - projekat arhitekture);

6) naziv crteža ili grafičkog prikaza (npr. osnova prizemlja, presek 1-1 i sl.);

7) razmeru;

8) ime, prezime i broj licence odgovornog projektanta;

9) broj crteža;

10) datum izrade crteža.

Svaki crtež sadrži legendu primenjenih oznaka na crtežu.

Svaki crtež osnove i situacionog prikaza odnosno plana, koji prikazuje položaj objekta u prostoru, ima oznaku severa.

6. Elaborati i studije

Član 32

Elaborati i studije sadrže: načine potrebne za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat; druga tehnička uputstva i podatke od značaja za građenje objekta, odnosno izvođenje radova, kada je to potrebno zbog posebnosti određene vrste objekta ili lokacije na kojoj se objekat gradi ili ako je to utvrđeno posebnim propisima.

Elaborati i studije sadrže: opštu dokumentaciju koja sadrži podatke iz člana 28. stav 1. ovog pravilnika, u skladu sa Prilogom 9. ovog pravilnika; tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju, izrađenu u skladu sa čl. 29, 30. i 31. ovog pravilnika; rešenje o imenovanju ovlašćenog lica u skladu sa Prilogom 8. ovog pravilnika, kao i izjavu ovlašćenog lica u skladu sa Prilogom 6. ovog pravilnika.

Elaborati i studije se potpisuju i overavaju od strane ovlašćenog lica koje je izradilo elaborat ili studiju i odgovornog lica izrađivača u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

7. Izvod iz projekta

Član 33

Izvod iz projekta se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole.

U izvodu iz projekta se navode isključivo podaci propisani Zakonom i ovim pravilnikom.

Izvod iz projekta sadrži osnovne podatke o objektu i učesnicima u izgradnji, podatke o lokaciji i druge podatke iz kojih se sagledava usklađenost projektovanog objekta sa lokacijskim uslovima, ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, kao i druge podatke od važnosti za odlučivanje u upravnom postupku.

Izvod iz projekta čine:

1) naslovna strana, koja sadrži overu glavnog projektanta kojom se potvrđuje usklađenost izvoda iz projekta sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 2. ovog pravilnika;

2) izjava vršioca tehničke kontrole, sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz Priloga 5. ovog pravilnika overena od strane odgovornog lica vršioca tehničke kontrole;

3) glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, čija je sadržina određena u članu 51. ovog pravilnika.

Odštampani primerak izvoda iz projekta, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se štampa u skladu sa članom 21. ovog pravilnika, vezuje se jemstvenikom.

Izvod iz projekta overava glavni projektant.

III SADRŽINA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1. Generalni projekat (GNP)

1.1. Sadržina generalnog projekta

Član 34

Generalni projekat sadrži naročito podatke o: makrolokaciji objekta, opštoj dispoziciji objekta, tehničko-tehnološkoj koncepciji objekta, načinu obezbeđenja infrastrukture, mogućim varijantama prostornih i tehničkih rešenja sa stanovišta uklapanja u prostor, prirodnim uslovima, proceni uticaja na životnu sredinu, inženjersko geološkim - geotehničkim karakteristikama terena sa aspekta utvrđivanja generalne koncepcije i opravdanosti izgradnje objekta, istražnim radovima za izradu idejnog projekta, zaštiti prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara i funkcionalnosti i racionalnosti rešenja, odnosno tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju koja je neophodna da se utvrde i prikažu podaci koji su neophodni za izradu prethodne sudije opravdanosti.

Grafička dokumentacija generalnog projekta za linijske infrastrukturne objekte sadrži grafičke priloge, u razmeri 1:25000-1:10000, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

2. Idejno rešenje (IDR)

2.1. Glavna sveska idejnog rešenja

Član 35

Glavnu svesku idejnog rešenja čini osnovni sadržaj iz Priloga 1. ovog pravilnika, kao i sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, iz Priloga 1A. ovog pravilnika, potpisan od strane glavnog projektanta.

Ako je reč o izmeni lokacijskih uslova obavezno se uz glavnu svesku idejnog rešenja dostavlja i opis izmena.

2.2. Sadržina idejnog rešenja

Član 36

Idejno rešenje za zgrade obavezno sadrži deo arhitekture.

Uz Idejno rešenje obavezno se prilaže kao poseban dokument i spisak svih katastarskih parcela koje su predmet zahteva, potpisan od strane glavnog projektanta.

Idejno rešenje za inženjerske objekte sadrži projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.), odnosno one delove po oblastima koji su potrebni za izdavanje lokacijskih uslova, prema pravilima struke.

Posebni sadržaji idejnog rešenja u vezi sa priključenjem na javni put, za objekte za koje se pribavljaju vodni uslovi, kao i za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje je propisana obaveza izdavanja odobrenja za bezbedno postavljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i eksplozija predviđeni su Prilozima 10. i 11. ovog pravilnika.

U slučaju izvođenja radova na postojećim objektima, idejno rešenje sadrži i prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat, odnosno snimak postojećeg stanja ako arhivski projekat ne postoji.

Član 37

Idejno rešenje pored opšte dokumentacije koju čini obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, čini i tekstualna, numerička i grafička dokumentacija iz čl. 29. 30. i 31. ovog pravilnika, rešenje o imenovanju odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 8. ovog pravilnika, kao i izjava odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 4. ovog pravilnika, i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica projektanta i odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Član 38

Tekstualna dokumentacija idejnog rešenja, pored podataka iz člana 29. ovog pravilnika sadrži tehnički opis projektovanog objekta sa navođenjem potrebnih komunalnih kapaciteta.

Ako je za potrebe planirane izgradnje potrebno uklanjanje postojećeg objekta na lokaciji, tehnički opis idejnog rešenja sadrži i opis postojećeg stanja.

Član 39

Numerička dokumentacija idejnog rešenja, pored podataka iz člana 30. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste objekta sadrži i prikaz površina objekta sa namenama i broj funkcionalnih jedinica.

Član 40

Grafička dokumentacija idejnog rešenja za zgrade, pored sadržaja propisanog članom 31. ovog pravilnika, sadrži i grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) situacioni plan sa položajem objekta na lokaciji, prikazanim gabaritom, dimenzijama, karakterističnim visinskim kotama, udaljenosti od susednih parcela i susednih objekata (1:1000-1:200), sa prikazom sinhron-plana instalacija na parceli, koji sadrži prikaz postojećih instalacija, a naročito instalacija koje je, u skladu sa uslovima imalaca javnih ovlašćenja, potrebno zaštititi odnosno izmestiti, i način priključaka na javnu komunalnu i drugu infrastrukturu uz navođenje kapaciteta, odnosno dimenzija priključka.

