Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBEZBEĐIVANJA IZVODA PODATAKA IZ ELEKTRONSKI VOĐENIH POSLOVNIH KNJIGA I EVIDENCIJA PORESKIH OBVEZNIKA - PRAVNIH LICA

("Sl. glasnik RS", br. 6/2010)

 

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuje način i postupak obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica.

Član 2

Poreski obveznici - pravna lica, koji vrše obradu i unos podataka u poslovne knjige na računaru, dužni su da na zahtev poreskog organa, u postupku poreske kontrole obezbede izvod podataka iz svojih elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija, u uređenim strukturiranim kompjuterskim datotekama, prema opisu koji je dat u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Poreski obveznici - pravna lica koji vrše obradu i unos podataka u elektronski vođene poslovne knjige i evidencije, dužni su da:

1) na osnovu pismenog zahteva poreskog organa, dostavljaju podatke u postupku poreske kontrole;

2) omoguće pristup i uvid u podatke iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija;

3) omoguće neposredni pristup i uvid u softversku i hardversku opremu, kao i bazu podataka koji se koriste u okviru sistema za elektronsko vođenje poslovnih knjiga i evidencija;

4) omoguće neposredno preuzimanje podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija.

Član 4

Poreski obveznici - pravna lica dužni su da podatke iz svojih elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija dostave u roku koji odredi poreski organ, a koji ne može biti duži od tri radna dana od dana prijema zahteva.

Poreski organ može, na obrazložen pismeni zahtev poreskog obveznika - pravnog lica za produženje roka za dostavljanje podataka, da produži rok za dostavljanje podataka najviše do pet radnih dana, o čemu se donosi zaključak.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

1. Sadržaj, oblik i način prikazivanja podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica

1.1. Način prikazivanja podataka u uređenim strukturnim računovodstvenim datotekama u standardnom formatu

Podaci iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica upisuju se u sledeće strukturne računovodstvene datoteke u standardnom obliku, sa sledećim nazivima:

ISPIS GLAVNE KNJIGE.TXT - glavna knjiga;

ISPIS ODBITKA PDV.TXT - podaci o odbitnom PDV;

ISPIS OBRAČUNATOG PDV.TXT - podaci o obračunatom PDV.

Podaci moraju biti pisani u ASCII formatu uz korišćenje kodne stranice CP1250.

Svaki zapis je propisane dužine i detaljno je opisan u tabelarnom prikazu za svaku datoteku.

Separator između polja (kolona) je zapeta. Poslednje polje (kolona) se završava zapetom. Svaki zapis se završava sa dva posebna kontrolna znaka CR i LF.

1.2. Dostavljanje podataka na medijima

Podaci se dostavljaju na standardnim elektronskim medijima.

Na omotu medija na kojima se podaci dostavljaju mora biti čitko napisano:

- naziv i poreski identifikacioni broj poreskog obveznika;

- naziv datoteke;

- period na koji se podaci odnose;

- vreme upisa podataka;

- broj zapisa u datoteci;

- overa lica ovlašćenog za dostavljanje podataka.

Uz medij sa dostavljenim podacima se prilaže odštampan zapis prvih deset i poslednjih deset slogova, upisanih na mediju. Zapis mora biti u obliku potpune kopije podataka bez posebnog dizajniranja. Odštampan zapis mora biti overen od strane lica ovlašćenog za dostavljanje podataka.

2. Oblik i sadržaj datoteka

2.1. Način prikazivanja podataka glavne knjige
(Datoteka ISPIS GLAVNE KNJIGE.TXT)

U datoteku ISPIS GLAVNE KNJIGE.TXT se upisuju podaci iz glavne knjige sačinjene u skladu sa:

- Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09) i podzakonskim propisima za izvršavanje ovog zakona;

- Međunarodnim računovodstvenim standardima - MRS, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja - MSFI sa tumačenjima, koji su sastavni deo standarda u skladu sa Rešenjem o objavljivanju Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja ("Službeni glasnik RS", br. 16/08, 31/08 i 116/08);

- profesionalnom i internom regulativom.

Prikaz podataka glavne knjige obuhvata celu bazu podataka sa pojedinačno knjiženim poslovnim promenama, koji utiču na aktivu i pasivu, prihode i rashode, iskazanim u posebno raščlanjenim računima.

Prikaz podataka glavne knjige obuhvata celu glavnu knjigu sa svim kontima i svim pojedinačnim zapisima.

