Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA

("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)

 

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.

2. Tehnička dokumentacija

Član 2

Tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta.

Objekat iz stava 1. ovog člana, koji je predmet izrade tehničke dokumentacije, može biti zgrada ili inženjerski objekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje klasifikacija objekata i drugim propisima.

Pre početka izrade tehničke dokumentacije za građenje objekata iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon) koji se finansiraju sredstvima iz budžeta, obavljaju se prethodni radovi, na osnovu čijih rezultata se izrađuje prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti.

Član 3

Tehnička dokumentacija sadrži uređeni skup tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga, odnosno dokumenata i projekata koji se izrađuju u cilju utvrđivanja lokacijskih, funkcionalnih, tehničkih i oblikovnih karakteristika objekta, načina građenja objekta i izvođenja radova i kojom se obezbeđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima, važećim propisima, standardima i normativima.

Zavisno od vrste i klase objekta, kao i posebnosti objekta, tehničkom dokumentacijom se obezbeđuje sprovođenje mera za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat određenih propisima, standardima i normativima koji se primenjuju u oblasti izgradnje objekata.

3. Tehnička kontrola

Član 4

Tehnička kontrola obuhvata proveru: usklađenosti sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima; usklađenosti sa Zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta; međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije; usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi); ocenu odgovarajućih podloga za temeljenje objekata; proveru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata; stabilnosti i bezbednosti; racionalnosti projektovanih materijala; uticaja na životnu sredinu i susedne objekte, kao i usklađenosti sa predviđenim merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat.

Tehničkoj kontroli podleže samo projekat za građevinsku dozvolu.

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za građenje objekata iz člana 133. stav 2. Zakona, obuhvata i proveru usklađenosti sa merama sadržanim u izveštaju revizione komisije.

Projekat za građevinsku dozvolu izrađen po propisima drugih zemalja podleže tehničkoj kontroli kojom se proverava usklađenost te dokumentacije sa Zakonom i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, važećim u Republici Srbiji.

4. Osnovni zahtevi za objekat

Član 5

Tehničkom dokumentacijom se predviđaju mere kojima se obezbeđuje da objekat, u celini, odnosno u svakom posebnom delu, bude pogodan za predviđenu upotrebu, kao i da, u ekonomski prihvatljivom vremenu upotrebe, objekat zadovolji sledeće osnovne zahteve:

1) nosivost i stabilnost;

2) zaštita od požara;

3) higijena, zdravlje i životna sredina;

4) bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe;

5) zaštita od buke;

6) ekonomično korišćenje energije i očuvanje toplote;

7) održivo korišćenje prirodnih resursa.

4.1. Nosivost i stabilnost

Član 6

Mere za ispunjenje osnovnog zahteva "nosivost i stabilnost" treba da obezbede da dejstva kojima će objekat biti izložen prilikom građenja i upotrebe ne prouzrokuju:

1) rušenje celog ili dela objekta;

2) deformacije iznad dozvoljenog nivoa;

3) oštećenje drugih delova objekta, instalacija ili ugrađene opreme, usled značajnijih deformacija noseće konstrukcije;

4) oštećenja usled događaja, u meri koja je nesrazmerno veća u odnosu na uzrok.

4.2. Zaštita od požara

Član 7

Mere za ispunjenje osnovnog zahteva "zaštita od požara" treba da obezbede da se u slučaju dejstva požara:

1) sačuva potrebna nosivost konstrukcije objekta u određenom vremenskom periodu;

2) spreči širenje vatre i dima u objektu;

3) spreči širenje vatre na susedne objekte;

4) omogući sigurna i bezbedna evakuacija ljudi, odnosno njihovo spasavanje.

4.3. Higijena, zdravlje i životna sredina

Član 8

Mere za ispunjenje osnovnog zahteva "higijena, zdravlje i životna sredine", treba da obezbede da se tokom izgradnje, upotrebe ili uklanjanja objekta ne ugrožava higijena ili zdravlje i bezbednost radnika, korisnika ili suseda, i spreči prekoračenje dozvoljenih graničnih vrednosti uticaja na životnu sredinu ili klimu, koje nastaju:

1) ispuštanjem otrovnih gasova;

2) emisijom opasnih materija, isparljivih organskih jedinjenja, gasova sa efektom staklene bašte ili opasnih čestica u vazduh unutar objekta ili okolinu;

3) emitovanjem opasnih zračenja;

4) ispuštanjem opasnih supstanci u podzemne vode, površinske vode ili zemljište;

5) ispuštanjem opasnih supstanci u vodu za piće ili supstanci koje imaju neki drugi negativan uticaj na vodu za piće;

6) pogrešnim ispuštanjem otpadnih voda, emisijom dimnih gasova ili pogrešnim odlaganjem čvrstog ili tečnog otpada ili

7) prisustvom vlage u delovima objekta ili na površinama unutar objekta.

4.4. Bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe

Član 9

Mere za ispunjenje osnovnog zahteva "bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe" treba da obezbede da prilikom upotrebe objekta ne dođe do opasnosti od nezgoda ili oštećenja pri radu ili upotrebi, kao što su klizanje, pad, sudar, opekotine, strujni udari, povrede od eksplozija i provale, a naročito, da obezbede pristupačnost i korišćenje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

4.5. Zaštita od buke

Član 10

Mere za ispunjenje osnovnog zahteva "zaštita od buke" treba da obezbede da buka kojoj su izloženi korisnici ili susedi bude na nivou koji ne ugrožava njihovo zdravlje i koja im omogućava spavanje, odmor i rad u odgovarajućim uslovima.

4.6. Ekonomično korišćenje energije i očuvanje toplote

Član 11

Mere za ispunjenje osnovnog zahteva "ekonomično korišćenje energije i očuvanje toplote" treba da kroz odgovarajući izbor termičke zaštite, instalacija grejanja, ventilacije, osvetljenja i pripreme tople vode obezbede što je moguće niži nivo potrošnje energije, vodeći računa o korisnicima i klimatskim uslovima lokacije.

Mere za energetsku efikasnost objekta treba da obezbede što je moguće niži nivo potrošnje energije tokom građenja, upotrebe, održavanja i uklanjanja.

Zgrada koja za svoje funkcionisanje podrazumeva utrošak energije, mora biti projektovana, izgrađena, korišćena i održavana na način kojim se obezbeđuju propisana energetska svojstva zgrada, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona.

4.7. Održivo korišćenje prirodnih resursa

Član 12

Mere za ispunjenje osnovnog zahteva "održivo korišćenje prirodnih resursa" treba da omoguće da se prirodni resursi koriste na održiv način, a naročito da se obezbedi:

1) ponovno korišćenje ili mogućnost reciklaže objekta, ugrađenih materijala i delova objekta nakon uklanjanja;

2) trajnost objekta;

3) korišćenje ekoloških materijala i sekundarnih sirovina pri izgradnji objekta.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. Vrste tehničke dokumentacije

Član 13

Vrste tehničke dokumentacije su:

1) generalni projekat (GNP);

2) idejno rešenje (IDR);

3) idejni projekat (IDP);

4) projekat za građevinsku dozvolu (PGD);

5) projekat za izvođenje (PZI);

6) projekat izvedenog objekta (PIO).

1.1. Generalni projekat (GNP)

Član 14

Generalni projekat ima za cilj sagledavanje resursnih i prostornih mogućnosti i ograničenja izgradnje objekata, sa zadatkom da se kroz postupke vrednovanja usvoji generalna koncepcija, makrolokacija i prostorna dispozicija objekta, utvrde osnovne funkcionalne, tehnološke i tehničke karakteristike objekta, etapnost gradnje, uslovi eksploatacije, odnos prema prostoru i životnoj sredini, kao i osnove za ekonomsku analizu.

U slučaju da je u toku izrade generalnog projekta analizirano više varijantnih rešenja, vrši se izbor optimalne varijante na osnovu prirodnih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih, funkcionalnih, ekoloških i drugih uslova.

Za linijske infrastrukturne objekte, osim prethodno navedenog, na osnovu generalnog projekta donose se odluke naročito o optimalnom koridoru, etapnosti građenja, lokaciji i koncepciji planiranih objekata, uslovima eksploatacije i dr.

