Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA ODGOVORNA LICA I REGISTRU LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA

("Sl. glasnik RS", br. 51/2019)

 

I OPŠTE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju: uslovi, program i način polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije građenja i energetske efikasnosti, obavljanje administrativno-stručnih poslova organizacije polaganja stručnog ispita, sastav i način rada komisije za polaganje stručnog ispita i vođenje evidencije o položenom stručnom ispitu; uslovi i postupak izdavanja, oduzimanja i produžavanja licence za odgovornog prostornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova, kao i izgled i sadržina svečane forme licence; sadržina i način vođenja registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, uslovi koje treba da ispune lica da bi bila upisana u registar, način i postupak za upis u registar, način vršenja upisa, izmene i brisanja podataka upisanih u registar, kao i izgled i uverenje o upisu u registar i status profesionalnog mirovanja; način objavljivanja podataka registra licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera.

Član 2

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se na muški i ženski rod.

II USLOVI, PROGRAM I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

1. Uslovi za polaganje stručnog ispita

Uslovi za polaganje stručnog ispita

Član 3

Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, kao i lica sa stečenim odgovarajućim obrazovanjem na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB.

Lica iz stava 1. ovog člana stiču pravo na polaganje stručnog ispita ukoliko imaju odgovarajuće stručno iskustvo u oblasti za koju se polaže stručni ispit u trajanju od najmanje dve godine, osim ako je ovim pravilnikom drugačije propisano.

U slučaju kada lice ima odgovarajuće stručno iskustvo stečeno nakon završetka osnovnih akademskih, odnosno strukovnih studija, kao i za vreme sticanja višeg nivoa akademskog ili strukovnog obrazovanja (master), a stručni ispit polaže nakon sticanja višeg nivoa studija, to stručno iskustvo priznaje se u potrebno iskustvo iz stava 2. ovog člana u trajanju do najviše jedne godine.

Pravo na polaganje stručnog ispita za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada imaju arhitekte, inženjeri građevinarstva, inženjeri elektrotehnike i inženjeri mašinstva koji imaju stečeno obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine i završenu obuku iz oblasti energetske efikasnosti zgrada u skladu sa posebnim programom nadležne strukovne organizacije ili udruženja, odnosno obrazovne institucije.

Lice koje je strani državljanin, odnosno lice koje je steklo odgovarajuće obrazovanje u inostranstvu i kome je izdata licenca ili drugo ovlašćenje, odnosno koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa prema propisima druge države, polaže opšti deo stručnog ispita u skladu sa ovim pravilnikom, pod uslovima reciprociteta ili na osnovu zaključenih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma, osim ako tim sporazumima nije drugačije utvrđeno, ako je ispunilo uslove utvrđene posebnim propisima koji uređuju visoko obrazovanje, odnosno priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja i dostavilo druge dokaze u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 4

Lice koje je položilo stručni ispit predviđen za niži stepen obrazovanja, a naknadno završi viši stepen obrazovanja, polaže samo posebni deo stručnog ispita predviđen za taj stepen obrazovanja, odnosno izrađuje ili dostavlja odgovarajući stručni rad u skladu sa članom 8. ovog pravilnika.

Lice koje je položilo stručni ispit iz određene uže stručne oblasti u kojoj je steklo odgovarajuće obrazovanje i stručno iskustvo, u slučaju polaganja stručnog ispita za drugu užu stručnu oblast u okviru iste stručne oblasti, kao i za energetsku efikasnost zgrada u skladu sa ovim pravilnikom, može da polaže posebni deo stručnog ispita iz druge uže stručne oblasti, ukoliko je steklo odgovarajuće iskustvo iz te uže stručne oblasti u trajanju od najmanje tri godine i ispunilo i druge uslove iz ovog pravilnika.

2. Program, gradivo i pravni izvori za polaganje stručnog ispita

Program stručnog ispita

Član 5

Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela i polaže se po programu, gradivu i pravnim izvorima propisanim ovim pravilnikom.

Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu.

Posebni deo stručnog ispita polaže se prema programu za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast čiji obuhvat i sadržaj odgovara vrsti poslova u skladu sa zakonom za koje se dokazuje odgovarajuće stručno iskustvo, kao i stečenim odgovarajućim nivoom i vrstom obrazovanja za tu stručnu, odnosno užu stručnu oblast.

Program i gradivo opšteg dela stručnog ispita

Član 6

Opšti deo stručnog ispita obuhvata proveru poznavanja osnova: ustavnog uređenja, radnih odnosa, opšteg upravnog postupka i pravnih aspekata planiranja prostora i izgradnje objekata.

Program opšteg dela stručnog ispita obuhvata gradivo iz sledećih ispitnih oblasti:

1) ustavno uređenje: osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije; slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina; organi Republike Srbije; ekonomsko i socijalno uređenje; teritorijalna organizacija Republike Srbije - lokalna samouprava; ustavnost i zakonitost - ustavni sud;

2) radni odnosi: zasnivanje radnog odnosa; ugovor o radu, radno vreme, odmori i odsustva; zarade i naknade; zaštita prava zaposlenih; odgovornost zaposlenih; prestanak radnog odnosa; kolektivni ugovori;

3) upravni postupak: načela upravnog postupka; dokazivanje u upravnom postupku; rešenje; žalba i postupanje po žalbi; konačno, izvršno i pravosnažno rešenje; izvršenje rešenja;

4) pravni aspekti planiranja prostora i izgradnje objekata: subjekti u prostornom, urbanističkom planiranju i izgradnji objekata; dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja (pravila uređenja, pravila građenja); nadležnosti i procedure za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole; korišćenje građevinskog zemljišta; vrste i sadržaj tehničke dokumentacije; klasifikacija objekata.

Lice koje je položilo državni ispit prema posebnom propisu polaže opšti deo stručnog ispita samo za ispitnu oblast iz stava 3. tačka 4) ovog člana.

Program i gradivo posebnog dela stručnog ispita

Član 7

Posebni deo ispita se u zavisnosti od nivoa i vrste obrazovanja polaže prema programu posebnog dela stručnog ispita za sledeće stručne, odnosno uže stručne oblasti:

1) Prostorno planiranje;

2) Arhitektura:

(1) arhitektura;

(2) urbanizam;

3) Pejzažna arhitektura;

4) Građevinsko inženjerstvo:

(1) građevinske konstrukcije;

(2) hidrotehnika;

(3) saobraćajni (putevi i železnice) i drugi infrastrukturni objekti;

(4) organizacija i tehnologija građenja i upravljanje projektima u građenju;

5) Elektrotehničko inženjerstvo:

(1) elektroenergetske instalacije i elektromotorni pogoni;

(2) proizvodnja i prenos električne energije;

(3) elektronika i telekomunikacije;

6) Mašinsko inženjerstvo:

(1) termotehnika, termoenergetika, procesna i gasna tehnika;

(2) hidrotehnika;

(3) transportna sredstva, skladišta i mašinske tehnologije;

7) Saobraćajno inženjerstvo:

(1) drumski saobraćaj (integralni i unutrašnji saobraćaj);

(2) železnički saobraćaj;

(3) rečno-pomorski saobraćaj;

(4) vazdušni saobraćaj;

(5) telekomunikacioni saobraćaj;

(6) logistika;

8) Geodetsko inženjerstvo;

9) Tehnološko i metalurško inženjerstvo:

(1) tehnologije i tehnološki procesi;

(2) metalurgija;

10) Geološko inženjerstvo:

(1) geotehnika;

(2) hidrogeologija;

(3) geofizika;

11) Šumarstvo i poljoprivreda:

(1) zaštita od erozije;

(2) melioracija šumskih i poljoprivrednih površina.

Posebni deo stručnog ispita obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa, standarda i normativa koji se odnose na stručnu, odnosno užu stručnu oblast iz stava 1. ovog člana, kao i energetsku efikasnost zgrada iz koje lice polaže stručni ispit, kao i zakona i drugih propisa kojima su uređena pitanja zaštite životne sredine, zaštite i korišćenja prirodnih i kulturnih dobara i korišćenje građevinskog zemljišta.

Program posebnog dela stručnog ispita bliže se utvrđuje prema odgovarajućem nivou i vrsti obrazovanja za svaku stručnu, odnosno užu stručnu oblast iz stava 1. ovog člana i objavljuje na zvaničnoj internet stranici nadležnog ministarstva i strukovne organizacije, odnosno strukovnog udruženja kome su povereni administrativno-stručni i tehnički poslovi u vezi sa polaganjem stručnog ispita u skladu sa zakonom.

Poseban deo stručnog ispita

Član 8

Posebni deo stručnog ispita se sastoji od:

1) stručnog rada iz stručne oblasti, odnosno uže stručne oblasti;

2) usmenog dela ispita, odnosno odbrane stručnog rada.

