Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OSNIVANJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES"

("Sl. glasnik RS", br. 28/2010, 35/2012 i 46/2013)

Član 1

Radi stvaranja materijalnih i drugih uslova za ostvarivanje prava učenika i studenata na obrazovanje i informisanje osniva se Informaciono-komunikaciona ustanova "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES".

Član 2

Naziv ustanove je Informaciono-komunikaciona ustanova "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" (u daljem tekstu: AMRES).

Član 3

Sedište AMRES-a je u Beogradu.

Član 4

AMRES ima svojstvo pravnog lica.

Član 5

AMRES se osniva radi izgradnje, razvoja, unapređenja i upravljanja obrazovnom i naučnoistraživačkom računarskom mrežom Republike Srbije, koja je informatička i internet infrastruktura, odnosno računarska mreža kojom se obezbeđuje korisnicima usluga AMRES-a, obrazovnim i naučnoistraživačkim organizacijama i drugim korisnicima u Republici Srbiji pristup i korišćenje interneta i informaciono-komunikacionih servisa u zemlji, veze sa nacionalnim i internacionalnim mrežama tog tipa, kao i radi koordinacije prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika u IKT sistemima u Republici Srbiji na nacionalnom nivou.

Član 6

AMRES obavlja poslove koji se odnose na telekomunikacije koje su svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, korišćenjem žičnih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sistema.

AMRES posebno obavlja sledeće poslove:

- projektovanje, razvoj, izgradnja, održavanje i unapređenje računarske i komunikacione infrastrukture i servisa koja povezuje obrazovne i naučnoistraživačke institucije u Republici Srbiji u jedinstvenu računarsku mrežu,

- upravljanje obrazovnom i naučnoistraživačkom računarskom mrežom Republike Srbije,

- povezivanje i saradnja sa nacionalnim i internacionalnim obrazovnim i naučnoistraživačkim računarskim mrežama,

- koordinacija rada servisnih centara, mrežnih čvorišta i računskih centara u okviru univerziteta i drugih organizacionih jedinica pri fakultetima i institutima,

- stručna pomoć i edukacija korisnika usluga obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže,

- obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu nepomenuto, i

- AMRES obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Odluku o promeni delatnosti donosi osnivač na predlog Upravnog odbora AMRES-a.

Član 7

AMRES u obavljanju delatnosti utvrđenih ovom odlukom omogućava korisnicima svojih usluga pristup komunikacionoj mreži i pripadajućim servisima.

Korisnici usluga koje pruža AMRES mogu biti ustanove osnovane i akreditovane u skladu sa propisima kojima je uređena oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja, a čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, grad i opština, drugo pravno ili fizičko lice, bez obzira na način na koji su obezbeđena sredstva za obavljanje delatnosti, akreditovane naučno-istraživačke organizacije koje su osnovane u skladu sa propisima kojima je uređena oblast naučnoistraživačke delatnosti, biblioteke, studentski i učenički domovi, Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica srpska, nastavne baze za obrazovanje u medicini, istraživačko-razvojne jedinice u sastavu preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, druga pravna lica koja su od posebnog interesa za oblast obrazovanja, nauke i kulture, organi državne uprave kada je to u interesu razvoja AMRES-a, kao i fizička lica ukoliko imaju status zaposlenih, učenika, studenata ili inostranih istraživača u organizacijama korisnika (u daljem tekstu: korisnik usluga).

Član 8

Sredstva kojima se osniva AMRES su sredstva u državnoj svojini, i to:

- novčana sredstva u iznosu od 157.324,01 evro u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, i

- stvari čija je vrednost 234.025,89 evra, odnosno 21.748.915,55 dinara po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 1. septembra 2009. godine.

Sredstva iz stava 1. ovog člana utvrđena su u Spisku sredstava kojima se osniva Informaciono-komunikaciona ustanova "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" sa vrednostima na dan 1. septembar 2009. godine, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Član 9

Sredstva kojima se osniva i posluje AMRES u državnoj su svojini.

Član 10

Sredstva za rad i poslovanje AMRES-a obezbeđuju se:

- iz budžeta Republike Srbije;

- iz prihoda koje ostvari pružanjem usluga;

- iz donacija, poklona, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica i

- iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Član 11

Organi AMRES su Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.

Organe AMRES-a iz stava 1. ovog člana imenuje i razrešava Vlada.

Član 12

Upravni odbor ima predsednika i osam članova.

Član 13

Predsednika i jednog člana Upravnog odbora predlaže ministar nadležan za poslove telekomunikacija i informacionog društva.

