Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020, 11/2021, 66/2021 i 129/2021)

Član 1

Ovom odlukom određuje se vrsta, visina i način plaćanja naknada za postupak registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), u vođenju registara i evidencija.

I NAKNADE ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA, REGISTRU UDRUŽENJA, REGISTRU STRANIH UDRUŽENJA, REGISTRU ZADUŽBINA I FONDACIJA, REGISTRU PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH ZADUŽBINA I FONDACIJA, REGISTRU UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA, REGISTRU PRIVREDNIH KOMORA, REGISTRU PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRIVREDNIH KOMORA, REGISTRU ZDRAVSTVENIH USTANOVA, CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE I CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA REGISTROVANIH U REPUBLICI SRBIJI

REGISTRACIJA PODATAKA

Član 2

Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva, javnog preduzeća, zadruge, zadružnog saveza, udruženja, zadužbine, fondacije, sportskog udruženja, privredne komore i zdravstvene ustanove (u daljem tekstu: pravna lica) iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za registraciju osnivanja ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva, stranog udruženja, strane zadužbine i strane fondacije i predstavništva strane privredne komore (u daljem tekstu: predstavništvo stranog pravnog lica) iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za registraciju ogranka pravnog lica iznosi 2.800,00 dinara po ogranku.

Naknada za registraciju iz st. 1. i 2. ovog člana, zajedno sa naknadom za registraciju i objavu dokumenata iz člana 5. stav 1. na osnovu registracione prijave koja se podnosi elektronskim putem, iznosi ukupno 4.500,00 dinara.

REGISTRACIJA PROMENE PODATAKA

Član 3

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o pravnom licu, ogranku stranog privrednog društva i predstavništvu stranog pravnog lica, i upisu i promeni privredne delatnosti udruženja iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada iz stava 1. ovog člana uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka iznosi 6.000,00 dinara.

REGISTRACIJA DRUGIH PODATAKA I BRISANJE

Član 4

Naknada za registraciju drugih podataka o pravnom licu, ogranku stranog privrednog društva i predstavništvu stranog pravnog lica koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi:

1. za registraciju promene pravne forme 4.900,00 dinara;

2. za registraciju statusne promene 5.500,00 dinara po pravnom licu koji učestvuje u statusnoj promeni;

3. za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara;

4. za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara;

5. za brisanje 3.000,00 dinara;

6. za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, pored naknade propisane u članu 3. stav 1. ove odluke iznos od 300,00 dinara po suvlasniku.

REGISTRACIJA PODATAKA O STEČAJU

Član 4a

Naknada za registraciju podataka o stečaju nad pravnim licem iznosi 10.000,00 dinara.

Naknada za registraciju podataka o stečaju nad mikro pravnim licem iznosi 5.000,00 dinara.

Naknadu iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje lice kome je aktom suda naložena uplata predujma troškova za registraciju podataka o stečaju na račun Agencije - evidencioni račun prihoda, a dokaz o uplati naknade sud podnosi Agenciji uz dokumentaciju za registraciju podataka o stečaju i registraciju i objavljivanje rešenja o otvaranju stečajnog postupka.

REGISTRACIJA I OBJAVLJIVANJE DOKUMENTA

Član 5

Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta, statuta pravnog lica i drugih dokumenata koji se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom iznosi 1.000,00 dinara po dokumentu.

Naknada za objavljivanje dokumenta koji se objavljuje u skladu sa zakonom, iznosi 700,00 dinara po dokumentu.

IZDAVANJE IZVODA I POTVRDA

Član 6

Naknada za izdavanje izvoda i potvrda iznosi:

1. za izdavanje izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima 1.700,00 dinara;

2. za izdavanje izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara;

3. za izdavanje potvrde da pravno lice, ogranak stranog privrednog društva, predstavništvo stranog pravnog lica ili fizičko lice nije registrovano ili evidentirano ili da registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja 1.000,00 dinara;

4. za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po pravnom licu;

5. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija ili evidencija i istorijski registrovanim ili evidentiranim podacima 500,00 dinara po podatku.

REGISTRACIJA PODATAKA O PREDUZETNIKU

Član 7

Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Naknada za registraciju preduzetnika, na osnovu registracione prijave koja se podnosi elektronskim putem, iznosi 1.000,00 dinara.