Stručni rad za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast, kao i energetsku efikasnost zgrada se dostavlja uz prijavu stručnog ispita ili se u prijavi navodi da će stručni rad biti posebno izrađen za potrebe polaganja stručnog ispita.

Stručni rad iz stava 1. tačka 1) ovog člana u zavisnosti od stručne, odnosno uže stručne oblasti iz koje se polaže stručni ispit može biti u formi:

1) prostornog plana, odnosno njegovog nacrta ili dela plana, odnosno dela nacrta plana u čijoj izradi je lice učestvovalo;

2) urbanističkog plana, odnosno njegovog nacrta ili urbanističkog projekta ili dela plana, odnosno dela nacrta plana u čijoj izradi je lice učestvovalo;

3) tehničke dokumentacije, odnosno projekta za građevinsku dozvolu ili projekta za izvođenje zahtevnih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata - zgrada (kategorije V) i inženjerskih objekata ili zahtevnih rekonstrukcija za te objekte, projekata postrojenja, uređaja, instalacija, izrade tehnoloških projekata za zahtevne i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte, kao i drugih projekata i dokumentacije za izgradnju tih objekata ili izvoda iz projekta, a koji se odnose na relevantnu stručnu oblast za koju lice polaže stručni ispit.

4) elaborata i studija koji se izrađuju kao prilog tehničkoj dokumentaciji, a koji se odnose na relevantnu stručnu oblast za koju lice polaže stručni ispit (energetska efikasnost zgrada i dr.).

Lice sa stečenim odgovarajućim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama i strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB, izrađuje, odnosno predaje stručni rad, u skladu sa stavom 2. ovog člana, u formi projekta za građevinsku dozvolu ili projekta za izvođenje za manje zahtevne objekte - zgrade (kategorije B) i inženjerske objekte ili projekta za izvođenje za te objekte, manje zahtevnih postrojenja, uređaja i instalacija (elektro, mašinski, vodovoda i kanalizacije i dr.), tehnološkog projekta za manje zahtevne objekte ili tehnološkog rešenja za te objekte i drugih projekata i dokumentacije za gradnju tih objekata, ili izvoda iz projekta, a koji se odnose na relevantnu stručnu oblast za koju lice polaže stručni ispit.

Usmeni deo ispita obuhvata odbranu stručnog rada, uz proveru poznavanja zakona i drugih propisa, standarda i normativa iz stručne oblasti, odnosno uže stručne oblasti iz koje lice polaže posebni deo stručnog ispita u skladu sa programom iz člana 7. ovog pravilnika.

Pravni izvori za polaganje stručnog ispita

Član 9

Spisak pravnih izvora za polaganje stručnog ispita dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravne izvore za polaganje stručnog ispita pored propisa datih u Prilogu 1. ovog pravilnika čine i drugi propisi, odnosno pravilnici, normativi i standardi iz stručnih, odnosno užih stručnih oblasti iz koje se polaže stručni ispit, kao i sve izmene i dopune tih i drugih propisa koji su objavljeni u skladu sa članom 7. stav 3. ovog pravilnika.

3. Prijava i način polaganja stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita

Član 10

Stručni ispit se organizuje najmanje četiri puta godišnje.

Prijavu za polaganje stručnog ispita lice iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika (u daljem tekstu: Kandidat), podnosi ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja, urbanizma i izgradnje (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime, očevo ime i prezime Kandidata;

2) datum i mesto rođenja Kandidata;

3) podatke o prebivalištu;

4) vrstu i nivo obrazovanja, koje je Kandidat stekao;

5) naziv pravnog lica ili preduzetnika (poslodavca), kod koga je Kandidat bio ili jeste zaposlen, odnosno radno angažovan, kao i vrstu poslova koje obavlja ili je obavljao i godine stručnog iskustva;

6) naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika, ili energetske efikasnosti zgrada, za koju Kandidat podnosi prijavu;

7) vrstu ispita za koji se kandidat prijavljuje (ceo ispit ili deo ispita) i u kom ispitnom roku želi da polaže;

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana Kandidat dostavlja sledeće dokaze, osim ako se o njima ne vodi službena evidencija:

1) izvod iz matične knjige rođenih, odnosno izjavu kojom se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

2) overenu fotokopiju visokoškolske isprave o završenim akademskim, odnosno strukovnim studijama za lica iz člana 3. st. 1. i 4. ovog pravilnika (diplome);

3) dodatke diplomama koji se izdaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja;

4) potvrdu poslodavca iz stava 2. tačka 5) ovog člana o vrsti poslova na kojima je Kandidat radio i stečenom stručnom iskustvu, kao i dokaz o stručnim rezultatima;

5) stručni rad, odnosno prijavu za izradu stručnog rada;

6) potvrda o učešću u izradi stručnog rada, u slučaju kada podnosilac zahteva uz prijavu dostavlja stručni rad, potpisanu od strane licenciranog lica koje je rukovodilo izradom planskog dokumenta ili urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije;

7) dokaz o završenoj obuci iz oblasti energetske efikasnosti zgrada, ukoliko Kandidat polaže stručni ispit za energetsku efikasnost zgrada.

U slučaju kada je Kandidat stekao odgovarajuće obrazovanje na osnovnim i master akademskim ili strukovnim studijama, kao dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju pored diplome o završenim master studijama, dostavlja se i diploma o završenim osnovnim studijama.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana Kandidat koji je strano fizičko lice, a koje polaže stručni ispit, odnosno opšti deo stručnog ispita u skladu sa odredbama člana 3. stav 5. ovog pravilnika podnosi sledeće dokaze:

1) kopiju putne isprave i prijavu boravišta u skladu sa zakonom koji uređuje kretanje i boravak stranaca;

2) dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast visokog obrazovanja, odnosno priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja;

3) dokaz o upisu u registar nadležnog tela, odnosno kopiju licence ili drugog ovlašćenja izdatog od strane nadležnog organa prema propisima druge države;

4) potvrdu poslodavca iz stava 2. tačka 5) ovog člana o vrsti poslova na kojima je Kandidat radio i stečenom stručnom iskustvu, kao i dokaz o stručnim rezultatima;

Dokaz iz stava 5. tač. 3) i 4) ovog člana dostavlja se u overenom prepisu na srpskom jeziku.

Komisija za polaganje stručnog ispita

Član 11

Stručni ispit se polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar u skladu sa zakonom.

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine predsednik Komisije, dva člana i po potrebi njihovi zamenici, kao i članovi koji se imenuju za opšti deo ispita i posebni deo ispita.

Za posebni deo ispita za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika u Komisiju se imenuje najmanje jedan, a najviše sedam članova.

Za opšti deo ispita u Komisiju se imenuje najviše dva člana.

Predsednik i članovi Komisije se biraju sa liste ispitivača koju utvrđuje Ministarstvo za opšti i posebni deo za svaku stručnu oblast, kao i oblast energetske efikasnosti zgrada posebno.

Način polaganja stručnog ispita

Član 12

Kandidata koji je priložio svu dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom, Komisija obaveštava o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita.

U slučaju kada Komisija proceni da dostavljeni stručni rad ne zadovoljava potrebne kriterijume, isti se izrađuje pod nadzorom člana Komisije za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast, kao i energetsku efikasnost zgrada (u daljem tekstu: Mentor).

Stručni rad se izrađuje pod nadzorom Mentora i u slučaju kada Kandidat uz prijavu za stručni ispit prijavi izradu stručnog rada.

U slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana, uz obaveštenje o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita iz stava 1. ovog člana, Komisija navodi temu i rok za izradu stručnog rada, kao i rok za polaganje stručnog ispita.

U slučaju kada lice uz prijavu dostavlja stručni rad u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika, prilaže se i potvrda o učešću u izradi stručnog rada, kao i izvod iz planskog dokumenta ili urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, kojima se dokazuje da je lice učestvovalo u njihovoj izradi, potpisanu od strane licenciranog lica koje je rukovodilo izradom planskog dokumenta ili urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije.

Ocenjivanje na ispitu i izdavanje uverenja o položenom stručnom ispitu

Član 13

Kandidat može pristupiti polaganju posebnog dela stručnog ispita ako je njegov stručni rad pozitivno ocenjen od strane Komisije, odnosno Mentora.

Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje jednom ocenom za svaki deo ispita (opšti i posebni deo).

Konačan uspeh Kandidata na stručnom ispitu utvrđuje Komisija.

Uspeh Kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom "položio" ili "nije položio".

Ocenom "nije položio" ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljno znanje iz opšteg dela ili u odbrani stručnog rada (posebni deo ispita).

Popravni ispit kandidat može polagati u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Ako Kandidat ne položi popravni ispit u dva uzastopna roka, upućuje se na ponovno polaganje celog ispita.

Član 14

Ako Kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja ispita izjavi da odustaje od ispita, smatraće se da nije ni polagao ispit.

Član 15

Ako Kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatraće se da ispit nije položio (samovoljan prekid polaganja nekog dela ispita i sl.).

