Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA

("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.

2. Tehnička dokumentacija

Član 2

Tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta.

Objekat iz stava 1. ovog člana, koji je predmet izrade tehničke dokumentacije, može biti zgrada ili inženjerski objekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje klasifikacija objekata i drugim propisima.

Pre početka izrade tehničke dokumentacije za građenje objekata iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), za projekte u čijem finansiranju učestvuju korisnici javnih sredstava, obavljaju se prethodni radovi, na osnovu čijih rezultata se izrađuje prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti.

Član 3

Tehnička dokumentacija sadrži uređeni skup tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga, odnosno dokumenata i projekata koji se izrađuju u cilju utvrđivanja lokacijskih, funkcionalnih, tehničkih i oblikovnih karakteristika objekta, načina građenja objekta i izvođenja radova i kojom se obezbeđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima, važećim propisima, standardima i normativima.

Zavisno od vrste i klase objekta, kao i posebnosti objekta, tehničkom dokumentacijom se obezbeđuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat određenih tehničkim propisima, standardima i normativima koji se primenjuju u oblasti izgradnje objekata.

3. Tehnička kontrola

Član 4

Tehnička kontrola obuhvata proveru: usklađenosti sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima; usklađenosti sa Zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta; međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije; usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi); ocenu odgovarajućih podloga za temeljenje objekata; proveru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata; stabilnosti i nosivosti građevinske konstrukcije i bezbednosti objekta; racionalnosti projektovanih građevinskih proizvoda; uticaja na životnu sredinu i susedne objekte, kao i proveru ispunjenosti osnovnih zahteva za objekat.

Tehničkoj kontroli podleže projekat za građevinsku dozvolu i idejni projekti izrađeni za potrebe rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata, osim u slučaju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže.

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za građenje objekata iz člana 133. stav 2. Zakona, obuhvata i proveru usklađenosti sa merama sadržanim u izveštaju revizione komisije.

Projekat za građevinsku dozvolu izrađen po propisima drugih zemalja podleže tehničkoj kontroli kojom se proverava i usklađenost te dokumentacije sa Zakonom i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, važećim u Republici Srbiji.

4. Osnovni zahtevi za objekat

Član 5

Tehničkom dokumentacijom se obezbeđuje da objekat, u celini, odnosno u svakom posebnom delu, bude pogodan za predviđenu upotrebu, kao i da, u ekonomski prihvatljivom vremenu upotrebe, objekat ispuni sledeće osnovne zahteve:

1) mehanička otpornost i stabilnost;

2) bezbednost u slučaju požara;

3) higijena, zdravlje i životna sredina;

4) bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe;

5) zaštita od buke;

6) ušteda energije i zadržavanje toplote;

7) održivo korišćenje prirodnih resursa.

4.1. Mehanička otpornost i stabilnost

Član 6

Ispunjenost osnovnog zahteva "mehanička otpornost i stabilnost" treba da obezbedi da dejstva kojima će objekat biti izložen prilikom građenja i upotrebe ne prouzrokuju:

1) rušenje celog ili dela objekta;

2) deformacije veće od dopuštenih;

3) oštećenje drugih delova objekta, instalacija ili ugrađene opreme, usled velikih deformacija noseće konstrukcije;

4) oštećenja usled događaja, u meri koja je nesrazmerno veća u odnosu na uzrok.

4.2. Bezbednost u slučaju požara

Član 7

Ispunjenost osnovnog zahteva "bezbednost u slučaju požara" treba da obezbedi da se u slučaju izbijanja požara:

1) sačuva potrebna nosivost konstrukcije objekta u određenom vremenskom periodu;

2) ograniči nastajanje i širenje požara i dima u objektu;

3) ograniči širenje požara na susedne objekte;

4) omogući sigurna i bezbedna evakuacija ljudi, odnosno njihovo spasavanje;

5) uzme u obzir bezbednost spasilačkih timova.

4.3. Higijena, zdravlje i životna sredina

Član 8

Ispunjenost osnovnog zahteva "higijena, zdravlje i životna sredine" treba da obezbedi da se tokom izgradnje, upotrebe ili uklanjanja objekta ne ugrožava higijena ili zdravlje i bezbednost zaposlenih, korisnika ili suseda, i spreči prekoračenje dozvoljenih graničnih vrednosti uticaja na životnu sredinu ili klimu, koje nastaju:

1) ispuštanjem otrovnih gasova;

2) emisijom opasnih materija, isparljivih organskih jedinjenja, gasova sa efektom staklene bašte ili opasnih čestica u vazduh unutar objekta ili okolinu;

3) emitovanjem opasnih zračenja;

4) ispuštanjem opasnih materija u podzemne vode, površinske vode ili zemljište;

5) ispuštanjem opasnih materija u vodu za piće ili materija koje imaju neki drugi negativan uticaj na vodu za piće;

6) pogrešnim ispuštanjem otpadnih voda, emisijom dimnih gasova ili pogrešnim odlaganjem čvrstog ili tečnog otpada ili

7) prisustvom vlage u delovima objekta ili na površinama unutar objekta.

4.4. Bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe

Član 9

Ispunjenost osnovnog zahteva "bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe" treba da obezbedi da prilikom upotrebe objekta ne dođe do opasnosti od nezgoda ili oštećenja pri radu ili upotrebi, kao što su klizanje, pad, sudar, opekotine, strujni udari, povrede od eksplozija i provale, a naročito, da obezbede pristupačnost i korišćenje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

4.5. Zaštita od buke

Član 10

Ispunjenost osnovnog zahteva "zaštita od buke" treba da obezbedi da buka kojoj su izloženi korisnici ili susedi bude na nivou koji ne ugrožava njihovo zdravlje i koja im omogućava spavanje, odmor i rad u odgovarajućim uslovima.

4.6. Ušteda energije i zadržavanje toplote

Član 11

Ispunjenost osnovnog zahteva "ušteda energije i zadržavanje toplote" treba da kroz odgovarajući izbor termičke zaštite, instalacija grejanja, ventilacije, osvetljenja i pripreme tople vode obezbedi što je moguće niži nivo potrošnje energije, vodeći računa o korisnicima i klimatskim uslovima lokacije.

Energetska efikasnost objekta treba da obezbedi što je moguće niži nivo potrošnje energije tokom građenja, upotrebe, održavanja i uklanjanja.

Zgrada koja za svoje funkcionisanje podrazumeva utrošak energije, mora biti projektovana, izgrađena, korišćena i održavana na način kojim se obezbeđuju propisana energetska svojstva zgrada, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona.

4.7. Održivo korišćenje prirodnih resursa

Član 12

Ispunjenost osnovnog zahteva "održivo korišćenje prirodnih resursa" treba da omogući da se prirodni resursi koriste na održiv način, a naročito da se obezbedi:

1) ponovno korišćenje ili mogućnost reciklaže objekta, ugrađenih materijala i delova objekta nakon uklanjanja;

2) trajnost objekta;

3) korišćenje ekoloških materijala i sekundarnih sirovina pri izgradnji objekta.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. Vrste tehničke dokumentacije

Član 13

Vrste tehničke dokumentacije su:

1) generalni projekat (GNP);

2) idejno rešenje (IDR);

3) idejni projekat (IDP);

4) projekat za građevinsku dozvolu (PGD);

5) projekat za izvođenje (PZI);

6) projekat izvedenog objekta (PIO).

1.1. Generalni projekat (GNP)

Član 14

Generalni projekat ima za cilj sagledavanje resursnih i prostornih mogućnosti i ograničenja izgradnje objekata, sa zadatkom da se kroz postupke vrednovanja usvoji generalna koncepcija, makrolokacija i prostorna dispozicija objekta, utvrde osnovne funkcionalne, tehnološke i tehničke karakteristike objekta, etapnost gradnje, uslovi eksploatacije, odnos prema prostoru i životnoj sredini, kao i osnove za ekonomsku analizu.

U slučaju da je u toku izrade generalnog projekta analizirano više varijantnih rešenja, vrši se izbor optimalne varijante na osnovu prirodnih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih, funkcionalnih, ekoloških i drugih uslova.

Za linijske infrastrukturne objekte, osim prethodno navedenog, na osnovu generalnog projekta donose se odluke naročito o optimalnom koridoru, etapnosti građenja, lokaciji i koncepciji planiranih objekata, uslovima eksploatacije i dr.

Generalni projekat se izrađuje za potrebe izrade prethodne studije opravdanosti u skladu sa članom 113. Zakona i podleže reviziji (stručnoj kontroli) projekta, u skladu sa članom 131. Zakona.

1.2. Idejno rešenje (IDR)

Član 15

Idejno rešenje je prikaz planirane koncepcije objekta, sa obaveznim prikazom i navođenjem samo onih podataka koji su neophodni za utvrđivanje lokacijskih uslova, odnosno podataka koji su neophodni za utvrđivanje usklađenosti sa planskim dokumentom i utvrđivanje uslova za projektovanje i priključenje (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr.: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Idejno rešenje se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova i kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

Idejno rešenje je sastavni deo lokacijskih uslova, odnosno uslova za projektovanje i priključenje, samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijskih uslovi utvrđeni, dok su ostali prikazani detalji neobavezujući u daljoj razradi tehničke dokumentacije, koja je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta.