Jednog člana Upravnog odbora predlaže ministar nadležan za poslove prosvete i nauke.

Četiri člana Upravnog odbora predlaže Konferencija univerziteta Srbije (KONUS).

Dva člana Upravnog odbora predlažu se iz reda zaposlenih u AMRES-u.

Član 14

Predsednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine. Isto lice može biti ponovo imenovano za predsednika ili člana Upravnog odbora.

Član 15

Mandat člana Upravnog odbora može prestati:

1) istekom vremena na koje je izabran;

2) podnošenjem ostavke Vladi u pisanoj formi;

3) razrešenjem iz razloga predviđenih ovom odlukom;

4) smrću.

Član 16

Vlada može razrešiti člana Upravni odbora:

1) ako se utvrdi da je, pri utvrđivanju predloga za izbor u Upravnom odboru, kandidat izneo o sebi neistinite podatke ili propustio da iznese podatke o okolnostima bitnim za utvrđivanje predloga;

2) ako se utvrdi da je u toku trajanja mandata povredio pravila o sukobu interesa i nespojivosti funkcija predviđena zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija;

3) ako je zbog bolesti ili drugog razloga nesposoban za obavljanje dužnosti duže od šest meseci neprekidno;

4) ako bez osnovanog razloga odbije ili propusti da obavlja dužnost člana Upravnog odbora najmanje tri meseca neprekidno, odnosno najmanje šest meseci sa prekidima tokom godinu dana;

5) ako nesavesnim ili nepravilnim radom oteža ili onemogući rad AMRES-a prouzrokuje veću štetu AMRES-u, ili zanemaruje ili nesavesno izvršava svoje obaveze tako da nastanu ili mogu nastati veće smetnje u radu AMRES-a;

6) ako mu je oduzeta poslovna sposobnost;

7) ako je pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili ako je osuđen za krivična dela protiv službene dužnosti, prevare, krađe, falsifikovanja isprave ili drugo slično krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije.

Član 17

Upravni odbor:

1) donosi statut;

2) utvrđuje poslovnu i razvojnu politiku;

3) donosi plan rada i razvoja za period od 4 godine;

4) donosi godišnji program poslovanja sa finansijskim planom;

5) (brisana)

6) usvaja izveštaj o radu i finansijski izveštaj;

7) odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom;

8) donosi odluku o cenama za pružanje usluga korisnicima i utvrđuje visinu participacije u troškovima usluga od strane korisnika obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže Republike Srbije;

9) donosi godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja mreže;

10) odlučuje o povezivanju obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže Republike Srbije sa drugim inostranim nacionalnim i internacionalnim obrazovnim i naučnoistraživačkim računarskim mrežama;

11) donosi odluku o imenovanju predsednika i članova Stručnog saveta;

12) donosi Pravilnik o radu AMRES-a;

13) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom;

14) donosi akt o opštim pravilima pristupa i korišćenja usluga AMRES-a;

15) donosi ostale opšte akte u skladu sa zakonom i statutom;

16) donosi odluku o visini naknade za predsednike i članove Upravnog i Nadzornog odbora u skladu sa godišnjim programom poslovanja sa finansijskim planom.

Na akte iz stava 1. tač. 1), 3), 4), 8), 9), 12) i 14) ovog člana saglasnost daje Vlada.

Član 18

Upravni odbor podnosi Vladi godišnji izveštaj (uključujući i finansijski izveštaj) o svojim aktivnostima u skladu sa propisima kojima je uređena oblast računovodstva i revizije.

Član 19

Nadzorni odbor ima predsednika i četiri člana.

Član 20

Predsednika i jednog člana Nadzornog odbora predlaže ministar nadležan za poslove telekomunikacija i informacionog društva, a jednog člana predlaže ministar nadležan za poslove prosvete i nauke.

Dva člana Nadzornog odbora imenuju se iz reda zaposlenih u AMRES-u.

Član 21

Predsednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine. Isto lice može biti ponovo imenovano za predsednika ili člana Nadzornog odbora.

Član 22

Nadzorni odbor:

1) pregleda godišnji izveštaj i završni račun, i

2) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 23

O rezultatima izvršenog nadzora, Nadzorni odbor najmanje jedanput godišnje podnosi izveštaj Vladi.

Član 24

Direktora predlaže ministar nadležan za poslove telekomunikacija i informacionog društva.

Lice koje se imenuje za direktora mora ispunjavati sledeće uslove:

- visoka stručna sprema iz oblasti informatike, računarsko-komunikacionih tehnologija ili matematičkih nauka;

- radno iskustvo od najmanje sedam godina na rukovodećim poslovima u okviru istih ili sličnih oblasti poslovanja;

- znanje engleskog jezika.