Započeto polaganje stručnog ispita može se odložiti ako je Kandidat, zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga, bio sprečen da nastavi polaganje stručnog ispita.

Zahtev za odlaganje ispita iz stava 2. ovog člana sa potrebnim dokazima kandidat podnosi Komisiji.

Zapisnik o polaganju stručnog ispita

Član 16

O polaganju stručnog ispita vodi se zapisnik koji sadrži:

1) ime i prezime Kandidata;

2) podatke o stečenom obrazovanju (nivo i vrsta obrazovanja, kao i stručna, odnosno uža stručna oblast);

3) naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti iz člana 7. ovog pravilnika, iz koje je Kandidat polagao stručni ispit;

4) naziv pravnog lica ili preduzetnika u kome je kandidat zaposlen ili radno angažovan;

5) sastav Komisije za polaganje stručnog ispita;

6) datum i mesto polaganja stručnog ispita;

7) naziv stručnog rada;

8) postavljena pitanja;

9) ocenu iz svakog predmeta i konačan uspeh Kandidata;

10) zaključak o odlaganju ili odustanku od ispita, kao i o upućivanju na popravni ispit.

Zapisnik potpisuju predsednik i članovi Komisije.

Uverenje o položenom stručnom ispitu

Član 17

Na osnovu zapisnika iz člana 16. ovog pravilnika, Kandidatu koji je položio stručni ispit Ministarstvo izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu (u daljem tekstu: Uverenje) za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast iz člana 7. ovog pravilnika.

Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv izdavaoca uverenja;

2) propis na osnovu koga se izdaje Uverenje;

3) ime, prezime i mesto rođenja kandidata;

4) naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti iz koje je položen stručni ispit;

5) registarski broj evidencije;

6) datum izdavanja Uverenja;

7) potpis predsednika Komisije i ministra.

Vođenje evidencije o položenom stručnom ispitu

Član 18

Evidenciju lica koja su polagala stručni ispit vodi strukovna organizacija, odnosno strukovno udruženje, kome je u skladu sa zakonom povereno obavljanje administrativno-stručnih i tehničkih poslova u vezi sa polaganjem stručnog ispita.

Po okončanju ispitnog roka nadležna strukovna organizacija, odnosno strukovno udruženje, kome je u skladu sa zakonom povereno obavljanje administrativno-stručnih i tehničkih poslova u vezi sa polaganjem stručnog ispita, dostavlja Ministarstvu evidenciju lica koja su položila stručni ispit.

Evidencija sadrži sledeće podatke o kandidatu, i to:

1) ime i prezime;

2) godinu i mesto rođenja;

3) prebivalište;

4) vreme polaganja stručnog ispita;

5) podatke o uspehu na ispitu;

6) naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti iz člana 7. ovog pravilnika, iz koje je položen stručni ispit;

7) datumu izdavanja Uverenja i broj Uverenja.

III USLOVI I POSTUPAK IZDAVANJA I PRODUŽAVANJA LICENCE

Izdavanje licence

Član 19

Inženjeru, arhitekti i prostornom planeru Ministarstvo izdaje licencu za odgovornog prostornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova za obavljanje stručnih poslova prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja objekata i izvođenja radova, kao i licencu za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata energetske efikasnosti koji su prilog tehničkoj dokumentaciji i energetske sertifikacije zgrada, u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Licenca se izdaje prema opisima stručnih poslova iz stručnih, odnosno užih stručnih oblasti iz člana 7. ovog pravilnika za koje se polaže stručni ispit i ista predstavlja osnov za upis u registar iz člana 34. ovog pravilnika, prema uslovima iz člana 36. ovog pravilnika.

Stručne, odnosno uže stručne oblasti sa opisima stručnih poslova za čije obavljanje se izdaju licence za odgovornog prostornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova, kao i odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, sadržane su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Opšti uslovi izdavanja licence

Član 20

Licenca se izdaje licu koje ima stečeno odgovarajuće obrazovanje, koje je položilo stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast za koju se izdaje licenca u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom i koje je steklo odgovarajuće stručno iskustvo iz te stručne, odnosno uže stručne oblasti i ispunilo druge uslove u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog prostornog planera

Član 21

Licenca za odgovornog prostornog planera izdaje se licu koje:

1) je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, na studijskom programu na kome se stiču znanja, veštine i kompetencije u stručnoj oblasti prostorno planiranje;

2) je položilo stručni ispit za stručnu oblast prostorno planiranje;

3) ima najmanje pet godina odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi dokumenata prostornog planiranja, odnosno na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva dokumenta prostornog planiranja.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog urbanistu

Član 22

Licencu za odgovornog urbanistu stiče lice koje:

1) je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, na studijskom programu na kome se stiču znanja, veštine i kompetencije u užoj stručnoj oblasti urbanizam;

2) je položilo stručni ispit za užu stručnu oblast urbanizam;

3) ima najmanje pet godina odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi dokumenata urbanističkog planiranja, odnosno na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva urbanistička plana ili urbanistička projekta.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog projektanta

Član 23

Licencu za odgovornog projektanta stiče lice koje:

1) je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, na studijskim programima na kojima se stiču znanja, veštine i kompetencije u stručnim, odnosno užim stručnim oblastima arhitekture, pejzažne arhitekture i inženjerstava iz člana 9. ovog pravilnika;

2) je položilo stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika;

3) ima najmanje tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije, odnosno na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti;

4) dobije preporuku najmanje dva lica sa licencom odgovornog projektanta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana pod odgovarajućim stručnim iskustvom smatra se najmanje pet projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti ukoliko se licenca izdaje licu koje je položilo stručni ispit u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog izvođača radova

Član 24

Licencu za odgovornog izvođača radova stiče lice koje je ispunilo uslove iz člana 23. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika i ima najmanje tri godine stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova na najmanje dva objekta.

Licenca za odgovornog izvođača radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po + P + 4 + Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m² bruto površine, objekata sa manje složenim građevinskim konstrukcijama (raspona do 12 metara), lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da se izda i licu koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB, pod uslovom da ima najmanje pet godina stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova i položi stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast.

Izuzetno od stava 1. ovog člana pod odgovarajućim stručnim iskustvom smatra se građenje objekata, odnosno izvođenje radova iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti na najmanje pet objekata ukoliko se licenca izdaje licu koje je položilo stručni ispit u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika.

Uslovi za izdavanje licence licu koje je strani državljanin

Član 25

Licenca iz člana 19. ovog pravilnika može se pod uslovima reciprociteta izdati licu koje je strani državljanin a kome je izdata licenca ili drugo ovlašćenje od strane nadležnog organa ili je upisano u odgovarajući registar prema propisima druge države, ako je ispunilo uslove utvrđene posebnim propisima koji uređuju visoko obrazovanje, odnosno priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja, položilo stručni ispit u skladu sa članom 3. stav 5. ovog pravilnika i ispunilo i druge uslove iz čl. 21-24. ovog pravilnika, osim ukoliko uslovima reciprociteta ili zaključenim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima nije drugačije utvrđeno.

Licenca se izdaje licu iz stava 2. ovog člana ukoliko se protiv njega ne vode ili nisu vođeni krivični postupci i postupci za utvrđivanje profesionalne odgovornosti za suspenziju ili oduzimanje licence, odnosno ovlašćenja u zemlji u kojoj je steklo tu licencu ili ovlašćenje i ukoliko ima ostvareno kontinuirano stručno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine nakon sticanja licence, odnosno ovlašćenja.

Proveru ispunjenosti uslova iz st. 1-3. ovog člana utvrđuje komisija iz člana 27. ovog pravilnika.

Licu iz stava 2. ovog člana radi obavljanja poslova u Republici Srbiji izdaje se odgovarajuća licenca na period od godinu dana od dana izdavanja licence, uz mogućnost produženja na osnovu podnetog zahteva za produžavanje važnosti licence.

Licenca iz stava 4. ovog člana predstavlja osnov za privremeni upis u registar iz člana 34. ovog pravilnika, u skladu sa uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Zahtev za izdavanje licence

Član 26

Zahtev za izdavanje licence (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Ministarstvu.

Zahtev naročito sadrži:

1) ime i prezime;

2) ime jednog od roditelja;

3) državu, mesto i datum rođenja;

4) adresu prebivališta, odnosno boravišta;

5) naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju je lice položilo stručni ispit.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana se prilaže:

1) fotokopija lične karte;

2) overena fotokopija visokoškolske isprave o završenim akademskim, odnosno strukovnim studijama;

3) overena fotokopija dodatka diplome koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja;

4) fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno izjavu kojom se lice opredeljuje da li će samo pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

5) dokaz o stručnom iskustvu (potvrda pravnog lica ili preduzetnika o stečenom stručnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno fotokopija radne knjižice);

6) dokaz o stručnim rezultatima: referenc lista, sa potvrdom o učešću u izradi planskog dokumenta ili urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, odnosno potvrdu o učešću u izgradnji objekta i izvođenju radova, za svaki od navedenih stručnih rezultata iz referenc liste, kao i izvod iz planskog dokumenta ili urbanističko-tehničkog dokumenta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, kojim se dokazuje da je lice učestvovalo u njihovoj izradi;

7) preporuka najmanje dva lica kojima je izdata odgovarajuća licenca odgovornog projektanta ili Inženjerske komore, u slučaju izdavanja licence za odgovornog projektanta.

