Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI I KOMUNALNOM REDU

("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/2015, 16/2019 - sveska 1 - dr. odluke i 21/2019 - dr. odluka)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom na teritoriji grada Valjeva (u daljem tekstu: Grad) uređuju se i propisuju:

- uslovi i način obavljanja komunalnih delatnosti: upravljanja komunalnim otpadom, održavanja čistoće na površinama javne namene, prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda (u delu koji se odnosi na crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija iz septičkih jama), održavanja ulica i puteva (u delu koji nije regulisan odlukom kojom se regulišu opštinski i nekategorisani putevi i ulice), održavanja javnih zelenih površina i obezbeđivanja javnog osvetljenja,

- prava i obaveze vršioca komunalnih delatnosti i korisnika komunalnih usluga,

- obim i kvalitet komunalnih usluga,

- način vršenja nadzora nad obavljanjem ovih delatnosti,

- propisuje komunalni red i mere za njegovo sprovođenje.

Ovom odlukom ne uređuju se pitanja komunalnog reda koja se uređuju drugim propisima.

Ako je upravljanje komunalnim otpadom i održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada delimično uređeno posebnim propisima, primenjivaće se ti propisi.

Član 2

Upravljanje komunalnim otpadom u smislu odredaba ove odluke je sakupljanje komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, osim industrijskog i opasnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekcija sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman.

Član 3

Održavanje čistoće na površinama javne namene u smislu odredaba ove odluke je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene kao i održavanje javnih česmi, bunara, fontana i kupališta.

Član 4

Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda u smislu odredaba ove odluke je crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija iz septičkih jama.

Član 5

Održavanje ulica i puteva u smislu odredaba ove odluke je izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja i čuva i unapređuje upotrebna vrednost ulica, puteva trgova, platoa i sl.

Član 6

Održavanje javnih zelenih površina u smislu odredaba ove odluke je uređenje, tekuće i investiciono održavanje i sanacija zelenih rekreativnih površina i priobalja.

Član 7

Obezbeđivanje javnog osvetljenja u smislu odredaba ove odluke obuhvata održavanje, adaptaciju i unapređenje objekata i instalacija javnog osvetljenja kojima se osvetljavaju saobraćajne i druge površine javne namene.

Član 8

Komunalni otpad, u smislu odredaba ove odluke je otpad iz domaćinstva (u daljem tekstu: kućno smeće) koji nastaje u individualnim kućama, stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih i poslovnih zgrada kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan kućnom smeću a koji se po svojoj veličini može odlagati u posude za sakupljanje otpada i to u kontejnere i tipske standardizovane kante.

U kućno smeće ne spadaju nameštaj, aparati za domaćinstvo, otpaci industrijske, zanatske i poljoprivredne delatnosti, šljaka iz kotlarnica, zemlja, građevinski šut, kamen i cigla, veće količine granja i trave.

Član 9

Korisnici komunalnih usluga su fizička lica, pravna lica i preduzetnici kao vlasnici ili zakupci stambenih, poslovno-stambenih i poslovnih objekata ili prostorija (u daljem tekstu: korisnici usluga).

Član 10

Površina javne namene u smislu odredaba ove odluke, jeste prostor na teritoriji Grada određen planskim dokumentima za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa u skladu sa posebnim zakonom i to:

1. ulice (kolovoz, trotoar i ostali delovi ulice), trgovi, slobodni i parking prostori ispred i između stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, putevi i staze u naselju, podvožnjaci, nadvožnjaci, stepeništa, mostovi sa prostorom ispod njih,

2. pijace, tržnice na malo,

3. autobuske stanice, železničke stanice, stanične čekaonice, benzinske stanice, parking prostori,

4. parkovi, ulični travnjaci, rondele, skverovi, drvoredi, zelene površine u stambenim naseljima i blokovima, park šume i groblja,

5. sportski, rekreativni i zabavni tereni,

6. javna kupališta, kejovi i izgrađene rečne obale,

7. javna parkirališta,

8. neizgrađeno građevinsko zemljište u opštoj upotrebi,

9. površine u krugu prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih i socijalnih organizacija i institucija i drugih javnih institucija.

Član 11

Javne zelene površine u smislu odredaba ove odluke su:

1. parkovi,

2. skverovi,

3. zelene površine duž saobraćajnice (travnjaci, drvoredi i drugi zasadi),

4. zelene površine duž obale reka i drugih vodenih površina,

5. zelene površine u stambenim naseljima i između blokova stambenih zgrada,

6. spomen parkovi,

7. spomen groblja,

8. park šume,

9. izolacione i zaštitne zelene trake i pojasevi i pošumljeni tereni,

10. zelene površine za rekreaciju.

Član 12

Komunalni red u smislu odredaba ove odluke su opšti uslovi i mere kojima se propisuje korišćenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata i objekata urbane opreme i uređaja, kao i održavanje čistoće na površinama obuhvaćenim ovom odlukom.

Član 13

Komunalni objekti u smislu odredaba ove odluke su građevinski objekti sa uređajima, instalacijama i opremom, sama postrojenja, uređaji i instalacije i drugi objekti koji služe za pružanje komunalnih usluga korisnicima, kao i uređeno građevinsko zemljište i dobra u opštoj upotrebi koja se koriste za obavljanje komunalne delatnosti i to:

1. objekti snabdevanja vodom, fontane, javne česme, bunari, hidranti,

2. objekti i uređaji za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda,

3. objekti i uređaji za snabdevanje toplotnom energijom,

4. poklopci na otvorenim šahtovima i slivničke rešetke,

5. vertikalna i horizontalna signalizacija, saobraćajni znaci,

6. table sa nazivima ulica, trgova i kućni brojevi,

7. kontejneri, tipizirane posude za smeće i korpe za otpatke,

8. izgrađena rečna obala, pešački mostovi,

9. uređeno građevinsko zemljište i druga dobra u opštoj upotrebi koja se koriste za obavljanje komunalnih delatnosti.

Odredbe ove odluke primenjuju se na održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata iz stava 1. ovog člana, ukoliko njihovo održavanje i funkcionisanje nije uređeno odredbama posebnih odluka.

Član 14

Objekti urbane opreme i uređaji na površinama javne namene, u smislu odredaba ove odluke, su:

1. nadstrešnice za autobuska stajališta sa i bez reklamnih panoa,

2. oglasni stubovi, panoi i reklamne oznake,

3. žardinjere, ulične ograde, parking rampe,

4. klupe,

5. svetleći i drugi natpisi,

6. javni časovnici,

7. ograde kojima se ograničava parking prostor i prepreke za vozila (stubovi, betonske prepreke i sl.),

8. telefonske govornice,

9. spomenici i druga skulpturalna dela,

10. oznake, slike, amblemi, murali i sl. koji se oslikavaju na fasadama zgrada,

11. oprema na sportskim, rekreativnim i zabavnim terenima.

II UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM I ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Član 15

Upravljanje komunalnim otpadom i održavanje čistoće na površinama javne namene (osim održavanja javnih česmi, bunara i fontana) u naseljenom mestu Valjevo, naseljenom mestu Divčibare i drugim naseljenim mestima na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Vidrak" Valjevo (u daljem tekstu: JKP "Vidrak").

Održavanje javnih česmi i fontana na površinama javne namene i javnim zelenim površinama u naseljenom mestu Valjevo, naseljenom mestu Divčibare i drugim naseljenim mestima na teritoriji Grada obavlja JP "Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva" (u daljem tekstu: Direkcija).

Održavanje bunara na površinama javne namene i javnim zelenim površinama u naseljenom mestu Valjevo, naseljenom mestu Divčibare i drugim naseljenim mestima na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Vodovod-Valjevo" (u daljem tekstu: JKP "Vodovod-Valjevo").

Druga naseljena mesta na teritoriji Grada na kojima se obavljaju komunalne delatnosti iz stava 1. do 3. ovog člana određuje Gradonačelnik grada Valjeva svojim aktom, na predlog preduzeća koja obavljaju navedene delatnosti.

