Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

("Sl. glasnik RS", br. 131/2022)

Član 1

Ovom odlukom određuje se vrsta, visina i način plaćanja naknada za postupak registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), u vođenju registara i evidencija.

I NAKNADE ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA, REGISTRU UDRUŽENJA, REGISTRU STRANIH UDRUŽENJA, REGISTRU ZADUŽBINA I FONDACIJA, REGISTRU PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH ZADUŽBINA I FONDACIJA, REGISTRU UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA, REGISTRU PRIVREDNIH KOMORA, REGISTRU PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRIVREDNIH KOMORA, REGISTRU MEDIJA, REGISTRU STEČAJNIH MASA, REGISTRU ZDRAVSTVENIH USTANOVA, REGISTRU USTANOVA KULTURE, REGISTRU TURIZMA, REGISTRU PONUĐAČA, CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE I CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA REGISTROVANIH U REPUBLICI SRBIJI

REGISTRACIJA OSNIVANJA

Član 2

Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva, javnog preduzeća, zadruge, zadružnog saveza, udruženja, zadužbine, fondacije, sportskog udruženja, društva i saveza u oblasti sporta, privredne komore, ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva, stranog udruženja, predstavništva strane zadužbine i strane fondacije, predstavništva strane privredne komore, zdravstvene ustanove i ustanove kulture (u daljem tekstu: subjekti registracije) sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom, iznosi 6.500,00 dinara, a ako je prijava za registraciju (u daljem tekstu: prijava) elektronska 5.900,00 dinara.

Naknada za registraciju medija, turističke agencije, stečajne mase, ponuđača i za izdavanje ili obnavljanje licence za obavljanje poslova turističke agencije organizatora turističkog putovanja sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: subjekti registracije) iznosi 3.300,00 dinara, a ako je prijava elektronska 3.000,00 dinara.

REGISTRACIJA PODATAKA O PREDMETU REGISTRACIJE I ZABELEŽBE

Član 3

Naknada za registraciju podataka o predmetu registracije i zabeležbe o subjektu registracije iz člana 2. stav 1. ove odluke, iznosi 3.100,00 dinara, a ako je prijava elektronska 2.800,00 dinara.

Ako se prijavom zahteva registracija podataka o više predmeta registracije i zabeležbi, naknada iz stava 1. ovog člana uvećava se za 1.500,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi, a ako je prijava elektronska, naknada se uvećava za 1.400,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi.

Naknada za registraciju obrazovanja ogranka domaćeg pravnog lica iznosi 3.100,00 dinara po ogranku, a ako je prijava elektronska 2.800,00 dinara po ogranku.

Naknada za registraciju promene podataka i brisanja ogranka iz stava 3. ovog člana iznosi 3.100,00 dinara, a ako prijava elektronska 2.800,00 dinara.

Ako se prijavom zahteva promena podataka i brisanje kod više ogranaka, naknada iz stava 4. ovog člana uvećava se za 1.500,00 dinara po ogranku, a ako je prijava elektronska, naknada se uvećava za 1.400,00 dinara po ogranku.

Naknada za registraciju podataka o predmetu registracije i zabeležbe o subjektu registracije iz člana 2. stav 2. ove odluke, iznosi 1.100,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Ako se prijavom zahteva registracija podataka o više predmeta registracije i zabeležbi, naknada iz stava 6. ovog člana uvećava se za 550,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi, a ako je prijava elektronska, naknada se uvećava za 500,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu prijavu promene podataka i dokumenata iznosi 6.000,00 dinara.

REGISTRACIJA DRUGIH PODATAKA I BRISANJE

Član 4

Naknada za registraciju drugih podataka o subjektu registracije koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi:

1. za registraciju promene pravne forme sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom 6.500,00 dinara, a ako je prijava elektronska 5.900,00 dinara;

2. za registraciju statusne promene sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom 6.500,00 dinara po pravnom licu koje učestvuje u statusnoj promeni, a ako je prijava elektronska 5.900,00 dinara po pravnom licu koje učestvuje u statusnoj promeni;

3. za rezervaciju, prenos i obnovu rezervacije naziva 1.600,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.500,00 dinara;

4. za brisanje subjekta registracije iz člana 2. stav 1. ove odluke 3.300,00 dinara, a ako je prijava elektronska 3.000,00 dinara;

5. za brisanje subjekta registracije iz člana 2. stav 2. ove odluke 1.400,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.200,00 dinara;

6. za registraciju vlasništva ili suvlasništva na udelu, pored naknade propisane u članu 3. stav 1. ove odluke, iznos od 350,00 dinara po članu ili suvlasniku koji se registruje, a ako je prijava elektronska 300,00 dinara po članu, odnosno suvlasniku koji se registruje.

