Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 159/2020 i 46/2022)

 

Uvodna odredba

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja Registra Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije (u daljem tekstu: Registar NOKS) kao i druga pitanja od značaja za vođenje Registra NOKS-a.

Vođenje Registra NOKS-a

Član 2

Registar NOKS-a vodi Agencija za kvalifikacije (u daljem tekstu: Agencija) u elektronskom obliku, u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete (u daljem: tekstu JISP), u skladu sa zakonom.

Podaci iz Registra NOKS-a su otvoreni i dostupni preko zvanične internet stranice Agencije, koja se vodi dvojezično - na srpskom i engleskom jeziku.

Podatke o ustanovama obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskim ustanovama, planovima i programima nastave i učenja i akreditovanim studijskim programima, Registar NOKS u elektronskom obliku preuzima iz JISP-a.

Identifikacione podatke o JPOA i poslodavcima kod kojih JPOA obavlja praktični deo programa, Registar NOKS-a u elektronskom obliku preuzima od Republičkog zavoda za statistiku.

Sadržina Registra NOKS-a

Član 3

Registar NOKS-a se sastoji se od tri Podregistra:

1) Podregistra nacionalnih kvalifikacija;

2) Podregistra standarda kvalifikacija;

3) Podregistra javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih sa poslodavcima kod kojih se obavlja praktičan rad (u daljem tekstu: Podregistar JPOA).

Podregistar nacionalnih kvalifikacija

Član 4

Podregistar nacionalnih kvalifikacija se uspostavlja za potrebe upravljanja podacima o kvalifikacijama, razvrstanim prema nivou i vrsti, u skladu sa podzakonskim aktom kojim je uređen sistem prema kome se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u NOKS-u (u daljem tekstu: KLASNOKS).

U Podregistar nacionalnih kvalifikacija upisuju se sve nove kvalifikacije nastale od dana početka primene ovog pravilnika, kao i kvalifikacije koje mogu da se steknu u sistemu obrazovanja koje su utvrđene do početka primene ovog pravilnika, odnosno do uspostavljanja Registra NOKS-a, i to:

1) za nivo 1 NOKS, kvalifikacije koje se stiču završavanjem osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja odraslih i osnovnog muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja i vaspitanja;

2) za nivo 2 NOKS kvalifikacije koje se stiču stručnim osposobljavanjem, u trajanju do jedne godine, obrazovanjem za rad u trajanju do dve godine, počev od Odluke o utvrđivanju osnovnih obrazovnih profila prvog, drugog, trećeg i četvrtog stepena stručne spreme ("Službeni glasnik SRS", broj 5/87), odnosno neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od 120-360 sati obuke;

3) za nivoe 3 do 5 NOKS, kvalifikacije koje se stiču srednjim obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju i specijalističko i majstorsko obrazovanje u trajanju od jedne do dve godine na obrazovnim profilima koji se realizuju u srednjim školama počev od Odluke o utvrđivanju osnovnih obrazovnih profila prvog, drugog, trećeg i četvrtog stepena stručne spreme ("Službeni glasnik SRS", broj 5/87);

4) za nivoe 6.1 do 8 NOKS, kvalifikacije koje se stiču prema propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine.

Podaci o kvalifikaciji

Član 5

Podregistar nacionalnih kvalifikacija sadrži sledeće podatke o kvalifikaciji:

1) naziv kvalifikacije;

2) šifra kvalifikacije utvrđenu u skladu sa pravilnikom kojim je propisan KLASNOKS;

3) verzija kvalifikacije i nazivi prethodnih verzija kvalifikacije;

4) status kvalifikacije - aktivna ili arhivirana;

5) standard kvalifikacije, ukoliko postoji;

6) podsektor ISCED 13-F prema KLASNOKS-u;

7) nivo kvalifikacije u NOKS-u i evropskom okviru kvalifikacija (u daljem tekstu: EOK) i okviru kvalifikacija evropskog prostora visokog obrazovanja (u daljem tekstu: EPVO);

