Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

("Sl. glasnik RS", br. 92/2017)

1. Obrazuje se Savet za borbu protiv trgovine ljudima (u daljem tekstu: Savet).

2. Savet se kao stručno savetodavno telo Vlade, obrazuje radi koordinacije nacionalnih i međunarodnih aktivnosti za borbu protiv trgovine ljudima, razmatranja izveštaja relevantnih tela međunarodne zajednice o trgovini ljudima, zauzimanja stavova i predlaganja mera za sprovođenje preporuka od strane međunarodnih tela u borbi protiv trgovine ljudima, praćenja i ocenjivanja napretka u sprovođenju Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. i Akcionog plana za sprovođenje Strategije ("Službeni glasnik RS", broj 77/17), usklađivanja postupanja nadležnih državnih organa i drugih organizacija i institucija koja su od značaja za borbu protiv trgovine ljudima i predlaganja mera za rešavanje uočenih problema i angažovanja potrebnih resursa.

3. Savet čine predsednik i članovi Saveta.

4. U Savet se imenuju:

1) za predsednika

dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

2) za članove:

- dr Dušan Vujović, ministar finansija,

- Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

- Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

- dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja,

- Nela Kuburović, ministar pravde.

5. Predsednik rukovodi radom Saveta i saziva i vodi sednice Saveta.

6. Savet se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

7. Sednicama Saveta prisustvuje Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima.

8. U rad Saveta se, po potrebi, uključuju: predstavnici naučnih i drugih stručnih institucija i udruženja čija je delatnost povezana sa prevencijom i suzbijanjem trgovine ljudima i zaštitom žrtava, koji po pozivu mogu prisustvovati sednicama Saveta.

9. Savet može tražiti podatke, analize, obaveštenja i izveštaje od nadležnih državnih organa i ustanova, u vezi sa pitanjima zbog kojih je obrazovan.

10. Savet u svom radu može ostvarivati stručnu saradnju u vidu međunarodnih projekata.

11. Savet o svom radu podnosi izveštaj Vladi najmanje jednom godišnje i ukoliko smatra potrebnim predlaže Vladi izmene Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. i Akcionog plana za sprovođenje Strategije, u cilju unapređenja njene efikasnosti i održivosti.

12. Predsednik i članovi Saveta nemaju pravo na naknadu za rad u Savetu.

13. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Savet obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

14. Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o obrazovanju Saveta za borbu protiv trgovine ljudima ("Službeni glasnik RS", broj 113/04) i Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za borbu protiv trgovine ljudima ("Službeni glasnik RS", broj 90/15).

15. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".