REGISTRACIJA PODATAKA O STEČAJU

Član 5

Naknada za registraciju podataka o stečaju nad pravnim licem iznosi 11.000,00 dinara.

Naknada za registraciju podataka o stečaju nad mikro pravnim licem iznosi 5.500,00 dinara.

Naknadu iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje lice kome je aktom suda naložena uplata predujma troškova za registraciju podataka o stečaju na račun Agencije - evidencioni račun prihoda, a dokaz o uplati naknade sud podnosi Agenciji uz dokumentaciju za registraciju podataka o stečaju i registraciju i objavljivanje rešenja o otvaranju stečajnog postupka.

OBJAVLJIVANJE DOKUMENTA

Član 6

Naknada za objavljivanje dokumenta koji se objavljuje u skladu sa zakonom, iznosi 800,00 dinara po dokumentu, a ako je prijava elektronska 700,00 dinara po dokumentu.

IZDAVANJE PREPISA, IZVODA I POTVRDA

Član 7

Naknada za izdavanje prepisa, izvoda i potvrda iznosi:

1. za izdavanje prepisa odluka registratora ili izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima o subjektu registracije iz člana 2. stav 1. ove odluke u papirnoj formi 1.900,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara;

2. za izdavanje prepisa odluka registratora ili izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima o subjektu registracije iz člana 2. stav 2. ove odluke u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara;

3. za izdavanje potvrde da subjekt registracije iz člana 2. stav 1. ove odluke, nije registrovan ili evidentiran ili da registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara;

4. za izdavanje potvrde da subjekt registracije iz člana 2. stav 2. ove odluke, nije registrovan ili evidentiran ili da registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja u papirnoj formi 550,00 dinara, a u elektronskoj formi 500,00 dinara;

5. za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu u papirnoj formi 1.600,00 dinara po pravnom licu, a u elektronskoj formi 1.500,00 dinara po pravnom licu;

6. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija ili evidencija i istorijski registrovanim ili evidentiranim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku, a u elektronskoj formi 500,00 dinara po podatku;

7. za izdavanje svečane forme licence turističkoj agenciji organizatoru turističkog putovanja 6.000,00 dinara;

8. za izdavanje izvoda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Centralna evidencija stvarnih vlasnika) u papirnoj formi iznosi 1.900,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara;

9. za izdavanje potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u papirnoj formi iznosi 1.100,00 dinara po stvarnom vlasniku, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po stvarnom vlasniku.

REGISTRACIJA PREDUZETNIKA

Član 8

Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.600,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.500,00 dinara.

REGISTRACIJA PODATAKA O PREDMETU REGISTRACIJE I ZABELEŽBI O PREDUZETNIKU

Član 9

Naknada za registraciju podataka o predmetu registracije i zabeležbe o preduzetniku iznosi 850,00 dinara, a ako je prijava elektronska 750,00 dinara.

Ako se prijavom zahteva registracija podataka o više predmeta registracije i zabeležbi, naknada iz stava 1. ovog člana uvećava se za 450,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi, a ako je prijava elektronska, naknada se uvećava za 400,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi.

Naknada za registraciju izdvojenog mesta poslovanja iznosi 850,00 dinara po izdvojenom mestu poslovanja, a ako je prijava elektronska 750,00 dinara po izdvojenom mestu poslovanja.

Naknada za podnetu prijavu promene i brisanja izdvojenog mesta poslovanja iz stava 3. ovog člana iznosi 850,00 dinara, a ako je prijava elektronska 750,00 dinara.

Ako se prijavom zahteva promena i brisanje podataka kod više izdvojenih mesta poslovanja, naknada iz stava 4. ovog člana uvećava se za 450,00 dinara po izdvojenom mestu poslovanja, a ako je prijava elektronska, naknada se uvećava za 400,00 dinara po izdvojenom mestu poslovanja.

Naknada za registraciju drugih podataka o preduzetniku koji se u skladu sa zakonom registruju u Registar privrednih subjekata, iznosi:

1. za rezervaciju, prenos ili obnovu rezervacije naziva 1.100,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara;

2. za brisanje preduzetnika 1.300,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.200,00 dinara.

IZDAVANJE PREPISA, IZVODA I POTVRDA O PREDUZETNIKU

Član 10

Naknada za izdavanje prepisa, izvoda i potvrda iz Registra o preduzetniku iznosi:

1. za izdavanje prepisa odluke registratora i izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku u papirnoj formi 1.000,00 dinara, a u elektronskoj formi 900,00 dinara;

2. za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije u papirnoj formi 550,00 dinara, a u elektronskoj formi 500,00 dinara;

3. za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu u papirnoj formi 1.000,00 dinara po preduzetniku, a u elektronskoj formi 900,00 dinara po preduzetniku;

4. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku, a u elektronskoj formi 500,00 dinara po podatku.