Prikaz podataka glavne knjige pokriva kalendarsku godinu. Izuzetno, ako poreski obveznik sastavlja obračun poreza na dobit preduzeća za poreski period, koji se razlikuje od kalendarske godine i jednak je poslovnoj godini, izveštaj glavne knjige pokriva svaku pojedinačnu poslovnu godinu.

U prvoj liniji izveštaja iz glavne knjige potrebno je navesti naziv pojedinih polja (prikazano u tabelarnom prikazu - naziv polja). U posebnom polju moraju jednoznačno biti označena knjiženja, koja se odnose na otvaranje (OTV) i zaključivanje glavne knjige (ZAK) za kalendarsku ili poslovnu godinu, u suprotnom je polje sa rednim brojem 6. prazno.

Tabelarni prikaz oblika i sadržaja datoteke izveštaja iz glavne knjige

Redni broj

Pozicija
od

Pozicija
do

Dužina

Tip
polja

Sadržaj polja

Naziv polja

1

1

10

10

N

Broj konta
(prvih 10 znakova, levo poravnanje)

Konto

2

12

61

50

AN

Naziv konta
(prvih 50 znakova, levo poravnanje)

Naz konta

3

63

70

8

N

Datum knjiženja
(u obliku DDMMGGGG)

Dat knjiz

4

72

79

8

N

Datum knjigovodstvenog dokumenta (DDMMGGGG)

Dat dok

5

81

110

30

AN

Broj knjigovodstvenog dokumenta (prvih 30 znakova, levo poravnanje)

Broj dok

6

112

114

3

AN

Oznaka za otvaranje (OTV) ili zaključavanje (ZAK) glavne knjige

Tip

7

116

165

50

AN

Opis poslovnog događaja
(prvih 50 znakova, levo poravnanje)

Opis

8

167

182

16,2

N

Iznos na teret
(desno poravnanje, format - 9999,99)

Na teret

9

184

199

16,2

N

Iznos u korist
(desno poravnanje, format - 9999,99)

U korist

10

201

360

160

AN

Napomena (levo poravnanje); neobavezno polje - poreski obveznik sam odlučuje o sadržini polja. Moguće je upisati oznake, koje podrobnije objašnjavaju knjiženje poslovnih događaja, npr. oznaku dnevnika, oznaku vrste dokumenta, ..., naziv knjigovodstvenih dokumenata, oznake mesta potrošnje, grupe poslovnih promena, zatvaranja računa i gubitaka, kalkulacija, ispravke grešaka, indikacije kontra knjiženja, oznaku knjigovodstvenih postupaka, perioda, partnera itd. Unutar toga polja se može formirati analitika. U tom slučaju je potrebno naglasiti početak i kraj svakog pojedinačnog područja kao i sadržaj. Separator između područja je tačka-zapeta.

Napomena

Pozicije 11, 62, 71, 80, 111, 115, 166, 183, 200 i 361 su rezervisane za separator između polja (zapeta).

2.2. Prikaz odbitka PDV (Datoteka ISPIS ODBITKA PDV.TXT)

U datoteku ISPIS ODBITKA PDV.TXT se unose podaci o odbitnom PDV, iskazani u relevantnim dokumentima: računima izdatim od strane drugog učesnika u prometu, dokumentima o izvršenom uvozu dobara, avansnim računima za promet dobara i usluga koji će biti izvršen, knjigovodstvenim dokumentima o naknadnim ispravkama odbitnog PDV, kao i drugim dokumentima koja se tiču odbitnog PDV.

Pojedinačna datoteka za unošenje podataka o odbitnom PDV obuhvata kalendarsku godinu. Ako poreski obveznik, na zahtev poreskog organa, dostavlja podatke o odbitnom PDV u tekućoj godini, datoteka obuhvata i podatke poreskih perioda te kalendarske godine, koji su već bili dostavljeni poreskom organu.

U prvom redu prikaza odbitnog PDV moraju biti navedeni nazivi pojedinačnih polja (u tabelarnom prikazu - naziv polja).