1.3. Idejni projekat (IDP)

Član 16

Idejni projekat je projekat, odnosno skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: namena, položaj, oblik, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta, opisuju radovi i dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno radova koji se izvode.

Za objekte za koje su izdati lokacijski uslovi, idejnim projektom vrši se dalja razrada planirane koncepcije objekta, u skladu sa lokacijskim uslovima. Usklađenost idejnog projekta sa idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr.: namena, maksimalni BRGP, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, idejnim projektom vrši se razrada koncepcije objekta utvrđene generalnim projektom, odnosno lokacijskim uslovima.

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, idejnim projektom se vrši izbor optimalne trase pri konkretnim uslovima i ograničenjima, sa svim pratećim objektima.

Idejni projekat se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti iz člana 114. Zakona i podleže reviziji (stručnoj kontroli) projekta, kao i za potrebe pribavljanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. Zakona.

1.4. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

Član 17

Projekat za građevinsku dozvolu je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu položaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijskog sistema, dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije, izbor građevinskih proizvoda i potrebne performanse u vezi sa njihovim bitnim karakteristikama, instalacija i izbor opreme, čime se obezbeđuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat i dr.

Projektom za građevinsku dozvolu vrši se dalja razrada planirane koncepcije objekta, u skladu sa lokacijskim uslovima. Usklađenost projekta za građevinsku dozvolu sa idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr.: namena, maksimalni BRGP, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, u projektu za građevinsku dozvolu jednoznačno se u prostoru definiše trasa objekta sa svim potrebnim elementima, koja može imati samo pomeranja u okviru zaštitnog pojasa u odnosu na trasu iz idejnog projekta.

Za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, projektom za građevinsku dozvolu vrši se razrada tehničkih rešenja utvrđenih Idejnim projektom.

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole u skladu sa članom 118a Zakona.

1.5. Projekat za izvođenje (PZI)

Član 18

Projekat za izvođenje je skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje građevinskih, zanatskih, instalaterskih radova i drugih radova, kojim se utvrđuju građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, način kontrole i osiguranja kvaliteta građevinskih proizvoda, tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta, investiciona vrednost objekta, kao i uslovi održavanja objekta.

Projektom za izvođenje se razrađuju detalji i tehnološka rešenja koji su određeni projektom za građevinsku dozvolu, kao i idejnim projektom za rekonstrukciju objekta, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova.

Projekat za izvođenje se izrađuje za potrebe građenja objekta i izvođenja radova i može se izrađivati i u fazama, odnosno etapama, u skladu sa dinamikom građenja, odnosno izvođenja radova.

Projekat za izvođenje je obavezan za građenje objekata za koje je pribavljena građevinska dozvola, osim za objekte kategorije "A".

Za linijske infrastrukturne objekte pored prethodno navedenog, u projektu za izvođenje vrši se razrada detalja i tehnoloških rešenja u granicama prostora za izgradnju, određenih projektom za građevinsku dozvolu.

Izrada projekta za izvođenje je obavezna i za izvođenje radova koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova (član 145. Zakona), u sledećim slučajevima: za radove za koje je predviđeno pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara, za radove na rekonstrukciji, osim za objekte kategorije "A", kao i radove na rekonstrukciji linijskih infrastrukturnih objekata, osim za rekonstrukciju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže za koje nije propisano vršenje tehničke kontrole idejnog projekta.

1.6. Projekat izvedenog objekta (PIO)

Član 19

Projekat izvedenog objekta se izrađuje za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja objekta.

Projekat izvedenog objekta predstavlja skup međusobno usaglašenih projekata sa prikazom svih detalja izgrađenog objekta neophodnih za utvrđivanje njegove podobnosti za upotrebu. Projekat izvedenog objekta se može izrađivati za delove objekta koji prema mišljenju komisije za tehnički pregled, ili u skladu sa tehničkom dokumentacijom, predstavljaju tehničko-tehnološku celinu i mogu se kao takvi samostalno koristiti, a za koje se utvrđuje podobnost za upotrebu, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje tehnički pregled objekata i za koje se izdaje posebna upotrebna dozvola.

2. Izrada tehničke dokumentacije

Član 20

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi se izrađuju u elektronskoj formi, na način da se onemogući promena njihovog sadržaja, kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno potpisima.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi overavaju se u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi, bez obzira na vrstu i klasu objekta, moraju biti kompletirani po sadržaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Tehnička dokumentacija se izrađuje na srpskom jeziku, a ako je izrađena na stranom jeziku, mora biti prevedena na srpski jezik.

Član 21

Za potrebe građenja i inspekcijskog nadzora tokom građenja objekta, obezbeđuje se odštampani primerak tehničke dokumentacije u skladu sa kojom se izvode radovi, odnosno dela te dokumentacije na osnovu koga se gradi u toj fazi građenja koji mora biti identičan originalnom elektronskom dokumentu.

Odštampani primerci tehničke dokumentacije, odnosno njenih delova, pakuju se i uvezuju u sveske formata A4 ili po potrebi A3, tako što se listovi većeg formata savijaju i slažu na format A4, odnosno A3.

Ako su delovi tehničke dokumentacije uvezani u jednu svesku, oni se jasno međusobno razdvajaju.

Odštampani primerci delova tehničke dokumentacije vezuju se jemstvenikom i overavaju od strane preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni deo projekta, u slučaju idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.

3. Podloge za izradu tehničke dokumentacije

Član 22

Tehnička dokumentacija se izrađuje na osnovu, geotehničkog elaborata, geodetskih, seizmoloških i ostalih podloga, odnosno elaborata, zavisno od vrste i klase objekta, posebnosti lokacije na kojoj se planira građenje objekta i od vrste tehničke dokumentacije u skladu sa ovim pravilnikom.

4. Dokumenta u prilogu tehničke dokumentacije

Član 23

U tehničkoj dokumentaciji se ne prilažu originali i kopije dokumenata koji su predmet evidencije odgovarajućih registara (izvod iz privrednog registra, kopija licence i sl.), već se oni, u tehničkoj dokumentaciji, samo navode.

Utvrđivanje verodostojnosti podataka navedenih u dokumentima iz stava 1. ovog člana vrši se, prema potrebi, uvidom u predmetni registar.

5. Delovi tehničke dokumentacije

Član 24

Tehnička dokumentacija se sastoji od sledećih delova:

1) glavna sveska, osim u slučajevima generalnog projekta i izvođenja radova za koje je prema Prilogu 13. ovog pravilnika propisana samo izrada tehničkog opisa i popisa radova;

2) projekti, odnosno druga tehnička dokumentacija propisana u Prilogu 13. ovog pravilnika.

5.1. Glavna sveska

Član 25

Glavna sveska, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije, sadrži podatke o projektu i učesnicima u izgradnji, kao i druge podatke i dokumenti koji su bitni za izdavanje lokacijskih uslova, utvrđivanje usklađenosti rešenja u projektu sa lokacijskim uslovima i ispunjenja osnovnih zahteva za objekat.

Ukoliko se tehničkoj dokumentaciji prilažu drugi podaci i dokumenti koji nisu deo obaveznog sadržaja tehničke dokumentacije (projektni zadatak, kopija lokacijskih uslova, kopija plana, overena katastarsko topografska podloga i dr.), prilažu se kao deo glavne sveske.

Za projekte u čijem finansiranju učestvuju korisnici javnih sredstava, bez obzira da li je korisnik javnih sredstava investitor, glavnoj svesci se obavezno prilažu i projektni zadatak i predmer i predračun radova, osim u slučaju idejnog rešenja.

Glavna sveska se u tehničkoj dokumentaciji označava oznakom "0".

5.2. Projekti

Član 26

Tehnička dokumentacija sadrži projekte koji se izrađuju u delovima, prema oblastima, odnosno, sadržaju.

Projekti su u tehničkoj dokumentaciji označeni rednim brojem i obavezno složeni u sveske, prema sledećim oblastima i redosledu:

1) broj "1": arhitektura;

2) broj "2": konstrukcija i drugi građevinski projekti;

3) broj "3": hidrotehničke instalacije;

4) broj "4": elektroenergetske instalacije;

5) broj "5": telekomunikacione i signalne instalacije;

6) broj "6": mašinske instalacije;

7) broj "7": tehnologija;

8) broj "8": saobraćaj i saobraćajna signalizacija;

9) broj "9": spoljno uređenje sa sinhron-planom instalacija i priključaka, pejzažna arhitektura i hortikultura;

10) broj "10": pripremni radovi (rušenje, zemljani radovi, obezbeđenje temeljne jame).

Projekat priključka na javnu komunalnu infrastrukturu je deo projekta odgovarajuće oblasti, odnosno vrste instalacija.

