Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJEMA TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupak prijema tužilačkih pripravnika u javna tužilaštva.

Član 2

Popuna slobodnih mesta tužilačkih pripravnika vrši se posle javnog konkursa koji oglašava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na svojoj internet stranici.

Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o javnim tužilaštvima za koje se raspisuje konkurs za tužilačke pripravnike, broj tužilačkih pripravnika koji se primaju u određeno javno tužilaštvo, uslovima za zaposlenje na mestu tužilačkog pripravnika, o sadržini postupka prijema, roku u kome se podnose prijave, adresu na koju se prijave podnose, podatke o dokazima koji se prilažu uz prijavu, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose javnom tužilaštvu za koje je raspisan konkurs.

Ako je istovremeno raspisan konkurs za veći broj javnih tužilaštava, kandidat može konkurisati za više javnih tužilaštava, s tim što podnosi prijavu za svako javno tužilaštvo posebno. U svakoj od prijava kandidat treba da navede za koja je druga javna tužilaštva konkurisao, kao i da navede koje je mesto odredio za polaganje prijemnog ispita.

Kandidat iz stava 4. ovog člana polaže samo jedan prijemni ispit.

Član 3

U javnom tužilaštvu za koje je raspisan javni konkurs, Komisija za prijem pripravnika (u daljem tekstu: Komisija za prijem) odlučuje o urednosti prijava na konkurs i o drugim pitanjima, u skladu sa ovim pravilnikom.

Komisija za prijem se sastoji od tri člana, koje imenuje javni tužilac.

Član 4

Komisija za prijem odbacuje neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi.

Član 5

U postupku za prijem pripravnika utvrđuje se ukupna ocena kojom se vrednuje uspeh kandidata na osnovnim akademskim studijama prava i rezultat prijemnog ispita.

Ukupna ocena iz stava 1. ovog člana izražava se bodovima.

Član 6

U postupku za prijem pripravnika kandidat može ostvariti najviše 100 bodova.

Na osnovu uspeha kandidata na osnovnim akademskim studijama prava ostvaruje se najviše 40 bodova, a na osnovu rezultata prijemnog ispita najviše 60 bodova.

Ako ima više kandidata sa istim brojem bodova nego što je slobodnih pripravničkih mesta u javnom tužilaštvu, prednost imaju kandidati koji su ostvarili veći broj bodova na prijemnom ispitu.

U javnim tužilaštvima u kojima je u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine, u slučaju da ima više kandidata sa istim brojem bodova nego što je slobodnih pripravničkih mesta u javnom tužilaštvu, prednost imaju kandidati koji su pripadnici nacionalnih manjina.

Član 7

Uspeh na osnovnim akademskim studijima prava vrednuje se tako što se prosečna ocena na studijama izražava celim brojem i prvom decimalom, pa se za prosečnu ocenu 6,0 dobija 0 bodova, a za svaku sledeću višu decimalu po 1 bod, tako da se za prosečnu ocenu 10,0 dobija 40 bodova.

Član 8

Prijemni ispit sprovodi Pravosudna akademija.

Za sprovođenje prijemnog ispita obrazuje se ispitna komisija.

Ispitna komisija se sastoji od tri člana iz reda zamenika javnih tužilaca, koje imenuje Upravni odbor Pravosudne akademije.

Član 9

Prijemni ispit polaže se u gradovima u kojima su sedišta apelacionih javnih tužilaštava, prema mesnoj nadležnosti javnih tužilaštava za koje je raspisan javni konkurs.

Komisija za prijem dostavlja Pravosudnoj akademiji spisak kandidata koji su podneli uredne prijave za javni konkurs u određenom javnom tužilaštvu.

Pitanja iz kojih se sastoji prijemni ispit priprema Pravosudna akademija prema programu prijemnog ispita za pripravnike koji donosi Pravosudna akademija, u skladu sa zakonom.

Program prijemnog ispita objavljuje se na internet stranicama Pravosudne akademije i ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Član 10

Prijemni ispit sastoji se od pismenog testa, koji traje 60 minuta, na kome se proverava znanje kandidata iz oblasti krivičnog, građanskog i ustavnog prava.

Pismeni test sastoji se od 30 pitanja sa više ponuđenih odgovora.

Kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Tačan odgovor na pitanje donosi dva poena.

Ne priznaju se odgovori gde je zaokruženo više ponuđenih odgovora ili ako se ne može utvrditi koji je odgovor zaokružen. Priznaju se samo odgovori zaokruženi hemijskom olovkom.