Tabelarni prikaz oblika i sadržaja datoteke odbitnog PDV

Redni broj

Pozicija
od

Pozicija
do

Dužina

Tip
polja

Sadržaj polja

Naziv polja

1

1

8

8

N

Poreski period od meseca do meseca (format MMMMGGGG)

Por per

2

10

17

8

N

Datum knjiženja
(format DDMMGGGG)

Dat knj

3

19

26

8

N

Datum prijema dokumenta
 (format DDMMGGGG)

Dat pri

4

28

57

30

AN

Broj dokumenta
(prvih 30 znakova, levo poravnanje)

Broj dok

5

59

66

8

N

Datum dokumenta
(format DDMMGGGG)

Dat dok

6

68

117

50

AN

Naziv i sedište dobavljača
(prvih 50 znakova, levo poravnanje)

Dobav

7

119

131

13

AN

Dobavljačev PIB ili JMBG
(9 ili 13 cifara - levo poravnanje)

Dob PIB

8

133

148

16,2

N

Vrednost nabavke robe i usluga bez PDV za dobra i usluge za koje je PDV obračunavan po opštoj stopi
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Nabav opst stopa

9

150

165

16,2

N

Odbitni PDV opšta stopa
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Odb PDV opsta stopa

10

167

182

16,2

N

Vrednost nabavke robe i usluga bez PDV za dobra i usluge za koje je PDV obračunavan po posebnoj stopi (desno poravnanje, format - 99999,99)

Nabav poseb stopa

11

184

199

16,2

N

Odbitni PDV po posebnoj stopi (desno poravnanje, format - 99999,99)

   Odb PDV poseb stopa   

12

201

216

16,2

N

Odbitni PDV u avansnim računima (desno poravnanje, format - 99999,99)

Odbit PDV avans

13

218

233

16,2

N

Vrednost robe otkupljene od poljoprivrednika na koju je obračunata PDV nadoknada
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Osnovica PDV nadokn

14

235

250

16,2

N

PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku
(desno poravnanje, format - 99999,99)

PDV nadokn

15

252

267

16,2

N

Vrednost uvezene robe bez PDV
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Vred uvoza

16

269

284

16,2

N

Odbitni PDV plaćen pri uvozu
(desno poravnanje, format - 99999,99)

PDV uvoz

17

286

301

16,2

N

Vrednost osnovnih sredstava uvezenih za sopstvene potrebe bez PDV
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Uvoz os

18

303

318

16,2

N

Vrednost nabavke dobara iz AP KM bez PDV
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Vred nabav AP KM

19

320

335

16,2

N

Odbitni PDV plaćen na nabavku dobara sa AP KM
(desno poravnanje, format - 99999,99)

PDV nabav APKM

20

337

352

16,2

N

Vrednost nabavljenih nekretnina oporezivih PDV bez PDV
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Vred opor nekret

21

354

369

16,2

N

Vrednost nabavki drugih osnovnih sredstava oporezivih PDV bez PDV (desno poravnanje, format - 99999,99)

Vred opor OS

22

371

386

16,2

N

Nabavka dobara i usluga oslobođenih plaćanja PDV
(desno poravnanje, format - 9999,99)

Vred oslob nab

23

388

403

16,2

N

PDV iskazan od strane poreskog dužnika
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Odb PDV por duz

24

405

420

16,2

N

Plaćen PDV, koji se ne odbija
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Neodbitni PDV

25

422

581

160

AN

Napomena (levo poravnanje); neobavezno polje - poreski obveznik sam odlučuje o sadržini ovog polja. Ono može biti popunjeno ili prazno. Moguće je upisati druge oznake koje objašnjavaju knjiženja u vezi sa odbitkom PDV. Unutar tog polja se može kreirati podpolje. U tom slučaju je potrebno definisati početak i kraj kao i sadržaj pojedinačnih podpolja. Separator između podpolja je tačka-zapeta.

Napomena

Pozicije 9, 18, 27, 58, 67, 118, 132, 149, 166, 183, 200, 217, 234, 251, 268, 285, 302, 319, 336, 353, 370, 387, 404, 421 i 582 su rezervisane za separator između polja (zapeta).

Objašnjenje:

U koloni Sadržaj polja, u pojedinačna polja (redove) upisuju se sledeći podaci:

Red 1: Unosi se poreski period u kojem je dokument upotrebljen prilikom obračuna PDV. Za poreske obveznike, za koje je poreski period kalendarski mesec, poreski period se upisuje na sledeći način: 0101GGGG za mesec januar (npr. 01012009 za mesec januar 2009. godine), 0202GGGG za februar, 0303GGGG za mart, 0404GGGG za april, 0505GGGG za maj, 0606GGGG za jun, 0707GGGG za jul, 0808GGGG za avgust, 0909GGGG za septembar, 1010GGGG za oktobar, 1111GGGG za novembar i 1212GGGG za decembar.