Svaki projekat određene oblasti se može deliti na više svezaka koje dobijaju odgovarajuće oznake u zavisnosti od sadržaja projekta (na primer: 2/1 konstrukcija, 2/2 saobraćajnice i dr, 3/1 vodovod, 3/2 kanalizacija i dr, 6/1 grejanje, 6/2 ventilacija i klimatizacija itd.).

U tehničkoj dokumentaciji za inženjerske objekte, projekti su označeni rednim brojem i složeni u sveske prema oblastima i pravilima struke u zavisnosti od klase i kategorije objekta, pri čemu se oznakom broj "1" označava se onaj projekat kojim se određuje objekat u prostoru, odnosno, ukoliko se projekata arhitekture ne izrađuje, drugi projekat kojim se utvrđuju lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike objekta (npr. hidrograđevinski projekat hidroelektrane, projekat trase puta, gasovoda, pruge, projekat konstrukcije mosta, antenskog stuba, dimnjaka i sl.).

U slučaju da tehnička dokumentacija ne sadrži sve projekte navedene u stavu 2. ovog člana, priloženi projekti ne menjaju redni broj projekta prema oblastima.

Glavni projektant određuje koje sve projekte po oblastima će sadržati tehnička dokumentacija, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije i klase i namene objekta.

Sadržinu projekta pojedine oblasti overava odgovorni projektant za predmetni projekat.

U slučaju izvođenja radova na postojećim objektima tehnička dokumentacija sadrži i prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat ili arhivski projekat ili snimak postojećeg stanja ukoliko arhivski projekat ne postoji, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 27

Svaki projekat pojedine oblasti se sastoji od sledećih delova:

1) opšta dokumentacija;

2) tekstualna dokumentacija;

3) numerička dokumentacija;

4) grafička dokumentacija.

Član 28

Opšta dokumentacija projekta obavezno sadrži:

1) naslovnu stranu na kojoj se navode:

(1) naziv objekta sa lokacijom i brojem katastarske parcele i katastarskom opštinom;

(2) naziv, odnosno ime investitora;

(3) vrsta tehničke dokumentacije (npr. Projekat za građevinsku dozvolu - PGD);

(4) naziv i oznaka dela projekta (npr. 1 - projekat arhitekture);

(5) naziv preduzetnika odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni deo projekta;

(6) ime, prezime i broj licence odgovornog projektanta;

(7) identifikaciona oznaka dela projekta iz evidencije preduzetnika odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni deo projekta;

(8) podaci o mestu i datumu izrade dela projekta;

2) sadržaj projekta.

Opšta dokumentacija projekta sadrži i druga dokumenta od zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 29

Tekstualna dokumentacija projekta, zavisno od vrste tehničke dokumentacije, sadrži tehnički opis, tehničke uslove za izvođenje radova, opis načina ispunjenja osnovnih zahteva za objekat, rezultate prethodnih istraživanja, empirijske podatke, kao i druge tekstualne priloge od značaja za građenje objekta, odnosno izvođenje radova.

Član 30

Numerička dokumentacija projekta, zavisno od vrste tehničke dokumentacije, sadrži odgovarajuće proračune, rezultate analiza i proračuna, šeme, specifikaciju građevinskih proizvoda i dr.

Član 31

Grafička dokumentacija projekta sadrži odgovarajuće crteže i druge grafičke prikaze, zavisno od vrste tehničke dokumentacije.

Razmera u kojoj se prikazuje grafička dokumentacija treba da bude u skladu sa vrstom tehničke dokumentacije, odnosno sa nivoom detalja koji se žele prikazati, a na način da budu jasni, pregledni i čitljivi.

Crteži i grafički prilozi iste vrste izrađuju se u istoj razmeri, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Svaki crtež, odnosno grafički prikaz, u donjem desnom uglu, sadrži tablicu maksimalne širine 18 cm, koja prikazuje:

1) naziv investitora;

2) naziv objekta;

3) naziv preduzetnika odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni projekat;

4) oznaku vrste tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PGD, PZI, PIO);

5) oznaku i naziv dela projekta (npr. 1 - projekat arhitekture);

6) naziv crteža ili grafičkog prikaza (npr. osnova prizemlja, presek 1-1 i sl.);

7) razmeru;

8) ime, prezime i broj licence odgovornog projektanta;

9) broj crteža;

10) datum izrade crteža.

Svaki crtež osnove, koji prikazuje položaj objekta u prostoru, ima oznaku severa.

6. Elaborati i studije

Član 32

Elaborati i studije prilažu se tehničkoj dokumentaciji, ali ne čine njen sastavni deo.

Elaborati i studije sadrže načine potrebne za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, druga tehnička uputstva i podatke od značaja za građenje objekta, odnosno izvođenje radova, kada je to potrebno, zbog posebnosti određene vrste objekta ili lokacije na kojoj se objekat gradi ili ukoliko je to utvrđeno posebnim propisima.

Elaborati i studije sadrže tekstualne, numeričke i grafičke priloge i potpisuju se i overavaju od strane ovlašćenog lica.

7. Izvod iz projekta

Član 33

Izvod iz projekta se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole.

Izvod iz projekta sadrži osnovne podatke o objektu i učesnicima u izgradnji, lokacijske podatke i druga dokumenta iz kojih se sagledava usklađenost projektovanog objekta sa lokacijskim uslovima, ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i druge podatke od važnosti za odlučivanje u upravnom postupku.

Izvod iz projekta čine:

1) naslovna strana, koja sadrži overu glavnog projektanta kojom se potvrđuje usklađenost izvoda iz projekta sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 2. ovog pravilnika;

2) izjava vršioca tehničke kontrole, sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz Priloga 5. ovog pravilnika;

3) glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, čija je sadržina određena u članu 50. ovog pravilnika;

4) specifikacija posebnih delova objekta;

5) grafički prilozi, koji zavisno od vrste i klase objekta sadrže situacione planove u odgovarajućoj razmeri, sa prikazanim položajem i gabaritom objekta, koji sadrže broj katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi i brojeve susednih katastarskih parcela, građevinske linije ili granice građenja, regulacione linije, dimenzije gabarita objekta, udaljenost od susednih parcela i susednih objekata, karakteristične apsolutne i relativne visinske kote, i to po pravilu u formi sledećih prikaza:

(1) situacioni plan sa osnovom krova, sa prikazom mesta izlaska na krov, koji sadrži i: podatak o spratnosti i visini objekta, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (pešački i kolski pristup), apsolutne i relativne kote koje definišu visine objekta zadate lokacijskim uslovima;

(2) situaciono-nivelacioni plan sa osnovom prizemlja, koji sadrži i: prikaz veze objekta i terena (rampe, stepeništa i sl.), projekcije nadzemnih i podzemnih delova objekta, prikaz zelenih i ostalih slobodnih površina, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (pešački i kolski pristup), apsolutne i relativne kote nivelacije terena, apsolutne i relativne kote prizemlja, ulaza i pristupa ulazu u objekat;

(3) situacono-nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja koji sadrži i: prikaz načina i tokova priključenja na javni put, prikaz površina za mirujući saobraćaj i interventni pristup, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (kolski pristup), apsolutnu i relativnu kotu ulaska u garažu (ukoliko garaža postoji);

(4) situacioni plan sa prikazom sinhron-plana instalacija na parceli, koji sadrži prikaz priključaka na javnu komunalnu i drugu infrastrukturu uz navođenje kapaciteta, odnosno dimenzija priključka;

(5) osnova etaže na kojoj je obezbeđen pristup svetlarniku, u slučaju da taj pristup nije obezbeđen iz zajedničkog prostora u prizemlju.

Sadržaji prikaza navedeni u stavu 3. tačka 4) podtač. (1)-(5) ovog člana se mogu kombinovati i prikazati na manjem broju grafičkih priloga, isključivo na način koji omogućava pregledan prikaz i sagledavanje svih navedenih sadržaja.

Grafički prilozi izvoda iz projekta za inženjerske objekte izrađuju se prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući grafičkim prilozima izvoda iz projekta za zgrade, u odgovarajućoj razmeri zavisno od klase i namene objekta.

Grafički prilozi koji su sastavni deo izvoda iz projekta se izrađuju na geodetskim podlogama iz projekta za građevinsku dozvolu, koje se mogu koristiti u elektronskoj formi. Grafički prilozi koji se prilažu izvodu iz projekta se ne overavaju od strane organa državne uprave nadležnog za poslove državnog premera i katastra, niti ih je potrebno ucrtavati na kopijama koje sadrže overu, već njihovu verodostojnost, odnosno usklađenost sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu, potvrđuje glavni projektant.

Odštampani primerak izvoda iz projekta, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se štampa u skladu sa članom 21. ovog pravilnika, vezuje se jemstvenikom.

Sve podatke u izvodu iz projekta potvrđuje i overava glavni projektant.

Izvod iz projekta overava glavni projektant, u izjavi iz glavne sveske i na naslovnoj strani izvoda iz projekta.