Generalni projekat se izrađuje za potrebe izrade prethodne studije opravdanosti u skladu sa članom 113. Zakona i podleže reviziji (stručnoj kontroli) projekta, u skladu sa članom 131. Zakona.

1.2. Idejno rešenje (IDR)

Član 15

Idejno rešenje je prikaz planirane koncepcije objekta, sa obaveznim prikazom i navođenjem samo onih podataka koji su neophodni za utvrđivanje lokacijskih uslova, odnosno podataka koji su neophodni za utvrđivanje usklađenosti sa planskim dokumentom i utvrđivanje uslova za projektovanje i priključenje (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Idejno rešenje se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova i kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

Idejno rešenje je sastavni deo lokacijskih uslova, odnosno uslova za projektovanje i priključenje, samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijskih uslovi utvrđeni, dok su ostali prikazani detalji neobavezujući u daljoj razradi tehničke dokumentacije, koja je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta.

Projekat za građevinsku dozvolu, odnosno idejni projekat može odstupiti od idejnog rešenja i u pogledu bitnih elemenata koji prikazuju ili navode podatke neophodne za utvrđivanje lokacijskih uslova, ako se izmene vrše prilikom razrade tehničke dokumentacije, kao i radi usklađivanja tog projekta sa uslovima za projektovanje i priključenje, s tim što ta odstupanja ne mogu biti u suprotnosti sa planskim dokumentom, kao ni ostalim uslovima za projektovanje i priključenje izdatim za taj objekat.

1.3. Idejni projekat (IDP)

Član 16

Idejni projekat je skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: namena, položaj, oblik, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.

Za objekte za koje su izdati lokacijski uslovi, idejnim projektom vrši se razrada planirane koncepcije objekta utvrđene idejnim rešenjem na osnovu kog su pribavljeni lokacijski uslovi, a njegova usklađenost sa tim idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Idejni projekat može odstupiti od idejnog rešenja i u pogledu bitnih elemenata koji prikazuju ili navode podatke neophodne za utvrđivanje lokacijskih uslova, ako se izmene vrše prilikom razrade tehničke dokumentacije, kao i radi usklađivanja tog projekta sa uslovima za projektovanje i priključenje, s tim što ta odstupanja ne mogu biti u suprotnosti sa planskim dokumentom, kao ni sa ostalim uslovima za projektovanje i priključenje izdatim za taj objekat.

Za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, idejnim projektom vrši se razrada koncepcije objekta utvrđene generalnim projektom, odnosno lokacijskim uslovima.

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, idejnim projektom se vrši izbor optimalne trase pri konkretnim uslovima i ograničenjima, sa svim pratećim objektima.

Idejni projekat se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti iz člana 114. Zakona i podleže reviziji (stručnoj kontroli) projekta, kao i za potrebe pribavljanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. Zakona.

1.4. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

Član 17

Projekat za građevinsku dozvolu je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu položaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijskog sistema, dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije, načelni izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme, čime se obezbeđuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat i dr.

Projektom za građevinsku dozvolu vrši se razrada planirane koncepcije objekta utvrđene idejnim rešenjem na osnovu kog su pribavljeni lokacijski uslovi, a njegova usklađenost sa tim idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Projekat za građevinsku dozvolu može odstupiti od idejnog rešenja i u pogledu bitnih elemenata koji prikazuju ili navode podatke neophodne za utvrđivanje lokacijskih uslova, ako se izmene vrše prilikom razrade tehničke dokumentacije, kao i radi usklađivanja tog projekta sa uslovima za projektovanje i priključenje, s tim što ta odstupanja ne mogu biti u suprotnosti sa planskim dokumentom, kao ni ostalim uslovima za projektovanje i priključenje izdatim za taj objekat.

Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, u projektu za građevinsku dozvolu jednoznačno se u prostoru definiše trasa objekta sa svim potrebnim elementima, koja može imati samo mikropomeranja u odnosu na trasu iz idejnog projekta, u cilju optimizacije radova.

Za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, projektom za građevinsku dozvolu vrši se razrada tehničkih rešenja utvrđenih Idejnim projektom.

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole u skladu sa članom 118a Zakona.

1.5. Projekat za izvođenje (PZI)

Član 18

Projekat za izvođenje je skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje građevinskih, zanatskih, instalaterskih radova i drugih radova, kojim se utvrđuju građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta, investiciona vrednost objekta, kao i uslovi održavanja objekta.

Projektom za izvođenje se razrađuju detalji i tehnološka rešenja koji su određeni projektom za građevinsku dozvolu, kao i idejnim projektom za rekonstrukciju objekta, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova.

Projekat za izvođenje se izrađuje za potrebe građenja objekta i izvođenja radova i može se izrađivati i u fazama, odnosno delovima, u skladu sa dinamikom građenja, odnosno izvođenja radova.

Projekat za izvođenje je obavezna za građenje objekata za koje je pribavljena građevinska dozvola, osim za objekte kategorije "A".

Za linijske infrastrukturne objekte pored prethodno navedenog, u projektu za izvođenje vrši se razrada detalja i tehnoloških rešenja u granicama prostora za izgradnju, određenih projektom za građevinsku dozvolu.

Izrada projekta za izvođenje je obavezna i za izvođenje radova na rekonstrukciji objekata, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova. (član 145. Zakona), osim za objekte kategorije "A", kao i u slučajevima za koje je predviđeno pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara.

1.6. Projekat izvedenog objekta (PIO)

Član 19

Projekat izvedenog objekta predstavlja skup međusobno usaglašenih projekata sa prikazom svih detalja izgrađenog objekta neophodnih za utvrđivanje njegove podobnosti za upotrebu i može se izrađivati u fazama, odnosno delovima za koje se utvrđuje podobnost za upotrebu, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje tehnički pregled objekata.

Projekat izvedenog objekta se izrađuje za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja objekta. Ukoliko se za svaku fazu, odnosno deo objekta koji prema mišljenju Komisije ili u skladu sa tehničkom dokumentacijom predstavlja tehničko-tehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti izdaje posebna upotrebna dozvola, Komisija izdaje konačni Izveštaj po završetku tehničkog pregleda za svaku fazu, odnosno deo objekta.

2. Izrada tehničke dokumentacije

Član 20

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi se za potrebe objedinjene procedure izrađuju u elektronskoj formi, na način da se onemogući promena njihovog sadržaja, kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno potpisima.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi overavaju se u skladu sa Prilogom 12. ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi, bez obzira na vrstu i klasu objekta, moraju biti kompletirani po sadržaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Tehnička dokumentacija se izrađuje na srpskom jeziku, a ako je izrađena na stranom jeziku, mora biti prevedena na srpski jezik.

Član 21

Za potrebe građenja i inspekcijske kontrole tokom građenja objekta, obezbeđuje se odštampani primerak tehničke dokumentacije u skladu sa kojom se izvode radovi, odnosno dela te dokumentacije na osnovu koga se gradi u toj fazi građenja koji mora biti identičan originalnom elektronskom dokumentu.

Odštampani primerci tehničke dokumentacije, odnosno njenih delova, pakuju se i uvezuju u sveske formata A4, tako što se listovi većeg formata savijaju i slažu na format A4.

Ako su delovi tehničke dokumentacije uvezani u jednu svesku, oni se jasno međusobno razdvajaju.

Odštampani primerci delova tehničke dokumentacije vezuju se jemstvenikom i overavaju pečatom preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni deo projekta, u slučaju idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.

3. Podloge za izradu tehničke dokumentacije

Član 22

Tehnička dokumentacija se izrađuje na osnovu geodetskih i seizmoloških podloga, geotehničkog elaborata, kao i ostalih podloga, odnosno elaborata, zavisno od vrste i klase objekta, posebnosti lokacije na kojoj se planira građenje objekta i od vrste tehničke dokumentacije u skladu sa ovim pravilnikom.

4. Dokumenta u prilogu tehničke dokumentacije

Član 23

U tehničkoj dokumentaciji se ne prilažu originali i kopije dokumenata koji su predmet evidencije odgovarajućih registara (izvod iz privrednog registra, kopija licence i sl.), već se oni, u tehničkoj dokumentaciji, samo navode.