REGISTRACIJA PROMENE PODATAKA

Član 8

Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada iz prethodnog stava uvećava se za 400,00 dinara po promeni.

REGISTRACIJA DRUGIH PODATAKA I BRISANJE

Član 9

Naknada za registraciju drugih podataka o preduzetniku koji se u skladu sa zakonom registruju u Registar privrednih subjekata, iznosi:

1. za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara;

2. za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti 750,00 dinara po izdvojenom mestu;

3. za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 750,00 dinara;

4. za brisanje preduzetnika 1.200,00 dinara.

IZDAVANJE IZVODA I POTVRDA IZ REGISTRA

Član 10

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o preduzetniku iznosi i to:

1. za izdavanje prepisa odluka registratora i izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 900,00 dinara;

2. za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku u elektronskoj formi 450,00 dinara;

3. za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 500,00 dinara;

4. za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku;

5. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

II NAKNADE ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE U REGISTRU MEDIJA, REGISTRU STEČAJNIH MASA, REGISTRU TURIZMA I REGISTRU PONUĐAČA

REGISTRACIJA PODATAKA

Član 11

Naknada za registraciju medija, turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja, stečajne mase i ponuđača iznosi 2.800,00 dinara.

Naknada za izdavanje ili obnavljanje licence za obavljanje poslova turističke agencije organizatora turističkog putovanja iznosi 3.300,00 dinara.

Naknada za ponovnu registraciju ponuđača, brisanog iz Registra na osnovu sopstvenog zahteva ili po službenoj dužnosti iznosi 1.500,00 dinara.

REGISTRACIJA PROMENE PODATAKA

Član 12

Naknada za registraciju promene podataka o mediju, stečajnoj masi, ponuđaču i turističkoj agenciji iznosi 1.000,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada iz prethodnog stava uvećava se za 500,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iz stava 1. ovog člana iznosi 6.000,00 dinara.

REGISTRACIJA DRUGIH PODATAKA I BRISANJE

Član 13

Naknada za registraciju drugih podataka o mediju, stečajnoj masi, ponuđaču i turističkoj agenciji, koji se u skladu sa zakonom registruju, iznosi:

1. za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 1.000,00 dinara;

2. za brisanje medija, stečajne mase, ponuđača i turističke agencije 1.200,00 dinara.

IZDAVANJE IZVODA I POTVRDA

Član 14

Naknada za izdavanje izvoda iz registra medija, stečajnih masa, ponuđača i turizma iznosi i to:

1. za izdavanje prepisa odluka registratora i izvoda o registrovanim podacima o mediju, stečajnoj masi, ponuđaču i turističkoj agenciji 1.000,00 dinara;

2. za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o mediju, stečajnoj masi, ponuđaču i turističkoj agenciji u elektronskoj formi 700,00 dinara;

3. za izdavanje potvrde da medij, stečajna masa, ponuđač i turistička agencija nisu registrovani u Registru, ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 400,00 dinara;

4. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 400,00 dinara po podatku.

Član 15

Naknada za izdavanje svečane forme licence turističkoj agenciji organizatoru turističkog putovanja iznosi 6.000,00 dinara.

EVIDENCIJA PODATAKA U REGISTRU TURIZMA

Član 16

Naknada za izdavanje uverenja o evidentiranju u Registar turizma iznosi 300,00 dinara.

Naknada za izdavanje uverenja o istorijski evidentiranim podacima u Registru iznosi 300,00 dinara po podatku.

Član 17

Naknada za evidentiranje u Registar podataka o drugim subjektima koji obavljaju poslove od značaja za razvoj i unapređenje turizma i o subjektima koji obavljaju promociju turizma iznosi 1.000,00 dinara.

III NAKNADE ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE U REGISTRU ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA, REGISTRU FINANSIJSKOG LIZINGA, REGISTRU UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I REGISTRU SUDSKIH ZABRANA

REGISTRACIJA PODATAKA

Član 18

Za registraciju založnog prava plaća se naknada prema vrednosti glavnog potraživanja koje se obezbeđuje založnim pravom, i to:

1. za vrednost do 10.000 evra, naknada iznosi 2.000,00 dinara;

2. za vrednost preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.000,00 dinara;

3. za vrednost preko 200.000 evra, naknada iznosi 10.000,00 dinara.