II NAKNADE ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE U REGISTRU ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA, REGISTRU FINANSIJSKOG LIZINGA, REGISTRU UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I REGISTRU SUDSKIH ZABRANA

REGISTRACIJA PODATAKA

Član 11

Za registraciju založnog prava plaća se naknada prema visini glavnog potraživanja koje se obezbeđuje založnim pravom, i to:

1. za potraživanje do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara;

2. za potraživanje preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara, a ako je prijava elektronska 5.000,00 dinara;

3. za potraživanje preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara, a ako je prijava elektronska 10.000,00 dinara.

Za registraciju ugovora o prodaji sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti (u daljem tekstu: ugovor o prodaji), plaća se naknada propisana u stavu 1. ovog člana, prema visini ugovorene cene koju po ugovoru plaća kupac.

Član 12

Za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu plaća se naknada prema ukupnom iznosu lizing naknade koju po ugovoru plaća primalac lizinga, i to:

1. za iznos do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara;

2. za iznos preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara, a ako je prijava elektronska 5.000,00 dinara;

3. za vrednost preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara, a ako je prijava elektronska 10.000,00 dinara.

Za registraciju podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga i isporuku ovih podataka putem veb servisa organu nadležnom za registraciju vozila plaća se naknada od 330,00 dinara po ovlašćenju ili jednokratna naknada u iznosu od 1.100,00 dinara za ceo period trajanja ugovora. Ako je prijava elektronska, naknada po ovlašćenju iznosi 300,00 dinara, a jednokratna naknada za ceo period trajanja ugovora 1.000,00 dinara.

Član 13

Za registraciju podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, plaća se naknada prema visini osnovne obaveze poverioca iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, i to:

1. za obavezu do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara;

2. za obavezu preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara;

3. za obavezu preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara.

Ako se prijavom za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje istovremeno traži i registracija založnog prava u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, za registraciju ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje naknada iznosi 2.200,00 dinara.

Član 14

Naknada za registraciju podataka o privremenim merama donetim pre, u toku ili po okončanju sudskog postupka kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari, nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnosti iznosi 2.200,00 dinara.

IZMENA I/ILI DOPUNA REGISTROVANIH PODATAKA

Član 15

Naknada za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara, a ako je prijava elektronska, za registre u kojima je omogućeno elektronsko podnošenje, 2.000,00 dinara.

REGISTRACIJA VEĆEG BROJA SUBJEKATA ILI PREDMETA

Član 16

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka, promena ili brisanje registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade iz čl. 11-15. ove odluke se uvećava za 220,00 dinara, a ako je prijava elektronska, za registre u kojima je omogućeno elektronsko podnošenje, za 200,00 dinara, osim za registraciju ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, u slučaju iz člana 13. stav 2. ove odluke.

REGISTRACIJA ILI BRISANJE ZABELEŽBE

Član 17

Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.200,00 dinara, a ako je prijava elektronska, za registre u kojima je omogućeno elektronsko podnošenje, 2.000,00 dinara.

Naknada za brisanje registrovane zabeležbe iznosi 1.100,00 dinara, a ako je prijava elektronska, za registre u kojima je omogućeno elektronsko podnošenje, 1.000,00 dinara.

BRISANJE REGISTROVANIH PODATAKA ILI UPIS PRESTANKA UGOVORA

Član 18

Naknada za brisanje registrovanih podataka, odnosno registraciju prestanka ugovora, ako je zakonom propisano da je ovaj podatak predmet registracije, iznosi 1.100,00 dinara, a ako je prijava elektronska, za registre u kojima je omogućeno elektronsko podnošenje, 1.000,00 dinara.

Ako se prijavom za brisanje podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, odnosno upis prestanka tog ugovora istovremeno traži i brisanje registrovanog založnog prava, kao sredstva obezbeđenja poveriočevog potraživanja iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, plaća se jedinstvena naknada u iznosu od 1.100,00 dinara.

OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA

Član 19

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljne podatke o predmetu zaloge, predmetu ugovora o prodaji, odnosno predmetu u odnosu na koji je privremenom merom suda zabranjeno otuđenje i/ili opterećenje (specifikacija, i sl.) i obaveštenja koja se objavljuju u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, naknada iznosi 1.100,00 dinara, a za zahtev podnet u elektronskoj formi Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima 1.000,00 dinara.