Utvrđivanje verodostojnosti podataka navedenih u dokumentima iz stava 1. ovog člana vrši se, prema potrebi, uvidom u predmetni registar.

5. Delovi tehničke dokumentacije

Član 24

Tehnička dokumentacija se sastoji od sledećih delova:

1) glavna sveska;

2) projekti.

5.1. Glavna sveska

Član 25

Glavna sveska, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije, sadrži podatke o projektu i učesnicima u izgradnji, kao i druge podatke i dokumenti koji su bitni za izdavanje lokacijskih uslova, utvrđivanje usklađenosti rešenja u projektu sa lokacijskim uslovima i ispunjenja osnovnih zahteva za objekat.

Ukoliko se tehničkoj dokumentaciji prilažu drugi podaci i dokumenti koji nisu deo obaveznog sadržaja tehničke dokumentacije (projektni zadatak, kopija lokacijskih uslova, kopija plana, overena katastarsko topografska podloga i dr.), prilažu se kao deo glavne sveske.

Glavna sveska se u tehničkoj dokumentaciji označava oznakom "0".

5.2. Projekti

Član 26

Tehnička dokumentacija sadrži projekte koji se izrađuju u delovima, prema oblastima, odnosno, sadržaju.

Projekti su u tehničkoj dokumentaciji označeni rednim brojem i obavezno složeni u sveske, prema sledećim oblastima i redosledu:

1) broj "1": arhitektura;

2) broj "2": konstrukcija i drugi građevinski projekti;

3) broj "3": hidrotehničke instalacije;

4) broj "4": elektroenergetske instalacije;

5) broj "5": telekomunikacione i signalne instalacije;

6) broj "6": mašinske instalacije;

7) broj "7": tehnologija;

8) broj "8": saobraćaj i saobraćajna signalizacija;

9) broj "9": spoljno uređenje sa sinhron-planom instalacija i priključaka, pejzažna arhitektura i hortikultura;

10) broj "10": pripremni radovi (rušenje, zemljani radovi, obezbeđenje temeljne jame).

Projekat priključka na javnu komunalnu infrastrukturu je deo projekta odgovarajuće oblasti, odnosno vrste instalacija.

Svaki projekat određene oblasti se može deliti na više svezaka koje dobijaju odgovarajuće oznake u zavisnosti od sadržaja projekta (na primer: 2/1 konstrukcija, 2/2 saobraćajnice i dr, 3/1 vodovod, 3/2 kanalizacija i dr, 6/1 grejanje, 6/2 ventilacija i klimatizacija itd.).

U tehničkoj dokumentaciji za inženjerske objekte, projekti su označeni rednim brojem i složeni u sveske prema oblastima i pravilima struke u zavisnosti od klase i kategorije objekta, pri čemu se oznakom broj "1" označava se onaj projekat kojim se određuje objekat u prostoru, odnosno projekat kojim se utvrđuju lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike objekta (npr. projekat trase puta, gasovoda, pruge, projekat konstrukcije mosta, antenskog stuba, dimnjaka i sl.).

U slučaju da tehnička dokumentacija ne sadrži sve projekte navedene u stavu 2. ovog člana, priloženi projekti ne menjaju redni broj projekta prema oblastima.

Glavni projektant određuje koje sve projekte po oblastima će sadržati tehnička dokumentacija, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije i klase i namene objekta.

Sadržinu projekta pojedine oblasti potvrđuje ličnim pečatom i potpisom odgovorni projektant za predmetni projekat.

U slučaju dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije postojećeg objekta ili u slučaju promene namene, tehnička dokumentacija sadrži i arhivski projekat, ili snimak postojećeg stanja ukoliko arhivski projekat ne postoji.

Član 27

Svaki projekat pojedine oblasti se sastoji od sledećih delova:

1) opšta dokumentacija;

2) tekstualna dokumentacija;

3) numerička dokumentacija;

4) grafička dokumentacija.

Član 28

Opšta dokumentacija projekta obavezno sadrži:

1) naslovnu stranu na kojoj se navode:

(1) naziv objekta sa lokacijom i brojem katastarske parcele i katastarskom opštinom;

(2) naziv, odnosno ime investitora;

(3) vrsta tehničke dokumentacije (npr. Projekat za građevinsku dozvolu - PGD);

(4) naziv i oznaka dela projekta (npr. 1 - projekat arhitekture);

(5) naziv preduzetnika odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni deo projekta;

(6) ime, prezime i broj licence odgovornog projektanta;

(7) identifikaciona oznaka dela projekta iz evidencije preduzetnika odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni deo projekta;

(8) podaci o mestu i datumu izrade dela projekta;

2) sadržaj projekta.

Opšta dokumentacija projekta sadrži i druga dokumenta od zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 29

Tekstualna dokumentacija projekta, zavisno od vrste tehničke dokumentacije, sadrži tehnički opis, tehničke uslove za izvođenje radova, podatke o ispunjenju osnovnih zahteva za objekat, rezultate prethodnih istraživanja, empirijske podatke, kao i druge tekstualne priloge od značaja za građenje objekta, odnosno izvođenje radova.

Član 30

Numerička dokumentacija projekta, zavisno od vrste tehničke dokumentacije, sadrži odgovarajuće proračune, rezultate analiza i proračuna, šeme, specifikaciju materijala i dr.

Član 31

Grafička dokumentacija projekta sadrži odgovarajuće crteže i druge grafičke prikaze, zavisno od vrste tehničke dokumentacije.

Razmera u kojoj se prikazuje grafička dokumentacija treba da bude u skladu sa vrstom tehničke dokumentacije, odnosno sa nivoom detalja koji se žele prikazati, a na način da budu jasni, pregledni i čitljivi.

Crteži i grafički prilozi iste vrste izrađuju se u istoj razmeri, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Svaki crtež, odnosno grafički prikaz, u donjem desnom uglu, sadrži tablicu maksimalne širine 18 cm, koja prikazuje:

1) naziv investitora;

2) naziv objekta;

3) naziv preduzetnika odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni projekat;

4) oznaku vrste tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PGD, PZI, PIO);

5) oznaku i naziv dela projekta (npr. 1 - projekat arhitekture);

6) naziv crteža ili grafičkog prikaza (npr. osnova prizemlja, presek 1-1 i sl.);

7) razmeru;

8) ime, prezime i broj licence odgovornog projektanta;

9) broj crteža;

10) datum izrade crteža.

Svaki crtež osnove, koji prikazuje položaj objekta u prostoru, ima oznaku severa.

6. Elaborati i studije

Član 32

Elaborati i studije prilažu se tehničkoj dokumentaciji, ali ne čine njen sastavni deo.

Elaborati i studije sadrži mere za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, druga tehnička uputstva i podatke od značaja za građenje objekta, odnosno izvođenje radova, kada je to potrebno, zbog posebnosti određene vrste objekta ili lokacije na kojoj se objekat gradi ili ukoliko je to utvrđeno posebnim propisima.

Elaborati i studije sadrže tekstualne, numeričke i grafičke priloge i potpisuju se i overavaju od strane ovlašćenog lica.

7. Izvod iz projekta

Član 33

Izvod iz projekta se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole.

Izvod iz projekta sadrži osnovne podatke o objektu i učesnicima u izgradnji, lokacijske podatke i druga dokumenta iz kojih se sagledava usklađenost projektovanog objekta sa lokacijskim uslovima, ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i drugi podaci od važnosti za odlučivanje u upravnom postupku.