Za registraciju ugovora o prodaji sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti (u daljem tekstu: ugovor o prodaji), plaća se naknada propisana tač. 1-3. stava 1. ovog člana, prema visini ugovorene cene koju po ugovoru plaća kupac.

Član 19

Za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu plaća se naknada prema vrednosti ugovora, i to:

1. za vrednost do 10.000 evra, naknada iznosi 2.000,00 dinara;

2. za vrednost preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.000,00 dinara;

3. za vrednost preko 200.000 evra, naknada iznosi 10.000,00 dinara.

Za registraciju podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga i isporuku ovih podataka putem veb servisa organu nadležnom za registraciju vozila plaća se naknada od 300,00 dinara po ovlašćenju ili jednokratna naknada u iznosu od 1.000,00 dinara za ceo period trajanja ugovora.

Član 19a

Za registraciju podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, plaća se naknada prema visini osnovne obaveze poverioca iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, i to:

1. za visinu obaveze do 10.000 evra, naknada iznosi 2.000,00 dinara;

2. za visinu obaveze preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.000,00 dinara;

3. za visinu obaveze preko 200.000 evra, naknada iznosi 10.000,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje istovremeno traži i registracija založnog prava u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, za registraciju ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje naknada iznosi 2.000,00 dinara.

Član 20

Naknada za registraciju podataka o privremenim merama donetim pre, u toku ili po okončanju sudskog postupka kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari, nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnosti iznosi 2.000,00 dinara.

IZMENA I/ILI DOPUNA REGISTROVANIH PODATAKA

Član 21

Naknada za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.000,00 dinara.

REGISTRACIJA VEĆEG BROJA SUBJEKATA ILI PREDMETA

Član 22

Ako je jednom prijavom traži registracija podataka ili promena registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade iz čl. 18-21. ove odluke se uvećava za 200,00 dinara.

REGISTRACIJA ILI BRISANJE ZABELEŽBE

Član 23

Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.000,00 dinara.

Naknada za brisanje registrovane zabeležbe iznosi 1.000,00 dinara.

BRISANJE REGISTROVANIH PODATAKA ILI UPIS PRESTANKA UGOVORA

Član 24

Naknada za brisanje registrovanih podataka, odnosno registraciju prestanka ugovora, ukoliko je zakonom propisano da je ovaj podatak predmet registracije iznosi 1.000,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom za brisanje podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, odnosno upis prestanka tog ugovora istovremeno traži i brisanje registrovanog založnog prava, kao sredstva obezbeđenja poveriočevog potraživanja iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, plaća se jedinstvena naknada u iznosu od 1.000,00 dinara.

OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA

Član 25

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljnije podatke o predmetu zaloge, predmetu ugovora o prodaji, odnosno predmetu u odnosu na koji je privremenom merom suda zabranjeno otuđenje i/ili opterećenje (specifikacija, i sl.) i obaveštenja koja se objavljuju u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, naknada iznosi 1.000,00 dinara.

IZDAVANJE IZVODA I POTVRDA IZ REGISTRA

Član 26

Naknada za izdavanje izvoda i potvrda iz Registra iznosi:

1. za izdavanje izvoda koji sadrži sve podatke o registrovanom založnom pravu, ugovoru o prodaji, ugovoru o finansijskom lizingu, ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili privremenoj meri, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda 1.700,00 dinara;

2. za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka predmetu registracije 1.500,00 dinara;

3. za izdavanje potvrde o tome da registar ne sadrži podatke o založnom pravu, ugovoru o prodaji, finansijskom lizingu ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili privremenoj meri zabrane otuđenja i opterećenja na određenoj stvari 1.000,00 dinara;

4. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, 1.000,00 dinara po upisu.

Ukoliko se potvrda iz stava 1. tač. 2. i 3. ovog člana, izdaje za veći broj pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet odnosno subjekt propisani iznos naknade uvećava se za 200,00 dinara.

Za izvode i potvrde koji se izdaju u elektronskoj formi plaća se polovina propisanog iznosa naknade iz stava 1. ovog člana.

