Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA SA PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA U OKVIRU NADZORA

("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način postupanja sa predmetima od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmet) u okviru nadzora nad predmetima.

Član 2

Inspektor, odnosno lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetom izdvaja predmet radi laboratorijskih ispitivanja u slučaju kada u toku vršenja nadzora nad predmetom koji je stavljen na tržište ne može sa sigurnošću da utvrdi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve, u skladu sa zakonom kojim se uređuju predmeti od dragocenih metala, kao i u slučaju kada se radi o predmetu koji ne podleže obavezi ispitivanja i žigosanja, odnosno označavanja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana predmeti se izdvajaju metodom slučajnog uzorkovanja, s tim što se broj komada u uzorku određuje u skladu sa Tabelom 1. Priloga, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Predmeti iz člana 2. ovog pravilnika, kao i predmeti za koje se u nadzoru utvrdi da nisu usaglašeni sa zahtevima iz zakona kojim se uređuju predmeti od dragocenih metala, nakon klasifikacije i merenja, pakuju se u koverte koje se pečate državnim pečatom i zatvaraju samolepljivom trakom, tako da se ta koverta ne može otvoriti bez povrede državnog pečata.

O izdvajanju predmeta i njihovom pakovanju sačinjava se zapisnik.

Na koverti iz stava 1. ovog člana navode se: poslovno ime imaoca zapečaćenih predmeta, broj zapisnika, datum i potpisi inspektora, odnosno lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima i imaoca zapečaćenih predmeta.

Član 4

Proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik, kao i drugi privredni subjekat, čiji su predmeti zapečaćeni, u roku od 30 dana od dana pečaćenja dostavlja zapečaćene predmete na ispitivanje, odnosno na ispitivanje i žigosanje Direkciji za mere i dragocene metale, da bi se utvrdilo da li su predmeti u saglasnosti sa oznakom finoće, kao i da li ispunjavaju druge propisane zahteve.

Uz zapečaćene predmete se dostavlja kopija odgovarajućeg zapisnika.

Ukoliko se na koverti sa zapečaćenim predmetima ošteti državni pečat, smatraće se da predmeti nisu ni dostavljeni na ispitivanje.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uzimanja predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 20/18).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PRILOG

Tabela 1 - Veličina serije i uzorka

Veličina serije predmeta od dragocenih metala (broj komada)

Veličina uzorka
(broj komada)

11-15
16-25
26-50
51-90
91-150
151-280
281-500
501-1.200
1201-3.200

3
5
8
13
20
32
50
80
125