IZDAVANJE IZVODA I POTVRDA IZ REGISTRA

Član 20

Naknada za izdavanje izvoda i potvrda iz Registra iznosi:

1. za izdavanje izvoda koji sadrži sve podatke o registrovanom založnom pravu, ugovoru o prodaji, ugovoru o finansijskom lizingu, ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili privremenoj meri, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda, u papirnoj formi 1.900,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara;

2. za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu, pokretnoj ili nepokretnoj stvari koja je predmet registracije sadržani u registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije, u papirnoj formi 1.600,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.500,00 dinara;

3. za izdavanje potvrde o tome da registar ne sadrži podatke o založnom pravu, ugovoru o prodaji, finansijskom lizingu, ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili privremenoj meri zabrane otuđenja i opterećenja na određenoj stvari, u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara;

4. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po upisu.

Ako se potvrda iz stava 1. tač. 2. i 3. ovog člana, izdaje za veći broj pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt propisani iznos naknade uvećava se za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, odnosno 200,00 dinara za potvrdu u elektronskoj formi.

Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata, pokretnih ili nepokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti, pokretne ili nepokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, odnosno 1.500,00 dinara za potvrdu u elektronskoj formi, uz uvećanje iz stava 2. ovog člana.

NEBLAGOVREMENA PRIJAVA

Član 21

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

III NAKNADA ZA USLUGE CENTRALNE EVIDENCIJE OBJEDINJENIH PROCEDURA

PODNOŠENJE ZAHTEVA I OBJAVLJIVANJE PODATAKA I DOKUMENATA

Član 22

Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura (u daljem tekstu: Centralna evidencija objedinjenih procedura), naknada iznosi:

1) za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 1.000,00 dinara;

2) za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 2.000,00 dinara;

3) za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 3.000,00 dinara;

4) za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 5.000,00 dinara;

5) za izdavanje i izmenu rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji 2.000,00 dinara;

6) za izdavanje i izmenu privremene građevinske dozvole 2.000,00 dinara;

7) za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 1.000,00 dinara;

8) za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 2.000,00 dinara;

9) za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara.

IV NAKNADE ZA DAVANJE REGISTROVANIH ILI EVIDENTIRANIH PODATAKA, IZVEŠTAJA I PRUŽANJE DRUGIH USLUGA PO ZAHTEVU KORISNIKA

Član 23

Naknade za davanje registrovanih ili evidentiranih podataka u elektronskoj formi koji se obrađuju po zahtevu korisnika i dostavljaju na medijumu ili preko elektronskog servisa (FTP, elektronska pošta i specijalizovane softverske aplikacije), iznose za podatke:

1. iz Registra privrednih subjekata, Registra medija, Registra stečajnih masa, Registra udruženja, Registra stranih udruženja, Registra turizma, Registra ponuđača, Registra zadužbina i fondacija, Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija, Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, Registra privrednih komora, Registra predstavništava stranih privrednih komora, Registra zdravstvenih ustanova, Registra ustanova kulture i Centralne evidencije stvarnih vlasnika do 35,00 dinara po registrovanom subjektu, u zavisnosti od grupe podataka;

2. iz Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registra finansijskog lizinga, Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, Registra sudskih zabrana i Registra faktoringa 35,00 dinara po upisu, za izveštaj koji sadrži do 50 upisa, odnosno za svaki naredni upis iznad 50 upisa, iznosi 10,00 dinara po upisu;

3. iz Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registra finansijskog lizinga, Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, Registra sudskih zabrana i Registra faktoringa za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu.

Za dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka sadržanih u registrima iz stava 1. ovog člana i Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura, obrađenih po posebnom zahtevu korisnika, naknada se obračunava prema broju podataka i iznosi:

1. od 1 do 10 podataka, 500,00 dinara;

2. od 11 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku;

3. od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku;

4. od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku;

5. preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

Naknada iz stava 2. ovog člana uvećava se prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.

Član 24

Svrstavanje registrovanih ili evidentiranih podataka iz člana 23. ove odluke u posebne grupe podataka, izrada složenih aranžmana od podataka koji potiču iz više registara, evidencija, odnosno baza podataka, određivanje visine naknada po grupama i način preuzimanja podataka utvrđuje se putem metodologije koju donosi upravni odbor Agencije.

