Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POJEDINAČNIH POLICIJSKIH POSLOVA

("Sl. glasnik RS", br. 63/2018 i 72/2018)

1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način obavljanja pojedinačnih policijskih poslova utvrđenih Zakonom o policiji i drugim zakonima.

Policijski poslovi, obavljaju se primenom policijskih mera i radnji i policijskih ovlašćenja, propisanih Zakonom o policiji i drugim propisima.

Član 2

Policija u obavljanju policijskih poslova primenjuje Policijsko obaveštajni model.

Policijsko obaveštajni model predstavlja način upravljanja policijskim poslovima zasnovan na kriminalističko-obaveštajnim informacijama (strateška i operativne procene javne bezbednosti, profil bezbednosnog problema, profil bezbednosno interesantnog lica/grupe i dr. analitičkih proizvoda) koje predstavljaju osnov za donošenje odluka u obavljanju policijskih poslova.

Kriminalističko obaveštajne informacije su osnov za definisanje prioriteta, strateških i operativnih ciljeva u obavljanju policijskih poslova, kao i za donošenje odgovarajućih odluka o planiranim policijskim poslovima i akcijama, uz racionalno angažovanje ljudskih i materijalno-tehničkih resursa.

Član 3

Policijski službenik policijske poslove obavlja odeven i opremljen u skladu sa propisima i ne sme biti pod uticajem alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci koje utiču na njegove psihofizičke sposobnosti.

Neposredni rukovodilac ili policijski službenik koga on odredi, pre početka obavljanja policijskih zadataka, odnosno pre početka vršenja službe, policijske službenike upoznaje sa službenim zadacima i proverava da li su policijski službenici pripremljeni za obavljanje policijskih poslova, propisno odeveni i opremljeni ispravnim formacijskim oružjem i opremom.

Policijskog službenika, koji svojim ponašanjem ukazuje na sumnju da je pod uticajem alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno, kad druge okolnosti opravdavaju takvu sumnju, neposredni rukovodilac ili policijski službenik koga on odredi, može da podvrgne proveri pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, o čemu se sačinjava zapisnik. Ukoliko proveravani policijski službenik zahteva, omogućiće mu se vršenje analize u odgovarajućoj ustanovi.

Pod uticajem alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, u smislu ovog pravilnika je policijski službenik kod koga je to utvrđeno odgovarajućim sredstvima i uređajima za merenje ili analizom.

Neposredni rukovodilac neće dozvoliti početak obavljanja policijskih poslova, odnosno onemogućiće njihovo dalje vršenje, policijskom službeniku koji nije propisno odeven i opremljen ili kod koga se utvrdi prisutnost alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, kao i policijskom službeniku koji odbije da se podvrgne ovoj proveri.

2. Policijski poslovi

1) Prevencija kriminala i unapređenje bezbednosti u zajednici

Član 4

Policija obavljanjem policijskih poslova i sprovođenjem mera i radnji propisanih zakonom, razvija prevenciju kriminala i unapređuje bezbednost kroz saradnju i partnerstvo sa građanima i drugim subjektima u zajednici, sprovođenjem aktivnosti usmerenih na smanjenje uzroka i suzbijanje pojavnih oblika kriminalnog delovanja, direktnim odvraćanjem od kriminalnih aktivnosti i kroz sprečavanja nereda i smanjenja zabrinutosti lica i uznemirenosti zajednice zbog kriminala i drugih pojava koje ugrožavaju bezbednost.

Prevencija kriminala i unapređenje bezbednosti u zajednici razvija se problemski orijentisanim radom policije, sprovođenjem preventivnih programa i planskih aktivnosti, davanjem podrške i pomoći u razvoju partnera van policije koji mogu doprineti rešavanju različitih bezbednosnih problema zajednice, razvojem bezbednosne kulture i jačanjem svesti zajednice o potrebi i značaju prevencije.

Član 5

U okviru svog delokruga, policija usmerava prevenciju kriminala i unapređuje bezbednost zajednice, na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou:

1) učestvovanjem u izradi i sprovođenju programa i akcionih planova prevencije;

2) organizovanjem policijske delatnosti uz uvažavanje potreba građana i zajednice;

3) organizovanjem i delovanjem policije prilagođeno bezbednosnim karakteristikama lokalnog područja;

4) preduzimanjem aktivnosti na ostvarenju zaštite svih, a naročito dece, žena, nemoćnih lica i ugroženih društvenih grupa;

5) organizovanjem maksimalne mobilnosti policije tokom 24 časa;

6) uspostavljanjem odnosa poverenja sa građanima;

7) sprovođenjem obrazovanja i stručnog usavršavanja policijskih službenika različitog stručnog profila za rad na preventivnim aktivnostima, u saradnji sa drugim obrazovnim, zdravstvenim i drugim organizacijama.