Član 16

Delatnosti iz člana 15. stav 1. ove odluke obavljaju se prema mesečnom planu koji utvrđuje JKP "Vidrak". Plan naročito sadrži vrstu, obim i dinamiku radova, za svaki radni dan.

JKP "Vidrak" je dužno da dostavi plan iz stava 1. ovog člana, Gradskoj upravi za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove, odeljenju nadležnom za poslove komunalne inspekcije (u daljem tekstu: odeljenju nadležnom za poslove komunalne inspekcije) najkasnije poslednjeg dana u mesecu, za naredni mesec.

JKP "Vidrak" je dužno da se pridržava donetog plana i može od njega odstupiti samo iz opravdanih razloga o čemu obaveštava odeljenje nadležno za poslove komunalne inspekcije.

1. IZNOŠENJE, ODVOŽENJE I DEPONOVANJE SMEĆA

Član 17

Iznošenje, odvoženje i deponovanje kućnog smeća i smeća sa površina javne namene i drugih površina na kojima JKP "Vidrak" postavi kontejnere obavlja JKP "Vidrak".

Za iznošenje, odvoženje i deponovanje kućnog smeća vlasnici odnosno zakupci: stambenih, poslovno-stambenih i poslovnih objekata ili prostorija koriste usluge JKP "Vidrak" i ovo smeće ne smeju spaljivati, uništavati, zakopavati ili na drugi način uklanjati.

Uklanjanje i uništavanje otpada i materija opasnih po život i zdravlje ljudi vrši se skladu sa posebnim propisima.

Član 18

Kućno smeće se odlaže u tipizirane kante (limene ili plastične) i kontejnere.

Član 19

Nameštaj, aparati za domaćinstvo i drugi kabasti predmeti koje vlasnik ne želi više da koristi, ostavljaju se na mestima koje odredi JKP "Vidrak".

Predmeti iz stava 1. iznose se i ostavljaju jednom mesečno prema planu koji utvrdi JKP "Vidrak".

Plan iz prethodnog stava JKP "Vidrak" blagovremeno dostavlja odeljenju nadležnom za poslove komunalne inspekcije i na pogodan način obaveštava građane o mestu i vremenu odnošenja predmeta.

JKP "Vidrak" odnosi sve predmete istog dana, kako je planom predviđeno, a najkasnije prvog narednog radnog dana.

Kartonska, staklena i metalna ambalaža, novine i drugi papir iz kućnog smeća ostavljaju se u posebno obeležene kontejnere koje nabavlja i postavlja JKP "Vidrak" na mestima koja određuje JKP "Vidrak".

Predmete iz stava 1. i 5. ovog člana mogu odvoziti na deponiju smeća i fizička lica, vlasnici tih predmeta, s tim što u tom slučaju ne plaćaju troškove korišćenja deponije.

Član 20

Tipove kanti i kontejnera određuje JKP "Vidrak" uz saglasnost Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenja nadležnog za komunalne poslove.

Kante i kontejnere za novoizgrađene objekte nabavlja investitor tih objekata u broju određenom tehničkom dokumentacijom.

U slučaju da tehničkom dokumentacijom nije određen broj kanti i kontejnera investitor je dužan da iste nabavi u broju koji odredi JKP "Vidrak".

Vlasnici odnosno zakupci stambenih, poslovno-stambenih i poslovnih objekata ili prostorija dužni su da koriste kante i kontejnere u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Kante i kontejnere održavaju njihovi vlasnici.

Dotrajale kante i kontejnere vlasnici su dužni da zamene blagovremeno, odnosno po nalogu odeljenja nadležnog za poslove komunalne inspekcije.

Kante i kontejnere namenjene za smeće sa površina javne namene iz člana 10. stav 1. tačke 1, 4, 6, 7. i 8. nabavlja, zamenjuje i održava JKP "Vidrak".

Kante i kontejneri se drže na mestu koje je za to izgrađeno ili predviđeno tehničkom dokumentacijom po kojoj je objekat izgrađen.

Ako mesto za držanje kanti i kontejnera nije određeno na način propisan u stavu 8. ovog člana, to mesto određuje JKP "Vidrak" uz prethodno pribavljenu saglasnost Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenja nadležnih za urbanizam i komunalne poslove.

U slučaju uklanjanja ili promene mesta kanti i kontejnera, postavljenih na način propisan stavovima 8. i 9. ovog člana, potrebna je prethodna saglasnost Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenja nadležnih za urbanizam i komunalne poslove.

Član 21

U kantama i kontejnerima zabranjeno je paliti smeće, bacati žar, sipati vodu ili drugu tečnost.

U kante i kontejnere namenjene za smeće sa površina javne namene zabranjeno je bacati otpatke koji spadaju u kućno smeće.

Član 22

JKP "Vidrak" obavezno je da na zahtev korisnika usluga iznese i otpatke koji prema članu 8. ove odluke ne spadaju u kućno smeće i za to korisnik usluge plaća JKP "Vidrak" utvrđenu cenu.

JKP "Vidrak" je dužno da ovu uslugu izvrši najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

JKP "Vidrak" svojim aktima utvrđuje cenu za izvršenje usluga iz stava 1. ovog člana uz saglasnost osnivača.

Član 23

JKP "Vidrak" je obavezno da smeće sa površina javne namene iznese i deponuje odmah po sakupljanju a kućno smeće jednom nedeljno.

Kućno smeće po pravilu se iznosi danju, s tim što se, sa prostora koji obuhvata Plan generalne regulacije "Centar" iznošenje smeća ne može vršiti u vremenu od 06,00 do 08,00 časova i od 14,00 do 16,00 časova.

Član 24

Pri iznošenju kućnog smeća i otpadaka koji ne spadaju u kućno smeće JKP "Vidrak" dužno je naročito da vodi računa da se u zgradi i oko zgrade smeće i otpaci ne rasipaju i da se ne prljaju i ne oštećuju prostorije i površine određene za držanje smeća ili one kroz koje se smeće iznosi.

Posle odnošenja smeća prostorije u zgradi, ulični prostor, mesta oko kontejnera za kućno smeće, kao i mesta oko kontejnera za smeće sa površina javne namene, moraju se očistiti, a kontejneri vratiti na za to određeno mesto.

Član 25

Smeće i otpaci sa površina javne namene, kućno smeće i otpaci koji ne spadaju u kućno smeće odvoze se i deponuju na posebno uređena mesta - deponije smeća.

Zabranjeno je smeće i otpatke iz stava 1. ovog člana istovarati i ostavljati van deponije smeća.

Deponovanje smeća vrši se na način određen posebnim propisima.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI, FONTANA I BUNARA

Član 26

Održavanje javnih česmi i fontana podrazumeva tekuće i investiciono održavanje.

Tekuće održavanje obuhvata uređenje površine oko javne česme i fontane, samu javnu česmu i fontanu, pumpu i odvod vode do kanalizacione mreže, bakteriološku i hemijsku analizu vode.

Investiciono održavanje obuhvata revitalizaciju kompletne javne česme i fontane za slučaj smanjenja izdašnosti istih, ili za slučaju prestanka rada (zamena filtera, produvavanje, ispiranje, analiza i ocena kvaliteta vode).

Održavanje bunara obuhvata revitalizaciju kompletnog bunara za slučaj smanjene izdašnosti istog ili prestanka rada (revitalizacija bunarskih pumpi, zamena filtera, produvavanje ili ispiranje istog i analizu i ocenu kvaliteta vode.

3. ČIŠĆENJE I PRANJE POVRŠINA JAVNE NAMENE

Član 27

Čišćenje površina javne namene iz člana 10. stav 1. tačke 1, 4, 6, 7. i 8. ove odluke obavlja JKP "Vidrak".