2) osnove, karakteristične preseke i izglede objekta (1:500-1:100), sa prikazom podele na funkcionalne jedinice i zajedničke prostore, bez obaveze prikazivanja unutrašnje podele unutar funkcionalnih jedinica i bez obaveze kotiranja unutar funkcionalnih jedinica, odnosno sa prikazom i kotiranjem spoljnih gabarita dela objekta obuhvaćenog radovima u slučaju rekonstrukcije postojećeg objekata, ako je za ove radove potrebno pribavljanje lokacijskih uslova.

Grafička dokumentacija idejnog rešenja za linijske infrastrukturne objekte, pored sadržaja propisanog članom 31. ovog pravilnika, sadrži i grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) situacioni plan (1:25000-1:2500);

2) podužni profil trase, sa prikazom karakterističnih prelomnih tačaka trase (1:25000-1:2500) koji sadrži minimum podataka neophodnih za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje, osim za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija, podzemne elektro-energetske vodove i druge linijske vodove za koje ti podaci nisu neophodni da bi se utvrdili uslovi za projektovanje i priključenje;

3) generalne dispozicije većih objekata;

4) karakteristične poprečne profile (1:100-1:25);

5) prikaz trase linijskog infrastrukturnog objekta.

Grafički prilozi idejnog rešenja se, po pravilu, izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Grafički prilozi idejnog rešenja se izrađuju na geodetskoj podlozi, koje se mogu koristiti u elektronskoj formi, i ne overavaju od strane organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra. Geodetska podloga na kojoj se izrađuju grafički prilozi idejnog rešenja, sadrži topografski prikaz terena, sa minimumom podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova i ucrtanim granicama parcela.

Izuzetno, za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, geodetska podloga iz stava 4. ovog člana ne mora da sadrži topografski prikaz terena.

2.3. Elaborati i studije uz idejno rešenje

Član 41

Uz idejno rešenje se ne prilažu elaborati i studije, osim za objekte za koje je potrebno izraditi hidrološku studiju na osnovu koje se pribavlja mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koje je sastavni deo vodnih uslova, a koje nadležni organ pribavlja, u objedinjenoj proceduri, u ime i za račun investitora.

3. Idejni projekat (IDP)

3.1. Glavna sveska idejnog projekta

Član 42

Glavna sveska idejnog projekta osim osnovnog sadržaja iz člana 25. i Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i:

1) odluku o imenovanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova idejnog projekta, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan od strane glavnog projektanta, iz Priloga 1A. ovog pravilnika;

4) uslove pribavljene van objedinjene procedure.

U slučaju idejnog projekta izrađenog za potrebe rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata, osim u slučaju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže, glavnoj svesci se prilaže izjava vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz Priloga 5. ovog pravilnika overena od strane odgovornog lica vršioca tehničke kontrole.

3.2. Sadržina idejnog projekta

Član 43

Idejni projekat za građenje ili izvođenje radova obavezno sadrži projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.), odnosno one projekte i studije i elaborate, koji su, u zavisnosti od vrste radova koji se izvode, potrebni.

U slučaju izvođenja radova na postojećim objektima, idejni projekat sadrži i prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat, odnosno snimak postojećeg stanja ako arhivski projekat ne postoji.

Idejni projekat za građenje objekata ili izvođenje radova, koji se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti i/ili revizije (stručne kontrole) za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, obavezno sadrži projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.), odnosno druge projekte, koji su potrebni da bi se mogla proveriti koncepcija objekta, u skladu sa članom 132. stav 1. Zakona.

Za projekte u čijem finansiranju učestvuju korisnici javnih sredstava, za koje je u skladu sa članom 114. Zakona propisana izrada studije opravdanosti, izrađuju se i drugi projekti u obimu neophodnom za sagledavanje prostorne, ekološke, društvene, finansijske, tržišne i ekonomske opravdanosti investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu koje se donosi odluka o opravdanosti ulaganja.

Član 44

Opštu dokumentaciju idejnog projekta čini obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o imenovanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjava odgovornog projektanta predmetnog dela projekta kojom se potvrđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima i uslovima imalaca javnih ovlašćenja, Zakonom, propisima i pravilima struke i načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama (u slučaju da se kao prilog idejnom projektu izrađuju elaborati i studije iz člana 49. ovog pravilnika) i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica projektanta i odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Član 45

Tekstualna dokumentacija idejnog projekta, pored podataka iz člana 29. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno vrste radova koji se izvode, sadrži tehnički opis sa opštim podacima o objektu, odnosno vrsti radova, zahtevane performanse u vezi sa bitnim karakteristikama građevinskih proizvoda, izbor i opis predviđenih instalacija i opreme, popis predviđenih radova i dr.

U slučaju rekonstrukcije, odnosno sanacije objekta, Tehnički opis, sadrži i procenu nosivosti i stabilnosti konstrukcije postojećeg objekta, kojim se utvrđuje mogućnost izvođenja projektovanih radova.

Član 46

Numerička dokumentacija idejnog projekta, pored podataka iz člana 30. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta sadrži: tabelarne prikaze površina objekta po prostorima i etažama, proračune glavnih elemenata konstrukcije u cilju ispunjenja osnovnih zahteva za objekat, opšte proračune instalacija i opreme, procenu potrošnje i dr.

Član 47

Grafička dokumentacija u idejnom projektu, pored sadržaja propisanog članom 31. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno vrste radova koji se izvode sadrži crteže i grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) u projektu arhitekture: situacioni plan (1:500-1:200) na geodetskoj podlozi, osnovu temelja, osnove svih etaža sa upisanim merama i relativnim visinskim kotama, osnovu krova, dva karakteristična, međusobno upravna preseka i izglede objekta (1:200-1:100);

2) u projektu konstrukcija i drugim građevinskim projektima: dispozicione crteže, konstrukcije (osnove i karakteristične preseke), sa pozicijama i dimenzijama glavnih elemenata konstrukcije;

3) u projektima instalacija: osnovne šeme rasporeda instalacija, opreme i postrojenja, sa prikazom njihove međusobne veze kao i prikaz njihovog priključivanja na infrastrukturu.

