Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

("Sl. glasnik RS", br. 132/2004)

1. Obrazuje se Komisija za sprovođenje Akcionog plana borbe protiv organizovanog kriminala (u daljem tekstu: Komisija).

2. Zadatak Komisije je da:

- koordinira aktivnosti na izvršavanju zadataka utvrđenih Akcionim planom borbe protiv organizovanog kriminala, usvojenog na Ministarskoj konferenciji zemalja zapadnog Balkana u Briselu 23. novembra 2003. godine;

- predlaže saradnju sa predstavnicima međunarodnih organizacija koje pokreću inicijative, utvrđuju programe i na drugi način učestvuju u borbi protiv organizovanog kriminala;

- predlaže strateške mere, kao i mere u vezi sa usaglašavanjem zakonodavstva, koje su potrebne u borbi protiv organizovanog kriminala i u ovim pitanjima uslov su približavanja Evropskoj uniji;

- prati realizaciju predloženih mera i ostvaruje saradnju sa nadležnim međunarodnim, stranim i domaćim organima i organizacijama.

3. Vlada Republike Srbije imenuje predsednika i članove Komisije posebnim rešenjem.

4. Radi izvršavanja zadataka iz tačke 2 ove odluke, Komisija može obrazovati stručne timove i angažovati istaknute stručnjake.

5. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

6. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".