Član 28

Za čišćenje površina javne namene iz člana 10. stav 1. tačke 2, 3, 5. i 9. ove odluke odgovorni su neposredni korisnici tih površina, odnosno pravna i fizička lica kojima su te površine poverene na upravljanje, korišćenje ili održavanje, ukoliko za pojedine površine nije odredbama ove odluke ili posebnim propisima drugačije određeno.

JKP "Vidrak" može na osnovu ugovora preuzeti čišćenje površina iz stava 1. ovog člana.

Član 29

Obavezu čišćenja površina javne namene, pored JKP "Vidrak", imaju i:

1) Vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostorija koji su dužni da:

- čiste prostor ispred i oko poslovnih prostorija - u pešačkim zonama,

- čiste prostor ispred i oko poslovnih prostorija - od regulacione linije do kolovoza i pasaža,

- uklanjaju lišće, seku granje, šiblje i slično ispred i oko poslovnih prostorija, ako isto ometa korišćenje javne površine.

2) Vlasnici odnosno korisnici stambenih objekata (porodične stambene zgrade i zgrade kolektivnog stanovanja) koji su dužni da:

- čiste prostor ispred i oko stambenih objekata - u pešačkim zonama,

- čiste prostor ispred i oko stambenih objekata - od regulacione linije do kolovoza i pasaža,

- uklanjaju lišće, seku granje, šiblje i slično ispred i oko stambenih objekata, ako isto ometa korišćenje javne površine.

Izvršavanje poslove iz tačke 2) ovog člana u zgradama kolektivnog stanovanja dužni su da organizuju skupštine zgrada, odnosno vlasnici i korisnici stanova.

Član 30

Sneg, led, grad kao i bujica (u daljem tekstu: padavine) uklanjaju se odmah, a najkasnije u roku od 24 časa i to:

1. Padavine sa pešačkih zona, površina javne namene, trotoara i uličnih slivnika - JKP "Vidrak",

2. Padavine ispred stambenih i poslovnih objekata i prostorija čiste sa trotoara i skupljaju u gomile, bliže kolovozu - korisnici tih objekata,

3. Padavine sa staza do kanti za smeće u dvorištima i sa kućnog stepeništa, čiste stanari - vlasnici odnosno korisnici stambenih objekata.

Uklanjanje padavina iz stava 1. ovog člana ne sme se vršiti na način i sa predmetima kojima se oštećuje površina javne namene.

Ledenice sa krovova i drugih spoljnih delova stambenih i poslovnih objekta i prostorija dužni su da uklanjaju vlasnici odnosno korisnici tih objekata.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa objekata iz stava 3. ovog člana vlasnici odnosno korisnici tih objekata su dužni da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od pada ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova objekta.

Član 31

Vlasnici odnosno korisnici manjih montažnih objekata, benzinskih stanica, železničkih i autobuskih stanica, sportskih, rekreativnih i zabavnih terena, stovarišta i magacina dužni su da pored navedenih objekata postave korpe za otpatke i da ih uredno prazne i održavaju.

Broj korpi za otpatke i mesto za postavljanje istih određuje JKP "Vidrak".

Član 32

Na površinama javne namene, osim površina iz člana 31. stav 1. ove odluke, JKP "Vidrak" postavlja korpe za otpatke koje moraju biti tako podešene da se mogu lako prazniti, prati i održavati.

Korpe za otpatke moraju se uredno prazniti i održavati.

Zabranjeno je odlaganje kućnog smeća i drugih otpadaka u korpe za otpatke postavljene na površinama javne namene.

Član 33

Smeće i otpaci posle čišćenja sa površina javne namene iz člana 10. stav 1. tačke 2, 3, 5, 6. i 9. ove odluke sakupljaju se u kontejnere i odvoze na deponiju smeća najmanje jednom nedeljno.

Smeće i otpaci posle čišćenja površina javne namene iz člana 10. stav 1. tačke 1, 4, 7. i 8. ove odluke odmah po sakupljanju odvoze se na deponiju smeća.

Smeće sa površina javne namene zabranjeno je ubacivati u slivnike.

Član 34

Pranje površina javne namene iz člana 10. stav 1. tačka 1. ove odluke vrši se od 21 do 5 časova ukoliko je temperatura iznad 4°C.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u periodu od 16. novembra do 31. marta, pranje se može vršiti od 5 do 21 čas ukoliko je temperatura viša od 4°C.

Član 35

Sva vozila, a posebno vozila sa stovarišta, gradilišta i drugih sličnih prostora, pre izlaska na površine javne namene iz člana 10. stav 1. tačka 1. ove odluke moraju se očistiti od blata i druge nečistoće.

Član 36

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica prilikom kresanja drvoreda, uređivanja travnjaka i skverova, kao i prilikom vršenja drugih sličnih poslova na površinama javne namene, materijal i otpatke moraju ukloniti odmah po obavljenom poslu, a površinu javne namene očistiti.

Član 37

Izvođač građevinskih radova dužan je da se stara o:

1. čišćenju površina javne namene ispred i oko gradilišta sve dokle dopre rasut građevinski materijal, blato i druga nečistoća kao i da po završetku radova sva nastala oštećenja otkloni i tu površinu dovede u prvobitno stanje.

2. polivanju trošnog materijala za vreme rušenja da bi se sprečilo podizanje prašine,

3. održavanju čistoće na olučnjacima i na rešetkama slivnika oko gradilišta,

4. obezbeđenju građevinskog materijala i zemlje od rasturanja i raznošenja na površinu javne namene postavljanjem građevinske ograde prema ulici odnosno drugoj površini javne namene i da održavaju istu u urednom stanju.

Pod građevinskim radovima u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se izgradnja, rekonstrukcija i rušenje objekata kao i raščišćavanje zemljišta za izgradnju.

Šut, zemlja, otpadni građevinski materijal i sl. koji nastaju prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili rušenja zgrade moraju se ukloniti i odneti na deponiju smeća odmah ili najkasnije u roku od 48 časova od završetka izgradnje, odnosno rušenja zgrade.

Član 38

Prevoz ogreva, građevinskog i drugog materijala (zemlja, pesak, betonska masa, šljunak, kreč, šut, šljaka, strugotina i sl.) smeća, otpadaka, fekalija iz septičkih jama, može se vršiti samo vozilima koja su za tu svrhu podešena tako da se prilikom prevoza materijal ne rasipa.

Član 39

Istovar i utovar ogrevnog, građevinskog i drugog materijala i robe može se vršiti na površinama javne namene samo onda kada za to ne postoje druge površine, u kom slučaju se istovar i utovar mora obavljati brzo i bez odlaganja.

Posle svakog istovara i utovara mora se odmah ukloniti ambalaža, otpaci i nečistoća.

Član 40

Prilikom izvođenja radova na površinama iz člana 10. stav 1. tačka 1. ove odluke, izvođač radova je dužan da obezbedi da se zemlja i ostali rastresiti materijal (pesak, šljunak, gašeni kreč i sl.) ne rasipaju, odnosno da se drže u sanducima ili ogradama. Po završenim radovima zemlja, materijal i otpaci moraju se odmah ukloniti, a površina javne namene očistiti.

Član 41

Korisnici usluge upravljanja komunalnim otpadom plaćaju utvrđenu cenu za pruženu komunalnu uslugu.

Član 42

Cena za iznošenje, odvoženje i deponovanje kućnog smeća obračunava se po m2 stambene površine (kuhinja, soba, kupatilo, ostava, lođa, balkon, terasa, podrum, garaža i šupa) i proporcionalno po broju stanova za zajedničke prostorije (hodnik, stepenište, vešernice, sušionice i dr.) i plaća se mesečno.

Cena za iznošenje, odvoženje i deponovanje smeća za poslovni prostor obračunava se po m2 poslovnog prostora i pomoćnog prostora koji je u funkciji korišćenja istog i plaća se mesečno.

Cena za crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija iz septičkih jama obračunava se po m3 iznetih fekalija i plaća se po izvršenoj usluzi.

Cena za iznošenje, odvoženje i deponovanje otpadaka industrijske, zanatske i poljoprivredne delatnosti obračunava se po m3 iznetih otpadaka ako se isti odlažu u kontejnere, odnosno ako ne postoje kontejneri za odlaganje otpadaka navedenih u ovom stavu, obračun se vrši na način utvrđen u stavu 2. ovog člana i plaća se mesečno.

Član 43

Cenu za iznošenje, odvoženje i deponovanje smeća sa površina javne namene iz člana 10. stav 1. tač. 2, 3, 5, 7. i 9. ove odluke, plaćaju neposredni korisnici tih površina i to na osnovu ugovora koji zaključe sa JKP "Vidrak".

Za održavanje čistoće i čišćenje pijaca - tržnica na malo u obračun ulaze i površine trotoara oko pijaca, kao i oni delovi kolovoza koji su određeni za istovar - utovar robe na pijacama i to po m2 površine javne namene.

III PREČIŠĆAVANJE I ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA (CRPLJENJE, ODVOZ I TRETIRANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH JAMA)

Član 44

Delatnost prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda u delu koji se odnosi na crpljenje, odvoz i tretiranje fekalija iz septičkih jama na teritoriji Grada obavlja JKP "Vidrak".

Korisnici septičkih jama dužni su da blagovremeno pisanim putem obaveste JKP "Vidrak" o potrebi crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih jama.

JKP "Vidrak" je dužno da na pisani zahtev korisnika izvrši crpljenje i odvoz fekalija iz septičke jame u roku od 3 dana od podnošenja zahteva.

Zabranjeno je crpljenje i odvoz fekalija iz septičke jame suprotno stavu 2. ovog člana.

Fekalije iz septičkih jama se izručuju u gradsku kanalizaciju na mestima koje rešenjem odredi Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenje nadležno za komunalne poslove, po prethodno pribavljenom mišljenju sanitarne inspekcije i JKP "Vodovod-Valjevo".

O tretiranju fekalija iz septičkih jama, kao i o uređenju i održavanju mesta za njihovo izručivanje stara se JKP "Vidrak".

Član 45

Na deponijama smeća moraju se postaviti instalacije za pranje vozila i svako vozilo posle pražnjenja mora se oprati.

Mesta na kojima se izručuju fekalije iz septičkih jama moraju biti uređena tako da se iste ne rasipaju i ne šire smrad. Ova mesta moraju biti snabdevena instalacijama za pranje vozila, a svako vozilo posle pražnjenja mora se oprati i dezinfikovati.

IV ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA

Član 46*

(Prestao da važi)

Član 47

Delatnost održavanja površina javne namene, na osnovu programa održavanja površina javne namene, obavlja Direkcija.

Program održavanja iz stava 1. ovog člana donosi Direkcija uz saglasnost Skupštine grada Valjeva (u daljem tekstu: Skupština grada).

Član 48

Pored Direkcije obavezu održavanja površina javne namene u funkcionalnom stanju imaju i drugi korisnici površina javne namene.

Član 49

Korisnici površina javne namene dužni su da površine javne namene, komunalne objekte i uređaje, kao i objekte urbane opreme i uređaje na površinama javne namene čuvaju od oštećenja i uništenja i da doprinose njihovom uređenju i unapređenju.

Član 50

O održavanju objekata i uređaja iz člana 13. i 14. ove odluke staraju se javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici i drugi privredni subjekti kojima je povereno upravljanje ovim objektima i uređajima ili su im isti dati na korišćenje.

Član 51

Izgradnja površina javne namene i komunalnih objekata na istim vrši se saglasno propisima o planiranju i uređenju prostora i propisima o izgradnji objekata.

1. KORIŠĆENJE POVRŠINA JAVNE NAMENE

Član 52

Površine javne namene koriste se prema svojoj nameni.

Izuzetno od prethodnog stava, površine javne namene mogu se koristiti i u druge svrhe u skladu sa sledećim uslovima:

a) u II i III zoni

1. Za potrebe gradilišta: tako što će se u dužini zauzetog prostora obezbediti bezbedno odvijanje pešačkog i motornog saobraćaja uz obeležavanje istog, shodno zakonu kojim se reguliše bezbednost saobraćaja na putevima.

2. Za privremeni smeštaj rasutog građevinskog materijala, koji traje duže od 24 časa: tako što će se u dužini zauzetog prostora obezbediti širina najmanje 0,70 metara slobodnog prostora na pešačkim saobraćajnicama, a na saobraćajnicama za motorni saobraćaj 2,5 metara za jednu slobodnu traku.

Privremeno smešteni građevinski materijal mora se obezbediti od rasipanja uz obavezno obeležavanje istog shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

b) U ekstra zoni i u zoni I javne površine se mogu koristiti samo pod uslovima koje utvrdi Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenje nadležno za urbanizam.

Zone iz prethodnih stavova ovog člana određene su Odlukom o lokalnim komunalnim taksama.

Površine javne namene mogu se koristiti za napred navedene svrhe samo na osnovu odobrenja Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenja nadležnog za urbanizam.

Odobrenje iz prethodnog stava sadrži naročito: uslove pod kojima se površine javne namene mogu koristiti, vreme korišćenja, visinu naknade i obaveze po prestanku prava korišćenja uz obaveštenje o posledicama nepostupanja po odobrenju.

Član 53

Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenje nadležno za urbanizam izdaće odobrenje za istovar građevinskog materijala samo ako korisnik, odnosno vlasnik zemljišta poseduje građevinsku dozvolu ili izvodi radove tekućeg održavanja, a nema mogućnosti da građevinski materijal istovari na svojoj parceli.

Za korišćenje površina javne namene za istovar robe ispred prodavnice i drugih poslovnih prostorija i za zadovoljenje potreba domaćinstva (istovar drva i uglja) nije potrebno odobrenje nadležnog organa, s tim što se istovarena roba mora ukloniti odmah, a najkasnije u roku od 24 časa i da se u istom roku površina javne namene očisti, opere odnosno dovede u prvobitno stanje.

Član 54

Za korišćenje površina javne namene u svrhe navedene u članu 52. i članu 53. stav 2. ove odluke plaća se komunalna taksa propisana posebnom odlukom.

Član 55

Ukoliko prilikom korišćenja površina javne namene dođe do njihovog oštećenja, korisnici površina javne namene su dužni da ih dovedu u prvobitno stanje, o svom trošku i to odmah po oštećenju a najkasnije u roku od 24 časa od oštećenja površine javne namene.

Ako korisnik u roku iz prethodnog stava ne dovede površinu javne namene u prvobitno stanje to će izvršiti Direkcija po nalogu Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove odeljenja nadležnog za inspekcijske poslove.

2. IZVOĐENJE RADOVA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Član 56

Na površinama javne namene mogu se sticati službenosti za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih vodova i sličnih objekata i nadzemnih objekata kao što su stubovi, panoi, slivnici i slično.

Član 57

Radovi na površinama javne namene i objektima na istim kojima se oštećuje njihova površina (polaganje kablova, cevi, električnih stubova, popravke instalacija i druge investicije na istim) mogu se izvoditi samo na osnovu saglasnosti Direkcije, uz prethodnu uplatu garantnog iznosa za dovođenje oštećenih površina javne namene u prvobitno stanje.

Visina garantnog iznosa iz prethodnog stava određuje se prema cenovniku koji utvrđuje Direkcija.

Podnosilac zahteva za prekopavanje površina javne namene dužan je da uz zahtev za izdavanje saglasnosti priloži građevinsku dozvolu ili rešenje kojim se odobrava izvođenje tih radova, projekat instalacije ili priključka zbog kojeg se vrši prekopavanje, tehničke uslove za priključenje na vodovod i kanalizaciju i projekat privremene saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova.

Akt o saglasnosti posebno sadrži: vreme početka i završetka radova, mere koje se moraju preduzeti radi bezbednosti ljudi, imovine i saobraćaja kao i način i vreme dovođenja prekopanih površina javne namene u prvobitno stanje i visinu garantnog iznosa.

Saglasnost se može davati u etapama ukoliko su u pitanju složeniji i obimniji radovi i ukoliko okolnosti i situacija to nalažu.

Izuzetno kod hitnih intervencija radovi se mogu izvoditi i bez saglasnosti (radovi na otklanjanju kvarova), pod uslovom da investitor u roku od 48 časova podnese zahtev za dobijanje saglasnosti.

Investitor je dužan da oštećene površine iz stava 1. ovog člana dovede u prvobitno stanje u roku iz akta o saglasnosti.

Komisija koju obrazuje Direkcija u vršenju nadzora utvrđuje da li je oštećena površina javne namene dovedena u prvobitno stanje.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da je investitor doveo površinu javne namene u prvobitno stanje, on ima pravo na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa.

Ukoliko investitor u ostavljenom roku iz akta o saglasnosti oštećenu površinu javne namene ne dovede u prvobitno stanje tada će u naknadom roku, koji ne može biti duži od 15 dana, to učiniti Direkcija preko trećih lica na teret garantnog iznosa.

Radovi na prekopavanju ne mogu se izvoditi u vremenskom periodu od 1. oktobra do 1. aprila, sem hitnih intervencija, na način predviđen u stavu 6. ovog člana.

3. ODRŽAVANJE OTVORA

Član 58

Radi bezbednosti građana i sigurnosti saobraćaja otvori (okna, šahte, rešetke) na površinama javne namene moraju se održavati u funkcionalno ispravnom stanju.

Otvori moraju biti zatvoreni sigurnosnim poklopcima.

Otvorima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se:

- otvori za vodovodnu, toplovodnu i kanalizacionu mrežu,

- otvori za električne, telefonske, optičke i druge kablove,

- otvori za ubacivanje ogrevnog materijala i slično.

O održavanju otvora iz stava 3. alineja 1. i 2. staraju se preduzeća koja te otvore koriste, a iz alineje 3. vlasnici odnosno korisnici zgrade.

Član 59

Za vreme upotrebe otvori se ograđuju preprekama i obeležavaju vidljivim oznakama, a po završenoj upotrebi se zatvaraju.

Zabranjeno je oštećivati ili uklanjati poklopce sa otvora.

Komunalni inspektor je ovlašćen da naredi vlasniku odnosno korisniku otvora da izvrši zamenu oštećenog poklopca odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, kao i da odmah naloži obeležavanje otvora bez poklopca.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik otvora ne postupi po nalogu komunalnog inspektora u roku određenom u nalogu, Direkcija će odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od utvrđivanja oštećenja ili nestanka poklopca po prijavi komunalne inspekcije izvršiti zamenu istog preko trećih lica, a o trošku vlasnika odnosno korisnika otvora.

Dok se ne izvrši zamena poklopca otvor se mora obeležiti u smislu stava 1. ovog člana.

Član 60

Na teritoriji Grada slivnici se moraju blagovremeno čistiti i održavati u funkcionalnom stanju.

Slivnike čisti i održava JKP "Vodovod-Valjevo".

4. PLAKATIRANJE, OSVETLJAVANJE ZGRADA I POSTAVLJANJE NATPISA

Član 61

Lepljenje plakata, smrtovnica, propagandnog materijala i oglasa u Gradu dozvoljeno je samo na panoima koji su u tu svrhu postavljeni.

Izuzetno od prethodnog stava, Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenje nadležno za urbanizam može dozvoliti postavljanje plakata i van panoa, na druge površine, uz obavezu da se odmah po prestanku potrebe za njihovim postavljanjem isti uklone.

Postavljanje i održavanje panoa u Gradu vrši Direkcije.

Odobrenje za lepljenje plakata, smrtovnica, propagandnog materijala i oglasa u gradu izdaje Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenje nadležno za urbanizam.

Član 62

Direkcija može radi isticanja silueta zgrada spoljašnjim ukrasnim osvetljenjem, povodom praznika, priredbi i manifestacija svojim aktom odrediti zgrade i površine za osvetljenje, uz prethodnu saglasnost vlasnika odnosno korisnika istih.

Član 63

Preduzeća, druga privredna društva, preduzetnici, ustanove, pravna i fizička lica mogu ispisivati natpise i reklame na zidovima zgrada, ukoliko su za to prethodno pribavila odobrenje za ispisivanje natpisa i reklama.

Odobrenje za ispisivanje natpisa i reklama izdaje Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenje nadležno za urbanizam na osnovu saglasnosti vlasnika, odnosno korisnika zgrade i tehničke dokumentacije (skice fasade, izgleda reklame, tehničkog opisa sa oznakom materijal i tonskog rešenja boja).

Član 64

Svetleće natpise mogu da postavljaju preduzeća, druga privredna društva, preduzetnici, ustanove, pravna lica i vlasnici, odnosno korisnici koji imaju poslovne prostorije u Gradu.

Član 65

Radovi na postavljanju i zameni instalacija i uređaja za spoljašnje osvetljenje pojedinih zgrada, kao i na postavljanju i zameni svetlećih natpisa, izvode se na osnovu odobrenja Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenja nadležnog za urbanizam.

Član 66

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje svetlećih natpisa, podnosilac zahteva je dužan da podnese tehničku dokumentaciju koja sadrži: skicu fasade zgrade ili prostorija, izgled natpisa, presek i potrebne detalje sa šemom instalacija, proračun sigurnosti, tehnički opis sa oznakom materijala i tonsko rešenja boja.

Podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev podnese dokaz o pravu vlasništva ili korišćenja zgrade ili objekata ili saglasnost vlasnika, odnosno korisnika objekata na kojem se želi postaviti svetleći natpis.

Postavljanje svetlećih natpisa na zgradama i poslovnim prostorijama vrši se po prethodno pribavljenom odobrenju Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenja nadležnog za urbanizam.

V ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Član 67

Održavanje javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem programu koji donosi Direkcija uz saglasnost Skupština grada.

Član 68

Komunalnu delatnost održavanje javnih zelenih površina obavlja JKP "Vidrak".

JKP "Vidrak" dužno je da na osnovu pisanog naloga Direkcije vrši i vanredne poslove u vezi sa obavljanjem ove komunalne delatnosti uz obezbeđenje novčanih sredstava za te poslove.

Član 69

JKP "Vidrak" dužno je da odeljenju nadležnom za poslove komunalne inspekcije dostavi plan održavanja javnih zelenih površina po mesecima za tekuću godinu, u roku od 30 dana od dana usvajanja programa iz člana 67. ove odluke.

Poslovi utvrđeni planom iz stava 1. ovog člana moraju biti usaglašeni sa usvojenim programom iz člana 67. ove odluke.

Član 70

Javne zelene površine mogu se koristiti samo u svrhu za koju su namenjene.

Izuzetno, javne zelene površine mogu se privremeno koristiti za sportske vežbe, priredbe i slične manifestacije po pribavljenom odobrenju Direkcije.

Odobrenjem iz stava 2. ovog člana određuje se lokacija, površina, vreme korišćenja, iznos naknade, posebni uslovi uređivanja i održavanja u toku korišćenja, kao i obaveza dovođenja te površine u prvobitno stanje po prestanku korišćenja.

Član 71

Stručna komisija koju obrazuje Direkcija odlučuje o uklanjanju:

- zdravih stabala sa javne zelene površine,

- stabala ili delova stabala koji su oboleli, dotrajali, oštećeni od elementarnih nepogoda ili usled saobraćajnog udesa, ako ugrožavaju život ljudi, imovinu, normalan saobraćaj ili okolna stabla, osim u slučajevima hitnih intervencija.

Komisija iz stava 1. ovog člana sastoji se od tri člana koji se imenuju iz reda lica stručnih za oblast iz ovog člana. Predsednik Komisije imenuje se iz reda zaposlenih u Direkciji.

Zainteresovani građani i institucije mogu se obratiti Komisiji za uklanjanje stabala iz stava 1. ovog člana, uz pisano obrazloženje za isto.

Član 72

JKP "Vidrak" je dužno da vrši uklanjanje stabala prema odredbama člana 71. ove odluke, a po nalogu Komisije i da ista odlaže na posebno određenom prostoru.

Prostor iz stava 1. ovog člana određuje se aktom Gradonačelnika na predlog Direkcije.

Član 73

Direkcija je dužna da vodi evidenciju o stanju biljnog materijala, objekata i uređaja na javnim zelenim površinama kao i promenama koje nastaju na tim površinama.

Član 74

U postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova na javnoj zelenoj površini investitor je dužan da pribavi mišljenje Direkcije o merama koje se moraju preduzimati u cilju zaštite javne zelene površine pri izvođenju tih radova.

Član 75

Instalacije telefonske, električne, vodovodne i druge mreže na javnoj zelenoj površini i na zemljištu koje je predviđeno za uređene javne zelene površine, po pravilu, polažu se podzemno.

Iznad instalacije iz stava 1. ovog člana na javnim zelenim površinama ne sme se saditi drveće.

Izuzetno, u park-šumama i na pošumljenim terenima mogu se postavljati vazdušni vodovi pod uslovom da ne ometaju pravilan razvoj vegetacije, ne narušavaju estetski izgled zelenila i ne ometaju normalno korišćenje ovih javnih zelenih površina.

Član 76

Radove na javnim zelenim površinama kojima se oštećuje njihova površina (polaganje kablova, cevi, električnih stubova, popravke instalacija i druge intervencije na istim) mogu se izvoditi samo na osnovu saglasnosti Direkcije uz prethodnu uplatu garantnog iznosa Direkciji za dovođenje oštećene površine u prvobitno stanje.

Visina garantnog iznosa iz prethodnog stava određuje se prema cenovniku koji utvrđuje Direkcija.

Izuzetno kod hitnih intervencija radovi se mogu izvoditi i bez saglasnosti (radovi na otklanjanju kvarova), pod uslovom da investitor u roku od 48 časova podnese zahtev za dobijanje saglasnosti.

Investitor je dužan da oštećene površine iz stava 1. ovog člana dovede u prvobitno stanje u roku iz akta o saglasnosti.

Komisija koju obrazuje Direkcija utvrđuje da li je oštećena javna zelena površina dovedena u prvobitno stanje.

Ako Komisija utvrdi da je investitor doveo javnu zelenu površinu u prvobitno stanje, on ima pravo na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa.

Ukoliko investitor u ostavljenom roku iz akta o saglasnosti oštećenu javnu zelenu površinu ne dovede u prvobitno stanje tada će u naknadom roku, koji ne može biti duži od 15 dana, to učiniti Direkcija preko trećih lica na teret garantnog iznosa.

Član 77*

(Prestalo da važi)

VII OBAVEZE JAVNIH PREDUZEĆA KOJA OBAVLJAJU KOMUNALNE DELATNOSTI

Član 78

Javna preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti iz člana 1. stav 1. alineja 1. ove odluke dužna su da svoj rad i poslovanje organizuje na način kojim se obezbeđuje trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima na način uređen zakonom, propisima i standardima donesenim na osnovu zakona i ovom odlukom.

Član 79

U slučaju nastupanja neplaniranih odnosno neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanja komunalnih delatnosti iz člana 1. stav 1. alineja 1. ove odluke, javna preduzeća koja obavljaju navedene komunalne delatnosti su dužna da odmah obaveste Gradsku upravu za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenje nadležno za komunalne poslove i da istovremeno preduzmu mere za otklanjanje uzroka poremećaja.

Član 80

Po prijemu obaveštenja o neplaniranom prekidu isporuke, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, na predlog odeljenja nadležnog za komunalne poslove, dužna je da:

1. odredi red prvenstva i način pružanja usluge onim korisnicima kod kojih bi usled prekida u pružanju usluge nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica ili bi nastala značajna odnosno nenadoknadiva šteta;

2. preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

3. utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja delatnosti i učinjenu štetu.

VIII ZAŠTITA POVRŠINA JAVNE NAMENE I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Član 81

U cilju zaštite površina javne namene i komunalnih objekata i uređaja na njima zabranjeno je:

1. bacati papire, opuške i druge otpatke van korpi za otpatke; pljuvati ili na drugi način stvarati nečistoću;

2. rasturati reklamne listiće, objave i slično;

3. koristiti površine javne namene za smeštaj robe, ambalaže i drugih stvari, osim kada se to vrši po posebnim propisima;

4. izlivati otpadne vode, fekalije iz septičkih jama ili drugu nečistoću ili na te površine bacati ili na njima držati smeće, zemlju, građevinski materijal i sl;

5. strugati ili cepati drva, razbijati ugalj ili drugi materijal;

6. prati putnička i teretna motorna vozila;

7. vršiti utovar ili istovar iz vozila na mestima na kojima se nalaze ulični hidranti, šahtovi ili slivnici;

8. popravljati, podmazivati ili servisirati motorna, zaprežna i druga vozila;

9. izbacivati smeće i otpatke iz putničkih i teretnih vozila;

10. ostavljati neregistrovana i havarisana vozila, stvari i druge predmete;

11. prebirati i prikupljati otpatke iz smeća koje je odloženo u plastične kese, kante i kontejnere;

12. bacati u kante, kontejnere ili u plastične kese otpad i materije opasne po život i zdravlje ljudi;

13. preduzimanje radnji kojima se na bilo koji način oštećuju, prljaju ili uništavaju površine javne namene, objekti na istim i objekti urbane opreme;

14. držanje i hranjenje krupne i sitne stoke i drugih domaćih životinja;

15. obavljati druge delatnosti i radnje (pravljenje maltera, betonskih elemenata i drugo) i obavljati druge zanatske radove;

16. smeštaj i držanje ogrevnog materijala, građevinskog materijala, robe i ambalaže suprotno odredbama ove odluke,

17. lepljenje oglasa, plakata, objava, rešenja i drugog propagandnog materijala na komunalnim objektima, osim na panoima koji su za tu namenu predviđeni,

18. oštećivanje i prljanje komunalnih objekata,

19. neovlašćeno postavljanje, uklanjanje i premeštanje komunalnih objekata, uređaja i objekata urbane opreme,

20. onemogućavanje funkcionisanja komunalnih objekata i uređaja,

21. ispisivanje grafita na zidovima zgrada i drugim površinama javne namene,

22. svako nedostojno i nepristojno ponašanje i preduzimanje radnji kojima se oštećuju i na bilo koji način skrnave istorijska, umetnička ili ambijentalna vrednost istorijskih spomenika, spomenika kulture, spomen bista, spomen ploča i slično.

23. postavljanje objekata izuzev objekata čije je postavljanje regulisano drugim propisima.

Član 82

Komunalni inspektor narediće vlasniku odnosno korisniku vozila, stvari ili drugih predmeta iz člana 81. tačka 10. ove odluke, ako je prisutan, da odmah ukloni iste, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ako se lice iz prethodnog stava ne nalazi na licu mesta, komunalni inspektor će bez saslušanja stranke, doneti rešenje kojim će naložiti da se vozila, stvari ili drugi predmeti iz člana 81. tačka 10. uklone, najkasnije u roku od 3 dana. Ovo rešenje se lepi na ta vozila, stvari ili predmete, uz naznačenje dana i časa kada je nalepljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

Docnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje ovog rešenja ne utiče na valjanost dostavljanja.

Ako lica iz stava 1. i 2. ovog člana ne postupe po datom nalogu, komunalni inspektor će naložiti uklanjanje vozila, stvari ili drugih predmeta, pri čemu će sačiniti zapisnik u kome će konstatovati njihovo stanje i dalje postupanje sa njom.

