Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O METROLOŠKOJ EKSPERTIZI

("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj i postupak sprovođenja metrološke ekspertize.

Član 2

Pod metrološkom ekspertizom podrazumeva se službeni pregled merila koji služi kao dokaz pri donošenju odluka u postupcima pred sudom ili drugim organima.

Član 3

Metrološka ekspertiza sprovodi se po pisanom zahtevu koji sadrži, naročito, podatke o:

1) podnosiocu zahteva;

2) merilu čija se metrološka ekspertiza sprovodi;

3) mestu upotrebe i nameni merila;

4) korisniku, odnosno vlasniku merila.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana u zahtevu za sprovođenje metrološke ekspertize navodi se kratak opis zahtevane metrološke ekspertize, uz prateće spise predmeta.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom, kao i merilo, ukoliko se na taj način ne utiče na ispravnost merila.

Član 4

Metrološka ekspertiza se sprovodi u laboratorijama Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), na mestu upotrebe merila ili drugom mestu u zavisnosti od vrste merila i zahteva za metrološku ekspertizu.

Član 5

Po prijemu zahteva za sprovođenje metrološke ekspertize Direkcija obaveštava podnosioca zahteva o mestu i vremenu vršenja metrološke ekspertize merila.

Zainteresovane strane mogu da prisustvuju sprovođenju metrološke ekspertize, ako je primenjivo.

Član 6

Metrološka ekspertiza obuhvata, naročito:

1) pregled dokumentacije koja prati merilo;

2) vizuelni pregled merila i državnih žigova;

3) proveru da li vlasnik, odnosno korisnik merila to merilo održava u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja i pregled svih dostupnih evidencija o merilu, ukoliko je primenjivo;

4) demontažu merila, po potrebi;

5) proveru funkcionalnosti, pregled i ispitivanje merila, po potrebi.

Član 7

Nakon sprovedene metrološke ekspertize Direkcija izdaje Izveštaj o izvršenom pregledu, koji sadrži, naročito:

1) podatke o merilu: naziv, proizvođač, serijski broj, godina proizvodnje, službena oznaka tipa merila, podatke o softveru, kao i druge podatke značajne za ispravnost merila;

2) podatke o vlasniku, odnosno korisniku merila;

3) podatak o stanju državnih žigova;

4) mesto i vreme sprovođenja metrološke ekspertize;

5) ime i prezime lica koje je izvršilo metrološku ekspertizu;

6) nalaz;

7) mišljenje;

8) iznos troškova metrološke ekspertize.

Član 8

Nalaz iz člana 7. tačka 6) ovog pravilnika predstavlja evidentiranje stanja merila i sadrži podatke u vezi sa sprovođenjem aktivnosti iz člana 6. ovog pravilnika.

Mišljenje iz člana 7. tačka 7) ovog pravilnika predstavlja zaključak koji se donosi na osnovu rezultata sprovedene metrološke ekspertize, a u skladu sa propisima i normativnim i drugim dokumentima iz oblasti metrologije.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".