Grafički prilozi idejnog projekta se, po pravilu, izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Grafička dokumentacija idejnog projekta za linijske infrastrukturne objekte sadrži grafičke priloge po pravilu u razmeri 1:2500-1:1000.

Član 48

Geodetsku podlogu idejnog projekta čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izrađen od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, idejni projekat za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, može se izraditi i na katastarskom planu integrisanom sa izvodom iz katastra vodova, bez obaveze izrade topografskog snimka od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

3.3. Elaborati i studije uz idejni projekat

Član 49

U slučaju da su na objektu predviđeni radovi kojima se utiče na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat, kao prilog idejnom projektu se izrađuju i odgovarajući elaborati i studije kojima se definišu načini ispunjenja tih osnovnih zahteva (npr. u slučaju izvođenja radova radi unapređenja energetskih svojstava objekta, neophodna je izrada elaborata energetske efikasnosti; u slučaju rekonstrukcije objekta kojom se utiče na osnovni zahtev "zaštita od požara", neophodna je izrada elaborata zaštite od požara i sl.).

Idejnom projektu obavezno se prilaže studija i saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ako je utvrđena potreba procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu i izjava investitora i odgovornog projektanta iz Priloga 14. ovog pravilnika, i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica/zastupnika investitora i odgovornog projektanta (za svaki deo projekta) u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

3.4. Tehnička dokumentacija za građenje objekata, odnosno izvođenje radova predviđenih članom 145. Zakona za koje se izdaje rešenje o odobrenju izvođenja radova

Član 50

Za građenje objekata, odnosno izvođenje radova predviđenih članom 145. Zakona za koje se izdaje rešenje o odobrenju izvođenja radova, u zavisnosti od vrste radova koji se izvode, izrađuje se tehnička dokumentacija koja obuhvata idejne projekte, odnosno drugu tehničku dokumentaciju u skladu sa Prilogom 13. ovog pravilnika.

4. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

4.1. Glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu

Član 51

Glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, pored osnovnog sadržaja iz člana 25. i Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i:

1) odluku o imenovanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, iz Priloga 1A. ovog pravilnika, potpisan od strane glavnog projektanta;

4) uslove pribavljene van objedinjene procedure.

4.2. Sadržina projekta za građevinsku dozvolu

Član 52

Projekat za građevinsku dozvolu, u zavisnosti od vrste i kategorije objekta, čine:

1) za objekte kategorije "A": projekat arhitekture sa izjavom odgovornog projektanta da objekat ispunjava osnovni zahtev: mehanička otpornost i stabilnost;

2) za objekte kategorije "B": projekat arhitekture i projekat konstrukcije objekta, kao i tehnički opisi svih instalacija;

3) za objekte kategorije "V": projekat arhitekture i projekat konstrukcije, projekte instalacija kao i projekte svih oblasti koji su relevantni za predmetni objekat i ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

4) za objekte kategorije "G": projekti odgovarajućih oblasti koji su relevantni za predmetni objekat.

Izuzetno, za objekte iz člana 133. Zakona, projekat za građevinsku dozvolu za objekte svih kategorija, čine svi projekti odgovarajućih oblasti koji su relevantni za predmetni objekat.

U slučaju dogradnje postojećeg objekta projekat za građevinsku dozvolu sadrži i prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat, odnosno snimak postojećeg stanja ako arhivski projekat ne postoji.

Član 53

Opštu dokumentaciju projekta za građevinsku dozvolu čini obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o imenovanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjava odgovornog projektanta predmetnog dela projekta kojom se potvrđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima i uslovima imalaca javnih ovlašćenja, Zakonom, propisima i pravilima struke i načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama (u slučaju da se kao prilog projektu za građevinsku dozvolu izrađuju elaborati i studije iz člana 57. ovog pravilnika) i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica projektanta i odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Za izradu tehničkih opisa instalacija u projektu za građevinsku dozvolu za objekte kategorije "B", izdaje se rešenje o imenovanju odgovornog projektanta instalacija i prilaže se opštoj dokumentaciji projekta arhitekture, sa izjavom iz stava 1. ovog člana.

Član 54

Tekstualna dokumentacija projekta za građevinsku dozvolu, pored podataka iz člana 29. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži tehnički opis sa:

1) opštim podacima o lokaciji objekta;

2) opis klimatskih uslova i zona seizmičnosti, i drugih uslova lokacije objekta;

3) opisom izvršenih prethodnih istraživanja;

4) opisom usklađenosti sa lokacijskim uslovima;

5) oblikovnim, programskim i funkcionalnim karakteristikama objekta;

6) podacima o konstrukciji objekta, uslovima fundiranja i izborom konstruktivnog sistema;

7) opisom zahtevanih performansi u pogledu bitnih karakteristika predviđenih građevinskih proizvoda;

8) podacima o projektovanim unutrašnjim i spoljašnjim instalacijama, priključcima i opremi, kao i definisanjem ukupne potrošnje;

9) opisom etapnosti i faznosti građenja;

10) opisom načina za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat definisanih elaboratima i studijama i dr.

U slučaju dogradnje objekta (uključujući i nadziđivanje), tehnički opis takođe sadrži i procenu nosivosti i stabilnosti konstrukcije postojećeg objekta, kojim se utvrđuje mogućnost izvođenja projektovanih radova.

Tehnički opis instalacija u projektu za građevinsku dozvolu, za objekte kategorije "B", prilaže se u tekstualnoj dokumentaciji projekta arhitekture.

Tehnički opis u projektu arhitekture za objekte kategorije "A" mora da sadrži i opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu, odnosno, ako objekat nije priključen na komunalnu infrastrukturu, način snabdevanja vodom i način evakuacije otpadnih voda, kao način snabdevanja električnom energijom.

Član 55

Numerička dokumentacija projekta za građevinsku dozvolu, pored podataka iz člana 30. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i:

1) tabelarne prikaze površina objekta po prostorima i etažama, sa prikazom namena i brojem funkcionalnih jedinica;

2) sve neophodne analize i proračune konstrukcije kojima se dokazuje ispunjenost sledećih osnovnih zahteva za objekat: osnovni zahtev iz člana 6. ovog pravilnika, deo osnovnog zahteva iz člana 7. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika i deo osnovnog zahteva iz člana 12. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

3) proračune sa obzirom na vrstu instalacija i opreme i u cilju sagledavanja potreba objekta, procenu potrošnje;

4) procenjenu vrednost projektovanih radova i dr.

