Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA DEFINISANIH TEHNIČKIH USLOVA PROIZVOĐAČA ŽIČARE I MERAMA KOJIMA SE GARANTUJE BEZBEDNOST LICA I IMOVINE ZA VREME DOK POSTROJENJE ŽIČARE NE RADI

("Sl. glasnik RS", br. 83/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak sprovođenja definisanih tehničkih uslova od strane proizvođača, kao i način i postupak sprovođenja tehničkih uslova i mera kojima se garantuje bezbednost lica i imovine za vreme dok postrojenje žičare ne radi.

Član 2

Tehnički uslovi za pojedinačne komponente ili čitavo postrojenje žičare moraju biti usaglašeni sa bezbednosnim zahtevima za žičare za transport lica, sa standardom SRPS EN 1709; 2011.

Član 3

Mere koje se primenjuju u postupku stavljanja žičare van pogona na kraju radnog dana, a kojima se garantuje bezbednost lica i imovine za vreme dok postrojenje žičare ne radi, sprovode se u skladu sa uputstvom proizvođača, a podrazumevaju sledeće:

1) dve dužine vremena trajanja jedne vožnje žičarom, pre završetka radnog vremena žičare, izvršni radnik obaveštava korisnike žičare da vrši poslednju vožnju;

2) prijem lica na žičaru se vrši sve do isteka radnog vremena žičare, uz stalno obaveštavanje korisnika žičare da se obavlja poslednja vožnja;

3) nakon isteka radnog vremena žičare, stavljaju se zaštitni poklopci na čitače sistema za kontrolu prolaska lica na žičaru, čime se onemogućava ulazak lica u rampu za ukrcavanje;

4) kada se poslednji korisnik ukrca u vozilo, izvršni radnik sa polazne stanice žičare obaveštava izvršnog radnika na okretnoj stanici o broju poslednjeg vozila sa putnicima koji su otpočeli vožnju žičarom;

5) izvršni radnik sa okretne (povratne) stanice obaveštava izvršnog radnika o broju poslednjeg vozila sa putnicima;

6) nakon razmene informacija (putem telefonske veze) o brojevima poslednjih vozila sa putnicima izvršni radnici sa polazne i okretne stanice, žičare počinju da podižu sedežni deo na svim vozilima;

7) kada poslednji putnik izađe iz vozila i završi se podizanje svih sedežnih delova, posle završene komunikacije između izvršnih radnika kojom utvrđuju da je okretnu stanicu prošlo vozilo u kome se nalazio poslednji putnik i polaznu stanicu prošlo vozilo u kome se nalazio poslednji putnik, izvršni radnik na polaznoj stanici žičare pritiskom na taster zaustavlja žičaru;

8) kod žičara sa garažama vrši se priprema i ubacivanje sedišta u garažu;

9) izvršni radnici zaključavaju sve servisne stanice i pogon žičare, a pre toga se isključuje glavni prekidač na komandnom ormaru. Ako postoji opasnost od atmosferskog pražnjenja, transportno uže se uzemljuje i vrši se diskonektovanje uređaja.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".