III SADRŽINA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1. Generalni projekat (GNP)

1.1. Sadržina generalnog projekta

Član 34

Generalni projekat sadrži naročito podatke o: makrolokaciji objekta, opštoj dispoziciji objekta, tehničko-tehnološkoj koncepciji objekta, načinu obezbeđenja infrastrukture, mogućim varijantama prostornih i tehničkih rešenja sa stanovišta uklapanja u prostor, prirodnim uslovima, proceni uticaja na životnu sredinu, inženjersko geološkim - geotehničkim karakteristikama terena sa aspekta utvrđivanja generalne koncepcije i opravdanosti izgradnje objekta, istražnim radovima za izradu idejnog projekta, zaštiti prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara i funkcionalnosti i racionalnosti rešenja, odnosno tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju koja je neophodna da se utvrde i prikažu podaci koji su neophodni za izradu prethodne sudije opravdanosti.

Grafička dokumentacija generalnog projekta za linijske infrastrukturne objekte sadrži grafičke priloge, u razmeri 1:25000-1:10000, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

2. Idejno rešenje (IDR)

2.1. Glavna sveska idejnog rešenja

Član 35

Glavnu svesku idejnog rešenja čini samo osnovni sadržaj iz Priloga 1. ovog pravilnika.

2.2. Sadržina idejnog rešenja

Član 36

Idejno rešenje za zgrade obavezno sadrži deo arhitekture.

Idejno rešenje za inženjerske objekte sadrži projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.), odnosno one delove po oblastima koji su potrebni za izdavanje lokacijskih uslova, prema pravilima struke.

Posebni sadržaji idejnog rešenja u vezi sa priključenjem na javni put, za objekte za koje se pribavljaju vodni uslovi, kao i za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje je propisana obaveza izdavanja odobrenja za bezbedno postavljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i eksplozija prikazani su u Prilozima 10. i 11. ovog pravilnika.

Član 37

Opštu dokumentaciju idejnog rešenja čini samo obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika.

Član 38

Tekstualna dokumentacija idejnog rešenja sadrži tehnički opis projektovanog objekta sa navođenjem potrebnih komunalnih kapaciteta.

U slučaju da je za potrebe planirane izgradnje potrebno uklanjanje postojećeg objekta na lokaciji, tehnički opis idejnog rešenja sadrži i opis postojećeg stanja.

Član 39

Numerička dokumentacija idejnog rešenja sadrži prikaz površina objekta sa namenama i broj funkcionalnih jedinica.

Član 40

Grafička dokumentacija idejnog rešenja za zgrade sadrži grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) situacioni plan sa položajem objekta na lokaciji, prikazanim gabaritom, dimenzijama, karakterističnim visinskim kotama, udaljenosti od susednih parcela i susednih objekata (1:1000-1:200);

2) osnove, karakteristične preseke i izglede objekta (1:500-1:100), sa prikazom podele na funkcionalne jedinice i zajedničke prostore, bez obaveze prikazivanja unutrašnje podele unutar funkcionalnih jedinica i bez obaveze kotiranja unutar funkcionalnih jedinica, odnosno sa prikazom i kotiranjem spoljnih gabarita dela objekta obuhvaćenog radovima u slučaju rekonstrukcije postojećeg objekata, ukoliko je za ove radove potrebno pribavljanje lokacijskih uslova.

Grafička dokumentacija idejnog rešenja za linijske infrastrukturne objekte sadrži grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) situacioni plan (1:25000-1:2500);

2) podužni profil trase, sa prikazom karakterističnih prelomnih tačaka trase (1:25000-1:2500) koji sadrži minimum podataka neophodnih za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje, osim za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija, podzemne elektro-energetske vodove i druge linijske vodove za koje ti podaci nisu neophodni da bi se utvrdili uslovi za projektovanje i priključenje;

3) generalne dispozicije većih objekata;

4) karakteristične poprečne profile (1:100-1:25).

Grafički prilozi idejnog rešenja se, po pravilu, izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Grafički prilozi idejnog rešenja se izrađuju na geodetskoj podlozi, za koju nije neophodno pribavljati overu, a ta podloga sadrži topografski prikaz terena, sa minimumom podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova i ucrtanim granicama parcela.

Izuzetno, za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, geodetska podloga iz stava 4. ovog člana ne mora da sadrži topografski prikaz terena.

Idejno rešenje, odnosno delovi idejnog rešenja za inženjerske objekte imaju sadržaj i obim, prema pravilima struke, na nivou obrade koji je odgovarajući idejnom rešenju za zgrade.

2.3. Elaborati i studije uz idejno rešenje

Član 41

Uz idejno rešenje se ne prilažu elaborati i studije, osim za objekte za koje je potrebno izraditi hidrološku studiju na osnovu koje se pribavlja mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koje je sastavni deo vodnih uslova, a koje nadležni organ pribavlja, u ime i za račun investitora, u objedinjenoj proceduri.

3. Idejni projekat (IDP)

3.1. Glavna sveska idejnog projekta

Član 42

Glavna sveska idejnog projekta osim osnovnog sadržaja iz Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i:

1) odluku o određivanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova idejnog projekta, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) izjave ovlašćenih lica iz člana 51. ovog pravilnika, kojima se potvrđuje da je na način predviđen elaboratom odnosno studijom obezbeđeno ispunjenje odgovarajućeg osnovnog zahteva za objekat, u slučaju da se kao prilog idejnom projektu izrađuju elaborati i studije iz člana 49. ovog pravilnika, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

4) sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan od strane glavnog projektanta.

U slučaju idejnog projekta izrađenog za potrebe rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata, osim u slučaju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže, glavnoj svesci se prilaže i rezime izveštaja o tehničkoj kontroli sa potvrdom o tehničkoj ispravnosti projektne dokumentacije.

3.2. Sadržina idejnog projekta

Član 43

Idejni projekat za građenje ili izvođenje radova obavezno sadrži projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.), odnosno one projekte, koji su, zavisno od vrste radova koji se izvode, potrebni.

U slučaju izvođenja radova na postojećim objektima idejni projekat sadrži i prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat ili arhivski projekat ili snimak postojećeg stanja ukoliko arhivski projekat ne postoji.

Idejni projekat za građenje objekata ili izvođenje radova, koji se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti i/ili revizije (stručne kontrole) za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, obavezno sadrži projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.), odnosno druge projekte, prema Prilogu 14. ovog pravilnika, koji su potrebni da bi se mogla proveriti koncepcija objekta, u skladu sa članom 132. stav 1. Zakona.

Za projekte u čijem finansiranju učestvuju korisnici javnih sredstava, za koje je u skladu sa članom 114. Zakona propisana izrada studije opravdanosti, osim projekata navedenih u Prilogu 14. izrađuju se i drugi projekti u obimu neophodnom za sagledavanje prostorne, ekološke, društvene, finansijske, tržišne i ekonomske opravdanosti investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu koje se donosi odluka o opravdanosti ulaganja.

Član 44

Opštu dokumentaciju idejnog projekta čini obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o određivanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjavu odgovornog projektanta predmetnog dela projekta kojom se potvrđuje usklađenost sa propisima i pravilima struke, kao i načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat iz Priloga 4. ovog pravilnika, u slučaju da se kao prilog idejnom projektu izrađuju elaborati i studije iz člana 49. ovog pravilnika.

Član 45

Tekstualna dokumentacija idejnog projekta, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno vrste radova koji se izvode, sadrži tehnički opis sa opštim podacima o objektu, odnosno vrsti radova, zahtevane performanse u vezi sa bitnim karakteristikama građevinskih proizvoda, izbor i opis predviđenih instalacija i opreme, popis predviđenih radova i dr.

Tehnički opis, u slučaju rekonstrukcije, odnosno sanacije objekta, između ostalog sadrži procenu nosivosti i stabilnosti konstrukcije postojećeg objekta, kojim se utvrđuje mogućnost izvođenja projektovanih radova.

Član 46

Numerička dokumentacija idejnog projekta, u zavisnosti od vrste i klase objekta sadrži: tabelarne prikaze površina objekta po prostorima i etažama, proračune glavnih elemenata konstrukcije u cilju ispunjenja osnovnih zahteva za objekat, opšte proračune instalacija i opreme, procenu potrošnje i dr.

Član 47

Grafička dokumentacija u idejnom projektu za zgrade, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno vrste radova koji se izvode sadrži crteže i grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) u projektu arhitekture: situacioni plan (1:500-1:200) na geodetskoj podlozi, osnovu temelja, osnove svih etaža sa upisanim merama i relativnim visinskim kotama, osnovu krova, dva karakteristična, međusobno upravna preseka i izglede objekta (1:200-1:100);

2) u projektu konstrukcija i drugim građevinskim projektima: dispozicione crteže, konstrukcije (osnove i karakteristične preseke), sa pozicijama i dimenzijama glavnih elemenata konstrukcije;

3) u projektima instalacija: osnovne šeme rasporeda instalacija, opreme i postrojenja, sa prikazom njihove međusobne veze kao i prikaz njihovog priključivanja na infrastrukturu.

