Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, KAO I NAKNADI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se forma i sadržina zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknada za izdavanje dozvole.

Član 2

Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Obrazac 1 iz stava 1. ovog člana, dostupan je na internet stranici Komore.

Član 3

Uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, podnosilac zahteva dostavlja sledeće:

1) dokaz (rešenje, izvod i sl. Agencije za privredne registre) da ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;

2) dokaz da osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 18. stav 6. tačka 2) Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19, u daljem teksu: Zakon):

- za pravno lice - Izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda;

- za fizičko lice - Izvod iz kaznene evidencije MUP-a;

3) dokaz da ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (International Federaton of Accountants - IFAC):

- potvrda podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, koja sadrži podatke o imenu i prezimenu tog lica i o datumu zaključenja ugovora o radu na neodređeno vreme;

- kopija akta (potvrda, diploma, uverenje, sertifikat, licenca i sl.) kojim se dokazuje da zaposleni ima stečeno profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (International Federaton of Accountants - IFAC).

4) podatke o stvarnim vlasnicima koji su navedeni u Obrascu 1;

5) podatke o saradnicima u smislu člana 18. Zakona koji su navedeni u Obrascu 1.

Izuzetno, društvo za reviziju koja ima dozvolu za obavljanje revizije izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, podnosi zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, bez dostavljanja dokaza iz stava 1. ovog člana.

Pravno lice, odnosno preduzetnik uz zahtev prilaže i dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga u iznosu utvrđenim članom 4. ovog pravilnika.

Dokaze iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana Komora pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako se podnosilac zahteva izričito izjasni da će sam podneti te dokaze.

Član 4

Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

1) 24.000,00 dinara za pravna lica;

2) 17.000,00 dinara za preduzetnike.

Naknada za podnošenje zahteva za oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

1) 8.000,00 dinara za pravna lica;

2) 6.000,00 dinara za preduzetnike.

Naknada za podnošenje zahteva za stručno mišljenje u vezi sa primenom ovog pravilnika na zahtev registrovanog pružaoca računovodstvenih usluga u vezi izmene okolnosti i činjenica koje se odnose na pružaoce računovodstvenih usluga, plaća se Komori u iznosu od:

1) 3.000,00 dinara za pravna lica;

2) 2.500,00 dinara za preduzetnike.

Broj računa za uplatu naknade iz st. 1 - 3. ovog člana, kao i instrukcije za plaćanje naknade dostupne su na internet stranici Komore.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Komore, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija u skladu sa Zakonom.

Obrazac 1

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

PRAVNO LICE/PREDUZETNIK
(naziv društva/preduzetnika u čije ime se podnosi zahtev):

_______________________________________________________

KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA

BEOGRAD
Makedonska 30

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

1. Podaci o društvu/preduzetniku:

- Puno poslovno ime: ________________________________________________________________,

- Skraćeni naziv: ____________________________________________________________________,

- Sedište: ___________________, adresa: ___________________________________________,

- Pravna forma: ________________________________________________________________,

- PIB: ________________________________________________________________________,

- Matični broj: __________________________________________________________________,

- Telefon: ________________________________, faks: ________________________________,

- E-mail: _________________________________, web site: _____________________________,

- Broj i datum izdavanja rešenja

Agencije za privredne registre

o registraciji: ___________________________________________________________________.

2. Sedište i adresa filijale (organizacione jedinice)
pravnog lica / preduzetnika na teritoriji Republike Srbije:
___________________________________
________________________________________________________________________________

3. Poslovno ime, sedište i adresa filijale
(organizacione jedinice) pravnog lica / preduzetnika u inostranstvu:
_________________________
___________________________________________________________________________________

4. Podaci o povezanim licima:

- Pravno lice: ___________________________________________________________________

Puno poslovno ime: ______________________________________________________________

Sedište pravnog lica: _____________________________________________________________

Matični broj: ____________________________________________________________________

Delatnost: _____________________________________________________________________

Osnov povezanosti: _____________________________________________________________

- Fizičko lice:

Ime i prezime: ___________________________________________________________________

Adresa prebivališta/boravišta: ______________________________________________________

Poslovna adresa: _________________________________________________________________

Matični broj: _____________________________________________________________________

Osnov povezanosti: _______________________________________________________________

5. Podaci o licu koje ima stečeno profesionalno zvanje u smislu člana 18. stav 2. tačka 3), stav 6. tačka 3) i člana 63. Zakona:

Ime i prezime: ___________________________________________________________________

Adresa prebivališta/boravišta: _______________________________________________________

Poslovna adresa: _________________________________________________________________

Matični broj: _____________________________________________________________________

Broj lične karte/pasoša: _____________________________________________________________

Mesto i datum izdavanja: ___________________________________________________________

Profesionalno zvanje: _____________________________________________________________

Naziv, broj i datum izdavanja akta o stečenom profesionalnom

zvanju __________________________________________________________________________

6. Podaci o osnivačima:

- Pravno lice:

Puno poslovno ime: ______________________________________________________________

Sedište pravnog lica: _____________________________________________________________

Matični broj: ____________________________________________________________________

Delatnost: ______________________________________________________________________

Udeo u procentima (%): _______________

(podatak iz APR- ili Centralnog

Registra hartija od vrednosti)

- Fizičko lice:

Ime i prezime: ______________________________________________________________________

Adresa prebivališta/boravišta: __________________________________________________________

Poslovna adresa: ____________________________________________________________________

Broj lične karte/pasoša: _______________________________________________________________

Mesto i datum izdavanja: ______________________________________________________________

Udeo u procentima (%): __________________

(podatak iz APR- ili Centralnog

Registra hartija od vrednosti)

7. Zakonski zastupnik:

Ime i prezime: ______________________________________________________________________

Adresa prebivališta/boravišta: __________________________________________________________

Poslovna adresa: ___________________________________________________________________

Broj lične karte/pasoša: ______________________________________________________________

Mesto i datum izdavanja: _____________________________________________________________

Matični broj: ______________________________________________________________________

8. Organi upravljanja:

Ime i prezime: ______________________________________________________________________

Adresa prebivališta/boravišta: __________________________________________________________

Poslovna adresa: ____________________________________________________________________

Broj lične karte/pasoša: _______________________________________________________________

Mesto i datum izdavanja: ______________________________________________________________

9. Podaci o stvarnom vlasniku u smislu zakona kojim se uređuje centralna evidencija stvarnih vlasnika:

- Pravno lice: ______________________________________________________________________

Puno poslovno ime: __________________________________________________________________

Sedište pravnog lica: _________________________________________________________________

Matični broj: ________________________________________________________________________

Delatnost: _________________________________________________________________________

- Fizičko lice:

Ime i prezime: ______________________________________________________________________

Adresa prebivališta/boravišta: __________________________________________________________

Poslovna adresa: ____________________________________________________________________

Matični broj: ________________________________________________________________________

10. Podaci o saradnicima u smislu člana 18. Zakona:

Ime i prezime: ______________________________________________________________________

Adresa prebivališta/boravišta: __________________________________________________________

Poslovna adresa: ____________________________________________________________________

Matični broj: ________________________________________________________________________

Profesionalno zvanje: _________________________________________________________________

Osnov povezanosti: __________________________________________________________________

11. Ostali podaci:

Ukupan broj zaposlenih: ____________
Broj zaposlenih koji imaju stečeno profesionalno zvanje u smislu člana 18. stav 2. tačka 3), stav 6. tačka 3) i člana 63. Zakona: ______

PRILOZI (zaokružiti broj ispred priloga):

(1)* Dokaz nadležnog organa da zakonski zastupnik/članovi organa upravljanja pravnog lica, odnosno preduzetnik nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje te funkcije, u smislu člana 18. st. 2. i 6. Zakona - Izvod iz kaznene evidencije MUP-a.

(2)* Dokaz nadležnog organa da pravno lice ako je osnivač, odnosno stvarni vlasnik pružaoca računovodstvenih usluga nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno dokaz da fizičko lice ako je osnivač, odnosno vlasnik pružaoca računovodstvenih usluga nije pravosnažno osuđivano za krivična dela iz člana 18. st. 2. i 6. Zakona:

- za pravno lice - Izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda;

- za fizičko lice - Izvod iz kaznene evidencije MUP-a;

(3) Dokaz o stečenom profesionalnom zvanju za lice iz člana 18. stav 2. tačka

3), stav 6. tačka 3) i člana 63. Zakona - licenca, sertifikat, potvrda, rešenje i sl;

(4) Dokaz da je lice sa stečenim profesionalnim zvanjem iz člana 18. stav 2. tačka 3), stav 6. tačka 3) i člana 63. Zakona zaposleno kod pružaoca računovodstvenih usluga sa punim radnim vremenom (potvrda ili ugovor o radu);

(5)* Dokaz nadležnog organa da lice sa stečenim profesionalnim zvanjem iz člana 18. stav 2. tačka 3), stav 6. tačka 3) i člana 63. Zakona nije pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi - Izvod iz kaznene evidencije MUP-a;

(6) Kopija lične karte, odnosno pasoša, ako je osnivač fizičko lice, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra, ako je osnivač pravno lice (*za pravno lice osnovano u skladu sa domaćim propisima);

(7) Izjavu saradnika (ako ih ima) iz člana 18. Zakona datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani saglasno članu 18. stava 6. tačka 2) Zakona;

(8) Dokaz o uplati naknade.

Pod potpunom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci i dokumenta verodostojni i tačni.

Saglasan/na sam da se moji podaci dostave Agenciji za privredne registre radi upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

*Napomena: Saglasno odredbama člana 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16) organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje (član 9. stav (3) ovog zakona). Saglasno stavu 3. ovog člana, u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59. stav (2) ovog zakona). Rok za dostavu podataka od zamoljenog organa je 15 dana od dana prijema zamolnice. S tim u vezi, ukoliko stranka želi da samostalno pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija, potrebno je da uz ovaj zahtev dostavi popunjen Obrazac 2, koji je dat u nastavku

U ___________________

 

 

Dana _______________

 

OVLAŠĆENO LICE

 

 

__________________________

 

 

(puno ime i prezime-čitko popunjeno)

 

 

_________________________

 

 

(svojeručni potpis)

 

Obrazac 2

IZJAVA

Upoznat/a sam sa odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Postupak pokrećem kod ______________________________________________________
radi ostvarivanja prava ______________________________________________________
i tim povodom dajem sledeću

IZJAVU

I Saglasan/a sam da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja.

________________________

 

 

(mesto)

 

_____________________________

________________________

 

(potpis davaoca izjave)

(datum)

 

 

II Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obavi lične podatke, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti:

a) sve lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

b) sledeće podatke:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje organa ne podnesem u roku od ______________ dana, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

________________________

 

 

(mesto)

 

_____________________________

________________________

 

(potpis davaoca izjave)

(datum)