V NAKNADE ZA ISPORUKU PODATAKA PUTEM AUTOMATIZOVANIH ELEKTRONSKIH SERVISA

Član 25

Naknade za isporuku podataka putem automatizovanih elektronskih servisa (veb servis ili slične usluge), za podatke koji se registruju i evidentiraju u Registru privrednih subjekata, Registru udruženja, Registru stranih udruženja, Registru zadužbina i fondacija, Registru predstavništava stranih zadužbina i fondacija, Registru udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, Registru privrednih komora, Registru predstavništava stranih privrednih komora, Registru zdravstvenih ustanova, Registru ustanova kulture, Registru stečajnih masa, Registru medija, Registru turizma, Registru ponuđača, Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registru finansijskog lizinga, Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, Registru sudskih zabrana, Registru faktoringa i Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika:

1. jednokratna naknada za inicijalno preuzimanje registrovanih ili evidentiranih podataka u iznosu od 5 dinara po subjektu registracije odnosno upisu, prema broju subjekata registracije odnosno upisa;

2. naknada u iznosu od 30 dinara po subjektu registracije ili evidencije, odnosno upisu, za stalno preuzimanje podataka o statusnim i drugim promenama, koje su bile predmet registracije ili evidentiranja u toku meseca, nezavisno od broja promena;

3. mesečna naknada u iznosu od 6.000,00 dinara za usluge održavanja i razvoja funkcionalnosti elektronskog servisa.

Član 26

Svrstavanje registrovanih ili evidentiranih podataka iz člana 25. ove odluke u posebne grupe i setove podataka, određivanje visine naknada po grupama, odnosno setovima podataka i način realizacije automatizovanog preuzimanja podataka utvrđuje se putem metodologije koju donosi upravni odbor Agencije.

VI NAKNADE ZA OBRADU I JAVNO OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRUŽANJE USLUGA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Član 27

Naknada za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja iznosi, i to za:

1. redovni godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj velikih i srednjih pravnih lica, osim velikih i srednjih drugih pravnih lica koja primenjuju pravilnik koji uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: Pravilnik), preduzetnika koji su razvrstani kao velika ili srednja pravna lica, svih javnih društava i pravnih lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, bez obzira na veličinu, kao i za konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, 3.500,00 dinara;

2. redovni godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj velikih i srednjih drugih pravnih lica koja primenjuju Pravilnik, svih malih pravnih lica i preduzetnika razvrstanih u tu veličinu, kao i mikro pravnih lica, osim lica iz tačke 3. ovog stava, 1.400,00 dinara;

3. redovni godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj mikro drugih pravnih lica koja primenjuju Pravilnik i preduzetnika razvrstanih u tu veličinu, 550,00 dinara;

4. vanredni finansijski izveštaj, 500,00 dinara.

Naknada za obradu i javno objavljivanje izjave o neaktivnosti, iznosi 300,00 dinara.

Naknada za obradu i javno objavljivanje dokumentacije iz člana 45. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 73/19 i 44/21 - dr. zakon), koju dostavljaju obveznici revizije, iznosi i to za:

1. dokumentaciju uz redovni godišnji finansijski izveštaj velikih i srednjih pravnih lica, javnih društava bez obzira na veličinu, odnosno malih i mikro pravnih lica koja u skladu sa propisima sastavljaju godišnji izveštaj o poslovanju, kao i za dokumentaciju uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, 3.500,00 dinara;

2. dokumentaciju uz redovni godišnji finansijski izveštaj malih i mikro pravnih lica, osim lica iz tačke 1. ovog stava, kao i preduzetnika bez obzira na veličinu, 2.500,00 dinara.

Ako obveznik revizije uz dokumentaciju dostavi korigovani redovni, odnosno korigovani konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, pored naknade iz stava 3. ovog člana, dužan je da plati i naknadu iz stava 1. tač. 1. do 3. tog člana.

Za obradu i javno objavljivanje dobrovoljne revizije, naknada iznosi 2.500,00 dinara.

Za obradu i javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije veće grupe pravnih lica, koje dostavlja izuzeto posedovano matično pravno lice u skladu sa članom 32. stav 4. tačka 5. Zakona o računovodstvu, naknada iznosi 3.500,00 dinara.

Za neblagovremeno dostavljeni finansijski izveštaj, izjavu o neaktivnosti, odnosno dokumentaciju naknada iz st. 1. do 6. ovog člana uvećava se za 3.000,00 dinara.

Za obradu i javno objavljivanje zamene finansijskog izveštaja u skladu sa propisima, plaća se naknada iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno, za obradu i javno objavljivanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije obveznika revizije i pravnih lica i preduzetnika koji su dostavili dobrovoljnu reviziju, kao i za zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, pored naknade iz stava 1. ovog člana, plaća se i naknada iz stava 3. tog člana.

Naknada za obradu i javno objavljivanje zamene Statističkog izveštaja i zamene dokumentacije, u skladu sa propisima, iznosi 1.000,00 dinara.