8) vrsta kvalifikacije;

9) oblici učenja/način sticanja kvalifikacije (formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje, priznavanje prethodnog učenja);

10) obim kvalifikacije iskazan u kreditnim bodovima, odnosno godinama/satima trajanja ukoliko nije propisano da se iskazuje u kreditnim bodovima;

11) opšti opis kvalifikacije;

12) naziv i adresa veb stranice organizacije nadležne za izdavanje javne isprave iz registra ustanova i akreditovanih visokoškolskih ustanova iz JISP-a i Podregistra JPOA;

13) veza sa veb stranicom akta kojim je usvojena kvalifikacija na Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije (u daljem tekstu: PIS);

14) naziv i adresa veb stranice programa obrazovanja na kojima se stiče kvalifikacija iz registra akreditovanih studijskih programa, odnosno registra planova i programa nastave i učenja iz JISP-a, odnosno Podregistra JPOA;

15) adresa veb stranice kvalifikacije u Registru NOKS-a.

Upis u Podregistar nacionalnih kvalifikacija

Član 6

Opšte i stručne kvalifikacije nivoa od 1 do 5 NOKS-a Agencija upisuje u Podregistar nacionalnih kvalifikacija u roku od osam dana od dana prijema akta ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) o usvajanju standarda kvalifikacije.

Akademske i strukovne kvalifikacije nivoa od 6.1 do 8 NOKS-a akreditovane u skladu sa zakonom koji uređuje visoko obrazovanje, Agencija upisuje u Podregistar nacionalnih kvalifikacija po dobijanju obaveštenja o akreditaciji od Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, u skladu sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon).

Podatke o kvalifikacijama iz st. 1. i 2. ovog člana, Ministarstvo, odnosno Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju dostavlja Agenciji i u elektronskom obliku, u skladu sa članom 5. ovog pravilnika.

Kvalifikaciji koja zamenjuje postojeću kvalifikaciju dodeljuje se ista šifra i oznaka broja verzije sa prvim sledećim rednim brojem verzije, u skladu sa pravilnikom kojim je propisan KLASNOKS.

Arhiva Podregistra nacionalnih kvalifikacija

Član 7

Kvalifikacija koje bude zamenjena novom kvalifikacijom, odnosno koja se stavi van snage, a ne bude zamenjena novom kvalifikacijom, zadržava šifru i broj verzije postojeće kvalifikacije i prebacuju se u arhivu Podregistra nacionalnih kvalifikacija.

Podaci iz arhive Podregistra nacionalnih kvalifikacija javno su dostupni u elektronskom obliku u okviru Registra NOKS-a.

Za kvalifikacije utvrđene pre kvalifikacija iz člana 4. stav 2. tač. 1)-4) ovog pravilnika, za koje je u skladu sa članom 49. Zakona utvrđena ekvivalencija nivoa NOKS-a, u arhivu su upisani podaci o:

1) nazivu kvalifikacije;

2) šifri kvalifikacije;

3) verziji kvalifikacije, ukoliko postoji;

4) vrsti obrazovne ustanove na kojoj se sticala kvalifikacija;

5) obimu kvalifikacije iskazanim u godinama/satima trajanja obrazovnog programa za sticanje kvalifikacije.

Uz naziv kvalifikacija iz stava 1. tačka 1) ovog člana nivoa 6.1 do 8, dodaje se znak "*" koji služi za razlikovanje kvalifikacija utvrđenih prema propisima koji se primenjuju pre i posle 10. septembra 2005. godine.

Izvod iz Podregistra nacionalnih kvalifikacija

Član 8

Za potrebe vođenja evidencija o vrsti i nivou kvalifikacije, odnosno obrazovanja lica u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Republičkom zavodu za statistiku, Agencija najkasnije do 1. aprila tekuće godine, objavljuje na svojoj zvaničnoj veb stranici izvod iz Podregistra nacionalnih kvalifikacija (u daljem tekstu: Lista kvalifikacija).