U slučaju izvođenja radova na postojećim objektima grafička dokumentacija sadrži crteže prostora obuhvaćenog radovima, na kojima su uporedno prikazane promene na postojećem objektu i novoprojektovano stanje (ruši se - zida se).

Grafički prilozi idejnog projekta se, po pravilu, izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Idejni projekat, odnosno delovi idejnog projekta za inženjerske objekte imaju sadržaj i obim, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući idejnom projektu za zgrade.

Grafička dokumentacija idejnog projekta za linijske infrastrukturne objekte sadrži grafičke priloge po pravilu u razmeri 1:2500-1:1000.

Član 48

Geodetsku podlogu idejnog projekta čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izrađen od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, idejni projekat za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, može se izraditi i na katastarskom planu integrisanom sa izvodom iz katastra vodova, bez obaveze izrade topografskog snimka od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

3.3. Elaborati i studije uz idejni projekat

Član 49

U slučaju da su na objektu predviđeni radovi, kojima se utiče na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat, kao prilog idejnom projektu se izrađuju i odgovarajući elaborati i studije kojima se definišu načini ispunjenja tih osnovnih zahteva (npr. u slučaju energetske sanacije - kada je neophodna izrada elaborata energetske efikasnosti, u slučaju rekonstrukcije objekta kojom se utiče na osnovni zahtev "zaštita od požara" - kada je neophodna izrada elaborata zaštite od požara i dr.).

3.4. Tehnička dokumentacija za građenje objekata, odnosno izvođenje radova predviđenih članom 145. Zakona za koje se izdaje rešenje o odobrenju izvođenja radova

Član 50

Za građenje objekata, odnosno izvođenje radova predviđenih članom 145. Zakona za koje se izdaje rešenje o odobrenju izvođenja radova, u zavisnosti od vrste radova koji se izvode, izrađuje se tehnička dokumentacija koja obuhvata idejne projekte, odnosno drugu tehničku dokumentaciju manjeg obima, u skladu sa Prilogom 13. ovog pravilnika.

4. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

4.1. Glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu

Član 51

Glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, pored osnovnog sadržaja iz Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i:

1) odluku o određivanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) izjave ovlašćenih lica, kojima se potvrđuje da je na način predviđen elaboratom odnosno studijom obezbeđeno ispunjenje odgovarajućeg osnovnog zahteva za objekat, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

4) kopije dobijenih saglasnosti, ako su propisane Zakonom;

5) sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, overen od strane glavnog projektanta.

Član 52

Izjavama ovlašćenih lica se u Glavnoj svesci projekta za građevinsku dozvolu potvrđuje da je na način predviđen elaboratima odnosno studijama obezbeđeno ispunjenje odgovarajućeg osnovnog zahteva za objekat.

Uz projekat za građevinsku dozvolu, u zavisnosti od vrste i klase objekta, prilaže se:

1) izjava o geomehaničkim karakteristikama tla na kome se gradi objekat i uslovima za temeljenje objekta, od strane ovlašćenog lica koje je izradilo elaborat geomehaničkih istražnih radova, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

2) izjava da je predviđenim merama zaštite od požara obezbeđeno ispunjenje osnovnog zahteva za objekat iz člana 7. ovog pravilnika, od strane ovlašćenog lica koje je izradilo elaborat zaštite od požara, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

3) izjava da je predviđenim merama za postizanje propisanih energetskih svojstava zgrade obezbeđeno ispunjenje osnovnog zahteva za objekat iz člana 11. ovog pravilnika, od strane ovlašćenog lica koje je izradilo elaborat energetske efikasnosti, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

4) izjava da je predviđenim merama u cilju sprečavanja, smanjenja ili mogućeg otklanjanja značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu obezbeđeno ispunjenje osnovnog zahteva za objekat iz člana 8. ovog pravilnika, od strane ovlašćenog lica koje je izradilo studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ukoliko je utvrđena potreba procene uticaja na životnu sredinu, iz Priloga 6. ovog pravilnika.

4.2. Sadržina projekta za građevinsku dozvolu

Član 53

Projekat za građevinsku dozvolu, u zavisnosti od vrste i kategorije objekta, čine:

1) za objekte kategorije "A": projekat arhitekture sa izjavom odgovornog projektanta da objekat ispunjava osnovni zahtev: mehanička otpornost i stabilnost;

2) za objekte kategorije "B": projekat arhitekture i projekat konstrukcije objekta, kao i tehnički opisi svih instalacija;

3) za objekte kategorije "V": projekat arhitekture i projekat konstrukcije, projekte instalacija kao i projekte svih oblasti koji su relevantni za predmetni objekat i ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

4) za objekte kategorije "G": projekti odgovarajućih oblasti koji su relevantni za predmetni objekat.

U slučaju dogradnje postojećeg objekta projekat za građevinsku dozvolu sadrži i prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat ili arhivski projekat ili snimak postojećeg stanja ukoliko arhivski projekat ne postoji.

Član 54

Opštu dokumentaciju delova projekta za građevinsku dozvolu čini obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o određivanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta, iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjavu odgovornog projektanta predmetnog dela projekta kojom se potvrđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima, propisima, pravilima struke i načinima za obezbeđenje ispunjenosti osnovnih zahteva za objekat, propisanih elaboratima i studijama, iz Priloga 4. ovog pravilnika.

Za izradu tehničkih opisa instalacija u projektu za građevinsku dozvolu za objekte kategorije "B", izdaje se rešenje o imenovanju odgovornog projektanta instalacija i sa izjavom iz stava 1. ovog člana prilaže opštoj dokumentaciji projekta arhitekture.

Član 55

Tekstualna dokumentacija projekta za građevinsku dozvolu za zgrade, u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži tehnički opis sa:

1) opštim podacima o lokaciji objekta;

2) opis klimatskih uslova i zona seizmičnosti, i drugih uslova lokacije objekta;

3) opisom izvršenih prethodnih istraživanja;

4) opisom usklađenosti sa lokacijskim uslovima;

5) oblikovnim, programskim i funkcionalnim karakteristikama objekta;

6) podacima o konstrukciji objekta, uslovima fundiranja i izborom konstruktivnog sistema;

7) opisom zahtevanih performansi u pogledu bitnih karakteristika predviđenih građevinskih proizvoda;

8) podacima o projektovanim unutrašnjim i spoljašnjim instalacijama i opremi, kao i definisanjem ukupne potrošnje;

9) opisom etapnosti i faznosti građenja;

10) opisom načina za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat definisanih elaboratima i studijama i dr.

Tehnički opis, u slučaju dogradnje objekta (uključujući i nadziđivanje), između ostalog sadrži procenu nosivosti i stabilnosti konstrukcije postojećeg objekta, kojim se utvrđuje mogućnost izvođenja projektovanih radova.

Tehnički opis instalacija u projektu za građevinsku dozvolu, za objekte kategorije "B", prilaže se u tekstualnoj dokumentaciji projekta arhitekture.

Tehnički opis u projektu arhitekture za objekte kategorije "A" mora da sadrži i opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu, odnosno, ukoliko objekat nije priključen na komunalnu infrastrukturu, način snabdevanja vodom i način evakuacije otpadnih voda, kao način snabdevanja električnom energijom.

Član 56

Numerička dokumentacija projekta za građevinsku dozvolu za zgrade, u zavisnosti od vrste i klase objekta sadrži:

1) tabelarne prikaze površina objekta po prostorima i etažama, sa prikazom namena;

2) sve neophodne analize i proračune konstrukcije kojima se dokazuje ispunjenost sledećih osnovnih zahteva za objekat: osnovni zahtev iz člana 6. ovog pravilnika, deo osnovnog zahteva iz člana 7. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika i deo osnovnog zahteva iz člana 12. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

3) proračune sa obzirom na vrstu instalacija i opreme i u cilju sagledavanja potreba objekta, procenu potrošnje;

4) procenjenu vrednost projektovanih radova i dr.

Član 57

Grafička dokumentacija u projektu za građevinsku dozvolu za zgrade, sadrži crteže i grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) u projektu arhitekture: situacioni plan (1:500-1:200) na geodetskoj podlozi, osnovu temelja, osnove svih etaža sa upisanim merama i relativnim visinskim kotama, osnovu krova, dva karakteristična, međusobno upravna preseka i druge karakteristične preseke, izglede objekta (1:200-1:100);

2) u projektu konstrukcija i drugim građevinskim projektima: dispoziciju konstrukcije (sve osnove i karakteristične preseke neophodne da se nedvosmisleno definiše građevinska konstrukcija) sa detaljnim planom pozicija i dimenzijama svih elemenata glavne noseće konstrukcije, karakteristične detalje veza i čvorova, šeme ležišta;

3) u projektima instalacija: osnovne šeme rasporeda instalacija, opreme i postrojenja, sa prikazom njihove međusobne veze kao i prikaz njihovog priključivanja na infrastrukturu, sa mestom priključenja na objektu i mestom priključenja na postojeću infrastrukturu u okviru parcele;

4) u projektu tehnologije: dispozicioni prikazi sa elementima koji utiču na ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

5) u projektu spoljnog uređenja: situaciono nivelacioni plan (1:500-1:200), osnovu uređenja zemljišta i dva karakteristična, međusobno upravna preseka, kada je teren u nagibu.