Član 6

Problemski orijentisani rad policije, sprovodi se realizovanjem sledećih aktivnosti i to:

1) praćenjem i sagledavanjem stanja bezbednosti radi identifikovanja pojava i događaja koji ugrožavaju bezbednost zajednice;

2) analiziranjem pojava i događaja radi identifikovanja njihovih uzroka;

3) planiranjem i preduzimanjem aktivnosti radi delovanja na uzroke i posledice;

4) ostvarivanjem saradnje sa partnerima u zajednici, radi zajedničkog delovanja na uzroke i posledice, kada je to potrebno;

5) analizom procene stanja i ostvarenih rezultata.

Član 7

Programi i akcioni planovi prevencije kriminala, pojava i događaja koji ugrožavaju zajednicu, načelno, sadrže: procenu stanja; aktivnosti koje će se preduzeti; nosioce aktivnosti; utvrđene dugoročne i kratkoročne ciljeve; prioritete; unutrašnje i spoljne resurse za implementaciju; način ostvarivanja saradnje i koordinacije aktivnosti; vremenske okvire realizacije aktivnosti; metode i rokove i merljive indikatore za vršenje analize ostvarenih rezultata preduzetih mera i aktivnosti.

Programi i akcioni planovi iz stava 1. ovog člana, usklađuju se sa godišnjim, mesečnim i drugim planovima rada policije.

Član 8

Saradnja i partnerstvo u zajednici realizuje se kroz pružanje podrške u radu obrazovanih savetodavnih tela za bezbednost na području jedinica lokalne samouprave ili teritorijalne autonomije, ili se uređuje sporazumno sa drugim subjektima na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou kroz realizaciju preventivnih programa i akcionih planova, u skladu sa zakonom.

Policija pruža podršku u radu savetodavnih tela kroz razmenu informacija i udruživanje resursa u preduzimanju mera i aktivnosti za rešavanje bezbednosnih problema i stvaranja povoljnog stanja bezbednosti u lokalnim zajednicama.

Sporazum o saradnji, kojim se na osnovu Zakona o policiji i drugih propisa uređuje način ostvarivanja saradnje, procedure, obaveze, odgovornosti, korišćenje resursa, vreme trajanja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje saradnje u konkretnom slučaju, može zaključiti rukovodilac organizacione jedinice u sedištu ili načelnik policijske uprave, uz saglasnost direktora policije po odobrenju ministra.

Organizacione jedinice, u sprovođenju aktivnosti savetodavnih tela za bezbednost ili aktivnosti po sporazumu o saradnji mogu razmenjivati informacije i podatke - osim onih koji su zakonom zaštićeni.

Finansijska i druga materijalna sredstva jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera, mogu se koristiti uz prethodno sprovedene propisane procedura iz oblasti finansija i materijalno-finansijskog poslovanja.

2) Otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela, obezbeđivanje dokaza, njihova analiza, kriminalističko forenzičko veštačenje upotrebom savremenih forenzičkih metoda i evidencija i otkrivanje imovine proistekle iz krivičnog dela

Član 9

Policija koristeći savremene kriminalističke i druge naučne discipline i zakonom propisane metode, vrši poslove prevencije, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela, pribavljanje dokaza na osnovu samostalne ili delatnosti utvrđene naredbom organa postupka i primenjuje druge propisane mere i radnje kod ostalih vidova borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i drugih pojavnih oblika kriminala, primenom krivičnih zakonika (materijalnog i procesnog), kao i drugih zakona i propisa, odnosno, međunarodnih sporazuma kojim je regulisana krivična materija.