Lista kvalifikacija iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o nazivu i šifri kvalifikacije za sve aktivne i arhivirane kvalifikacije iz Podregistra nacionalnih kvalifikacija.

Lista kvalifikacija iz stava 1. ovog člana sadrži i podatak o šifri za lica koja nemaju osnovno obrazovanje.

Šifra iz stava 3. ovog člana sadrži 11 cifara kojima se označavaju četiri grupe podataka koje su međusobno odvojene tačkama, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sistem za razvrstavanje i šifriranje kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, tako da se sve cifre označavaju sa "0".

Podregistar standarda kvalifikacija

Član 9

Podregistar standarda kvalifikacije se uspostavlja za potrebe upravljanja podacima o standardima kvalifikacija.

Podregistar standarda kvalifikacija sadrži sledeće podatke o kvalifikaciji:

1) naziv kvalifikacije;

2) šifra kvalifikacije utvrđenu u skladu sa pravilnikom kojim je propisan KLASNOKS;

3) verzija standarda kvalifikacije i nazivi prethodnih verzija;

4) status standarda kvalifikacije - aktivan ili arhiviran;

5) podsektor ISCED 13-F prema KLASNOKS-u;

6) nivo kvalifikacije u NOKS-u, EOK-u i EPVO-u;

7) vrsta kvalifikacije;

8) obim kvalifikacije iskazan u kreditnim bodovima, odnosno godinama/satima trajanja ukoliko nije propisano da se iskazuje u kreditnim bodovima;

9) oblici učenja/način sticanja kvalifikacije (formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje, odnosno priznavanje prethodnog učenja);

10) preduslov za sticanje kvalifikacije;

11) dodatni preduslovi za sticanje kvalifikacije, ukoliko ih ima;

12) prohodnost u NOKS-u;

13) opšti opis kvalifikacije;

14) ishodi učenja;

15) način provere ostvarenosti ishoda učenja;

16) kvalifikacije realizatora programa kojim se stiče kvalifikacija;

17) naziv javne isprave o stečenoj kvalifikaciji;

18) naziv i adresa veb stranice organizacije nadležne za izdavanje javne isprave iz registra ustanova i akreditovanih visokoškolskih ustanova iz JISP-a i Podregistra JPOA;

19) naziv i adresa veb stranice programa obrazovanja na kojima se stiče kvalifikacija iz registra akreditovanih studijskih programa, odnosno registra planova i programa nastave i učenja iz JISP-a, odnosno Podregistra JPOA;

20) adresa veb stranice standarda kvalifikacije u Registru NOKS-a;

21) naziv i šifra standarda zanimanja sa kojima je kvalifikacija u vezi;

22) naziv i šifre zanimanja sa kojima je kvalifikacija u vezi, u skladu sa podzakonskim aktom kojim je uređen šifarnik zanimanja;

23) veza sa veb stranicom akta kojim je usvojena kvalifikacija na PIS-u;

24) datum stupanja na snagu standarda kvalifikacije;

25) datum stavljanja van snage standarda kvalifikacije.

Upis u Podregistar standarda kvalifikacija

Član 10

Standarde opštih, stručnih, akademskih i strukovnih kvalifikacija nivoa od 1 do 8 NOKS-a Agencija upisuje u Podregistar standarda kvalifikacija u roku od osam dana od dana prijema akta Ministarstva o usvajanju standarda kvalifikacije.

Podatke o standardima kvalifikacija iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo dostavlja Agenciji i u elektronskom obliku, u skladu sa članom 8. ovog pravilnika.

Standardu kvalifikacije koji zamenjuje postojeći standard kvalifikacije dodeljuje se ista šifra i oznaka broja verzije sa prvim sledećim rednim brojem verzije, u skladu sa pravilnikom kojim je propisan KLASNOKS.