Za poreske obveznike za koje je poreski period kalendarsko tromesečje, poreski period se upisuje na sledeći način: 0103GGGG za prvo tromesečje, 0406GGGG za drugo tromesečje, 0709GGGG za treće tromesečje i 1012GGGG za četvrto tromesečje.

Red 2: Upisuje se datum knjiženja dokumenta.

Red 3: Upisuje se datum prijema dokumenta.

Red 4: Upisuje se broj dokumenta.

Red 5: Upisuje se datum nastanka dokumenta.

Red 6: Upisuje se naziv i sedište (stalno ili privremeno prebivalište) dobavljača.

Red 7: Upisuje se PIB dobavljača, odnosno njegov JMBG ukoliko je dobavljač fizičko lice.

Red 8: Upisuje se vrednost nabavke svih dobara i usluga, na domaćem tržištu, bez PDV, kod kojih je prilikom nabavke obračunat PDV po opštoj stopi i koji se koristi kao odbitni PDV u poreskom periodu.

Red 9: Upisuje se vrednost odbitnog PDV obračunatog po opštoj stopi koji se odnosi na nabavku dobara pod rednim brojem 8 ovog izveštaja.

Red 10: Upisuje se vrednost nabavke svih dobara i usluga, na domaćem tržištu, bez PDV, kod kojih je prilikom nabavke obračunat PDV po posebnoj stopi i koji se koristi kao odbitni PDV u poreskom periodu.

Red 11: Upisuje se vrednost odbitka PDV obračunatog po posebnoj stopi koji se odnosi na nabavku dobara pod rednim brojem 10 ovog izveštaja.

Red 12: U polje se upisuje PDV iskazan u avansnim računima dobavljača, a koji se koristi kao odbitni PDV u obračunskom periodu.

Red 13: Upisuje se vrednost robe otkupljene od poljoprivrednika na koju je obračunata PDV nadoknada.

Red 14: Upisuje se iznos PDV nadoknade isplaćene poljoprivredniku.

Red 15: Upisuje se vrednost uvezenih dobara i dobara nabavljenih sa teritorije AP KM bez PDV, na koju je PDV plaćen prema obračunu carinskog organa.

Red 16: Upisuje se odbitni PDV plaćen za uvezena dobra i dobra nabavljena sa teritorije AP KM prema obračunu carinskog organa.

Red 17: Upisuje se vrednost osnovnih sredstava uvezenih za sopstvene potrebe bez PDV. Ta vrednost je uključena i pod rednim brojem 15 ovog izveštaja.

Red 18: Upisuje se vrednost nabavke dobara sa teritorije APKM bez PDV, koji je predmet oporezivanja PDV u Republici van AP KM. Ta vrednost je uključena i pod rednim brojem 15 ovog izveštaja.

Red 19: Upisuje se odbitni PDV plaćen na nabavku dobara sa teritorije AP KM prema obračunu carinskog organa. Ta vrednost je uključena i pod rednim brojem 16 ovog izveštaja.

Red 20: Upisuje se vrednost nabavke nekretnina bez PDV, kod kojih je obračunat PDV od strane dobavljača. Ta vrednost je uključena i pod red. br. 8 i 10 ovog izveštaja.

Red 21: Upisuje se vrednost nabavke drugih osnovnih sredstava bez PDV, kod kojih je obračunat PDV od strane dobavljača. Ta vrednost je uključena i pod rednim brojem 8 ovog izveštaja.

Red 22: Upisuju se vrednosti dobara i usluga uvezenih ili nabavljenih na domaćem tržištu, oslobođenih plaćanja PDV.

Red 23: U polje se upisuje PDV obračunat od strane poreskog dužnika. Ta vrednost je uključena i pod red. br. 9 i 11 ovog izveštaja.

Red 24: Upisuje se vrednost PDV, iskazanog u računima dobavljača, koje poreski obveznik nije odbijao.

Red 25: Upisuje se napomena - slobodan tekst.

2.3. Prikaz obračunatog PDV
(Datoteka ISPIS OBRAČUNATOG PDV.TXT)

U datoteci obračunatog PDV se zapisuju podaci o obračunatom PDV, koji su iskazani na relevantnim dokumentima: izdati računi, knjigovodstveni dokumenti o naknadnim ispravkama obračunatog PDV, izvozne JCI, odluke carinskih i poreskih organa kao i drugi dokumenti, sa kojima se dokazuje izvoz, kao i drugi dokumenti koji su relevantni za obračun i plaćanje PDV.

