Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE PO UNAPRED PRIPREMLJENOM PLANU REORGANIZACIJE I SADRŽINI UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način sprovođenja reorganizacije po unapred pripremljenom planu reorganizacije (u daljem tekstu: plan), kao i sadržina unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Sadržina plana

Član 2

Plan sadrži elemente u skladu sa Zakonom o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12 - US, 83/14, 113/17 i 44/18, u daljem tekstu: Zakon) i druge elemente propisane ovim pravilnikom.

Plan sadrži podatke o svim preduslovima za njegovo sprovođenje, rokovima za sprovođenje pojedinačnih mera za realizaciju plana, rokovima za njegovo izvršenje i o posledicama neispunjenja tih preduslova i nepoštovanja rokova.

Plan sadrži detaljan opis načina namirenja:

1) potraživanja koja su nastala u periodu pre podnošenja plana, u okviru formiranih klasa poverilaca na dan preseka stanja koji, u smislu ovog pravilnika, predstavlja dan na koji je utvrđeno stanje svih obaveza potraživanja i imovine stečajnog dužnika za potrebe izrade vanrednog revizorskog izveštaja, procene i klasa poverilaca (u daljem tekstu: dan preseka stanja);

2) poverilaca čija su potraživanja u sporu na dan preseka stanja;

3) potraživanja koja će nastati po usvajanju plana, a koja nisu dospela na dan preseka stanja.

Plan sadrži detaljan opis dužnosti nezavisnog stručnog lica koje će u ime poverilaca pratiti sprovođenje plana, način na koji će to lice obaveštavati poverioce o sprovođenju plana, kao i iznos i dinamiku isplate nagrade za njegov rad.

Neobavezujuće izjave većinskih poverilaca i glasanje pisanim putem

Član 3

Izjavu većinskih poverilaca po vrednosti potraživanja svake planom predviđene klase da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje (u daljem tekstu: izjava većinskih poverilaca), daje posebno svaki poverilac koji je saglasan sa planom i spreman da glasa za njegovo usvajanje u pisanom obliku, a potpisuje je zakonski zastupnik tog poverioca, odnosno drugo lice koje je u te svrhe ovlašćeno aktima tog poverioca ili odlukom njegovog nadležnog organa.

Izjava većinskih poverilaca sadrži:

1) poslovno ime, odnosno lično ime poverioca, matični broj pravnog lica, odnosno jedinstveni matični broj građana, a u slučaju inostranog poverioca registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica;

2) iznos njegovog potraživanja naveden u planu;

3) određenje klase poverilaca u koju je potraživanje svrstano;

4) procenat vrednosti tog potraživanja u odnosu na iznos ukupnih potraživanja u toj klasi;

5) potvrdu da je poverilac u potpunosti upoznat sa sadržinom plana;

6) potvrdu da je poverilac saglasan sa planom i spreman da glasa za njegovo usvajanje;

7) datum i mesto potpisivanja izjave;

8) potpis.

Poverioci koji su usled prirode svojih potraživanja svrstani u više od jedne klase daju posebnu izjavu za svaku klasu.

Izjava iz stava 1. ovog člana nema obavezujuće dejstvo, nije zamena za glasanje na ročištu za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu i ne može biti uslovna.

Uz izjavu iz stava 1. ovog člana podnosilac plana dostavlja i zbirni pregled svih tih izjava, sa jasno naznačenim pojedinačnim i zbirnim procentom po vrednosti za svaku klasu, iz koje se jasno vidi da ti poverioci čine većinu u svakoj pojedinačnoj klasi.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, izjava većinskih poverilaca ima obavezujuće dejstvo i smatra se glasačkim listićem za glasanje na ročištu za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu ako sadrži i odredbu kojom poverilac izričito izjavljuje da je saglasan da se izjava smatra glasačkim listićem u smislu odredaba zakona kojima se uređuje stečaj, a kojima se uređuje glasanje pisanim putem.

Poverilac je ovlašćen da sudu podnese glasački listić radi glasanja pisanim putem, koji sadrži elemente iz stava 2. tač. 1)-5) i tač. 7) i 8) ovog člana.