NEBLAGOVREMENA PRIJAVA

Član 27

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

IIIa NAKNADA ZA USLUGE CENTRALNE EVIDENCIJE OBJEDINJENIH PROCEDURA

PODNOŠENJE ZAHTEVA I OBJAVLJIVANJE PODATAKA I DOKUMENATA

Član 27a

Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura (u daljem tekstu: Centralna evidencija), naknada iznosi:

1) za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 1.000,00 dinara;

2) za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 2.000,00 dinara;

3) za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 3.000,00 dinara;

4) za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 5.000,00 dinara;

5) za izdavanje i izmenu rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji 2.000,00 dinara;

6) za izdavanje i izmenu privremene građevinske dozvole 2.000,00 dinara;

7) za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije "A" i "B" 1.000,00 dinara;

8) za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije "V" i "G" 2.000,00 dinara;

9) za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara.

IV NAKNADE ZA DAVANJE REGISTROVANIH PODATAKA, IZVEŠTAJA I PRUŽANJE DRUGIH USLUGA PO POSEBNOM ZAHTEVU KORISNIKA

Član 28

Naknade za davanje registrovanih podataka u elektronskoj formi koji se obrađuju po posebnom zahtevu korisnika i dostavljaju na medijumu ili preko elektronskog servisa (FTP, elektronska pošta i specijalizovane softverske aplikacije), iznose za podatke:

1. iz Registra privrednih subjekata do 35,00 dinara po registrovanom subjektu, u zavisnosti od grupe podataka;

2. iz Registra javnih glasila, Registra stečajnih masa, Registra udruženja, Registra stranih udruženja, Registra turizma, Registra ponuđača, Registra zadužbina i fondacija, Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija i Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, Registra komora i Registra zdravstvenih ustanova do 35,00 dinara po registrovanom subjektu u zavisnosti od grupe podataka;

3. iz Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registra finansijskog lizinga i Registra sudskih zabrana 35,00 dinara po upisu, za izveštaj koji sadrži do 50 upisa, odnosno za svaki naredni upis iznad 50 upisa, iznosi 10,00 dinara po upisu;

4. iz Registra Založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registra finansijskog lizinga i Registra sudskih zabrana za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu.

Za dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka sadržanih u registrima iz stava 1. ovog člana i Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura, obrađenih po posebnom zahtevu korisnika, naknada se obračunava prema broju podataka i iznosi:

(1) od 1 do 10 podataka, 500,00 dinara;

(2) od 11 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku;

(3) od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku;

(4) od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku;

(5) preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

Naknada iz stava 2. ovog člana uvećava se prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.

Član 29

Svrstavanje registrovanih podataka iz prethodnog člana ove Odluke u posebne grupe podataka, izrada složenih aranžmana od podataka koji potiču iz više registara, evidencija, odnosno baza podataka, određivanje visine naknada po grupama i način preuzimanja podataka utvrđuje se putem metodologije koju donosi Upravni odbor Agencije.

V NAKNADE ZA ISPORUKU PODATAKA PUTEM AUTOMATIZOVANIH ELEKTRONSKIH SERVISA

Član 30

Naknade za isporuku podataka putem automatizovanih elektronskih servisa (veb servis ili slične usluge), za podatke koji se registruju i evidentiraju u registrima privrednih subjekata, udruženja, stranih udruženja, zadužbina i fondacija, predstavništvima stranih zadužbina i fondacija, udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, komora, stečajnih masa, javnih glasila, turizma, ponuđača, založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, finansijskog lizinga, sudskih zabrana i faktoringa:

1. jednokratna naknada za inicijalno preuzimanje registrovanih podataka u iznosu od 5 dinara po subjektu registracije odnosno upisu;

2. naknada u iznosu od najviše 30 dinara po subjektu registracije odnosno upisu, za stalno preuzimanje podataka o statusnim i drugim promenama, koje su bile predmet registracije ili evidentiranja u toku meseca, nezavisno od broja promena;

3. mesečna naknada u iznosu od najviše 6.000,00 dinara za usluge održavanja i razvoja funkcionalnosti elektronskog servisa.

Član 31

Svrstavanje registrovanih podataka iz prethodnog člana ove Odluke u posebne grupe i setove podataka, određivanje visine naknada po grupama, odnosno setovima podataka i način realizacije automatizovanog preuzimanja podataka utvrđuje se putem metodologije koju donosi Upravni odbor Agencije.