Član 56

Grafička dokumentacija u projektu za građevinsku dozvolu, pored sadržaja propisanog članom 31. ovog pravilnika, sadrži crteže i grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) u projektu arhitekture: situacioni plan (1:500-1:200) na geodetskoj podlozi, osnovu temelja, osnove svih etaža sa upisanim merama i relativnim visinskim kotama, osnovu krova, dva karakteristična, međusobno upravna preseka i druge karakteristične preseke, izglede objekta (1:200-1:100);

2) u projektu konstrukcija i drugim građevinskim projektima: dispoziciju konstrukcije (sve osnove i karakteristične preseke neophodne da se nedvosmisleno definiše građevinska konstrukcija) sa detaljnim planom pozicija i dimenzijama svih elemenata glavne noseće konstrukcije, karakteristične detalje veza i čvorova, šeme ležišta;

3) u projektima instalacija: osnovne šeme rasporeda instalacija, opreme i postrojenja, sa prikazom njihove međusobne veze kao i prikaz njihovog priključivanja na infrastrukturu, sa mestom priključenja na objektu i mestom priključenja na postojeću infrastrukturu u okviru parcele;

4) u projektu tehnologije: dispozicioni prikazi sa elementima koji utiču na ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

5) u projektu spoljnog uređenja: situaciono nivelacioni plan (1:500-1:200), osnovu uređenja zemljišta i dva karakteristična, međusobno upravna preseka, kada je teren u nagibu.

Grafički prilozi projekta za građevinsku dozvolu se izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Geodetsku podlogu projekta za građevinsku dozvolu čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izrađen od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, projekat za građevinsku dozvolu za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, može se izraditi i na katastarskom planu integrisanom sa izvodom iz katastra vodova, bez obaveze izrade topografskog snimka od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Grafička dokumentacija u projektu za građevinsku dozvolu za linijske infrastrukturne objekte sadrži crteže i grafičke priloge po pravilu u razmeri 1:1000-1:250.

4.3. Elaborati i studije uz projekat za građevinsku dozvolu

Član 57

Projektu za građevinsku dozvolu, zavisno od vrste i klase objekta, prilažu se:

1) elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje, izrađen prema propisima koji uređuju ovu oblast;

2) elaborat zaštite od požara, kojim se utvrđuju mere za zaštitu od požara, čiji je sadržaj uređen Prilogom 11. ovog pravilnika, ako je prema uslovima organa nadležnog za poslove zaštite od požara za objekat predviđena izrada glavnog projekta zaštite od požara i pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara;

3) elaborat energetske efikasnosti, za objekte za koje je propisano utvrđivanje energetskih svojstava, u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast energetske efikasnosti;

4) studija i saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ako je utvrđena potreba procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu i izjava iz Priloga 14. ovog pravilnika, i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica/zastupnika investitora i odgovornog projektanta (za svaki deo projekta) u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Projektu za građevinsku dozvolu, zavisno od vrste i klase objekta, se prema potrebi prilažu i drugi elaborati i studije kojima se dokazuje ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, izrađeni u skladu sa posebnim propisima.

Elaborati i studije iz st. 1. i 2. ovog člana ne podležu tehničkoj kontroli, već tehnička kontrola proverava i konstatuje da li su načini za ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, koji su predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, primenjeni u projektima.

4.4. Izmena projekta za građevinsku dozvolu

Član 58

U slučaju kada je nakon izdavanja građevinske dozvole došlo do izmena u projektu zbog kojih je potrebno pristupiti izmeni građevinske dozvole izrađuje se novi - izmenjeni projekat za građevinsku dozvolu u celosti, koji se na naslovnoj strani projekta, u delu "vrsta tehničke dokumentacije" označava kao Izmenjeni projekat, ili se izrađuje separat projekta za građevinsku dozvolu koji se delimično menja, koji se na naslovnoj strani projekta, u delu "vrsta tehničke dokumentacije" označava kao Separat projekta.

Separat projekta za građevinsku dozvolu iz stava 1. ovog člana sadrži opštu, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju, u skladu sa odredbama ovog pravilnika koje se odnose na projekat za građevinsku dozvolu, a obavezno prikazuje samo predviđene izmene u odnosu na projekat za građevinsku dozvolu koje je potrebno opisati i precizirati koji se delovi projekta dodaju ili zamenjuju

Glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu iz stava 1. ovog člana, osim osnovnog sadržaja iz člana 25. i Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i: odluku o imenovanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika; izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 3. ovog pravilnika; opis predviđenih izmena, kao i navode listova pojedinih delova projekta za građevinsku dozvolu koji se menjaju, kao i uporedni prikaz projekata koji se dodaju, ili zamenjuju, u odnosu na projekte iz građevinske dozvole koja se menja.

Odštampani primerak separata projekta za građevinsku dozvolu, kao i izmenjeni projekat za građevinsku dozvolu, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se štampa u skladu sa članom 21. ovog pravilnika, vezuje se jemstvenikom.

U slučaju izrade novog - izmenjenog projekta za građevinsku dozvolu, kao i u slučaju izrade separata izmena projekta za građevinsku dozvolu, izrađuje se izvod iz projekta, u skladu sa članom 33. ovog pravilnika.

4.5. Projekat rušenja objekta

Član 59

Za uklanjanje objekata, koje se vrši na osnovu dozvole o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, u skladu sa članom 168. Zakona, izrađuje se projekat rušenja objekta.

Projekat rušenja objekta iz stava 1. ovog člana sadrži glavnu svesku, a za njega se ne izrađuje izvod iz projekta.

U slučaju potrebe, uz projekat rušenja objekta, dostavljaju se odgovarajući elaborati i studije.

Opštu dokumentaciju projekta rušenja objekta iz stava 1. ovog člana, čini: obavezni sadržaj iz člana 28. stav 1. ovog pravilnika, gde se u podtački (3) naslovne strane "vrsta tehničke dokumentacije" navodi - "projekat rušenja objekta"; rešenje o imenovanju odgovornog projektanta i izjava odgovornog projektanta, kojom se potvrđuje usklađenost sa propisima i pravilima struke, kao i izdatim uslovima, ako se radi o objektu čijim bi uklanjanjem bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.) i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica projektanta i odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Tekstualna dokumentacija projekta rušenja objekta iz stava 1. ovog člana, pored podataka iz člana 29. ovog pravilnika, sadrži tehnički opis koji obuhvata: opis postojećeg stanja, opis planirane tehnologije uklanjanja objekata, mere i način obezbeđenja okolnih objekata i komunalne infrastrukture (elektro-mreža, vodovodna, kanalizaciona, telekomunikaciona i dr.), mere i način obezbeđenja prolaznika i saobraćaja, mere na uređenju zemljišta oko predmetnog objekta, uslove i mere za zaštitu susednih objekata i opis načina isključenja objekta koji se uklanja sa mreže komunalne i druge infrastrukture.