Član 28

Naknade za davanje izvoda iz Registra finansijskih izveštaja, u formi propisanih delova finansijskih izveštaja, iznose za:

1. finansijske izveštaje (bez Napomena uz finansijske izveštaje) i podatke za statističke i druge potrebe za koje je data saglasnost za ustupanje trećim licima, 1.500,00 dinara;

2. redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje sa skeniranim izveštajem revizora (bez Napomena uz finansijske izveštaje), 2.000,00 dinara;

3. Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje, za Statistički aneks (zaključno sa finansijskim izveštajima za 2013. godinu), kao i za Statistički izveštaj (počev od finansijskih izveštaja za 2021. godinu) 600,00 dinara, po delu finansijskog izveštaja.

Naknade za davanje podataka o bonitetu, u formi standardizovanih i specijalizovanih izveštaja, kao i za pružanje drugih usluga boniteta, iznose, i to za:

1. pojedinačni pokazatelj za ocenu boniteta, 150,00 dinara;

2. pokazatelje za ocenu boniteta (set) za privredna društva i zadruge, ustanove i za preduzetnike, 2.000,00 dinara;

3. BON - 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu boniteta, 5.000,00 dinara;

4. BON - 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja, 3.000,00 dinara;

5. BON - 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu, 4.000,00 dinara;

6. specijalizovane izveštaje o bonitetu, 3.500,00 dinara po izveštaju.

Izuzetno, za izveštaje koji se izdaju u papirnoj formi, naknade iz st. 1. i 2. ovog člana uvećavaju se za 20%.

Za izveštaje koji su, na zahtev korisnika da mu se izdaju istog dana (hitan zahtev), izdati istog dana, naknade iz st. 1. do 3. uvećavaju se za 50%.

Član 29

Naknade za davanje ocena boniteta privrednih društava, u formi skoringa iznose:

1. za jedno privredno društvo, 8.500,00 dinara;

2. za više od 10 privrednih društava, 6.800,00 dinara po društvu;

3. za više od 100 privrednih društava, 4.250,00 dinara po društvu.

Izuzetno, za ocene boniteta koje se izdaju kao dokument u papirnoj formi, naknade iz stava 1. ovog člana uvećavaju se za 20%.

Član 30

Naknade za specijalne aranžmane iz Registra finansijskih izveštaja i Registra pružalaca računovodstvenih usluga, po posebnom zahtevu korisnika, iznose:

1. za podatke iz izvornih finansijskih izveštaja i podatke iz Registra pružalaca računovodstvenih usluga, prema broju podataka:

(1) od 1 do 100 podataka, 15,00 dinara po podatku;

(2) od 101 do 500 podataka, 12,00 dinara po podatku;

(3) od 501 do 1.000 podataka, 9,00 dinara po podatku;

(4) od 1.001 do 10.000 podataka, 7,00 dinara po podatku;

(5) od 10.001 do 50.000 podataka, 5,00 dinara po podatku;

(6) od 50.001 do 100.000 podataka, 4,00 dinara po podatku;

(7) od 100.001 do 300.000 podataka, 2,00 dinara po podatku;

(8) preko 300.000 podataka, 1,00 dinar po podatku;

2. za zbirne podatke iz finansijskih izveštaja, prema broju podataka:

(1) od 1 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku;

(2) od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku;

(3) od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku;

(4) preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

3. za zbirne pokazatelje za ocenu boniteta, 300,00 dinara po pokazatelju.

Za davanje prepisa baze podataka finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu, koji su objavljeni kao potpuni i računski tačni, naknada iz stava 1. tačka 1. podtačka (8) ovog člana umanjuje se za 40%.

Prepis baze podataka u smislu stava 2. ovog člana čine najmanje podaci iz svih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, ustanova koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti i preduzetnika, a koji su iskazani u bilansu stanja i bilansu uspeha.

Naknada iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana uvećava se prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20%, za svaki sledeći nivo.

Prilikom izračunavanja naknade za usluge iz stava 1. tačka 1. ovog člana kao posebni podaci računaju se i podaci na osnovu kojih je utvrđen izvedeni podatak koji se daje korisniku.

Prilikom izračunavanja naknade za usluge iz stava 1. tačka 2. ovog člana kao posebni podaci računaju se svi zbirni podaci na osnovu kojih je utvrđen izvedeni zbirni podatak koji se daje korisniku.

Uz podatke iz stava 1. ovog člana, daju se, bez naknade, osnovni podaci za identifikaciju pravnog lica ili preduzetnika (skraćeno poslovno ime, sedište i matični broj).