Potpis zastupnika, odnosno drugog ovlašćenog lica na izjavi iz stava 6. ovog člana, odnosno na glasačkom listiću overava se.

Poverilac je ovlašćen da izjavu iz stava 6. ovog člana, odnosno glasački listić povuče i o tome pisanim putem obavesti sud i podnosioca plana najkasnije na ročištu za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu.

U slučaju izmena plana nakon potpisivanja izjave iz stava 6. ovog člana, odnosno glasačkog listića, ranije date izjave iz stava 6. ovog člana, odnosno glasački listići neće važiti za izmenjenu verziju plana.

Izjava podnosioca plana o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu

Član 4

Izjava o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu je izjava kojom ovlašćeno lice podnosioca plana potvrđuje, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, u svoje ime i u ime podnosioca plana, da su podaci i informacije navedeni u planu tačni i potpuni prema njegovom saznanju u momentu podnošenja plana, i to:

1) da ne postoje poverioci čija potraživanja nisu izričito navedena u planu a koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli, pojedinačno ili zajedno, da svojim glasanjem utiču na odluku o usvajanju plana;

2) da su u planu navedeni svi zahtevi trećih lica prema podnosiocu plana za koje podnosilac plana smatra da nisu osnovani u celosti ili delimično;

3) da su pri oceni i obračunu osnova, visine i vrste potraživanja svakog poverioca pojedinačno uzeti u obzir svi raspoloživi podaci i informacije;

4) da u plan nisu unete izmene nakon što su poverioci potpisali izjave da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje;

5) da su u planu navedene sve buduće okolnosti koje bi mogle značajno ili presudno uticati na sprovođenje plana ili značajno otežati sprovođenje plana, a koje je mogao da pretpostavi do dana podnošenja plana;

6) da su u planu jasno označena sva povezana lica u skladu sa Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, koja su poverioci ili dužnici stečajnog dužnika.

Izjavom iz stava 1. ovog člana ovlašćeno lice podnosioca plana potvrđuje i da je u postupku pripreme plana i prikupljanja podataka i informacija postupalo savesno i u skladu sa pažnjom dobrog privrednika.

Saznanje podnosioca plana iz stava 1. ovog člana obuhvata saznanje svih odgovornih lica podnosioca plana u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela.

Ovlašćeno lice iz stava 1. ovog člana je zakonski zastupnik podnosioca plana ili drugo fizičko lice koje je skupština ili drugi nadležni organ podnosioca plana posebno ovlastila za davanje takve izjave.

Vanredni izveštaj sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima stečajnog dužnika

Član 5

Vanredni izveštaj revizora je izveštaj koji se sastavlja sa stanjem poslovnih knjiga utvrđenim najkasnije 90 dana pre dana podnošenja plana i sadrži pregled svih potraživanja i procentualno učešće svakog poverioca u odgovarajućoj klasi plana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podnosilac plana ne dostavlja izveštaj revizora ako je poslednja revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno poslednja vanredna ili posebno ugovorena revizija izvršena 90 dana pre podnošenja plana.

U slučaju iz stava 2. ovog člana predlagač plana uz plan dostavlja redovan revizorski izveštaj i pregled svih potraživanja poverilaca stečajnog dužnika koji je sačinio revizor, razvrstanih po klasama plana i procentualno učešće svakog potraživanja u odgovarajućoj klasi plana.

Procena novčanog iznosa namirenja

Član 6

Sastavni deo plana čini i procena novčanog iznosa namirenja koji bi se ostvario sprovođenjem bankrotstva i sprovođenjem reorganizacije za svaku od klasa poverilaca posebno, izrađena od strane ovlašćenog stručnog lica (procenitelja), ne starija od 12 meseci.

Procena iz stava 1. ovog člana sačinjava se na dan na koji je utvrđeno stanje svih obaveza stečajnog dužnika za potrebe izrade vanrednog revizorskog izveštaja i klasa poverilaca.