Ukoliko zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi strano fizičko lice iz člana 3. stav 5. ovog pravilnika, uz zahtev se prilaže:

1) kopija putne isprave i prijava boravišta u skladu sa zakonom koji uređuje kretanje i boravak stranaca;

2) dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast visokog obrazovanja, odnosno priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja;

3) dokaz o upisu u registar nadležnog tela, odnosno kopija licence ili drugog ovlašćenja izdatog od strane nadležnog organa prema propisima druge države;

4) potvrda poslodavca iz stava 3. tačka 5) ovog člana o vrsti poslova na kojima je lice radilo u periodu sticanja stručnog iskustva iz člana 25. stav 2. ovog pravilnika, kao i dokaz o stručnim rezultatima (referenc listu) iz stava 3. tačka 6) ovog člana;

5) fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu u skladu sa članom 3. stav 5. ovog pravilnika, odnosno izjavu kojom se lice opredeljuje da li će samo pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Dokaz iz stava 4. tač. 2), 3) i 4) ovog člana dostavlja se u overenom prepisu na srpskom jeziku.

Potvrda iz stava 3. tačka 6) ovog člana se dostavlja u slučaju kada u izvodu nije navedeno da je lice učestvovalo kao saradnik i ista mora biti potpisana od strane licenciranog lica koje je rukovodilo izradom planskog dokumenta ili urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, odnosno izgradnjom objekta i izvođenjem radova.

Dokaze iz stava 3. tač. 2)-4) i stava 4. tač. 2) i 3) ovog člana ne dostavljaju lica koja su prijavu za polaganje stručnog ispita podnela Ministarstvu u skladu sa članom 10. ovog pravilnika, odnosno koja su položila stručni ispit u skladu sa ovim pravilnikom.

Ukoliko zahtev ne sadrži sve potrebne dokaze iz st. 3. i 4. ovog člana ili se u postupku provere ispunjenosti uslova za izdavanje licence utvrdi da su dostavljeni dokazi nepotpuni ili nedovoljni za odlučivanje o ispunjenosti uslova iz čl. 21-24. ovog pravilnika, Ministarstvo od podnosioca zahteva može da zatraži dopunu potrebnih dokaza (reference, stručno iskustvo i dr.).

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence

Član 27

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje, oduzimanje i produžavanje licence za odgovornog prostornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova (u daljem tekstu: Komisija za licence) obrazuje se rešenjem ministra za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast, kao i energetsku efikasnost zgrada, u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Komisija za licence zaseda najmanje jednom mesečno, a po potrebi i više puta, u zavisnosti od broja podnetih zahteva u toku jednog meseca, osim u slučaju da tokom meseca nije podnet ni jedan zahtev za izdavanje licence za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast.

U postupku ocene ispunjenosti uslova za izdavanje licence, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, Komisija za licence utvrđuje:

1) da li podnosilac zahteva ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno boravište u skladu sa zakonom koji uređuje kretanje i boravak stranaca;

2) da li je podnosilac zahteva stekao odgovarajuću vrstu i nivo obrazovanja na akademskim, odnosno strukovnim studijama u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

3) da li podnosilac zahteva ispunjava uslove o odgovarajućoj vrsti i nivou obrazovanja u skladu sa dokazom o priznavanju strane visokoškolske isprave ukoliko je podnosilac lice iz člana 25. ovog pravilnika;

4) da li je podnosilac zahteva položio stručni, odnosno posebni deo stručnog ispita iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti, odnosno da li je ispunio uslov za vršenje određenih poslova u skladu sa zakonom i pravilnikom;

5) da li podnosilac ima stručne rezultate na poslovima iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju je položio stručni ispit i za koje se izdaje licenca, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

6) da li podnosilac zahteva ima potreban broj godina stručnog iskustva na poslovima iz stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju je položio stručni ispit i za koju se izdaje licenca i

7) da li podnosilac zahteva ima najmanje dve preporuke lica sa licencom odgovornog projektanta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti.

Rešenje o izdavanju licence

Član 28

Licenca iz čl. 19. i 25. ovog pravilnika se izdaje rešenjem o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Rešenje o ispunjenosti uslova za izdavanje odgovarajuće licence donosi ministar na predlog Komisije za licence u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva.

Konačno rešenje iz stava 1. ovog člana, je osnov za upis u registar u skladu sa zakonom.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od pet dana od dana uručenja rešenja.

Izgled i sadržaj svečane forme licence

Član 29

Licu koje je upisano u registar iz člana 34. ovog pravilnika, a na osnovu konačnog rešenja iz člana 28. ovog pravilnika, na lični zahtev može biti izdata svečana forma licence.

Licenca u formi iz stava 1. ovog člana izdaje se na obrascu formata A4, veličine 210 x 297 mm.

Izgled licence iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U gornjem delu na sredini obrasca se nalazi grb Republike Srbije i naziv Ministarstva.

Na licenci se upisuju sledeći podaci o licenciranom licu:

1) ime, srednje slovo i prezime;

2) podatak o stečenom obrazovanju, odnosno stručnom zvanju;

3) vrsta licence i naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti;

4) broj licence;

5) datum i mesto izdavanja licence;

6) pečat Ministarstva i potpis ministra.

Izradu duplikata licence vrši Ministarstvo na osnovu podnetog zahteva.

Produžavanje licence

Član 30

Ispunjenost uslova za produžavanje licence iz člana 19. ovog pravilnika proverava Ministarstvo na svakih pet godina od dana izdavanja licence u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, osim u slučaju kada postoji status profesionalnog mirovanja u skladu sa članom 42. ovog pravilnika.

U postupku provere ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, naročito se proverava da li je protiv lica kome je izdata licenca pokrenut, odnosno okončan postupak za oduzimanje ili suspendovanje licence u skladu sa čl. 31. i 32. ovog pravilnika i da li je lice kome je izdata licenca, u periodu za koji se vrši provera važenja licence, obavljalo stručne poslove, odnosno ostvarilo stručne rezultate iz stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju je izdata licenca, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

U slučaju kada u postupku provere iz stava 1. ovog člana, Komisija za licence utvrdi da ne postoje uslovi za produžavanje licence u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, ministar donosi rešenje kojim se ta činjenica utvrđuje i sprovodi u registru iz člana 34. ovog pravilnika.

IV USLOVI I POSTUPAK ODUZIMANJA LICENCE

Uslovi za oduzimanje, odnosno suspendovanje licence

Član 31

Na predlog Komisije za licence izdata licenca će se oduzeti, odnosno suspendovati rešenjem ministarstva, usled nesavesnog i nezakonitog obavljanja poslova, i to:

1) kada se u postupku provere utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih i neistinitih podataka;

2) ukoliko lice, kome je izdata licenca, bude osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci za krivično delo protiv službene dužnosti ili iz koristoljublja, ili za delo učinjeno obavljanjem poslova za koje mu je izdata licenca;

3) kada je licu, kome je izdata licenca, izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja određenih poslova za koje mu je izdata licenca;

4) kada se u postupku provere utvrdi da lice, u vršenju poslova za koje mu je izdata licenca, postupa na protivpravan, nemoralan i nedostojan način (korupcija, falsifikat i sl.);

5) ako se utvrdi da je lice kome je izdata licenca u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom funkcioner i da obavlja stručne poslove protivno odredbama zakona koji uređuje sprečavanje sukoba interesa, odnosno bez saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije.

Član 32

Na predlog Komisije za licence izdata licenca će se oduzeti, odnosno suspendovati rešenjem Ministarstva, u slučaju povrede profesionalnih standarda i normativa, odnosno profesionalne odgovornosti usled nestručnog obavljanja poslova, i to kada se utvrdi da je lice kome je izdata licenca za obavljanje poslova iz određene stručne, odnosno uže stručne oblasti:

1) rukovodilo, odnosno izradilo prostorni plan, urbanistički plan ili urbanističko-tehničku dokumentaciju suprotno zakonu i opštim planskim dokumentima, odnosno planskim dokumentima šireg područja i planu detaljne regulacije;

2) izradilo projekat za građevinsku dozvolu suprotno prostornom ili urbanističkom planu, odnosno urbanističkom projektu, kao i zakonu i propisima donetim na osnovu zakona;

3) izradilo projekat za građevinsku dozvolu suprotno lokacijskim uslovima;

4) izradilo elaborat energetske efikasnosti, vršilo energetski pregled, odnosno učestvovalo u energetskoj sertifikaciji zgrada suprotno propisima kojima se uređuje energetska efikasnost zgrada;

5) izradilo projekat za izvođenje suprotno građevinskoj dozvoli;

6) izradilo idejni ili projekat za građevinsku dozvolu, odnosno potpisalo izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu i potvrdilo ispravnost projekta za građevinsku dozvolu na samom projektu, odnosno potpisalo izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli generalnog ili idejnog projekta, suprotno zakonu i propisima donetim na osnovu zakona, tehničkim standardima i normativima;

7) rukovodilo građenjem objekta ili gradilo objekat bez građevinske dozvole, rešenja o odobrenju izvođenja radova (za objekte iz člana 145. Zakona) prijave početka izvođenja radova, odnosno projekta za izvođenje na osnovu koga se izvode radovi na građenju objekta;

8) rukovodilo građenjem objekta ili gradilo objekat suprotno projektu za izvođenje, naročito u pogledu ispunjavanja osnovnih zahteva za objekat, gabarita objekta i organizacije prostora;

9) u vršenju stručnog nadzora postupalo suprotno zakonu i propisima donetim na osnovu zakona;

10) nije vodilo građevinski dnevnik ili nije obezbedilo knjigu inspekcije;

11) nije primenilo važeće propise i uslove kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine, zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita od požara kao i zaštita prirode i kulturno-istorijskih dobara;

12) potpisalo stručno mišljenje koje nije zasnovano na dokazima i pravilima struke, odnosno koje je suprotno zakonu i propisima donetim na osnovu zakona;

13) kao odgovorno lice obavljalo poslove za koje ne poseduje licencu, a za čije obavljanje je propisana licenca;

14) obavljalo poslove iz druge stručne oblasti za koju je propisana druga licenca;

15) je netačno ili suprotno zakonu prenelo na teren podatke iz urbanističkih i drugih planova i projekata;

16) učestvovalo u vršenju tehničkog pregleda, postupajući suprotno zakonu, odnosno propisima donetim na osnovu zakona.

Član 33

Postupak za oduzimanje licence može pokrenuti svako zainteresovano lice, kao i Ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ po službenoj dužnosti ukoliko dođe do saznanja da su se stekli uslovi iz čl. 31. i 32. ovog pravilnika.

Izdata licenca može se oduzeti trajno, odnosno suspendovati na period od šest meseci do pet godina.

Rešenje o oduzimanju, odnosno suspendovanju licence kojim se izriče mera u slučajevima iz čl. 31. i 32. ovog pravilnika donosi Ministar na osnovu predloga Komisije za licence u skladu sa zakonom.

Rešenje iz stava 3. ovog člana donosi se u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o oduzimanju, odnosno suspendovanju licence, a podaci iz rešenja se upisuju u registru u skladu sa ovim pravilnikom.

V REGISTAR LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA

Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera

Član 34

Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera (u daljem tekstu: Registar) vodi Ministarstvo u skladu sa zakonom.

Registar jeste elektronska baza podataka sa javnom evidencijom u kojoj su sadržani podaci o svim inženjerima, arhitektama i prostornim planerima koji su stekli odgovarajuću licencu u skladu zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Registar sadrži:

1) podregistar licenciranih inženjera;

2) podregistar licenciranih arhitekata i

3) podregistar licenciranih prostornih planera.

Podregistri iz stava 3. ovog člana sadrže sekcije odgovarajućih struka sa pripadajućim opisom stručnih poslova.

Podregistar licenciranih inženjera sadrži sekcije licenciranih inženjera građevinarstva, licenciranih inženjera elektrotehnike, licenciranih inženjera mašinstva i licenciranih inženjera ostalih tehničkih struka (tehnologije, metalurgije, geologije, geodezije, saobraćaja, zaštite životne sredine, poljoprivrede, šumarstva, građevinskog menadžmenta, proizvodnog menadžmenta).

Sekcije licenciranih inženjera građevinarstva, licenciranih inženjera elektrotehnike, licenciranih inženjera mašinstva i licenciranih inženjera ostalih tehničkih struka sadrže i podsekcije u koje se upisuju lica koja su stekla licencu odgovornog izvođača radova u skladu sa članom 24. stav 2. ovog pravilnika.

Podregistar licenciranih arhitekata čine sekcije licenciranih arhitekata, licenciranih arhitekata urbanista i licenciranih pejzažnih arhitekata.

Sekcija licenciranih arhitekata sadrži i podsekciju u koju se upisuju lica koja su stekla licencu odgovornog izvođača radova u skladu sa članom 24. stav 2. ovog pravilnika.

Podregistar licenciranih prostornih planera čini sekcija licenciranih prostornih planera.

Lice kome je izdata licenca odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada upisuje se u odgovarajuću sekciju podregistra iz stava 5. ovog člana, odnosno odgovarajuću sekciju podregistra iz stava 7. ovog člana.

U Registar se privremeno upisuju i lica kojima je izdata licenca u skladu sa članom 25. ovog pravilnika.

Lica sa licencom se upisuju u Registar azbučnim redom, prema prvom slovu prezimena.

U Registru se vrši upis, promena i brisanje podataka o licenciranim inženjerima, arhitektama i prostornim planerima u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

Podaci, odnosno činjenice sadržane u Registru su od značaja za pravni promet.

Sadržina Registra

Član 35

Registar sadrži sledeće podatke o inženjerima, arhitektama i prostornim planerima:

1) identifikacione podatke: ime, srednje slovo i prezime i jedinstveni matični broj građana, odnosno drugi lični identifikacioni broj ako je licencirano lice strani državljanin;

2) država, mesto i datum rođenja;

3) državljanstvo;

4) podatak o stečenom obrazovanju, odnosno stručnom zvanju;

5) podatak o prebivalištu, odnosno boravištu;

6) broj i datum izdavanja licence sa podacima o vrsti licence, odnosno licencama koje lice poseduje (naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju je izdata licenca), kao i status licence (aktivan status ili status mirovanja);

7) podatke o položenom stručnom ispitu (stručna, odnosno uža stručna oblast, datum polaganja i broj uverenja o položenom stručnom ispitu);

8) podatke o priznavanju stručne kvalifikacije za lica koja su stekla kvalifikaciju u inostranstvu;

9) podatke o pokrenutim postupcima za utvrđivanje profesionalne odgovornosti (broj i datum rešenja o suspendovanju ili oduzimanju licence);

10) podatke o pravnom licu ili preduzetniku kod koga je licencirano lice zaposleno, odnosno radno angažovano i to: poslovno ime, adresa sedišta, matični broj i PIB;

11) podatke o zaključenom osiguranju od profesionalne odgovornosti (individualna, odnosno kolektivna polisa osiguranja), a u vezi sa članom 36. ovog pravilnika;

12) kontakt podatke (broj telefona i adresa elektronske pošte).

VI USLOVI ZA UPIS U REGISTAR I NAČIN I POSTUPAK UPISA, IZMENE I BRISANJE PODATAKA UPISANIH U REGISTRU

Uslovi za upis u registar

Član 36

Lice koje je steklo licencu u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom i dostavilo dokaz o zaključenom osiguranju od profesionalne odgovornosti upisuje se u Registar, odnosno u odgovarajući podregistar licenciranih inženjera, licenciranih arhitekata i licenciranih prostornih planera.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti iz stava 1. ovog člana dostavlja se u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu.

Dokazi iz stava 1. ovog člana dostavljaju se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje licence iz člana 26. ovog pravilnika.

Uverenje o upisu u registar

Član 37

Na lični zahtev lica iz člana 36. stav 1. ovog pravilnika Ministarstvo izdaje uverenje o podacima upisanim u Registar.

Izgled uverenja iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 4 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Upis u podregistar licenciranih inženjera

Član 38

U sekciju licenciranih inženjera građevinarstva upisuju se inženjeri građevinarstva sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova rukovođenja građenjem objekata i izvođenjem radova, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda, prema užim stručnim oblastima iz člana 7. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije, odnosno inženjeri građevinarstva za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata energetske efikasnosti koji su prilog tehničkoj dokumentaciji i energetske sertifikacije zgrada u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetske efikasnosti zgrada.

U sekciju licenciranih inženjera elektrotehnike upisuju se inženjeri elektrotehnike sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova rukovođenja izvođenjem radova i vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda, prema užim stručnim oblastima iz člana 7. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije, odnosno inženjeri elektrotehnike za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata energetske efikasnosti koji su prilog tehničkoj dokumentaciji i energetske sertifikacije zgrada u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetske efikasnosti zgrada.

U sekciju licenciranih inženjera mašinstva upisuju se inženjeri mašinstva sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova rukovođenja izvođenjem radova i vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda, prema užim stručnim oblastima iz člana 7. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije, odnosno inženjeri za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata energetske efikasnosti koji su prilog tehničkoj dokumentaciji i energetske sertifikacije zgrada u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetske efikasnosti zgrada.

U sekciju licenciranih inženjera ostalih tehničkih struka upisuju se:

1) inženjeri saobraćaja sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova rukovođenja izvođenjem radova, vršenja stručnog nadzora, kao i tehničkog pregleda, za stručnu oblast iz člana 7. stav 1. tačka 7) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije;

2) inženjeri geodezije sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova rukovođenja izvođenjem radova, kao i vršenja stručnog nadzora, za stručnu oblast iz člana 7. stav 1. tačka 8) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije, kao i državni premer i katastar;

3) inženjeri tehnologije, odnosno inženjeri metalurgije sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova izvođenja radova, vršenja stručnog nadzora, kao i tehničkog pregleda, prema užim stručnim oblastima iz člana 7. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije;

4) inženjer geologije sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova izvođenja radova, vršenja stručnog nadzora, kao i tehničkog pregleda, za stručnu oblast iz člana 7. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije;

5) inženjer poljoprivrede i inženjer šumarstva sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade studija i elaborata, odnosno za obavljanje stručnih poslova izvođenja radova i vršenja stručnog nadzora iz stručne oblasti inženjerske poljoprivrede, za stručne oblasti iz člana 7. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika.

Upis u podregistar licenciranih arhitekata

Član 39

U sekciju licenciranih arhitekata upisuju se arhitekte sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova rukovođenja građenjem objekata i izvođenjem radova, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda, za stručnu oblast iz člana 7. stav 1. tačka 2) podtačka (1) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije, odnosno arhitekte za obavljanje stručnih poslova izrade elaborata energetske efikasnosti koji su prilog tehničkoj dokumentaciji i energetske sertifikacije zgrada u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetske efikasnosti zgrada.

U sekciju licenciranih arhitekata urbanista upisuju se arhitekte urbaniste sa licencom odgovornog urbaniste za obavljanje stručnih poslova rukovođenja i izrade planskih dokumenata za užu stručnu oblast iz člana 7. stav 1. tačka 2) podtačka (2) i stručnu oblast iz člana 7. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika.

U sekciju licenciranih pejzažnih arhitekata upisuju se pejzažni arhitekti sa licencom odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za samostalno obavljanje stručnih poslova izrade i tehničke kontrole projekata, odnosno za obavljanje stručnih poslova rukovođenja izvođenjem radova, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda, za stručnu oblast iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika, a u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija objekata i sadržaj tehničke dokumentacije.

Upis u podregistar licenciranih prostornih planera

Član 40

U sekciju licenciranih prostornih planera upisuju se prostorni planeri sa licencom odgovornog prostornog planera za obavljanje stručnih poslova rukovođenja i izrade planskih dokumenata za stručnu oblast iz člana 7. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika.

Izmene podataka u Registru

Član 41

U slučaju izmene podataka na osnovu kojih je doneto rešenje o izdavanju licence, odnosno izdata svečana forma licence, promena podataka u Registru vrši se po donošenju akta kojim se potvrđuje promena podataka, po službenoj dužnosti.

U slučaju izmene, odnosno dopune drugih podataka sadržanih u Registru zahtev za ažuriranje podataka podnosi se odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene. Promena podataka u Registru se vrši u roku od pet dana od dana prijema zahteva za ažuriranje podataka.

Status profesionalnog mirovanja

Član 42

Ukoliko lice koje je upisano u Registar, na određeni period prestane da obavlja stručne poslove na osnovu licence koja mu je izdata, u Registar se za to lice i za tu licencu upisuje status profesionalnog mirovanja.

Status profesionalnog mirovanja upisuje se i licu koje je upisano u registar za obavljanje stručnih poslova rukovođenja i izrade tehničke dokumentacije i vršenja tehničke kontrole, u slučaju kada je lice zaposleno ili radno angažovano u organu državne uprave ili lokalne samouprave, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetničkoj radnji koja je ovlašćena da utvrdi neki od uslova na osnovu koga se izrađuje tehnička dokumentacija, kao i licu koje vrši nadzor nad primenom odredaba Zakona i licu koje je funkcioner, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa.

Brisanje iz Registra

Član 43

Podaci o licu sa licencom odgovornog prostornog planera, odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača, kao i licencom odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada u skladu sa ovim pravilnikom, brišu se iz Registra usled:

1) smrti;

2) na lični zahtev;

3) neispunjenja uslova za produženje licence u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

4) oduzimanja, odnosno privremenog suspendovanja licence u skladu sa čl. 31. i 32. ovog pravilnika;

5) isteka roka važenja licence koja je izdata u skladu sa članom 25. ovog pravilnika.

Brisanje podataka iz Registra vrši se po utvrđivanju uslova za brisanje lica sa licencom, odnosno po konačnosti rešenja iz člana 33. stav 3. ovog pravilnika, po službenoj dužnosti.

VII NAČIN OBJAVLJIVANJA PODATAKA IZ REGISTRA

Javnost podataka

Član 44

Javno dostupni podaci iz Registra su:

1) ime, srednje slovo i prezime licenciranog inženjera, arhitekte ili prostornog planera;

2) podatak o stečenom obrazovanju, odnosno stručnom zvanju;

3) broj i datum izdavanja licence sa podacima o vrsti licence, odnosno licencama koje lice poseduje (naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju je izdata licenca);

4) podatak o statusu licence (aktivan status ili status mirovanja);

5) podaci o pravnom licu ili preduzetniku kod koga je licencirani inženjer, arhitekta ili prostorni planer zaposlen, odnosno radno angažovan i to: poslovno ime, adresa sedišta, matični broj i PIB tog lica, kao i podatke o zaključenom osiguranju od profesionalne odgovornosti;

6) podaci o pokrenutim postupcima za utvrđivanje profesionalne odgovornosti (broj i datum rešenja o suspendovanju ili oduzimanju licence);

7) kontakt podaci (broj telefona i adresa elektronske pošte).

Pristup podacima iz Registra obezbeđuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Podaci koji se objavljuju smatraju se javnim, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Član 45

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog prostornog planera ("Službeni glasnik RSˮ, br. 27/15 i 92/15);

2) Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RSˮ, broj 35/15);

3) Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije ("Službeni glasnik RSˮ, broj 16/12).

Stupanje na snagu

Član 46

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 

Prilog 1.

SPISAK PRAVNIH IZVORA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

1) Ustav Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 98/06);

2) Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje);

3) Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje);

4) Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon);

5) Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Službeni glasnik RS", broj 64/15);

6) Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Službeni glasnik RS", broj 22/15);

7) Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", broj 72/18);

8) Pravilnik o klasifikaciji objekata ("Službeni glasnik RS", broj 22/15);

9) Uredba o lokacijskim uslovima ("Službeni glasnik RS", br. 35/15, 114/15 i 117/17);

10) Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama ("Službeni glasnik RS", broj 22/15);

11) Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 58/12, 74/15 i 82/15);

12) Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 61/11);

13) Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 69/12 i 44/18 - dr. zakon);

14) Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", br. 113/15, 96/16 i 120/17);

15) Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora ("Službeni glasnik RS", br. 22/15 i 24/17);

16) Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata ("Službeni glasnik RS", br. 27/15 i 29/16);

17) Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table ("Službeni glasnik RS", broj 22/15);

18) Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti ("Službeni glasnik RS", broj 40/15);

19) Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige ("Službeni glasnik RS", broj 22/15);

20) Zakon o građevinskim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 83/18);

21) Zakon o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - odluka US, 96/15, 47/17 - autentično tumačenje, 113/17 - dr. zakon, 27/18 - dr. zakon i 41/18 - dr. zakon);

22) Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15 i 83/18);

23) Zakon o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik RS", broj 71/94);

24) Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon);

25) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 88/10);

26) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09);

27) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 91/15 i 113/17 - dr. zakon);

28) Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/09, /15, 87/18 i 87/18 - dr. zakoni);

29) Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/18 i 95/18 - dr. zakon);

30) Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18, 44/18 - dr. zakon, 83/18 i 31/19);

31) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18 i 23/19);

32) Zakon o železnici ("Službeni glasnik RS", broj 41/18);

33) Zakon o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 - dr. zakon);

34) Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 - dr. zakon);

35) Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 - dr. zakon);

36) Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18 - dr. zakon);

37) Zakon o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - odluka US, 62/14 i 95/18 - dr. zakon);

38) Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 145/14 i 95/18 - dr. zakon);

39) Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službeni glasnik SRS", br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Službeni glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - dr. zakon i 54/15 - dr. zakon);

40) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika ("Službeni glasnik RS", broj 104/09);

41) Zakon o standardizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 46/15);

42) Zakon o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", broj 53/95, "Službeni list SRJ", broj 16/01 - odluka SUS i "Službeni glasnik RS", br. 20/09, 55/13 - odluka US i 106/16 - autentično tumačenje).

Prilog 2.

STRUČNE, ODNOSNO UŽE STRUČNE OBLASTI SA OPISIMA STRUČNIH POSLOVA ZA ČIJE OBAVLJANJE SE IZDAJE LICENCA ZA ODGOVORNOG PROSTORNOG PLANERA, ODGOVORNOG URBANISTU, ODGOVORNOG PROJEKTANTA I ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA:

 

Vrsta licence

ODGOVORNI PROSTORNI PLANER

Stručna oblast

Uža stručna oblast

Oznaka licence

Opis stručnih poslova

Licence koje su izdate pre stupanja na snagu ovog pravilnika

Prostorno planiranje

-

PP 01

obavljanje stručnih poslova rukovođenja i izrade svih prostornih planova i dokumenata za sprovođenje prostornih planova

100 - Odgovorni planer

 

Vrsta licence

ODGOVORNI URBANISTA

Stručna oblast

Uža stručna oblast

Oznaka licence

Opis stručnih poslova

Licence koje su izdate pre stupanja na snagu ovog pravilnika

Arhitektura

Urbanizam

UP 02

obavljanje stručnih poslova rukovođenja i izrade svih urbanističkih planova i urbanističko-tehničkih dokumenata, prostornog plana jedinice lokalne samouprave i prostornog plana područja posebne namene za područja sa prirodnim, kulturno-istorijskim i ambijentalnim vrednostima

200 - Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih projekata
201 - Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova
202 - Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova za saobraćajnice
203 - Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova infrastrukture

 

Vrsta licence

ODGOVORNI PROJEKTANT

Stručna oblast

Uža stručna oblast

Oznaka licence

Opis stručnih poslova

Licence koje su izdate pre stupanja na snagu ovog pravilnika

Arhitektura

-

AP 02

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata arhitekture, izgrađene okoline i spoljnog uređenja, zgrada svih kategorija i inženjerskih objekata, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

300 - Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
301 - Odgovorni projektant konstrukcija objekata visokogradnje
302 - Odgovorni projektant konstrukcija arhitektonskih projekata

Pejzažna arhitektura

-

PaP 03

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata pejzažne arhitekture i hortikulture, izgrađene okoline i spoljnog uređenja, za zgrade svih kategorija i inženjerske objekte, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

373 - Odgovorni projektant za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora

Građevinsko inženjerstvo

Građevinske konstrukcije

GP 04-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata građevinskih konstrukcija i građevinske geotehnike za zgrade i inženjerske objekte i drugih građevinskih projekata, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
316 - Odgovorni projektant objekata građevinske geotehnike

Hidrotehnika

GP 04-02

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata hidrotehničkih objekata i instalacija i građevinske geotehnike, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

313 - Odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje
314 - Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Saobraćajni (putevi i železnice) i drugi infrastrukturni objekti

GP 04-03

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata saobraćajnih i drugih infrastrukturnih objekata i građevinske geotehnike, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

315 - Odgovorni projektant saobraćajnica
318 - Odgovorni projektant drumskih saobraćajnica

Organizacija i tehnologija građenja i upravljanje projektima u građenju

GP 04-04

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade projekata organizacije i tehnologije građenja i upravljanja projektima u građenju, poslova izrade projekata građevinskih konstrukcija objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po + P+4 + Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m² bruto površine, objekata sa manje složenim građevinskim konstrukcijama (raspona do 12 metara), lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, kao i građevinske geotehnike, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

311 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje
312 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje
317 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija i arhitektonskih projekata

Elektro-tehničko inženjerstvo

Elektroenergetske instalacije i elektromotorni pogon

EP 05-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

350 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
352 - Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija

Proizvodnja i prenos električne energije

EP 05-02

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

351 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije

Elektronika i telekomunikacije

EP 05-03

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole - elektronike, telekomunikacionih i signalnih instalacija i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

353 - Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

Mašinsko inženjerstvo

Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika

MP 06-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole mašinskih instalacija (termotehnika, termoenergetika, procesna i gasna tehnika), opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat i sistema upravljanja mašinskih postrojenja, za zgrade svih kategorija i inženjerske objekte, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

330 - Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
336 - Odgovorni projektant sistema upravljanja mašinskih postrojenja - automatika, merenja i upravljanja

Hidrotehnika

MP 06-02

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat i sistema upravljanja mašinskih postrojenja, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

332 - Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike
336 - Odgovorni projektant sistema upravljanja mašinskih postrojenja - automatika, merenja i upravljanja

Transportna sredstva, skladišta i mašinske tehnologije

MP 06-03

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija, tehnologije i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

333 - Odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije

Saobraćajno inženjerstvo

Drumski saobraćaj (integralni i unutrašnji saobraćaj)

SP 07-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata drumskog saobraćaja i saobraćajne signalizacije (integralni i unutrašnji saobraćaj), vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

370 - Odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije

Železnički saobraćaj

SP 07-02

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata železničkog saobraćaja i transporta, vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova, kao i tehničkog pregleda

368 - Odgovorni projektant železničkog saobraćaja i transporta

Rečno-pomorski saobraćaj

SP 07-03

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata vodnog saobraćaja i transporta, vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova, kao i tehničkog pregleda

366 - Odgovorni projektant vodnog saobraćaja i transporta

Vazdušni saobraćaj

SP 07-04

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata vazdušnog saobraćaja i transporta, vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova, kao i tehničkog pregleda

367 - Odgovorni projektant vazdušnog saobraćaja i transporta

Telekomunikacioni saobraćaj

SP 07-05

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata telekomunikacionog saobraćaja i mreža, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

369 - Odgovorni projektant telekomunikacionog saobraćaja i mreža

Logistika

SP 07-06

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade projekata i studija planiranja, organizacije, upravljanja, oblikovanja, vrednovanja i opravdanosti logističkih sistema i procesa, vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

365 - Odgovorni projektant logistike

Geodetsko inženjerstvo

-

GeP 08-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata geodetskih merenja i obeležavanja zemljišta, kao i zgrada svih kategorija i inženjerskih objekata vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

372 - Odgovorni projektant geodetskih projekata

Tehnološko i metalurško inženjerstvo

Tehnologije i tehnološki procesi

TP 09-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata tehnologije, tehnoloških procesa i postrojenja i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, za zgrade i inženjerske objekte, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

371 - Odgovorni projektant tehnoloških procesa

Metalurgija

MTP 09-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata metalurških procesa i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

385 - Odgovorni projektant metalurških procesa

Geološko inženjerstvo

Geotehnika

GtP 10-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole geotehničkih i inženjerskogeoloških projekata i podloga, te geotehničkih istraživanja, vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova, kao i tehničkog pregleda

391 - Odgovorni projektant na izradi geotehničkih i inženjerskogeoloških podloga

Hidrogeologija

GtP 10-02

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata hidrogeoloških objekata i podloga, vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova, kao i tehničkog pregleda

392 - Odgovorni projektant hidrogeoloških podloga i objekata

Geofizika

GtP 10-03

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata geofizičkih podloga i ispitivanja, vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova, kao i tehničkog pregleda

393 - Odgovorni projektant za izradu geofizičkih podloga i projektovanje geofizičkih ispitivanja

Šumarstvo i poljoprivreda

Zaštita od erozije i melioracije šumskih i poljoprivrednih površina

ŠP 11-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata objekata za uređenje bujica i zaštitu od erozija i melioracije šumskih i poljoprivrednih površina, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

375 - Odgovorni projektant objekata za uređenje bujica i zaštitu od erozije i melioracija šumskih i poljoprivrednih površina

Hidromelioracioni sistemi u poljoprivredi i prehrambeno-tehnološki procesi

PoP 11-02

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata hidromelioracionih sistema u poljoprivredi i projekata prehrambeno-tehnoloških procesa, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

376 - Odgovorni projektant poljoprivrednih projekata hidromelioracionih sistema
377 - Odgovorni projektant prehrambeno-tehnoloških procesa

Energetska efikasnost zgrada

-

EE 12-01

samostalno obavljanje stručnih poslova izrade elaborata energetske efikasnosti koji su prilog tehničkoj dokumentaciji, vršenja energetskih pregleda zgrada i učešća u energetskoj sertifikaciji zgrada

381 - Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

 

Vrsta licence

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA

Stručna oblast

Uža stručna oblast

Oznaka licence

Opis stručnih poslova

Licence koje su izdate pre stupanja na snagu ovog pravilnika

Arhitektura

-

AI 02-01

obavljanje poslova rukovođenja građenjem zgrada svih kategorija, odnosno izvođenjem radova, vršenje stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

400 - Odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
401 - Odgovorni izvođač radova arhitektonsko-građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje

Pejzažna arhitektura

-

PaI 03-01

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova spoljnog, odnosno pejzažno-arhitektonskog uređenja slobodnih prostora, za zgrade svih kategorija i inženjerske objekte, vršenje stručnog nadzora na izgradnji objekata pejzažne arhitekture i hortikulture, kao i tehničkog pregleda

474 - Odgovorni izvođač radova na pejzažnom uređenju slobodnih prostora

Građevinsko inženjerstvo

Građevinske konstrukcije

GI 04-01.1

obavljanje poslova rukovođenja građenjem zgrada svih kategorija i inženjerskih objekata, odnosno izvođenjem radova građevinskih konstrukcija, instalacija i građevinsko-zanatskih radova, kao i građevinske geotehnike, vršenje stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

 

GI 04-01.2

obavljanje poslova rukovođenja građenjem zgrada svih kategorija i inženjerskih objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po + P + 4 + Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m² bruto površine, objekata sa manje složenim građevinskim konstrukcijama (raspona do 12 metara), lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, kao i građevinske geotehnike, vršenje stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

419 - Odgovorni izvođač radova - menadžer u graditeljstvu
700 - Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, građevinskih radova na objektima visokogradnje
712 - Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, građevinskih radova na objektima niskogradnje
800 - Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima visokogradnje
812 - Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima niskogradnje

Hidrotehnika

GI 04-02.1

obavljanje poslova rukovođenja građenjem hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije, odnosno izvođenjem radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje, kao i građevinske geotehnike, vršenje stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

413 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje
414 - Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Saobraćajni (putevi i železnice) i drugi infrastrukturni objekti

GI 04-03.1

obavljanje poslova rukovođenja građenjem, odnosno izvođenjem radova na saobraćajnim i drugim infrastrukturnim objektima, kao i izrada terenskih i laboratorijskih ispitivanja za potrebe izrade geotehničkih elaborata saobraćajnica, poboljšanje tla kod izgradnje objekata saobraćajne infrastrukture, izvođenje različitih tipova geotehničkih ankera, injekcionih i drugih geotehničkih radova, potpornih zidova i sanacija klizišta i drugih oblika nestabilnosti terena, kao i drugih radova građevinske geotehnike, vršenje stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

412 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje
415 - Odgovorni izvođač radova saobraćajnica
418 - Odgovorni izvođač radova drumskih saobraćajnica

Organizacija i tehnologija građenja i upravljanje projektima u građenju

GI 04-04.1

obavljanje poslova rukovođenja građenjem, odnosno izvođenjem radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na zgradama i inženjerskim objektima, kao i građevinske geotehnike, vršenje stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

411 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje

Elektro-tehničko inženjerstvo

Elektroenergetske instalacije i elektromotorni pogon

EI 05-01.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija i ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

450 - Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

EI 05-01.2

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona i ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, za nezahtevne i manje zahtevne objekte, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

750 - Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, elektroenergetskih radova niskog napona u zgradama (objektima)
850 - Odgovorni izvođač elektroenergetskih radova niskog napona u zgradama (objektima)

Proizvodnja i prenos električne energije

EI 05-02.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova elektroenergetskih instalacija srednjeg i visokog napona - razvodnih postrojenja i prenosa električne energije, upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija i ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

451 - Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije

Elektronika i telekomunikacije

EI 05-03.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova elektronike, telekomunikacionih i signalnih instalacija i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

453 - Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema

EI 05-03.2

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova telekomunikacionih i signalnih instalacija i ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, za nezahtevne i manje zahtevne objekte, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

853 - Odgovorni izvođač telekomunikacionih radova u zgradama (objektima)
753 - Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, telekomunikacionih radova u zgradama (objektima)

Mašinsko inženjerstvo

Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika

MI 06-01.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova mašinskih instalacija (termotehnika, termoenergetika, procesna i gasna tehnika), ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, i sistema za upravljanje mašinskih postrojenja - automatika, merenja i upravljanja, za zgrade svih kategorija i inženjerske objekte, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

430 - Odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
436 - Odgovorni izvođač radova sistema upravljanja mašinskih postrojenja - automatika, merenja i upravljanja

MI 06-01.2

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova upravljanja mašinskih instalacija i ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, za nezahtevne i manje zahtevne objekte, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

730 - Odgovorni izvođač radova, sa specijalističkim strukovnim studijama, mašinske opreme i instalacija
830 - Odgovorni izvođač mašinskih instalacija

Hidrotehnika

MI 06-02.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike i ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, kao i sistema upravljanja mašinskih postrojenja, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

432 - Odgovorni izvođač radova mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike
436 - Odgovorni izvođač radova sistema upravljanja mašinskih postrojenja - automatika, merenja i upravljanja

Transportna sredstva, skladišta i mašinske tehnologije

MI 06-03.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova mašinskih konstrukcija i tehnologija, transportnih sredstava i skladišta i ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, za zgrade svih kategorija i inženjerske objekte, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehnički pregled

434 - Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija

Saobraćajno inženjerstvo

Drumski saobraćaj (integralni i unutrašnji saobraćaj)

SI 07-01.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova regulisanja i upravljanja saobraćajem i saobraćajne signalizacije za sve vrste puteva i ulične mreže, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

470 - Odgovorni izvođač radova saobraćajne signalizacije

SI 07-01.2

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova regulisanja i upravljanja saobraćajem i saobraćajne signalizacije, za gradske putne i ulične mreže i stacionarnog saobraćaja, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehničkog pregleda

770 - Odgovorni izvođač radova, sa specijalističkim strukovnim studijama, saobraćaja u drumskom i gradskom saobraćaju
870 - Odgovorni izvođač radova - strukovni inženjer saobraćaja u drumskom i gradskom saobraćaju

Železnički saobraćaj

SI 07-02.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova regulisanja i upravljanja železničkog saobraćaja i transporta, radova železničke infrastrukture i signalizacije, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova, kao i tehničkog pregleda

468 - Odgovorni izvođač železničkog saobraćaja i transporta

Telekomunikacioni saobraćaj

SI 07-03.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova regulisanja i upravljanja telekomunikacionog saobraćaja, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova, kao i tehničkog pregleda

469 - Odgovorni izvođač radova u sistemima telekomunikacionog saobraćaja i mreža

Geodetsko inženjerstvo

-

GeI 08-01.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova geodetskih radova za zemljište i zgrade svih kategorija i inženjerske objekte

471 - Odgovorni izvođač geodetskih radova

GeI 08-01.2

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem geodetskih radova za zemljište i nezahtevne i manje zahtevne objekte

771 - Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, geodetskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje
871 - Odgovorni izvođač geodetskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje

Tehnološko i metalurško inženjerstvo

Hemijska tehnologija i procesno inženjerstvo

TI 09-01.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova tehnologija i tehnoloških procesa i postrojenja i ugradnje opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, za zgrade svih kategorija i inženjerske objekte, vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja, kao i tehnički pregled

475 - Odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja

Metalurgija

MTI 09-01.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova metalurških procesa i opreme koja utiče na osnovne zahteve za objekat, vršenje stručnog nadzora, kao i tehničkog pregleda

485 - Odgovorni izvođač radova na izgradnji metalurških postrojenja

Geološko inženjerstvo

Geotehnika

GTI 10-01.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem geotehničkih i inženjerskogeoloških radova, vršenje stručnog nadzora, kao i tehničkog pregleda

491 - Odgovorni izvođač radova na izradi geotehničkih podloga

Hidrogeologija

GTI 10-02.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem hidrogeoloških radova, vršenje stručnog nadzora, kao i tehničkog pregleda

492 - Odgovorni izvođač radova na izradi hidrogeoloških podloga

Geofizika

GTI 10-03.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem geofizičkih radova, vršenje stručnog nadzora, kao i tehničkog pregleda

493 - Odgovorni izvođač radova za geofizička ispitivanja

Šumarstvo i poljoprivreda

Zaštita od erozije i melioracije šumskih i poljoprivrednih površina

ŠI 11-01.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova na izvođenju objekata za uređenje bujica i zaštitu od erozija i melioracije šumskih i poljoprivrednih površina, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

473 - Odgovorni izvođač radova na izgradnji objekata za uređenje bujica i za zaštitu od erozije kao i na melioraciji šumskog i poljoprivrednog zemljišta

Hidromelioracioni sistemi u poljoprivredi i prehrambeno-tehnološki procesi

PoI 11-02.1

obavljanje poslova rukovođenja izvođenjem radova na postavljanju hidromelioracionih sistema u poljoprivredi i izvođenjem radova prehrambeno-tehnoloških procesa, vršenja stručnog nadzora u toku građenja, kao i tehničkog pregleda

476 - Odgovorni izvođač radova na izgradnji poljoprivrednih i hidromelioracionih sistema
477 - Odgovorni izvođač radova na izgradnji prehrambeno-tehnoloških postrojenja

 

Prilog 3.

LICENCA

 

Prilog 4.

UVERENJE

O UPISU U REGISTAR LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA