Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA KOMPLEMENTARNE MEDICINE

("Sl. glasnik RS", br. 1/2020)

 

I SADRŽINA PRAVILNIKA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, način obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine (u daljem tekstu: metodi komplementarne medicine) u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavlja i poslove zdravstvene delatnosti (u daljem tekstu: drugo pravno lice), odnosno privatnoj praksi, kao i program stručnog osposobljavanja zdravstvenih radnika za obavljanje metoda komplementarne medicine.

II METODI KOMPLEMENTARNE MEDICINE

Član 2

Komplementarna medicina, obuhvata one tradicionalne i komplementarne metode i postupke prevencije, dijagnostičke procene, lečenja, zdravstvene nege i rehabilitacije, koji blagotvorno utiču na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji, u skladu sa važećom medicinskom doktrinom, nisu obuhvaćeni metodama i postupcima konvencionalne medicine, u skladu sa zakonom.

Član 3

Metod komplementarne medicine obavlja zdravstveni radnik kojem je ministar rešenjem izdao dozvolu za obavljanje određenih metoda komplementarne medicine.

Metodi komplementarne medicine mogu se obavljati u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi koja je osnovana kao opšta ili specijalistička ordinacija doktora medicine, doktora stomatologije - doktora dentalne medicine, poliklinika kao i ambulanta za zdravstvenu negu i ambulanta za rehabilitaciju, u skladu sa zakonom.

Član 4

Metodi komplementarne medicine su sledeći:

I. Metodi prevencije, dijagnostičke procene, lečenja i rehabilitacije:

1. Akupunktura;

2. Metode stimulacije akupunkturinih mikrosistema;

3. Kvantna medicina;

4. Homeopatija;

5. Tradicionalna kineska medicina;

6. Ajurveda - tradicionalna indijska medicina;

7. Hiropraksa;

8. Osteopatija;

II. Metodi očuvanja i unapređenja zdravlja:

9. Aromaterapija;

10. Reiki;

11. Antropozofska medicina;

12. Ći gong (dao jin), joga, taj či čuan vežbe u medicinske svrhe.

Član 5

Zdravstveni radnik može da obavlja metode komplementarne medicine ako:

1) ima završene odgovarajuće integrisane akademske studije zdravstvene struke, odnosno odgovarajuću visoku ili srednju školu zdravstvene struke;

2) poseduje odobrenje nadležne komore zdravstvenih radnika za samostalni rad - licencu;

3) ima rešenje ministra nadležnog za zdravlje (u daljem tekstu: ministar) za obavljanje određene metode komplementarne medicine (u daljem tekstu: Dozvola).

Zdravstveni radnik može obavljati određeni metod komplementarne medicine u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi koja ima dozvolu za proširenje delatnosti na određeni metod komplementarne medicine.

III STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA STICANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE METODA KOMPLEMENTARNE MEDICINE

Član 6

Dozvola se izdaje zdravstvenom radniku koji pored zakonom propisanih uslova mora da ima potvrdu o završenoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji (u daljem tekstu: KME), za određenu oblast komplementarne medicine (u daljem tekstu: sertifikat), odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje za metod tradicionalne kineske medicine, ajurvede - tradicionalne indijske medicine, homeopatije i hiroprakse.

Prethodni postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika iz oblasti komplementarne medicine vrši Republička stručna komisija za komplementarnu medicinu, u skladu sa zakonom.

Programi stručnog osposobljavanja za određene oblasti komplementarne medicine za metode iz člana 4. ovog pravilnika su:

1) Akupunktura - KME u ukupnom trajanju od 300 časova koja se sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture i 150 časova teorijske i praktične nastave iz kliničke primene akupunkture. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od devet meseci. Akupunkturu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije - doktori dentalne medicine.

2) Stimulacija akupunkturnih mikrosistema - KME u trajanju od ukupno 225 časova, koja sa sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture i 75 časova teorijske i praktične nastave iz kliničke primene metoda stimulacije akupunkturnih mikrosistema. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od devet meseci. Stimulaciju akupunkturnih mikrosistema mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije - doktori dentalne medicine.

3) Kvantna medicina - KME u ukupnom trajanju od 600 časova koja se sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture, 250 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene kvantne medicine i 200 časova iz osnova homeopatije. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 18 meseci. Kvantnu medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije - doktori dentalne medicine.

4) Homeopatija - KME u ukupnom trajanju od 1.200 časova koja se sastoji iz 600 časova teoretske i praktične nastave iz osnova homeopatije i 600 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene homeopatije. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 36 meseci. Takođe dozvolu mogu dobiti odgovarajući zdravstveni radnici sa fakultetskim obrazovanjem iz oblasti homeopatije u trajanju ne kraćem od četiri godine. Homeopatiju mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije - doktori dentalne medicine.

5) Tradicionalna kineska medicina - fakultetsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Tradicionalnu kinesku medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije - doktori dentalne medicine.

6) Ajurveda - tradicionalna indijska medicina - KME u ukupnom trajanju od 720 časova koja se sastoji iz 360 časova teoretske i praktične nastave iz osnova ajurvedske medicine i 360 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene ajurvedske medicine. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 12 meseci. Takođe dozvolu mogu dobiti odgovarajući zdravstveni radnici sa fakultetskim obrazovanjem iz oblasti ajurvede - tradicionalne indijske medicine u trajanju ne kraćem od četiri godine. Ajurvedu - tradicionalnu indijsku medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije - doktori dentalne medicine.

7) Hiropraksa - fakultetsko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Hiropraksu mogu da obavljaju doktori medicine.

8) Osteopatija - KME u ukupnom trajanju od 400 časova sa najmanje 200 časova praktične nastave. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 24 meseca. Osteopatiju mogu da obavljaju doktori medicine, doktori stomatologije - doktori dentalne medicine i fizioterapeuti sa visokim obrazovanjem.

9) Aromaterapija - KME u ukupnom trajanju od 300 časova, koja se sastoji iz 150 časova teorijske nastave i 150 časova praktične nastave. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od šest meseci. Aromaterapiju mogu obavljati svi zdravstveni radnici iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, osim oralne primene aromaterapije koju mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije - doktori dentalne medicine.

10) Reiki - KME u ukupnom trajanju od 422 časa, koja se sastoji od 92 časa teorijske nastave iz osnova kliničke primene Reiki metode i 330 časova praktične nastave. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 18 meseci. Reiki metodu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije - doktori dentalne medicine.

11) Antropozofska medicina - KME u ukupnom trajanju od 768 časova, koja se sastoji od 384 časa teorijske nastave iz osnova antropozofske medicine i 384 časa praktične nastave iz kliničke primene antropozofske medicine. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 24 meseca. Antropozofsku medicinu mogu da obavljaju doktori medicine.

12) Ći gong - Dao jin, joga i taj či čuan vežbe u medicinske svrhe - KME u ukupnom trajanju od 90 časova, koja se sastoji od 30 časova teorijske nastave iz osnova akupunkture i ajurvede - tradicionalne indijske medicine i 60 časova praktične nastave. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od šest meseci. Ći gong - Dao jin, joga i taj či čuan vežbe u medicinske svrhe mogu da obavljaju doktori medicine i fizioterapeuti sa visokim, odnosno srednjim obrazovanjem zdravstvene struke.

Praktična nastava za metode komplementarne medicine iz stava 3. tač. 1)-12) ovog člana, obavlja se u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi, u skladu sa zakonom.

1. Dobijanje dozvole za obavljanje metoda i komplementarne medicine

Član 7

Zdravstveni radnik iz člana 5. stav 1. podnosi zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje metoda komplementarne medicine Ministarstvu zdravlja - RSK za komplementarnu medicinu.

Zahtev se podnosi na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) overenu fotokopiju odobrenja za samostalni rad - licencu nadležne komore;

2) overenu fotokopiju sertifikata KME;

3) overenu fotokopiju fakultetske diplome za metode tradicionalne kineske medicine, tradicionalne indijske medicine - ajurvede, homeopatije i hiroprakse kao i dokaz o akreditaciji fakulteta;

4) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Rešenje kojim se dozvoljava obavljanje određenih metoda komplementarne medicine donosi ministar na osnovu mišljenja RSK za komplementarnu medicinu.

Član 8

Izuzetno, dozvolu za obavljanje metoda tradicionalne kineske medicine, odnosno tradicionalne indijske medicine - ajurvede može dobiti i lice koje je završilo fakultet tradicionalne kineske medicine, odnosno ajurvede - tradicionalne indijske medicine u trajanju od najmanje četiri godine i steklo zvanje doktora tradicionalne kineske medicine, odnosno doktora ajurvedske medicine - doktora tradicionalne indijske medicine.

Zahtev za obavljanje metoda komplementarne medicine iz stava 1. ovog člana, podnosi se Ministarstvu zdravlja - RSK za komplementarnu medicinu.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana, dostavlja se i sledeća dokumentacija:

1) overen prevod diplome od strane sudskog tumača za srpski jezik;

2) overen prevod plana i programa fakulteta odgovarajuće metode komplementarne medicine iz stava 1. ovog člana od strane sudskog tumača za srpski jezik.

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Lice iz stava 1. ovog člana, može obavljati metode tradicionalne kineske medicine, odnosno ajurvede - tradicionalne indijske medicine, za koje je dobio dozvolu ministra zdravlja, u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi, uz pismenu saglasnost ordinirajućeg doktora medicine, odnosno doktora stomatologije/doktora dentalne medicine.

Ako je lice iz stava 1. ovog člana strani državljanin, neophodno je da zna srpski jezik najmanje na nivou koji je potreban za nesmetanu komunikaciju sa pacijentom, kao i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi, u skladu sa propisima kojima se uređuje službena upotreba jezika u Republici Srbiji.

2. Uslovi koje treba da ispuni zdravstveni radnik - predavač praktične nastave KME iz oblasti komplementarne medicine

Član 9

Zdravstveni radnik, predavač praktične nastave ima radno iskustvo u obavljanju metode komplementarne medicine iz koje vrši edukaciju u trajanju od najmanje pet godina, u obimu od najmanje 50 pacijenata godišnje u poslednjih pet godina.

Predavač iz teoretske i praktične nastave može biti i zdravstveni radnik sa stečenim zvanjem edukatora za određenu metodu komplementarne medicine od strane stručnih udruženja ili visokoškolskih ustanova iz zemalja Evropske unije.

3. Procena kvaliteta KME zdravstvenih radnika

Član 10

RSK za komplementarnu medicinu sprovodi prethodni postupak procene kvaliteta programa KME iz metoda komplementarne medicine. Procena kvaliteta obavlja se u skladu sa standardima edukacije domaćih i evropskih stručnih udruženja, pravilnikom kojim se uređuje KME zdravstvenih radnika i ovim pravilnikom.

Postupak se sprovodi po zahtevu organizatora kontinuirane edukacije.

Po sprovedenom postupku procene kvaliteta programa KME, RSK za komplementarnu medicinu daje pozitivno ili negativno mišljenje o kvalitetu predloženog programa KME (u daljem tekstu: Mišljenje).

RSK prosleđuje Mišljenje podnosiocu zahteva.

Član 11

Zahtev za prethodni postupak procene kvaliteta KME zdravstevnih radnika. podnosi se Ministarstvu zdravlja, RSK za komplementarnu medicinu.

Zahtev se podnosi na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana dostavlja se i sledeća dokumentacija:

1) popunjena prijava za akreditaciju programa KME (obrazac Zdravstvenog saveta Srbije);

2) dokaz o radnom iskustvu u obavljanju metode komplementarne medicine iz koje se prijavljuje program KME, u trajanju od najmanje pet godina, za svakog predavača praktične nastave, a za predavača zdravstvenog radnika sa stečenim zvanjem edukatora za određenu metodu komplementarne medicine od strane stručnih udruženja ili visokoškolskih ustanova iz zemalja Evropske unije - dokaz o zvanju sertifikovanog edukatora;

3) dokaz o pruženim zdravstvenim uslugama iz metode komplementarne medicine, iz koje se prijavljuje program KME, u obimu od najmanje 50 pacijenata godišnje, u poslednjih pet godina za svakog predavača praktične nastave;

4) dokaz da se praktični deo kontinuirane edukacije obavlja u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu odnosno privatnoj praksi.

RSK za komplementarnu medicinu donosi prethodno mišljenje o kvalitetu programa KME iz oblasti komplementarne medicine, koje se dostavlja podnosiocu zahteva.