VI NAKNADE ZA OBRADU I JAVNO OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I DRUGE USLUGE U REGISTRU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Član 32

Naknada za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja iznosi, i to za:

1. redovni godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj velikih i srednjih pravnih lica, osim velikih i srednjih drugih pravnih lica koji primenjuju pravilnik koji uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: Pravilnik), preduzetnika koji su razvrstani kao velika ili srednja pravna lica, svih javnih društava i pravnih lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, bez obzira na veličinu, kao i za konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, 3.500,00 dinara;

2. redovni godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj velikih i srednjih drugih pravnih lica koja primenjuju Pravilnik, svih malih pravnih lica i preduzetnika razvrstanih u tu veličinu, kao i mikro pravnih lica, osim lica iz tačke 3. ovog stava, 1.400,00 dinara;

3. redovni godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj mikro drugih pravnih lica koja primenjuju Pravilnik i preduzetnika razvrstanih u tu veličinu, 550,00 dinara;

4. vanredni finansijski izveštaj, 500,00 dinara.

Naknada za obradu i javno objavljivanje izjave o neaktivnosti, iznosi 300,00 dinara.

Naknada za obradu i javno objavljivanje dokumentacije iz člana 45. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 73/19 i 44/21 - dr. zakon), koju dostavljaju obveznici revizije, iznosi i to za:

1. dokumentaciju uz redovni godišnji finansijski izveštaj velikih i srednjih pravnih lica, javnih društava bez obzira na veličinu, odnosno malih i mikro pravnih lica koja u skladu sa propisima sastavljaju godišnji izveštaj o poslovanju, kao i za dokumentaciju uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, 3.500,00 dinara;

2. dokumentaciju uz redovni godišnji finansijski izveštaj malih i mikro pravnih lica, osim lica iz tačke 1. ovog stava, kao i preduzetnika bez obzira na veličinu, 2.500,00 dinara.

Ako obveznik revizije uz dokumentaciju dostavi korigovani redovni, odnosno korigovani konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, pored naknade iz stava 3. ovog člana, dužan je da plati i naknadu iz stava 1. tač. 1. do 3. tog člana.

Za obradu i javno objavljivanje dobrovoljne revizije, naknada iznosi 2.500,00 dinara.

Za obradu i javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije veće grupe pravnih lica, koje dostavlja izuzeto posedovano matično pravno lice u skladu sa članom 32. stav 4. tačka 5. Zakona o računovodstvu, naknada iznosi 3.500,00 dinara.

Za neblagovremeno dostavljeni finansijski izveštaj, izjavu o neaktivnosti, odnosno dokumentaciju naknada iz st. 1. do 6. ovog člana uvećava se za 3.000,00 dinara.

Za obradu i javno objavljivanje zamene finansijskog izveštaja u skladu sa propisima, plaća se naknada iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno, za obradu i javno objavljivanje zamene redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije obveznika revizije i pravnih lica i preduzetnika koji su dostavili dobrovoljnu reviziju, kao i za zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, pored naknade iz stava 1. ovog člana, plaća se i naknada iz stava 3. tog člana.

Naknada za obradu i javno objavljivanje zamene Statističkog izveštaja i zamene dokumentacije, u skladu sa propisima, iznosi 1.000,00 dinara.

Član 33

(Brisan)

Član 34

Naknade za davanje izvoda iz Registra finansijskih izveštaja, u formi propisanih delova finansijskih izveštaja, iznose za:

1. finansijske izveštaje (bez Napomena uz finansijske izveštaje) i podatke za statističke i druge potrebe za koje je data saglasnost za ustupanje trećim licima, 1.500,00 dinara;

2. redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje sa skeniranim izveštajem revizora (bez Napomena uz finansijske izveštaje), 2.000,00 dinara;

3. Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje, kao i za Statistički aneks (zaključno sa finansijskim izveštajima za 2013. godinu), 600,00 dinara, po delu finansijskog izveštaja.