Izvod iz projekta čine:

1) naslovna strana, koja sadrži potpis i overu pečatom glavnog projektanta kojom se potvrđuje usklađenost izvoda iz projekta sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 2. ovog pravilnika;

2) izjava vršioca tehničke kontrole, sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz Priloga 5. ovog pravilnika;

3) glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, čija je sadržina određena u članu 50. ovog pravilnika;

4) grafički prilozi, koji zavisno od vrste i klase objekta sadrže situacione planove u odgovarajućoj razmeri, sa prikazanim položajem i gabaritom objekta, koji sadrže broj katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi i brojeve susednih katastarskih parcela, građevinske linije ili granice građenja, regulacione linije, dimenzije gabarita objekta, udaljenost od susednih parcela i susednih objekata, karakteristične apsolutne i relativne visinske kote, i to po pravilu u formi sledećih prikaza:

(1) situacioni plan sa osnovom krova, sa prikazom mesta izlaska na krov, koji sadrži i: podatak o spratnosi i visni objekta, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (pešački i kolski pristup), apsolutne i relativne kote koje definišu visine objekta zadate lokacijskim uslovima;

(2) situaciono-nivelacioni plan sa osnovom prizemlja, koji sadrži i: prikaz veze objekta i terena (rampe, stepeništa i sl.), projekcije nadzemnih i podzemnih delova objekta, prikaz zelenih i ostalih slobodnih površina, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (pešački i kolski pristup), apsolutne i relativne kote nivelacije terena, apsolutne i relativne kote prizemlja, ulaza i pristupa ulazu u objekat;

(3) situacono-nivelacioni plan sa prikazom saobraćajnog rešenja koji sadrži i: prikaz načina i tokova priključenja na javni put, prikaz površina za mirujući saobraćaj i interventni pristup, apsolutne i relativne kote javne saobraćajne površine sa koje se pristupa objektu (kolski pristup), apsolutnu i relativnu kotu ulaska u garažu (ukoliko garaža postoji);

(4) situacioni plan sa prikazom sinhron-plana instalacija na parceli, koji sadrži prikaz priključaka na javnu komunalnu i drugu infrastrukturu uz navođenje kapaciteta, odnosno dimenzija priključka;

(5) osnova etaže na kojoj je obezbeđen pristup svetlarniku, u slučaju da taj pristup nije obezbeđen iz zajedničkog prostora u prizemlju.

Sadržaji prikaza navedeni u stavu 3. tačka 4) podtač. od (1) do (5) ovog člana se mogu kombinovati i prikazati na manjem broju grafičkih priloga, isključivo na način koji omogućava pregledan prikaz i sagledavanje svih navedenih sadržaja.

Grafički prilozi izvoda iz projekta za inženjerske objekte izrađuju se prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući grafičkim prilozima izvoda iz projekta za zgrade, u odgovarajućoj razmeri zavisno od klase i namene objekta.

Grafički prilozi izvoda iz projekta za inženjerske objekte izrađuju se prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući grafičkim prilozima izvoda iz projekta za zgrade, u odgovarajućoj razmeri zavisno od klase i namene objekta.

Grafički prilozi koji su sastavni deo izvoda iz projekta se izrađuju na geodetskim podlogama iz projekta za građevinsku dozvolu, koje se mogu koristiti u elektronskoj formi. Grafički prilozi koji se prilažu izvodu iz projekta se ne overavaju od strane organa državne uprave nadležnog za poslove državnog premera i katastra, niti ih je potrebno ucrtavati na kopijama koje sadrže overu, već njihovu verodostojnost, odnosno usklađenost sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu, potvrđuje glavni projektant.

Odštampani primerak izvoda iz projekta, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se štampa u skladu sa članom 21. ovog pravilnika, vezuje se jemstvenikom.

Sve podatke u izvodu iz projekta potvrđuje glavni projektant ličnim pečatom i potpisom.

Izvod iz projekta overava glavni projektant potpisom i pečatom licence, u izjavi iz glavne sveske i na naslovnoj strani izvoda iz projekta.

III SADRŽINA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1. Generalni projekat (GNP)

1.1. Sadržina generalnog projekta

Član 34

Generalni projekat sadrži naročito podatke o: makrolokaciji objekta, opštoj dispoziciji objekta, tehničko-tehnološkoj koncepciji objekta, načinu obezbeđenja infrastrukture, mogućim varijantama prostornih i tehničkih rešenja sa stanovišta uklapanja u prostor, prirodnim uslovima, proceni uticaja na životnu sredinu, inženjersko geološkim - geotehničkim karakteristikama terena sa aspekta utvrđivanja generalne koncepcije i opravdanosti izgradnje objekta, istražnim radovima za izradu idejnog projekta, zaštiti prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara i funkcionalnosti i racionalnosti rešenja.

Grafička dokumentacija generalnog projekta za linijske infrastrukturne objekte sadrži grafičke priloge, u razmeri 1:25000-1:10000, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

2. Idejno rešenje (IDR)

2.1. Glavna sveska idejnog rešenja

Član 35

Glavnu svesku idejnog rešenja čini samo osnovni sadržaj iz Priloga 1. ovog pravilnika.

2.2. Sadržina idejnog rešenja

Član 36

Idejno rešenje za zgrade obavezno sadrži deo arhitekture.

Idejno rešenje za inženjerske objekte sadrži one delove po oblastima koji su potrebni za izdavanje lokacijskih uslova, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući idejnom rešenju za zgrade.

Posebni sadržaji idejnog rešenja u vezi sa priključenjem na javni put, za objekte za koje se pribavljaju vodni uslovi, kao i za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje je propisana obaveza izdavanja odobrenja za bezbedno postavljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i eksplozija prikazani su u Prilozima 10. i 11. ovog pravilnika.

Član 37

Opštu dokumentaciju idejnog rešenja čini samo obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika.

Član 38

Tekstualna dokumentacija idejnog rešenja sadrži tehnički opis projektovanog objekta sa navođenjem potrebnih komunalnih kapaciteta.

U slučaju da je za potrebe planirane izgradnje potrebno uklanjanje postojećeg objekta na lokaciji, tehnički opis idejnog rešenja sadrži i opis postojećeg stanja.

Član 39

Numerička dokumentacija idejnog rešenja sadrži prikaz površina objekta sa namenama i broj funkcionalnih jedinica.

Član 40

Grafička dokumentacija idejnog rešenja za zgrade sadrži grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) situacioni plan sa položajem objekta na lokaciji, prikazanim gabaritom, dimenzijama, karakterističnim visinskim kotama, udaljenosti od susednih parcela i susednih objekata (1:1000-1:200);

2) osnove, karakteristične preseke i izglede objekta (1:500-1:100).

Grafička dokumentacija idejnog rešenja za linijske infrastrukturne objekte sadrži grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) situacioni plan (1:25000-1:2500);

2) podužni profil trase, sa prikazom karakterističnih prelomnih tačaka trase (1:25000-1:2500) koji sadrži minimum podataka neophodnih za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje, osim za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija, podzemne elektro-energetske vodove i druge linijske vodove za koje ti podaci nisu neophodni da bi se utvrdili uslovi za projektovanje i priključenje;

3) generalne dispozicije većih objekata;

4) karakteristične poprečne profile (1:100-1:25).

Grafički prilozi idejnog rešenja se, po pravilu, izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Grafički prilozi idejnog rešenja se izrađuju na geodetskoj podlozi, za koju nije neophodno pribavljati overu, a ta podloga sadrži topografski prikaz terena, sa minimumom podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova i ucrtanim granicama parcela.

Izuzetno, za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, geodetska podloga iz stava 4. ovog člana ne mora da sadrži topografski prikaz terena.

2.3. Elaborati i studije uz idejno rešenje

Član 41

Uz idejno rešenje se ne prilažu elaborati i studije, osim za objekte za koje je potrebno izraditi hidrološku studiju na osnovu koje se pribavlja mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koje je sastavni deo vodnih uslova, a koje nadležni organ pribavlja, u ime i za račun investitora, u objedinjenoj proceduri.

3. Idejni projekat (IDP)

3.1. Glavna sveska idejnog projekta

Član 42

Glavna sveska idejnog projekta osim osnovnog sadržaja iz Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i:

1) odluku o određivanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova idejnog projekta, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) izjave ovlašćenih lica iz člana 51. ovog pravilnika, o predviđenim merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, u slučaju da se kao prilog idejnom projektu izrađuju elaborati i studije iz člana 49. ovog pravilnika, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

4) sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan i overen pečatom od strane glavnog projektanta.

3.2. Sadržina idejnog projekta

Član 43

Idejni projekat za građenje ili izvođenje radova za objekte iz člana 145. Zakona sadrži projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.), odnosno one projekte, koji su, zavisno od vrste radova koji se izvode, potrebni.