Član 11

Vreme i mesto održavanja prijemnog ispita objavljuje se na internet stranici Pravosudne akademije i na oglasnoj tabli javnog tužilaštva za koji je raspisan javni konkurs za prijem pripravnika, najmanje osam dana pre dana održavanja ispita.

Član 12

Kandidati treba da budu ispred prostorije u kojoj se polaže prijemni ispit najmanje 15 minuta pre početka održavanja ispita.

Član ispitne komisije ili stručno lice Pravosudne akademije koje komisija ovlasti, utvrđuje identitet kandidata uvidom u javnu ispravu sa fotografijom.

Posle izvršene identifikacije, kandidat dobija identifikacioni obrazac.

Član 13

Prijemni ispit se radi na papiru koji je obeležen pečatom Pravosudne akademije.

Pri izradi pismenog testa kandidat ne može da se služi tekstovima propisa i stručnom literaturom, niti bilo kakvim tehničkim pomagalima, uključujući komunikacione uređaje, kao ni da komunicira sa drugim kandidatima.

Kandidat ne sme napuštati mesto izrade pismenog testa bez odobrenja lica koje nadzire izradu testa.

Izradu testa nadziru članovi ispitne komisije ili stručna lica Pravosudne akademije koja ovlasti ispitna komisija.

Član 14

Ako se kandidat ne pridržava pravila ponašanja na ispitu, lice koje nadzire izradu testa ga može udaljiti. U tom slučaju smatra da je kandidat ostvario 0 bodova na prijemnom ispitu.

Član 15

Posle sprovedenog prijemnog ispita, ispitna komisija utvrđuje za svakog kandidata ukupan broj bodova dobijenih na ispitu.

Lista sa podacima o kandidatima i dobijenim bodovima na prijemnom ispitu objavljuje se na internet stranici Pravosudne akademije, u roku od tri dana od dana održavanja prijemnog ispita.

Kandidat može podneti prigovor Pravosudnoj akademiji na utvrđeni broj bodova na prijemnom ispitu, u roku od osam dana od dana objavljivanja liste iz stava 2. ovog člana.

O prigovoru odlučuje direktor Pravosudne akademije, u roku od tri dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka direktora Pravosudne akademije je konačna.

Član 16

Ispitna komisija dostavlja, u roku od tri dana od dana kada je istekao rok za odlučivanje o prigovorima, Komisiji za prijem određenog javnog tužilaštva, podatke o postignutom uspehu na prijemnom ispitu za kandidate koji su konkurisali za to javno tužilaštvo.

Komisija za prijem određenog javnog tužilaštva utvrđuje, u roku od tri dana od dana prijema podataka o postignutom uspehu na prijemnom ispitu, rang listu kandidata koji su konkurisali za to javno tužilaštvo, u skladu sa merilima određenim članom 6. ovog pravilnika i dostavlja je javnom tužiocu. Rang lista se objavljuje na internet stranici javnog tužilaštva.

Slobodna mesta tužilačkih pripravnika popunjavaju se kandidatima koji su ostvarili najviše bodova u postupku prijema pripravnika za određeno javno tužilaštvo.

Kandidat koji je ostvario pravo na zasnivanje radnog odnosa u više javnih tužilaštava za koje je konkurisao, opredeljuje se za jedno javno tužilaštvo u kome će zasnovati radni odnos i o tome bez odlaganja obaveštava sva javna tužilaštva za koja je ostvario pravo na zasnivanje radnog odnosa.

Član 17

Javni tužilac donosi rešenje o prijemu u radni odnos sa kandidatima koji su ostvarili najviše bodova u postupku prijema pripravnika, na određeno vreme od tri godine, u roku od 15 dana od dana objavljivanja rang liste.

Dan stupanja kandidata na rad određuje javni tužilac, rešenjem iz stava 1. ovog člana.

Iz opravdanih razloga, dan stupanja na rad može posebnim rešenjem javnog tužioca da se odloži do 60 dana.

Član 18

Ako kandidat ne stupi na rad na dan koji je odredio javni tužilac, donosi se novo rešenje kojim se slobodno mesto tužilačkog pripravnika popunjava kandidatom koji je sledeći po broju ostvarenih bodova u postupku prijema pripravnika.

Član 19

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u javnim tužilaštvima ("Službeni glasnik RS", broj 43/10), u delu koji se odnosi na prijem tužilačkih pripravnika.

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".