Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZNANJA I DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA USAVRŠAVANJEM ZNANJA LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se program usavršavanja znanja i druga pitanja u vezi sa usavršavanjem znanja zaposlenog koga poslodavac, u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, odredi za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu (u daljem tekstu: lice za bezbednost i zdravlje na radu).

Član 2

Cilj kontinuiranog stručnog usavršavanja znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu jeste unapređenje stručnih kompetencija za obavljanje poslova, unapređenje kvaliteta obavljanja poslova i upoznavanje sa efikasnim dobrim praksama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 3

Oblici u kojima se organizuje i sprovodi program stručnog usavršavanja mogu biti: predavanja, seminari, treninzi, radionice, okrugli stolovi, konferencije i sl.

Član 4

Stručnim usavršavanjem vrši se unapređenje znanja na osnovu Programa usavršavanja znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan u prilogu ovog pravilnika i koji čini njegov sastavni deo.

Član 5

Program je strukturisan u dve programske oblasti kojima je obuhvaćen određen broj tema, koje treba da budu fleksibilne, odnosno prilagodljive promenama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 6

Stručno usavršavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu sprovodi se prema Programu koji obuhvata sledeće programske oblasti/celine, i to:

1) Opšte i posebne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - novi propisi i primeri dobre prakse;

2) Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini - novi propisi i primeri dobre prakse.

Član 7

Organizator programa stručnog usavršavanja, učesniku izdaje potvrdu o učešću.

Učesnik usavršavanja je u obavezi da čuva potvrdu koju mu izda organizator programa.

Organizator čuva dokumentaciju o sprovedenom programu i izdatim potvrdama.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

 

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANJA LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Uvod

Ovim programom određuju se programske oblasti/celine kontinuiranog usavršavanja znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu (u daljem tekstu: usavršavanje).

Programom su definisani: ciljna grupa, ciljevi, očekivani ishodi programa usavršavanja, ključne tačke sadržaja i oblici i metode rada.

Svi gramatički oblici muškog roda upotrebljeni u ovom programu odnose se na osobe oba pola.

Programska oblast/celina:

1) Opšte i posebne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - novi propisi i primeri dobre prakse;

Cilj:

Doprinos kvalitetnijoj realizaciji programa stručnog usavršavanja putem unapređenja kompetencija lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Očekivani ishodi:

Obnavljanje i usavršavanje znanja i veština novinama iz oblasti koje spadaju u delokrug lica za bezbednost i zdravlje na radu, radi održavanja i unapređenja njihove stručnosti.

Sadržaj:

Pregled novih propisa: međunarodni pravni izvori i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.

Opšte mere bezbednosti i zdravlja na radu: objekti, prostorije i prostori namenjeni za rad; sredstva za rad; sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu; oznake za bezbednost i zdravlje na radu.

Posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu: prilikom izvođenja građevinskih radova; pri ručnom prenošenju tereta; pri korišćenju opreme za rad sa ekranom; usled rizika od eksplozivnih atmosfera; pri izlaganju hemijskim materijama, biološkim štetnostima, azbestu, vibracijama, buci, karcinogenima i mutagenima.

Ciljna grupa:

Lica za bezbednost i zdravlje na radu

Metode i tehnike:

Interaktivna predavanja, diskusija

Programska oblast/celina:

2)Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini - novi propisi i primeri dobre prakse;

Cilj:

Doprinos kvalitetnijoj realizaciji programa stručnog usavršavanja putem unapređenja kompetencija lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Očekivani ishodi:

Obnavljanje i usavršavanje znanja i veština novinama iz oblasti koje spadaju u delokrug lica za bezbednost i zdravlje na radu, radi održavanja i unapređenja njihove stručnosti.

Sadržaj:

Pregled novih propisa: međunarodni pravni izvori i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.

Način i postupak procene rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i Smernicama za procenu rizika EU ISBN (poseban naglasak na: prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini; procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti; utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika); Pregledi i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline u skladu sa Pravilnikom o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline i standardima koji su podloga za izvođenje pregleda i provera.

Ciljna grupa:

Lica za bezbednost i zdravlje na radu

Metode i tehnike:

Interaktivna predavanja, diskusija