Numerička dokumentacija projekta rušenja objekta iz stava 1. ovog člana, pored podataka iz člana 30. ovog pravilnika, sadrži neophodne proračune konstrukcije koja se ne uklanja, odnosno kada je potrebna proveru nosivosti i stabilnosti elemenata konstrukcije kroz faze uklanjanja, proračun stabilnosti tla odnosno susednih objekata, ako uklanjanje objekta ili njegovog dela utiče na te objekte.

Grafička dokumentacija projekta rušenja objekta iz stava 1. ovog člana sadrži situacioni plan sa prikazom objekta, odnosno dela objekta i infrastrukture planiranih za uklanjanje, kao i susednih objekata, dela objekta, infrastrukture i dr. koje treba zaštiti prilikom uklanjanja objekta, dispozicione crteže objekta, odnosno dela objekta predviđenog za uklanjanje, crteže sa prikazom tehnologije uklanjanja, crteže organizacije gradilišta i dr.

Projekat rušenja objekta iz stava 1. ovog člana podleže tehničkoj kontroli.

Glavnoj svesci projekta rušenja objekta se prilaže izjava vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz Priloga 5. ovog pravilnika overena od strane odgovornog lica vršioca tehničke kontrole.

4.6. Projekat pripremnih radova

Član 60

Za pripremne radove, za koje se pribavlja posebna građevinska dozvola u skladu sa članom 137. Zakona, izrađuje se projekat pripremnih radova.

Projekat pripremnih radova iz stava 1. ovog člana sadrži glavnu svesku, a za njega se ne izrađuje izvod iz projekta.

U slučaju potrebe, uz projekat pripremnih radova, dostavljaju se odgovarajući elaborati i studije.

Opštu dokumentaciju projekta pripremnih radova iz stava 1. ovog člana, čini: sadržaj iz člana 28. stav 1. ovog pravilnika, gde se u podtački (3) naslovne strane "vrsta tehničke dokumentacije" navodi - "projekat pripremnih radova"; rešenje o imenovanju odgovornog projektanta i izjava odgovornog projektanta, kojom se potvrđuje usklađenost sa propisima i pravilima struke, kao i izdatim uslovima i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica projektanta i odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Tekstualna dokumentacija projekta pripremnih radova iz stava 1. ovog člana, pored podataka iz člana 29. ovog pravilnika, sadrži tehnički opis koji obuhvata tehnički opis svih radova koji se izvode u okviru pripremnih radova u skladu sa sadržajima definisanim za projekat za građevinsku dozvolu, opis postojećeg stanja, kao i opis planirane tehnologije uklanjanja objekata sa opisom svih mera i načina obezbeđenja opisanih u članu 59. ovog pravilnika koji se odnose na uklanjanje postojećih objekata.

Numerička dokumentacija projekta pripremnih radova iz stava 1. ovog člana, pored podataka iz člana 30. ovog pravilnika, sadrži i neophodne proračune konstrukcija koje se izvode u okviru pripremnih radova, kao i proračune konstrukcija vezanih za uklanjanje postojećih objekata iz člana 59. ovog pravilnika, odnosno, kada je potrebno proveru nosivosti i stabilnosti elemenata tla odnosno susednih objekata, ako izvođenje pripremnih radova utiče na te objekte.

Grafička dokumentacija projekta pripremnih radova iz stava 1. ovog člana, pored sadržaja propisanog članom 31. ovog pravilnika, sadrži situacioni plan i dispozicione crteže sa prikazom radova, odnosno konstrukcija koje se izvode u okviru pripremnih radova kao i objekta, odnosno dela objekta i infrastrukture planiranih za uklanjanje, kao i susednih objekata, dela objekta, infrastrukture i dr. koje treba zaštiti prilikom izvođenja pripremnih radova i uklanjanja, crteže sa prikazom tehnologije rušenja i izvođenja konstrukcija koje se izvode u okviru pripremnih radova, crteže organizacije gradilišta i dr.

Projekat pripremnih radova iz stava 1. ovog člana podleže tehničkoj kontroli, ako se u okviru pripremnih radova izvode elementi konstrukcija.

U slučaju iz stava 7. ovog člana glavnoj svesci projekta pripremnih radova se prilaže izjava vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz Priloga 5. ovog pravilnika overena od strane odgovornog lica vršioca tehničke kontrole.

5. Projekat za izvođenje (PZI)

5.1. Glavna sveska projekta za izvođenje

Član 61

Glavna sveska projekta za izvođenje osim osnovnog sadržaja iz člana 25. i Priloga 1. ovog pravilnika sadrži i:

1) odluku o imenovanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za izvođenje, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) kopije dobijenih saglasnosti, ako su propisane Zakonom;

4) sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan od strane glavnog projektanta, iz Priloga 1A. ovog pravilnika.

Ako se projekat za izvođenje izrađuje u fazama, svaka faza potvrđuje se izjavom iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

5.2. Sadržina projekta za izvođenje

Član 62

Projekat za izvođenje se izrađuje na osnovu idejnog projekta iz člana 16. odnosno projekta za građevinsku dozvolu iz člana 17. ovog pravilnika.

Projekat za izvođenje sadrži detaljna tehnička i tehnološka rešenja u kojima se razrađuje idejni projekat iz člana 16. odnosno projekat za građevinsku dozvolu iz člana 17. ovog pravilnika, a u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i druge delove projekta koji nisu predmet projekta za građevinsku dozvolu, a neophodni su za izvođenje radova.

U projektima, odnosno delovima projekta za izvođenje koriste se elementi (npr. crteži, proračuni, analize) idejnog projekta iz člana 16. odnosno projekta za građevinsku dozvolu iz člana 17. ovog pravilnika, ili se na njih samo poziva, pri čemu se označava u kom delu projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta se ovi elementi nalaze.