Naknade za davanje podataka o bonitetu, u formi standardizovanih i specijalizovanih izveštaja, kao i za pružanje drugih usluga boniteta, iznose, i to za:

tač. 1.-5. (brisane)

6. pojedinačni pokazatelj za ocenu boniteta, 150,00 dinara;

7. pokazatelje za ocenu boniteta (set) za privredna društva i zadruge, ustanove i za preduzetnike, 2.000,00 dinara;

8. BON - 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu boniteta, 5.000,00 dinara;

9. BON - 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja, 3.000,00 dinara;

10. BON - 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu, 4.000,00 dinara;

11. specijalizovane izveštaje o bonitetu, 3.500,00 dinara po izveštaju;

12. (brisana)

Za izveštaje koji se izdaju u formi overenog dokumenta, naknade iz st. 1. i 2. ovog člana uvećavaju se za 20%.

Za izveštaje koji su, na zahtev korisnika da mu se izdaju istog dana (hitan zahtev), izdate istog dana, naknade iz st. 1. do 3. uvećavaju se za 50%.

Član 35

Naknade za davanje ocena boniteta privrednih društava, u formi skoringa iznose:

1. za jedno privredno društvo, 8.500,00 dinara;

2. za više od 10 privrednih društava, 6.800,00 dinara po društvu;

3. za više od 100 privrednih društava, 4.250,00 dinara po društvu.

Za ocene boniteta koje se izdaju kao overeni dokument, naknade iz stava 1. ovog člana uvećavaju se za 20%.

Član 36

Naknade za specijalne aranžmane iz Registra finansijskih izveštaja, po posebnom zahtevu korisnika, iznose:

1. za podatke iz izvornih finansijskih izveštaja, prema broju podataka:

(1) od 1 do 100 podataka, 15,00 dinara po podatku;

(2) od 101 do 500 podataka, 12,00 dinara po podatku;

(3) od 501 do 1.000 podataka, 9,00 dinara po podatku;

(4) od 1.001 do 10.000 podataka, 7,00 dinara po podatku;

(5) od 10.001 do 50.000 podataka, 5,00 dinara po podatku;

(6) od 50.001 do 100.000 podataka, 4,00 dinara po podatku;

(7) od 100.001 do 300.000 podataka, 2,00 dinara po podatku;

(8) preko 300.000 podataka, 1,00 dinar po podatku;

2. za zbirne podatke iz finansijskih izveštaja, prema broju podataka:

(1) od 1 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku;

(2) od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku;

(3) od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku;

(4) preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

3. za zbirne pokazatelje za ocenu boniteta, 300,00 dinara po pokazatelju.

Za davanje prepisa baze podataka iz finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu, koji su objavljeni kao potpuni i računski tačni, naknada iz stava 1. tačka 1. podtačka (8), ovog člana umanjuje se za 40%.

Prepis baze podataka u smislu stava 2. ovog člana čine najmanje podaci iz svih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, ustanova koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti i preduzetnika, a koji su iskazani u bilansu stanja i bilansu uspeha.

Naknada iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana uvećava se prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20%, za svaki sledeći nivo.

Prilikom izračunavanja naknade za usluge iz stava 1. tačka 1. kao posebni podaci računaju se i podaci na osnovu kojih je utvrđen izvedeni podatak koji se daje korisniku.

Prilikom izračunavanja naknade za usluge iz stava 1. tačka 2. kao posebni podaci računaju se svi zbirni podaci na osnovu kojih je utvrđen izvedeni zbirni podatak koji se daje korisniku.

Uz podatke iz stava 1. ovog člana, daju se, bez naknade, osnovni podaci za identifikaciju pravnog lica ili preduzetnika (skraćeno poslovno ime, sedište i matični broj).

Ako korisnik usluga zahteva spisak sa skraćenim poslovnim imenom, sedištem i matičnim brojem pravnog lica, odnosno preduzetnika, koji se utvrđuju na osnovu podataka iz Registra finansijskih izveštaja, a pri tome ne zahteva podatke iskazane u finansijskim izveštajima, naknada za ove podatke plaća se u visini naknade za jedan podatak iz stava 1. ovog člana.

Član 37

(Brisan)

VII NAKNADE ZA OSTALE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA U VEZI POSTUPKA REGISTRACIJE I EVIDENTIRANJA

Član 38

Naknada za izdavanje prepisa odluka registratora, kopija i drugih dokumenata iznosi:

1. za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada 1.700,00 dinara;

2. za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara;

3. za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara.

Član 39

Naknada za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet evidencije u registrima koji se vode u okviru Agencije, a za koje nije propisana posebna naknada iznosi 1.000,00 dinara po upisu.