Član 25

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

Član 26

Direktor:

1) zastupa AMRES, bez ograničenja ovlašćenja;

2) organizuje i rukovodi radom AMRES;

3) priprema i predlaže akte koje donosi Upravni odbor;

4) izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje imovinom AMRES;

6) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u AMRES-u;

7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Član 27

Mandat direktora prestaje:

1) istekom vremena na koje je izabran;

2) otkazom ugovora u radu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

3) ostavkom;

4) razrešenjem iz razloga predviđenim ovom odlukom;

5) smrću.

Ostavka se podnosi u pismenoj formi i proizvodi dejstvo od dana prijema u Vladi, s tim što se kopija akta o ostavci sa potvrdom o prijemu dostavlja radi informisanja Upravnom odboru AMRES-a.

Prestanak mandata direktora utvrđuje se rešenjem.

Rešenje kojim se utvrđuje prestanak mandata direktora sadrži i razlog prestanka mandata i dan kada je prestao mandat direktora.

Član 28

Vlada može razrešiti direktora AMRES-a pre isteka mandata:

1) ako se utvrdi da je u toku trajanja mandata povredio pravila o sukobu interesa i nespojivosti funkcija predviđena zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija;

2) ako je zbog bolesti ili drugog razloga nesposoban za obavljanje dužnosti duže od šest meseci neprekidno;

3) ako ne podnese blagovremeno izveštaj o radu Upravnom odboru, u skladu sa ovom odlukom;

4) ako raspolaže sredstvima AMRES-a suprotno donetom finansijskom planu;

5) ako nesavesnim ili nepravilnim radom oteža ili onemogući rad AMRES-a, prouzrokuje veću štetu AMRES-u, postupa protivno ovoj odluci ili tako zanemaruje ili nesavesno izvršava svoje obaveze da nastanu ili mogu nastati veće smetnje u radu AMRES-a;

6) ako mu je oduzeta poslovna sposobnost;

7) ako je pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili ako je osuđen za krivična dela protiv službene dužnosti, prevare, krađe, falsifikovanja isprave ili drugo slično krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije.

Upravljanje ustanovom u slučaju prestanka mandata direktora

Član 28a

U slučaju prestanka mandata direktora, zamenik direktora ima sva prava, obaveze i ovlašćenja direktora - do imenovanja novog direktora.

Član 29

AMRES ima Stručni savet.

Član 30

Stručni savet se obrazuje kao savetodavno i konsultativno telo.

Član 31

Stručni savet ima devet članova koji se biraju iz reda stručnih lica za oblast računarske tehnike i informatike, zaposlenih u računskim centrima univerziteta i instituta u Republici Srbiji.

Član 32

Stručni savet:

1) razmatra i daje mišljenje Upravnom odboru na četvorogodišnji program rada i razvoja obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže Republike Srbije;

2) prati kvalitet servisa i usluga obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže Republike Srbije;

3) razmatra i daje mišljenje u pogledu povezivanja i saradnje sa nacionalnim i internacionalnim obrazovnim i naučnoistraživačkim računarskim mrežama;

4) razmatra i druga pitanja od značaja za izgradnju, razvoj i održavanje računarske i komunikacione infrastrukture i unapređenje rada obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže Republike Srbije;

5) daje mišljenje Upravnom odboru i direktoru AMRES-a, na njihov zahtev, o relevantnim pitanjima iz oblasti razvoja, izgradnje i funkcionisanja obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže Republike Srbije;

6) donosi poslovnik o svom radu;

7) razmatra i daje mišljenje u pogledu osnovnih ciljeva i pravaca u vezi sa projektovanjem, izgradnjom, održavanjem i unapređenjem računarske i komunikacione infrastrukture i servisa;

8) razmatra i daje mišljenje u pogledu drugih pitanja od značaja za rad i funkcionisanje mreže.

Član 33

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova AMRES može angažovati druga pravna i fizička domaća ili strana lica, u skladu sa statutom.

Član 34

AMRES počinje sa radom danom upisa u sudski registar.

Član 35

Do imenovanja direktora AMRES, njegove poslove obavljaće i vršiti njegova ovlašćenja Pavle Vuletić, Maršala Birjuzova 49, Beograd, sa JMBG 2611972710055, koji se ovom odlukom imenuje za vršioca dužnosti direktora.

Član 36

Predsednika i članove Upravnog odbora, direktora i predsednika i članove Nadzornog odbora imenovaće Vlada u roku od 60 od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 37

Danom početka rada AMRES preuzima prava i obaveze, deo sredstava i opremu koji se odnose, odnosno koji služe za obavljanje poslova za koje je osnovan, a koje je do sada koristio Računski centar Univerziteta u Beogradu.