U slučaju rekonstrukcije, adaptacije odnosno sanacije postojećeg objekta, razdvajanja ili spajanja poslovnog ili stambenog prostora, kao i u slučaju promene namene, projekat sadrži i prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat ili arhivski projekat ili snimak postojećeg stanja ukoliko arhivski projekat ne postoji.

Idejni projekat za građenje objekata ili izvođenje radova, koji se izrađuje za potrebe izrade studije opravdanosti i/ili revizije (stručne kontrole) za objekte iz člana 133. stav 2. Zakona, sadrži projekat kojim se određuje objekat u prostoru (arhitektura ili dr.), odnosno one projekte, koji su, zavisno od vrste i klase objekta, potrebni ili su određeni posebnim propisima, kako bi se mogla proveriti koncepcija objekta, u skladu sa članom 132. stav 1. Zakona.

Član 44

Opštu dokumentaciju idejnog projekta čini obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o određivanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta, kao i izjavu odgovornog projektanta predmetnog projekta, kojom se potvrđuje usklađenost sa propisima i pravilima struke, kao i merama za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat, u slučaju da se kao prilog idejnom projektu izrađuju elaborati i studije iz člana 49. ovog pravilnika.

Član 45

Tekstualna dokumentacija idejnog projekta, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno vrste radova koji se izvode, sadrži tehnički opis sa opštim podacima o objektu, odnosno vrsti radova, izbor i opis predviđenih materijala, instalacija i opreme, popis predviđenih radova i dr.

Tehnički opis, u slučaju rekonstrukcije, odnosno sanacije objekta, između ostalog sadrži procenu stabilnosti i nosivosti konstrukcije postojećeg objekta, kojim se utvrđuje mogućnost izvođenja projektovanih radova.

Član 46

Numerička dokumentacija idejnog projekta, u zavisnosti od vrste i klase objekta sadrži: tabelarne prikaze površina objekta po prostorima i etažama, opšte proračune konstrukcije, instalacija i opreme, procenu potrošnje i dr.

Član 47

Grafička dokumentacija u idejnom projektu za zgrade, u zavisnosti od vrste i klase objekta, odnosno vrste radova koji se izvode sadrži crteže i grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) u projektu arhitekture: situacioni plan (1:500-1:200) na geodetskoj podlozi, osnovu temelja, osnove svih etaža sa upisanim merama i relativnim visinskim kotama, osnovu krova, dva karakteristična, međusobno upravna preseka i izglede objekta (1:200-1:100);

2) u projektu konstrukcija i drugim građevinskim projektima: dispoziciju, konstruktivni sistem, plan pozicija i dimenzije ključnih konstruktivnih elemenata, osnove, karakteristične preseke;

3) u projektima instalacija: osnovne šeme rasporeda instalacija, opreme i postrojenja, sa prikazom njihove međusobne veze kao i prikaz njihovog priključivanja na infrastrukturu.

U slučaju izvođenja radova na postojećim objektima grafička dokumentacija sadrži crteže prostora obuhvaćenog radovima, na kojima su uporedno prikazane promene na postojećem objektu i novoprojektovano stanje (ruši se - zida se).

Grafički prilozi idejnog projekta se, po pravilu, izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Geodetsku podlogu idejnog projekta čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izrađen od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Član 48

Idejni projekat, odnosno delovi idejnog projekta za inženjerske objekte imaju sadržaj i obim, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući idejnom projektu za zgrade.

Izuzetno od člana 47. stav 4. ovog pravilnika, idejni projekat za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, može se izraditi i na katastarskom planu integrisanom sa izvodom iz katastra vodova, bez obaveze izrade topografskog snimka od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Grafička dokumentacija idejnog projekta za linijske infrastrukturne objekte sadrži grafičke priloge po pravilu u razmeri 1:2500-1:1000.

3.3. Elaborati i studije uz idejni projekat

Član 49

U slučaju da su na objektu predviđeni radovi, kojima se utiče na osnovne zahteve za objekat, kao prilog idejnom projektu se izrađuju i odgovarajući elaborati i studije kojima se propisuju mere za ispunjenje tih osnovnih zahteva (npr. u slučaju energetske sanacije - kada je neophodna izrada elaborata energetske efikasnosti, u slučaju rekonstrukcije objekta kojom se utiče na osnovni zahtev "zaštita od požara" - kada je neophodna izrada elaborata zaštite od požara i dr.).

4. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

4.1. Glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu

Član 50

Glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, pored osnovnog sadržaja iz Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i:

1) odluku o određivanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) izjave ovlašćenih lica o predviđenim merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

4) kopije dobijenih saglasnosti, ako su propisane Zakonom;

5) sažeti tehnički opis postojećeg i predviđenog stanja, objekta, instalacija i opreme, potpisan i overen pečatom od strane glavnog projektanta.

Član 51

Izjavama ovlašćenih lica se u Glavnoj svesci projekta za građevinsku dozvolu potvrđuje se da su elaboratima propisane sve neophodne mere za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat.

U projektu za građevinsku dozvolu, u zavisnosti od vrste i klase objekta, podnosi se:

1) izjava o geomehaničkim karakteristikama tla na kome se gradi objekat i uslovima za temeljenje objekta, od strane ovlašćenog lica koje je izradilo elaborat geomehaničkih istražnih radova, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

2) izjava o predviđenim merama zaštite od požara od strane ovlašćenog lica koje je izradilo elaborat zaštite od požara, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

3) izjava o predviđenim merama za postizanje propisanih energetskih svojstava zgrade od strane ovlašćenog lica koje je izradilo elaborat energetske efikasnosti, iz Priloga 6. ovog pravilnika;

4) izjava o predviđenim merama u cilju sprečavanja, smanjenja ili mogućeg otklanjanja značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu od strane ovlašćenog lica koje je izradilo studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ukoliko je utvrđena potreba procene uticaja na životnu sredinu, iz Priloga 6. ovog pravilnika.

4.2. Sadržina projekta za građevinsku dozvolu

Član 52

Projekat za građevinsku dozvolu, u zavisnosti od vrste i kategorije objekta, čine:

1) za objekte kategorije "A": projekat arhitekture sa izjavom odgovornog projektanta da objekat ima odgovarajuću nosivost i stabilnost;

2) za objekte kategorije "B": projekat arhitekture i projekat konstrukcije objekta, kao i tehnički opisi svih instalacija;

3) za objekte kategorije "V": projekat arhitekture i projekat konstrukcije, projekte instalacija kao i projekte svih oblasti koji su relevantni za predmetni objekat i ispunjenje bitnih zahteva za objekat;

4) za objekte kategorije "G": projekti odgovarajućih oblasti koji su relevantni za predmetni objekat.

Član 53

Opštu dokumentaciju delova projekta za građevinsku dozvolu čini obavezni sadržaj utvrđen članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o određivanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta, iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjavu odgovornog projektanta predmetnog projekta kojom se potvrđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima, propisima, pravilima struke i merama za obezbeđenje ispunjenosti osnovnih zahteva za objekat, propisanih elaboratima i studijama, iz Priloga 4. ovog pravilnika.

Za izradu tehničkih opisa instalacija u projektu za građevinsku dozvolu za objekte kategorije B, izdaje se rešenje o imenovanju odgovornog projektanta instalacija i sa izjavom iz stava 1. ovog člana prilaže opštoj dokumentaciji projekta arhitekture.

Član 54

Tekstualna dokumentacija projekta za građevinsku dozvolu za zgrade, u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži tehnički opis sa:

1) opštim podacima o lokaciji objekta;

2) opis klimatskih uslova i zona seizmičnosti, i drugih uslova lokacije objekta;

3) opisom izvršenih prethodnih istraživanja;

4) opisom usklađenosti sa lokacijskim uslovima;

5) oblikovnim, programskim i funkcionalnim karakteristikama objekta;

6) podacima o konstrukciji objekta, uslovima fundiranja i izborom konstruktivnog sistema;

7) opisom predviđenih materijala;

8) podacima o projektovanim unutrašnjim i spoljašnjim instalacijama i opremi, kao i definisanjem ukupne potrošnje;

9) opisom etapnosti i faznosti građenja;

10) opisom mera za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i dr.