Grafički prilozi projekta za građevinsku dozvolu se izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Geodetsku podlogu projekta za građevinsku dozvolu čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izrađen od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Član 58

Projekat za građevinsku dozvolu, odnosno delovi projekta za građevinsku dozvolu, za inženjerske objekte imaju sadržaj i obim, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući projektu za građevinsku dozvolu za zgrade.

Izuzetno od člana 56. stav 3. ovog pravilnika, projekat za građevinsku dozvolu za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, može se izraditi i na katastarskom planu integrisanom sa izvodom iz katastra vodova, bez obaveze izrade topografskog snimka od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Grafička dokumentacija u projektu za građevinsku dozvolu za linijske infrastrukturne objekte sadrži crteže i grafičke priloge po pravilu u razmeri 1:1000-1:250.

4.3. Elaborati i studije uz projekat za građevinsku dozvolu

Član 59

Projektu za građevinsku dozvolu, zavisno od vrste i klase objekta, prilažu se:

1) elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje, izrađen prema propisima koji uređuju ovu oblast;

2) elaborat zaštite od požara, kojim se utvrđuju mere za zaštitu od požara, čiji je sadržaj određen u skladu sa Prilogom 11. ovog pravilnika, ukoliko je za objekat propisana izrada glavnog projekta zaštite od požara i pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara;

3) elaborat energetske efikasnosti, za objekte za koje je propisano utvrđivanje energetskih svojstava, u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast energetske efikasnosti;

4) studija o proceni uticaja na životnu sredinu, ukoliko je utvrđena potreba procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast.

Projektu za građevinsku dozvolu, zavisno od vrste i klase objekta, se prema potrebi prilažu i drugi elaborati i studije kojima se dokazuje ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, izrađeni u skladu sa posebnim propisima.

Elaborati i studije iz st. 1. i 2. ovog člana ne podležu tehničkoj kontroli, već tehnička kontrola proverava i konstatuje da li su načini za ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, primenjeni u projektima.

4.4. Izmena projekta za građevinsku dozvolu

Član 60

U slučaju kada je nakon izdavanja građevinske dozvole došlo do izmena u projektu zbog kojih je potrebno pristupiti izmeni građevinske dozvole izrađuje se novi - izmenjeni projekat za građevinsku dozvolu ili se predviđene izmene prikazuju u separatu projekta za građevinsku dozvolu koji se menja.

Glavna sveska separata projekta za građevinsku dozvolu iz stava 1. ovog člana, osim osnovnog sadržaja iz Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i: odluku o određivanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika; izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 3. ovog pravilnika; izjave ovlašćenih lica o predloženim načinima za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat ukoliko se predviđenim izmenama utiče na osnovne zahteve za objekat, iz Priloga 6. ovog pravilnika, opis predviđenih izmena, kao i navode listova pojedinih delova projekta za građevinsku dozvolu koji se menjaju.

Separat projekta za građevinsku dozvolu iz stava 1. ovog člana sadrži opštu, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju, u skladu sa odredbama ovog pravilnika koje se odnose na projekat za građevinsku dozvolu, a obavezno prikazuje samo predviđene izmene u odnosu na projekat za građevinsku dozvolu i izrađuje se samo za one delove projekta po oblastima koji trpe izmene.

Separat projekta za građevinsku dozvolu, kao i izmenjeni projekat za građevinsku dozvolu, vezuje se jemstvenikom i overava od strane glavnog i odgovornih projektanata, za potrebe definisane u članu 21. ovog pravilnika.

I u slučaju izrade novog - izmenjenog projekta za građevinsku dozvolu i u slučaju izrade separata izmena projekta za građevinsku dozvolu, izrađuje se izvod iz projekta, u svemu prema odredbama člana 33. ovog pravilnika.

4.5. Projekat rušenja objekta

Član 61

Za uklanjanje objekata, koje se vrši na osnovu dozvole o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, prema članu 168. Zakona, izrađuje se projekat rušenja.

Projekat rušenja iz stava 1. ovog člana ne sadrži glavnu svesku i za njega se ne izrađuje izvod iz projekta.

Opštu dokumentaciju projekta rušenja iz stava 1. ovog člana, čini: obavezni sadržaj utvrđen u članu 28. stav 1. ovog pravilnika, gde se u podtački 3) naslovne strane "vrsta tehničke dokumentacije" navodi - "projekat uklanjanja objekta"; rešenje o određivanju odgovornog projektanta i izjava odgovornog projektanta, kojom se potvrđuje usklađenost sa propisima i pravilima struke, kao i izdatim uslovima, ako se radi o objektu čijim bi rušenjem bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.).

Tekstualna dokumentacija projekta rušenja iz stava 1. ovog člana sadrži tehnički opis koji obuhvata: opis postojećeg stanja, opis planirane tehnologije uklanjanja objekata, mere i način obezbeđenja okolnih objekata i komunalne infrastrukture (elektro-mreža, vodovodna, kanalizaciona, telekomunikaciona i dr.), mere i način obezbeđenja prolaznika i saobraćaja, mere na uređenju zemljišta oko predmetnog objekta, uslove i mere za zaštitu susednih objekata i opis načina isključenja objekta koji se uklanja sa mreže komunalne i druge infrastrukture.

Numerička dokumentacija projekta rušenja iz stava 1. ovog člana sadrži neophodne proračune konstrukcije koja se ne ruši, odnosno kada je potrebna proveru nosivosti i stabilnosti elemenata konstrukcije kroz faze rušenja, proračun stabilnosti tla odnosno susednih objekata, ako uklanjanje objekta ili njegovog dela utiče na te objekte.

Grafička dokumentacija projekta rušenja iz stava 1. ovog člana sadrži situacioni plan sa prikazom objekta, odnosno dela objekta i infrastrukture planiranih za rušenje, kao i susednih objekata, dela objekta, infrastrukture i dr. koje treba zaštiti prilikom rušenja, dispozicione crteže objekta, odnosno dela objekta predviđenog za rušenje, crteže sa prikazom tehnologije rušenja, crteže organizacije gradilišta i dr.

Projekat rušenja iz stava 1. ovog člana podleže tehničkoj kontroli.

4.6. Projekat pripremnih radova

Član 62

Za pripremne radove, za koje se pribavlja posebna građevinska dozvola prema članu 137. Zakona, izrađuje se projekat rušenja.

Projekat pripremnih radova iz stava 1. ovog člana ne sadrži glavnu svesku i za njega se ne izrađuje izvod iz projekta.

Opštu dokumentaciju projekta pripremnih radova iz stava 1. ovog člana, čini: obavezni sadržaj utvrđen u članu 28. stav 1. ovog pravilnika, gde se u podtački 3) naslovne strane "vrsta tehničke dokumentacije" navodi - "projekat pripremnih radova"; rešenje o određivanju odgovornog projektanta i izjava odgovornog projektanta, kojom se potvrđuje usklađenost sa propisima i pravilima struke, kao i izdatim uslovima.

Tekstualna dokumentacija projekta pripremnih radova iz stava 1. ovog člana sadrži tehnički opis koji obuhvata tehnički opisa svih radova koji se vrše u okviru pripremnih radova u skladu sa sadržajima definisanim za projekat za građevinsku dozvolu, opis postojećeg stanja, kao i opis planirane tehnologije uklanjanja objekata sa opisom svih mera i načina obezbeđenja opisanih u članu 60 ovog pravilnika koji se odnose na uklanjanje postojećih objekata.

Numerička dokumentacija projekta pripremnih iz stava 1. ovog člana sadrži neophodne proračune konstrukcija koje se izvode u okviru pripremnih radova, kao i proračune konstrukcija vezanih za rušenje postojećih objekata iz člana 60. ovog pravilnika, odnosno kada je potrebno proveru nosivosti i stabilnosti elemenata tla odnosno susednih objekata, ako vršenje pripremnih radova utiče na te objekte.

Grafička dokumentacija projekta pripremnih radova iz stava 1. ovog člana sadrži situacioni plan i dispozicione crteže sa prikazom radova, odnosno konstrukcija koje se izvode u okviru pripremnih radova kao i objekta, odnosno dela objekta i infrastrukture planiranih za rušenje, kao i susednih objekata, dela objekta, infrastrukture i dr. koje treba zaštiti prilikom izvođenja pripremnih radova i rušenja, crteže sa prikazom tehnologije rušenja i izvođenja konstrukcija koje se izvode u okviru pripremnih radova, crteže organizacije gradilišta i dr.

Projekat pripremnih radova iz stava 1. ovog člana podleže tehničkoj kontroli, ukoliko se u okviru pripremnih radova izvode elementi konstrukcija.