Član 38

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES"

("Sl. glasnik RS", br. 35/2012)

Član 14

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati članove Upravnog i Nadzornog odbora u skladu sa ovom odlukom.

Do imenovanja direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora u skladu sa ovom odlukom, lica imenovana u organe AMRES-a prema ranijim propisima nastavljaju rad prema propisima u skladu sa kojima su imenovana.

Član 15

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES"

("Sl. glasnik RS", br. 46/2013)

Član 7

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati članove Upravnog odbora u skladu sa ovom odlukom.

Do imenovanja članova Upravnog odbora AMRES-a, Upravni odbor nastavlja sa radom u skladu sa Odlukom o osnivanju Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" ("Službeni glasnik RS", br. 28/10 i 35/12).

Član 8

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

SPISAK SREDSTAVA KOJIMA SE OSNIVA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA USTANOVA "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" SA VREDNOSTIMA NA DAN 1. SEPTEMBAR 2009. GODINE

Naziv opreme

Model

Datum nabavke

Količina

Procenjena sadašnja vrednost (dinara)

Sredstva AMRES

Svič

WS-C2950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

3

205,851.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C2950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

2

137,234.00

Svič

WS-C2950G-48EI

31.12.04

2

66,440.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Server

AS535-2E1-60-AC

31.12.04

1

113,106.00

Svič

WS-C2950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Svič

WS-C2950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Svič

WS-C2950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Svič

WS-C2950G-48EI

31.12.04

1

33,220.00

Svič

WS-C2950G-24-EI

31.12.04

1

17,128.00

Svič

WS-C2950G-24-EI

31.12.04

1

17,128.00

Svič

WS-C2950G-24-EI

31.12.04

1

17,128.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-24 PWR-EMI

31.12.04

1

38,870.00

Ruter

C6509

31.12.04

1

632,704.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3550-12G

31.12.04

1

68,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

2

443,234.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

3

664,851.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

1

221,617.00

Svič

WS-C3560-48TS-E

21.05.07

4

886,468.00

Svič

WS-C3560-24TS-E

21.05.07

5

789,430.00

Svič

WS-C3560-24TS-E

21.05.07

8

1,263,088.00

Svič

WS-C3560-24TS-E

21.05.07

1

157,886.00

Svič

WS-C2960-48TC-L

21.05.07

6

853,344.00

Svič

WS-C2960-24TC-L

21.05.07

1

78,942.00

Svič

WS-C2960-24TC-L

21.05.07

2

157,884.00

Svič

WS-C3750-12S-E

21.05.07

1

379,370.00

Svič

WS-C3750-12S-E

21.05.07

1

379,370.00

Svič

WS-C3750-12S-E

21.05.07

1

379,370.00

Svič

WS-C3750-12S-E

21.05.07

1

379,370.00

Svič

WS-C3560G-24TS-E1U

21.05.07

1

278,120.00

Server

3725MBundle-30DM-B

21.05.07

1

393,813.00

Ruter

C6509

21.05.07

1

3,945,227.00

Međuzbir 1:

16,257,335.00

Sredstva AMRES koja se vode u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj

Server

HP DL360G5 5110 1G

29.11.06

14

1,451,876.00

Rek orman

HP Universal Rack 10642 G2 (42U)

29.11.06

1

180,944.37

Rek orman

ROS-42-65/90

29.11.06

3

208,221.06

Rek orman

ROS-42-65/90

29.11.06

1

69,407.02

Rek orman

ROF-42-60/60

29.11.06

1

44,182.83

Rek orman

ROF-42-60/60

29.11.06

1

44,182.83

Rek orman

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Rek orman

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Rek orman

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Rek orman

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Rek orman

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Rek orman

ROF-33-60/60

29.11.06

1

40,239.87

Rek orman

ROF-21-60/60

29.11.06

21

657,881.31

UPS

SU5000I

29.11.06

4

462,353.37

UPS

SU5000I

29.11.06

1

115,588.34

UPS

SU5000I

29.11.06

1

115,588.34

UPS

SUA2200I

29.11.06

26

974,614.98

UPS

SUA3000I

29.11.06

4

244,355.92

UPS

SURT5000RMXLI

29.11.06

1

143,945.30

UPS

SURT192XLBP

29.11.06

3

140,974.57

UPS

SU5000R5IBX120

29.11.06

3

396,025.11

Međuzbir 2:

5,491,580.55

UKUPNO:

21,748,915.55