Sastavni deo projekta za izvođenje mogu biti i tehnološke šeme, kataloški i radionički crteži, ako je to potrebno za izvođenje radova, ali ih u tom slučaju mora overiti odgovorni projektant predmetnog projekta, pri čemu se jasno označava kom projektu pripadaju.

Za izvođenje radova na uklanjanju objekta u smislu člana 59. ovog pravilnika nije obavezna izrada projekta za izvođenje.

Član 63

Opštu dokumentaciju projekta za izvođenje čini sadržaj iz člana 28. ovog pravilnika, kao i iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o imenovanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjava odgovornog projektanta predmetnog dela projekta kojom se potvrđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima i uslovima imalaca javnih ovlašćenja, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, Zakonom, propisima i pravilima struke i načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama iz čl. 67-69. ovog pravilnika i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica projektanta i odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Ako se projekat za izvođenje izrađuje u fazama, svaka faza se potvrđuje izjavom iz stava 1. ovog člana.

Član 64

Tekstualna dokumentacija projekta za izvođenje, pored podataka iz člana 29. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i tehnički opis sa dodatnim podacima u odnosu na one koji su već definisani projektom za građevinsku dozvolu, a koji se odnose na: opis izabranog konstrukcijskog sistema i dejstava na konstrukciju, performanse građevinskih proizvoda u vezi sa njihovim bitnim karakteristikama, opis instalacija i opreme predviđene za ugradnju i zahteve za ugradnju tih proizvoda, opis mesta i načina njihove ugradnje, opis metodologija radova na izvođenju konstrukcije i fundiranja i konstrukcije, opis neophodnih ispitivanja, merenja i osmatranja, kao i drugi neophodni podaci vezani za izvođenje radova i održavanje, program kontrole i osiguranja kvaliteta.

Član 65

Numerička dokumentacija projekta za izvođenje, pored podataka iz člana 30. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta sadrži: dopunske proračune konstrukcije i konstrukcijskih detalja koji nisu sadržani u projektu za građevinsku dozvolu, dimenzionisanje i izbor instalacija i opreme sa definisanim neophodnim karakteristikama i potrošnjom energije i dr.

U slučaju da projekat za izvođenje sadrži i specifikacije građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, predmere radova i druge slične priloge, oni se prilažu numeričkoj dokumentaciji.

Član 66

Grafička dokumentacija projekta za izvođenje, pored sadržaja propisanog članom 31. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i crteže i detalje neophodne za građenje objekta, odnosno izvođenje radova, kao što su:

1) crteži, šeme i detalji građevinskih, zanatskih i instalacionih radova;

2) zbirni crteži (sinhron-planovi) instalacija i opreme;

3) crteži, šeme i detalji sa uputstvima za ugradnju elemenata i opreme;

4) tehnološke šeme;

5) crteži i detalji tehnologije gradnje;

6) crteži iskopa sa prikazom mera obezbeđenja temeljne jame;

7) detaljne dispozicione crteže konstrukcije sa pozicijama i dimenzijama svih elemenata konstrukcije, uključujući i dilatacije i ležišta, planove oplate i armature sa detaljima, detalje veza i nastavaka neophodne za izradu radioničke dokumentacije;

8) crteži i detalji izolacija;

9) crteži i detalji kojima se prikazuju mere za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

10) šeme i prikazi faznosti gradnje;

11) crteži i detalji priključnih vodova;

12) drugi potrebni crteži i prikazi.

Grafička dokumentacija u projektu pripremnih radova sadrži naročito crteže površina i zapremina iskopa sa prikazom mera obezbeđenja temeljne jame.

Grafička dokumentacija projekta za izvođenje izrađuje se u razmeri koja je odgovarajuća za građenje objekta odnosno izvođenje radova.

5.3. Elaborati i studije uz projekat za izvođenje

Član 67

Projektu za izvođenje se prilaže plan preventivnih mera, koji se izrađuje u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Član 68

Projektu za izvođenje prilaže se i Program kontrole i osiguranja kvaliteta koji sadrži pregled i specifikaciju performansi svih građevinskih i drugih proizvoda kao i montažnih elemenata koji se ugrađuju u objekat, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtevanih rezultata kojima se dokazuje traženi kvalitet i ispunjavanje osnovnih zahteva.

Program kontrole i osiguranja kvaliteta u odgovarajućem delu projekta sadrži:

1) performanse bitnih karakteristika koje moraju da imaju građevinski i drugi proizvodi koji se ugrađuju u projektovani deo objekta;

2) potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja upotrebljivosti građevinskih i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačnog objekta u koji će biti ugrađen;

3) potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektovanog dela objekta;

4) zahteve koji moraju da budu ispunjeni tokom izvođenja projektovanog dela objekta, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dela objekta i na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat u celini;

5) postupke ispitivanja projektovanih i izvedenih delova objekta koji se sprovode pre upotrebe objekta;

6) detaljan opis probnog rada kojim moraju da se prikažu potrebna ispitivanja ispunjavanja osnovnih zahteva za objekat, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vreme trajanja probnog rada, ako za projektovani deo objekta postoji potreba za probnim radom;

7) zahteve učestalosti periodičnih pregleda tokom potrebe, a u svrhu održavanja dela objekta, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtevanih rezultata kojima će se dokazati usklađenost sa projektom predviđenim performansama;

8) druge uslove značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahteva;

9) popis propisa i standarda na čiju primenu se poziva program kontrole i osiguranja kvaliteta.

Član 69

Za objekte za koje je propisana obaveza izvođača radova da obezbedi izradu projekta osmatranja ponašanja tla i objekta, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje osmatranje tla i objekta u toku građenja i upotrebe objekta, odnosno za objekte kategorije "V" i "G" i u drugim slučajevima kada je to tehničkom dokumentacijom predviđeno, projektu za izvođenje se prilaže i projekat geodetskog obeležavanja i projekat geodetskog osmatranja ponašanja tla i objekta, koji se izrađuju u skladu sa propisima kojima se uređuje izrada i kontrola tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima.

5.4. Usklađenost projekta za izvođenje sa glavnim projektom zaštite od požara

Član 70

Projekat za izvođenje mora biti usklađen sa glavnim projektom zaštite od požara, izrađenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite od požara.

6. Projekat izvedenog objekta (PIO)

6.1. Glavna sveska izvedenog objekta

Član 71

Za potrebe izdavanja upotrebne dozvole se izrađuje glavna sveska izvedenog objekta (Glavna sveska IO).