5. Projekat za izvođenje (PZI)

5.1. Glavna sveska projekta za izvođenje

Član 63

Glavna sveska projekta za izvođenje osim osnovnog sadržaja iz Priloga 1. ovog pravilnika sadrži i:

1) odluku o određivanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za izvođenje, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) situacioni plan sa elementima za obeležavanje objekta u odgovarajućoj razmeri.

Ukoliko se projekat za izvođenje izrađuje u fazama, svaka faza potvrđuje se izjavom iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

5.2. Sadržina projekta za izvođenje

Član 64

Projekat za izvođenje se izrađuje na osnovu projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta za rekonstrukciju objekta.

Projekat za izvođenje sadrži detaljna tehnička i tehnološka rešenja u kojima se razrađuje projekat za građevinsku dozvolu, odnosno idejni projekat za rekonstrukciju objekta, a u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i druge delove projekta koji nisu predmet projekta za građevinsku dozvolu, a neophodni su za izvođenje radova.

U projektima, odnosno delovima projekta za izvođenje koriste se elementi (npr. crteži, proračuni, analize) projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta za rekonstrukciju objekta, ili se na njih samo poziva, pri čemu se označava u kom delu projekta za građevinsku dozvolu se ovi elementi nalaze.

Sastavni deo projekta za izvođenje mogu biti i tehnološke šeme, kataloški i radionički crteži, ako je to potrebno za izvođenje radova, ali ih u tom slučaju mora overiti odgovorni projektant predmetnog projekta, pri čemu se jasno označava kom projektu pripadaju.

Za uklanjanje objekta iz člana 60. ovog pravilnika nije obavezna izrada projekta za izvođenje.

Član 65

Opšta dokumentacija projekta za izvođenje sadrži delove opšte dokumentacije utvrđene članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o određivanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta, iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjavu odgovornog projektanta predmetnog dela projekta, kojom se potvrđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke i načinima za obezbeđenje ispunjenosti osnovnih zahteva za objekat, propisanih elaboratima i studijama, iz Priloga 4. ovog pravilnika.

Ukoliko se projekat za izvođenje izrađuje u fazama, svaka faza se potvrđuje izjavom iz stava 1. ovog člana.

Član 66

Tekstualna dokumentacija projekta za izvođenje za zgrade, zavisno od vrste i klase objekta, sadrži tehnički opis sa dodatnim podacima u odnosu na one koji su već definisani projektom za građevinsku dozvolu, a koji se odnose na: opis izabranog konstrukcijskog sistema i dejstava na konstrukciju, performanse građevinskih proizvoda u vezi sa njihovim bitnim karakteristikama, instalacije i opremu predviđene za ugradnju i zahteve za ugradnju tih proizvoda, instalacija i opreme, opis mesta i načina njihove ugradnje, opis izabranog konstrukcijskog sistema, opis metodologija radova na izvođenju konstrukcije i fundiranja i konstrukcije, opis neophodnih ispitivanja, merenja i osmatranja, kao i drugi neophodni podaci vezani za izvođenje radova i održavanje, program kontrole i osiguranja kvaliteta.

Član 67

Numerička dokumentacija projekta za izvođenje za zgrade, zavisno od vrste i klase objekta sadrži: dopunske proračune konstrukcije i konstrukcijskih detalja koji nisu sadržani u projektu za građevinsku dozvolu, dimenzionisanje i izbor instalacija i opreme sa definisanim neophodnim karakteristikama i potrošnjom energije i dr.

U slučaju da projekat za izvođenje sadrži i specifikacije građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, predmere radova i druge slične priloge, oni se prilažu numeričkoj dokumentaciji.

Član 68

Grafička dokumentacija projekta za izvođenje za zgrade, zavisno od vrste i klase objekta, sadrži crteže i detalje neophodne za građenje objekta, odnosno izvođenje radova, kao što su:

1) crteži, šeme i detalji građevinskih, zanatskih i instalacionih radova;

2) zbirni crteži (sinhron-planovi) instalacija i opreme;

3) crteži, šeme i detalji sa uputstvima za ugradnju elemenata i opreme;

4) tehnološke šeme;

5) crteži i detalji tehnologije gradnje;

6) crteži iskopa sa prikazom mera obezbeđenja temeljne jame;

7) detaljne dispozicione crteže konstrukcije sa pozicijama i dimenzijama svih elemenata konstrukcije, uključujući i dilatacije i ležišta, planove oplate i armature sa detaljima, detalje veza i nastavaka neophodne za izradu radioničke dokumentacije;

8) crteži i detalji izolacija;

9) crteži i detalji kojima se prikazuju mere za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

10) šeme i prikazi faznosti gradnje;

11) crteži i detalji priključnih vodova;

12) drugi potrebni crteži i prikazi.

Grafička dokumentacija u projektu pripremnih radova sadrži naročito crteže površina i zapremina iskopa sa prikazom mera obezbeđenja temeljne jame.

Grafička dokumentacija projekta za izvođenje izrađuje se u razmeri koja je odgovarajuća za građenje objekta odnosno izvođenje radova.

Član 69

Projekat za izvođenje, odnosno delovi projekta za izvođenje za inženjerske objekte imaju sadržaj i obim, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući projektu za izvođenje za zgrade.

5.3. Elaborati i studije uz projekat za izvođenje

Član 70

Projektu za izvođenje se prilaže plan preventivnih mera, koji se izrađuje u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Član 71

Projektu za izvođenje prilaže se i Program kontrole i osiguranja kvaliteta koji sadrži pregled i specifikaciju performansi svih građevinskih i drugih proizvoda kao i montažnih elemenata koji se ugrađuju u objekat, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtevanih rezultata kojima se dokazuje traženi kvalitet i ispunjavanje osnovnih zahteva.

Program kontrole i osiguranja kvaliteta u odgovarajućem delu projekta sadrži:

1) performanse bitnih karakteristika koje moraju da imaju građevinski i drugi proizvodi koji se ugrađuju u projektovani deo objekta;

2) potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja upotrebljivosti građevinskih i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačnog objekta u koji će biti ugrađen;

3) potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektovanog dela objekta;

4) zahteve koji moraju da budu ispunjeni tokom izvođenja projektovanog dela objekta, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dela objekta i na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat u celini;

5) postupke ispitivanja projektovanih i izvedenih delova objekta koji se sprovode pre upotrebe objekta;

6) detaljan opis probnog rada kojim moraju da se prikažu potrebna ispitivanja ispunjavanja osnovnih zahteva za objekat, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vreme trajanja probnog rada, ako za projektovani deo objekta postoji potreba za probnim radom;

7) zahteve učestalosti periodičnih pregleda tokom potrebe, a u svrhu održavanja dela objekta, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtevanih rezultata kojima će se dokazati usklađenost sa projektom predviđenim performansama;

8) druge uslove značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahteva;

9) popis propisa i standarda na čiju primenu se poziva program kontrole i osiguranja kvaliteta.

Član 72

Za objekte za koje je propisana obaveza izvođača radova da obezbedi izradu projekta osmatranja ponašanja tla i objekta u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje osmatranje tla i objekta u toku građenja i upotrebe objekta, odnosno za objekte kategorije "V" i "G" i u drugim slučajevima kada je to tehničkom dokumentacijom predviđeno, projektu za izvođenje se prilaže i projekat geodetskog obeležavanja i projekat geodetskog osmatranja ponašanja tla i objekta, koji se izrađuju u skladu sa propisima kojima se uređuje izrada i kontrola tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima.

5.4. Usklađenost projekta za izvođenje sa glavnim projektom zaštite od požara

Član 73

Projekat za izvođenje mora biti usaglašen sa glavnim projektom zaštite od požara, izrađenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite od požara.

6. Projekat izvedenog objekta (PIO)

6.1. Glavna sveska projekta izvedenog objekta

Član 74

U slučaju da prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, nije došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, ne izrađuje se glavna sveska projekta izvedenog objekta, već se glavnoj svesci projekta za izvođenje prilaže izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova, kojom se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju.

U slučaju da je prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, izrađuje se glavna sveska projekta izvedenog objekta koja, osim sadržaja iz člana 61. ovog pravilnika, sadrži i detaljni opis svih nastalih izmena tokom građenja objekta.

Član 75

Glavnoj svesci izvedenog objekta se obavezno prilaže i:

1) obrazloženje usklađenosti izvedenog objekta sa izdatom građevinskom dozvolom;

2) opis eventualnih odstupanja izvedenog objekta u odnosu na projekat za građevinsku dozvolu, koji sadrži i navode listova pojedinih delova projekta gde su te izmene vidljive, ukoliko ova odstupanja ne predstavljaju izmene u smislu člana 142. stav 2. Zakona koje iziskuju izmenu građevinske dozvole.

6.2. Sadržina projekta izvedenog objekta

Član 76

U slučaju da prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova nije došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, investitor, vršilac stručnog nadzora i odgovorni izvođač radova overavaju naslovne strane delova projekta za izvođenje, čime se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju, a projekat za izvođenje se smatra projektom izvedenog objekta.