Procena sadrži uporedni prikaz procene sadašnje vrednosti novčanog iznosa koju bi ostvarila svaka klasa poverilaca u slučaju bankrotstva i reorganizacije, uzimajući u obzir realne tržišne uslove, odnosno prosečne nivoe realizacije koji se ostvaruju kod prodaje imovine u bankrotstvu, prosečne rokove trajanja stečajnih postupaka u Republici Srbiji, prema statističkim podacima organizacije ovlašćene za prikupljanje i obradu podataka od značaja za sprovođenje stečajnog postupka, u skladu sa posebnim zakonom, kao i prosečne nivoe troškova stečajnog postupka izraženu kao procenat stečajne mase. 

Sadašnja vrednost iz stava 3. ovog člana utvrđuje se u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Procena novčanog iznosa namirenja koje bi se ostvarilo sprovođenjem bankrotstva i sprovođenjem reorganizacije za svaku od klasa poverilaca posebno se izrađuje primenom metode diskontovanja novčanog toka.

U slučaju da je planom predviđena mera konverzije duga u kapital, procena sadrži uporedni prikaz procene sadašnje vrednosti novčanog iznosa koju bi ostvarila svaka klasa poverilaca u slučaju bankrotstva i procene sadašnje vrednosti akcija/udela.

Podaci o postupku pripreme plana, danu sačinjavanja plana i danu sa kojim je izvršen presek stanja obaveza prema poveriocima obuhvaćenim planom

Član 7

Podnosilac plana će u planu dati kratak prikaz toka i radnji preduzimanih tokom pripreme plana.

U postupku pripreme plana, do dana sačinjavanja plana, podnosilac plana može obaveštavati, odnosno konsultovati sve ili neke poverioce u vezi sa pripremom plana, i to primenom svih sredstava komunikacija, uključujući i poštu, elektronsku poštu, objavljivanje u dnevnim novinama i druga sredstva komunikacija, na način koji smatra celishodnim.

Predlagač plana će u planu jasno navesti dan sačinjavanja plana, dan sa kojim je izvršena procena vrednosti imovine podnosioca plana i dan sa kojim je izvršen presek stanja obaveza prema poveriocima obuhvaćenim planom i vanrednim izveštajem revizora.

Izjava revizora ili stečajnog upravnika o izvodljivosti plana

Član 8

Izjava o izvodljivosti plana je izjava koja sadrži mišljenje revizora ili stečajnog upravnika o izvodljivosti i celishodnosti mera predviđenih planom i opravdanosti pretpostavki na kojima se plan zasniva.

Izjava da je plan izvodljiv sadrži:

1) analizu i mišljenje da li su mere za realizaciju plana koje su sadržane u planu celishodne, uzimajući u obzir finansijske mogućnosti i otplatni kapacitet dužnika;

2) analizu i mišljenje da li su pretpostavke na kojima su zasnovane mere za realizaciju plana opravdane, a naročito pretpostavke na osnovu kojih su izrađene finansijske projekcije u planu;

3) obrazloženo mišljenje da je predloženi plan izvodljiv, imajući u vidu zaključke iz tač. 1) i 2) ovog stava i dužinu trajanja reorganizacije.

U slučaju da je predlagač plana tokom trajanja prethodnog stečajnog postupka vršio izmenu plana, lice iz stava 1. ovog člana ponovo vrši analizu sadržine izmenjenog (konačnog) predloga teksta plana i u pogledu izmenjenog (konačnog) predloga teksta plana daje izjavu iz stava 2. ovog člana.

Izjava iz stava 2. ovog člana dostavlja se sudu istovremeno sa podnošenjem izmenjenog (konačnog) predloga teksta plana.

Izveštaj o očekivanim bitnim događajima nakon sačinjavanja plana

Član 9

Izveštaj o očekivanim bitnim događajima nakon sačinjavanja plana je izveštaj o očekivanim troškovima poslovanja i obavezama koje proističu iz poslovanja u narednih 90 dana od dana sačinjavanja plana, a koje će se namirivati tokom postupka odlučivanja i glasanja o planu pred nadležnim sudom, kao troškovi redovnog poslovanja.

Obaveštavanje o promenama nakon podnošenja plana

Član 10

Podnosilac plana bez odlaganja obaveštava sud o svakoj promeni koja nastane nakon dana podnošenja plana nadležnom sudu, a koja može uticati na izglasavanje ili sprovođenje plana.