Član 10

Policijski službenici, neposrednim zapažanjem i uočavanjem, prikupljanjem informacija, podataka i obaveštenja od građana, državnih i drugih organa, preduzeća i drugih organizacija, osmatranjem određenih prostora, punktova, mesta i objekata, korišćenjem kriminalističko-operativnih sredstava i metoda, korišćenjem raznih izvora (pisanih, usmenih, telefonskih, anonimnih i sl), prikupljaju informacije, podatke i obaveštenja o izvršenim krivičnim delima, pripremama za vršenje krivičnih dela, njihovim učiniocima, predmetima za kojima se traga i drugo, i o tome sačinjavaju odgovarajuće akte u elektronskom ili analognom obliku, u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Član 11

Policijski službenici koji obavljaju dežurstvo, u okviru obavljanja poslova na suzbijanju kriminala, obezbeđuju: hitno obaveštavanje policijskih službenika organizacionih jedinica nadležnih za suzbijanje kriminala; obaveštavanje nadležnih tužilaca o događajima o kojima je obaveštavanje obavezno; prenošenje naloga za postupanje izdatih od strane nadležnog tužioca ili rukovodioca organizacionih jedinica policije; formiranje uviđajnih ekipa (po spisku dežurnih tužilaca, dežurnih policijskih službenika i dr.) i njihov brz izlazak na mesto izvršenja krivičnog dela; obezbeđenje mesta događaja potrebnim brojem policijskih službenika; koordiniraju i usmeravaju mere i aktivnosti potrage za licima i predmetima i preduzimaju druge potrebne aktivnosti.

Član 12

Poslovi obezbeđenja dokaza, njihova analiza, kriminalističko forenzička i druga veštačenja - upotrebom savremenih forenzičkih metoda i evidencija obavljaju se po posebnim zakonima i drugim propisima i u skladu sa pravilima kriminalističkih i forezničkih metoda i saglasno posebnim procedurama, zasnovanim na međunarodnim standardima.

Policijski službenici koji izađu ili se zateknu na mestu događaja u toku obezbeđenja mesta događaja, preduzimaju potrebne mere radi prikupljanja obaveštenja o događaju, učiniocima i očuvanja ili zaštite mesta događaja, predmeta i tragova u neizmenjenom stanju do početka vršenja uviđaja, u skladu sa pravilima kriminalističkih i forenzičkih metoda i drugim propisima.

Član 13

Poslovi otkrivanja imovine proistekle iz krivičnog dela obavljaju se primenom zakona kojim se uređuje oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela i drugih zakonskih propisa, prikupljanjem dokaza o imovini, zakonitim prihodima, načinu i troškovima života okrivljenog, okrivljenog saradnika ili ostavioca, dokaza o imovini koju je nasledio pravni sledbenik, odnosno dokaza o imovini i naknadi za koju je imovina preneta na treće lice.

3) Otkrivanje i rasvetljavanje prekršaja i privrednih prestupa

Član 14

Policija, koristeći savremene i zakonom propisane metode, vrši poslove prevencije, otkrivanja i rasvetljavanja prekršaja i privrednih prestupa, pribavljanje dokaza na osnovu samostalne ili delatnosti utvrđene naredbom organa postupka, na osnovu zakona i drugih propisa kojima je regulisana materija prekršaja i privrednih prestupa.

Član 15

Policijski službenici, neposrednim zapažanjem i uočavanjem, prikupljanjem informacija, podataka i obaveštenja od građana, državnih i drugih organa, preduzeća i drugih organizacija, osmatranjem određenih prostora, punktova, mesta i objekata, korišćenjem operativnih sredstava i metoda, korišćenjem raznih izvora (pisanih, usmenih, telefonskih, anonimnih i sl.), prikupljaju informacije, podatke i obaveštenja o izvršenim prekršajima ili privrednim prestupima, pripremama za njihovo vršenje, njihovim učiniocima, predmetima za kojima se traga i drugo, i o tome sačinjavaju odgovarajuće akte u elektronskom ili analognom obliku, u skladu sa zakonima i drugim propisima.

4) Otkrivanje i hapšenje učinilaca krivičnih dela, prekršaja i drugih lica za kojima se traga i privođenje nadležnim organima

Član 16

Poslove otkrivanja i hapšenja učinilaca krivičnih dela i prekršaja i drugih lica za kojima se traga i njihovo privođenje nadležnim organima, policija obavlja kroz sprovođenje mera traganja za licima i predmetima.

Po raspisanoj poternici, policijskoj potrazi i objavi, postupaju sve organizacione jedinice policije kroz obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, a kada je to potrebno i po sačinjenim posebnim planovima organizacione jedinice nadležne za poslove suzbijanja kriminala.