Član 83

Uklanjanje neregistrovanih i havarisanih vozila, stvari ili drugih predmeta sa površina javne namene shodno odredbama ove odluke vrši JKP "Vidrak".

Zapisnik iz člana 82. stav 4. ove odluke potpisuje predstavnik JKP "Vidrak" prilikom preuzimanja vozila, stvari ili drugih predmeta. JKP "Vidrak" obavezno je da u svemu postupi prema zapisniku komunalnog inspektora.

JKP "Vidrak" je obavezno da obezbedi čuvanje uklonjenih vozila, stvari ili drugih predmeta na posebnom prostoru koji je adekvatno uređen i obezbeđen.

Ukoliko se vlasnik uklonjenog vozila, stvari ili drugog predmeta u roku od 8 dana ne pojavi da preuzme vozilo, stvar ili drugi predmet JKP "Vidrak" preduzima mere u cilju saznavanja podataka o vlasniku vozila, stvari ili drugog predmeta i obaveštava ga da u roku od 120 dana preuzme svoje vozilo, stvar ili drugi predmet uz izmirenje svih troškova.

Ukoliko se za vozilo, stvar ili drugi predmet ne može utvrditi vlasnik, JKP "Vidrak" oglašava preko sredstava javnog informisanja da vlasnici mogu preuzeti svoja vozila, stvari ili druge predmete u roku od 120 dana, uz izmirenje svih troškova.

Ukoliko vlasnik vozila, stvari ili drugog predmeta odbije da ista preuzme o tome se sačinjava zapisnik, a vozilo, stvar ili drugi predmet ostaje na raspolaganju JKP "Vidrak".

Po isteku rokova iz stava 4. i 5. ovog člana, JKP "Vidrak" može vozilo, stvar ili drugi predmet prodati da bi se namirili troškovi postupka, odnošenja, ležarine i drugu dospeli troškovi.

Troškove postupka, odnošenja i ležarine vozila, stvari i drugih predmeta utvrđuje JKP "Vidrak" uz saglasnost Skupštine grada.

Član 84

U cilju zaštite javnih zelenih površina i komunalnih objekata i uređaja na njima zabranjeno je:

1. kretanje van staza, sedenje i ležanje na travnjacima, igranje lopte osim u park-šumama,

2. stajanje i ležanje na klupama i stolovima,

3. premeštanje klupa, stolova, korpi za otpatke i dečijih rekvizita sa mesta na kojima su postavljeni,

4. kretanje, parkiranje i zaustavljanje vozila van određenih mesta, osim vozila JKP "Vidrak", servisiranje vozila i pranje vozila na travnjacima ili korišćenje vode sa javnih česmi osim za piće,

5. branje cveća, trave, lišća, plodova i semena i košenje trave,

6. kresanje, lomljenje i seča šiblja, grana i drveća, kao i svako drugo oštećenje i uništenje zelenila,

7. vezivanje žica ili kanapa za sušenje veša,

8. vezivanje armatura radi istezanja, vađenje panjeva,

9. istovar materijala, robe, ambalaže, otpadaka i slično na travnjacima, travnatim terenima i stazama kao i njihov smeštaj pored stabala,

10. postavljanje reklamnih panoa i lepljenje plakata na stablima, ogradama i drugim objektima,

11. urezivanje imena i znakova na stablima, klupama zidovima i ostalim objektima, obaranje i lomljenje klupa i stolica, uklanjanje i oštećenje tabli sa natpisima, oštećivanja ograda, puteva, staza, mostova, instalacija, rekvizita paviljona i ostalih sličnih objekata, oštećenje, uništenje i pomeranje graničnih belega i zakivanje eksera i klinova u stabla, paljenje vatre,

12. ulaženje u zabranjene delove javnih zelenih površina,

13. puštanje životinja osim na površinama određenim za te namene,

14. hvatanje i ubijanje ptica i divljači, uništavanje gnezda i hranilišta,

15. igranje odraslih na dečijim igralištima i upotrebljavanje dečijih rekvizita protivno njihovoj nameni,

16. penjanje na drveće, instalacije, ograde, paviljone i druge objekte,

17. iskopavanje zemlje, šljunka i peska, vađenje kamena i busenja,

18. skupljanje i odnošenje trave, lišća, granja i slično,

19. postavljanje objekata izuzev objekata čije je postavljanje regulisano drugim propisima.

IX OSTALE ODREDBE

Član 85

Klima-uređaj se postavlja na objekat tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima-uređaja na spoljne delove tog objekta, susednog objekta, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene.

Član 86

Na prozorima, terasama, lođama i balkonima objekta mogu se držati posude sa biljnim zasadima.

Posude sa biljnim zasadima postavljaju se tako da se ne oštećuje objekat, ne ugrožava bezbednost građana i onemogući izlivanje vode iz posuda na površinu javne namene.

X NADZOR

Član 87

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove, odeljenje nadležno za komunalne poslove.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši odeljenje nadležno za inspekcijske poslove.

Komunalno-policijske poslove obavlja Odeljenje komunalne policije.

Komunalni policajac u obavljanju komunalno-policijskih poslova, pored zakonom utvrđenih ovlašćenja, ovlašćen je da: podnese prijavu za učinjeno krivično delo, podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izda prekršajni nalog za prekršaje propisane ovom odlukom i obavesti drugi nadležan organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

XI KAZNENE ODREDBE

Član 88

Novčanom kaznom od 50.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj JKP "Vidrak", ako:

1. postupi suprotno članu 16. stav 2. i 3.,

2. postupi suprotno članu 19. stav 1, 4. i 5.,

3. postupi suprotno članu 20. stav 7. i 9.,

4. postupi suprotno članu 22. stav 1. i 2.

5. postupi suprotno članu 23.,

6. postupi suprotno član 24.,

7. postupi suprotno član 25.,

8. postupi suprotno članu 27.,

9. postupi suprotno članu 30. stav 1. tačka 1. i stav 2.,

10. postupi suprotno članu 31. stav 2,

11. postupi suprotno članu 32. stav 1. i 2.,

12. postupi suprotno članu 33.,

13. postupi suprotno članu 34.,

14. postupi suprotno članu 38.,

15. postupi suprotno članu 44. stav 3. do 6.,

16. postupi suprotno članu 45.,

17. postupi suprotno članu 68.,

18. postupi suprotno članu 69.,

19. postupi suprotno članu 72.,

20. postupi suprotno članu 79.,

21. postupi suprotno članu 80.,

22. postupi suprotno članu 83., stav 2, 3, 4. i 5.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u JKP "Vidrak" novčanom kaznom od 5.000 dinara do 75.000 dinara.

Član 89

Novčanom kaznom od 50.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Direkcija, ako:

1. postupi suprotno članu 57. stav 10.,

2. postupi suprotno članu 59. stav 4.,

3. postupi suprotno članu 61. stav 3.,

4. postupi suprotno članu 67.,

5. postupi suprotno članu 73.,

6. postupi suprotno članu 74.,

7. postupi suprotno članu 76. stav 7.,

8. postupi suprotno članu 77.,

9. postupi suprotno članu 79.,

10. postupi suprotno članu 80.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u Direkciji novčanom kaznom od 5.000 dinara do 75.000 dinara.

Član 90

Novčanom kaznom od 50.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj JKP "Vodovod-Valjevo", ako:

1. postupi suprotno članu 60.,

2. postupi suprotno članu 79.,

3. postupi suprotno članu 80.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u JKP "Vodovod - Valjevo" novčanom kaznom od 5.000 dinara do 75.000 dinara.