III BLIŽI USLOVI ZA OBAVLJANJE METODA KOMPLEMENTARNE MEDICINE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, DRUGOM PRAVNOM LICU, ODNOSNO PRIVATNOJ PRAKSI

1. Bliži uslovi u pogledu kadra

Član 12

Zdravstvena ustanova, drugo pravno lice, odnosno privatna praksa mogu obavljati metode komplementarne medicine, ako pored uslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon), za obavljanje odgovarajuće delatnosti zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse u pogledu kadra ima u radnom odnosu ili angažovanog po drugom pravnom osnovu u skladu sa Zakonom najmanje jednog zdravstvenog radnika koji ima dozvolu za obavljanje određenih metoda komplementarne medicine koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom.

2. Bliži uslovi u pogledu prostora

Član 13

Zdravstvena ustanova, drugo pravno lice i privatna praksa mogu obavljati metode komplementarne medicine, ako osim zakonom propisanih uslova po pitanju prostora za delatnost za koju su registrovani, imaju i prostoriju za obavljanje metoda i postupaka komplementarne medicine koja ispunjava uslove u pogledu prostora za ordinaciju opšte medicine, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju bliži uslovi u pogledu kadra, opreme, prostora, lekova i medicinskih sredstava za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Prostor za Ći gong - Dao jin, Tai či čuan i Joga vežbe ima obezbeđene opšte uslove u pogledu prostora u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju bliži uslovi u pogledu kadra, opreme, prostora, lekova i medicinskih sredstava za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Prostor za Ći gong - Dao jin, Tai či čuan i Joga vežbe obuhvata prostoriju za vežbe i svlačionicu. Prostorija za vežbe obuhvata prostor za najmanje četiri strunjače za pacijente i jednu strunjaču za zdravstvenog radnika i ne sme biti manja od 20 m², a za svaku narednu strunjaču, mora biti obezbeđeno još 4 m². Prostorija za svlačionicu ne sme biti manja od 6 m².

3. Bliži uslovi u pogledu opreme, lekova i medicinskih sredstava

Član 14

Za instrumente, aparate i uređaje koji se primenjuju na ljudima u oblasti komplementarne medicine, bilo da se koriste samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver potreban za pravilnu primenu, zdravstvena ustanova, drugo pravno lice, odnosno privatna praksa dostavlja dokaz o upisu medicinskog sredstva u Registar Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, tj. rešenje o registraciji medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva.

Zdravstvena ustanova, drugo pravno lice i privatna praksa mogu obavljati metode komplementarne medicine, ako pored odgovarajuće opreme i medicinskih sredstava za obavljanje zdravstvene delatnosti za koju su registrovani imaju i dodatnu opremu, i to: sto, dve stolice, otoman za pregled, odnosno terapijski sto, osim za metode iz člana 6. stav 3. tačka 12) ovog pravilnika.

U zavisnosti od vrste metoda komplementarne medicine, potrebno je obezbediti i:

1) za akupunkturu: setove akupunkturnih igala za jednokratnu upotrebu ili individualni kompleti igala, sterilizator;

2) za kvantnu medicinu: aparat za dijagnostičku procenu i terapiju;

3) za ći gong (dao jin), joga i taj či čuan vežbe u medicinske svrhe: u prostoriji za vežbe najmanje četiri strunjače za pacijente i jednu za zdravstvenog radnika, a u svlačionici opremu za odlaganje ličnih stvari.

4. Postupak za dobijanje rešenja zdravstvene inspekcije o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih metoda komplementarne medicine u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi

Član 15

Zdravstvena ustanova, drugo pravno lice, odnosno privatna praksa podnosi zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zahtev za proširenje registrovane delatnosti na oblast komplementarne medicine.

Zdravstveni radnik, odnosno lice iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika, koje je dobilo dozvolu za obavljanje metoda komplementarne medicine zaključuje ugovor sa zdravstvenom ustanovom, drugim pravnim licem, odnosno privatnom praksom za obavljanje te metode komplementarne medicine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova, drugo pravno lice, odnosno privatna praksa dostavlja i sledeću dokumentaciju:

1) rešenje ministra zdravlja kojim se zdravstvenom radniku dozvoljava obavljanje određene metode komplementarne medicine;

2) ugovor zaključen između zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica, odnosno privatne prakse i zdravstvenog radnika o obavljanju određene metode komplementarne medicine (ugovor o radu, odnosno ugovor o dopunskom radu);

3) dokaz o upisu medicinskog sredstva u Registar Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, odnosno Rešenje o registraciji medicinskog sredstva, izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva;

4) dokaz o ispravnosti opreme (garantni list, odnosno potvrda ovlašćenog servisera opreme);

5) skicu prostora izrađenu kao tehnički crtež, sa kvadraturom i namenom prostorija za obavljanje metoda komplementarne medicine;

6) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Saglasnost Ministarstva za proširenje registrovane delatnosti na oblast komplementarne medicine daje se rešenjem koje donosi zdravstveni inspektor o ispunjenosti uslova u pogledu kadra, prostora, opreme, lekova i medicinskih sredstava za obavljanje određene metode komplementarne medicine u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi, za određenog zdravstvenog radnika.