Bliži način postupanja utvrđen je zakonom i drugim propisom.

Član 17

Sprovođenje mera traganja i hapšenja lica koje je ranije, korišćenjem vatrenog ili drugog oružja ili opasnog oruđa ili drugog sredstva pogodnog da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, pružalo otpor policiji ili lica za koje postoje saznanja da će takav otpor pružiti ili da će izazvati opasnost po druga lica, imovinu ili policijske službenike, vrši se po sačinjenom planu rukovodioca organizacione jedinice nadležne za poslove suzbijanja kriminala, koji odobrava načelnik policijske uprave ili nadležni rukovodilac organizacione jedinice u sedištu Direkcije policije.

Kada je radi hapšenja lica iz stava 1. ovog člana, to potrebno, specijalna jedinica policije ili posebne jedinice policije biće angažovane na način propisan Zakonom o policiji.

5) Održavanje javnog reda i mira, sprečavanje nasilja na sportskim priredbama, pružanje pomoći u izvršenjima u skladu sa zakonom

Član 18

Policijske stanice i organizacione jedinice policije, u cilju održavanja stabilnog javnog reda i sprečavanja nasilja na sportskim priredbama:

1) stalno i sistematski vrše analize stanja javnog reda i pojave nasilja na sportskim priredbama;

2) prate događaje i pojave koje ugrožavaju javni red;

3) planiraju i organizovano preduzimaju potrebne mere, radnje, aktivnosti i posebne akcije na otkrivanju i sprečavanju pojava i događaja koji ugrožavaju javni red;

4) organizuju stalno dežurstvo i obavljanje poslova policije na način koji obezbeđuje hitno i pravovremeno preduzimanje potrebnih mera i radnji održavanja stabilnog javnog reda i sprečavanja nasilja na sportskim priredbama;

5) prema učiniocima krivičnih dela i izvršiocima prekršaja protiv javnog reda i drugih delikata preduzimaju zakonom propisane mere prekršajnog i krivičnog gonjenja;

6) ostvaruju saradnju u lokalnoj zajednicom, sa organima, institucijama, udruženjima građana i drugim organizacijama radi unapređenja stanja javnog reda i sprečavanja nasilja na sportskim priredbama;

7) ostvaruju saradnju sa nadležnim pravosudnim i drugim organima.

Član 19

Policija, nadležnim organima, fizičkim i pravnim licima radi omogućavanja bezbednog sprovođenja izvršenja, pruža pomoć u izvršenjima pod uslovima i na način propisan zakonom i drugim propisima.

6) Regulisanje, kontrola, pružanje pomoći i nadzor u saobraćaju na putevima i drugi poslovi iz propisa o bezbednosti saobraćaja

Član 20

Poslovi regulisanja i kontrole, pružanja pomoći u saobraćaju na putevima i drugi poslove iz oblasti bezbednosti saobraćaja, obavljaju se na način propisan zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Poslovi nadzora nad poštovanjem propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače u prostorijama pravnog lica i u saobraćaju na putu, nadzor nad radom privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda vozila, nadzor nad poštovanjem propisa o bezbednosti saobraćaja u privrednim društvima, drugim pravnim licima, državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i od strane preduzetnika, koji obavljaju prevoz u drumskom saobraćaju, u njihovim prostorijama i u saobraćaju na putu, nadzor nad poštovanjem propisa o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu u prostorijama prevoznika i u saobraćaju na putu i nadzor nad sprovođenjem propisa o probnim vožnjama, obavljaju se na način propisan zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Član 21

Organizacione jedinice policije u obavljanju poslova iz oblasti bezbednosti saobraćaja:

1) vrše analize stanja bezbednosti saobraćaja;

2) prate događaje i pojave koje ugrožavaju bezbednost saobraćaja;

3) planiraju i organizovano preduzimaju potrebne mere, radnje i aktivnosti na otkrivanju i sprečavanju pojava i događaja koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja;

4) organizuju stalno dežurstvo i vršenje delatnosti saobraćajne policije na način koji obezbeđuje hitno i pravovremeno preduzimanje potrebnih mera i radnji iz oblasti bezbednosti saobraćaja;

5) prema izvršiocima krivičnih dela, prekršaja i drugih delikata iz ove oblasti preduzimaju zakonom propisane mere i radnje;

6) ostvaruju saradnju sa nadležnim pravosudnim i drugim organima;

7) preduzimaju druge potrebne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja;

8) ostvaruju saradnju i partnerstvo sa drugim organima, organizacijama, pravnim licima, institucijama, stručnim organizacijama, udruženjima građana i drugim subjektima.