Glavna sveska izvedenog objekta pored osnovnog sadržaja iz člana 25. i Priloga 1. ovog pravilnika sadrži i:

1) odluku o imenovanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekata, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) sažeti tehnički opis objekta, instalacija i opreme, potpisan od strane glavnog projektanta, iz Priloga 1A. ovog pravilnika;

4) kopije dobijenih saglasnosti, ako su predviđene Zakonom;

5) detaljni opis svih nastalih izmena tokom građenja objekta, odnosno opis odstupanja izvedenog objekta u odnosu na projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje, sa navodima listova pojedinih delova projekta gde su te izmene vidljive, u slučaju da je prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, došlo do odstupanja od projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, koja ne predstavljaju izmene u smislu člana 142. stav 2. Zakona koje iziskuju izmenu građevinske dozvole.

U slučaju da prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, nije došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, uz glavnu svesku IO dostavlja se PZI i u glavnoj svesci izvedenog objekta se konstatuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, Zakonom i propisima i pravilima struke. Uz glavnu svesku izvedenog objekta se takođe prilaže i izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova (za sve vrste radova), kojom se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju, u skladu sa Prilogom 7 ovog pravilnika.

U slučaju da je prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, odnosno ne predstavljaju izmene u smislu člana 142. stav 2. Zakona koje iziskuju izmenu građevinske dozvole, za delove projekta koji se menja uz glavnu svesku IO dostavlja se PIO i u glavnoj svesci izvedenog objekta se konstatuje da izmene nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, odnosno da ne predstavljaju izmene u smislu člana 142. stav 2. Zakona koje iziskuju izmenu građevinske dozvole. Za delove projekta koji se ne menjaju dostavlja se PZI i izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova, kojom se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju, u skladu sa Prilogom 7 ovog pravilnika.

6.2. Sadržina projekta izvedenog objekta

Član 72

U slučaju da je prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, odnosno ne predstavljaju izmene u smislu člana 142. stav 2. Zakona koje iziskuju izmenu građevinske dozvole, izrađuju se projekti izvedenog objekta, sa izmenama ili dopunama do kojih je došlo tokom gradnje.

Iz projekta izvedenog objekta se moraju jasno videti sva odstupanja izvedenih radova od radova predviđenih projektom za izvođenje.

Član 73

Opštu dokumentaciju projekta izvedenog objekta pored opšte dokumentacije koju čini sadržaj iz člana 28. ovog pravilnika, kao i iz Priloga 9. ovog pravilnika, čini i rešenje o imenovanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta, iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjava odgovornog projektanta predmetnog dela projekta, iz Priloga 4. ovog pravilnika, kojom se potvrđuje da izmene u projektu nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, odnosno da ne predstavljaju izmene u smislu člana 142. stav 2. Zakona koje iziskuju izmenu građevinske dozvole i kojom se potvrđuje usklađenost sa Zakonom, propisima i pravilima struke i načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama iz člana 77. ovog pravilnika i potpisuje se i overava od strane odgovornog lica projektanta i odgovornog projektanta u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Ako se projekat izvedenog objekta izrađuje u fazama, svaka faza se potvrđuje izjavom iz stava 1. ovog člana.

Član 74

Tekstualna dokumentacija projekta izvedenog objekta, pored podataka iz člana 29. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i tehnički opis sa dodatnim podacima u odnosu na one koji su već definisani projektom za građevinsku dozvolu i projektom za izvođenje, a koji se odnose na: opis svih nastalih izmena tokom građenja objekta, odnosno opis odstupanja izvedenog objekta u odnosu na projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje, opis izabranog konstrukcijskog sistema i dejstava na konstrukciju, performanse građevinskih proizvoda u vezi sa njihovim bitnim karakteristikama, instalacije i opremu predviđene za ugradnju i zahteve za ugradnju tih proizvoda, opis mesta i načina njihove ugradnje, opis metodologija radova na izvođenju konstrukcije i fundiranja i konstrukcije, opis neophodnih ispitivanja, merenja i osmatranja, kao i druge neophodne podatke u vezi sa izvođenjem radova i održavanjem, programom kontrole i osiguranja kvaliteta.

Član 75

Numerička dokumentacija projekta izvedenog objekta, pored podataka iz člana 30. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste i klase objekta sadrži i dopunske proračune konstrukcije i konstrukcijskih detalja koji nisu sadržani u projektu za građevinsku dozvolu i projektu za izvođenje, dimenzionisanje i izbor instalacija i opreme sa definisanim neophodnim karakteristikama i potrošnjom energije i dr.

U slučaju da projekat izvedenog objekta sadrži i specifikacije građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, predmere radova i druge slične priloge, oni se prilažu numeričkoj dokumentaciji.

Član 76

Grafička dokumentacija projekta izvedenog objekta, sadrži podatke propisane članom 31. ovog pravilnika.

6.3. Elaborati i studije uz projekat izvedenog objekta

Član 77

Uz projekat izvedenog objekta obavezno se dostavljaju elaborati iz člana 68. i 69. ovog pravilnika.

Član 78

Za objekte kategorije "A", za koje izrada projekta za izvođenje nije obavezna, umesto projekta izvedenog objekta može se priložiti i geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi.

IV TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA

Član 79

Tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu podležu projekti, odnosno delovi projekta za građevinsku dozvolu, projekat rušenja objekta i projekat pripremnih radova, ako se u njemu izvode elementi konstrukcija.

Tehničkoj kontroli ne podležu tehnički opisi instalacija, priloženi tekstualnoj dokumentaciji projekta arhitekture za objekte kategorije "B".

Tehničkoj kontroli podležu i idejni projekti izrađeni za potrebe rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata, osim u slučaju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže.

Elaborati i studije kojima se predviđaju načini za ispunjenje određenih osnovnih zahteva za objekat ne podležu tehničkoj kontroli.

Član 80

Tehničkom kontrolom proverava se, naročito:

1) da li je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, odnosno uslovima imalaca javnih ovlašćenja;

2) da li je projekat usklađen sa zakonima i drugim propisima i da li je izrađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta;

3) da li projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama ovog pravilnika i da su svi delovi tehničke dokumentacije međusobno usklađeni;

4) da li su u projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu, kao i da li su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci;

5) da li je projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da li su u projektima primenjeni načini za ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji su predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama.