Ako korisnik usluga zahteva spisak sa skraćenim poslovnim imenom, sedištem i matičnim brojem pravnog lica, odnosno preduzetnika, koji se utvrđuju na osnovu podataka iz Registra finansijskih izveštaja ili Registra pružalaca računovodstvenih usluga, a pri tome ne zahteva podatke iskazane u finansijskim izveštajima, naknada za ove podatke plaća se u visini naknade za jedan podatak iz stava 1. ovog člana.

Član 31

Naknade za izdavanje potvrda iz Registra finansijskih izveštaja i Registra pružalaca računovodstvenih usluga iznose:

1. za izdavanje prepisa potvrde o javnom objavljivanju finansijskog izveštaja odnosno dokumentacije uz taj izveštaj na zahtev obveznika na kojeg se potvrda odnosi 1.900,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara;

2. za izdavanje potvrde da finansijski izveštaj nije dostavljen ili javno objavljen, o veličini pravnog lica u poslovnoj godini, o upisu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, odnosno za davanje drugih informacija u pisanom obliku, a vezano za vođenje Registra finansijskih izveštaja i Registra pružalaca računovodstvenih usluga 1.100,00 dinara po dokumentu, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po dokumentu.

VII NAKNADE ZA OSTALE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA U VEZI POSTUPKA REGISTRACIJE I EVIDENTIRANJA

Član 32

Naknada za izdavanje prepisa odluka registratora, kopija i drugih dokumenata iznosi:

1. za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.900,00 dinara za prepis u papirnoj formi, a za prepis u elektronskoj formi 1.700,00 dinara;

2. za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara;

3. za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara.

Član 33

Za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima koji se vode u okviru Agencije, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi, a za potvrdu u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po upisu.

VIII NAKNADE ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU NA REGIONALNOM PORTALU PRIVREDNIH REGISTARA JUGOISTOČNE EVROPE - BIFIDEKS

Član 34

Agencija zajedno sa privrednim registrima potpisnicima Sporazuma o uspostavljanju i upravljanju Regionalnim portalom privrednih registara Jugoistočne Evrope (u daljem tekstu: "Portal Bifideks") naplaćuje pretplate za usluge/izveštaje Portala Bifideks, koje se pružaju putem elektronske mreže.

Član 35

Visina zajedničke pretplate za usluge/izveštaje, koju Agencija ostvaruje preko Portala Bifideks, svrstavanje registrovanih ili evidentiranih podataka u posebne usluge/izveštaje koje se pružaju na Portalu Bifideks, sadržina paketa usluga, određivanje visine naknada po paketima usluga, način preuzimanja podataka, kao i model srazmerne raspodele prihoda po registrima učesnicima, drugim izvorima podataka i partnerima Portala Bifideks, utvrđuje se putem metodologije koju donosi upravni odbor Agencije.

Član 36

Naknada Agencije za pružene usluge preko Portala Bifideks uplaćuje se na devizni račun Agencije otvoren za te namene kod Narodne banke Srbije.

Dinarska protivvrednost naknada naplaćenih u evrima prenosi se na podračun sopstvenih prihoda Agencije, otvoren kod Ministarstva finansija - Uprava za trezor.

IX NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Član 37

Naknade za postupanje po zahtevu korisnika, odnosno prijavi, propisane ovom odlukom, uplaćuju se na odgovarajući evidencioni račun prihoda Agencije, a dokaz o uplati po svakom zahtevu, odnosno prijavi, dostavlja se istovremeno sa podnošenjem zahteva Agenciji, pre izvršenja usluge.

Obaveza plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana nastaje danom podnošenja prijave, odnosno danom podnošenja zahteva za izvršenje druge usluge.

Izuzetno, naknada za registraciju podataka na osnovu odluke, odnosno akta koji je dostavio sud, javni izvršitelj, poreski, odnosno drugi državni organ radi registracije, može se naplatiti naknadno, iz sredstava predujmljenih na ime troškova postupka u kom su ta odluka, odnosno akt doneti ili po njegovom okončanju, u skladu sa odlukom kojom je o naknadi troškova registracije odlučeno zajedno sa ostalim troškovima nastalim u postupku pred sudom, javnim izvršiteljem, poreskim ili drugim državnim organom, prenosom sredstava naknade za postupak registracije na račun Agencije.

Računi za uplatu naknada - evidencioni računi prihoda Agencije, sa softverom za generisanje obavezujućeg poziva na broj odobrenja za uplatu naknada, objavljuju se na internet stranici Agencije.