7) Obezbeđenje određenih javnih skupova, ličnosti, objekata i prostora

Član 22

Pod obezbeđenjem, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se preduzimanje planskih aktivnosti radi ostvarivanja bezbednosti određenih javnih skupova, ličnosti, objekata i prostora.

Član 23

Poslovi obezbeđenja su redovno obezbeđenje, vanredno obezbeđenje i posebno obezbeđenje.

Redovno obezbeđenje vrši se sa ciljem zaštite bezbednosti određenih ličnosti i objekata koji su posebnim propisima ili aktom ministra opredeljeni i određeni da se redovno obezbeđuju.

Vanredno obezbeđenje organizuje se radi obezbeđenja javnih skupova, parada, povorki, drugih manifestacija u kojima učestvuje veći broj građana, narodnih svečanosti, proslava, sajmova, sportskih takmičenja, priredbi i u drugim slučajevima kad za tim postoje bezbednosne potrebe.

Posebno obezbeđenje organizuje se radi zaštite javnih funkcionera i određenih ličnosti, stranih državnika tokom poseta Republici Srbiji, kao i objekata koje koriste ove ličnosti.

Član 24

Redovno obezbeđenje vrši se u skladu sa bezbednosnom procenom ugroženosti po sačinjenom planu obezbeđenja.

Planom obezbeđenja, rukovodilac organizacione jedinice, planira potreban broj policijskih službenika i sredstava radi izvršenja zadatka, određuje redovne zadatke policijskim službenicima i način njihovog vršenja, postupke u slučaju ugrožavanja ličnosti ili objekata koji se obezbeđuje i uređuje druge mere i radnje u skladu sa bezbednosnom procenom i bezbednosnim potrebama.

Član 25

Vanredno obezbeđenje određenih javnih skupova, na osnovu bezbednosne procene, planira i realizuje policijska stanica, odnosno policijska uprava po mestu održavanja javnog skupa.

Organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana:

1) o prijemu prijave, ili po saznanju da će se održati javni skup na kome se očekuje veći broj učesnika ili narušavanje javnog reda u većem obimu ili posebno interesovanje javnosti i u drugim slučajevima kada je potrebno preduzimanje pojačanih mera bezbednosti, odmah obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu u sedištu Direkcije policije;

2) sarađuje sa sazivačem i organizatorom javnog skupa u skladu sa zakonom;

3) organizuje i prikuplja obaveštenja i saznanja o organizovanim dolascima građana na javni skup i o pojavama i događajima koje mogu ugroziti bezbednost učesnika javnog skupa, drugih lica i imovine u cilju stvaranja bezbednih uslova za mirno održavanje javnog skupa;

4) u skladu sa prikupljenim saznanjima i bezbednosnom procenom, planira i organizuje preduzimanje mera obezbeđenja javnog skupa i kada je to potrebno traži pružanje pomoći i preduzima druge mere i radnje u skladu sa zakonom;

5) organizuje i sprovodi obavljanje kontradiverzionog i drugog potrebnog pregleda mesta održavanja javnog skupa;

6) o svim događajima i okupljanju učesnika pre početka, za vreme održavanja i nakon održanog skupa iz tačke 1. ovog stava, odmah obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu u sedištu Direkcije policije.

Član 26

Posebno obezbeđenje obavlja se po sačinjenom planu posebnog obezbeđenja.

Ako u posebnom obezbeđenju učestvuju jedinice ili organi Vojske Srbije, službe bezbednosti u Republici Srbiji, rukovodilac koji sprovodi posebno obezbeđenje određuje policijskog službenika koji će ostvariti saradnju sa pripadnicima vojnih jedinica, organa i službi bezbednosti, radi koordinacije sprovođenja mera posebnog obezbeđenja.

8) Bezbednosna zaštita određenih ličnosti i objekata

Član 27

Pod poslovima bezbednosne zaštite određenih ličnosti i objekata, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se preduzimanje preventivno-bezbednosnih mera, mera preventivno-tehničke zaštite, mera fizičke zaštite i mera preventivno-medicinske zaštite.