Arhiva standarda kvalifikacija

Član 11

Standard kvalifikacije koji bude zamenjen (osavremenjen) novim standardom kvalifikacije, odnosno koji se stavi van snage, a ne bude zamenjen novim standardom kvalifikacije, zadržava postojeću šifru i broj verzije i prebacuje se u arhivu Podregistra standarda kvalifikacija.

Podaci iz arhiva Podregistra standarda kvalifikacija javno su dostupni u elektronskom obliku u okviru Registra NOKS-a.

Podregistar JPOA

Član 12

Podregistar JPOA uspostavlja se za potrebe upravljanja podacima o JPOA kojima su data ili oduzeta odobrenja, odobrenim aktivnostima obrazovanja odraslih i poslodavcima kod kojih JPOA realizuju praktičan rad.

Podregistar JPOA sadrži:

1) naziv JPOA;

2) šifra JPOA u Podregistru;

3) status JPOA - aktivan ili arhiviran, i datum arhiviranja;

4) vrstu aktivnosti obrazovanja odraslih za koju je JPOA dobio odobrenje;

5) opšte podatke o JPOA:

(1) matični/registarski broj;

(2) poreski identifikacioni broj;

(3) adresu sedišta;

(4) kontakt podatke - ime kontakt osobe, broj telefona, adresa internet stranice i adresa elektronske pošte;

(5) poreski identifikacioni broj;

6) podatke o programima za koje je JPOA dobio odobrenje:

(1) naziv programa;

(2) šifra programa;

(3) status programa - aktivan ili arhiviran, i datum arhiviranja;

(4) vrsta aktivnosti obrazovanja odraslih;

(5) podsektor ISCED 13F prema KLASNOKS-u;

(6) naziv javne isprave, uverenja, odnosno potvrde koja se izdaje za završetak programa;

(7) podatke iz Podregistra standarda kvalifikacija, ukoliko se programom stiče kvalifikacija, standard stručnih kompetencija, odnosno delimično ostvaren standard stručnih kompetencija;

(8) kratak opis programa;

(9) preduslovi za upis na program;

(10) posebni preduslovi za upis na program;

(11) trajanje programa (teorijski, praktični deo i ukupno);

(12) podatke o kvalifikacijama realizatora teorijskog i praktičnog dela obuke i stručnih saradnika;

(13) podatke o uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava i zapisnik prosvetnog inspektora o izvršenoj proveri ispunjenosti uslova;

(14) izdavalac, broj i datum izdavanja rešenja o odobrenju programa,;

(15) datum isteka odobrenja programa;

(16) izdavalac, broj, datum i razlog oduzimanja odobrenja programa;

(17) veb strana JPOA na kojoj se nalazi izveštaj o samovrednovanju;

(18) izveštaj o spoljašnjem vrednovanju kvaliteta;

7) podatke o poslodavcima kod kojih se realizuje praktični rad:

(1) naziv poslodavca;

(2) status poslodavca - aktivan ili arhiviran i datum arhiviranja;

(3) matični/registarski broj;

(4) poreski identifikacioni broj;

(5) adresu sedišta;

(6) kontakt podatke - broj telefona, internet stranicu i elektronsku adresu;

(7) naziv i registarski broj JPOA koji kod tog poslodavca obavlja praktični rad;

(8) naziv programa kod JPOA kod koga poslodavac realizuje praktični rad.

Upis u Podregistar JPOA

Član 13

Podatke o drugim organizacijama kojima su data ili oduzeta odobrenja za sticanje statusa JPOA, Agencija upisuje u Podregistar JPOA narednog dana od dana donošenja rešenja o odobrenju ili oduzimanju odobrenja.

Podatke o osnovnim i srednjim školama kojima su data ili oduzeta odobrenja za sticanje statusa JPOA, Agencija upisuje u Podregistar JPOA narednog dana od dana dostavljanja obaveštenja o odobrenju ili oduzimanju odobrenja od strane Ministarstva.