Izmenjeni plan i prečišćeni tekst plana

Član 11

Nakon što podnosilac plana izvrši korekcije predloženog teksta plana, saglasno svim prihvaćenim primedbama poverilaca i saglasno nalogu suda, sudu dostavlja izmenjen (konačan) prečišćeni predlog teksta plana.

Podnosilac prilikom podnošenja prečišćenog teksta plana prilaže i tekst sa jasno navedenim izmenama u izmenjenom planu sa upućivanjem na stranu i tekst plana koji je bio predmet izmena.

Provera tačnosti podataka

Član 12

Tokom prethodnog postupka, stečajni sudija može, na zahtev zainteresovanog lica ili po službenoj dužnosti, angažovati ovlašćeno stručno lice (u daljem tekstu: stručno lice) u cilju utvrđivanja tačnosti podataka iz plana.

Predlagač plana, u roku od tri dana od dana prijema zahteva stručnog lica iz stava 1. ovog člana (ili dužem primerenom roku koji navede stručno lice), dostavlja podatke ili omogućava uvid u podatke stručnom licu, u cilju provere tačnosti podataka.

Ako sud nije drugačije odredio svojim rešenjem o angažovanju stručnog lica, provera tačnosti podataka iz plana podrazumeva sačinjavanje izveštaja o proveri sledećih pitanja:

1) imovinsko-pravnog statusa imovine stečajnog dužnika, ukoliko je planom predviđeno raspolaganje tom imovinom, kao mera za sprovođenje plana;

2) izvršenog razvrstavanja potraživanja poverilaca po klasama, a naročito proveru osnovanosti kriterijuma za formiranje dodatnih poverilačkih klasa, ukoliko plan sadrži takve klase;

3) usaglašenosti podataka o potraživanjima poverilaca koja su prikazana u planu sa podacima iz vanrednog izveštaja revizora;

4) da li je predlagač izvršio korekcije plana u skladu sa nalozima suda, ukoliko je takvih naloga bilo, uz kratak pregled takvih izmena;

5) da li je predlagač vršio korekcije teksta plana bez naloga suda sa navođenjem izvršenih korekcija;

6) da li su u posebnu klasu poverilaca izdvojena potraživanja svih povezanih lica u skladu sa odredbama Zakona;

7) da li su izvršene procene vrednosti imovine koja je sadržana u planu u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom;

8) činjeničnih navoda iz primedaba poverilaca i odgovora dužnika.

Prodaja kao mera reorganizacije

Član 13

Ako se planom kao mera reorganizacije predviđa prodaja dela ili celokupne imovine podnosioca plana ili vlasničkih udela odnosno akcija u podnosiocu plana, plan sadrži sve podatke od značaja za takvu prodaju, a naročito podatke o postupku, uslovima i načinu prodaje, a u slučaju prodaje dela ili celokupne imovine i obrazloženje razloga zbog kojih je takva prodaja imovine kao mera reorganizacije povoljnija od prodaje u bankrotstvu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, plan sadrži i podatke o svim prethodnim poslovnim odnosima podnosioca plana i lica koja su sa njime povezana u smislu Zakona, sa kupcima iz stava 1. ovog člana ako su kupci identifikovani u planu, odnosno informaciju o tome da li su ti kupci povezana lica sa podnosiocem plana u smislu Zakona.

Informacije o angažovanju stručnih lica

Član 14

Ako su za pripremu plana angažovana stručna lica ili je njihovo angažovanje predviđeno za sprovođenje plana, plan sadrži informacije o načinu njihovog izbora i o svim prethodnim poslovnim odnosima sa podnosiocem plana ili sa njegovim povezanim licima u smislu Zakona, odnosno informaciju o tome da li su ta lica povezana lica sa podnosiocem plana u smislu Zakona.

Obaveštavanje inostranih poverilaca

Član 15

Podnosilac plana dostavlja svakom inostranom poveriocu koji nije dao izjavu iz člana 3. ovog pravilnika pisano obaveštenje o tome da je nadležnom sudu podnet predlog za pokretanje stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, u roku od osam dana od dana podnošenja plana sudu i o tome dostavlja dokaz sudu.

Prestanak važenja propisa

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu sprovođenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana ("Službeni glasnik RS", broj 37/10).

Stupanje na snagu

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".