Član 28

Bezbednosna zaštita određenih ličnosti i objekata vrši se u skladu sa bezbednosnom procenom ugroženosti i sačinjenim planom obezbeđenja.

Policijski službenik prilikom vršenja poslova bezbednosne zaštite, upoznaje lice koje neposredno obezbeđuje sa njegovim obavezama, radi uspešnog izvršavanja konkretnog zadatka i radi otklanjanja opasnosti po njegov život i ličnu bezbednost.

Ministarstvo snosi troškove bezbednosne zaštite ličnosti i upotrebe materijalno-tehničkih sredstava Ministarstva.

Lice iz stava 2. ovog člana može dobrovoljno snositi troškove obezbeđenja.

Policijski službenici, van granica Republike Srbije, obavljaju poslove obezbeđenja i druge policijske poslove, na način predviđen međunarodnim sporazumima.

9) Kontrola državne granice, poslovi u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca, poslovi azila, prekograničnog kriminala, i regularnih migracija i readmisije

Član 29

Poslovi kontrole državne granice, poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca, poslove azila, prekograničnog kriminala, iregularnih migracija i readmisije, obavljaju se na način propisan zakonom i podzakonskim propisima i međunarodnim propisima iz oblasti zaštite državne granice, kretanja i boravka stranaca, azila, prekograničnog kriminala, iregularnih migracija i redamisije.

U cilju ostvarivanja optimalnog nivoa efikasnosti u korišćenju ljudskih i tehničkih resursa, poslovi iz stava 1. ovog člana, organizuju se i vrše na osnovu analize stanja i procene rizika po utvrđenom modulu analize rizika.

Član 30

Poslovi kontrole državne granice su: poslovi kontrole prelaženja državne granice i poslovi obezbeđenja državne granice.

Poslovi kontrole državne granice obavljaju se kroz uspostavljen sistem integrisanog upravljanja granicom koji podrazumeva uređenu saradnju svih službi na graničnim prelazima, uređenu međunarodnu saradnju graničnih i drugih organa, kao i saradnju sa drugim državnim organima i institucijama u cilju postizanja otvorenosti granice za kretanje lica i trgovinu i zatvorenosti za sve kriminalne i druge aktivnosti koje ugrožavaju stanje bezbednosti i postavljene ciljeve.

Član 31

Policijski službenici u vršenju kontrole prelaženja državne granice utvrđuju ispravnost putnih isprava, proveravaju i utvrđuju identitet lica koja prelaze državnu granicu.

Utvrđivanje ispravnosti i očitavanje putnih isprava vrši se korišćenjem za to namenjenih odgovarajućih tehničkih sredstava, optičkih i elektronskih čitača, skenera, i dr, osim u slučajevima primene minimalne mere kontrole.

Kada policijski službenici utvrde da lice koje prelazi državnu granicu ima ispravnu putnu ispravu i provere njegov identitet, a ne postoje druge smetnje za prelaženje državne granice, na putnoj ispravi overavaju propisanim pečatom prelaženje državne granice.

Član 32

Policijski službenici, pored kontrole putnih isprava putnika i osoblja zaposlenog na održavanju međunarodnog saobraćaja, mogu u skladu sa zakonom da izvrše i pregled lica, stvari koje ta lica nose i prevoznih sredstava, radi sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i prenošenja oružja, municije, eksplozivnih i drugih materija i drugih stvari čije je prenošenje preko državne granice zabranjeno, kao i da prikupljaju obaveštenja i podatke koji su od interesa za bezbednost.

Na zahtev lica koje upravlja prevoznim sredstvom, izdaje se potvrda o pregledu prevoznog sredstva, neposredno nakon pregleda, odnosno dok se lice i vozilo nalaze na području graničnog prelaza.

Član 33

Policijski službenik neće dozvoliti napuštanje graničnog prelaza licu i prevoznom sredstvu pre izvršene kontrole putne isprave i druge kontrole propisane zakonom.

Izuzetno, kontrola putnih isprava u vozovima, na vazduhoplovima i na rečnim plovilima može se vršiti i za vreme njihovog kretanja van graničnih prelaza.

Član 34

U vršenju poslova kontrole prelaženja državne granice na aerodromima otvorenim za međunarodni vazdušni saobraćaj, železničkim stanicama i rečnim pristaništima za međunarodni saobraćaj policijski službenici sarađuju sa carinskim organima, službom za kontrolu leta, železničkim osobljem, inspekcijskim i drugim organima i organizacijama koje vrše poslove na aerodromu, železnici ili rečnom pristaništu.