Član 91

Novčanom kaznom od 50.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. postupi suprotno članu 17. stav 2.,

2. postupi suprotno članu 18.,

3. postupi suprotno članu 19. stav 1, 2. i 5.,

4. postupi suprotno članu 20. stav 2. do 6. i stav 8.,

5. postupi suprotno članu 21.,

6. postupi suprotno članu 25. stav 2.,

7. postupi suprotno članu 28. stav 1.,

8. postupi suprotno članu 29.,

9. postupi suprotno članu 31. stav 1.,

10. postupi suprotno članu 32. stav 3.,

11. postupi suprotno članu 35.,

12. postupi suprotno članu 36.,

13. postupi suprotno članu 37. stav 1. i 3.,

14. postupi suprotno članu 38.,

15. postupi suprotno članu 39. stav 2.,

16. postupi suprotno članu 40.,

17. postupi suprotno članu 52. stav 1, 2, 3. i 5.,

18. postupi suprotno članu 53. stav 2.,

19. postupi suprotno članu 55. stav 1.,

20. postupi suprotno članu 57. stav 1, 6. i 7.,

21. postupi suprotno članu 58. stav 4.,

22. postupi suprotno članu 59. stav 1, 2. i 3.,

23. postupi suprotno članu 61. stav 1.,

24. postupi suprotno članu 63. stav 1.,

25. postupi suprotno članu 65.,

26. postupi suprotno članu 66. stav 3.,

27. postupi suprotno članu 74.,

28. postupi suprotno članu 75. stav 2. i 3.,

29. postupi suprotno članu 76. stav 1, 3. i 4.,

30. postupi suprotno članu 81. tačka 8, 15. i 18..

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 250.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 30. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara do 75.000 dinara.

Član 92

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se pravno lice ako:

1. postupi suprotno članu 81. tačka 4, 12, 13, 19, 20, 21, 22 i 23.,

2. postupi suprotno članu 84 tačka 4, 8, 11, 17. i 19.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 60.000 dinara kazniće se pravno lice ako:

1. postupi suprotno članu 44. stav 4. i 5.,

2. postupi suprotno članu 81. tačka 3, 10 i 17.,

3. postupi suprotno članu 85.,

4. postupi suprotno članu 86.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se pravno lice ako:

1. postupi suprotno članu 30. stav 1. tačke 2. i 3., stav 2, 3. i 4.,

2. postupi suprotno članu 81. tačka 2, 5. i 6.,

3. postupi suprotno članu 84. tačka 9.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000 dinara kazniće se pravno lice ako:

1. postupi suprotno članu 81. tačka 9, 14. i 16.,

2. postupi suprotno članu 84. tačka 3.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000 dinara kazniće se pravno lice ako postupi suprotno članu 84. tačka 10.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara kazniće se pravno lice ako postupi suprotno članu 81. tačka 7.

Član 93

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se preduzetnik ako:

1. postupi suprotno članu 81. tačka 4, 12, 13, 19, 20, 21, 22. i 23.,

2. postupi suprotno članu 84. tačka 4, 8, 11,17. i 19.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000 dinara kazniće se preduzetnik ako postupi suprotno članu 44. stav 4. i 5.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000 dinara kazniće se preduzetnik ako:

1. postupi suprotno članu 81. tačka 3, 10. i 17.,

2. postupi suprotno članu 84. tačka 9.,

3. postupi suprotno članu 85.,

4. postupi suprotno članu 86.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara kazniće se preduzetnik ako:

1. postupi suprotno članu 30. stav 1. tačke 2. i 3. i stav 2, 3. i 4.

2. postupi suprotno članu 81. tačka 2, 5, 6, 9, 14. i 16.,

3. postupi suprotno članu 84. tačka 3.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 15.000 dinara kazniće se preduzetnik ako postupi suprotno članu 84. tačka 10.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se preduzetnik ako postupi suprotno članu 81. tačka 7.

Član 94

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice ako:

1. postupi suprotno članu 30. stav 1. tačke 2. i 3. i stav 2, 3. i 4.,

2. postupi suprotno članu 38.,

3. postupi suprotno članu 40.,

4. postupi suprotno članu 44. stav 4. i 5.,

5. postupi suprotno članu 52. stav 1. do 3. i stav 5.,

6. postupi suprotno članu 55. stav 1.,

7. postupi suprotno članu 57. stav 1, 6. i 7.,

8. postupi suprotno članu 58. stav 4.,

9. postupi suprotno članu 59. stav 1, 2. i 3.,

10. postupi suprotno članu 63. stav 1.,

11. postupi suprotno članu 76. stav 1, 3. i 4.,

12. postupi suprotno članu 81. tačka 4, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22. i 23.,

13. postupi suprotno članu 84. tačka 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17. i 19.,

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 8.000 dinara kazniće se fizičko lice ako:

1. postupi suprotno članu 17. stav 2.,

2. postupi suprotno članu 18.,

3. postupi suprotno članu 19. stav 1, 2. i 5.,

4. postupi suprotno članu 20. stav 2. do 6. i stav 8.,

5. postupi suprotno članu 21.,

6. postupi suprotno članu 25. stav 2.,

7. postupi suprotno članu 28. stav 1.,

8. postupi suprotno članu 29.,

9. postupi suprotno članu 31. stav 1.,

10. postupi suprotno članu 32. stav 3.,

11. postupi suprotno članu 35.,

12. postupi suprotno članu 37. stav 1. i 3.,

13. postupi suprotno članu 65.,

14. postupi suprotno članu 66. stav 3.,

15. postupi suprotno članu 74.,

16. postupi suprotno članu 75. stav 2. i 3.,

17. postupi suprotno članu 81. tačka 1, 3, 9, 14, 16. i 17.,

18. postupi suprotno članu 84. tačka 3,

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 6.000 dinara kazniće se fizičko lice ako:

1. postupi suprotno članu 36.,

2. postupi suprotno članu 39. stav 2.,

3. postupi suprotno članu 53. stav 2.,

4. postupi suprotno članu 61. stav 1.,

5. postupi suprotno članu 81. tačka 2, 5, 6. i 7.,

6. postupi suprotno članu 84. tačka 2, 9, 10, 13. i 16.,

7. postupi suprotno članu 85.,

8. postupi suprotno članu 86.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 4.000 dinara kazniće se fizičko lice ako postupi suprotno članu 84. tačka 1, 5, 7. i 18.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 2.000 dinara kazniće se fizičko lice ako postupi suprotno članu 81. tačka 11.

Član 95

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se odgovorno lice ako:

1. postupi suprotno članu 30. stav 1. tačke 2. i 3. i stav 2, 3. i 4.,

2. postupi suprotno članu 44. stav 4. i 5.,

3. postupi suprotno članu 81. tačka 4, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22. 23.,

4. postupi suprotno članu 84. tačka 4, 8, 11, 17. i 19.,

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 8.000 dinara kazniće se odgovorno lice ako:

1. postupi suprotno članu 81. tačka 3, 9, 14, 16. i 17.,

2. postupi suprotno članu 84. tačka 3.,

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 6.000 dinara kazniće se odgovorno lice ako:

1. postupi suprotno članu 81. tačka 2, 5, 6. i 7.,

2. postupi suprotno članu 84. tačka 9. i 10.,

3. postupi suprotno članu 85.,

4. postupi suprotno članu 86.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96

Vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih zgrada i prostorija koji nemaju kante i kontejnere odnosno imaju kante i kontejnere koji ne odgovaraju tipu kanti i kontejnera određenih članom 20. stav 1. ove odluke dužni su da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, iste nabave odnosno zamene kantama i kontejnerima koji odgovaraju tipu kanti i kontejnera određenih članom 20. stav 1. ove odluke.

Član 97

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove odluke okončaće se po odredbama odluke po kojoj su započeti.

Član 98

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe:

- Odluka o čistoći ("Službeni glasnik grada Valjeva", broj 1/11-prečišćen tekst i 2/14)

- Odluka o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u gradu Valjevu ("Službeni glasnik grada Valjeva", broj 1/11-prečišćen tekst i 2/14)

- Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina ("Službeni glasnik grada Valjeva", broj 1/11 - prečišćen tekst i 2/14).

Član 99

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku grada Valjeva".