U slučaju da je prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, projekti, odnosno delovi projekta izvedenog objekta se izrađuju kao novi, ili kao dopunjeni projekat za izvođenje, sa izmenama ili dopunama do kojih je došlo tokom gradnje.

Iz projekta izvedenog objekta se moraju jasno videti sva odstupanja izvedenih radova od radova predviđenih projektom za izvođenje.

Član 77

Grafička dokumentacija projekta izvedenog objekta se izrađuje kao nova, ili kao dopunjeni projekat za izvođenje, sa izmenama i dopunama do kojih je došlo tokom gradnje.

Ako se izmene unose u grafičku dokumentaciju projekta za izvođenje, iznad oznake "PZI" dodaje se oznaka "PIO", u svim crtežima.

Član 78

Za objekte kategorije "A", za koje izrada projekta za izvođenje nije obavezna, umesto projekta izvedenog objekta može se priložiti i geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi.

Član 79

Sastavni deo ovog pravilnika čine i prilozi koji su odštampani uz ovaj pravilnik i to:

1) Prilog 1: Osnovni sadržaj glavne sveske;

2) Prilog 2: Naslovna strana izvoda iz projekta;

3) Prilog 3: Izjava glavnog projektanta iz glavne sveske projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, odnosno projekta za izvođenje;

4) Prilog 4: Izjava odgovornog projektanta iz delova projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, odnosno projekta za izvođenje;

5) Prilog 5: Izjava vršioca tehničke kontrole, sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole, iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;

6) Prilog 6: Izjava ovlašćenih lica o predviđenim načinima za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat iz glavne sveske projekta za građevinsku dozvolu;

7) Prilog 7: Izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i izvođača radova, iz glavne sveske projekta izvedenog objekta;

8) Prilog 8: Odluka o imenovanju glavnog projektanta i rešenje o imenovanju odgovornih projektanata;

9) Prilog 9: Opšta dokumentacija iz člana 28. ovog pravilnika;

10) Prilog 10: Posebni sadržaji idejnog rešenja u vezi sa priključenjem na javni put, odnosno za objekte za koje se pribavljaju vodni uslovi;

11) Prilog 11: Posebni sadržaji idejnog rešenja za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje je propisana obaveza izdavanja odobrenja za bezbedno postavljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i eksplozija i sadržaj elaborata zaštite od požara;

12) Prilog 12: Forma tehničke dokumentacije i elektronsko potpisivanje, za potrebe objedinjene procedure;

13) Prilog 13: Sadržaj tehničke dokumentacije za građenje objekata i izvođenje radova iz člana 145. Zakona za koje se izdaje rešenje o odobrenju izvođenja radova;

14) Prilog 14: Projekti koji se izrađuju kao deo idejnog projekta za objekte iz člana 133. Zakona, koji podležu stručnoj kontroli (reviziji).

IV TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Član 80

Tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu podležu projekti, odnosno delovi projekta za građevinsku dozvolu.

Tehničkoj kontroli ne podležu tehnički opisi instalacija, priloženi tekstualnoj dokumentaciji projekta arhitekture za objekte kategorije "B".

Tehničkoj kontroli podležu i idejni projekti izrađeni za potrebe rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata, osim u slučaju elektrodistributivne i elektronske komunikacione mreže.

Elaborati i studije kojima se predviđaju načini za ispunjenje određenih osnovnih zahteva za objekat i prilažu se uz projekat za građevinsku dozvolu ne podležu tehničkoj kontroli.

Član 81

Tehničkom kontrolom proverava se, naročito:

1) da li je projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima, odnosno uslovima za projektovanje i priključenje;

2) da li je projekat usklađen sa zakonima i drugim propisima i da li je izrađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta;

3) da li projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama ovog pravilnika;

4) da li su u projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu, kao i da li su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci;

5) da li je projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat i dr, odnosno da li su načini za ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, primenjeni u projektima.

Član 82

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za građenje objekata iz člana 133. stav 2. Zakona, obuhvata i proveru da li je postupljeno po zahtevima komisije koja je izvršila stručnu kontrolu generalnog i idejnog projekta (reviziona komisija).

Ako je reviziona komisija, čiji se izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli idejnog projekta prilaže uz projekat za građevinsku dozvolu, ukazala na određene nedostatke u idejnom projektu i utvrdila zahteve po kojima je projektant obavezan da postupi u projektu za građevinsku dozvolu, vršilac tehničke kontrole u svom izveštaju, koji dostavlja investitoru, posebno konstatuje da li je postupljeno po zahtevima komisije.

Član 83

Izveštaj o tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu sadrži naročito:

1) podatke o investitoru;

2) naziv i lokaciju objekta;

3) naziv projekta za građevinsku dozvolu ili dela projekta za građevinsku dozvolu koji je predmet tehničke kontrole;

4) podatke o preduzetniku odnosno pravnom licu koje je izradilo projekat ili deo projekta za građevinsku dozvolu koji je predmet tehničke kontrole;

5) ime, prezime i broj licence glavnog projektanta projekta za građevinsku dozvolu i odgovornog projektanta dela projekta za građevinsku dozvolu;

6) osnovne opise i sadržaj svih delova projekta za građevinsku dozvolu;

7) osnovne podatke o objektu;

8) podatke o preduzetniku odnosno pravnom licu, koje je vrši tehničku kontrolu;

9) ime, prezime i broj licence vršilaca tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu odnosno njegovog dela;

10) datum tehničke kontrole;

11) podatak da je tehnička kontrola izvršena u svemu prema odredbama ovog pravilnika;

12) zaključak sa merama koje investitor treba da preduzme radi otklanjanja nepravilnosti utvrđenih tehničkom kontrolom, ukoliko su nepravilnosti utvrđene.

Član 84

Po otklanjanju svih primedaba vršilaca tehničke kontrole, zastupnik pravnog lica koje je vršilo tehničku kontrolu, odnosno preduzetnik, sačinjava konačan izveštaj o izvršenoj kontroli u kojem se konstatuje da na projekat za građevinsku dozvolu nema primedaba, odnosno da su u svim delovima projekta otklonjeni uočeni nedostaci i dostavlja ga investitoru.

Izveštaj o izvršenoj kontroli potpisuju vršioci tehničke kontrole pojedinih delova projekata, kao i zastupnik pravnog lica koje je vršilo tehničku kontrolu, odnosno preduzetnik.

Član 85

Rezime izveštaja o tehničkoj kontroli sa potvrdom o tehničkoj ispravnosti projektne dokumentacije prilaže se u izvodu iz projekta za građevinsku dozvolu, odnosno glavnoj svesci idejnog projekta iz stava 3. člana 76. ovog Pravilnika, kao sastavni deo izjave vršioca tehničke kontrole.

Član 86

Vršilac tehničke kontrole pojedinog dela projekta za građevinsku dozvolu potvrđuje ispravnost tog dela projekta tako što, na posebnoj stranici, koja u elektronskom dokumentu sledi nakon naslovne strane tog dela projekta, daje izjavu sadržine: "Projekat se prihvata", uz navođenje podataka o pravnom licu, odnosno preduzetniku koji je izvršio tehničku kontrolu tog dela projekta i datumu vršenja tehničke kontrole.

Izjava iz stava 1. ovog člana overava se i elektronski potpisuje na način propisan u Prilogu 12. ovog pravilnika.

Član 87

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu izrađenog po propisima drugih zemalja, vrši se na primerku projekta koji je preveden na srpski jezik (stručni prevod).

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88

Glavni projekat izrađen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US i 98/13 - US) i ranije važećih zakona kojima se uređuje planiranje i izgradnja, može se koristiti kao:

1) projekat za građevinsku dozvolu, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta za građevinsku dozvolu iz člana 50. ovog pravilnika i izvoda iz projekta za građevinsku dozvolu iz člana 33. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, ako se zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnese nadležnom organu najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

2) idejni projekat za objekte iz čl. 145. i 147. Zakona, uz obaveznu izradu glavne sveske idejnog projekta, u skladu sa članom 42. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja rešenja u skladu sa članom 145. Zakona, odnosno privremene građevinske dozvole, ako se zahtev za izdavanje tog rešenja, odnosno privremene građevinske dozvole podnese nadležnom organu najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

3) projekat za izvođenje, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta za izvođenje, u skladu sa članom 61. ovog pravilnika, za potrebe izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova, ako se prijava radova nadležnom organu izvrši najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

4) projekat izvedenog objekta, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta izvedenog objekta, u skladu sa čl. 61. i 71. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja upotrebne dozvole, uz shodnu primenu čl. 70-74. ovog pravilnika.

Glavna sveska, koja se izrađuje u slučajevima iz stava 1. ovog člana, ne mora biti overena od strane svih odgovornih projektanata, već se u njoj obavezno navode samo podaci o odgovornim projektantima, propisani u Prilogu 1. ovog pravilnika.

Član 89

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", broj 72/18).

Član 90

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-14, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 73/2019, možete pogledati OVDE