VIII NAKNADE ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU PO OSNOVU ČLANSTVA U REGIONALNOM PORTALU PRIVREDNIH REGISTARA

Član 40

Agencija zajedno sa privrednim registrima potpisnicima Sporazuma o uspostavljanju Regionalnog portala privrednih registara (u daljem tekstu: Portal Bifideks) naplaćuje pretplate za pristup izveštajima i podacima putem elektronske mreže.

Član 41

(Brisan)

Član 41a

Visina zajedničke pretplate za pristup izveštajima i podacima, koju Agencija ostvaruje preko Portala Bifideks, razvrstavanje u posebne grupe i setove izveštaja i podataka, način obračuna i realizacije automatizovanog preuzimanja i srazmerne distribucije prihoda po registrima učesnicima, drugim izvorima podataka i partnerima Portala Bifideks, utvrđuje se putem metodologije, koju donosi upravni odbor Agencije.

Član 42

Naknada ili srazmerna pretplata za pružene usluge preko Portala Bifideks uplaćuje se na devizni račun Agencije otvoren za te namene kod Narodne banke Srbije.

Dinarska protivvrednost naknada naplaćenih u evrima prenosi se na podračun sopstvenih prihoda Agencije, otvoren kod Ministarstva finansija - Uprava za trezor.

IX NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Član 43

Naknade za postupanje po zahtevu korisnika, odnosno registracionoj prijavi, propisane ovom odlukom, uplaćuju se na odgovarajući evidencioni račun prihoda Agencije, a dokaz o uplati po svakom zahtevu, odnosno registracionoj prijavi, dostavlja se istovremeno sa podnošenjem zahteva Agenciji, pre izvršenja usluge.

Računi za uplatu naknada - evidencioni računi prihoda Agencije, sa softverom za generisanje obavezujućeg poziva na broj odobrenja za uplatu naknada, objavljuju se na internet stranici Agencije.

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu dostavlja jedan od sledećih dokaza o uplati:

1. Prvi primerak Naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

- sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja);

- obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

- sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja);

- obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97;

- klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana,

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

- sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate, i ukupan promet računa);

- obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije po modelu 97,

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga koja sadrži:

- sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca);

- obavezni jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97 generisan od strane Agencije.

Agencija ispostavlja obračun naknade za davanje registrovanih podataka, izveštaja i pružanje drugih usluga iz čl. 28, 30, 34, 35. i 36. ove odluke.

Kada je za izdate podatke, izveštaje ili druge pružene usluge Agencije obveznik plaćanja naknade pravno lice, odnosno preduzetnik koji kontinuirano preuzima podatke od Agencije, način plaćanja naknade i drugi uslovi vezani za preuzimanje i korišćenje podataka mogu se urediti ugovorom zaključenim između Agencije i pravnog lica, odnosno preduzetnika.

U slučaju kad se naknada propisana ovom odlukom, u skladu sa zakonom, plaća u stranoj valuti, obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan izdavanja obaveštenja za uplatu naknade.

Agencija vrši naplatu naknade i putem platnih kartica ili drugih oblika elektronskog plaćanja pri podnošenju registracionih prijava elektronskim putem, pri čemu dokaz o uplati naknade predstavlja elektronski zapis o izvršenoj uplati.

Za potrebe naplate naknade putem platnih kartica Agencija može otvoriti platni račun kod poslovne banke.

Sredstva sa platnog računa otvorenog kod poslovne banke dnevno se preusmeravaju u korist evidencionog računa prihoda Agencije otvorenog kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor.

Lice koje je platilo naknadu: koju nije bilo dužno da plati, za koju nije podnelo zahtev za postupanje ili je platilo u iznosu većem od propisane, kao i lice koje je platilo naknadu za uslugu Agencije, a ta usluga nije izvršena, ima pravo na povraćaj naknade.

Zahtev za povraćaj naknade podnosi se registru odnosno drugom organizacionom delu nadležnom za rešavanje po podnetom zahtevu.