Član 35

Obezbeđenje državne granice obuhvata skup mera i radnji koje se preduzimaju uz državnu granicu, na delu državne granice i između graničnih prelaza po dubini teritorije Republike Srbije, na prilaznim putnim pravcima prema državnoj granici i na graničnim prelazima posle redovnog radnog vremena u cilju sprečavanja nedozvoljenog prelaženja državne granice i zaštite njene nepovredivosti.

U obavljanju poslova obezbeđenja državne granice koriste se za to namenjena tehnička sredstva.

Član 36

Poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca, su: prijava boravišta stranaca, odobravanje privremenih boravaka strancima, odobravanje stalnog nastanjenja stranaca, produžavanje viza stranim državljanima, otkazivanje boravka stranom državljaninu, izdavanje vize na graničnom prelazu, izdavanja putnog lista za strance, određivanje obaveznog boravka stranom državljaninu, vođenje propisanih evidencija o strancima, izdavanje lične karte za strance, poslovi prihvatilišta za strance i druge poslove u skladu sa zakonom i posebnim propisima koji uređuju ovu oblast.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se na način propisan zakonom i podzakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Član 37

Poslove azila su: prijem zahteva za azil, registracija lica i sprovođenje upravnog postupka u kojem se odlučuje o podnetom zahtevu za azil.

Policijski službenici u obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, vrše evidentiranje lica koja su izrazila nameru za traženje azila, proveru identiteta lica ili utvrđivanje identiteta lica, kada je to potrebno, izdaju potvrde o izraženoj nameri za traženje azila i preduzimaju druge mere i radnje po zahtevu nadležnih organa u skladu sa zakonom.

Poslovi iz stava 1. ovog člana, obavljaju se na način propisan zakonom i podzakonskim propisom koji uređuje ovu oblast.

Član 38

Policijski službenici u obavljaju poslova prekograničnog kriminala i iregularnih migracija, prate kretanje i oblike ovih pojava i krivičnih dela i preduzimaju zakonom propisane mere i radnje radi, suzbijanja i rasvetljavanja ovih pojava i krivičnih dela i pronalaženja i hapšenja njihovih učinilaca.

U skladu sa zakonom i međunarodnim propisima, u obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana ostvaruje se saradnja sa nadležnim graničnim i drugim policijskim organima susednih država.

Član 39

Poslove readmisije policijski službenici obavljaju na način propisan međunarodnim sporazumima o readmisiji, zakonima i drugim propisima iz ove oblasti.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, policijski službenici utvrđuju identitet i status državljanstva lica i da li lice ispunjava zakonom propisane uslove za povratak u Republiku Srbiju.

Preuzimanje stranaca, državljana trećih država i lica bez državljanstva, vrši se na osnovu odredaba Zakonika o krivičnom postupku i drugih propisa, kao i na osnovu međunarodnih ugovora.

Prilikom preuzimanja lica izručenih od inostranih organa, policijski službenici zatražiće službene spise inostranih organa u vezi sa izručenjem, lične isprave i stvari lica.

10) Izvršavanje poslova utvrđenih propisima o oružju, privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti

Član 40

Poslovi utvrđeni propisima o oružju obavljaju se na način propisan zakonom i podzakonskim propisima koji uređuju vođenje upravnog postupka i postupka vršenja nadzora nad primenom propisa iz te oblasti.

Poslovi utvrđeni propisima o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti, obavljaju se na način propisan zakonom i podzakonskim propisima koji uređuju vođenje upravnog postupka i postupka vršenja nadzora nad primenom propisa iz tih oblasti.

11) Bezbednosna zaštita Ministarstva

Član 41

Poslovi bezbednosne zaštite Ministarstva obavljaju se na način uređen posebnim propisima koji uređuju ovu oblast.

12) Izvršavanje drugih policijskih poslova i zadataka utvrđenih zakonom i podzakonskim aktom Ministarstva donetim na osnovu ovlašćenja iz zakona

Član 42

Policija, u skladu sa svojim delokrugom utvrđenim zakonom, vrši pripreme za delovanje za vreme vanrednog ili ratnog stanja i obavlja druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovlašćenja iz zakona.

3. Prelazna i završna odredba

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o načinu vršenja policijskih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 27/07).

Član 44

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".