Tehnički opis, u slučaju dogradnje objekta (uključujući i nadziđivanje), između ostalog sadrži procenu stabilnosti i nosivosti konstrukcije postojećeg objekta, kojim se utvrđuje mogućnost izvođenja projektovanih radova.

Tehnički opis instalacija u projektu za građevinsku dozvolu, za objekte kategorije B, prilaže se u tekstualnoj dokumentaciji projekta arhitekture.

Tehnički opis u projektu arhitekture za objekte kategorije A mora da sadrži i opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu, odnosno, ukoliko objekat nije priknjučen na komunalnu infrastrukturu, način snabdevanja vodom i način evakuacije otpadnih voda, kao način snabdevanja električnom energijom.

Član 55

Numerička dokumentacija projekta za građevinsku dozvolu za zgrade, u zavisnosti od vrste i klase objekta sadrži:

1) tabelarne prikaze površina objekta po prostorima i etažama, sa prikazom namena;

2) opšti proračun konstrukcije kao i proračun glavnih nosećih elemenata konstrukcije i fundamenata sa dimenzionisanjem;

3) proračune sa obzirom na vrstu instalacija i opreme i u cilju sagledavanja potreba objekta, procenu potrošnje;

4) procenjenu vrednost projektovanih radova i dr.

Član 56

Grafička dokumentacija u projektu za građevinsku dozvolu za zgrade, sadrži crteže i grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) u projektu arhitekture: situacioni plan (1:500-1:200) na geodetskoj podlozi, osnovu temelja, osnove svih etaža sa upisanim merama i relativnim visinskim kotama, osnovu krova, dva karakteristična, međusobno upravna preseka i druge karakteristične preseke, izglede objekta (1:200-1:100);

2) u projektu konstrukcija i drugim građevinskim projektima: dispoziciju, konstruktivni sistem, plan pozicija i dimenzije ključnih konstruktivnih elemenata, osnove, karakteristične preseke, karakteristične detalje i šeme;

3) u projektima instalacija: osnovne šeme rasporeda instalacija, opreme i postrojenja, sa prikazom njihove međusobne veze kao i prikaz njihovog priključivanja na infrastrukturu, sa mestom priključenja na objektu i mestom priključenja na postojeću infrastrukturu u okviru parcele;

4) u projektu tehnologije: dispozicioni prikazi sa elementima koji utiču na ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

5) u projektu spoljnog uređenja: situaciono nivelacioni plan (1:500-1:200), osnovu uređenja zemljišta i dva karakteristična, međusobno upravna preseka, kada je teren u nagibu.

Grafički prilozi projekta za građevinsku dozvolu se izrađuju u razmeri koja je navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i namene objekta.

Geodetsku podlogu projekta za građevinsku dozvolu čini topografski snimak predmetne lokacije integrisan sa katastarskim planom i izvodom iz katastra vodova, izrađen od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Član 57

Projekat za građevinsku dozvolu, odnosno delovi projekta za građevinsku dozvolu, za inženjerske objekte imaju sadržaj i obim, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući projektu za građevinsku dozvolu za zgrade.

Izuzetno od člana 56. stav 3. ovog pravilnika, projekat za građevinsku dozvolu za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, može se izraditi i na katastarskom planu integrisanom sa izvodom iz katastra vodova, bez obaveze izrade topografskog snimka od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.

Grafička dokumentacija u projektu za građevinsku dozvolu za linijske infrastrukturne objekte sadrži crteže i grafičke priloge po pravilu u razmeri 1:1000-1:250.

4.3. Elaborati i studije uz projekat za građevinsku dozvolu

Član 58

Projektu za građevinsku dozvolu, zavisno od vrste i klase objekta, prilažu se:

1) elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje, izrađen prema propisima o geološkim istraživanjima;

2) elaborat zaštite od požara, kojim se utvrđuju mere za zaštitu od požara, čiji je sadržaj određen u skladu sa Prilogom 11. ovog pravilnika, ukoliko je za objekat propisana izrada glavnog projekta zaštite od požara i pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara;

3) elaborat energetske efikasnosti, za zgrade za koje je propisano utvrđivanje energetskih svojstava, izrađen prema propisima o energetskoj efikasnosti zgrada;

4) studija o proceni uticaja na životnu sredinu, ukoliko je utvrđena potreba procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast.

Projektu za građevinsku dozvolu, zavisno od vrste i klase objekta, se prema potrebi prilažu i drugi elaborati i studije kojima se dokazuje ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, izrađeni u skladu sa propisima.

Elaborati i studije iz st. 1. i 2. ovog člana ne podležu tehničkoj kontroli, već tehnička kontrola samo proverava primenu mera predviđenih elaboratima i studijama u projektima.

4.4. Izmena projekta za građevinsku dozvolu

Član 59

U slučaju kada je nakon izdavanja građevinske dozvole došlo do izmena u projektu zbog kojih je potrebno pristupiti izmeni građevinske dozvole izrađuje se novi - izmenjeni projekat za građevinsku dozvolu, ili se predviđene izmene prikazuju u separatu izmena projekta za građevinsku dozvolu.

Glavna sveska separata izmena projekta za građevinsku dozvolu iz stava 1. ovog člana, osim osnovnog sadržaja iz Priloga 1. ovog pravilnika, sadrži i: odluku o određivanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika; izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za građevinsku dozvolu, iz Priloga 3. ovog pravilnika; izjave ovlašćenih lica o predviđenim merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, ukoliko se predviđenim izmenama utiče na osnovne zahteve za objekat, iz Priloga 6. ovog pravilnika, opis predviđenih izmena, kao i navode listova pojedinih delova projekta za građevinsku dozvolu koji se menjaju.

Separat izmena projekta za građevinsku dozvolu sadrži tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju, u skladu sa ovim pravilnikom, samo za predviđene izmene u odnosu na projekat za građevinsku dozvolu.

Separat izmena projekta za građevinsku, kao i izmenjeni projekat za građevinsku dozvolu, vezuje se jemstvenikom i overava pečatom i potpisom glavnog i odgovornih projektanata.

I u slučaju izrade novog - izmenjenog projekta za građevinsku dozvolu i u slučaju izrade separata izmena projekta za građevinsku dozvolu, izrađuje se izvod iz projekta, u svemu prema odredbama člana 33. ovog pravilnika.

4.5. Projekat rušenja objekta

Član 60

Za uklanjanje objekata, koje se vrši na osnovu dozvole o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, prema članu 168. Zakona, izrađuje se projekat rušenja.

Projekat rušenja iz stava 1. ovog člana ne sadrži glavnu svesku i za njega se ne izrađuje izvod iz projekta.

Opštu dokumentaciju projekta rušenja iz stava 1. ovog člana, čini: obavezni sadržaj utvrđen u članu 28. stav 1. ovog pravilnika, gde se u podtački 3) naslovne strane "vrsta tehničke dokumentacije" navodi - "projekat uklanjanja objekta"; rešenje o određivanju odgovornog projektanta i izjava odgovornog projektanta, kojom se potvrđuje usklađenost sa propisima i pravilima struke, kao i izdatim uslovima, ako se radi o objektu čijim bi rušenjem bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.).

Tekstualna dokumentacija projekta rušenja iz stava 1. ovog člana sadrži tehnički opis koji obuhvata: opis postojećeg stanja, opis planirane tehnologije uklanjanja objekata, mere i način obezbeđenja okolnih objekata i komunalne infrastrukture (elektro-mreža, vodovodna, kanalizaciona, telekomunikaciona i dr.), mere i način obezbeđenja prolaznika i saobraćaja, mere na uređenju zemljišta oko predmetnog objekta, uslove i mere za zaštitu susednih objekata i opis načina isključenja objekta koji se uklanja sa mreže komunalne i druge infrastrukture.

Numerička dokumentacija projekta rušenja iz stava 1. ovog člana sadrži neophodne proračune konstrukcije koja se ne ruši, odnosno kada je potrebna proveru nosivosti i stabilnosti elemenata konstrukcije kroz faze rušenja, proračun stabilnosti tla odnosno susednih objekata, ako uklanjanje objekta ili njegovog dela utiče na te objekte.

