Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OVERAVANJA MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi overavanja merila za pojedine vrste merila, dokumentacija u postupku overavanja, kao i način, uslovi i rokovi čuvanja potrebne dokumentacije.

Član 2

Merila koja podležu overavanju su merila određena pravilnikom kojim su propisane vrste merila za koja je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja.

Član 3

Overavanje merila sprovodi se po pisanom zahtevu koji sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva (domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer, vlasnik, odnosno korisnik merila, lice koje je izvršilo popravku merila), koji se odnose na poslovno ime i sedište, PIB, matični broj i kontakt osobu;

2) vlasniku, odnosno korisniku merila;

3) vrsti overavanja;

4) merilu, odnosno merilima (naziv merila, proizvođač, serijski broj, tip merila, službenu oznaku tipa i osnovne metrološke karakteristike);

5) mestu overavanja merila;

6) potpis podnosioca zahteva, odnosno odgovornog lica i pečat.

Uz zahtev za overavanje merila prilaže se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Član 4

Prvo overavanje merila za koje nije obavezno odobrenje tipa merila vrši se po zahtevu za overavanje merila koji se podnosi u pisanoj formi i pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika sadrži i tehnički opis merila, uputstvo proizvođača za upotrebu i predlog načina žigosanja merila.

Uz zahtev za prvo overavanje merila koji podnosi ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer, prilaže se i akt kojim strani proizvođač potvrđuje da je podnosilac zahteva ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer.

Član 5

Vanredno overavanje merila vrši se po zahtevu za overavanje merila koji se podnosi u pisanoj formi i pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika, sadrži opis kvara, odnosno drugog tehničkog nedostatka zbog kojeg je merilo bilo isključeno iz upotrebe, opis popravke, odnosno razlog zbog koga merilo nije overeno u propisanom roku.

Član 6

Merilo koje se overava mora biti očišćeno i pripremljeno u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravno, kompletno sa svim pripadajućim delovima, mora funkcionisati u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima i biti u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti overavanju.

Overavanje merila vrši se u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, odnosno ovlašćenog tela.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, overavanje merila vrši se na mestu upotrebe, ako je u pitanju merilo koje je po svojoj konstrukciji vezano za mesto na kome je postavljeno (stabilno merilo), ili ako je u pitanju merilo koje se zbog osetljivosti konstrukcije može pri prenosu oštetiti, pokvariti ili se mogu promeniti njegove metrološke karakteristike.

Član 7

Overavanju merila prethodi pregled i utvrđivanje kompletnosti zahteva za overavanje merila, kao i prepoznavanje i identifikacija merila, odnosno provera natpisa i oznaka na merilu koje je postavio proizvođač, provera službene oznake tipa merila za merila za koje je obavezno odobrenje tipa merila i provera ispravnosti postavljenih žigova.

Overavanje merila obuhvata:

1) proveru funkcionalnosti merila;

2) pregled i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima za ta merila;

3) označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila, ili rešenja o odbijanju overavanja.

Član 8

Overavanje merila sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuju metrološki i drugi zahtevi, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

Član 9

Ako se prilikom pregleda merila utvrdi da merilo ispunjava propisane zahteve žigosaće se, odnosno izdati uverenje o overavanju merila.

Merilo za koje je obavezno odobrenje tipa merila žigoše se u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila.

Merilo za koje nije obavezno odobrenje tipa merila žigoše se u skladu sa predlogom proizvođača.

Merilo se žigoše vrstom i oblicima državnih žigova u skladu sa propisom kojim se uređuju vrste, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila.

Član 10

Pri overavanju merila vodi se zapisnik o overavanju koji sadrži, naročito:

1) broj i datum podnošenja zahteva za overavanje merila;

2) podatke o podnosiocu zahteva za overavanje merila, odnosno vlasniku ili korisniku merila;

3) podatke o merilu (vrsta merila, proizvođač, serijski broj, tip merila, službenu oznaku tipa i osnovne metrološke karakteristike);

4) rezultate pregleda i ispitivanja merila;

5) usklađenost sa propisanim zahtevima;

6) podatke o prethodnim žigovima i podatke o novo postavljenim žigovima;

7) uslove u kojima je obavljen pregled, ukoliko je primenjivo za tu vrstu merila;

8) mesto i datum overavanja;

9) ime i potpis lica koje je izvršilo overavanje merila.

Član 11

Merila za koje je istekao rok važenja uverenja o odobrenju tipa merila, a koja se nalaze u upotrebi, overavaju se ukoliko ispunjavaju propisane zahteve.

Član 12

Zahtevi za overavanje merila, uverenja o overavanju merila i zapisnici o overavanju merila čuvaju se najmanje tri godine, i to na način koji omogućava nesmetano obavljanje nadzora.

Izuzetno, za merila za koja su pravilnikom kojim se propisuju vrste merila za koje je obavezno overavanje, propisani vremenski intervali periodičnog overavanja duži od tri godine, uverenja o overavanju i zapisnici o overavanju merila čuvaju se do isteka roka na koji je merilo overeno.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o overavanju merila ("Službeni glasnik RS", broj 1/12).

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".