Podatke o poslodavcima kod kojih se realizuje praktični rad Agencija upisuje zajedno sa podacima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Podatke o osnovnim i srednjim školama iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo dostavlja Agenciji i u elektronskom obliku, u skladu sa članom 12. ovog pravilnika.

Dodeljivanje šifre JPOA i šifre programa JPOA

Član 14

JPOA koji prvi put dobije odobrenje za program, Agencija dodeljuje petocifrenu šifru pod kojom se vodi u Podregistru JPOA.

Agencija dodeljuje šifru programu JPOA koji je dobio odobrenje u skladu sa Zakonom.

Šifra programa se sastoji od 13 cifara, i to:

1) registarski broj JPOA koji sadrži pet cifara;

2) broj programa JPOA koji sadrži tri cifre;

3) vrsta aktivnosti obrazovanja odraslih koja sadrži jedan karakter - za neformalno obrazovanja odraslih kojima se stiču kompetencije i/ili kvalifikacije za obavljanje, usavršavanje ili promenu zanimanja, posla, radne funkcije ili radne operacije dodeljuje se cifra 1, za obrazovanja odraslih kojim se unapređuju znanja, veštine i sposobnosti, radi ličnog i profesionalnog razvoja i društveno odgovornog ponašanja, unapređivanja kvaliteta života, opšteg obrazovanja i kulture (neformalnim obrazovanjem i informalnim učenjem) dodeljuje se cifra 2, za karijerno vođenje i savetovanje dodeljuje se cifra 3 i za priznavanja prethodnog učenja dodeljuje se cifra 4;

4) podsektor ISCED 13-F prema KLASNOKS-u koji sadrži četiri cifre.

Arhiva Podregistra JPOA

Član 15

Programi za koje JPOA ne dobije novo odobrenje, odnosno za koje se oduzme odobrenje, zadržavaju šifru programa i prebacuju se u arhivu Podregistra JPOA.

JPOA koji nema nijedan aktivan program zadržava šifru JPOA i prebacuje se u arhivu Podregistra JPOA.

Poslodavci kod kojih se realizuje praktični rad kojima prestane ugovor sa JPOA, odnosno koji prestanu da realizuju praktični rad, prebacuju se u arhivu Podregistra JPOA.

Ažuriranje podataka u podregistrima

Član 16

Podaci iz čl. 5, 9. i 12. ovog pravilnika o ustanovama obrazovanja i vaspitanja, visokoškolskim ustanovama, JPOA kojima saglasnost daje Ministarstvo, planovima i programima nastave i učenja i akreditovanim studijskim programima ažuriraju se elektronskim putem preuzimanjem podataka iz odgovarajućeg registra JISP-a.

Podaci o poslodavcima kod kojih se realizuje praktični rad ažuriraju se elektronskim putem preuzimanjem podataka iz odgovarajuće baze podataka Republičkog zavoda za statistiku.

Promenu podataka o drugim organizacijama koje su stekle status JPOA, Agencija vrši u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o izmeni odobrenja.

Prelazne odredbe

Član 17

Podatke o nazivu i šifri kvalifikacije, preuzeće se u podregistar nacionalnih kvalifikacija iz izvoda iz baze kvalifikacija koju vodi Ministarstvo u skladu sa zakonom.

Izuzetno od člana 8. ovog pravilnika, do početka operativnog funkcionisanja elektronske platforme JISP-a i Registra NOKS-a, Ministarstvo objavljuje Listu kvalifikacija na osnovu izvoda iz baze kvalifikacija, na svojoj i veb stranici Agencije.

Podatke o kvalifikacijama, standardima kvalifikacija, JPOA i programima JPOA utvrđenim do stupanja na snagu ovog pravilnika, Agencija će uneti u odgovarajuće podregistre u roku od dve godine od dana početka operativnog funkcionisanja Registra NOKS-a i JISP-a.

Stupanje na snagu

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 46/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".