Grafička dokumentacija projekta rušenja iz stava 1. ovog člana sadrži situacioni plan sa prikazom objekta, odnosno dela objekta i infrastrukture planiranih za rušenje, kao i susednih objekata, dela objekta, infrastrukture i dr. koje treba zaštiti prilikom rušenja, dispozicione crteže objekta, odnosno dela objekta predviđenog za rušenje, crteže sa prikazom tehnologije rušenja, crteže organizacije gradilišta i dr.

Projekat rušenja iz stava 1. ovog člana podleže tehničkoj kontroli.

5. Projekat za izvođenje (PZI)

5.1. Glavna sveska projekta za izvođenje

Član 61

Glavna sveska projekta za izvođenje osim osnovnog sadržaja iz Priloga 1. ovog pravilnika sadrži i:

1) odluku o određivanju glavnog projektanta potpisanu od strane investitora, iz Priloga 8. ovog pravilnika;

2) izjavu glavnog projektanta kojom se potvrđuje međusobna usaglašenost delova projekta za izvođenje, iz Priloga 3. ovog pravilnika;

3) situacioni plan sa elementima za obeležavanje objekta u odgovarajućoj razmeri.

Ukoliko se projekat za izvođenje izrađuje u fazama, svaka faza potvrđuje se izjavom iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

5.2. Sadržina projekta za izvođenje

Član 62

Projekat za izvođenje se izrađuje na osnovu projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta za rekonstrukciju objekta.

Projekat za izvođenje sadrži detaljnija tehnička rešenja u kojima se razrađuje projekat za građevinsku dozvolu, odnosno idejni projekat za rekonstrukciju objekta, a u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i druge delove projekta koji nisu predmet projekta za građevinsku dozvolu, a neophodni su za izvođenje radova.

U projektima, odnosno delovima projekta za izvođenje koriste se elementi (npr. crteži, proračuni, analize) projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta za rekonstrukciju objekta, ili se na njih samo poziva, pri čemu se označava u kom delu projekta za građevinsku dozvolu se ovi elementi nalaze.

Sastavni deo projekta za izvođenje mogu biti i tehnološke šeme, kataloški i radionički crteži, ako je to potrebno za izvođenje radova, ali ih u tom slučaju mora potpisati i overiti pečatom odgovorni projektant predmetnog projekta, pri čemu se jasno označava kom projektu pripadaju.

Za uklanjanje objekta iz člana 60. ovog pravilnika nije obavezna izrada projekta za izvođenje.

Član 63

Opšta dokumentacija projekta za izvođenje sadrži delove opšte dokumentacije utvrđene članom 28. ovog pravilnika, iz Priloga 9. ovog pravilnika, rešenje o određivanju odgovornog projektanta predmetnog dela projekta, iz Priloga 8. ovog pravilnika, kao i izjavu odgovornog projektanta predmetnog projekta, kojom se potvrđuje usklađenost sa građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima, pravilima struke i merama za obezbeđenje ispunjenosti osnovnih zahteva za objekat, propisanih elaboratima i studijama, iz Priloga 4. ovog pravilnika.

Ukoliko se projekat za izvođenje izrađuje u fazama, svaka faza se potvrđuje izjavom iz stava 1. ovog člana.

Član 64

Tekstualna dokumentacija projekta za izvođenje za zgrade, zavisno od vrste i klase objekta, sadrži tehnički opis sa dodatnim podacima u odnosu na one koji su već definisani projektom za građevinsku dozvolu, a koji se odnose na: tehničke karakteristike građevinskih materijala i opreme predviđenih za ugradnju i zahteve u pogledu tih materijala i opreme, opis mesta i načina njihove ugradnje, opis izabranog konstruktivnog sistema, opis metodologija radova na izvođenju fundiranja i konstrukcije, opis neophodnih ispitivanja i merenja, kao i drugi neophodni podaci vezani za izvođenje radova.

Član 65

Numerička dokumentacija projekta za izvođenje za zgrade, zavisno od vrste i klase objekta sadrži: detaljne proračune konstrukcije i konstrukcijskih detalja, dimenzionisanje i izbor instalacija i opreme sa definisanim neophodnim karakteristikama i potrošnjom energije i dr.

U slučaju da projekat za izvođenje sadrži i specifikacije materijala i opreme, predmere radova i druge slične priloge, oni se prilažu numeričkoj dokumentaciji.

Član 66

Grafička dokumentacija projekta za izvođenje za zgrade, zavisno od vrste i klase objekta, sadrži crteže i detalje neophodne za građenje objekta, odnosno izvođenje radova, kao što su:

1) crteže, šeme i detalje građevinskih, zanatskih i instalacionih radova;

2) zbirne crteže (sinhron-planove) instalacija i opreme;

3) crteže, šeme i detalje sa uputstvima za ugradnju elemenata i opreme;

4) tehnološke šeme;

5) crteže i detalje tehnologije gradnje;

6) crteže i detalje temelja i konstrukcije, sa detaljima oplate i armature, detaljima spojeva, dilatacija i oslonaca, detaljima prodora kroz konstruktivne elemente i dr.;

7) crteže i detalje izolacija;

8) crteže i detalje kojima se obezbeđuju mere za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

9) šeme i prikaze faznosti gradnje;

10) crteže i detalje priključnih vodova;

11) druge potrebne crteže i prikaze.

Grafička dokumentacija u projektu pripremnih radova sadrži naročito crteže površina i zapremina iskopa sa prikazom mera obezbeđenja temeljne jame.

Grafička dokumentacija projekta za izvođenje izrađuje se u razmeri koja je odgovarajuća za građenje objekta odnosno izvođenje radova.

Član 67

Projekat za izvođenje, odnosno delovi projekta za izvođenje za inženjerske objekte imaju sadržaj i obim, prema pravilima struke, na nivou koji je odgovarajući projektu za izvođenje za zgrade.

5.3. Elaborati i studije uz projekat za izvođenje

Član 68

Projektu za izvođenje se prilaže plan preventivnih mera, koji se izrađuje u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

5.4. Usklađenost projekta za izvođenje sa glavnim projektom zaštite od požara

Član 69

Projekat za izvođenje mora biti usaglašen sa glavnim projektom zaštite od požara, izrađenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite od požara.

6. Projekat izvedenog objekta (PIO)

6.1. Glavna sveska projekta izvedenog objekta

Član 70

U slučaju da prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, nije došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, ne izrađuje se glavna sveska projekta izvedenog objekta, već se glavnoj svesci projekta za izvođenje prilaže izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova, kojom se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju.

U slučaju da je prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, koje nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, izrađuje se glavna sveska projekta izvedenog objekta koja, osim sadržaja iz člana 61. ovog pravilnika, sadrži i detaljni opis svih nastalih izmena tokom građenja objekta.

Član 71

Glavnoj svesci izvedenog objekta se obavezno prilaže i:

1) obrazloženje usklađenosti izvedenog objekta sa izdatom građevinskom dozvolom;

2) opis eventualnih odstupanja izvedenog objekta u odnosu na projekat za građevinsku dozvolu, koji sadrži i navode listova pojedinih delova projekta gde su te izmene vidljive, ukoliko ova odstupanja ne predstavljaju izmene u smislu člana 142. stav 2. Zakona koje iziskuju izmenu građevinske dozvole.

6.2. Sadržina projekta izvedenog objekta

Član 72

U slučaju da prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova nije došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, investitor, vršilac stručnog nadzora i odgovorni izvođač radova overavaju, pečatom i potpisom, naslovne strane delova projekta za izvođenje, čime se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju, a projekat za izvođenje se smatra projektom izvedenog objekta.

U slučaju da je prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova, došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, koje nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, projekti, odnosno delovi projekta izvedenog objekta se izrađuje kao novi, ili kao dopunjeni projekat za izvođenje, sa izmenama ili dopunama do kojih je došlo tokom gradnje.

Iz projekata izvedenog objekta se moraju jasno videti sva eventualna odstupanja izvedenih radova od projekta za izvođenje.