Pojedinačna datoteka izveštaja o obračunatom PDV obuhvata kalendarsku godinu. Ako poreski obveznik, na zahtev poreskog organa, prilaže izveštaj o obračunatom PDV u tekućoj kalendarskoj godini, datoteka obuhvata i podatke svih poreskih perioda kalendarske godine koji su već bili podneti poreskom organu.

U prvom redu prikaza dugovanog PDV moraju biti navedeni nazivi pojedinačnih polja (u tabelarnom prikazu - naziv polja).

Tabelarni prikaz oblika i sadržaja datoteka obračunatog PDV

Redni
broj

Pozicija
od

Pozicija
do

Dužina

Tip
polja

Sadržaj polja

Naziv polja

1

1

4

4

N

Poreski period od meseca do meseca (format MMMMGGGG)

Por per

2

6

13

8

N

Datum knjiženja dokumenta (format DDMMGGGG)

Dat knj

3

15

44

30

AN

Broj dokumenta
(prvih 30 znakova, levo poravnanje)

Broj dok

4

46

53

8

N

Datum dokumenta
(format DDMMGGGG)

Dat dok

5

55

104

50

AN

Naziv - ime i sedište kupca
(prvih 50 znakova, levo poravnanje)

Kupac

6

106

118

13

AN

Kupčev PIB - JMBG
(9 ili 13 cifara, levo poravnanje)

Kup PIB

7

120

135

16,2

N

Promet dobara i usluga oslobođen PDV sa pravom na odbitak PDV
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Prom sa odb

8

137

152

16,2

N

Vrednost izvoza dobara i usluga u vezi sa izvozom
(desno poravnanje, format - 9999,99)

Izvoz

9

154

169

16,2

N

Promet dobara i usluga namenjenih diplomatsko - konzularnim predstavništvima i njihovom osoblju (desno poravnanje,
format - 99999,99)

Prom DKP

10

171

186

16,2

N

Promet dobara i usluga oslobođen plaćanja PDV po osnovu ugovora o donacijama i kreditima
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Donacije i kredit

11

188

203

16,2

N

Promet dobara i usluga domaćeg i stranog porekla koji se stavlja u promet sa teritorije Republike van AP KM na teritoriju AP KM
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Prom AP KM

12

205

220

16,2

N

Promet dobara i usluga oslobođen PDV bez prava na odbitak PDV
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Prom bez prava     

13

222

237

16,2

N

Promet dobara i usluga oslobođen PDV bez prava na odbitak PDV koji se finansira iz budžeta
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Prom budzet

14

239

254

16,2

N

Promet dobara i usluga bez PDV na koji se PDV obračunava po opštoj stopi
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Prom opst stopa

15

256

271

16,2

N

Dugovani PDV po opštoj stopi
(desno poravnanje, format - 99999,99)

PDV opst

16

273

288

16,2

N

Promet dobara i usluga bez PDV na koji se PDV obračunava po posebnoj stopi
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Prom poseb stopa

17

290

305

16,2

N

Dugovani PDV po posebnoj stopi
(desno poravnanje, format - 99999,99)

PDV poseb

18

307

312

16,2

N

PDV na primljene avanse
(desno poravnanje, format - 99999,99)

PDV prim avans

19

314

329

16,2

N

Obračunati PDV po osnovu sopstvene potrošnje
(desno poravnanje, format - 99999,99)

Sopst PDV

20

331

346

16,2

N

PDV obračunat na manjak dobara utvrđen popisom
(desno poravnanje, format - 99999,99)

PDV manjak

21

348

363

16,2

N

PDV na rastur kalo kvar i lom veći od propisanog
(desno poravnanje, format - 99999,99)

PDV kalo

22

365

524

160

AN

Napomena (levo poravnanje); neobavezno polje - poreski obveznik sam odlučuje o sadržini ovog polja. Ono može biti popunjeno ili prazno. Po potrebi se upisuju oznake, koje detaljnije objašnjavaju knjiženja u vezi sa obračunatim PDV. Unutar polja se može kreirati podpolje. U tom slučaju je potrebno je definisati početak i kraj kao i sadržaj pojedinačnih podpolja. Separator između podpolja je tačka-zapeta.