Član 81

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za građenje objekata iz člana 133. stav 2. Zakona, obuhvata i proveru da li je postupljeno merama iz izveštaja o izvršenoj stručnoj kontroli generalnog i idejnog projekta (reviziona komisija).

Ako je reviziona komisija, čiji se izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli idejnog projekta prilaže uz projekat za građevinsku dozvolu, ukazala na određene nedostatke u idejnom projektu i utvrdila mere po kojima je projektant obavezan da postupi u projektu za građevinsku dozvolu, vršilac tehničke kontrole u svom izveštaju, koji dostavlja investitoru, posebno konstatuje da li je postupljeno po merama komisije.

Član 82

Izveštaj o tehničkoj kontroli projekta sadrži naročito:

1) podatke o investitoru;

2) naziv i lokaciju objekta;

3) naziv projekta ili dela projekta koji je predmet tehničke kontrole;

4) podatke o preduzetniku odnosno pravnom licu koje je izradilo projekat ili deo projekta koji je predmet tehničke kontrole;

5) ime, prezime i broj licence glavnog projektanta projekta i odgovornog projektanta dela;

6) osnovne opise i sadržaj svih delova projekta;

7) osnovne podatke o objektu;

8) podatke o preduzetniku odnosno pravnom licu, koje je vrši tehničku kontrolu, i podatke (ime i prezime) o odgovornom licu tog pravnog lica;

9) ime, prezime i broj licence vršilaca tehničke kontrole projekta odnosno njegovog dela;

10) datum tehničke kontrole i delovodni broj kod vršioca tehničke kontrole;

11) izjavu da je tehnička kontrola izvršena u svemu prema odredbama ovog pravilnika;

12) zaključak sa merama koje investitor treba da preduzme radi otklanjanja nepravilnosti utvrđenih tehničkom kontrolom, ako su nepravilnosti utvrđene.

Član 83

Po otklanjanju svih primedaba vršilaca tehničke kontrole, zastupnik pravnog lica koje je vršilo tehničku kontrolu, odnosno preduzetnik, sačinjava konačan izveštaj o izvršenoj kontroli u kojem se konstatuje da na projekat nema primedaba, odnosno da su u svim delovima projekta otklonjeni uočeni nedostaci i dostavlja ga investitoru.

Svako pravno lice odnosno preduzetnik vršilac tehničke kontrole prilaže poseban izveštaj tehničke kontrole.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana overava/potpisuje zastupnik pravnog lica koje je vršilo tehničku kontrolu, odnosno preduzetnik i isti se elektronski potpisuje u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Član 84

Izjava vršioca tehničke kontrole, sa rezimeom izveštaja o tehničkoj kontroli i sa potvrdom o tehničkoj ispravnosti projektne dokumentacije, izrađena u skladu sa Prilogom 5. Pravilnika i elektronski potpisana u skladu sa Prilogom 12. pravilnika, u slučajevima kada je ovim pravilnikom propisana obaveza vršenja tehničke kontrola projekta, prilaže se u izvodu iz projekta, odnosno u glavnoj svesci ako ne postoji obaveza izrade izvoda iz projekta.

Član 85

Vršilac tehničke kontrole pojedinog dela projekta potvrđuje ispravnost tog dela projekta tako što, na posebnoj stranici, koja sledi nakon naslovne strane tog dela projekta, daje izjavu sadržine: "Projekat se prihvata", uz navođenje podataka o pravnom licu, odnosno preduzetniku koji je izvršio tehničku kontrolu tog dela projekta i broju i datumu vršenja tehničke kontrole.

Izjava iz stava 1. ovog člana overava se i elektronski potpisuje u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Član 86

Tehnička kontrola projekta izrađenog po propisima drugih zemalja, vrši se na primerku projekta koji je preveden na srpski jezik (stručni prevod).

Član 87

Sastavni deo ovog pravilnika čine i prilozi koji su odštampani uz ovaj pravilnik i to:

1) Prilog 1: Osnovni sadržaj glavne sveske, Prilog 1A: Sažeti tehnički opis i Prilog 1B: Specifikacija posebnih delova objekta;

2) Prilog 2: Naslovna strana izvoda iz projekta;

3) Prilog 3: Izjava glavnog projektanta iz glavne sveske;

4) Prilog 4: Izjava odgovornog projektanta iz delova projekta;

5) Prilog 5: Izjava vršioca tehničke kontrole, sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole;

6) Prilog 6: Izjava ovlašćenih lica o predviđenim načinima za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

7) Prilog 7: Izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova;

8) Prilog 8: Odluka o imenovanju glavnog projektanta, Rešenje o imenovanju odgovornih projektanata, Rešenje o imenovanju ovlašćenih lica;

9) Prilog 9: Opšta dokumentacija iz člana 28. ovog pravilnika;

10) Prilog 10: Posebni sadržaji idejnog rešenja u vezi sa priključenjem na javni put, odnosno za objekte za koje se pribavljaju vodni uslovi;

11) Prilog 11: Posebni sadržaji idejnog rešenja za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje je propisana obaveza izdavanja odobrenja za bezbedno postavljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i eksplozija i sadržaj elaborata zaštite od požara;

12) Prilog 12: Forma tehničke dokumentacije i elektronsko potpisivanje, za potrebe objedinjene procedure;

13) Prilog 13: Sadržaj tehničke dokumentacije za građenje objekata i izvođenje radova iz člana 145. Zakona za koje se izdaje rešenje o odobrenju izvođenja radova;

14) Prilog 14: Izjava investitora i odgovornog projektanta o usaglašenosti priložene dokumentacije sa merama i uslovima zaštite životne sredine.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88

Glavni projekat izrađen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US i 98/13 - US) i ranije važećih zakona kojima se uređuje planiranje i izgradnja, može se koristiti kao:

1) projekat za izvođenje, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta za izvođenje, u skladu sa članom 61. ovog pravilnika, za potrebe izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova;

2) projekat izvedenog objekta, uz obaveznu izradu glavne sveske izvedenog objekta, u skladu sa čl. 61. i 71. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja upotrebne dozvole, uz shodnu primenu čl. 72-78. ovog pravilnika.

Glavna sveska, koja se izrađuje u slučajevima iz stava 1. ovog člana, ne mora biti overena od strane svih odgovornih projektanata, već se u njoj obavezno navode samo podaci o odgovornim projektantima, propisani u Prilogu 1. ovog pravilnika.

Član 89

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", broj 73/19).

Član 90

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-14, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 96/2023, možete pogledati OVDE