Član 73

Grafička dokumentacija projekta izvedenog objekta se izrađuje kao nova, ili kao dopunjeni projekat za izvođenje, sa izmenama i dopunama do kojih je došlo tokom gradnje.

Ako se izmene unose u grafičku dokumentaciju projekta za izvođenje, iznad oznake "PZI" dodaje se oznaka "PIO", u svim crtežima.

Član 74

Za objekte kategorije "A", za koje izrada projekta za izvođenje nije obavezna, umesto projekta izvedenog objekta može se priložiti i geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi.

Član 75

Sastavni deo ovog pravilnika čine i prilozi koji su odštampani uz ovaj pravilnik i to:

1) Prilog 1: Osnovni sadržaj glavne sveske;

2) Prilog 2: Naslovna strana izvoda iz projekta;

3) Prilog 3: Izjava glavnog projektanta iz glavne sveske projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, odnosno projekta za izvođenje;

4) Prilog 4: Izjava odgovornog projektanta iz delova projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, odnosno projekta za izvođenje;

5) Prilog 5: Izjava vršioca tehničke kontrole, sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole, iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;

6) Prilog 6: Izjava ovlašćenih lica o predviđenim merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat iz glavne sveske projekta za građevinsku dozvolu;

7) Prilog 7: Izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i izvođača radova, iz glavne sveske projekta izvedenog objekta;

8) Prilog 8: Odluka o imenovanju glavnog projektanta i rešenje o imenovanju odgovornih projektanata;

9) Prilog 9: Opšta dokumentacija iz člana 28. ovog pravilnika;

10) Prilog 10: Posebni sadržaji idejnog rešenja u vezi sa priključenjem na javni put, odnosno za objekte za koje se pribavljaju vodni uslovi;

11) Prilog 11: Posebni sadržaji idejnog rešenja za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje je propisana obaveza izdavanja odobrenja za bezbedno postavljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i eksplozija i sadržaj elaborata zaštite od požara;

12) Prilog 12: Forma tehničke dokumentacije i elektronsko potpisivanje, za potrebe objedinjene procedure.

IV TEHNIČKA KONTROLA PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Član 76

Tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu podležu projekti, odnosno delovi projekta za građevinsku dozvolu.

Tehničkoj kontroli ne podležu tehnički opisi instalacija, priloženi tekstualnoj dokumentaciji projekta arhitekture za objekte kategorije "B".

Elaborati i studije kojima se utvrđuju mere za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i prilažu se uz projekat za građevinsku dozvolu ne podležu tehničkoj kontroli.

Član 77

Tehničkom kontrolom projekta za građevinsku dozvolu proverava se, naročito:

1) da li je projekat za građevinsku dozvolu urađen u skladu sa lokacijskim uslovima;

2) da li je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da li je izrađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta;

3) da li projekat za građevinsku dozvolu ima sve neophodne delove utvrđene odredbama ovog pravilnika;

4) da li su u projektu za građevinsku dozvolu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu, kao i da li su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci;

5) da li su projektom za građevinsku dozvolu obezbeđene tehničke mere za ispunjenje osnovnih zahteva za predmetni objekat i dr.

Član 78

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za građenje objekata iz člana 133. stav 2. Zakona, obuhvata i proveru da li je postupljeno po zahtevima komisije koja je izvršila stručnu kontrolu generalnog i idejnog projekta (reviziona komisija).

Ako je reviziona komisija, čiji se izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli idejnog projekta prilaže uz projekat za građevinsku dozvolu, ukazala na određene nedostatke u idejnom projektu i utvrdila zahteve po kojima je projektant obavezan da postupi u projektu za građevinsku dozvolu, vršilac tehničke kontrole u svom izveštaju, koji dostavlja investitoru, posebno konstatuje da li je postupljeno po zahtevima komisije.

Član 79

Izveštaj o tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu sadrži naročito:

1) podatke o investitoru;

2) naziv i lokaciju objekta;

3) naziv projekta za građevinsku dozvolu ili dela projekta za građevinsku dozvolu koji je predmet tehničke kontrole;

4) podatke o preduzetniku odnosno pravnom licu koje je izradilo projekat ili deo projekta za građevinsku dozvolu koji je predmet tehničke kontrole;

5) ime, prezime i broj licence glavnog projektanta projekta za građevinsku dozvolu i odgovornog projektanta dela projekta za građevinsku dozvolu;

6) osnovne opise i sadržaj svih delova projekta za građevinsku dozvolu;

7) osnovne podatke o objektu;

8) podatke o preduzetniku odnosno pravnom licu, koje je vrši tehničku kontrolu;

9) ime, prezime i broj licence vršilaca tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu odnosno njegovog dela;

10) datum tehničke kontrole;

11) podatak da je tehnička kontrola izvršena u svemu prema odredbama ovog pravilnika;

12) zaključak sa merama koje investitor treba da preduzme radi otklanjanja nepravilnosti utvrđenih tehničkom kontrolom, ukoliko su nepravilnosti utvrđene.

Član 80

Po otklanjanju svih primedaba vršilaca tehničke kontrole, zastupnik pravnog lica koje je vršilo tehničku kontrolu, odnosno preduzetnik, sačinjava konačan izveštaj o izvršenoj kontroli u kojem se konstatuje da na projekat za građevinsku dozvolu nema primedaba, odnosno da su u svim delovima projekta otklonjeni uočeni nedostaci i dostavlja ga investitoru.

Izveštaj o izvršenoj kontroli potpisuju vršioci tehničke kontrole pojedinih delova projekata, kao i zastupnik pravnog lica koje je vršilo tehničku kontrolu, odnosno preduzetnik.

Član 81

Rezime izveštaja o tehničkoj kontroli sa potvrdom o tehničkoj ispravnosti projektne dokumentacije prilaže se u izvodu iz projekta za građevinsku dozvolu, kao sastavni deo izjave vršioca tehničke kontrole.

Član 82

Vršilac tehničke kontrole pojedinog dela projekta za građevinsku dozvolu potvrđuje ispravnost tog dela projekta tako što, na posebnoj stranici, koja u elektronskom dokumentu sledi nakon naslovne strane tog dela projekta, daje izjavu sadržine: "Projekat se prihvata", uz navođenje podataka o pravnom licu, odnosno preduzetniku koji je izvršio tehničku kontrolu tog dela projekta i datumu vršenja tehničke kontrole.

Izjava iz stava 1. ovog člana overava se i elektronski potpisuje na način propisan u Prilogu 12. ovog pravilnika.

Član 83

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu izrađenog po propisima drugih zemalja, vrši se na primerku projekta koji je preveden na srpski jezik (stručni prevod).

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 84

Glavni projekat izrađen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US i 98/13 - US) i ranije važećih zakona kojima se uređuje planiranje i izgradnja, može se koristiti kao:

1) projekat za građevinsku dozvolu, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta za građevinsku dozvolu iz člana 50. ovog pravilnika i izvoda iz projekta za građevinsku dozvolu iz člana 33. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, ako se zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnese nadležnom organu najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

2) idejni projekat za objekte iz čl. 145. i 147. Zakona, uz obaveznu izradu glavne sveske idejnog projekta, u skladu sa članom 42. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja rešenja u skladu sa članom 145. Zakona, odnosno privremene građevinske dozvole, ako se zahtev za izdavanje tog rešenja, odnosno privremene građevinske dozvole podnese nadležnom organu najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

3) projekat za izvođenje, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta za izvođenje, u skladu sa članom 61. ovog pravilnika, za potrebe izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova, ako se prijava radova nadležnom organu izvrši najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

4) projekat izvedenog objekta, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta izvedenog objekta, u skladu sa čl. 61. i 71. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja upotrebne dozvole, uz shodnu primenu čl. 70-74. ovog pravilnika.

Glavna sveska, koja se izrađuje u slučajevima iz stava 1. ovog člana, ne mora biti overena potpisom i licencnim pečatom od strane svih odgovornih projektanata, već se u njoj obavezno navode samo podaci o odgovornim projektantima, propisani u Prilogu 1. ovog pravilnika.

Član 85

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 i 67/17).

Član 86

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-12, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE