Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA ODGOVORNA LICA I REGISTRU LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA

("Sl. glasnik RS", br. 51/2019 i 2/2021 - dr. pravilnik)

 

Čl. 1-19*

(Prestalo da važi)

Opšti uslovi izdavanja licence

Član 20

Licenca se izdaje licu koje ima stečeno odgovarajuće obrazovanje, koje je položilo stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast za koju se izdaje licenca u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom i koje je steklo odgovarajuće stručno iskustvo iz te stručne, odnosno uže stručne oblasti i ispunilo druge uslove u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog prostornog planera

Član 21

Licenca za odgovornog prostornog planera izdaje se licu koje:

1) je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, na studijskom programu na kome se stiču znanja, veštine i kompetencije u stručnoj oblasti prostorno planiranje;

2) je položilo stručni ispit za stručnu oblast prostorno planiranje;

3) ima najmanje pet godina odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi dokumenata prostornog planiranja, odnosno na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva dokumenta prostornog planiranja.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog urbanistu

Član 22

Licencu za odgovornog urbanistu stiče lice koje:

1) je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, na studijskom programu na kome se stiču znanja, veštine i kompetencije u užoj stručnoj oblasti urbanizam;

2) je položilo stručni ispit za užu stručnu oblast urbanizam;

3) ima najmanje pet godina odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi dokumenata urbanističkog planiranja, odnosno na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva urbanistička plana ili urbanistička projekta.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog projektanta

Član 23

Licencu za odgovornog projektanta stiče lice koje:

1) je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, na studijskim programima na kojima se stiču znanja, veštine i kompetencije u stručnim, odnosno užim stručnim oblastima arhitekture, pejzažne arhitekture i inženjerstava iz člana 9. ovog pravilnika;

2) je položilo stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika;

3) ima najmanje tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije, odnosno na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti;

4) dobije preporuku najmanje dva lica sa licencom odgovornog projektanta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana pod odgovarajućim stručnim iskustvom smatra se najmanje pet projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti ukoliko se licenca izdaje licu koje je položilo stručni ispit u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog izvođača radova

Član 24

Licencu za odgovornog izvođača radova stiče lice koje je ispunilo uslove iz člana 23. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika i ima najmanje tri godine stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova na najmanje dva objekta.

Licenca za odgovornog izvođača radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po + P + 4 + Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m2 bruto površine, objekata sa manje složenim građevinskim konstrukcijama (raspona do 12 metara), lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da se izda i licu koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB, pod uslovom da ima najmanje pet godina stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova i položi stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast.

Izuzetno od stava 1. ovog člana pod odgovarajućim stručnim iskustvom smatra se građenje objekata, odnosno izvođenje radova iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti na najmanje pet objekata ukoliko se licenca izdaje licu koje je položilo stručni ispit u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika.

Član 25*

(Prestalo da važi)

Zahtev za izdavanje licence

Član 26

Zahtev za izdavanje licence (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Ministarstvu.

Zahtev naročito sadrži:

1) ime i prezime;

2) ime jednog od roditelja;

3) državu, mesto i datum rođenja;

4) adresu prebivališta, odnosno boravišta;

5) naziv stručne, odnosno uže stručne oblasti za koju je lice položilo stručni ispit.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana se prilaže:

1) fotokopija lične karte;

2) overena fotokopija visokoškolske isprave o završenim akademskim, odnosno strukovnim studijama;

3) overena fotokopija dodatka diplome koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja;

4) fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno izjavu kojom se lice opredeljuje da li će samo pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

5) dokaz o stručnom iskustvu (potvrda pravnog lica ili preduzetnika o stečenom stručnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno fotokopija radne knjižice);

6) dokaz o stručnim rezultatima: referenc lista, sa potvrdom o učešću u izradi planskog dokumenta ili urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, odnosno potvrdu o učešću u izgradnji objekta i izvođenju radova, za svaki od navedenih stručnih rezultata iz referenc liste, kao i izvod iz planskog dokumenta ili urbanističko-tehničkog dokumenta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, kojim se dokazuje da je lice učestvovalo u njihovoj izradi;

7) preporuka najmanje dva lica kojima je izdata odgovarajuća licenca odgovornog projektanta ili Inženjerske komore, u slučaju izdavanja licence za odgovornog projektanta.

Ukoliko zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi strano fizičko lice iz člana 3. stav 5. ovog pravilnika, uz zahtev se prilaže:

1) kopija putne isprave i prijava boravišta u skladu sa zakonom koji uređuje kretanje i boravak stranaca;

2) dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast visokog obrazovanja, odnosno priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja;

3) dokaz o upisu u registar nadležnog tela, odnosno kopija licence ili drugog ovlašćenja izdatog od strane nadležnog organa prema propisima druge države;

4) potvrda poslodavca iz stava 3. tačka 5) ovog člana o vrsti poslova na kojima je lice radilo u periodu sticanja stručnog iskustva iz člana 25. stav 2. ovog pravilnika, kao i dokaz o stručnim rezultatima (referenc listu) iz stava 3. tačka 6) ovog člana;

5) fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu u skladu sa članom 3. stav 5. ovog pravilnika, odnosno izjavu kojom se lice opredeljuje da li će samo pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Dokaz iz stava 4. tač. 2), 3) i 4) ovog člana dostavlja se u overenom prepisu na srpskom jeziku.

Potvrda iz stava 3. tačka 6) ovog člana se dostavlja u slučaju kada u izvodu nije navedeno da je lice učestvovalo kao saradnik i ista mora biti potpisana od strane licenciranog lica koje je rukovodilo izradom planskog dokumenta ili urbanističkog projekta, projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje ili elaborata i studije, odnosno izgradnjom objekta i izvođenjem radova.

Dokaze iz stava 3. tač. 2)-4) i stava 4. tač. 2) i 3) ovog člana ne dostavljaju lica koja su prijavu za polaganje stručnog ispita podnela Ministarstvu u skladu sa članom 10. ovog pravilnika, odnosno koja su položila stručni ispit u skladu sa ovim pravilnikom.

Ukoliko zahtev ne sadrži sve potrebne dokaze iz st. 3. i 4. ovog člana ili se u postupku provere ispunjenosti uslova za izdavanje licence utvrdi da su dostavljeni dokazi nepotpuni ili nedovoljni za odlučivanje o ispunjenosti uslova iz čl. 21-24. ovog pravilnika, Ministarstvo od podnosioca zahteva može da zatraži dopunu potrebnih dokaza (reference, stručno iskustvo i dr.).

Čl. 27- 46*

(Prestalo da važi)