Član 16

Osnivač privatne prakse u prostorijama privatne prakse, na oglasnoj tabli, pored podataka istaknutih u skladu sa propisom kojim su utvrđeni bliži uslovi za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, ističe i sledeće:

1) fotokopiju rešenja ministra kojim se dozvoljava zdravstvenom radniku obavljanje određenih metoda komplementarne medicine;

2) Rešenje zdravstvenog inspektora Ministarstva o ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme, lekova i medicinskih sredstava za obavljanje određenih metoda komplementarne medicine.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Zdravstvena ustanova, drugo pravno lice i privatna praksa uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 18

Do dostizanja navedenog kriterijuma iz člana 11. stav 3. tačka 3), dostavljaće se dokaz o pruženim zdravstvenim uslugama iz tog metoda komplementarne medicine za prethodne dve godine, a do ispunjenja uslova od pet godina.

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda tradicionalne medicine ("Službeni glasnik RS", broj 16/18).

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac 1

ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE METODE KOMPLEMENTARNE MEDICINE ZA ZDRAVSTVENOG RADNIKA

1. Podnosilac zahteva

 
 

ime, prezime, adresa stanovanja

 

kontakt telefon:

email:

- prilog: fotokopija očitane lične karte

2. Odobrenje za samostalni rad - licenca

     
 

broj licence:

 
 

 

- prilog: overena fotokopija licence nadležne komore

 

3. Naziv metode

 

4. Potvrda o završenoj KME za određenu oblast komplementarne medicine

ili

Diploma fakulteta za metode: tradicionalna kineska medicina, ajurveda, homeopatija i hiropraksa

 

prilog: - overena fotokopija sertifikata akreditovanog programa KME sa navedenim brojem časova, vremenskim trajanjem KME

ili

- prevedena i overena fotokopija fakultetske diplome od strane sudskog tumača

5. Prilozi i dokaz o uplati republičke administrativne takse

 

Obrazac 2

ZAHTEV ZA DOBIJANJE MIŠLJENJA O KVALITETU PROGRAMA KME IZ OBLASTI KOMPLEMENTARNE MEDICINE

1. Podnosilac zahteva

 

Organizator KME

 

 

Zdravstvena ustanova/privatna praksa/udruženja zdravstvene struke/druga pravna lica

 

Ime i prezime organizatora

 

 

Kontakt telefon:

 

e-pošta:

 

2. Prilozi

1. Popunjen formular prijave programa KME (zahtev za akreditaciju programa Zdravstvenog saveta Srbije)

2. Dokazi o edukaciji i radnom iskustvu predavača praktične nastave KME iz oblasti komplementarne medicine:

- Fotokopija Rešenja Ministra zdravlja kojim se odobrava zdravstvenom radniku obavljanje određene metode komplementarne medicine
- Fotokopija Ugovora o radu zdravstvenog radnika - predavača praktične nastave KME iz oblasti komplementarne medicine sa zdravstvenom ustanovom/privatnom praksom/drugim pravnim licem, za koje je dobijeno rešenje Ministarstva zdravlja za obavljanje određenih metoda komplementarne medicine
- Fotokopija medicinske dokumentacije sa evidentiranim uslugama iz oblasti komplementarne medicine

3. Mesto održavanja praktične nastave - zdravstvena ustanova/privatna praksa/drugo pravno lice za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavlja i poslove zdravstvene delatnosti

- Fotokopija Rešenja registracionog organa za obavljanje zdravstvene delatnosti

- Fotokopija ugovora sa organizatorom KME iz oblasti komplementarne medicine

4. Sertifikat o stečenom zvanju edukatora za određenu oblast komplementarne medicine iz koje se prijavljuje edukacija (opciono)

3. Dokaz o uplati republičke administrativne takse