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlja jedan od sledećih dokaza o uplati:

1. Prvi primerak Naloga za uplatu izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

(1) sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja);

(2) obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,

2. Nalog za prenos izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

(1) sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja);

(2) obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97;

(3) klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana,

3. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:

(1) sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate, i ukupan promet računa);

(2) obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije po modelu 97,

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade izdatu od strane pružaoca platnih usluga koja sadrži:

(1) sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca);

(2) obavezni jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97 generisan od strane Agencije.

Agencija ispostavlja obračun naknade za davanje registrovanih podataka, izveštaja i pružanje drugih usluga iz čl. 23, 25, 28 do 31. ove odluke.

Kada je za izdate podatke, izveštaje ili druge pružene usluge Agencije obveznik plaćanja naknade pravno lice, odnosno preduzetnik koji kontinuirano preuzima podatke od Agencije, način plaćanja naknade i drugi uslovi vezani za preuzimanje i korišćenje podataka mogu se urediti ugovorom zaključenim između Agencije i pravnog lica, odnosno preduzetnika.

U slučaju kad se naknada za registraciju podataka utvrđuje prema vrednosti izraženoj u stranoj valuti, odnosno kada se naknada propisana ovom odlukom u skladu sa zakonom, plaća u stranoj valuti, obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan podnošenja prijave, odnosno na dan izdavanja obaveštenja za uplatu naknade u stranoj valuti.

Agencija vrši naplatu naknade i putem platnih kartica ili drugih oblika elektronskog plaćanja pri podnošenju prijava elektronskim putem, pri čemu dokaz o uplati naknade predstavlja elektronski zapis o izvršenoj uplati.

Za potrebe naplate naknade putem platnih kartica Agencija može otvoriti platni račun kod poslovne banke.

Sredstva sa platnog računa otvorenog kod poslovne banke dnevno se preusmeravaju u korist evidencionog računa prihoda Agencije otvorenog kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor.

Lice koje je platilo naknadu: koju nije bilo dužno da plati, za koju nije podnelo zahtev za postupanje ili je platilo u iznosu većem od propisane, kao i lice koje je platilo naknadu za uslugu Agencije, a ta usluga nije izvršena, ima pravo na povraćaj naknade.

Zahtev za povraćaj naknade podnosi se registru odnosno drugom organizacionom delu nadležnom za rešavanje po podnetom zahtevu.

Ako podnosilac prijave, odnosno uplatilac više ili pogrešno uplaćenih sredstava, nije podneo zahtev za povraćaj, registar nadležan za postupanje po prijavi ili zahtevu, odnosno drugi organizacioni deo Agencije, iniciraće povraćaj sredstava, ukoliko raspolaže svim potrebnim podacima (naziv i broj računa uplatioca, utvrđeni iznos i osnov za povraćaj) na račun uplatioca, sa kojeg je uplata izvršena, odnosno na račun koji se vodi u Jedinstvenom registru računa ako je uplatilac, odnosno pravni sledbenik uplatioca pravno lice ili preduzetnik.

Povraćaj sredstava bliže se uređuje opštim aktom, koji donosi upravni odbor i koji se objavljuje na internet strani Agencije.

Podaci o više ili pogrešno uplaćenim sredstvima evidentiraju se, prate i objavljuju na internet strani Agencije, koja se redovno ažurira.

Objavljivanjem podataka iz prethodnog stava na internet strani Agencije, smatra se da je izvršeno obaveštavanje korisnika o više ili pogrešno uplaćenim sredstvima.

Povraćaj neiskorišćenih sredstava odobrava direktor Agencije.

Na više i pogrešno uplaćena sredstva koja nisu vraćena jer nije podnet zahtev za povraćaj, odnosno za koja se ne mogu utvrditi svi podaci potrebni za izvršenje povraćaja, primenjuju se odredbe zakona kojima se reguliše zastarelost potraživanja.

Član 38

Državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, Agencija, u skladu sa zakonom, ustupa podatke i dokumenta bez naknade, na osnovu pisanog i obrazloženog zahteva, u slučajevima kada su im ti podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

X KORIŠĆENJE PODATAKA AGENCIJE

Član 39

Podaci dobijeni od Agencije smatraju se izvornim podacima.

Dobijene podatke iz stava 1. ovog člana korisnik podataka može koristiti za sopstvene potrebe i ne može ih dalje umnožavati i distribuirati u komercijalne svrhe, kao takve.

Ako se izvorni podaci koriste za izradu sopstvenog proizvoda, korisnik podataka je dužan da Agenciju označi kao izvor podataka.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16, 75/18, 73/19, 15/20, 91/20, 11/21, 66/21 i 129/21).

Član 41

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2023. godine, osim odredaba članova koje se odnose na ustanove kulture koje se primenjuju od 18. novembra 2022. godine.