Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 20/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način uzimanja predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmet).

Član 2

Lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetom uzeće predmet radi laboratorijskih ispitivanja u slučaju kada u toku vršenja nadzora nad predmetom koji je stavljen na tržište ili pripremljen radi stavljanja na tržište ne može sa sigurnošću da utvrdi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: Zakon), kao i u slučaju kada se radi o predmetu koji ne podleže obavezi žigosanja u skladu sa Zakonom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana predmeti se uzimaju metodom slučajnog uzorkovanja, s tim što se broj komada u uzorku određuje u skladu sa tabelom u Prilogu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Predmeti iz člana 2. ovog pravilnika, kao i predmeti za koje se u nadzoru utvrdi da nisu usaglašeni sa zahtevima iz Zakona, nakon klasifikacije i merenja pakuju se u koverte koje se pečate državnim pečatom i zatvaraju samolepljivom trakom, tako da se ta koverta ne može otvoriti bez povrede državnog pečata.

O uzimanju predmeta sačinjava se zapisnik.

Na koverti iz stava 1. ovog člana navode se: poslovno ime imaoca zapečaćenih predmeta, broj zapisnika, datum i potpisi lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima i imaoca zapečaćenih predmeta.

Član 4

Proizvođač, uvoznik, odnosno zastupnik, kao i drugi privredni subjekat čiji su predmeti zapečaćeni, u roku od 30 dana od dana pečaćenja dostavlja zapečaćene predmete na ispitivanje, odnosno na ispitivanje i žigosanje Direkciji za mere i dragocene metale, da bi se utvrdilo da li su predmeti u saglasnosti sa oznakom finoće, kao i da li ispunjavaju druge propisane zahteve.

Uz zapečaćene predmete se dostavlja kopija odgovarajućeg zapisnika.

Ukoliko se na koverti sa zapečaćenim predmetima ošteti državni pečat, smatraće se da predmeti nisu ni dostavljeni na ispitivanje.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRILOG

Tabela

Veličina serije predmeta od dragocenih metala
(broj komada)

Veličina uzorka
(broj komada)

11-15
16-25
26-50
51-90
91-150
151-280
281-500
501-1200
1201-3200

3
5
8
13
20
32
50
80
125