Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANJEM U OBLASTI INDUSTRIJSKE SVOJINE

("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u oblasti industrijske svojine (u daljem tekstu: stručni ispit).

Član 2

Program stručnog ispita dat je u Prilogu - Program stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u oblasti prava industrijske svojine (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Kandidat može polagati stručni ispit za zastupnika za zaštitu pronalazaka (u daljem tekstu: patentni zastupnik) ili stručni ispit za zastupnika za znake razlikovanja, ili oba ispita.

Stručnim ispitom za patentnog zastupnika proverava se znanje kandidata iz oblasti zaštite pronalazaka i topografija poluprovodničkih proizvoda, (poseban deo stručnog ispita za patentnog zastupnika), kao i opšte znanje kandidata iz oblasti prava industrijske svojine (opšti deo stručnog ispita).

Stručnim ispitom za zastupnika za znake razlikovanja proverava se znanje kandidata iz oblasti zaštite žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla (poseban deo stručnog ispita za zastupnika za znake razlikovanja), kao i opšte znanje kandidata iz oblasti prava industrijske svojine (opšti deo stručnog ispita).

Član 4

Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija za proveru znanja kandidata za patentnog zastupnika i Komisija za proveru znanja kandidata za zastupnika za znake razlikovanja obrazuje se rešenjem.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana imenuje se predsednik Komisije, članovi Komisije i sekretar Komisije.

Komisija se sastoji od predsednika, dva člana i sekretara.

Član 5

Predsednik, članovi i sekretar Komisije imenuju se za period od četiri godine.

U slučaju ostavke ili privremene sprečenosti predsednika, člana ili sekretara Komisije imenuju se njihovi zamenici do isteka perioda na koji je imenovan predsednik ili član Komisije ili do prestanka njihove sprečenosti.

Član 6

Komisija sastavlja ispitna pitanja na osnovu Programa, sprovodi ispit i odlučuje o tome da li je kandidat položio ispit.

Član 7

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije.

Nadležni organ obezbeđuje vršenje stručnih, administrativnih i drugih poslova u vezi sa stručnim ispitom.

Član 8

Datum, vreme i mesto polaganja stručnog ispita objavljuju se na internet stranici i oglasnoj tabli nadležnog organa, mesec dana pre datuma polaganja stručnog ispita.

Objava iz stava 1. ovog člana sadrži datum do koga se može podneti prijava za polaganje ispita.

Polaganje stručnog ispita obavlja se dva puta godišnje.

Član 9

Prijava za polaganje stručnog ispita sadrži:

1) lično ime, zanimanje i prebivalište kandidata;

2) dokaz o završenom fakultetu;

3) dokaz o radnom iskustvu na poslovima industrijske svojine i o periodu u kom je kandidat bio raspoređen na tim poslovima, ako je kandidat advokat potvrda da je upisan u imenik advokata advokatske komore;

4) dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika;

5) fotokopija lične karte ili druge lične isprave radi utvrđivanja identiteta i državljanstva kandidata;

6) dokaz o uplati republičke administrativne takse za polaganje stručnog ispita.

Član 10

Opšti deo stručnog ispita obuhvata osnove prava industrijske svojine, uređenje poslova zastupanja u oblasti prava industrijske svojine, poznavanje upravnog postupka i upravnog spora, delokrug nadležnih organa u oblasti zaštite i sprovođenja prava industrijske svojine i nadležnosti sudova u postupcima za zaštitu prava industrijske svojine.

Opšti deo stručnog ispita ne polažu kandidati koji su položili pravosudni ili državni stručni ispit u Republici Srbiji, kao i lica koja su već upisana u Registar zastupnika.

Poseban deo stručnog ispita za patentnog zastupnika obuhvata dva predmeta, i to: patentno pravo i pravo topografija poluprovodničkih proizvoda.

Poseban deo stručnog ispita za zastupnika za znake razlikovanja obuhvata tri predmeta, i to: žigovno pravo, pravo industrijskog dizajna i pravo oznaka geografskog porekla.

Član 11

Stručni ispit je javan i sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita može trajati najduže četiri sata.

O toku stručnog ispita vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju predsednik, članovi i sekretar Komisije.

Član 12

Pismeni deo stručnog ispita za zastupnika za patente sadrži pitanja iz opšteg dela i predmeta patentno pravo a usmeni deo ispita sadrži pitanja iz predmeta koji su obuhvaćeni posebnim delom stručnog ispita za patentne zastupnike.

Pismeni deo ispita za zastupnika za znake razlikovanja sadrži pitanja iz opšteg dela i predmeta žigovno pravo a usmeni deo sadrži pitanja iz predmeta koji su obuhvaćeni posebnim delom stručnog ispita za zastupnike za znake razlikovanja.

Znanje koje je kandidat pokazao na pismenom delu ispita ocenjuje se opisnom ocenom "položio" ili "nije položio".

Član 13

Usmeni deo stručnog ispita polaže se posle pismenog dela i to najkasnije u roku od deset dana od dana polaganja pismenog dela stručnog ispita.

Kandidat koji nije položio pismeni deo ispita ne može polagati usmeni ispit.

Na usmenom delu ispita ocenjuje se znanje koje je kandidat pokazao iz svakog predmeta posebno opisnom ocenom "položio" ili "nije položio".

Na osnovu ocena pismenog i usmenog dela stručnog ispita Komisija ocenjuje ukupan uspeh kandidata na ispitu opisnom ocenom "položio" ili "nije položio".