Ako podnosilac registracione prijave, odnosno uplatilac više ili pogrešno uplaćenih sredstava, nije podneo zahtev za povraćaj, registar nadležan za postupanje po registracionoj prijavi ili zahtevu, odnosno drugi organizacioni deo Agencije, iniciraće povraćaj sredstava, ukoliko raspolaže svim potrebnim podacima (naziv i broj računa uplatioca, utvrđeni iznos i osnov za povraćaj) na račun uplatioca, sa kojeg je uplata izvršena, odnosno na račun koji se vodi u Jedinstvenom registru računa ako je uplatilac, odnosno pravni sledbenik uplatioca pravno lice ili preduzetnik.

Povraćaj sredstava bliže se uređuje opštim aktom, koji donosi Upravni odbor i koji se objavljuje na internet strani Agencije.

Podaci o više ili pogrešno uplaćenim sredstvima evidentiraju se, prate i objavljuju na internet strani Agencije, koja se redovno ažurira.

Objavljivanjem podataka iz prethodnog stava na internet strani Agencije, smatra se da je izvršeno obaveštavanje korisnika o više ili pogrešno uplaćenim sredstvima.

Povraćaj neiskorišćenih sredstava odobrava direktor Agencije.

Na više i pogrešno uplaćena sredstva koja nisu vraćena jer nije podnet zahtev za povraćaj, odnosno za koja se ne mogu utvrditi svi podaci potrebni za izvršenje povraćaja, primenjuju se odredbe zakona kojima se reguliše zastarelost potraživanja.

Član 44

Državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, Agencija u skladu sa zakonom ustupa podatke i dokumenta bez naknade, na osnovu pisanog i obrazloženog zahteva, u slučajevima kada su im ti podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

X KORIŠĆENJE PODATAKA AGENCIJE

Član 45

Podaci dobijeni od Agencije smatraju se izvornim podacima.

Dobijene podatke iz stava 1. ovog člana korisnik podataka može koristiti za sopstvene potrebe i ne može ih dalje umnožavati i distribuirati u komercijalne svrhe, kao takve.

Ako se izvorni podaci koriste za izradu sopstvenog proizvoda, korisnik podataka je dužan da Agenciju označi kao izvor podataka.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 5/12, 98/12, 123/12, 39/13 i 70/13).

Član 47

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 138/2014)

Član 9

Za obradu i javno objavljivanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine i dokumentacije iz člana 34. Zakona o računovodstvu, koji se sastavljaju primenom posebnog informacionog sistema Agencije, a dostavljaju u papirnom obliku, naknada iznosi, i to za:

1. mikro pravna lica obveznike revizije, 4.000,00 dinara.

2. mikro pravna lica - privredna društva, zadruge, ustanove, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, ogranke stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, 2.000,00 dinara;

3. mikro druga pravna lica i preduzetnike, 1.000,00 dinara.

Za obradu i javno objavljivanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine i dokumentacije iz člana 34. Zakona o računovodstvu, koji se sastavljaju i dostavljaju u papirnom obliku, naknada iznosi, i to za:

1. mikro pravna lica obveznike revizije, 6.000,00 dinara.

2. mikro pravna lica - privredna društva, zadruge, ustanove, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, ogranke stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, 4.000,00 dinara;

3. mikro druga pravna lica i preduzetnike, 2.000,00 dinara.

Za obradu i javno objavljivanje izjave o neaktivnosti, koja se odnosi na poslovnu 2014. godinu, a koju su mikro pravna lica dostavila u papirnom obliku, naknada iznosi 800,00 dinara.

Za neblagovremeno dostavljene finansijske izveštaje i dokumentaciju, odnosno izjavu o neaktivnosti, naknada iz st. 1. do 3. ovog člana uvećava se za 3.000,00 dinara.

Za obradu i javno objavljivanje zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana u skladu sa propisima, plaća se naknada utvrđena u tim stavovima.

Član 10

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim odredaba čl. 2-6. koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)

Član 8

Ova odluka se, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije", stupa na snagu osmog dana, od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. juna 2015. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 106/2015)

Član 11

Ova odluka se, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim čl. 7. do 9. koji se primenjuju od 1. januara 2016. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)

Član 3

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Član 7

Ova odluka se, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim čl. 1. i 2. koji se primenjuju od 11. oktobra 2020 godine.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)

Član 6

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)

Član 2

Ova odluka se, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije", stupa na snagu osmog dana, od dana objavljivanja, a počeće da se primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine.

 

Prilog 1.

ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

(Brisan)