Napomena

Pozicije 5, 14, 45, 54, 105, 119, 136, 153, 170, 187, 204, 221, 238, 255, 272, 289, 306, 313, 330, 347, 364 i 525 su rezervisane za separator između polja (zapeta).

Objašnjenje:

U koloni Sadržaj polja, u pojedinačna polja (redove) upisuju se sledeći podaci:

Red 1: Unosi se poreski period u kojem je dokument korišćen za sastavljanje obračuna PDV. Za poreske obveznike, za koje je poreski period kalendarski mesec, poreski period se upisuje na sledeći način: 0101GGGG za mesec januar (npr. 01012009 za mesec januar 2009. godine), 0202GGGG za februar, 0303GGGG za mart, 0404GGGG za april, 0505GGGG za maj, 0606GGGG za jun, 0707GGGG za jul, 0808GGGG za avgust, 0909GGGG za septembar, 1010GGGG za oktobar, 1111GGGG za novembar, 1212GGGG za decembar. Za poreske obveznike za koje je poreski period kalendarsko tromesečje, poreski period se upisuje na sledeći način: 0103GGGG za prvo tromesečje, 0406GGGG za drugo tromesečje, 0709GGGG za treće tromesečje, 1012GGGG za četvrto tromesečje.

Red 2: Upisuje se datum knjiženja dokumenta.

Red 3: Upisuje se broj dokumenta.

Red 4: Upisuje se datum nastanka dokumenta.

Red 5: Upisuju se podaci o kupcu (naziv i sedište stalno ili privremeno prebivalište).

Red 6: Upisuje se PIB kupca, odnosno njegov JMBG ukoliko je kupac fizičko lice.

Red 7: Upisuje se promet dobara i usluga oslobođen PDV sa pravom na odbitak PDV.

Red 8: Upisuje se vrednost izvoza dobara i usluga u vezi sa izvozom. Ovaj promet je sadržan u prometu navedenom pod rednim brojem 7 ovog izveštaja.

Red 9: Upisuje se promet dobara i usluga namenjenih diplomatsko - konzularnim predstavništvima i njihovom osoblju. Ovaj promet je sadržan u prometu navedenom pod rednim brojem 7 ovog izveštaja.

Red 10: Upisuje se promet dobara i usluga oslobođenih plaćanja PDV po osnovu ugovora o donacijama i kreditima. Ovaj promet je sadržan u prometu navedenom pod rednim brojem 7 ovog izveštaja.

Red 11: Upisuje se promet dobara i usluga domaćeg porekla i stranog porekla koji je stavljen u promet sa teritorije Republike van AP KM na teritoriju Republike u AP KM. Ovaj promet je sadržan u prometu navedenom pod rednim brojem 7 ovog izveštaja.

Red 12: Upisuje se promet dobara i usluga oslobođen PDV bez prava na odbitak PDV.

Red 13: Upisuje se promet dobara i usluga oslobođen PDV bez prava na odbitak PDV koji se finansira iz budžeta. Ovaj promet je sadržan u prometu navedenom pod rednim brojem 12 ovog izveštaja.

Red 14: Upisuje se promet dobara i usluga bez PDV na koji se PDV obračunava po opštoj stopi.

Red 15: Upisuje se iznos dugovanog PDV po opštoj stopi.

Red 16: Upisuje se promet dobara i usluga bez PDV na koji se PDV obračunava po posebnoj stopi.

Red 17: Upisuje se iznos dugovanog PDV po posebnoj stopi.

Red 18: Upisuje se vrednost PDV obračunatog na primljene avanse. Ovaj PDV je sadržan u prometu navedenom pod red. br. 15 i 17 ovog izveštaja.

Red 19: Upisuje se obračunati PDV nastao po osnovu uzimanja dobara i usluga za sopstvene potrebe i potrošnje u neposlovne svrhe. Ovaj PDV je sadržan u iznosu navedenom pod red. br. 15 i 17 ovog izveštaja.

Red 20: Upisuje se vrednost PDV obračunatog na manjak dobara utvrđen popisom. Ovaj PDV je sadržan u iznosu navedenom pod red. br. 15 i 17 ovog izveštaja.

Red 21: Upisuje se vrednost PDV obračunatog na rastur, kalo, kvar i lom veći od propisanog. Ovaj PDV je sadržan u iznosu navedenom pod red. br. 15 i 17 ovog izveštaja.

Red 22: Upisuje se primedba - slobodan tekst.