Ispit je položio kandidat koji je iz svih predmeta ocenjen ocenom "položio".

Ocena se daje većinom glasova članova Komisije.

Član 14

Kandidat koji je iz jednog predmeta dobio ocenu "nije položio" upućuje se na popravni ispit iz tog predmeta.

Popravni ispit se polaže u roku koji odredi Komisija, a koji ne može biti kraći od mesec dana ni duži od tri meseca od dana polaganja usmenog dela ispita.

Popravni ispit je moguće polagati jednom.

Član 15

Polaganje stručnog ispita može se zbog bolesti kandidata ili iz drugih opravdanih razloga odložiti najduže za šest meseci.

O odlaganju stručnog ispita odlučuje Komisija.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu polaganja posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla ("Službeni list SRJ", broj 48/95).

Završna odredba

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PROGRAM
STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANJEM U OBLASTI PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

I. Opšti deo stručnog ispita

- za osnove prava industrijske svojine:

Uredba o ratifikaciji Konvencije o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", broj 31/72 i "Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/86 - dr. uredba);

Uredba o ratifikaciji amandmana na tekst Konvencije o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/86);

Uredba o ratifikaciji Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", broj 5/74 i "Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 7/86 - dr. uredba);

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS sporazum)

- uređenje poslova zastupanja u oblasti prava industrijske svojine:

Zakon o patentima ("Službeni glasnik RS", broj 99/11, 113/17 - dr. zakon, 95/18 i 66/19);

- za poznavanje upravnog postupka i upravnog spora:

Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", broj 111/09);

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje);

- za delokrug nadležnih organa u oblasti zaštite i sprovođenja prava industrijske svojine:

Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - dr. zakon i 62/17);

Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 104/09);

- za nadležnost sudova u postupcima za zaštitu prava industrijske svojine:

Zakon o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 - dr. zakon, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 - US, 87/18 i 88/18 - US).

II. Poseban deo stručnog ispita za patentnog zastupnika

Zakon o patentima ("Službeni glasnik RS", br. 99/11, 113/17 - dr. zakon, 95/18 i 66/19);

Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka ("Službeni glasnik RS", broj 113/12);

Zakon o potvrđivanju Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/93);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa pravilnikom za sprovođenje ugovora o saradnji u oblasti patenta - PCT ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/96);

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Savezne vlade SRJ i EPO o saradnji u oblasti patenata - Sporazum o saradnji i proširenju ("Službeni list SCG - Međunarodni ugovori", broj 14/04);

Zakon o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine sa izmenama od 28. septembra 1979. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 42/09);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/10);

Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata - Konvencija o evropskom patentu od 5. oktobra 1973, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/10);

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 55/13 i 66/19);

Pravilnik o sadržini registara, prijava i zahteva u postupku zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja topografija ("Službeni glasnik RS", broj 8/14).

III. Poseban deo stručnog ispita za zastupnika za znake razlikovanja

Zakon o žigovima ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 10/13 i 44/18);

Uredba o sadržini registra prijava i registra žigova, sadržini zahteva i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga, i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa ("Službeni glasnik RS", broj 43/10);

Uredba o ratifikaciji Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova od 14. aprila 1891. godine, revidiranog u Briselu 14. decembra 1900. godine, u Vašingtonu 2. juna 1911. godine, u Hagu 6. novembra 1925. godine, u Londonu 2. juna 1934. godine, u Nici 15. juna 1957. godine i u Stokholmu 14. jula 1967. godine ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", broj 2/74);

Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97);

Zakon o potvrđivanju Najrobijskog ugovora o zaštiti olimpijskog simbola, sa aneksom ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 1/99);

Zakon o potvrđivanju ugovora o žigovnom pravu ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/98);

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova sačinjenog u Beču 12. juna 1973. godine, sa izmenama od 1. oktobra 1985. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 42/09);

Zakon o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957. godine, revidiranog u Stokholmu 14. jula 1967. godine i Ženevi 13. maja 1977. godine i izmenjenog 28. septembra 1979. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/10);

Zakon o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, Pravilnika za sprovođenje singapurskog ugovora o žigovnom pravu i rezolucije diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i pravilnik za sprovođenje singapurskog ugovora o žigovnom pravu ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 5/10);

Metodologija postupanja Zavoda za intelektualnu svojinu u postupku za priznanje žiga i u postupcima po registrovanim žigovima;

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna ("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 45/15);

Uredba o sadržini registra prijava i registra industrijskog dizajna, sadržini zahteva koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu prava na industrijski dizajn, i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa ("Službeni glasnik RS", broj 43/10);

Zakon o potvrđivanju Haškog sporazuma o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Haškog dokumenta) i dopunskog akta iz Stokholma ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/93);

Uredba o ratifikaciji Lokarnskog aranžmana o ustanovljenju međunarodne klasifikacije za industrijske uzorke i modele ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 51/74);

Zakon o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 42/09);

Metodologija postupanja Zavoda za intelektualnu svojinu u postupku za priznanje prava na industrijski dizajn i u postupcima po registrovanim industrijskim dizajnima;

Zakon o oznakama geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 18/10);

Pravilnik o sadržini zahteva za registrovanje oznaka geografskog porekla i sadržini zahteva za priznanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 93/10);

Zakon o potvrđivanju Lisabonskog aranžmana o zaštiti oznaka porekla i njihovom međunarodnom registrovanju ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 6/98);

Zakon o potvrđivanju Madridskog sporazuma o suzbijanju lažnih i prevarnih oznaka porekla na proizvodima ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 1/99).