Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE, REPUBLIČKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU I JAVNIM AGENCIJAMA

("Sl. glasnik RS", br. 47/2014)

 

1. U ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama (u daljem tekstu: organi) radno vreme počinje u 7,30 časova i završava se u 15,30 časova.

2. Izuzetno od tačke 1. ove odluke, kod organa u kojima se obavlja rad u smenama, noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahteva, radna nedelja može se organizovati i na drugi način.

Na akt o rasporedu radnog vremena u slučaju iz stava 1. ove tačke, saglasnost daje Vlada.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o rasporedu radnog vremena u službama Vlade Republike Srbije, ministarstvima, posebnim organizacijama, Republičkom javnom pravobranilaštvu i organima za prekršaje ("Službeni glasnik RS", br. 112/03, 127/03, 83/04 i 27/14).

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".