Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KVALITETU ŠEĆERA NAMENJENOG ZA LJUDSKU UPOTREBU

("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta šećera namenjenog za ljudsku upotrebu (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, fizičko-hemijska, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; metode ispitivanja kvaliteta proizvoda; pakovanje i deklarisanje proizvoda i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Član 2

Proizvodi, kao i uslovi u pogledu kvaliteta, i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, fizičko-hemijska, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda dati su u Prilogu 1 - Nazivi, definicije i opšti zahtevi kvaliteta proizvoda (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Subjekt u poslovanju hranom pre početka proizvodnje donosi proizvođačku specifikaciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima;

2) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje;

3) podatke o osnovnoj sirovini i dodatim sastojcima;

4) osnovne zahteve kvaliteta proizvoda (fizička, hemijska i senzorska svojstva);

5) podatke iz deklaracije u skladu sa ovim propisom i propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane;

6) datum donošenja i evidencijski broj proizvođačke specifikacije.

Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana donosi se i za šećer u prahu, šećer u kocki, kandis šećer, smeđi šećer i za druge srodne proizvode čiji su osnov proizvodi iz Priloga 1.

Član 4

U proizvodnji proizvoda mogu se koristiti aditivi u skladu sa propisom kojim se uređuje upotreba aditiva u hrani.

Član 5

Proizvodi koji se stavljaju u promet, deklarisani su i označeni u skladu sa ovim pravilnikom i propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Pored podataka koji su utvrđeni u skladu sa propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane, deklaracija sadrži i sledeće podatke:

1) sadržaj suve materije i invertnog šećera pri deklarisanju rastvora šećera, rastvora invertnog šećera, kao i sirupa invertnog šećera;

2) reči: "kristalizovan/a/o" ako rastvor sirupa i invertnog šećera sadrži kristale;

3) nazive proizvoda iz Priloga 1, osim kada proizvodi iz tač. 7. i 8. Priloga 1 sadrže više od 5% fruktoze na sadržaj suve materije, bilo da se stavljaju na tržište pod svojim nazivom ili kao sastojak druge hrane, i označavaju se kao "glukozno-fruktozni sirup" ili "fruktozno-glukozni sirup" i "sušeni glukozno-fruktozni sirup" ili "sušeni fruktozno-glukozni sirup", u zavisnosti da li sadrže veći udeo glukoze ili fruktoze.

Pri deklarisanju upakovanih proizvoda iz Priloga 1 čija je neto količina manja od 20 g nije obavezno njeno navođenje.

Upakovani proizvod iz stava 3. ovog člana je svaki pojedinačni proizvod koji je, kao takav, namenjen krajnjem potrošaču i objektima javne ishrane, a koji se sastoji od proizvoda iz Priloga 1 i ambalaže u koju je stavljen pre nego što je ponuđen za prodaju, bilo da ga ambalaža u potpunosti ili samo delimično zatvara, ali tako da sadržaj ne može biti promenjen bez otvaranja ili promene ambalaže.

Član 6

Usaglašenost proizvoda sa zahtevima kvaliteta propisanim ovim pravilnikom utvrđuje se metodama koje su date u Prilogu 2 - Spisak metoda ispitivanja kvaliteta proizvoda (u daljem tekstu: Prilog 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, kao i sa drugim međunarodno priznatim metodama.

Član 7

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o kvalitetu šećera ("Službeni list SFRJ", broj 7/92 i "Službeni list SCG", br. 56/03 - dr. pravilnik i 4/04 - dr. pravilnik) i odredbe Pravilnika o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe ("Službeni list SRJ", broj 33/95 i "Službeni list SCG", br. 56/03 - dr. pravilnik i 4/04 - dr. pravilnik) koje se odnose na tečnu glukozu (dekstroza) i skrobne šećere, dekstrozu-monohidrat, anhidrovanu dekstrozu.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2017. godine.

 

Prilog 1

NAZIVI, DEFINICIJE I OPŠTI ZAHTEVI KVALITETA PROIZVODA

1. POLUBELI ŠEĆER

Prečišćena i kristalizovana saharoza, sa jasno definisanim kvalitetom i sa sledećim karakteristikama:

1) polarizacija: najmanje 99,5°Z;

2) sadržaj invertnog šećera: najviše 0,1%;

3) gubitak sušenjem: najviše 0,1%.

2. ŠEĆER ILI BELI ŠEĆER

Prečišćena i kristalizovana saharoza, sa jasno definisanim kvalitetom i sa sledećim karakteristikama:

1) polarizacija: najmanje 99,7°Z;

2) sadržaj invertnog šećera: najviše 0,04%;

3) gubitak sušenjem: najviše 0,06%;

4) tip boje kristala: najviše devet bodova, određen u skladu sa Prilogom 2.

3. EKSTRA BELI ŠEĆER

Proizvod koji ispunjava zahteve kvaliteta definisanim u tački 2. podtač. 1)-3) ovog priloga, a čiji broj bodova, određen u skladu sa Prilogom 2, iznosi:

1) za tip boje kristala: najviše četiri;

2) za sadržaj pepela: najviše šest;

3) za boju šećera u rastvoru: najviše tri;

4) ukupni broj bodova: najviše osam.

4. RASTVOR ŠEĆERA

Vodeni rastvor saharoze sledećih karakteristika:

1) suva materija: najmanje 62% m/m;

2) sadržaj invertnog šećera (odnos fruktoze i glukoze: 1,0 ± 0,2): najviše 3% računato na suvu materiju;

3) sadržaj pepela: najviše 0,1% računato na suvu materiju;

4) boja rastvora: najviše 45 ICUMSA jedinica.

Opis "beli" rezervisan je za šećerni rastvor, gde boja u rastvoru ne prelazi 25 ICUMSA jedinica.

5. RASTVOR INVERTNOG ŠEĆERA

Vodeni rastvor saharoze, delimično invertovan hidrolizom, u kom ne preovladava invertni šećer, sledećih karakteristika:

1) suva materija: najmanje 62% m/m;

2) sadržaj invertnog šećera (odnos fruktoze i glukoze: 1,0 ± 0,1): najmanje 3%, a najviše 50% računato na suvu materiju;

3) sadržaj pepela: najviše 0,4% računato na suvu materiju.

Opis "beli" rezervisan je za rastvor invertnog šećera, čiji sadržaj pepela ne prelazi 1%, a boja u rastvoru ne prelazi 25 ICUMSA jedinica.

6. SIRUP INVERTNOG ŠEĆERA

Vodeni rastvor saharoze (kod kog je moguća kristalizacija) delimično invertovane hidrolizom, koja mora ispuniti zahteve kvaliteta definisane u tački 5. podtač. 1) i 3) ovog priloga, a kod kog sadržaj invertnog šećera (odnos fruktoze i glukoze 1,0 ± 0,1), mora biti veći od 50% računato na suvu materiju.

Opis "beli" rezervisan je za sirup invertnog šećera, čiji sadržaj pepela ne prelazi 1%, a boja u rastvoru ne prelazi 25 ICUMSA jedinica.

7. GLUKOZNI SIRUP

Prečišćeni koncentrisan vodeni rastvor ugljenih hidrata, dobijenih iz skroba i/ili inulina, sledećih karakteristika:

1) suva materija: najmanje 70% m/m;

2) dekstrozni ekvivalent: najmanje 20% računato na suvu materiju, izražen kao D-glukoza;

3) sulfatni pepeo: najviše 1% računato na suvu materiju.

8. SUŠENI GLUKOZNI SIRUP

Delimično osušeni glukozni sirup sa sadržajem suve materije najmanje 93% koji mora ispunjavati zahteve kvaliteta definisane u tački 7. podtač. 2) i 3) ovog priloga.

9. GLUKOZA (DEKSTROZA) ILI GLUKOZA (DEKSTROZA) MONOHIDRAT

Prečišćena i kristalizovana D-glukoza koja sadrži jedan molekul kristalne vode, sledećih karakteristika:

1) dekstroza (D-glukoza): najmanje 99,5% računato na suvu materiju;

2) suva materija: najmanje 90% m/m;

3) sulfatni pepeo: najviše 0,25% računato na suvu materiju.

10. GLUKOZA (DEKSTROZA) ILI BEZVODNA GLUKOZA (DEKSTROZA)

Prečišćena i kristalizovana D-glukoza bez kristalne vode, sa sadržajem suve materije najmanje 98%, a koja mora ispunjavati zahteve kvaliteta definisane u tački 9. podtač. 1) i 3) ovog priloga.

11. FRUKTOZA

Prečišćena i kristalizovana D-fruktoza sledećih karakteristika:

1) sadržaj fruktoze: najmanje 98% računato na suvu materiju;

2) sadržaj glukoze: najviše 0,5% računato na suvu materiju;

3) gubitak sušenjem: najviše 0,5% m/m;

4) sadržaj pepela: najviše 0,1% m/m;

Prilog 2

SPISAK METODA ISPITIVANJA KVALITETA PROIZVODA

 

Red. broj

Naziv ispitivanja (tehnika ispitivanja)

Referentni dokument

1.

ODREĐIVANJE GUBITKA MASE SUŠENJEM
(gravimetrijski)

ICUMSA GS 2/1/3/9-15
SRPS.E.L8.016

2.

ODREĐIVAJE SUVE MATERIJE
(refraktometrijski)

ICUMSA GS 4/3-13

3.

ODREĐIVANJE REDUKUJUĆIH ŠEĆERA
(volumetrijski)

ICUMSA GS 2/3/9-5
SRPS.E.L8.019

4.

ODREĐIVANJE SULFATNOG PEPELA
(gravimetrijski)

GS 2/1/7-33
SRPS EN ISO 5809

5.

ODREĐIVANJE PEPELA
(konduktometrijski)

ICUMSA GS 2/3/9-17
SRPS.L8.017

6.

ODREĐIVANJE POLARIZACIJE
(polarimetrijski)

ICUMSA GS 2/3-1
SRPS. E.L8.018

7.

ODREĐIVANJE BOJE ŠEĆERA U RASTVORU
(spektrofotometrijski)

ICUMSA GS 2/3-10
SRPS.E.L8.014

8.

ODREĐIVANJE TIPA BOJE KRISTALA
(refleksometrijski)

ICUMSA GS 2-13
SRPS.E.L8.015

9.

ODREĐIVANJE SUMPOR DIOKSIDA
(spektrofotometrijski)

ICUMSA G2/1/7/9-33
SRPS.E.L8.020

10.

ODREĐIVANJE pH VREDNOSTI
(potenciometrijski)

ICUMSA G1/2/3/4/7/8/9-23

Napomena:

Na osnovu metoda određivanja tipa boje kristala, sadržaja pepela, boje šećera u rastvoru za šećer ili beli šećer i ekstra beli šećer iz tač. 2. i 3. Priloga 1, "bod" odgovara sledećim vrednostima:

1) u slučaju tipa boje kristala: 0,5 jedinica;

2) u slučaju sadržaja pepela: 0,0018%;

3) u slučaju boje šećera u rastvoru: 7,5 jedinica.